Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty"

Transkript

1 Město Kojetín 2009 Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty Evropský týden mobilty, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba Mořice Kojetín, II. etapa, která otevřela moţnost motoristům cestovat souvisle po dálnici z Prahy aţ do Kroměříţe. Pro občany má zprovoznění tohoto úseku dálnice nesmírný význam z hlediska kvality ovzduší a omezení hluku v obytných částech města a okolních obcí, jelikoţ dojde k výraznému dopravnímu zklidnění na stávající silnici I/47. V našem městě byl dnešní den určen především seniorům, zdravotně postiţeným občanům a dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a to pochodem, který byl nazván Od altánku k altánku. V prostorách altánů, které jsou umístěny na pečovatelských domech, byly vystaveny výtvarné práce dětí, které se zapojily do vyhlášené soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Se seniory a zdravotně postiţenými občany se diskutovalo o změně klimatu, které představuje jednu z největších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb, kterým naše planeta Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 1

2 čelí. Bylo jim vysvětleno, jak na tuto skutečnost pohlíţí přední odborníci v oblastech ţivotního prostředí a ekonomie, kteří konstatují, ţe se jedná o definitivní, jasnou výzvu lidstvu, kterou je třeba řešit okamţitě, rychle a dlouhodobě. Dále jím bylo vysvětleno, jakou roli v ochraně klimatu sehrávají jednotlivci, ţe i malá změna našeho chování něco znamená a můţe přispět ke sniţování emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality našeho ţivota. Senioři, zdravotně postiţení občané a děti ze znevýhodněného prostředí měli moţnost ohodnotit jednotlivé výtvarné práce, zahrát si společenské hry a pochutnat si na občerstvení, které jim připravily obětavé pracovnice z Centra sociálním sluţeb. Všichni zúčastnění obdrţeli za odměnu keramické plaketky s logem evropského týdne mobility, diplomy a plakety, které vyrobily pracovnice Centra sociálních sluţeb. Všem zúčastněným pochodu Od altánku po altánek přejeme pevné zdraví, které je potřebné pro takto příjemně strávená odpoledne. Obětavým pracovnicím Centra sociálních sluţeb a zejména paní ředitelce Bc. Blance Šnédarové moc děkujeme, za perfektně zorganizovaný 1. den z celotýdenního programu ETM a moc se těšíme se na další spolupráci. Hodnocení 2. dne evropského týdne mobilty (ETM) Druhý den ETM začal tím, ţe byla přemístěna výstava výtvarných prací z altánků domů s pečovatelskou sluţbou do prostor kojetínské radnice tak, aby ji mohli ohodnotit a shlédnout Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 2

3 všichni občané. Výstava bude umístěna na radnici aţ do 25.září 2009 s tím, ţe všichni, kdo projeví zájem, mohou svým hlasem v termínu do ovlivnit výsledky vyhlášené soutěže. Hlasy budou sečteny ve středu dne a vítězové budou za svou výtvarnou činnost odměněni. Výtvarná díla byla vypracovávána jiţ v červenci, v rámci letních táborů pořádaných kojetínskými organizacemi junáka, pionýra a MěDDM. Výtvarné soutěţe se mohli zúčastnit i ostatní děti a kolektivy, které projevily zájem o soutěţení na téma: Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Zde Vám přikládáme ukázku výstavy: Dle programu se druhý den ETM konal v duchu cyklistickém. Program byl určen pro veřejnost, zastupitele města, úředníky a jimi pozvané. Název akce Na kole se starostou po okolí Kojetína byl nakonec změněn, jelikoţ pan starosta si vybíral zaslouţenou řádnou dovolenou a to na název Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Dle fotodokumentace jistě všichni uznáváme, ţe lépe jsme tuto aktivitu nemohli nazvat. Zpočátku nám nepřálo počasí, celý den hustě pršelo. Ovšem jako mávnutím kouzelného proutku se v hodinu naplánovaném k odjezdu počasí umoudřilo a pršet přestalo. Moţná z tohoto důvodu se akce zúčastnila asi jen polovina z předpokládaného mnoţství cyklistů. Nakonec tedy jen 36 sportovců vyrazilo v 15:00 z Kojetína směrem přes Bezměrov, Hradisko a poté podél nově otevřené dálnice D1 do cíle. Místem dojezdu byl Kojetín II Popůvky, Design centrum společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. Tady nás vstřícně uvítal sám pan Ing. Hanák a jeho paní. Trasa měla délku 13 km. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 3

