Návod k použití DWA DWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití DWA 062450 DWA 092450"

Transkript

1 Návod k použití DWA DWA BM

2 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min

3 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je tukovým filtrem do venkovního prostoru. Tukový filtr zachycuje částečky mastnoty v kuchyňských výparech. Kuchyň je tak ve značné míře chráněna před mastnotou a zápachem. D Při provozu odsavače s odvětráváním a současném provozu spotřebičů paliv závislých na komínu (jako např. topných těles na plyn, olej nebo uhlí, průtokových ohřívačů, zásobníků teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který je u spotřebiče paliv nutný ke spalování. Bezpečný provoz je možný, pokud podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích či oknech a v kombinaci s teleskopickou průchodkou ve zdi pro přívod/odvod vzduchu nebo jinými těch. opatřeními, jako vzájemné blokování apod., může dovnitř proudit vzduch potřebný ke spalování. Při nedostatečném přívodu vzduchu hrozí nebezpečí otravy zpětně nasátými spalinami. Teleskopická průchodka ve zdi pro přívod/odvod vzduchu sama o sobě nezajistí dodržení mezních hodnot. Poznámka: Při posuzování se vždy musí brát v úvahu celkové potřebné množství vzduchu v bytě. Při provozu kuchyňských spotřebičů, např. varné desky a plynového sporáku se toto pravidlo neaplikuje. Pokud se odsavač používá v režimu cirkulace vzduchu s aktivním uhlíkovým filtrem, je možný provoz bez omezení. Provoz s cirkulací vzduchu: V tomto režimu musí být instalován Kompletní montážní sadu a náhradní filtry obdržíte ve specializované prodejně. Čísla příslušenství najdete na konci tohoto návodu k použití. Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a přes tukový a aktivní uhlíkový filtr je vyčištěné vrací zpět do kuchyně. Tukový filtr pohlcuje tukové částečky z kuchyňských výparů. Aktivní uhlíkový filtr váže pachové částečky. Pokud není namontován aktivní uhlíkový filtr, nelze vázat pachové látky obsažené v kuchyňských výparech. 3

4 Před prvním použitím Důležité pokyny: Tento návod k použití platí pro více modelů spotřebiče. Je možné, že jednotlivé prvky vybavení zde popisované nebudou odpovídat Vašemu spotřebiči. Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Plynové varné desky/plynové sporáky Neprovozujte více než 2 plynové varné zóny zároveň po dobu max. 15 minut při nejvyšším tepelném zatížení. V důsledku působení tepla hrozí nebezpečí popálení při kontaktu s povrchovými plochami! Odsavač se může silným působením tepla poškodit. Mějte na paměti, že velký hořák s více než 5 kw (Wok) odpovídá výkonu dvou plynových hořáků. Nikdy neprovozujte plynovou varnou zónu bez postavené varné nádoby. Nastavte plamen tak, aby nešlehal přes okraj varné nádoby. Před použitím nového spotřebiče si přečtěte pečlivě návod k použití. Obsahuje důležité informace k Vaší bezpečnosti, k použití a k ošetřování spotřebiče. Uschovejte návod k použití a k montáži pro event. dalšího vlastníka. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. (Viz seznam servisních služeb). Při telefonátu uveďte prosím E-Nr. FD Tato čísla si poznačte do políček. Čísla naleznete na typovém štítku po vyjmutí tukových filtrů ve vnitřním prostoru odsavače. Za reklamace, které jsou zapříčiněny plánováním, a provedením položení trubek nepřebírá výrobce odsavače odpovědnost. 4

5 Před prvním použitím Bezpečnostní pokyny Pod odsavačem neflambujte. Nebezpečí vznícení tukového filtru od stoupajících plamenů. Varné zóny musí být vždy zakryty varným nádobím. Nad topnými tělesy pro pevná paliva (uhlí, dřevo a pod.) je provoz odsavače povolen jen podmínečně (viz montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Vadné žárovky byste měli ihned vyměnit, aby nedošlo k přetížení zbývajících žárovek. Odsavač nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. bramborové hranolky, jen pod dohledem. Pokud je spotřebič poškozen, nesmíte jej uvést do provozu. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu tohoto spotřebiče musí být kabel vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo jinou autorizovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení. Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz montážní návod). Tento spotřebič je určen jen pro provoz v domácnosti. Nikdy nenechávejte děti hrát si se spotřebičem. Dospělí a děti nesmějí bez dozoru provozovat přístroj, v případe, že - nejsou tělesně anebo duševně schopni anebo v případe - chybějících vědomostí a zkušeností k správnému a bezpečnému ovládání přístroje. Odsavač před prvním použitím rádně vyčistěte. Nestavte na odsavač žádné předměty. 5

6 Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím odsavače na počátku vaření. Vypnutím odsavače až za několik minut po ukončení vaření. Nastavení požadovaného stupně odsavače: Stiskněte příslušné tlačítko. Osvětlení: Osvětlení můžete použít kdykoliv, i v případe, že je odsavač vypnut. Osvětlení Stupně odsavače

7 Filtry a údržba Tukové filtry: K pohlcování tukových částeček z kuchyňských výparů se používají kovové tukové filtry. Vložky filtru jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Při vzrůstajícím nasycení tukovými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může tím být ovlivněna funkčnost odsavače. Vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů: Pozor: Halogenové žárovky musí být vypnuté a vychladlé. 1. Zatlačte západku na tukovém filtru v směru šipky a vyklopte tukový filtr. Přitom druhou rukou zespodu přidržte tukový filtr. Důležité: Včasným vyčištěním kovových tukových filtrů předcházíte nebezpečí požáru, který může vzniknout akumulací tepla při fritování nebo pečení. Čištění kovových tukových filtrů: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musí být kovové tukové filtry vyčištěné 1 mesíčne. Tyto filtry lze mýt v myčce nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Filtr musí volně ležet v myčce nádobí. Nesmí být vzpříčen. 2. Vyčistěte tukové filtry. 3. Vyčištěné tukové filtry znovu nasaďte. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte současně s nádobím. Při ručním čištění namočte filtry do horkého mycího roztoku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani takové, které obsahují kyseliny nebo rozpouštědla. Pak filtry okartáčujte, dobře opláchnete a nechte okapat. 7

