Návod k použití LC 965GA30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití LC 965GA30"

Transkript

1 LC 965GA30

2 Návod k použití LC 965GA30 Q4ACZM0550 1

3 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min

4 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr pohlcuje tukové částečky z kuchyňských výparů. Kuchyň pak zůstává bez mastnoty a zápachu. Při provozu odsavače s odvětráním a současném provozu topných těles, závislých na funkci komínu (např. topná tělesa na plyn, olej nebo uhlí, průtokové ohřívače, zásobníky teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topná tělesa potřebují ke spalování. Bezpečný provoz je možný tehdy, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, teleskopickými průchodkami zdí nebo cestou jiných technických opatření, jako je oboustranný uzávěr nebo jiné, může proudit vzduch potřebný ke spalování. Při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká nebezpečí otravy v důsledku zpětně nasátých spalin. Poznámka: Při posuzování musí být bráno v úvahu vždy celkové množství vzduchu v bytě. Na provoz varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se toto pravidlo nevztahuje. Je-li odsavač využit k provozu s cirkulací vzduchu s aktivním uhlíkovým filtrem - je provoz možný bez omezení. Provoz s cirkulací vzduchu: K tomu musí být instalován aktivní uhlíkový filtr (viz Filtry a údržba). Kompletní montážní sadu a náhradní filtry obdržíte ve specializované prodejně. Čísla příslušenství najdete na konci tohoto návodu k použití. Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a přes tukový a aktivní uhlíkový filtr je vyčištěné vrací zpět do kuchyně. Tukový filtr pohlcuje tukové částečky z kuchyňských výparů. Aktivní uhlíkový filtr váže pachové částečky. Pokud není instalován aktivní uhlíkový filtr, nemohou být vázány žádné pachové látky z kuchyňských výparů. Teleskopické průchodky zdí samy nezajistí dodržování mezních hodnot. 3

5 Druhy provozu Důležité pokyny: Tento návod k použití platí pro více modelů spotřebiče. Je možné, že jednotlivé prvky vybavení zde popisované nebudou odpovídat Vašemu spotřebiči. Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Plynové varné desky/plynové sporáky Neprovozujte všechny plynové varné zóny současně delší dobu (max. 15 minut) na nejvyšší tepelný výkon, jinak vznikne nebezpečí popálení při dotyku povrchových ploch spotřebiče, resp. nebezpečí poškození odsavače. Dbejte na to, že velký hořák s výkonem větším jak 5 kw (Wok) odpovídá 2 plynovým hořákům. Nikdy neprovozujte plynové varné zóny bez použití varných nádob. Plameny regulujte tak, aby nepřesahovaly přes varné nádobí. Před použitím nového spotřebiče si přečtěte pečlivě návod k použití. Obsahuje důležité informace k Vaší bezpečnosti, k použití a k ošetřování spotřebiče. Uschovejte návod k použití a k montáži pro event. dalšího vlastníka. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. (Viz seznam servisních služeb). Při telefonátu uveďte prosím E-Nr. FD Tato čísla si poznačte do políček. Čísla naleznete na typovém štítku po vyjmutí tukových filtrů ve vnitřním prostoru odsavače. Za reklamace, které jsou zapříčiněny plánováním, a provedením položení trubek nepřebírá výrobce odsavače odpovědnost. 4

6 Před prvním použitím Bezpečnostní pokyny Pod odsavačem neflambujte. Nebezpečí vznícení tukového filtru od stoupajících plamenů.! Varné zóny musí být vždy zakryty varným nádobím. Nad topnými tělesy pro pevná paliva (uhlí, dřevo a pod.) je provoz odsavače povolen jen podmínečně (viz montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Vadné žárovky byste měli ihned vyměnit, aby nedošlo k přetížení zbývajících žárovek. Odsavač nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. bramborové hranolky, jen pod dohledem. Pokud je spotřebič poškozen, nesmíte jej uvést do provozu. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu tohoto spotřebiče musí být kabel vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo jinou autorizovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení. Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz montážní návod). Tento spotřebič je určen jen pro provoz v domácnosti. Nikdy nenechávejte děti hrát si se spotřebičem. Dospělí a děti nesmějí bez dozoru provozovat přístroj, v případě, že - nejsou tělesně anebo duševně schopni anebo v případě - chybějících vědomostí a zkušeností k správnému a bezpečnému ovládání přístroje. Odsavač před prvním použitím řádně vyčistěte. Nestavte na odsavač žádné předměty. 5

7 Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím odsavače na počátku vaření. Vypnutím odsavače až za několik minut po ukončení vaření. Intenzivní stupeň: Pomocí intenzivního stupně P se dosáhne nejvyšší výkon ventilátoru. Používá se krátkodobě. Nastavení požadovaného stupně ventilátoru: Stisknete příslušné tlačítko. Osvětlení: Osvětlení můžete použít kdykoliv, i v případě, že je ventilátor vypnut. Osvětlení Stupně ventilátoru Intenzivní stupeň 6

8 Filtry a údržba Tukové filtry: K pohlcování tukových částeček z kuchyňských výparů se používají kovové tukové filtry. Vložky filtru jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Při vzrůstajícím nasycení tukovými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může tím být ovlivněna funkčnost odsavače. Vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů: Pozor: Halogenové žárovky musí být vypnuté a vychladlé. 1. Zatlačte západku na tukovém filtru v směru šipky a vyklopte tukový filtr. Přitom druhou rukou zespodu přidržte tukový filtr. Důležité: Včasným vyčištěním kovových tukových filtrů předcházíte nebezpečí požáru, který může vzniknout akumulací tepla při fritování nebo pečení. Čištění kovových tukových filtrů: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musí být kovové tukové filtry vyčištěné 1 měsíčně. Tyto filtry lze mýt v myčce nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Filtr musí volně ležet v myčce nádobí. Nesmí být vzpříčen. 2. Vyčistěte tukové filtry. 3. Vyčištěné tukové filtry znovu nasaďte. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte současně s nádobím. Při ručním čištění namočte filtry do horkého mycího roztoku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani takové, které obsahují kyseliny nebo rozpouštědla. Pak filtry okartáčujte, dobře opláchnete a nechte okapat. 7

