Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty"

Transkript

1 Město Kojetín 2009 Hodnocení 1. dne evropského týdne mobilty Evropský týden mobilty, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba Mořice Kojetín, II. etapa, která otevřela moţnost motoristům cestovat souvisle po dálnici z Prahy aţ do Kroměříţe. Pro občany má zprovoznění tohoto úseku dálnice nesmírný význam z hlediska kvality ovzduší a omezení hluku v obytných částech města a okolních obcí, jelikoţ dojde k výraznému dopravnímu zklidnění na stávající silnici I/47. V našem městě byl dnešní den určen především seniorům, zdravotně postiţeným občanům a dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a to pochodem, který byl nazván Od altánku k altánku. V prostorách altánů, které jsou umístěny na pečovatelských domech, byly vystaveny výtvarné práce dětí, které se zapojily do vyhlášené soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Se seniory a zdravotně postiţenými občany se diskutovalo o změně klimatu, které představuje jednu z největších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb, kterým naše planeta Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 1

2 čelí. Bylo jim vysvětleno, jak na tuto skutečnost pohlíţí přední odborníci v oblastech ţivotního prostředí a ekonomie, kteří konstatují, ţe se jedná o definitivní, jasnou výzvu lidstvu, kterou je třeba řešit okamţitě, rychle a dlouhodobě. Dále jím bylo vysvětleno, jakou roli v ochraně klimatu sehrávají jednotlivci, ţe i malá změna našeho chování něco znamená a můţe přispět ke sniţování emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality našeho ţivota. Senioři, zdravotně postiţení občané a děti ze znevýhodněného prostředí měli moţnost ohodnotit jednotlivé výtvarné práce, zahrát si společenské hry a pochutnat si na občerstvení, které jim připravily obětavé pracovnice z Centra sociálním sluţeb. Všichni zúčastnění obdrţeli za odměnu keramické plaketky s logem evropského týdne mobility, diplomy a plakety, které vyrobily pracovnice Centra sociálních sluţeb. Všem zúčastněným pochodu Od altánku po altánek přejeme pevné zdraví, které je potřebné pro takto příjemně strávená odpoledne. Obětavým pracovnicím Centra sociálních sluţeb a zejména paní ředitelce Bc. Blance Šnédarové moc děkujeme, za perfektně zorganizovaný 1. den z celotýdenního programu ETM a moc se těšíme se na další spolupráci. Hodnocení 2. dne evropského týdne mobilty (ETM) Druhý den ETM začal tím, ţe byla přemístěna výstava výtvarných prací z altánků domů s pečovatelskou sluţbou do prostor kojetínské radnice tak, aby ji mohli ohodnotit a shlédnout Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 2

3 všichni občané. Výstava bude umístěna na radnici aţ do 25.září 2009 s tím, ţe všichni, kdo projeví zájem, mohou svým hlasem v termínu do ovlivnit výsledky vyhlášené soutěže. Hlasy budou sečteny ve středu dne a vítězové budou za svou výtvarnou činnost odměněni. Výtvarná díla byla vypracovávána jiţ v červenci, v rámci letních táborů pořádaných kojetínskými organizacemi junáka, pionýra a MěDDM. Výtvarné soutěţe se mohli zúčastnit i ostatní děti a kolektivy, které projevily zájem o soutěţení na téma: Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima. Zde Vám přikládáme ukázku výstavy: Dle programu se druhý den ETM konal v duchu cyklistickém. Program byl určen pro veřejnost, zastupitele města, úředníky a jimi pozvané. Název akce Na kole se starostou po okolí Kojetína byl nakonec změněn, jelikoţ pan starosta si vybíral zaslouţenou řádnou dovolenou a to na název Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Dle fotodokumentace jistě všichni uznáváme, ţe lépe jsme tuto aktivitu nemohli nazvat. Zpočátku nám nepřálo počasí, celý den hustě pršelo. Ovšem jako mávnutím kouzelného proutku se v hodinu naplánovaném k odjezdu počasí umoudřilo a pršet přestalo. Moţná z tohoto důvodu se akce zúčastnila asi jen polovina z předpokládaného mnoţství cyklistů. Nakonec tedy jen 36 sportovců vyrazilo v 15:00 z Kojetína směrem přes Bezměrov, Hradisko a poté podél nově otevřené dálnice D1 do cíle. Místem dojezdu byl Kojetín II Popůvky, Design centrum společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. Tady nás vstřícně uvítal sám pan Ing. Hanák a jeho paní. Trasa měla délku 13 km. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 3

