Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty"

Transkript

1 Město Kojetín 2009 Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty Evropský týden mobilty, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba Mořice Kojetín, II. etapa, která otevřela moţnost motoristům cestovat souvisle po dálnici z Prahy aţ do Kroměříţe. Pro občany má zprovoznění tohoto úseku dálnice nesmírný význam z hlediska kvality ovzduší a omezení hluku v obytných částech města a okolních obcí, jelikoţ dojde k výraznému dopravnímu zklidnění na stávající silnici I/47. V našem městě byl dnešní den určen především seniorům, zdravotně postiţeným občanům a dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a to pochodem, který byl nazván Od altánku k altánku. V prostorách altánů, které jsou umístěny na pečovatelských domech, byly vystaveny výtvarné práce dětí, které se zapojily do vyhlášené soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Se seniory a zdravotně postiţenými občany se diskutovalo o změně klimatu, které představuje jednu z největších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb, kterým naše planeta Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 1

2 čelí. Bylo jim vysvětleno, jak na tuto skutečnost pohlíţí přední odborníci v oblastech ţivotního prostředí a ekonomie, kteří konstatují, ţe se jedná o definitivní, jasnou výzvu lidstvu, kterou je třeba řešit okamţitě, rychle a dlouhodobě. Dále jím bylo vysvětleno, jakou roli v ochraně klimatu sehrávají jednotlivci, ţe i malá změna našeho chování něco znamená a můţe přispět ke sniţování emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality našeho ţivota. Senioři, zdravotně postiţení občané a děti ze znevýhodněného prostředí měli moţnost ohodnotit jednotlivé výtvarné práce, zahrát si společenské hry a pochutnat si na občerstvení, které jim připravily obětavé pracovnice z Centra sociálním sluţeb. Všichni zúčastnění obdrţeli za odměnu keramické plaketky s logem evropského týdne mobility, diplomy a plakety, které vyrobily pracovnice Centra sociálních sluţeb. Všem zúčastněným pochodu Od altánku po altánek přejeme pevné zdraví, které je potřebné pro takto příjemně strávená odpoledne. Obětavým pracovnicím Centra sociálních sluţeb a zejména paní ředitelce Bc. Blance Šnédarové moc děkujeme, za perfektně zorganizovaný 1. den z celotýdenního programu ETM a moc se těšíme se na další spolupráci. Hodnocení 2. dne evropského týdne mobilty (ETM) Druhý den ETM začal tím, ţe byla přemístěna výstava výtvarných prací z altánků domů s pečovatelskou sluţbou do prostor kojetínské radnice tak, aby ji mohli ohodnotit a shlédnout Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 2

3 všichni občané. Výstava bude umístěna na radnici aţ do 25.září 2009 s tím, ţe všichni, kdo projeví zájem, mohou svým hlasem v termínu do ovlivnit výsledky vyhlášené soutěže. Hlasy budou sečteny ve středu dne a vítězové budou za svou výtvarnou činnost odměněni. Výtvarná díla byla vypracovávána jiţ v červenci, v rámci letních táborů pořádaných kojetínskými organizacemi junáka, pionýra a MěDDM. Výtvarné soutěţe se mohli zúčastnit i ostatní děti a kolektivy, které projevily zájem o soutěţení na téma: Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Zde Vám přikládáme ukázku výstavy: Dle programu se druhý den ETM konal v duchu cyklistickém. Program byl určen pro veřejnost, zastupitele města, úředníky a jimi pozvané. Název akce Na kole se starostou po okolí Kojetína byl nakonec změněn, jelikoţ pan starosta si vybíral zaslouţenou řádnou dovolenou a to na název Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Dle fotodokumentace jistě všichni uznáváme, ţe lépe jsme tuto aktivitu nemohli nazvat. Zpočátku nám nepřálo počasí, celý den hustě pršelo. Ovšem jako mávnutím kouzelného proutku se v hodinu naplánovaném k odjezdu počasí umoudřilo a pršet přestalo. Moţná z tohoto důvodu se akce zúčastnila asi jen polovina z předpokládaného mnoţství cyklistů. Nakonec tedy jen 36 sportovců vyrazilo v 15:00 z Kojetína směrem přes Bezměrov, Hradisko a poté podél nově otevřené dálnice D1 do cíle. Místem dojezdu byl Kojetín II Popůvky, Design centrum společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. Tady nás vstřícně uvítal sám pan Ing. Hanák a jeho paní. Trasa měla délku 13 km. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 3