9 Filtry a údržba Aktivní uhlíkový filtr: K pohlcování výparů při provozu s cirkulací vzduchu. Pozor: Při vzrůstajícím nasycení tukovými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může tím být ovlivněna funkčnost odsavače. Vyjmutí a nasazení: Pozor: Halogenové žárovky musí být vypnuté a vychladlé. 1. Vyjmete tukový filtr. (Viz vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů). 2. Nasaďte aktivní uhlíkový filtr. Důležité: Včasným vyčištěním kovových tukových filtrů předcházíte nebezpečí požáru, který může vzniknout akumulací tepla při fritování nebo pečení. 3. Zaklapnete sponu. 4. Nasaďte tukový filtr (viz vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů). Výměna aktivního uhlíkového filtru: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musí být aktivní uhlíkové filtry vyměněny přibližně 2 x ročně. Aktivní uhlíkový filtr je možné dostat ve specializované prodejně (viz speciální příslušenství). Používat jen originální filtr. Jen tak se zajistí optimální funkce. Likvidace starého aktivního uhlíkového filtru: Aktivní uhlíkové filtry neobsahují žádné škodlivé látky. Můžou se zlikvidovat např. jako zbytkový odpad. 8

10 Čištění a ošetření Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Povrchové plochy z nerezové ocele nečistěte drhnoucími houbami a čistícími prostředky, které obsahují písek, sodu, kyselinu nebo chlór. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok nebo jemný čisticí prostředek na okna! Neodškrabujte zaschlé nečistoty, ale omyjte je vlhkou utěrkou. Při čistění tukových filtrů očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost. Ovládací tlačítka čistěte jen mírným mycím roztokem a měkkou navlhčenou utěrkou. Na ovládací tlačítka nepoužívejte čisticí prostředky pro nerezovou ocel. Povrchové plochy z nerezové oceli: Používejte jemný, nedrhnoucí čistící prostředek na nerezovou ocel. Čistěte jen ve směru vybroušení. Doporučujeme náš čisticí prostředek č Objednací adresa viz v servisní knížce. Povrchové plochy z hliníku, smaltu a umělé hmoty: Nepoužívejte suché utěrky. Používejte jemné čistící prostředky na okna. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla. Dbejte na záruční podmínky, které jsou uvedené v přiložené servisní knížce. 9

11 Výměna žárovek Halogenové žárovky: 1. Vypnete odsavač a odpojte ho od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím pojistky Halogenové žárovky se při provozu značně zahřívají. I po vypnutí trvá ještě určitou nebezpečí popálení. 2. Sundejte kroužek žárovky pomocí šroubováku a pod. 3. Vyměňte halogenovou žárovku (běžná halogenová žárovka 12 Voltů, max. 20 Wattů, patice G4). Pozor: Bajonetový uzávěr. K uchopení žárovky použijte čistou utěrku. Nedotýkejte se osvětlovacího tělesa prsty. 4. Kroužek žárovky znovu zaklapnete. 5. Obnovte přívod el. proudu zasunutím zástrčky nebo zapnutím pojistky. Upozornění: Pokud osvětlení nefunguje, zkontrolujte, zda jsou žárovky správně nasazeny. 10

12 Montážní návod Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič byl při dopravě k Vám chráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou příznivé k životnímu prostředí a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá jen k odvětrání a k provozu s cirkulací vzduchu. Šířka odsavače musí odpovídat šířce varných desek. Odsavač vždy instalujte nad střed varných desek. Minimální odstup mezi elektrickými varnými deskami a spodní hranou odsavače: 650 mm, obr. 1. Nad topným tělesem na pevná paliva, u něhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače prípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavřený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. Další upozornění k plynovým varným spotřebičům: Při montáži plynových varných desek musíte vždy postupovat podle stanovených zákonných norem příslušné zeme. Vždy musíte dbát platných předpisů pro instalaci a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač může být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké stěny. Odstup je min. 50 mm U plynových varných desek je minimální odstup mezi horní hranou podložky pod hrnce a spodní hranou odsavače: 750 mm, obr. 1. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými zónami, tím vetší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. 11

13 Před montáží Provoz s odvětráním Odvětrávání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo pres vnější stenu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo do komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrávání místnosti s ohništi. Při odvodu odvětrávaného vzduchu, musíte dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. regionální stavební předpisy). Při odvodu vzduchu do komína na odvod kouře nebo zplodin, který není v provozu, je třeba mít souhlas místní kominické provozovny. Při provozu odsavače s odvětráním a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače, zásobníky teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, teleskopickými průchodkami zdí nebo cestou jiných technických opatření, jako je oboustranný uzávěr nebo jiné, může proudit vzduch potřebný ke spalování. Při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká nebezpečí otravy vlivem zpětně nasávaných spalovaných plynů. Teleskopické průchodky zdí samy nezajistí dodržování mezních hodnot. Poznámka: Při posuzování musí být bráno v úvahu vždy celkové potřebné množství vzduchu v byte. Na provoz varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se toto pravidlo nevztahuje. Je-li odsavač použit k provozu s cirkulací vzduchu s aktivním uhlíkovým filtrem je provoz možný bez omezení. Pokud je odtah veden vnější stěnou, mela by být použita teleskopická průchodka zdí. 12

14 Před montáží Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odtahová trubka. Co nejméně oblouků trubky. Co největší možné průměry a velké oblouky trubky Použití dlouhých, nehladkých odtahových trubek, mnoho oblouků trubky nebo menší průměry trubek zapříčiní odchylky od optimálních výkonů větrání a současně zvýší hlučnost. Za reklamace, které jsou zapříčiněny plánováním a provedením položení trubek nepřebírá výrobce odsavače odpovědnost. Kulatá trubka: Doporučujeme: Vnitrní průměr 150 mm, avšak min. 120 mm. Ploché odtahové trubky musí mít stejnou hodnotu vnitrního průměru jako kulatá trubka a neměly by mít žádné ostré ohyby. průměr 120 mm cca 113 cm 2 průměr 150 mm cca 177 cm 2 U odlišných průměrů trubky: nasaďte těsnící proužky. Při provozu s odvětráním: zajistete dostatečný přívod vzduchu. Připojení odtahové trubky Ø 150 mm: Odtahovou trubku připevněte přímo na hrdlo hadice. Při použití hliníkové trubky nejdřív vyhladit oblast připojení. Připojení odtahové trubky Ø 120 mm: Redukční hrdlo připevněte přímo na vzduchové hrdlo. Odtahovou trubku připevněte přímo na redukční hrdlo. Při provozu s cirkulací vzduchu S aktivním uhlíkovým filtrem, když není možný provoz s odvětráním. Kompletní montážní sadu můžete koupit ve specializované prodejně. Příslušná čísla příslušenství najdete v závěru tohoto návodu. 13