4 Po dojezdu měl kaţdý účastník moţnost vyzkoušet si své znalosti v malém testíku, který připravil velitel městské policie p. Jiří Hübner, kterému tímto děkujeme za vzornou přípravu, zajištění asistence a vyhodnocení testu. Hodnocení testu městskou policií bylo spíše symbolické a aţ na jednoho šprýmaře lze konstatovat, ţe všichni obstáli a po akci se mohli opět na svém kole vrátit domů. Zároveň také děkujeme stráţníkům MP, kteří se na této akci podíleli. Kaţdý zúčastněný poté obdrţel keramickou plaketku s logem ETM a vyznačením akce. Pokračování tohoto dne bylo v duchu celého názvu ETM Naše město naše klima. Exkurze ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. začala v krásné nově postavené zasedací místnosti, kde nám Ing. Hanák stručně vysvětlil, čím se jeho společnost zabývá a jaké dosáhli úspěchy po celém světě. Všichni na vlastní oči mohli nahlédnout do tajů výroby, která je na evropské špičce, jak ve výrobě nábytku, tak i v ochraně ţivotního prostředí a to konkrétně v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s odpady, likvidaci škodlivých látek a čištění odpadních vod. Po prohlídce majitel společnosti pozval přítomné na malé občerstvení a k dobré pohodě vystoupil kojetínský pěvecký sbor Cantas. Po vystoupení si zájemci mohli prohlédnout stálou výstavu nábytku v Design centru. Celá akce, i kdyţ se mnohým ještě nechtělo, byla oficielně ukončena v 18:00 hodin a to z důvodu, aby se přítomní mohli na kolech, za světla bezpečně dopravit do svých domovů. Je nutno touto cestou poděkovat Ing. Hanákovi a jeho paní, za nadstandardní přístup k celé akci, za jejich vstřícné přijetí a osobní účast s výkladem. Co více si přát? Snad jen více takových podnikatelů, kaţdý nám je můţe jen závidět. Dále pak vedoucí pěveckého sboru CANTAS p. Zuzaně Zifčákové a celému jejímu kolektivu za překrásný umělecký záţitek. Holky jste naše nejlepší zpěvačky, kam se na Vás hrabe Superstar. Rovněţ je nutné poděkovat celému kolektivu pracovníků Městského domu dětí a mládeţe, v čele s paní ředitelkou Marií Beránkovou, za překrásné aranţmá výtvarné výstavy v prostorách altánů a radnice, za přípravu keramických plaket a úţasnou spolupráci. Nesmíme zapomenout poděkovat panu Ladislavu Šťastníkovi, který nám daroval materiál potřebný k výrobě pamětních plaket a musíme také pochválit naši nejstarší účastníci, paní Drahomíru Stavovou, za sportovní výkon a zájem o dění v našem městě. Závěrem musíme poděkovat všem účastníkům 1. cyklojízdy v historii našeho města. Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Děkujeme Vám, byli jste super! Všichni jste svým sportovním výkonem přispěli k utuţení zdraví a nám se moţná podařilo zpříjemnit Vám jedno obyčejné čtvrteční odpoledne. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 4