4 Po dojezdu měl kaţdý účastník moţnost vyzkoušet si své znalosti v malém testíku, který připravil velitel městské policie p. Jiří Hübner, kterému tímto děkujeme za vzornou přípravu, zajištění asistence a vyhodnocení testu. Hodnocení testu městskou policií bylo spíše symbolické a aţ na jednoho šprýmaře lze konstatovat, ţe všichni obstáli a po akci se mohli opět na svém kole vrátit domů. Zároveň také děkujeme stráţníkům MP, kteří se na této akci podíleli. Kaţdý zúčastněný poté obdrţel keramickou plaketku s logem ETM a vyznačením akce. Pokračování tohoto dne bylo v duchu celého názvu ETM Naše město naše klima. Exkurze ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. začala v krásné nově postavené zasedací místnosti, kde nám Ing. Hanák stručně vysvětlil, čím se jeho společnost zabývá a jaké dosáhli úspěchy po celém světě. Všichni na vlastní oči mohli nahlédnout do tajů výroby, která je na evropské špičce, jak ve výrobě nábytku, tak i v ochraně ţivotního prostředí a to konkrétně v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s odpady, likvidaci škodlivých látek a čištění odpadních vod. Po prohlídce majitel společnosti pozval přítomné na malé občerstvení a k dobré pohodě vystoupil kojetínský pěvecký sbor Cantas. Po vystoupení si zájemci mohli prohlédnout stálou výstavu nábytku v Design centru. Celá akce, i kdyţ se mnohým ještě nechtělo, byla oficielně ukončena v 18:00 hodin a to z důvodu, aby se přítomní mohli na kolech, za světla bezpečně dopravit do svých domovů. Je nutno touto cestou poděkovat Ing. Hanákovi a jeho paní, za nadstandardní přístup k celé akci, za jejich vstřícné přijetí a osobní účast s výkladem. Co více si přát? Snad jen více takových podnikatelů, kaţdý nám je můţe jen závidět. Dále pak vedoucí pěveckého sboru CANTAS p. Zuzaně Zifčákové a celému jejímu kolektivu za překrásný umělecký záţitek. Holky jste naše nejlepší zpěvačky, kam se na Vás hrabe Superstar. Rovněţ je nutné poděkovat celému kolektivu pracovníků Městského domu dětí a mládeţe, v čele s paní ředitelkou Marií Beránkovou, za překrásné aranţmá výtvarné výstavy v prostorách altánů a radnice, za přípravu keramických plaket a úţasnou spolupráci. Nesmíme zapomenout poděkovat panu Ladislavu Šťastníkovi, který nám daroval materiál potřebný k výrobě pamětních plaket a musíme také pochválit naši nejstarší účastníci, paní Drahomíru Stavovou, za sportovní výkon a zájem o dění v našem městě. Závěrem musíme poděkovat všem účastníkům 1. cyklojízdy v historii našeho města. Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Děkujeme Vám, byli jste super! Všichni jste svým sportovním výkonem přispěli k utuţení zdraví a nám se moţná podařilo zpříjemnit Vám jedno obyčejné čtvrteční odpoledne. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 4

5 Hodnocení 3. dne evropského týdne mobilty Tak a máme tu pátek a 3. den, prvního ročníku ETM v Kojetíně. Tento den je určen především předškolním dětem, pro které připravily pracovnice Městského domu dětí a mládeţe v Kojetíně akci s názvem Kolem kašny dokolečka, svezeme se na kolečkách. Jednalo se o soutěţe na kolečkových bruslích a odráţedlech a dalších spoustu doprovodných soutěţí. Soutěţí na kolečkových bruslích a odráţedlech se účastnilo 53 dětí, které doprovázeli rodiče, a dalších 33 dětí přítomné podporovalo. Na Masarykově náměstí bylo spousta legrace a zábavy. Celý program byl obohacen pěknou hudební produkcí DJ Jirky Jiráka. Děti obdrţely za své sportovní výkony medaile a sladké odměny Co dodat páteční odpoledne bylo kouzelné, plné náměstí malých rozesmátých a spokojených dětí, které se pomalinku učily jak se bezpečně a po svých dopravit na bruslích nebo odráţedlech do určitého místa, byť i za doprovodu svého rodiče nebo staršího sourozence. Tímto odpolednem jsme chtěli do podvědomí dětí dostat skutečnost, ţe pěší chůze je nejvhodnější forma dopravy. Ve Velké Británii i jinde v Evropě zavádějí ve spojení s rodiči tzv. pěšibus. Takovouto iniciativu lze zavést velice rychle, protoţe nevyţaduje od rodičů nic víc neţ čas. Škola jim musí pouze umoţnit, aby se sešli a rozdělili si úkoly na základě rotačního systému. Rodiče si dají navzájem čísla telefonu, takţe oni sami nebo některý učitel můţe v případě nepředvídaného zdrţení zajistit jiné dobrovolníky, kteří úkol převezmou. K tomu se mohou přidat i nadstandardní sluţby, například vozík na převáţení aktovek (vozík by dokonce mohly děti samy vyzdobit a dát mu podobu zvířátka!), reflexní vesty nebo zvýšený policejní dohled na náročných křiţovatkách, které je těţké se skupinou dětí zdolat. A co například příště zorganizovat pěšibus na kolečkových bruslích s reflexními batůţky na zádech? Co myslíte? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 5