15 Před montáží Příprava stěny Stěna musí být rovná a svislá. Přitom dbejte na dostačující nosnost steny. Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo. Pro jiné stěnové konstrukce (např. sádrokarton, pórobeton, porotón-pálená cihla) použijte odpovídající připevňovací prostředky. Dbejte na řádné upevnění hmoždinek. Hmotnost v kg: odvětrání cirkulace 90 cm 18,7 20,2 Konstrukční změny v rámci technického vývoje jsou vyhrazeny. Elektrické připojení Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte pokud možno přímo za kryt komínu. Zásuvka s ochranným kontaktem by měla být připojená přes vlastní elektrický obvod. V případě, že zásuvka není s ochranným kontaktem po montáži odsavače přístupná, musí být k dispozici jako při pevném připojení, dělící zařízení. Při požadovaném pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen koncesovaným elektrikářem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace předpokládá odpojovací zařízení. Jako odpojovací zařízení se používá spínač s odstupem kontaktů větším než 3 mm a všepólovým odpojením. K tomu patří LSspínač a stykač. Pokud je připojovací kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovaným technikem, aby se předešlo ohrožení. Elektrická data: Jsou uvedena na typovém štítku, který naleznete po sundání rámů filtru ve vnitřním prostoru spotřebiče. Při opravách odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přívodního kabelu: 1,30 m. Odsavač odpovídá normám EU o podmínkách elektromagnetické kompatibility. 14

16 Příprava k montáži Odsavač je určen k montáži na kuchyňskou stěnu. 1. Vyjměte tukový filtr (viz návod k použití). 2. Na stěnu vyznačte střední linku od stropu až k dolní hraně odsavače. 3. Pomocí šablony naznačte na stěnu umístění šroubů Dbejte na minimální možný odstup odsavače od elektrických varných desek 650 mm, od plynových varných desek 750 mm. Spodní hrana šablony odpovídá spodní hraně odsavače. 4. Vyvrtejte 4 otvory pro odsavač a 2 otvory pro kryt komínu průměr 8 mm a vložte do nich hmoždinky v jedné rovině se stěnou. 5. Našroubujte držák ke krytu komínu. 6. Oba horní šestihranné šrouby zašroubujte cca 5 mm. 15

17 Montáž 7. Stáhněte ochrannou fólii z odsavače. Pověste, vycentrujte a přišroubujte kryt odsavače. 10. Položte přiložený ochranný kartón skleněné tabule. 11. Položte skleněnou tabuli a odstraňte ochranný kartón. 12. Přišroubujte skleněnou tabuli. 8. Propojte potrubí. 9. Připojte odsavač na elektrickou síť. 16

18 Montáž krytu komínu 1. Oddělte kryt komínu, tak že stáhnete lepící pásku. 2. Z obou krytů komínu stáhněte ochrannou fólii. 4. Kryt komínu nasadit na odsávač, vnitřní kryt komínu posunout směrem nahoru a pověsit na levý a pravý držák. Zabraňte poškození choulostivých povrchových ploch. Pozor: Vnitrní strana krytu komínu může být ostrá riziko poranění. Při montáži doporučujeme nosit ochranné rukavice. 3. Oba díly krytu komínu zasuňte do sebe. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání; položte např. montážní šablonu jako ochranu pres hranu spodního krytu komínu. Provoz s odvětráním: Drážka vnitřního krytu komínu směrem dolů Provoz s cirkulací vzduchu: Drážka vnitřního krytu komínu směrem nahoru. 5. Horní kryt komínu opatrně vytáhnete nahoru a pomocí 2 šroubů jej ze strany přišroubujte na úhelník. 6. Znovu nasaďte tukové filtry (viz návod k použití). 17

19 LZ

20 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka Typ/prodejní označení Barevné provedení SIEMENS LC 965GA30 nerez/sklo Příkon W 240 z toho osvětlení W 40 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm šířka mm 900 hloubka mm 500 Hlučnost dle DIN při max. normov. provozu 490 m 3 /h 59 db (re 1pW) Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň intenzivní stupeň 620 při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzivní stupeň ---- Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 59 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 19

21 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

22 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

23 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA s.r.o. Purkyňova Lanškroun B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov - Dolní Rychnov Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor- Měšice Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Dana Bednaříková Charbulova Brno Elektoservis Komárek Dolní novosadská 78/ Olomouc ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň Jan Liška Žďárského Třebíč Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Karel Veselý Gagarinova Znojmo Lumír Majnuš Bílovecká Opava Marek Pollet Vřesinská Plzeň Martin Jansta Tovární Kolín Martin Linhart Letců Hradec Králové Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec 11 Servis Černý s.r.o. Mírové náměstí Bourmov Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

24 Návod na obsluhu LC 965GA30 Q4ACZM0550 1

25 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 59 db (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW. Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach 2

26 Návod na obsluhu Druhy prevádzky Prevádzka s odvetrávaním Prevádzka s odvetrávaním: Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter von. Tukový filter pohlcuje tukové čiastočky z kuchynských výparov. Kuchyňa potom zostáva bez mastnoty a zápachu. Pri prevádzke odsávača s odvetrávaním a súčasnej prevádzke ohrevných telies, závislých na funkcii komínu (napr. ohrevné telesá na plyn, olej alebo uhlie, prietokové ohrievače, zásobníky teplej vody) musí byť zaistený dostatočný prívod vzduchu, ktorý ohrevné telesá potrebujú ku spaľovaniu. Bezpečná prevádzka je možná vtedy, keď podtlak v miestnosti s ohrevným telesom neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). To je možné dosiahnuť vtedy, keď neuzatvárateľnými otvormi, napr. vo dverách, oknách, teleskopickými priechodmi steny alebo cestou iných technických opatrení, ako je obojstranný uzáver alebo iné, môže prúdiť vzduch potrebný ku spaľovaniu. Pri nedostatočnom prívode vzduchu vzniká nebezpečenstvo otravy v dôsledku spätne nasatých spalín. Poznámka: Pri posudzovaní musíte brať do úvahy vždy celkové množstvo vzduchu v byte. Na prevádzku varných spotrebičov, napr. varných platní a plynových sporákov, sa toto pravidlo nevzťahuje. Ak je odsávač využitý na prevádzku s cirkuláciou vzduchu s aktívnym uhlíkovým filtrom - je prevádzka možná bez obmedzení. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu: K tomu musí byť nainštalovaný aktívny uhlíkový filter (viď Filtre a údržba). Kompletnú montážnu sadu a náhradné filtre obdržíte v špecializovanej predajni. Čísla príslušenstva nájdete na konci tohoto návodu na použitie. Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a cez tukový a aktívny uhlíkový filter ich vyčistené vracia späť do kuchyne. Tukový filter pohlcuje tukové čiastočky z kuchynských výparov. Aktívny uhlíkový filter viaže pachové čiastočky. V prípade, že nie je nainštalovaný aktívny uhlíkový filter, nemôžu byť viazané žiadne pachové látky z kuchynských výparov. Teleskopické priechody stien sami nezaistia dodržiavanie predpísaných hodnôt. 3

