Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007"

Transkript

1 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007

2 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5. Platební mechanismy u připravovaných PPP projektů v ČR 6. Praktická ukázka návrhu platebního mechanismu 7. Závěr Strana 2

3 Úvod Kritickým předpokladem úspěšnosti PPP projektu je dlouhodobé fungování vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem Platební mechanismus je klíčová část koncesní smlouvy upravující podmínky, za kterých veřejný sektor dlouhodobě platí cenu za služby dodávané privátním sektorem Volba vhodného typu a struktury platebního mechanismu může být klíčovou pro úspěch či neúspěch PPP projektu V rámci přípravy prvních pilotních PPP projektů v ČR jsou vytvářeny první návrhy platebních mechanismů Strana 3

4 Základní principy a typy platebních mechanismů Základní principy Smyslem platebního mechanismu je nastavit systém plateb mezi partnery tj. mezi soukromým a veřejným sektorem po celou dobu trvání projektu Platební mechanismus musí zajišťovat optimální hodnotu za peníze pro veřejný sektor a odrážet odsouhlasenou koncepci alokace rizik Správně nastavený platební mechanismus má motivovat soukromého partnera k dodržování dohodnuté kvality služeb a všech smluvních závazků vyplývajících z koncesní smlouvy Platební mechanismus by měl zohlednit podmínky lokálního trhu (legislativní prostředí, účetní standardy, daně) při zachování obecně fungujících principů Základní typy platebních mechanismů V praxi se u PPP projektů využívají dva základní typy platebních mechanismů: Platební mechanismy založené na dostupnosti služby Platební mechanismy založené na poplatcích od uživatelů Strana 4

5 Modelová struktura PPP projektu Modelový platební mechanismus: 1. Platby za dostupnost nebo 2. Poplatky placené uživateli Veřejný sektor Užívání služeb Uživatelé služeb Privátní sektor Banky nebo investoři poskytující finanční prostředky Dlouhodobá smlouva 1. Platby za dostupnost 2. Poplatky placené uživateli Poskytovatelé financí Dluh Poskytovatel služeb PPP (SPV) Subdodavatelská smlouva Subdodavatelská smlouva Vlastní kapitál Dodavatel stavby Provozovatel(é) Vlastník(ci) (sponzoři projektu) Strana 5

6 PPP vs. tradiční veřejná zakázka CZK Výstavba Tradiční veřejná zakázka Vývoj nákladů Náklady na přípravu Provoz Významná údržba CZK Vývoj nákladů Náklady na přípravu Public Private Partnership -začátek užívání služby -začátek pravidelných fixních plateb Čas (roky) Bezplatný transfer zařízení ve prospěch zadavatele a ukončení kontraktu Čas (roky) Strana 6

7 PPP vs. tradiční veřejná zakázka Veřejný sektor náklady tradiční veřejné zakázky Veřejný sektor - platby za dostupnost/příjmy od uživatelů Kč Kč Překročení rozpočtu Investiční náklady Náklady na přípravu/design Náklady nedodržení harmonogramu Překročení rozpočtu Provozní a obnovovací náklady Platby za dostupnost /příjmy od uživatelů Čas Čas Privátní sektor - Typická struktura financování PPP Privátní sektor - alokace plateb za dostupnost/příjmů od uživatelů Kč Struktura financování Kč Vlastní kapitál Podřízený dluh Provozní náklady Obnovovací náklady Výnos vlastního kapitálu Bankovní dluh Obnovovací náklady Provozní náklady Úrok z dluhu Bankovní dluh Čas Čas Strana 7

8 Platební mechanismy založené na dostupnosti služby Základní principy Cena za poskytované služby je privátnímu partnerovi hrazena za ve formě pravidelných plateb za dostupnost Placení plateb za dostupnost je vždy zahájeno až po dokončení výstavby a jejím zprovoznění (v požadované kvalitě) Platby za dostupnost jsou periodicky navyšovány o inflaci (provozní složka podléhá indexaci o definovaný cenový index) V případě nedostupnosti nebo nekvality služeb jsou dochází ke snížení platby za dostupnost Platební mechanismus stanoví také pravidla postupu v případě dlouhodobého nedodržování stanovených výkonových parametrů (výměna provozovatele, ukončení kontraktu) Platby za dostupnost by měly být stanoveny na základě následujících principů: Dostupnosti (tj. stanovení kritérií umožňujících zjistit, zda je dané aktivum, například pokoj, dostupné k užívání; v opačném případě dochází k penalizační srážce z jednotkové platby za dostupnost) Výkonnosti (tj. stanovení kritérií výkonnosti pro služby, včetně vytvoření výkonnostních standardů a bodového systému pro hodnocení výkonnosti) Povoleného cenového vyrovnání, včetně toho, zda by se mělo provádět pravidelné tržní testování platby za dostupnost (příp. cen specifických částí služeb) Strana 8