6 Použitý materiál: Děti na cestách, Bezpečně po městě, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze v roce 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí, 2. doplněné vydání, Podle anglického originálu: Kids on the move, vydaného Evropskou komisí v roce Překlad: European Communities Hodnocení 4. dne evropského týdne mobilty Sobota, první volný den, po náročném pracovním tempu a co tak si odpočinout jízdou na kole? Ano, zorganizovali jsme pro veřejnost jízdu na kole, i kdyţ dnes jen na spinningovém. Jelikoţ v našem městě doposud chybí kvalitní cyklostezky, neměli jsme odvahu z důvodu bezpečnosti, s veřejností podstoupit jízdu na opravdovém v kole, naší krásnou hanáckou přírodou. Samotná jízda na kole je volnost, zdraví a dobrá nálada, to jsou pojmy, které jsme shrnuli do téma tohoto dne Ve zdravém těle zdravý duch. Občané, kteří se dostavili do prostor rehabilitace na poliklinice v Kojetíně, měli moţnost si v průběhu dopoledních hodin, mimo dvouhodinový spinningový trénink, prohlédnout i zařízení rehabilitace a seznámit se s nabídkou sluţeb. Tento den byl zorganizován jako součást ETM, protoţe jak jsme se dočetli ve zprávě Britské lékařské asociace, ze všech forem tělesných cvičení, kterým se kaţdý můţe pravidelně věnovat v rámci svého kaţdodenního programu (chůze, běh, plavání a cyklistika), má cyklistika na zdraví obyvatelstva (pokud jezdíme pravidelně) nejpříznivější vliv. Dále zpráva uvádí, ţe pro mnohé je jízda na kole jedinou moţností, jak si denně trochu zacvičit, aniţ by museli nějak násilně měnit běţné návyky. Lidé, kteří mají sedavé zaměstnání a ve volném čase nesportují, mohou být v pozdějším věku ohroţeni kardiovaskulárními chorobami. Cyklistika je stejně prospěšná jako plavání, ale její denní provozování je snazší, protoţe nevyţaduje dodrţování stanovených termínů a časů a protoţe zařízení pro její provozování (tj. cesty a silnice) existují všude a vyţadují případně jen malé úpravy. Kdyţ budeme kaţdý den jezdit na kole alespoň 15 minut, prospěje to našemu nejen fyzickému, ale i duševnímu zdraví. Náš Olomoucký kraj v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, schválené v roce 2003 se zavázal podpořit budování cyklostezek. Zatímco v roce 2004 na tento účel vyčlenil ze svého rozpočtu 9,5 mil. Kč, v roce 2005 a 2006 uţ 15 mil. Kč. I díky této pomoci bude snazší vybudovat na území kraje cyklostezku Bečva (225,5 mil. Kč). Trasa cyklostezky Bečva by po svém dokončení měla propojit 28 obcí v okrese Přerov, leţících v údolí stejnojmenné řeky a měla by měřit celkem asi 70 kilometrů. Je součástí oficiálních rozvojových dokumentů Olomouckého kraje. Jen škoda, ţe se na Kojetín nedostalo! Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 6