5 Hodnocení 3. dne evropského týdne mobilty Tak a máme tu pátek a 3. den, prvního ročníku ETM v Kojetíně. Tento den je určen především předškolním dětem, pro které připravily pracovnice Městského domu dětí a mládeţe v Kojetíně akci s názvem Kolem kašny dokolečka, svezeme se na kolečkách. Jednalo se o soutěţe na kolečkových bruslích a odráţedlech a dalších spoustu doprovodných soutěţí. Soutěţí na kolečkových bruslích a odráţedlech se účastnilo 53 dětí, které doprovázeli rodiče, a dalších 33 dětí přítomné podporovalo. Na Masarykově náměstí bylo spousta legrace a zábavy. Celý program byl obohacen pěknou hudební produkcí DJ Jirky Jiráka. Děti obdrţely za své sportovní výkony medaile a sladké odměny Co dodat páteční odpoledne bylo kouzelné, plné náměstí malých rozesmátých a spokojených dětí, které se pomalinku učily jak se bezpečně a po svých dopravit na bruslích nebo odráţedlech do určitého místa, byť i za doprovodu svého rodiče nebo staršího sourozence. Tímto odpolednem jsme chtěli do podvědomí dětí dostat skutečnost, ţe pěší chůze je nejvhodnější forma dopravy. Ve Velké Británii i jinde v Evropě zavádějí ve spojení s rodiči tzv. pěšibus. Takovouto iniciativu lze zavést velice rychle, protoţe nevyţaduje od rodičů nic víc neţ čas. Škola jim musí pouze umoţnit, aby se sešli a rozdělili si úkoly na základě rotačního systému. Rodiče si dají navzájem čísla telefonu, takţe oni sami nebo některý učitel můţe v případě nepředvídaného zdrţení zajistit jiné dobrovolníky, kteří úkol převezmou. K tomu se mohou přidat i nadstandardní sluţby, například vozík na převáţení aktovek (vozík by dokonce mohly děti samy vyzdobit a dát mu podobu zvířátka!), reflexní vesty nebo zvýšený policejní dohled na náročných křiţovatkách, které je těţké se skupinou dětí zdolat. A co například příště zorganizovat pěšibus na kolečkových bruslích s reflexními batůţky na zádech? Co myslíte? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 5

6 Použitý materiál: Děti na cestách, Bezpečně po městě, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze v roce 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí, 2. doplněné vydání, Podle anglického originálu: Kids on the move, vydaného Evropskou komisí v roce Překlad: European Communities Hodnocení 4. dne evropského týdne mobilty Sobota, první volný den, po náročném pracovním tempu a co tak si odpočinout jízdou na kole? Ano, zorganizovali jsme pro veřejnost jízdu na kole, i kdyţ dnes jen na spinningovém. Jelikoţ v našem městě doposud chybí kvalitní cyklostezky, neměli jsme odvahu z důvodu bezpečnosti, s veřejností podstoupit jízdu na opravdovém v kole, naší krásnou hanáckou přírodou. Samotná jízda na kole je volnost, zdraví a dobrá nálada, to jsou pojmy, které jsme shrnuli do téma tohoto dne Ve zdravém těle zdravý duch. Občané, kteří se dostavili do prostor rehabilitace na poliklinice v Kojetíně, měli moţnost si v průběhu dopoledních hodin, mimo dvouhodinový spinningový trénink, prohlédnout i zařízení rehabilitace a seznámit se s nabídkou sluţeb. Tento den byl zorganizován jako součást ETM, protoţe jak jsme se dočetli ve zprávě Britské lékařské asociace, ze všech forem tělesných cvičení, kterým se kaţdý můţe pravidelně věnovat v rámci svého kaţdodenního programu (chůze, běh, plavání a cyklistika), má cyklistika na zdraví obyvatelstva (pokud jezdíme pravidelně) nejpříznivější vliv. Dále zpráva uvádí, ţe pro mnohé je jízda na kole jedinou moţností, jak si denně trochu zacvičit, aniţ by museli nějak násilně měnit běţné návyky. Lidé, kteří mají sedavé zaměstnání a ve volném čase nesportují, mohou být v pozdějším věku ohroţeni kardiovaskulárními chorobami. Cyklistika je stejně prospěšná jako plavání, ale její denní provozování je snazší, protoţe nevyţaduje dodrţování stanovených termínů a časů a protoţe zařízení pro její provozování (tj. cesty a silnice) existují všude a vyţadují případně jen malé úpravy. Kdyţ budeme kaţdý den jezdit na kole alespoň 15 minut, prospěje to našemu nejen fyzickému, ale i duševnímu zdraví. Náš Olomoucký kraj v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, schválené v roce 2003 se zavázal podpořit budování cyklostezek. Zatímco v roce 2004 na tento účel vyčlenil ze svého rozpočtu 9,5 mil. Kč, v roce 2005 a 2006 uţ 15 mil. Kč. I díky této pomoci bude snazší vybudovat na území kraje cyklostezku Bečva (225,5 mil. Kč). Trasa cyklostezky Bečva by po svém dokončení měla propojit 28 obcí v okrese Přerov, leţících v údolí stejnojmenné řeky a měla by měřit celkem asi 70 kilometrů. Je součástí oficiálních rozvojových dokumentů Olomouckého kraje. Jen škoda, ţe se na Kojetín nedostalo! Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 6