8 Filtry a údržba Aktivní uhlíkový filtr: K pohlcování výparů při provozu s cirkulací vzduchu. Pozor: Při vzrůstajícím nasycení tukovými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může tím být ovlivněna funkčnost odsavače. Vyjmutí a nasazení: Pozor: Halogenové žárovky musí být vypnuté a vychladlé. 1. Vyjmete tukový filtr. (Viz vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů). 2. Nasaďte aktivní uhlíkový filtr. Důležité: Včasným vyčištěním kovových tukových filtrů předcházíte nebezpečí požáru, který může vzniknout akumulací tepla při fritování nebo pečení. 3. Zaklapnete sponu. 4. Nasaďte tukový filtr (viz vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů). Výměna aktivního uhlíkového filtru: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musí být aktivní uhlíkové filtry vyměněny přibližně 2 x ročně. Aktivní uhlíkový filtr je možné dostat ve specializované prodejně (viz speciální příslušenství). Používat jen originální filtr. Jen tak se zajistí optimální funkce. Likvidace starého aktivního uhlíkového filtru: Aktivní uhlíkové filtry neobsahují žádné škodlivé látky. Můžou se zlikvidovat např. jako směsný odpad. 8

9 Čišení a ošetření Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Povrchové plochy z nerezové ocele nečistěte drhnoucími houbami a čistícími prostředky, které obsahují písek, sodu, kyselinu nebo chlór. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok nebo jemný čisticí prostředek na okna! Neodškrabujte zaschlé nečistoty, ale omyjte je vlhkou utěrkou. Při čistění tukových filtrů očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost. Ovládací tlačítka čistěte jen mírným mycím roztokem a měkkou navlhčenou utěrkou. Na ovládací tlačítka nepoužívejte čisticí prostředky pro nerezovou ocel. Povrchové plochy z nerezové oceli: Používejte jemný, nedrhnoucí čistící prostředek na nerezovou ocel. Čistěte jen ve směru vybroušení. Doporučujeme náš čisticí prostředek č Objednací adresa viz v servisní knížce. Povrchové plochy z hliníku smaltu a umělé hmoty: Nepoužívejte suché utěrky. Používejte jemné čistící prostředky na okna. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla. Dbejte na záruční podmínky, které jsou součástí návodu. 9

10 Výměna žárovek Žárovky: 1. Vypnete odsavač a odpojte ho od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím pojistky. 2. Vyjmete tukový filtr (viz filtry a údržba). 3. Vysuňte kryt žárovek. 4. Vyměňte žárovku (běžná halogenová žárovka) 230 Voltů, 28 Wattů, patice E 14). 5. Opět nasaďte kryt žárovek. 6. Opět nasaďte tukový filtr. 7. Obnovte přívod el. proudu zasunutím zástrčky nebo zapnutím pojistky. 10

11 Montážní návod Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič byl při dopravě k Vám chráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou příznivé k životnímu prostředí a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá jen k odvětrání a k provozu s cirkulací vzduchu. Šířka odsavače musí odpovídat šířce varných desek. Odsavač vždy instalujte nad střed varných desek. Minimální odstup mezi elektrickými varnými deskami a spodní hranou odsavače: 650 mm, obr. 1. Nad topným tělesem na pevná paliva, u něhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače přípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavrený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. Další upozornění k plynovým varným spotřebičům: Při montáži plynových varných desek musíte vždy postupovat podle stanovených zákonných norem příslušné zeme. Vždy musíte dbát platných předpisů pro instalaci a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač může být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké steny. Odstup je min. 50 mm U plynových varných desek je minimální odstup mezi horní hranou podložky pod hrnce a spodní hranou odsavače: 750 mm, obr. 1. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými zónami, tím vetší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. 11

12 Před montáží Provoz s odvětráním 600/900 Odvětrávání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo pres vnější stenu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo do komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrávání místnosti s ohništi. Při odvodu odvětrávaného vzduchu, musíte dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. regionální stavební předpisy). Při odvodu vzduchu do komína na odvod kouře nebo zplodin, který není v provozu, je třeba mít souhlas místní kominické provozovny. Při provozu odsavače s odvětráním a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače, zásobníky teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, teleskopickými průchodkami zdí nebo cestou jiných technických opatření, jako je oboustranný uzávěr nebo jiné, může proudit vzduch potřebný ke spalování. Při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká nebezpečí otravy vlivem zpětně nasávaných spalovaných plynů. Teleskopické průchodky zdí samy nezajistí dodržování mezních hodnot. Poznámka: Při posuzování musí být bráno v úvahu vždy celkové potřebné množství vzduchu v byte. Na provoz varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se toto pravidlo nevztahuje. Je-li odsavač použit k provozu s cirkulací vzduchu s aktivním uhlíkovým filtrem je provoz možný bez omezení. Pokud je odtah veden vnější stěnou, mela by být použita teleskopická průchodka zdí. 12

13 Před montáží Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odtahová trubka. Co nejméně oblouků trubky. Co největší možné průměry a velké oblouky trubky Použití dlouhých, nehladkých odtahových trubek, mnoho oblouků trubky nebo menší průměry trubek zapříčiní odchylky od optimálních výkonů větrání a současně zvýší hlučnost. Za reklamace, které jsou zapříčiněny plánováním a provedením položení trubek nepřebírá výrobce odsavače odpovědnost. Kulatá trubka: Doporučujeme: Vnitrní průměr 150 mm, avšak min. 120 mm. Ploché odtahové trubky musí mít stejnou hodnotu vnitrního průměru jako kulatá trubka a neměly by mít žádné ostré ohyby. průměr 120 mm cca 113 cm 2 průměr 150 mm cca 177 cm 2 U odlišných průměrů trubky: nasaďte těsnící proužky. Při provozu s odvětráním: zajistěte dostatečný přívod vzduchu. Připojení odtahové trubky Ø 150 mm: Odtahovou trubku připevněte přímo na hrdlo hadice. Při použití hliníkové trubky nejdřív vyhladit oblast připojení. Připojení odtahové trubky Ø 120 mm: Redukční hrdlo připevněte přímo na vzduchové hrdlo. Odtahovou trubku připevněte přímo na redukční hrdlo. l Při provozu s cirkulací vzduchu S aktivním uhlíkovým filtrem, když není možný provoz s odvětráním. Kompletní montážní sadu můžete koupit ve specializované prodejně. Příslušná čísla příslušenství najdete v závěru tohoto návodu. 600/900 13