4 Po dojezdu měl kaţdý účastník moţnost vyzkoušet si své znalosti v malém testíku, který připravil velitel městské policie p. Jiří Hübner, kterému tímto děkujeme za vzornou přípravu, zajištění asistence a vyhodnocení testu. Hodnocení testu městskou policií bylo spíše symbolické a aţ na jednoho šprýmaře lze konstatovat, ţe všichni obstáli a po akci se mohli opět na svém kole vrátit domů. Zároveň také děkujeme stráţníkům MP, kteří se na této akci podíleli. Kaţdý zúčastněný poté obdrţel keramickou plaketku s logem ETM a vyznačením akce. Pokračování tohoto dne bylo v duchu celého názvu ETM Naše město naše klima. Exkurze ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. začala v krásné nově postavené zasedací místnosti, kde nám Ing. Hanák stručně vysvětlil, čím se jeho společnost zabývá a jaké dosáhli úspěchy po celém světě. Všichni na vlastní oči mohli nahlédnout do tajů výroby, která je na evropské špičce, jak ve výrobě nábytku, tak i v ochraně ţivotního prostředí a to konkrétně v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s odpady, likvidaci škodlivých látek a čištění odpadních vod. Po prohlídce majitel společnosti pozval přítomné na malé občerstvení a k dobré pohodě vystoupil kojetínský pěvecký sbor Cantas. Po vystoupení si zájemci mohli prohlédnout stálou výstavu nábytku v Design centru. Celá akce, i kdyţ se mnohým ještě nechtělo, byla oficielně ukončena v 18:00 hodin a to z důvodu, aby se přítomní mohli na kolech, za světla bezpečně dopravit do svých domovů. Je nutno touto cestou poděkovat Ing. Hanákovi a jeho paní, za nadstandardní přístup k celé akci, za jejich vstřícné přijetí a osobní účast s výkladem. Co více si přát? Snad jen více takových podnikatelů, kaţdý nám je můţe jen závidět. Dále pak vedoucí pěveckého sboru CANTAS p. Zuzaně Zifčákové a celému jejímu kolektivu za překrásný umělecký záţitek. Holky jste naše nejlepší zpěvačky, kam se na Vás hrabe Superstar. Rovněţ je nutné poděkovat celému kolektivu pracovníků Městského domu dětí a mládeţe, v čele s paní ředitelkou Marií Beránkovou, za překrásné aranţmá výtvarné výstavy v prostorách altánů a radnice, za přípravu keramických plaket a úţasnou spolupráci. Nesmíme zapomenout poděkovat panu Ladislavu Šťastníkovi, který nám daroval materiál potřebný k výrobě pamětních plaket a musíme také pochválit naši nejstarší účastníci, paní Drahomíru Stavovou, za sportovní výkon a zájem o dění v našem městě. Závěrem musíme poděkovat všem účastníkům 1. cyklojízdy v historii našeho města. Na kole s místostarostou po okolí Kojetína. Děkujeme Vám, byli jste super! Všichni jste svým sportovním výkonem přispěli k utuţení zdraví a nám se moţná podařilo zpříjemnit Vám jedno obyčejné čtvrteční odpoledne. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 4