7 Počet potenciálních cyklistů je velký. Jsou li totiţ pro cyklistiku zajištěny alespoň minimální příznivé podmínky, jezdí na kole rád téměř kaţdý. Lidé většinou na jízdu na kole pozapomněli, a proto pro ně můţe být překvapivým zjištěním, ţe dojíţdět za denními záleţitostmi na kole můţe být efektivní i příjemné. Nashledanou příští rok, ono je to vlastně jedno jestli v tělocvičně nebo krajině Ve zdravém těle zdravý duch bude, pokud každý z Vás co nepřišel, projeví o sportování malinko větší zájem! Použitý materiál: CYKLISTIKA PRO MĚSTA, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. 2. doplněné vydání Překlad z anglického originálu "Cycling: the way ahead for towns and cities?" European Communities, 1999 Překlad: Delegace Evropské komise v Praze Českou verzi publikace připravila Mgr. Eva Veverková (OVV MŢP) za spolupráce Ing. Jaroslava Martínka (Centrum dopravního výzkumu, Olomouc Hodnocení 5. dne evropského týdne mobilty Je neděle a další den evropského týdne mobility, který plynule navázal na sobotní téma Ve zdravém těle zdravý duch. Veřejnost měla moţnost prohlédnout si fitcentrum KILIFITNESS v Druţstevní ulici a vyuţít nabídku sluţeb a profesionálního trenéra. Ten měl za úkol všem zdarma poradit v začátcích, sestrojí plán cvičení i mimo posilovnu a také jídelníček podle toho, jaký byl koho cíl: přibrat, zhubnout, posílit, zeštíhlet. Asi, protoţe byla neděle a v Kojetíně se říká, ţe název toho dne je odvozen od slova nic nedělání, byla účast veřejnosti ve fitku značně podprůměrná. Ovšem my, co jsme nelenili a máme zdravého ducha, tak nás dneska sice pálí úplně kaţdičký sval, ale to nevadí, spálili jsme trochu tuků a třeba budeme i o kousek štíhlejší a tím i zdravější a bude mít větší chuť do ţivota a budeme se zase těšit na další den, no není to paráda? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 7

8 Hodnocení 6. dne evropského týdne mobilty Kvalita ţivotního prostředí v městských oblastech je důleţitá pro všechny obyvatele měst. Je jedním z hlavních faktorů, které určují, zda je město zdravým místem k ţivotu, zda v něm bydlíme rádi a zda chceme, aby zde vyrůstaly i naše děti. Jedním z klíčových problémů, které ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí a kvalitu ţivota v našich městech a velkoměstech, je silniční doprava. Intenzivní automobilová doprava má na svědomí zhoršenou kvalitu ovzduší, nepřijatelné hladiny hluku, a zároveň i v přeneseném slova smyslu oslabuje smysl pro sousedské vztahy a místní společenství. Z výše uvedených důvodů byl 6. den určen především ţákům základních škol a studentům zdejšího gymnázia, kteří měli za úkol na stanovištích v ulici Svatopluka Čecha a ulici Palackého v Kojetíně provádět Monitoring městského provozu, v souvislosti s otevřením dálnice D1. Ţáci a studenti zároveň asistovali Městské policii Kojetín, při řešení přestupků, při provozu na pozemních komunikacích v akci nazvané Kyselý bonbón. Kaţdý účastník silničního provozu, tedy i cyklista, který se dopustil přestupku, dnes nedostal finanční postih, za spáchaný přestupek, nýbrţ kyselý bonbón a byl upozorněn na nedostatky. Takto děti spolu se stráţníky MP rozdali spoustu kyselých bonbonů. Výsledky akce Kyselý bonbon Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 9:00-10:00hod bylo řešeno 14 přestupků a to 1x zákaz zastavení, 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 4 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, 6 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole Na stanovišti u restaurace Morava od:10:30 11:30hod. bylo řešeno 22 přestupků a to 12 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 7 x jízda na nevybaveném jízdním kole, 1 x jízda na červenou, 2 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 12:00-13:00hod. bylo řešeno 10 přestupků a to 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 1 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole. Celkem 46 přestupků. Výsledky monitoringu městského provozu budou po vyhodnocení zveřejněny na našich webových stránkách a Kojetínském zpravodaji v měsíci říjnu Použitý materiál: Města pro lidi, Koncepce sniţování automobilové dopravy příklady evropských měst, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2005 ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s Ministerstvem zahraničních věcí, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 8