14 Před montáží Příprava steny Stěna musí být rovná a svislá. Přitom dbejte na dostačující nosnost steny. Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo. Pro jiné stěnové konstrukce (např. sádrokarton, pórobeton, porotón-pálená cihla) použijte odpovídající připevňovací prostředky. Dbejte na rádné upevnění hmoždinek. Hmotnost v kg: Odvětrání cirkulace 60 cm 16,5 18,0 90 cm 18,7 20,2 Konstrukční změny v rámci technického vývoje jsou vyhrazeny. Elektrické připojení Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte pokud možno přímo za kryt komínu. Zásuvka s ochranným kontaktem by mela být připojená pres vlastní elektrický obvod. V případě, že zásuvka není s ochranným kontaktem po montáži odsávače přístupná, musí být k dispozici jako při pevném připojení, odpojovací zařízení. Při požadovaném pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen koncesovaným elektrikářem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace předpokládá odpojovaní zařízení. Jako odpojovací zařízení se používá spínač s odstupem kontaktů větším než 3 mm a všepólovým odpojením. K tomu patří LSspínač a stykač. Pokud je připojovací kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovaným technikem, aby se předešlo ohrožení. Elektrická data: Jsou uvedena na typovém štítku, který naleznete po sundání rámů filtru ve vnitrním prostoru spotřebiče. Při opravách odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přívodního kabelu: 1,30 m. Odsavač odpovídá normám EU o podmínkách elektromagnetické kompatibility. 14

15 Příprava k montáži Odsavač je určen k montáži na kuchyňskou stenu. 1. Vyjmete tukový filtr (viz návod k použití). 2. Na stenu vyznačte střední linku od stropu až k dolní hraně odsavače. 3. Pomocí šablony naznačte na stenu umístění šroubů Dbejte na minimální možný odstup odsavače od elektrických varných desek 650 mm, od plynových varných desek 750 mm. Spodní hrana šablony odpovídá spodní hraně odsavače. 4. Vyvrtejte 4 otvory pro odsavač a 2 otvory pro kryt komínu průměr 8 mm a vložte do nich hmoždinky v jedné rovině se stěnou. 5. Našroubujte držák ke krytu komínu. 6. Oba horní šestihranné šrouby zašroubujte cca 5 mm. 15

16 Montáž 7. Stáhnete ochrannou fólii z odsavače. Pověste, vycentrujte a přišroubujte kryt odsavače. 10. Položte přiložený ochranný kartón skleněné tabule. 11. Položte skleněnou tabuli a odstraňte ochranný kartón. 12. Přišroubujte skleněnou tabuli. 8. Propojte potrubí. 9. Připojte odsavač na elektrickou síť. 16

17 Montáž krytu komínu 1. Oddělte kryt komínu, tak že stáhnete lepící pásku. 2. Z obou krytů komínu stáhnete ochrannou fólii. 4. Kryt komínu nasadit na odsávač, vnitrní kryt komínu posunout směrem nahoru a pověsit na levý a pravý držák. Zabraňte poškození choulostivých povrchových ploch. Pozor: Vnitrní strana krytu komínu může být ostrá riziko poranění. Při montáži doporučujeme nosit ochranné rukavice. 3. Oba díly krytu komínu zasuňte do sebe. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání; položte např. montážní šablonu jako ochranu pres hranu spodního krytu komínu. Provoz s odvětráním: Drážka vnitrního krytu komínu směrem dolů Provoz s cirkulací vzduchu: Drážka vnitrního krytu komínu směrem nahoru. 5. Horní kryt komínu opatrně vytáhnete nahoru a pomocí 2 šroubů jej ze strany přišroubujte na úhelník. 6. Znovu nasaďte tukové filtry (viz návod k použití). 17

18 DHZ

19 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka BOSCH Typ/prodejní označení DWA Barevné provedení nerez Příkon W 226 z toho osvětlení W 56 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm šířka mm 600 hloubka mm 500 Hlučnost dle DIN při max. normov. provozu 410 m 3 /h 65 db (re 1pW) Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzivní stupeň ---- při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzivní stupeň ---- Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 19

20 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka BOSCH Typ/prodejní označení DWA Barevné provedení nerez Příkon W 226 z toho osvětlení W 56 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm šířka mm 900 hloubka mm 500 Hlučnost dle DIN při max. normov. provozu 410 m 3 /h 65 db (re 1pW) Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzivní stupeň ---- při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzivní stupeň ---- Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 20

21 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

22 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

23 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Prodej náhradních dílů: BMK servis, Mahenova 2, Praha 5 telefon: Sort. Firma Adresa Telefon Fax IČO E Aichlman Lužná, V zahradách elektro CH Chlazení Szabó Plzeň, Sokolovská E Elmot,v.o.s. České Budějovice, Blahoslavova1 E Bekl,v.o.s. Tábor, Bílkova CH Servis chlazení Kardašova Řečice, Na Kovář štěpnici 565 CH Fiko servis chlazení Mirovice, Nám.T.G Masaryka37 E+P Opravy Pelhřimov, Svatovítské nám elektrospotřebičů 119 CH Eduard Vodrážka Most, Hraniční E+P SVED,elektrotechn. Liberec 10, Švermova družstvo E AZ Elektra, s.r.o. Dobruška,Šubrtovo nám E Federuk-PMS servis Trutnov, Nové Dvory 66/ vaclav CH EQUUS-Kordík Lomnice n. Pop., Husovo n.102 E+P P Bednaříková Brno, Charbulova E+P PIK - servis AP Kroměríž, Hlávkova 1884/ E+CH SANO Nový Jičín, Hoblíkova E+CH Elektroservis Opava 6, Bílovecká CH Servis chlazení Holešov, Zlínská Reimer CH Opravy chladícího Olomouc, Jungmanova zařízení E Elektroservis Olomouc, Dolní Novosadská marcela Komárek 43 E+CH Jiří Hradil Krnov, Bartultovická E Elektro Paneš Roudnice n. L.,Třída T. G Masaryka 1084 P Juřina Ostrava, Nad Porubkou Areál Alpex E Pollet Plzeň, Vřesinská E+P Martin Wlazlo MW Ostrava 2, Žerotínova E+P Bosch servis Zlín, Nábřeží centrum CH ARKTIS servis Ostrava, Poděbradova P+CH Němec České Budějovice, Hrdějovice P P.S.T.V. s.r.o. České Budějovice, Nová E+P Liška Jan - Třebíč, Žďárského Thermospor - ELSO E Vlček Trutnov, Spojenecká 69/ E+P Lupták Havlíčkův Brod, Lidická CH Polar chlazení Havlíčkův Brod, Havířská M.spot. VAMAT Trutnov, Vlčická K Caffe Idea - Blažek Brno, Cacovická 66a CH Faraheit servis Brno, Kaštanova 210/ P Plynocentrum H. Králové, Bohuslava Martinů Kratochvíl 856 P Hartlová Liberec 3, Barvířská E Čepo-elektrocentrum Ostrov n Ohří, Krušnohorská E Martin Linhart Hradec Králové, Bří Štefanů E+P Irena Komárková Plzeň, Slovanské údolí