5 Hodnocení 3. dne evropského týdne mobilty Tak a máme tu pátek a 3. den, prvního ročníku ETM v Kojetíně. Tento den je určen především předškolním dětem, pro které připravily pracovnice Městského domu dětí a mládeţe v Kojetíně akci s názvem Kolem kašny dokolečka, svezeme se na kolečkách. Jednalo se o soutěţe na kolečkových bruslích a odráţedlech a dalších spoustu doprovodných soutěţí. Soutěţí na kolečkových bruslích a odráţedlech se účastnilo 53 dětí, které doprovázeli rodiče, a dalších 33 dětí přítomné podporovalo. Na Masarykově náměstí bylo spousta legrace a zábavy. Celý program byl obohacen pěknou hudební produkcí DJ Jirky Jiráka. Děti obdrţely za své sportovní výkony medaile a sladké odměny Co dodat páteční odpoledne bylo kouzelné, plné náměstí malých rozesmátých a spokojených dětí, které se pomalinku učily jak se bezpečně a po svých dopravit na bruslích nebo odráţedlech do určitého místa, byť i za doprovodu svého rodiče nebo staršího sourozence. Tímto odpolednem jsme chtěli do podvědomí dětí dostat skutečnost, ţe pěší chůze je nejvhodnější forma dopravy. Ve Velké Británii i jinde v Evropě zavádějí ve spojení s rodiči tzv. pěšibus. Takovouto iniciativu lze zavést velice rychle, protoţe nevyţaduje od rodičů nic víc neţ čas. Škola jim musí pouze umoţnit, aby se sešli a rozdělili si úkoly na základě rotačního systému. Rodiče si dají navzájem čísla telefonu, takţe oni sami nebo některý učitel můţe v případě nepředvídaného zdrţení zajistit jiné dobrovolníky, kteří úkol převezmou. K tomu se mohou přidat i nadstandardní sluţby, například vozík na převáţení aktovek (vozík by dokonce mohly děti samy vyzdobit a dát mu podobu zvířátka!), reflexní vesty nebo zvýšený policejní dohled na náročných křiţovatkách, které je těţké se skupinou dětí zdolat. A co například příště zorganizovat pěšibus na kolečkových bruslích s reflexními batůţky na zádech? Co myslíte? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 5

6 Použitý materiál: Děti na cestách, Bezpečně po městě, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze v roce 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí, 2. doplněné vydání, Podle anglického originálu: Kids on the move, vydaného Evropskou komisí v roce Překlad: European Communities Hodnocení 4. dne evropského týdne mobilty Sobota, první volný den, po náročném pracovním tempu a co tak si odpočinout jízdou na kole? Ano, zorganizovali jsme pro veřejnost jízdu na kole, i kdyţ dnes jen na spinningovém. Jelikoţ v našem městě doposud chybí kvalitní cyklostezky, neměli jsme odvahu z důvodu bezpečnosti, s veřejností podstoupit jízdu na opravdovém v kole, naší krásnou hanáckou přírodou. Samotná jízda na kole je volnost, zdraví a dobrá nálada, to jsou pojmy, které jsme shrnuli do téma tohoto dne Ve zdravém těle zdravý duch. Občané, kteří se dostavili do prostor rehabilitace na poliklinice v Kojetíně, měli moţnost si v průběhu dopoledních hodin, mimo dvouhodinový spinningový trénink, prohlédnout i zařízení rehabilitace a seznámit se s nabídkou sluţeb. Tento den byl zorganizován jako součást ETM, protoţe jak jsme se dočetli ve zprávě Britské lékařské asociace, ze všech forem tělesných cvičení, kterým se kaţdý můţe pravidelně věnovat v rámci svého kaţdodenního programu (chůze, běh, plavání a cyklistika), má cyklistika na zdraví obyvatelstva (pokud jezdíme pravidelně) nejpříznivější vliv. Dále zpráva uvádí, ţe pro mnohé je jízda na kole jedinou moţností, jak si denně trochu zacvičit, aniţ by museli nějak násilně měnit běţné návyky. Lidé, kteří mají sedavé zaměstnání a ve volném čase nesportují, mohou být v pozdějším věku ohroţeni kardiovaskulárními chorobami. Cyklistika je stejně prospěšná jako plavání, ale její denní provozování je snazší, protoţe nevyţaduje dodrţování stanovených termínů a časů a protoţe zařízení pro její provozování (tj. cesty a silnice) existují všude a vyţadují případně jen malé úpravy. Kdyţ budeme kaţdý den jezdit na kole alespoň 15 minut, prospěje to našemu nejen fyzickému, ale i duševnímu zdraví. Náš Olomoucký kraj v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, schválené v roce 2003 se zavázal podpořit budování cyklostezek. Zatímco v roce 2004 na tento účel vyčlenil ze svého rozpočtu 9,5 mil. Kč, v roce 2005 a 2006 uţ 15 mil. Kč. I díky této pomoci bude snazší vybudovat na území kraje cyklostezku Bečva (225,5 mil. Kč). Trasa cyklostezky Bečva by po svém dokončení měla propojit 28 obcí v okrese Přerov, leţících v údolí stejnojmenné řeky a měla by měřit celkem asi 70 kilometrů. Je součástí oficiálních rozvojových dokumentů Olomouckého kraje. Jen škoda, ţe se na Kojetín nedostalo! Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 6