7 Počet potenciálních cyklistů je velký. Jsou li totiţ pro cyklistiku zajištěny alespoň minimální příznivé podmínky, jezdí na kole rád téměř kaţdý. Lidé většinou na jízdu na kole pozapomněli, a proto pro ně můţe být překvapivým zjištěním, ţe dojíţdět za denními záleţitostmi na kole můţe být efektivní i příjemné. Nashledanou příští rok, ono je to vlastně jedno jestli v tělocvičně nebo krajině Ve zdravém těle zdravý duch bude, pokud každý z Vás co nepřišel, projeví o sportování malinko větší zájem! Použitý materiál: CYKLISTIKA PRO MĚSTA, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. 2. doplněné vydání Překlad z anglického originálu "Cycling: the way ahead for towns and cities?" European Communities, 1999 Překlad: Delegace Evropské komise v Praze Českou verzi publikace připravila Mgr. Eva Veverková (OVV MŢP) za spolupráce Ing. Jaroslava Martínka (Centrum dopravního výzkumu, Olomouc Hodnocení 5. dne evropského týdne mobilty Je neděle a další den evropského týdne mobility, který plynule navázal na sobotní téma Ve zdravém těle zdravý duch. Veřejnost měla moţnost prohlédnout si fitcentrum KILIFITNESS v Druţstevní ulici a vyuţít nabídku sluţeb a profesionálního trenéra. Ten měl za úkol všem zdarma poradit v začátcích, sestrojí plán cvičení i mimo posilovnu a také jídelníček podle toho, jaký byl koho cíl: přibrat, zhubnout, posílit, zeštíhlet. Asi, protoţe byla neděle a v Kojetíně se říká, ţe název toho dne je odvozen od slova nic nedělání, byla účast veřejnosti ve fitku značně podprůměrná. Ovšem my, co jsme nelenili a máme zdravého ducha, tak nás dneska sice pálí úplně kaţdičký sval, ale to nevadí, spálili jsme trochu tuků a třeba budeme i o kousek štíhlejší a tím i zdravější a bude mít větší chuť do ţivota a budeme se zase těšit na další den, no není to paráda? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 7