24 Sort. Firma Adresa Telefon Fax IČO E+P+CH Karel Veselý Znojmo, Gagarinova E+CH Jansta Martin Kolín V., Tovární E Kučera Most,Topolová E+P Jan Havel Turnov, Krajiřova elektroservis E Milan Bubla Karlovy Vary, Plzeňská E Radomír Zaňka Kladno, Hajnova CH EMZET-Fr.Plachý Chýnov, Gabrielovo nám P Jiří Čechura Město Touškov, Čemínská CH A-Z Thermo s.r.o. Pardubice, J.Palacha E Pavel Kubát Přibyslav, Nerudova cz E ELEKTRO Blatná, Nám. Míru Jankovský s.r.o. E+CH A PROFI servis s.r.o. Benátky n. Jizerou, Pražská E+P+CH ELEKTROSERVIS Česká Ves, Polní Koláček s.r.o. cz E+P+CH WH servis Liberec, Jarní 645/ E Florus servis Břeclav, Na Zvolenci E+P ELEKTRO Trefilík Dubňany, Malá Strana s.r.o. CH Chladící spol. CZ Karlovy Vary - Sedlec, s.r.o. Rosnická 118 CH Jan Svoboda Hodonín, Rybářská E+P Stanislav Svoboda Svitavy, Kpt. Jaroše E.P.SERVIS E+P Alpha Lanškroun, Purkyňova martina obchod&ateliér s.r.o. E Jan Škaloud Pardubice, 17. listopadu P Milan Hrubant Praha 3, Laubova 1689/ CH Miloslav Juška Nový Bor, Žižkova E Servis Černý s.r.o. Broumov, Mírové nám E+P VIKI s.r.o. Jihlava, Majakovského E Kosek elektro a.s. Nové Město n.metují, Komenského 1 E+P Flekáč Ladislav Karlovy Vary, Vítězná CH Bartoš Bohumil Velichovky, Nová čtvrť E+P PIKSERVIS spol. Kroměříž, Brandlova s r.o. E+P+CH Bačina servis Ústí nad Labem, Horova E+P+CH Vrcek Ivo - ELZIM Jičín, Hradecká E Marek Pollet Plzeň, Vřesinská E+P Jiří Adamec Litoměřice, Liškova adamec elektroservis CH Milan Juránek Náchod, Kostelecká E - elektro P - plyn CH - chlazení K - kávovary S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

25 Návod na obsluhu DWA DWA BM

26 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min

27 Návod na obsluhu Druhy prevádzky Prevádzka s odvetrávaním Prevádzka s odvetrávaním: Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a odvádza ich tukovým filtrom do vonkajšieho priestoru. Tukový filter zachytáva častice mastnoty v kuchynských výparoch. Miestnosť je tak do značnej miery chránená pred mastnotou a zápachom. D Pri prevádzke odsávača s odvetrávaním a súčasnej prevádzke spotrebičov na palivo závislých na komíne (ako napr. ohrevných telies na plyn, olej alebo uhlie, prietokových ohrievačov, zásobníkov teplej vody) musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu, ktorý je u spotrebičov na palivo potrebný ku spaľovaniu. Bezpečná prevádzka je možná, ak podtlak v miestnosti inštalácie spotrebiča na palivo neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toto je možné dosiahnuť, ak neuzatvárateľnými otvormi, napr. vo dverách či oknách a v kombinácii s teleskopickou priechodkou v stene pre prívod/odvod vzduchu alebo inými tech. opatreniami, ako vzájomné blokovanie apod., môže dovnútra prúdiť vzduch potrebný na spaľovanie. Pri nedostatočnom prívode vzduchu hrozí nebezpečenstvo otravy spätne nasatými spalinami. Teleskopická priechodka v stene pre prívod/odvod vzduchu sama o sebe nezabezpečí dodržanie hraničných hodnôt. Poznámka: Pri posudzovaní sa vždy musí brať do úvahy celkové potrebné množstvo vzduchu v domácnosti. Pri prevádzke kuchynských spotrebičov, napr. varné panely a plynové sporáky, sa toto pravidlo neaplikuje. Ak sa odsávač používa v režime cirkulácie vzduchu s aktívnym uhlíkovým filtrom, je prevádzka možná bez obmedzení. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu: V tomto režime musí byť inštalovaný. Kompletnú montážnu sadu a náhradné filtre dostanete v špecializovanej predajni. Čísla príslušenstva nájdete na konci tohto návodu na obsluhu. Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a cez tukový a aktívny uhlíkový filter ich vyčistené vracia späť do miestnosti. Tukový filter pohlcuje tukové častice z kuchynských výparov. Aktívny uhlíkový filter viaže pachové častice. Pokiaľ nie je namontovaný aktívny uhlíkový filter, nie je možné viazať pachové látky nachádzajúce sa v kuchynských výparoch. 3