27 Druhy prevádzky Dôležité pokyny: Tento návod na obsluhu platí pre viac modelov spotrebiča. Je možné, že jednotlivé prvky vybavenia tu popisované nebudú zodpovedať Vášmu spotrebiču. Odsávač zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy môže vykonávať len odborník. Neodbornými opravami môže pre užívateľa vzniknúť značné nebezpečenstvo. Plynové varné panely/plynové sporáky Neprevádzkujte všetky plynové varné zóny súčasne dlhší čas (max. 15 minút) na najvyšší tepelný výkon, inak vznikne nebezpečenstvo popálenia pri dotyku povrchových plôch spotrebiča, resp. nebezpečenstvo poškodenia odsávača. Dbajte na to, že veľký horák s výkonom väčším ako 5 kw (Wok) zodpovedá 2 plynovým horákom. Nikdy neprevádzkujte plynové varné zóny bez použitia varných nádob. Plamene regulujte tak, aby nepresahovali cez okraj nádob. Pred použitím nového spotrebiča si prečítajte dôkladne návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie k Vašej bezpečnosti, k použitiu a k ošetrovaniu spotrebiča. Uschovajte návod na obsluhu a na montáž pre príp. ďalšieho vlastníka. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ EG o zaobchádzaní s doslúžilými elektrickými a elektronickými spotrebičmi (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Táto smernica stanovuje jednotný rámec pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov v krajinách EU. Poruchy Pri prípadných otázkach alebo poruchách telefonujte servisnej službe. (Viď zoznam servisných služieb). Pri telefonáte uveďte prosím E-Nr. FD Tieto čísla si poznačte do políčok. Čísla nájdete na typovom štítku po vybratí tukových filtrov vo vnútornom priestore odsávača. Za reklamácie, ktoré sú zapríčinené plánovaním, a vykonaním položenia rúrok nepreberá výrobca odsávača zodpovednosť. 4

28 Pred prvým použitím Bezpečnostné pokyny Pod odsávačom neflambujte. Nebezpečenstvo vznietenia tukového filtra od stúpajúcich plameňov.! Varné zóny musia byť vždy zakryté varnými nádobami. Nad ohrevnými telesami pre pevné palivá (uhlie, drevo a pod.) je prevádzka odsávača povolená iba podmienečne (viď montážny návod). Odsávač používajte iba s nasadenými žiarovkami. Vadné žiarovky by ste mali ihneď vymeniť, aby nedošlo k preťaženiu zostávajúcich žiaroviek. Odsávač nikdy nepoužívajte bez tukových filtrov. Prehriate tuky alebo oleje sa môžu ľahko vznietiť. Preto pripravujte jedlá na tuku alebo oleji, napr. zemiakové hranolky, iba pod dohľadom. Pokiaľ je spotrebič poškodený, nesmiete ho uviesť do prevádzky. Pripojenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať iba odborník. Pokiaľ dôjde ku poškodeniu prívodného káblu tohoto spotrebiča musí byť kábel vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom, prípadne inou autorizovanou osobou, aby nedošlo ku ohrozeniu. Obalový materiál riadne zlikvidujte (viď montážny návod). Tento spotrebič je určený iba na prevádzku v domácnosti. Nikdy nenechávajte deti hrať sa so spotrebičom. Dospelí a deti nesmú bez dozoru obsluhovať spotrebič v prípade, že - nie sú telesne alebo duševne schopný alebo v prípade - chýbajúcich vedomostí a skúseností k správnemu a bezpečnému ovládaniu spotrebiča. Odsávač pred prvým použitím riadne vyčistite. Nestavajte na odsávač žiadne predmety. 5

29 Ovládanie odsávača Kuchynské výpary sú najúčinnejšie odstránené takto: Zapnutím odsávača na začiatku varenia. Intenzívny stupeň: Pomocou intenzívneho stupňa P sa dosiahne najvyšší výkon ventilátoru. Používa sa krátkodobo. Vypnutím odsávača až za niekoľko minút po ukončení varenia. Nastavenie požadovaného stupňa ventilátora: Stlačte príslušné tlačidlo. Osvetlenie Stupne ventilátoru Intenzívny stupeň Osvetlenie: Osvetlenie môžete použiť kedykoľvek, i v prípade, že je ventilátor vypnutý. 6

30 Filtre a údržba Tukové filtre: Na pohlcovanie tukových čiastočiek z kuchynských výparov sa používajú kovové tukové filtre. Vložky filtra sú z nehorľavého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zbytkami sa zvyšuje vznietivosť a môže tým byť ovplyvnená funkčnosť odsávača. Vybranie a nasadenie kovových tukových filtrov: Pozor: Halogénové žiarovky musia byť vypnuté a vychladnuté. 1. Zatlačte západku na tukovom filtri v smere šípky a vyklopte tukový filter. Pritom druhou rukou zospodu pridržte tukový filter. Dôležité: Včasným vyčistením kovových tukových filtrov predchádzate nebezpečenstvu požiaru, ktorý môže vzniknúť akumuláciou tepla pri fritovaní alebo pečení. Čistenie kovových tukových filtrov: Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musia byť kovové tukové filtre vyčistené 1 mesačne. Tieto filtre môžete umývať v umývačke riadu. Pritom môže dôjsť k miernemu zafarbeniu. 2. Vyčistite tukové filtre. 3. Vyčistené tukové filtre znova nasaďte. Filter musí voľne ležať v umývačke riadu. Nesmie byť vzpriamený. Dôležité: Silne nasýtené kovové tukové filtre neumývajte spolu s riadom. Pri ručnom čistení namočte filtre do horúceho čistiaceho roztoku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani také, ktoré obsahujú kyseliny alebo rozpúšťadla. Potom filtre očistite kefkou, dobre opláchnite a nechajte odkvapkať. 7