9 Platební mechanismy založené na dostupnosti služby Postup tvorby platebního mechanismu Základní obrysy platebního mechanismu jsou definovány v rámci Outline Business Case (Koncesní projektu). Návrh podrobného platebního mechanismu, včetně systému monitorování provozu a metodiky výpočtu plateb/penalizačních srážek (snížení plateb např. za nedodržení výkonnostních standardů), je vytvořen v rámci přípravy zadávacího řízení na privátního partnera. Finální verze platebního mechanismu je definována v koncesní smlouvě uzavřené s privátním partnerem. Vazba platebního mechanismu na kvalitu služeb Základní prvky platebního mechanismu založeného na dostupnosti služby: Vytvoření specifikace výstupu a služeb (Output specification) Definice standardů dostupnosti a výkonnosti služeb Systém monitoringu Koncesní smlouvy Vlastní platební mechanismus (pravidla výpočtu pravidelných plateb ve formě smluvních podmínek) Pravidla pro snižování plateb za dostupnost v závislosti na nedostupnosti nebo nekvalitě včetně stanovení doby pro nápravu nedostupnosti a nekvality (ve formě smluvních podmínek) Strana 9

10 Platební mechanismy založené na dostupnosti služby Snižování plateb za dostupnost V zahraniční praxi lze vysledovat následující přístupy ke snižování platby za dostupnost v důsledky nedostupnosti nebo nekvality: 1. Snižování celé platby za dostupnost V případě nedostupnosti či nekvality může dojít ke snížení aktuální platby za dostupnost v celé její výši (popř. i více). 2. Snižování platby za dostupnost s max limitem snížení za nekvalitu V případě nedostupnosti může dojít ke snížení aktuální platby za dostupnost v celé její výši. V případě nekvality dochází ke snížení aktuální platby za dostupnost až do předem definovaného maximálního limitu snížení za nekvalitu služeb. 3. Snižování pouze provozní části platby za dostupnost V případě nedostupnosti či nekvality nedochází ke snížení aktuální platby za dostupnost v celé její výši, ale pouze ke snížení složky související s poskytovanými službami. Splátky infrastruktury nejsou případným snížením dotčeny. Strana 10

11 Platební mechanismy u připravovaných PPP projektů v ČR Specifika ČR Platební mechanismy u připravovaných PPP projektů v ČR jsou v drtivé většině založeny na dostupnosti služby Konstrukce platby za dostupnost je ovlivněna daňovou a účetní legislativou ČR Vzhledem k insolvenční legislativě ČR je u většiny připravovaných PPP projektů uvažováno s vlastnictvím nemovitého majetku na straně veřejného sektoru po celou dobu projektu Vzhledem k současné daňové a účetní legislativě ČR je nutné celkovou platbu za dostupnost dělit na: splátky infrastruktury platby za poskytované služby V rámci většiny navrhovaných platebních mechanismů je možné snížit obě komponenty platby za dostupnost; aktuální platba za dostupnost tedy může být 0 Strana 11

12 Praktická ukázka návrhu platebního mechanismu Platba za dostupnost je zde nazývána Služebné a skládá se z následujících částí: splátky infrastruktury platby za všechny poskytované služby Služebné je následně navyšováno a snižováno dle platebního mechanismu, zjednodušeně uvedeného v následujících dvou tabulkách. Platbu za dostupnost je možné snížit srážkami za nekvalitu a nedostupnost až na 0. Výpočet skutečně placeného Služebného: zvyšování Služebného Úprava Popis Celkové roční vysoutěžené Služebné + Navýšení o Indexaci Představuje navýšení pravidelné fixní platby o změnu vstupních cen. Navyšovat se bude jen část platby, která je ovlivněna výší cenové hladiny. Navrhuje se využití indexu CPI (Inflace) / 12 Představuje úpravu na měsíční platbu. Vypočtena je alikvotní část roku v daném měsíci, to znamená přibližně jednu dvanáctinu roku. = Měsíční Služebné včetně indexace + Navýšení o Platby za dodávky médií Představuje navýšení pravidelné fixní platby o dodávky plynu, elektřiny a vody pro účely poskytování Služeb pro veřejný sektor. Riziko změn v cenách Dodávek nese Zadavatel. Riziko množství spotřeby Dodávek nese Koncesionář kromě případů, kdy je množství spotřeby Dodávek zcela zjevně mimo jeho kontrolu. = Měsíční Služebné včetně indexace a dodávek médií Strana 12