28 Pred prvým použitím Dôležité pokyny: Tento návod na obsluhu platí pre viac modelov spotrebiča. Je možné, že jednotlivé prvky vybavenia tu popisované nebudú zodpovedať Vášmu spotrebiču. Odsávač zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy môže vykonávať len odborník. Neodbornými opravami môže byť užívateľ vystavený vážnemu nebezpečenstvu. Plynové varné panely/plynové sporáky Neprevádzkujte viac ako 2 plynové varné zóny pri najvyššom tepelnom výkone zároveň po dobu viac ako 15 minút. V dôsledku pôsobenia tepla hrozí nebezpečenstvo popálenia pri kontakte s povrchovými plochami! Odsávač sa môže silným pôsobením tepla poškodiť. Uvedomte si, že veľký horák s viac ako 5 kw (Wok) zodpovedá výkonu dvoch plynových horákov. Nikdy neprevádzkujte plynovú varnú zónu bez použitia varnej nádoby. Nastavte plameň tak, aby nesiahal cez okraj varnej nádoby. Pred použitím nového spotrebiča si prečítajte dôkladne návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie pre Vašu bezpečnosť, použitie a o ošetrovanie spotrebiča. Uschovajte návod na obsluhu a montáž pre event. ďalšieho vlastníka. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ EG o nakladaní s doslúžilými elektrickými a elektronickými spotrebičmi (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Táto smernica stanovuje jednotný rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých spotrebičov v krajinách EU. Poruchy Pri prípadných otázkach alebo poruchách sa obráťte na servisnú službu. (Viď zoznam servisných služieb). Pri telefonáte uveďte prosím E-Nr. FD Tieto čísla si poznačte do vyššie uvedených polí. Čísla nájdete na typovom štítku po vybratí tukových filtrov vo vnútornom priestore odsávača. Za reklamácie, ktoré sú zapríčinené plánovaním, a prevedením položenia potrubia nepreberá výrobca odsávača zodpovednosť. 4

29 Pred prvým použitím Bezpečnostné pokyny Pod odsávačom neflambujte. Nebezpečenstvo vznietenia tukového filtra zo stúpajúcich plameňov. Varné zóny musia byť vždy zakryté varnými nádobami. Nad ohrevnými telesami na pevné palivo (uhlie, drevo a pod.) je prevádzka odsávača povolená len podmienečne (viď montážny návod). Odsávač používajte len s nasadenými žiarovkami. Chybné žiarovky by ste mali ihneď vymeniť, aby nedošlo k preťaženiu ostatných žiaroviek. Odsávač nikdy nepoužívajte bez tukových filtrov. Prehriate tuky alebo oleje sa môžu ľahko vznietiť. Preto pripravujte jedlá na tuku alebo oleji, napr. zemiakové hranolky, len pod dohľadom. Ak je spotrebič poškodený, nesmiete ho uviesť do prevádzky. Pripojenie a uvedenie do prevádzky môže vykonávať len odborník. Ak dôjde k poškodeniu prívodného káblu tohto spotrebiča musí byť kábel vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom alebo inou autorizovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu. Obalový materiál riadne zlikvidujte (viď montážny návod). Tento spotrebič je určený len pre prevádzku v domácnosti. Nikdy nenechávajte deti hrať sa so spotrebičom. Dospelí a deti nesmú bez dozoru prevádzkovať prístroj v tom prípade, ak - nie sú telesne alebo duševne schopní alebo v prípade - nedostatočných vedomostí a skúseností k správnemu a bezpečnému ovládaniu prístroja. Odsávač pred prvým použitím riadne vyčistite. Na odsávač neukladajte žiadne predmety. 5

30 Ovládanie odsávača Kuchynské výpary sú najúčinnejšie odstránené takto: Zapnutím odsávača na začiatku varenia. Vypnutím odsávača až po niekoľkých minútach po ukončení varenia. Nastavenie požadovaného stupňa odsávača: Stlačte príslušné tlačidlo. Osvetlenie: Osvetlenie môžete použiť kedykoľvek, aj v prípade, že je odsávač vypnutý. Osvetlenie Stupne odsávača

31 Filtre a údržba Tukové filtre: Kovové tukové filtre sa používajú na pohlcovanie tukových častíc z kuchynských výparov. Vložky filtra sú z nehorľavého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zbytkami sa zvyšuje vznietivosť a môže byť tým ovplyvnená funkčnosť odsávača. Vybratie a nasadenie kovových tukových filtrov: Pozor: Halogénové žiarovky musia byť vypnuté a vychladnuté. 1. Zatlačte západku na tukovom filtri v smere šípky a vyklopte tukový filter. Pritom druhou rukou zospodu pridržte tukový filter. Dôležité: Včasným vyčistením kovových tukových filtrov predchádzate nebezpečenstvu požiaru, ktorý môže vzniknúť akumuláciou tepla pri fritovaní alebo pečení. Čistenie kovových tukových filtrov: Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musia byť kovové tukové filtre vyčistené 1 mesačne. Tieto filtre je možné umývať v umývačke riadu. Pritom môže dôjsť k miernemu zafarbeniu. 2. Vyčistite tukové filtre. 3. Vyčistené tukové filtre znovu nasaďte. Filter musí v umývačke riadu ležať voľne. Nesmie byť vzpriečený. Dôležité: Silno nasýtené kovové tukové filtre neumývajte súčasne s riadom. Pri ručnom čistení namočte filtre do horúceho umývacieho roztoku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani také, ktoré obsahujú kyseliny alebo rozpúšťadlá. Potom filtre okefkujte, dobre opláchnite a nechajte odkvapkať. 7

32 Filtre a údržba Aktívny uhlíkový filter: K pohlcovaniu výparov pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zbytkami sa zvyšuje vznietivosť a tým môže byť ovplyvnená funkčnosť odsávača. Vybratie a nasadenie: Pozor: Halogénové žiarovky musia byť vypnuté a vychladnuté. 1. Vyberte tukový filter. (Viď Vybratie a nasadenie kovových tukových filtrov). 2. Nasaďte aktívny uhlíkový filter. Dôležité: Včasným vyčistením kovových tukových filtrov predchádzate nebezpečenstvu požiaru, ktorý môže vzniknúť akumuláciou tepla pri fritovaní alebo pečení. 3. Zaklapnite sponu. 4. Nasaďte tukový filter (viď Vybratie a nasadenie kovových tukových filtrov). Výmena aktívneho uhlíkového filtra: Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musia byť aktívne uhlíkové filtre vymenené približne 2 x ročne. Aktívny uhlíkový filter je možné dostať v špecializovanej predajni (viď Špeciálne príslušenstvo). Používajte len originálny filter. Len tak sa zabezpečí optimálne fungovanie. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: Aktívne uhlíkové filtre neobsahujú žiadne škodlivé látky. Môžu sa zlikvidovať napr. ako bežný odpad. 8