8 Hodnocení 6. dne evropského týdne mobilty Kvalita ţivotního prostředí v městských oblastech je důleţitá pro všechny obyvatele měst. Je jedním z hlavních faktorů, které určují, zda je město zdravým místem k ţivotu, zda v něm bydlíme rádi a zda chceme, aby zde vyrůstaly i naše děti. Jedním z klíčových problémů, které ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí a kvalitu ţivota v našich městech a velkoměstech, je silniční doprava. Intenzivní automobilová doprava má na svědomí zhoršenou kvalitu ovzduší, nepřijatelné hladiny hluku, a zároveň i v přeneseném slova smyslu oslabuje smysl pro sousedské vztahy a místní společenství. Z výše uvedených důvodů byl 6. den určen především ţákům základních škol a studentům zdejšího gymnázia, kteří měli za úkol na stanovištích v ulici Svatopluka Čecha a ulici Palackého v Kojetíně provádět Monitoring městského provozu, v souvislosti s otevřením dálnice D1. Ţáci a studenti zároveň asistovali Městské policii Kojetín, při řešení přestupků, při provozu na pozemních komunikacích v akci nazvané Kyselý bonbón. Kaţdý účastník silničního provozu, tedy i cyklista, který se dopustil přestupku, dnes nedostal finanční postih, za spáchaný přestupek, nýbrţ kyselý bonbón a byl upozorněn na nedostatky. Takto děti spolu se stráţníky MP rozdali spoustu kyselých bonbonů. Výsledky akce Kyselý bonbon Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 9:00-10:00hod bylo řešeno 14 přestupků a to 1x zákaz zastavení, 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 4 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, 6 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole Na stanovišti u restaurace Morava od:10:30 11:30hod. bylo řešeno 22 přestupků a to 12 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 7 x jízda na nevybaveném jízdním kole, 1 x jízda na červenou, 2 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 12:00-13:00hod. bylo řešeno 10 přestupků a to 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 1 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole. Celkem 46 přestupků. Výsledky monitoringu městského provozu budou po vyhodnocení zveřejněny na našich webových stránkách a Kojetínském zpravodaji v měsíci říjnu Použitý materiál: Města pro lidi, Koncepce sniţování automobilové dopravy příklady evropských měst, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2005 ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s Ministerstvem zahraničních věcí, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 8

9 Hodnocení 7. dne evropského týdne mobilty Evropský den bez aut (EDBA 22. září) je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM září), na který se v poslední době soustředí Evropské komise i státy EU. Evropský den bez aut iniciovala evropská komisařka pro ţivotní prostředí paní Margot Wallströmová v roce 2000 na základě zkušeností z Francie a Itálie. Akce za posledních osm let svedla dohromady tisíce malých i velkých měst, která tento den uzavírají svá centra nebo celé čtvrti automobilové dopravě. Cílem sedmého dne, EDBA, bylo omezit automobilovou dopravu, tím podpořit vyuţívání udrţitelných způsobů dopravy a zvýšit povědomí o dopadech různých způsobů dopravy na ţivotní prostředí. Aktivity pro děti a studenty tohoto dne připravil Městský dům dětí a mládeţe pod názvem Kojetínské náměstí bez aut. Provoz na Masarykově náměstí byl od 7:00 do 16:00 omezen dopravním značením, které zakazovalo vjezd motorovým vozidlům mimo vozidel integrovaného záchranného systému a autobusů. Celodenní aktivitou byl ekojarmark, na kterém se prodávaly, smaltované, keramické a proutěné výrobky, květiny, ovoce apod. Zastoupení měla i dřevovýroba, řezbářství, ale prodávaly se i bylinky a čaje. Celý den byla přístupná i výstava techniky hasičského záchranného sboru, kde profesionálové zájemcům podávali odborný výklad. Nutné je připomenout, ţe tyto aktivity byly dostupné všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Další akce byly na podívání opět pro všechny, ale aktivními účastníky se stali ţáci a studenti kojetínských škol. Ranní program vyplnily kolektivy tříd, které jezdily na Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 9