7 Počet potenciálních cyklistů je velký. Jsou li totiţ pro cyklistiku zajištěny alespoň minimální příznivé podmínky, jezdí na kole rád téměř kaţdý. Lidé většinou na jízdu na kole pozapomněli, a proto pro ně můţe být překvapivým zjištěním, ţe dojíţdět za denními záleţitostmi na kole můţe být efektivní i příjemné. Nashledanou příští rok, ono je to vlastně jedno jestli v tělocvičně nebo krajině Ve zdravém těle zdravý duch bude, pokud každý z Vás co nepřišel, projeví o sportování malinko větší zájem! Použitý materiál: CYKLISTIKA PRO MĚSTA, Informace pro zástupce měst a obcí, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2006, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. 2. doplněné vydání Překlad z anglického originálu "Cycling: the way ahead for towns and cities?" European Communities, 1999 Překlad: Delegace Evropské komise v Praze Českou verzi publikace připravila Mgr. Eva Veverková (OVV MŢP) za spolupráce Ing. Jaroslava Martínka (Centrum dopravního výzkumu, Olomouc Hodnocení 5. dne evropského týdne mobilty Je neděle a další den evropského týdne mobility, který plynule navázal na sobotní téma Ve zdravém těle zdravý duch. Veřejnost měla moţnost prohlédnout si fitcentrum KILIFITNESS v Druţstevní ulici a vyuţít nabídku sluţeb a profesionálního trenéra. Ten měl za úkol všem zdarma poradit v začátcích, sestrojí plán cvičení i mimo posilovnu a také jídelníček podle toho, jaký byl koho cíl: přibrat, zhubnout, posílit, zeštíhlet. Asi, protoţe byla neděle a v Kojetíně se říká, ţe název toho dne je odvozen od slova nic nedělání, byla účast veřejnosti ve fitku značně podprůměrná. Ovšem my, co jsme nelenili a máme zdravého ducha, tak nás dneska sice pálí úplně kaţdičký sval, ale to nevadí, spálili jsme trochu tuků a třeba budeme i o kousek štíhlejší a tím i zdravější a bude mít větší chuť do ţivota a budeme se zase těšit na další den, no není to paráda? Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 7

8 Hodnocení 6. dne evropského týdne mobilty Kvalita ţivotního prostředí v městských oblastech je důleţitá pro všechny obyvatele měst. Je jedním z hlavních faktorů, které určují, zda je město zdravým místem k ţivotu, zda v něm bydlíme rádi a zda chceme, aby zde vyrůstaly i naše děti. Jedním z klíčových problémů, které ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí a kvalitu ţivota v našich městech a velkoměstech, je silniční doprava. Intenzivní automobilová doprava má na svědomí zhoršenou kvalitu ovzduší, nepřijatelné hladiny hluku, a zároveň i v přeneseném slova smyslu oslabuje smysl pro sousedské vztahy a místní společenství. Z výše uvedených důvodů byl 6. den určen především ţákům základních škol a studentům zdejšího gymnázia, kteří měli za úkol na stanovištích v ulici Svatopluka Čecha a ulici Palackého v Kojetíně provádět Monitoring městského provozu, v souvislosti s otevřením dálnice D1. Ţáci a studenti zároveň asistovali Městské policii Kojetín, při řešení přestupků, při provozu na pozemních komunikacích v akci nazvané Kyselý bonbón. Kaţdý účastník silničního provozu, tedy i cyklista, který se dopustil přestupku, dnes nedostal finanční postih, za spáchaný přestupek, nýbrţ kyselý bonbón a byl upozorněn na nedostatky. Takto děti spolu se stráţníky MP rozdali spoustu kyselých bonbonů. Výsledky akce Kyselý bonbon Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 9:00-10:00hod bylo řešeno 14 přestupků a to 1x zákaz zastavení, 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 4 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, 6 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole Na stanovišti u restaurace Morava od:10:30 11:30hod. bylo řešeno 22 přestupků a to 12 x jízda autem bez bezpečnostních pásů, 7 x jízda na nevybaveném jízdním kole, 1 x jízda na červenou, 2 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, Na stanovišti U Hotelu Pivovar od 12:00-13:00hod. bylo řešeno 10 přestupků a to 1 x zákaz vjezdu nákladním automobilům, 1 x jízda autem bez předepsaného osvětlení, jízda autem bez bezpečnostních pásů, 2 x jízda na nevybaveném jízdním kole. Celkem 46 přestupků. Výsledky monitoringu městského provozu budou po vyhodnocení zveřejněny na našich webových stránkách a Kojetínském zpravodaji v měsíci říjnu Použitý materiál: Města pro lidi, Koncepce sniţování automobilové dopravy příklady evropských měst, Vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí v Praze roku 2005 ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s Ministerstvem zahraničních věcí, v rámci komunikační strategie ČR pro oblast ţivotního prostředí. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 8