33 Čistenie a ošetrovanie Odpojte odsávač od elektrického prúdu vytiahnutím zástrčky prípadne vypnutím poistky. Povrchové plochy z nerezovej ocele nečistite drsnými špongiami a čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú piesok, sódu, kyselinu alebo chlór. Na očistenie odsávača použite horúci umývací roztok alebo jemný čistiaci prostriedok na okná! Zaschnuté nečistoty neoškrabávajte, ale ich umyte vlhkou utierkou. Pri čistení tukových filtrov očistite od naneseného tuku prístupné časti plášťa. Tak predchádzate nebezpečenstvu požiaru a zachovávate optimálnu funkčnosť. Ovládacie tlačidlá čistite len slabým umývacím roztokom a mäkkou navlhčenou utierkou. Na ovládacie tlačidlá nepoužívajte čistiace prostriedky pre nerezovú oceľ. Povrchové plochy z nerezovej ocele: Používajte jemný, nie drsný čistiaci prostriedok na nerezovú oceľ. Čistite len v smere vybrúsenia. Odporúčame náš čistiaci prostriedok č Adresu, na ktorej si môžete prostriedok objednať nájdete v seznamu servisů. Povrchové plochy z hliníku, smaltu a umelej hmoty: Nepoužívajte suché utierky. Používajte jemné čistiace prostriedky na okná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny a rozpúšťadlá. Dbajte na záručné podmienky, ktoré sú súčasťou návodu. 9

34 Výmena žiaroviek Žiarovky: 1. Vypnite odsávač a odpojte ho od elektrickej siete a to vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím poistky. 2. Vyberte tukový filter (viď Filtre a údržba). 3. Vysuňte kryt žiaroviek. 4. Vymeňte žiarovku (bežná halogénová žiarovka) 230 Voltov, 28 Wattov, pätica E 14). 5. Opäť nasaďte kryt žiaroviek. 6. Nasaďte opäť tukový filter. 7. Obnovte prívod el. prúdu zasunutím zástrčky alebo zapnutím poistky. 10

35 Montážny návod Dôležité upozornenia Starý spotrebič nie je bezcenným odpadom. Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu získané cenné suroviny. Pred likvidáciou sa postarajte o to, aby starý spotrebič nebol viac použiteľný. Váš nový spotrebič bol pri doprave k Vám chránený obalom. Všetky použité obalové materiály sú priaznivé k životnému prostrediu a znovu spracovateľné. Pomôžte, prosím, pri ekologickej likvidácii obalu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte v špecializovaných predajniach alebo na obecných úradoch. Odsávač sa používa len na odvetrávanie a na prevádzku s cirkuláciou vzduchu. Šírka odsávača musí zodpovedať šírke varných panelov. Odsávač vždy inštalujte nad stred varných panelov. Minimálny odstup medzi elektrickými varnými panelmi a spodnou hranou odsávača: 650 mm, obr. 1. Nad ohrevným telesom na pevné palivo, u ktorého je nebezpečenstvo požiaru (napr. z lietajúcich iskier), je montáž odsávača prípustná len vtedy, keď má ohrevné teleso uzatvorený neodnímateľný kryt a sú dodržané špecifické miestne predpisy. Toto obmedzenie neplatí pre plynové sporáky a plynové varné panely. Ďalšie upozornenie k plynovým varným spotrebičom: Pri montáži plynových varných panelov musíte vždy postupovať podľa stanovených zákonných noriem príslušnej krajiny. Vždy musíte dbať na platné predpisy pre inštaláciu a pokyny pre zabudovanie, ktoré udáva výrobca plynových spotrebičov. Odsávač môže byť inštalovaný len na jednej strane vedľa vysokej skrine alebo vysokej steny. Odstup je min. 50 mm. Pri plynových varných paneloch je minimálny odstup medzi hornou hranou podložky pod hrnce a spodnou hranou odsávača: 750 mm, obr. 1. Čím menší je odstup medzi odsávačom a varnými zónami, tým je väčšia pravdepodobnosť, že vodná para môže na spodnej časti odsávača tvoriť kvapky. 11

36 Pred montážou Prevádzka s odvetrávaním 600/900 Odvetrávanie je vedené vetracou šachtou dohora, alebo priamo cez vonkajšiu stenu von. Odvetrávanie nesmie byť vedené ani do komínu na odvod dymu alebo do komínu na odvod splodín, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá je určená na odvetrávanie miestnosti s ohniskom. Pri odvode odvetrávaného vzduchu, musíte dodržiavať úradné a zákonné predpisy (napr. miestne stavebné predpisy). Pri odvode vzduchu do komínu na odvod dymu alebo splodín, ktorý nie je v prevádzke, je potrebné mať súhlas miestnej kominárskej prevádzky. Pri prevádzke odsávača s odvetrávaním a súčasnej prevádzke na komíne závislého ohrevného telesa (napr. plynové, olejové ohrevné telesá alebo kachle na uhlie, prietokové ohrievače, zásobníky teplej vody) musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu, ktorý ohrevné teleso potrebuje ku spaľovaniu. Bezpečná prevádzka je možná vtedy, keď podtlak v miestnosti s ohrevným telesom neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toto je možné dosiahnuť vtedy, keď neuzatvárateľnými otvormi, napr. vo dverách, oknách, teleskopickými priechodkami stien alebo cestou iných technických opatrení, ako je obojstranný uzáver a pod., môže prúdiť vzduch potrebný na spaľovanie. Pri nedostatočnom prívode vzduchu vzniká nebezpečenstvo otravy vplyvom spätne nasávaných spaľovaných plynov. Teleskopické priechodky stien samy o sebe nezabezpečia dodržiavanie hraničných hodnôt. Poznámka: Pri posudzovaní sa musí brať do úvahy vždy celkové potrebné množstvo vzduchu v byte. Na prevádzku varných spotrebičov, napr. varných panelov a plynových sporákov, sa toto pravidlo nevzťahuje. Ak je odsávač použitý na prevádzku s cirkuláciou vzduchu s aktívnym uhlíkovým filtrom je prevádzka možná bez obmedzení. Ak je odvetrávanie vedené vonkajšou stenou, mala by byť použitá teleskopická priechodka stien. 12