13 Praktická ukázka návrhu platebního mechanismu Výpočet skutečně placeného Služebného: snižování Služebného Úprava Popis Měsíční Služebné včetně indexace a dodávek médií - Snížení o penalizaci za nedostupnost Představuje měsíční snížení platby (penalizaci) za nedostupnost určité sekce anebo její části. V případě že Koncesionář napraví danou situaci v příslušné lhůtě, penalizace nenastává. Při výrazně opakované nedostupnosti je možné aplikovat zostřující faktor Nedostupnosti, který představuje 150% standardní penalizace. - Snížení o penalizaci za nekvalitu Představuje měsíční snížení platby (penalizaci) v případě selhání kvality, která však nezpůsobuje nedostupnost určité sekce. V případě, že Koncesionář napraví danou situaci v příslušné lhůtě, penalizace nenastává. Při výrazně opakovaném selhání kvality je možné aplikovat zostřující faktor Nekvality, který představuje 150% standardní penalizace. = Měsíční Služebné snížené o penalizace - Snížení o Platby od Uživatelů Zadavateli Představuje měsíční zápočet o Platby Uživatelů Zadavateli, které Koncesionář vybírá od uživatelů jménem Zadavatele a na účet Zadavatele. Platby představují poplatky od třetích osob za veřejnou část projektu. = Reálně placené Měsíční služebné Strana 13

14 Závěr Kritické předpoklady fungování platebního mechanismu Na straně veřejného sektoru Přesná definice požadovaného výstupu a služeb ( output specification ) Přesná definice nedostupnosti a nekvality Realistické požadavky na srážky za nedostupnost/nekvalitu Vhodná míra složitosti platebního mechanismu Na straně soukromého sektoru Realistické ocenění nákladů a cenového vývoje Realistické požadavky na omezení srážek za nedostupnost/nekvalitu Správné zohlednění platebního mechanismu ve finančním modelu projektu Efektivní systém monitoringu Strana 14

15 Příloha: PPP v ČR vlastnictví nemovitého majetku PPP vlastnictví nemovitého majetku Varianta 1. Vlastnictví nemovitého majetku Veřejným sektorem 2. Vlastnictví nemovitého majetku Soukromým partnerem Výhody Veřejný sektor je vlastníkem nemovitého majetku a v případě konkursu na majetek Soukromého partnera není zahrnut do majetkové podstaty Výdaje spojené s platbami DPH, které souvisí s výstavbou nemovitého majetku, jsou rozloženy v čase Daň z příjmu související s výstavbou věznice je rozložena v čase (výnosy jsou realizovány postupně prostřednictvím plateb za dostupnost) Možnost zastavení nemovitého majetku, dosažení vyšší jistoty seniorních věřitelů a pravděpodobně nižších nákladů financování Nevýhody Nemožnost zastavit nemovitý majetek - nižší míra jistoty seniorních věřitelů Nižší míra jistoty seniorních věřitelů se může promítnout do vyšších nákladů financování DPH, která souvisí s výstavbou nemovitého majetku, je nutné zaplatit na počátku Projektu (po ukončení výstavby) Daň z příjmu související s výstavbou je nutné zaplatit na počátku Projektu (výnosy jsou realizovány v průběhu nebo ihned po ukončení výstavby) Vhodné udělení výjimky z aplikace některých pravidel ZMČR (zejména pronájem na dobu přesahující 8 let) V případě řešení insolvence Soukromého partnera prohlášením konkursu se majetek stává součástí majetkové podstaty, která má být použita k poměrnému uspokojení věřitelů Problematika ustanovení 12 odst. 8 ZMČR: nemožnost uzavřít smlouvu o poskytnutí věci do užívání s následným převodem do majetku státu Strana 15

16 Strana 16

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice Bc. Magdaléna Jebavá Diplomová práce 2012 Ráda

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury

PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury Public Private Partnership Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP Hradec Králové, 25.5.2010 1 Členové Asociace PPP 2 Co je to PPP? PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby

Více

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013 Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3 Únor 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika testování trhu... 4 3. Průběh testování trhu... 5 4. Závěry testování trhu... 5 Příloha 1 Předběžné informační memorandum...

Více

Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008

Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008 Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě společnosti VST, s.r.o. Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008 abc Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě PŘÍLOHA

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Projekt CCI 2003/16/P/PA/005 Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v České

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Vzděláváním ke

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ verze 1.2 prosinec 2014 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 148 00 Praha 11 OBSAH MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO

Více

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY Přehled kapitol 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Co je metoda EPC? Tři hlavní rozhodnutí Obecné fáze projektu EPC Pro koho je metoda EPC určena? Na

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI ÚRS PRAHA, a.s. NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI (Výsledek projektu TB010MMR023) ÚRS PRAHA,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více