9 Hodnocení 7. dne evropského týdne mobilty Evropský den bez aut (EDBA 22. září) je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM září), na který se v poslední době soustředí Evropské komise i státy EU. Evropský den bez aut iniciovala evropská komisařka pro ţivotní prostředí paní Margot Wallströmová v roce 2000 na základě zkušeností z Francie a Itálie. Akce za posledních osm let svedla dohromady tisíce malých i velkých měst, která tento den uzavírají svá centra nebo celé čtvrti automobilové dopravě. Cílem sedmého dne, EDBA, bylo omezit automobilovou dopravu, tím podpořit vyuţívání udrţitelných způsobů dopravy a zvýšit povědomí o dopadech různých způsobů dopravy na ţivotní prostředí. Aktivity pro děti a studenty tohoto dne připravil Městský dům dětí a mládeţe pod názvem Kojetínské náměstí bez aut. Provoz na Masarykově náměstí byl od 7:00 do 16:00 omezen dopravním značením, které zakazovalo vjezd motorovým vozidlům mimo vozidel integrovaného záchranného systému a autobusů. Celodenní aktivitou byl ekojarmark, na kterém se prodávaly, smaltované, keramické a proutěné výrobky, květiny, ovoce apod. Zastoupení měla i dřevovýroba, řezbářství, ale prodávaly se i bylinky a čaje. Celý den byla přístupná i výstava techniky hasičského záchranného sboru, kde profesionálové zájemcům podávali odborný výklad. Nutné je připomenout, ţe tyto aktivity byly dostupné všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Další akce byly na podívání opět pro všechny, ale aktivními účastníky se stali ţáci a studenti kojetínských škol. Ranní program vyplnily kolektivy tříd, které jezdily na Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 9

10 koloběţkách, běhaly travních lyţích apod.. Hlavním úsilím všech soutěţících bylo předem postavit ekovozidlo. Mohlo být i nepojízdné, jednalo se pouze o ztvárnění vozidla na nemotorový pohon. V dopoledních hodinách vystoupila u kašny dechová kapela ze Základní umělecké školy Kojetín, která nahradila reprodukovanou hudbu a dotvořila atmosféru soutěţí a her. Odpolední program vyplnili ţáci tříd základních škol a studenti Gymnázia Kojetín, kteří mimo soutěţí vyráběli pojízdné ekovozidlo. To pak muselo mít minimálně jednoho řidiče. Porota u obou druhů ekovozidel posuzovala funkčnost, estetiku, kreativitu, vybavení týmu, čas závodu vozidel a stav vozidla po dojetí do cíle. Na uzavřeném Masarykově náměstí byly umístěny tabule, kde byly vystaveny fotografie a hodnocení z aktivit letošního ETM a jejich druhá strana byla připravena pro psaní postřehů na 3 témata: co se mi v našem městě líbí co se mi v našem městě nelíbí co JÁ udělám pro to, aby mé město bylo krásnější Slavnostní vyhodnocení soutěţí EDBA a výtvarné soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima, bude ve čtvrtek dne v sále Pivovarského hotelu od 10:00 do 11:00 hod. V tento slavnostní den budou Ti nejlepší odměněni za svou aktivitu panem starostou a místostarostou, kteří připravili i malé překvapení. Co říci úplným závěrem? Snad, ţe 1. ročník ETM a EDBA, jehoţ program byl definitivně ukončen ve středu a to akcí uspořádanou Městským kulturním středisko Kojetín besedou Oceánie perly Havajských ostrovů se zcela jistě vydařil. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 10

11 Určitě k tomu přispělo nádherné počasí, skvělá spolupráce všech zainteresovaných, sponzorské dary od místních podnikatelů a úplně bezchybná práce paní Mgr. Evy Veverkové - koordinátorky Evropského týdne mobility v ČR, která všem zapojeným městům poskytla spousty rad, materiálů, nápadů a zprostředkovala nemalou finanční pomoc z Ministerstva ţivotního prostředí. Bez této výpomoci by naše malé, ale šikovné město nebylo schopno uspořádat evropskou týdenní kampaň, jejímţ cílem bylo podpořit oproti individuální automobilové dopravě alternativy přijatelnější pro bezpečnost, zdraví obyvatel i ţivotní prostředí. Všem vřelé díky, je radost s Vámi spolupracovat! V Kojetíně dne Eliška Izsová, Bc. Jiří Stav Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 11

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. Z tradičního reje čarodějnického "potěru". , aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. Z tradičního reje čarodějnického potěru. , aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA Z tradičního reje čarodějnického "potěru"., aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 ROČNÍK 16 číslo 2 květen 2015 ČEKÁNÍ NA "GODOTA" Naši milí čtenáři, omlouváme

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XII Číslo 7-8 červenec - srpen 2011 10,- Kč. Záměr prodeje nemovitostí v majetku Města Kojetína

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XII Číslo 7-8 červenec - srpen 2011 10,- Kč. Záměr prodeje nemovitostí v majetku Města Kojetína Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XII Číslo 7-8 červenec - srpen 2011 10,- Kč Záměr prodeje nemovitostí v majetku Města Kojetína Město Kojetín v současné době vlastní 269 bytových jednotek a 17 garáží. Vzhledem

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ 1 titul:devitka 5/25/09 12:33 Page 1 ČERVEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více