37 Pred montážou Optimálny výkon odsávača: Krátka, hladká trubica na odvetrávanie. Čo najmenej oblúkov potrubia. Čo najväčšie možné priemery a veľké oblúky potrubia Použitie dlhých, drsných odvetrávacích trubíc, veľa oblúkov potrubia alebo menšie priemery trubíc zapríčiňujú odchýlky od optimálnych výkonov vetrania a súčasne zvyšujú hlučnosť. Za reklamácie, ktoré sú zapríčinené plánovaním a prevedením uloženia potrubia nepreberá výrobca odsávača zodpovednosť. Guľatá trubica: Odporúčame: Vnútorný priemer 150 mm, avšak min. 120 mm. Ploché odvetrávacie trubice musia mať rovnakú hodnotu vnútorného priemeru ako guľatá trubica a nemali by mať žiadne ostré ohyby. priemer 120 mm cca 113 cm 2 priemer 150 mm cca 177 cm 2 U odlišných priemerov trubíc: nasaďte tesniace prúžky. Pri prevádzke s odvetrávaním: zabezpečte dostatočný prívod vzduchu. Pripojenie odťahovej trubice Ø 150 mm: Odťahovú trubicu pripevnite priamo na hrdlo hadice. Pri použití hliníkové trubice najskôr vyhlaďte oblasť pripojenia. Pripojenie odťahovej trubice Ø 120 mm: Redukčné hrdlo pripevnite priamo na vzduchové hrdlo. Odťahovú trubicu pripevnite priamo na redukčné hrdlo. l Pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu S aktívnym uhlíkovým filtrom, ak nie je možná prevádzka s odvetrávaním. Kompletnú montážnu sadu si môžete kúpiť v špecializovanej predajni. Príslušné čísla príslušenstva nájdete v závere tohto návodu. 600/900 13

38 Pred montážou Príprava steny Stena musí byť rovná a zvislá. Pritom dbajte na maximálnu povolenú nosnosť steny. Priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné pre masívnu stenu. Pre iné stenové konštrukcie (napr. sádrokartón, pórobetón, porotón-pálená tehla) použite zodpovedajúce pripevňovacie prostriedky. Dbajte na riadne upevnenie hmoždiniek. Hmotnosť v kg: Odvetrávanie Cirkulácia 60 cm 16,5 18,0 90 cm 18,7 20,2 Konštrukčné zmeny v rámci technického vývoja sú vyhradené. Elektrické pripojenie Odsávač môže byť pripojený len na predpisovo inštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom. Zásuvku umiestnite pokiaľ možno priamo za kryt komínu. Zásuvka s ochranným kontaktom by mala byť pripojená cez vlastný elektrický obvod. V prípade, že zásuvka nie je s ochranným kontaktom po montáži odsávača prístupná, musí byť k dispozícii ako pri pevnom pripojení, odpájacie zariadenie. Pri požadovanom pevnom pripojení: Odsávač môže byť pripojený len koncesovaným elektrikárom s oprávnením od príslušných elektrických podnikov. Inštalácia predpokladá odpájacie zariadenie. Ako odpájacie zariadenie sa používa prepínač s odstupom kontaktov väčším ako 3 mm a viacpólovým odpojením. K tomu patrí LS- prepínač a stykač. Ak je pripájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovaným technikom, aby sa predišlo ohrozeniu. Elektrické dáta: Sú uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete po vybratí rámov filtra vo vnútornom priestore spotrebiča. Pri opravách odpojte vždy odsávač od elektrickej siete. Dĺžka prívodného káblu: 1,30 m. Odsávač zodpovedá normám EU o podmienkach elektromagnetickej kompatibility. 14

39 Príprava k montáži Odsávač je určený k montáži na kuchynskú stenu. 1. Vyberte tukový filter (viď návod na obsluhu). 2. Na stenu vyznačte strednú čiaru od stropu až k dolnej hrane odsávača. 3. Pomocou šablóny naznačte na stenu umiestnenie skrutiek. Dbajte na minimálny možný odstup odsávača od elektrických varných panelov 650 mm, od plynových varných panelov 750 mm. Spodná hrana šablóny zodpovedá spodnej hrane odsávača. 4. Vyvŕtajte 4 otvory pre odsávač a 2 otvory pre kryt komínu priemer 8 mm a vložte do nich hmoždinky v jednej rovine so stenou. 5. Priskrutkujte držiak ku krytu komínu. 6. Obe horné šesťhranné skrutky zaskrutkujte cca 5 mm. 15

40 Montáž 7. Stiahnite ochrannú fóliu z odsávača. Zaveste, vycentrujte a priskrutkujte kryt odsávača. 10. Položte priložený ochranný kartón sklenenej tabule. 11. Položte sklenenú tabuľu a odstráňte ochranný kartón. 12. Priskrutkujte sklenenú tabuľu. 8. Prepojte potrubie. 9. Pripojte odsávač na elektrickú sieť. 16

41 Montáž krytu komínu 1. Oddeľte kryt komínu, tak že stiahnete lepiacu pásku. 2. Z oboch krytov na komín stiahnite ochrannú fóliu. 4. Kryt komínu nasaďte na odsávač, vnútorný kryt komínu posuňte smerom nahor a zaveste na ľavý a pravý držiak. Zabráňte poškodeniu citlivých povrchových plôch. Pozor: Vnútorná strana krytu komínu môže byť ostrá riziko poranenia. Pri montáži odporúčame nosiť ochranné rukavice. 3. Oba diely krytu komínu zasuňte do seba. Dbajte na to, aby nedošlo k poškrabaniu; položte napr. montážnu šablónu ako ochranu cez hranu spodného krytu komínu. Prevádzka s odvetrávaním: Drážka vnútorného krytu komínu smerom nadol. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu: Drážka vnútorného krytu komínu smerom nahor. 5. Horný kryt komínu opatrne vytiahnite dohora a pomocou 2 skrutiek ich zo strany priskrutkujte na uholník. 6. Znovu nasaďte tukové filtre (viď Návod na obsluhu). 17

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 SM-328-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Návod k použití a montáži LC 955KA40

Návod k použití a montáži LC 955KA40 Návod k použití a montáži LC 955KA40 SM-245-01 1 Obr. 1 Plyn Elektro min. 750 min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití DWB 095751

Návod k použití DWB 095751 Návod k použití DWB 095751 BM-301-01 1 Obsah Všeobecné informace...4 Bezpečnostní pokyny...5 Druhy provozu...8 Ovládání...9 Čištění a ošetření...10 Vyjmutí a nasazení tukových filtrů...11 Výměna žárovek...12

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 Q4ACZM0550 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 Návod k použití LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače kryt komínu osvětlení Druhy provozu přepínač světlo / ventilátor mřížka filtru

Více

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54...