31 Filtre a údržba Aktívny uhlíkový filter: Na pohlcovanie výparov pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zbytkami sa zvyšuje vznetlivosť a môže tým byť ovplyvnená funkčnosť odsávača. Vybranie a osadenie: Pozor: Halogénové žiarovky musia byť vypnuté a vychladnuté. 1. Vyberte tukový filter. (Viď vybranie a osadenie kovových tukových filtrov). 2. Nasaďte aktívny uhlíkový filter. Dôležité: Včasným vyčistením kovových tukových filtrov predchádzate nebezpečenstvu požiaru, ktorý môže vzniknúť akumuláciou tepla pri fritovaní alebo pečení. 3. Zaklapnite sponu. 4. Nasaďte tukový filter (viď vybranie a osadenie kovových tukových filtrov). Výmena aktívneho uhlíkového filtra: Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musia byť aktívne uhlíkové filtre vymenené približne 2 x ročne. Aktívny uhlíkový filter je možné dostať v špecializovanej predajni (viď špeciálne príslušenstvo). Používajte iba originálny filter. Iba tak sa zaistí optimálna funkcia. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: Aktívne uhlíkové filtre neobsahujú žiadne škodlivé látky. Môžu sa zlikvidovať napr. ako zbytkový odpad. 8

32 Čistenie a ošetrenie Odpojte odsávač od elektrického prúdu vytiahnutím zástrčky prípadne vypnutím poistky. Povrchové plochy z nerezovej ocele nečistite drhnúcimi špongiami a čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú piesok, sódu, kyselinu alebo chlór. Na očistenie odsávača použite horúci umývací roztok alebo jemný čistiaci prostriedok na okná! Neoškrabujte zaschnuté nečistoty, ale umyte ich vlhkou utierkou. Pri čistení tukových filtrov očistite od naneseného tuku prístupné časti plášťa. Tak predchádzate nebezpečenstvu požiaru a zachovávate optimálnu funkčnosť. Ovládacie tlačidlá čistite iba miernym umývacím roztokom a mäkkou navlhčenou utierkou. Na ovládacie tlačidlá nepoužívajte čistiace prostriedky pre nerezovú oceľ. Povrchové plochy z nerezovej ocele: Používajte jemný, nedrhnúci čistiaci prostriedok na nerezovú oceľ. Čistite iba v smere vybrúsenia. Odporúčame náš čistiaci prostriedok č Objednávacia adresa-viď v servisnej knižke. Povrchové plochy z hliníku, smaltu a umelé hmoty: Nepoužívajte suché utierky. Používajte jemné čistiace prostriedky na okná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny a rozpúšťadla. Dbajte na záručné podmienky, ktoré sú uvedené v priloženej servisnej knižke. 9

33 Výmena žiaroviek Halogénove žiarovky: 1. Vypnite odsávač a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím poistky. Halogénove žiarovky sa pri prevádzke značne zahrievajú. Aj po vypnutí trvá ešte chvíľu nebezpečenstvo popálenín. 2. Zložte krúžok žiarovky pomocou skrutkovača a pod. 3. Vymeňte halogénovú žiarovku (bežná halogénova žiarovka 12 Voltov, max. 20 Wattov, pätica G4). Pozor: Bajonetový uzáver. Na uchopenie žiarovky použite čistú utierku. Nedotýkajte sa osvetľovacieho telesa prstami. 4. Krúžok žiarovky znova zaklapnite. 5. Obnovte prívod el. prúdu zasunutím zástrčky alebo zapnutím poistky. Upozornenie: Pokiaľ osvetlenie nefunguje, skontrolujte, či sú žiarovky správne nasadené. 10

34 Montážny návod Dôležité upozornenie Starý spotrebič nie je bezcenným odpadom. Ekologickou likvidáciou môžu byť znova získané cenné suroviny. Pred likvidáciou učiňte starý spotrebič nepoužiteľným. Váš nový spotrebič bol pri doprave k Vám chránený obalom. Všetky použité obalové materiály sú priaznivé k životnému prostrediu a znova spracovateľné. Pomôžte, prosím, pri ekologickej likvidácii obalu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte v špecializovaných predajniach alebo na obecných úradoch. Odsávač sa používa iba na odvetrávanie a na prevádzku s cirkuláciou vzduchu. Šírka odsávača musí zodpovedať šírke varných dosiek. Odsávač vždy inštalujte nad stred varných dosiek. Minimálny odstup medzi elektrickými varnými doskami a spodnou hranou odsávača: 650 mm, obr. 1. Nad ohrevným telesom na pevné palivá, pri ktorom vzniká nebezpečenstvo požiaru (napr. z lietajúcich iskier), je montáž odsávača prípustná iba vtedy, keď ohrevné teleso má uzavretý neodnímateľný kryt a sú dodržané špecifické miestne predpisy. Toto obmedzenie neplatí pre plynové sporáky a plynové varné dosky. Ďalšie upozornenia k plynovým varným spotrebičom: Pri montáži plynových varných dosiek musíte vždy postupovať podľa stanovených zákonných noriem príslušnej krajiny. Vždy musíte dbať na platné predpisy pre inštaláciu a pokyny pre zabudovanie od výrobcu plynových spotrebičov. Odsávač môže byť inštalovaný iba na jednej strane vedľa vysokej skrine alebo vysokej steny. Odstup je min. 50 mm. Pri plynových varných doskách je minimálny odstup medzi hornou hranou podložky pod hrnce a spodnou hranou odsávača: 750 mm, obr. 1. Čím menší je odstup medzi odsávačom a varnými zónami, tým väčšia je možnosť, že vodné pary môžu na spodnej časti odsávača tvoriť kvapky. 11