9 Hodnocení 7. dne evropského týdne mobilty Evropský den bez aut (EDBA 22. září) je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM září), na který se v poslední době soustředí Evropské komise i státy EU. Evropský den bez aut iniciovala evropská komisařka pro ţivotní prostředí paní Margot Wallströmová v roce 2000 na základě zkušeností z Francie a Itálie. Akce za posledních osm let svedla dohromady tisíce malých i velkých měst, která tento den uzavírají svá centra nebo celé čtvrti automobilové dopravě. Cílem sedmého dne, EDBA, bylo omezit automobilovou dopravu, tím podpořit vyuţívání udrţitelných způsobů dopravy a zvýšit povědomí o dopadech různých způsobů dopravy na ţivotní prostředí. Aktivity pro děti a studenty tohoto dne připravil Městský dům dětí a mládeţe pod názvem Kojetínské náměstí bez aut. Provoz na Masarykově náměstí byl od 7:00 do 16:00 omezen dopravním značením, které zakazovalo vjezd motorovým vozidlům mimo vozidel integrovaného záchranného systému a autobusů. Celodenní aktivitou byl ekojarmark, na kterém se prodávaly, smaltované, keramické a proutěné výrobky, květiny, ovoce apod. Zastoupení měla i dřevovýroba, řezbářství, ale prodávaly se i bylinky a čaje. Celý den byla přístupná i výstava techniky hasičského záchranného sboru, kde profesionálové zájemcům podávali odborný výklad. Nutné je připomenout, ţe tyto aktivity byly dostupné všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Další akce byly na podívání opět pro všechny, ale aktivními účastníky se stali ţáci a studenti kojetínských škol. Ranní program vyplnily kolektivy tříd, které jezdily na Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 9

10 koloběţkách, běhaly travních lyţích apod.. Hlavním úsilím všech soutěţících bylo předem postavit ekovozidlo. Mohlo být i nepojízdné, jednalo se pouze o ztvárnění vozidla na nemotorový pohon. V dopoledních hodinách vystoupila u kašny dechová kapela ze Základní umělecké školy Kojetín, která nahradila reprodukovanou hudbu a dotvořila atmosféru soutěţí a her. Odpolední program vyplnili ţáci tříd základních škol a studenti Gymnázia Kojetín, kteří mimo soutěţí vyráběli pojízdné ekovozidlo. To pak muselo mít minimálně jednoho řidiče. Porota u obou druhů ekovozidel posuzovala funkčnost, estetiku, kreativitu, vybavení týmu, čas závodu vozidel a stav vozidla po dojetí do cíle. Na uzavřeném Masarykově náměstí byly umístěny tabule, kde byly vystaveny fotografie a hodnocení z aktivit letošního ETM a jejich druhá strana byla připravena pro psaní postřehů na 3 témata: co se mi v našem městě líbí co se mi v našem městě nelíbí co JÁ udělám pro to, aby mé město bylo krásnější Slavnostní vyhodnocení soutěţí EDBA a výtvarné soutěţe na téma Co chcete zlepšit v oblasti ţivotního prostředí našeho města aneb Naše město - naše klima, bude ve čtvrtek dne v sále Pivovarského hotelu od 10:00 do 11:00 hod. V tento slavnostní den budou Ti nejlepší odměněni za svou aktivitu panem starostou a místostarostou, kteří připravili i malé překvapení. Co říci úplným závěrem? Snad, ţe 1. ročník ETM a EDBA, jehoţ program byl definitivně ukončen ve středu a to akcí uspořádanou Městským kulturním středisko Kojetín besedou Oceánie perly Havajských ostrovů se zcela jistě vydařil. Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 10