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Q4ACZM0516 1 2 Návod k použití: Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k použití EH 645EB11E

Návod k použití EH 645EB11E Návod k použití EH 645EB11E SM-229-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01 Návod k použití WM 10E361 BY S-xxx-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 900 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče,

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

Návod k použití TT69101 S0

Návod k použití TT69101 S0 Návod k použití TT69101 S 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské

Více

Návod k použití DIA 09E751

Návod k použití DIA 09E751 DIA 09E751 Návod k použití DIA 09E751 Q4ACZM1560 1 odkpužitíamntáž nvodní Ö Obsah [cs]náv NÁVOD K POUŽITÍ....2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...2 Druhy provozu...4 Provoz

Více

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 1 Produktinfo Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostedí...2 Bezpenostní

Více

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití LF 959RB50

Návod k použití LF 959RB50 LF 959RB50 Návod k použití LF 959RB50 Q4ACZM1652 1 Obsah Důležitá upozornění...3 Před montáží...4 Elektrické připojení...5 Instalace...5 Před prvním použitím...6 Druhy provozu...7 Ovládání odsavače...8

Více

Návod k použití LF 21BB550

Návod k použití LF 21BB550 LF 21BB550 Návod k použití LF 21BB550 Q4ACZM1568 Ö Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...3 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráním...4 Provoz s cirkulací

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 B -01 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a

Více

Návod k použití MQ 5N2PE

Návod k použití MQ 5N2PE Návod k použití MQ 5N2PE SM-285-01 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Používejte spotřebič pouze pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod k použití DWK 09E650

Návod k použití DWK 09E650 DWK 09E650 Návod k použití DWK 09E650 Q4ACZM1561 1 Ö Obsah [cs]návodkpoužití amontážní návod NÁVOD K POUŽITÍ... 2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny... 2 Druhy provozu...

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití PPQ726B80E

Návod k použití PPQ726B80E Návod k použití PPQ726B80E BM-307-01 1 Vážený zákazníku, děkujeme a gratulujeme Vám k vaší volbě. Tento praktický, moderní a funkční spotřebič je vyroben z prvotřídních materiálů, které byly během celého

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití PHA 2302

Návod k použití PHA 2302 Návod k použití PHA 2302 BM-335-01 1 1 2 3 4 5 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Více

Návod k použití EI 645EC11

Návod k použití EI 645EC11 Návod k použití EI 645EC11 SM-237-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití ET 375MU11E

Návod k použití ET 375MU11E Návod k použití ET 375MU11E SM-288-01 1 Obsah Na co musíte dávat pozor...3 Před montáží...3 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny škod...5 Před prvním použitím...5 Váš nový spotřebič...6 Toto je váš nový gril

Více

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 150 min 485 max 955 349 95 600 / 900 420 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Návod k obsluze Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Váš nový odsavač par odpovídá nejvyšším požadavkům a jeho ovládání je velmi

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 ODSAVAČ PAR MODEL SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 Návod k použití a instalaci OD 6 OBSAH Část 1 NÁVOD K PŘIPOJENÍ 3 1 OBECNÉ INFORMACE 3 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 3 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 3 4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Návod k použití PSH 3321 S-331-01

Návod k použití PSH 3321 S-331-01 Návod k použití PSH 3321 S-331-01 PHD 3305 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte.

Více

Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01

Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01 Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití EH 879SB11

Návod k použití EH 879SB11 Návod k použití EH 879SB11 SM-243-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k použití DWA 065551 DWA 095551

Návod k použití DWA 065551 DWA 095551 Návod k použití DWA 065551 DWA 095551 BM-332-01 1 Obsah Popis spotřebiče...4 Provozní režimy...4 Před prvním použitím...5 Závady...5 Obsluha odsavače...6 Filtry a údržba...6 Čištění a ošetřování...8 Výměna

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2006 (bílý), R-2006i (nerez)

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2006 (bílý), R-2006i (nerez) Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2006 (bílý), R-2006i (nerez) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R Návod k obsluze CZ Kuchyňská digestoř Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 611R, OKC 911R, OKC 912R. Digestoř byla zaprojektována

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS Návod k použití Model Cocktail / Cocktail XS Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Ranch Angolo. Návod k použití. Model

Ranch Angolo. Návod k použití. Model Návod k použití Model Ranch Angolo Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

HSC 140650 HSC 140651

HSC 140650 HSC 140651 Návod k použití HSC 140650 HSC 140651 B -01 Obsah Na co musíte dávat pozor 4 Před instalací 4 Bezpečnostní pokyny 5 Ohřevná zásuvka 6 Předehřívání nádobí 7 Nádobí 7 Nádoba na pití 7 Postupujte následovně

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 Q4ACZM0726 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

Interline. Návod k použití. Model

Interline. Návod k použití. Model Návod k použití Model Interline Zastoupení pro Českou republi ku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 BM-306-01 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových úsecích,

Více

Návod k použití. Model. Trendy

Návod k použití. Model. Trendy Návod k použití Model Trendy Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod k použití EC 775QB20E

Návod k použití EC 775QB20E Návod k použití EC 775QB20E SM209-01 1 Děkujeme a gratulujeme Vám k Vaší volbě. Tento praktický, moderní a funkční spotřebič je vyroben z prvotřídních materiálů, které byly během celého procesu produkce

Více

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm Nur für die 56 cm breite Ausführung Pouze pro verzi šířky 56 cm Seulement pour la version de 56 cm Uitsluitend voor de brede uitvoering 56 cm Sólo para versión de 56 cm Apenas para a versão com 56 cm de

Více

Návod k použití NVF 645H15E

Návod k použití NVF 645H15E Návod k použití NVF 645H15E Q4ACZM1229 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod...4 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace obalu...6 Tipy,

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Strip / Strip Slider. Návod k použití. Model

Strip / Strip Slider. Návod k použití. Model strip_4_2010.indd Sheet: 1 / 6 Date: 2010-5-6 page(s): 12, 1 Návod k použití Model Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavace.cz, www.odsavace.cz tel.: +420 566 630

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k použití SMI 68M05EU

Návod k použití SMI 68M05EU Návod k použití SMI 68M05EU Q4ACZM0858 1 Na tomto obrázku je vyobrazen max. možný poet program. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné technické zmny, tiskové

Více

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO VýhradnídistributorproČeskourepubliku Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO Chráněnýužitnývzor Návodkobsluze Výrobce:Brabenecspol.s.r.o.,Pražská199,67526Želetava Distributor:ENBRA,spol.sr.o.,Durďákova5,61300Brno

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více