35 Pred montáží Prevádzka s odvetrávaním Odvetrávanie je vedené vetracou šachtou nahor, alebo priamo cez vnútornú stenu von. Odvetrávanie nesmie byť vedené ani do komína na odvod dymu ani do komína na odvod splodín, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá je určená na odvetrávanie miestnosti s ohniskom. Pri odvode odvetrávaného vzduchu, musíte dodržiavať úradné a zákonné predpisy (napr. regionálne stavebné predpisy). Pri odvode vzduchu do komína na odvod dymu alebo splodín, ktorý nie je v prevádzke, je potrebné mať súhlas miestnej kominárskej prevádzky. Pri prevádzke odsávača s odvetraním a súčasnej prevádzke na komíne závislého ohrevného telesa (napr. plynové, olejové ohrevné telesá alebo pece na uhlie, prietokové ohrievače, zásobníky teplej vody) musí byť zaistený dostatočný prívod vzduchu, ktorý ohrevné teleso potrebuje ku spaľovaniu. Bezpečná prevádzka je možná, keď podtlak v miestnosti s ohrevným telesom neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toto je možné dosiahnuť vtedy, keď neuzatvárateľnými otvormi, napr. vo dverách, oknách, teleskopickými priechodkami stien alebo cestou iných technických opatrení, ako je obojstranný uzáver alebo iné, môže prúdiť vzduch potrebný ku spaľovaniu. Pri nedostatočnom prívode vzduchu vzniká nebezpečenstvo otravy vplyvom spätne nasávaných spaľovaných plynov. Teleskopické priechodky stien samy nezaistia dodržiavanie predpísaných hodnôt. Poznámka: Pri posudzovaní musíte brať do úvahy vždy celkové potrebné množstvo vzduchu v byte. Na prevádzku varných spotrebičov, napr. varných dosiek a plynových sporákov, sa toto pravidlo nevzťahuje. Ak je odsávač použitý na prevádzku s cirkuláciou vzduchu s aktívnym uhlíkovým filtrom je prevádzka možná bez obmedzenia. Pokiaľ je odťah vedený vnútornou stenou, mala by byť použitá teleskopická priechodka steny. 12

36 Pred montážou Optimálny výkon odsávača: Krátka, hladká odťahová rúra. Čo najmenej oblúkov rúry. Čo najväčšie možné priemery a veľké oblúky rúry. Použitie dlhých, nehladkých odťahových rúr, veľa oblúkov rúry alebo menšie priemery rúr zapríčinia odchýlky od optimálnych výkonov vetrania a súčasne zvýšia hlučnosť. Za reklamácie, ktoré sú spôsobené plánovaním a vykonaním položenia rúr nepreberá výrobca odsávača zodpovednosť. Okrúhla rúra: Odporúčame: Vnútorný priemer 150 mm, avšak min. 120 mm. Ploché odťahové rúry musia mať rovnakú hodnotu vnútorného priemeru ako okrúhla rúra a nemali by mať žiadne ostré ohyby. priemer 120 mm cca 113 cm 2 priemer 150 mm cca 177 cm 2 Pri odlišných priemeroch rúry: nasaďte tesniace prúžky. Pri prevádzke s odvetraním: zaistite dostatočný prívod vzduchu. Pripojenie odťahovej rúry Ø 150 mm: Odťahovú rúru pripevnite priamo na hrdlo hadice. Pri použití hliníkovej rúry najskôr vyhlaďte oblasť pripojenia. Pripojenie odťahovej rúry Ø 120 mm: Redukčné hrdlo pripevnite priamo na vzduchové hrdlo. Odťahovú rúrku pripevnite priamo na redukčné hrdlo. Pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu S aktívnym uhlíkovým filtrom, keď nie je možná prevádzka s odvetraním. Kompletnú montážnu sadu si môžete zakúpiť v špecializovanej predajni. Príslušné čísla príslušenstva nájdete v závere tohoto návodu. 13

37 Pred montážou Príprava steny Stena musí byť rovná a zvislá. Pritom dbajte na dostačujúcu nosnosť steny. Priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné pre masívne murivo. Pre iné stenové konštrukcie (napr. sadrokartón, pórobetón, porotón-pálená tehla) použite príslušné pripevňovacie prostriedky. Dbajte na riadne upevnenie hmoždiniek. Hmotnosť v kg: odvetranie cirkulácia 90 cm 18,7 20,2 Konštrukčné zmeny v rámci technického vývoja sú vyhradené. Elektrické pripojenie Odsávač môže byť pripojený iba na predpisovo inštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom. Zásuvku umiestnite pokiaľ možno priamo za kryt komínu. Zásuvka s ochranným kontaktom by mala byť pripojená cez vlastný elektrický obvod. V prípade, že zásuvka nie je s ochranným kontaktom po montáži odsávača prístupná, musí byť k dispozícii ako pri pevnom pripojení, deliace zariadenie. Pri požadovanom pevnom pripojení: Odsávač môže byť pripojený iba koncesovaným elektrikárom s oprávnením od príslušných elektrických podnikov. Inštalácia predpokladá odpojovacie zariadenie. Ako odpojovacie zariadenie sa používa spínač s odstupom kontaktov väčším ako 3 mm a všepólovým odpojením. K tomu patrí LS- spínač a stykač. Pokiaľ je pripojovací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovaným technikom, aby sa predišlo ohrozeniu. Elektrické dáta: Sú uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete po zložení rámov filtra vo vnútornom priestore spotrebiča. Pri opravách odpojte vždy odsávač od elektrickej siete. Dĺžka prívodného káblu: 1,30 m. Odsávač zodpovedá normám EU o podmienkach elektromagnetickej kompatibilite. 14

38 Príprava na montáž Odsávač je určený na montáž na kuchynskú stenu. 1. Vyberte tukový filter (viď návod na použitie). 2. Na stenu vyznačte strednú linku od stropu až k dolnej hrane odsávača. 3. Pomocou šablóny naznačte na stenu umiestnenie skrutiek. Dbajte na minimálny možný odstup odsávača od elektrických varných dosiek 650 mm, od plynových varných dosiek 750 mm. Spodná hrana šablóny zodpovedá spodnej hrane odsávača. 4. Vyvŕtajte 4 otvory pre odsávač a 2 otvory pre kryt komínu priemer 8 mm a vložte do nich hmoždinky v jednej rovine so stenou. 5. Naskrutkujte držiak ku krytu komínu. 6. Oba horné šesťhranné skrutky zaskrutkujte cca 5 mm. 15

39 Montáž 7. Stiahnite ochrannú fóliu z odsávača. Zaveste, vycentrujte a priskrutkujte kryt odsávača. 10. Položte priložený ochranný kartón sklenenej tabule. 11. Položte sklenenú tabuľu a odstráňte ochranný kartón. 12. Priskrutkujte sklenenú tabuľu. 8. Prepojte potrubie. 9. Pripojte odsávač na elektrickú sieť. 16