11 Určitě k tomu přispělo nádherné počasí, skvělá spolupráce všech zainteresovaných, sponzorské dary od místních podnikatelů a úplně bezchybná práce paní Mgr. Evy Veverkové - koordinátorky Evropského týdne mobility v ČR, která všem zapojeným městům poskytla spousty rad, materiálů, nápadů a zprostředkovala nemalou finanční pomoc z Ministerstva ţivotního prostředí. Bez této výpomoci by naše malé, ale šikovné město nebylo schopno uspořádat evropskou týdenní kampaň, jejímţ cílem bylo podpořit oproti individuální automobilové dopravě alternativy přijatelnější pro bezpečnost, zdraví obyvatel i ţivotní prostředí. Všem vřelé díky, je radost s Vámi spolupracovat! V Kojetíně dne Eliška Izsová, Bc. Jiří Stav Hodnocení ETM a EBDA Město Kojetín 2009 strana 11

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do Město Kojetín 2009 Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba 0134.1

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Evropský týden mobility 2010 v Ústí nad Labem

Evropský týden mobility 2010 v Ústí nad Labem Evropský týden mobility 2010 v Ústí nad Labem Ve středu 22. září skončil jiţ devátý ročník celoevropské akce pro města a obce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září). Evropský

Více

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH - STRÁŽNÍCI PRO DĚTI (projekt prevence dopravní nehodovosti dětí - chodců a cyklistů) Na dětském dopravním hřišti v

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

2. Budějovická cyklojízda

2. Budějovická cyklojízda 2. Budějovická cyklojízda Ve čtvrtek 19.9.2013 se v Českých Budějovicích koná Den bez aut. Rozhodli jsme se uspořádat k tomuto datu 2. budějovickou cyklojízdu a připojit se tak k Plzni, Brnu, Praze a mnoha

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod. Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod. Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD 31.3.-1.4.2016 Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Rozhodnutí. I. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: silnice I/23 v km: 81,726 83,439

Rozhodnutí. I. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: silnice I/23 v km: 81,726 83,439 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 63219/2015, ODSH 1076/2015 Ma/U Rozhodnutí Ţadatel dle 27 odst. 1 správního

Více

Den policie v Českých Budějovicích

Den policie v Českých Budějovicích Den policie v Českých Budějovicích společně se svými partnery uspořádalo dne 24. června 2011 v areálu Sportovního klubu Policie ČR v Českých Budějovicích DEN POLICIE. Tato akce se konala jako součást projektu

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA Ing. Jaroslav Martinek jaroslav.martinek@cdv.cz 602 503 617 Národní cyklokoordinátor Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. www.cyklostrategie.cz www.cyklostrategie.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů města Mšena Program:

Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů města Mšena Program: Projekt místní Agenda pro udržitelný rozvoj města Mšena je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení intenzity dopravy a její prognózy bylo použito výsledků Celostátního

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Dotazníky vyplnili - podle kategorií: Jak se Vám celkově líbil etapový závod SPAC?

Dotazníky vyplnili - podle kategorií: Jak se Vám celkově líbil etapový závod SPAC? Vyhodnocení dotazníku k etapovému závodu SPAC (Velká cena FORCE) Dotazník vyplnilo 53 závodníků, někteří neodpověděli na všechny otázky. Dotazníky vyplnili - podle kategorií: 16 11 9 6 4 3 2 2 A B C D

Více

Hlavní cíle soutěže RUBIKON

Hlavní cíle soutěže RUBIKON Soutěž RUBIKON MOTTO : Chceme zamezit přístupu dětí a mladistvých k sázení Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zakazující přístup mladistvých do 18 let k sázkovým aktivitám Hlavní

Více

Domácí noviny 06. HVĚZDA červen 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Domácí noviny 06. HVĚZDA červen 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HVĚZDA červen 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Domácí noviny 06 INFORMACE PRO KLIENTY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HVĚZDA VYCHÁZKA NA BAŤŮV MRAKODRAP V úterý 26. 5. 2009 jsme podnikli vycházku na dominantu Zlína, Baťův mrakodrap.

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

Evropský týden mobility září 2016

Evropský týden mobility září 2016 Evropský týden mobility 16. 22. září 2016 Motto: Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více