10 koloběţkách, běhaly travních lyţích apod.. Hlavním úsilím všech soutěţících bylo předem postavit ekovozidlo. Mohlo být i nepojízdné, jednalo se pouze o ztvárnění vozidla na nemotorový pohon. V dopoledních hodinách vystoupila u kašny dechová kapela ze Základní umělecké školy Kojetín, která nahradila reprodukovanou hudbu a dotvořila atmosféru soutěţí a her. Odpolední program vyplnili ţáci tříd základních škol a studenti Gymnázia Kojetín, kteří mimo soutěţí vyráběli pojízdné ekovozidlo. To pak muselo mít minimálně jednoho řidiče. Porota u obou druhů ekovozidel posuzovala funkčnost, estetiku, kreativitu, vybavení týmu, čas závodu vozidel a stav vozidla po dojetí do cíle. Na uzavřeném Masarykově náměstí byly umístěny tabule, kde byly vystaveny fotografie a hodnocení z aktivit letošního ETM a jejich druhá strana byla připravena pro psaní postřehů na 3 témata: co se mi v našem městě líbí co se mi v našem městě nelíbí co JÁ udělám pro to, aby mé město bylo krásnější Slavnostní vyhodnocení soutěţí EDBA a výtvarné soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima, bude ve čtvrtek dne v sále Pivovarského hotelu od 10:00 do 11:00 hod. V tento slavnostní den budou Ti nejlepší odměněni za svou aktivitu panem starostou a místostarostou, kteří připravili i malé překvapení. Co říci úplným závěrem? Snad, ţe 1. ročník ETM a EDBA, jehoţ program byl definitivně ukončen ve středu a to akcí uspořádanou Městským kulturním středisko Kojetín besedou Oceánie perly Havajských ostrovů se zcela jistě vydařil. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 10

11 Určitě k tomu přispělo nádherné počasí, skvělá spolupráce všech zainteresovaných, sponzorské dary od místních podnikatelů a úplně bezchybná práce paní Mgr. Evy Veverkové - koordinátorky Evropského týdne mobility v ČR, která všem zapojeným městům poskytla spousty rad, materiálů, nápadů a zprostředkovala nemalou finanční pomoc z Ministerstva ţivotního prostředí. Bez této výpomoci by naše malé, ale šikovné město nebylo schopno uspořádat evropskou týdenní kampaň, jejímţ cílem bylo podpořit oproti individuální automobilové dopravě alternativy přijatelnější pro bezpečnost, zdraví obyvatel i ţivotní prostředí. Všem vřelé díky, je radost s Vámi spolupracovat! V Kojetíně dne Eliška Izsová, Bc. Jiří Stav Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 11

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2009 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

itelné dopravy: možnosti pro obce

itelné dopravy: možnosti pro obce Ekonomické a právn vní nástroje v oblasti udržiteln itelné dopravy: možnosti pro obce Hana Brůhová-Foltýnová a Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze Připraveno pro celostátní konferenci

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2.4.2015. z pracovní konference Budoucnost Brd v CHKO, uspořádané městem Příbram ve dnech 27. a 28. března 2015 v Příbrami.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2.4.2015. z pracovní konference Budoucnost Brd v CHKO, uspořádané městem Příbram ve dnech 27. a 28. března 2015 v Příbrami. TISKOVÁ ZPRÁVA 2.4.2015 z pracovní konference Budoucnost Brd v CHKO, uspořádané městem Příbram ve dnech 27. a 28. března 2015 v Příbrami. I. Obecná část Více jak 150 účastníků konference z řad samospráv

Více

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce EKOLOGICKÉ ZÓNY Příručka okamžité pomoci pro obce CO PŘINESE EKOLOGICKÁ ZÓNA PRO MOJE MĚSTO NEBO OBEC? Snížit škodliviny znamená chránit zdraví občanek a občanů Znečištění našeho ovzduší je podle odhadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích DC 001 celkové shrnutí

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu ŽONGLÉR Úvod Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu WWW.ZONGLEROS.CZ Popis Občanské sdružení ŽONGLÉR bylo zaloţeno v únoru roku 2011. Sdruţení navazuje

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více