40 Montáž krytu komínu 1. Oddeľte kryt komínu, tak že stiahnete lepiacu pásku. 2. Z oboch krytov komínu stiahnite ochrannú fóliu. 4. Kryt komínu nasaďte na odsávač, vnútorný kryt komínu posuňte smerom nahor a zaveste na ľavý a pravý držiak. Zabráňte poškodeniu citlivých povrchových plôch. Pozor: Vnútorná strana krytu komínu môže byť ostrá riziko poranenia. Pri montáži odporúčame nosiť ochranné rukavice. 3. Oba diely krytu komínu zasuňte do seba. Dbajte na to, aby nedošlo k poškrabaniu; položte napr. montážnu šablónu ako ochranu cez hranu spodného krytu komínu. Prevádzka s odvetraním: Drážka vnútorného krytu komínu smerom dolu. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu: Drážka vnútorného krytu komínu smerom nahor. 5. Horný kryt komínu opatrne vytiahnite nahor a pomocou 2 skrutiek ho z bočnej strany priskrutkujte na uholník. 6. Znova nasaďte tukové filtre (viď návod na použitie). 17

41 LZ

42 Obchodná značka BSH: INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka Typ/predajné označenie Farebné prevedenie SIEMENS LC 965GA30 nerez/sklo Príkon W 240 z toho osvetlenie W 40 pripojenie sieťovou šnúrou s dĺžkou m 1,3 Vonkajšie rozmery výška mm šírka mm 900 hlĺbka mm 500 Hlučnosť podľa DIN pri max. normov. prevádz. 490 m 3 /h 59 db (re 1pW) Objem vetrania podľa DIN m 3 /h pri prevádzke odvetrania stupeň 1 stupeň 2 stupeň intenzívny stupeň 620 pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu s aktívnym filtrom stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 intenzívny stupeň ---- Dobeh ventilátora min. - Počet motorov: 1 Elektrické pripojenie napätie V Bezpečnosť/odrušenie zodpovedá bezpečnostným predpisom označenie CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 59 db (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW. Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach 19

43 Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode Vážený zákazník, Podľa 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o. Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie. Záručné podmienky na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.) ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak: je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

44 Rozšírená záruka nad rámec zákona Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému Aqua Stop, poskytneme náhradu týchto škôd. Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona. Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 SM-328-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54...

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Q4ACZM0516 1 2 Návod k použití: Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr

Více

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 Návod k použití LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače kryt komínu osvětlení Druhy provozu přepínač světlo / ventilátor mřížka filtru

Více

Návod k použití DWA 062450 DWA 092450

Návod k použití DWA 062450 DWA 092450 Návod k použití DWA 062450 DWA 092450 BM-331-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití a montáži LC 955KA40

Návod k použití a montáži LC 955KA40 Návod k použití a montáži LC 955KA40 SM-245-01 1 Obr. 1 Plyn Elektro min. 750 min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití LF 959RB50

Návod k použití LF 959RB50 LF 959RB50 Návod k použití LF 959RB50 Q4ACZM1652 1 Obsah Důležitá upozornění...3 Před montáží...4 Elektrické připojení...5 Instalace...5 Před prvním použitím...6 Druhy provozu...7 Ovládání odsavače...8

Více

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 1 Produktinfo Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostedí...2 Bezpenostní

Více

Návod k použití DIA 09E751

Návod k použití DIA 09E751 DIA 09E751 Návod k použití DIA 09E751 Q4ACZM1560 1 odkpužitíamntáž nvodní Ö Obsah [cs]náv NÁVOD K POUŽITÍ....2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...2 Druhy provozu...4 Provoz

Více

Návod k použití LF 21BB550

Návod k použití LF 21BB550 LF 21BB550 Návod k použití LF 21BB550 Q4ACZM1568 Ö Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...3 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráním...4 Provoz s cirkulací

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

Návod k použití DWK 09E650

Návod k použití DWK 09E650 DWK 09E650 Návod k použití DWK 09E650 Q4ACZM1561 1 Ö Obsah [cs]návodkpoužití amontážní návod NÁVOD K POUŽITÍ... 2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny... 2 Druhy provozu...

Více

Návod k použití DWB 095751

Návod k použití DWB 095751 Návod k použití DWB 095751 BM-301-01 1 Obsah Všeobecné informace...4 Bezpečnostní pokyny...5 Druhy provozu...8 Ovládání...9 Čištění a ošetření...10 Vyjmutí a nasazení tukových filtrů...11 Výměna žárovek...12

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

Návod k použití SMI 68M05EU

Návod k použití SMI 68M05EU Návod k použití SMI 68M05EU Q4ACZM0858 1 Na tomto obrázku je vyobrazen max. možný poet program. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné technické zmny, tiskové

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 Q4ACZM0726 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti

Více

Návod k použití NVF 645H15E

Návod k použití NVF 645H15E Návod k použití NVF 645H15E Q4ACZM1229 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod...4 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace obalu...6 Tipy,

Více

Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529

Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529 Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01 Návod k použití WM 10E361 BY S-xxx-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 900 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče,

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod... 4 Ochrana životního prostředí... 5 Ekologická likvidace

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM MAS 4201N Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití PHA 2662

Návod k použití PHA 2662 Návod k použití PHA 2662 Q4ACZM0660 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod k použití PHS 25..

Návod k použití PHS 25.. Návod k použití PHS 25.. Q4ACZM0675 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si

Více

Návod k použití PHS 2000

Návod k použití PHS 2000 Návod k použití PHS 2000 Q4ACZM0672 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití KGV 39VW30S

Návod k použití KGV 39VW30S KGV 39VW30S Návod k použití KGV 39VW30S Q4ACZM1632 1 cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 3 Pokyny k likvidaci............... 4 Rozsah dodávky................ 5 Dbejte na teplotu místnosti a větrání.

Více

Návod k použití MS 65000

Návod k použití MS 65000 Návod k použití MS 65000 Q4ACZM0596 1 2 Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Spotřebič používejte jen ke zpracování množství a v časech běžných v domácnosti. Spotřebič

Více

Návod k použití EH 645TE11E

Návod k použití EH 645TE11E EH 645TE11E Návod k použití EH 645TE11E Q4ACZM1295 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny poškození...7 Ochrana životního prostředí...8 Tipy pro úsporu energie...8 Indukční

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Návod k použití TW 60109

Návod k použití TW 60109 Návod k použití TW 60109 Q4ACZM1336 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití KS 33VVW30

Návod k použití KS 33VVW30 KS 33VVW30 Návod k použití KS 33VVW30 Q4ACZM2274 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny k likvidaci...4 Rozsah dodávky...5 Dbejte na teplotu místnosti a větrání...5 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití EH 601TE11E

Návod k použití EH 601TE11E EH 601TE11E Návod k použití EH 601TE11E Q4ACZM0074 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití KSV 29VW30

Návod k použití KSV 29VW30 KSV 29VW30 Návod k použití KSV 29VW30 Q4ACZM2272 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Rozsah dodávky...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití HMT 8655

Návod k použití HMT 8655 Návod k použití HMT 8655 Q4ACZM0320 1 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu

Více

Návod k použití EH 685DB12E

Návod k použití EH 685DB12E EH 685DB12E Návod k použití EH 685DB12E Q4ACZM1356 1 EH.85DB11E / EH.85DL11E / EH.85DB12E 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod

Více

Návod k použití EH 975ME11E

Návod k použití EH 975ME11E Návod k použití EH 975ME11E Q4ACZM0093 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Bezpečnostní pokyny...5 Příčiny poškození...8 Ochrana životního prostředí...9 Tipy k šetření energie...9 Přednosti indukčního vaření...10

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14 15 16 17 4

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Návod k použití EH 679MB11

Návod k použití EH 679MB11 Návod k použití EH 679MB11 Q4ACZM0080 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití GS 33VVW30

Návod k použití GS 33VVW30 GS 33VVW30 Návod k použití GS 33VVW30 Q4ACZM2343 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6 Seznámení se se

Více

Návod k použití LC 95950

Návod k použití LC 95950 Návod k použití LC 95950 Q4ACZM0549 1 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače osvětlení mřížka filtru kryt komínu přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Toho lze dosáhnout

Více

Návod k použití SRV 55T33EU

Návod k použití SRV 55T33EU Návod k použití SRV 55T33EU Q4ACZM1271 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k použití MUZ 5FW1

Návod k použití MUZ 5FW1 Návod k použití MUZ 5FW1 Q4ACZM2250 1 Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete strany s obrázky. Obrázek A 1 Nástavec pro mlýnek na maso a šroubovací kroužek

Více

Návod k použití GSN 24V22

Návod k použití GSN 24V22 Návod k použití GSN 24V22 Q4ACZM0161 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní pokyny...3 Seznámení se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Dbejte na okolní teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...7

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití EI 645EC11

Návod k použití EI 645EC11 Návod k použití EI 645EC11 Q4ACZM0095 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití HBN 43W350

Návod k použití HBN 43W350 Návod k použití HBN 43W350 Q4ACZM0266 1 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití KSU 32640

Návod k použití KSU 32640 Návod k použití KSU 32640 Q4ACZM0508 1 Obsah Pokyny k likvidaci...4 Likvidace obalu... 4 Likvidace vysloužilého spotřebiče... 4 Bezpečnostní pokyny...5 Umístění spotřebiče...6 Místo instalace spotřebiče...

Více

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Návod k obsluze Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Váš nový odsavač par odpovídá nejvyšším požadavkům a jeho ovládání je velmi

Více

Návod k použití KG 39VX47

Návod k použití KG 39VX47 Návod k použití KG 39VX47 Q4ACZM0397 1 Obsah Pokyny k likvidaci...4 Likvidace obalu... 4 Likvidace vysloužilého spotřebiče... 4 Bezpečnostní pokyny...5 Ustanovení...6 Seznamte se s funkcemi spotřebiče...

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 150 min 485 max 955 349 95 600 / 900 420 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený

Více

Návod k použití MUZ 4DS3

Návod k použití MUZ 4DS3 Návod k použití MUZ 4DS3 Q4ACZM2179 2 Dodržujte pokyny návodu na použití kuchyňského robotu. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Místo nouzového

Více

Návod k použití KG 39VVW30S

Návod k použití KG 39VVW30S KG 39VVW30S Návod k použití KG 39VVW30S Q4ACZM2237 cs Obsah Bezpe nostní a výstražné pokyny... 3 Pokyny k likvidaci............... 4 Rozsah dodávky................ 5 Dbejte na teplotu místnosti a v trání.

Více

Návod k použití PKU 375N14E

Návod k použití PKU 375N14E Návod k použití PKU 375N14E Q4ACZM0713 1 Obsah Na co je třeba dávat pozor...3 Před instalací...3 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny škod...5 Před prvním použitím...5 Váš nový spotřebič...6 Toto je Váš nový

Více

Návod k použití WAE 20362 BY

Návod k použití WAE 20362 BY Návod k použití WAE 20362 BY Q4ACZM1054 1 Vaše pračka.. Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k použití PHW 206DEU

Návod k použití PHW 206DEU Návod k použití PHW 206DEU Q4ACZM0676 1 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality, které

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Návod k použití HB 34D552

Návod k použití HB 34D552 Návod k použití HB 34D552 Q4ACZM1308 1 50 Doporučení v průběhu vaření Z důvodů daných fyzikálními zákony (kondenzace páry) nedoporučujeme troubu při vaření často otevírat. Tento jev se

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k použití GSN 29VW30

Návod k použití GSN 29VW30 GSN 29VW30 Návod k použití GSN 29VW30 Q4ACZM2270 1 Obsah Obsah...2 Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Rozsah dodávky...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití KD 33VX45 Q4ACZM1422

Návod k použití KD 33VX45 Q4ACZM1422 Návod k použití KD 33VX45 Q4ACZM1422 1 Obsah Pokyny k likvidaci...4 Likvidace obalu...4 Likvidace starých spotřebičů...4 Bezpečnostní pokyny...5 Ustanovení / Seznámení se spotřebičem...6 Ustanovení...6

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 Q4ACZM0578 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS Návod k použití Model Cocktail / Cocktail XS Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití MUM 4780

Návod k použití MUM 4780 Návod k použití MUM 4780 Q4ACZM0617 1 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105

Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105 Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105 1 Vážená zákaznice, vážný zákazníku, Blahopřejeme Vám k výběru nového spotřebiče a děkujeme Vám za projevenou důvěrou. Tento praktický, moderní a funkční

Více