Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D."

Transkript

1 Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy lékařská fakulta UK v Praze externí vyučující v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství Ústav pro informace ve vzdělávání odborný pracovník v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR externí konzultant lékařská fakulta UK v Praze externí vyučující v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství Filozofická fakulta UK v Praze externí vyučující katedry pedagogiky Školský úřad Praha 1 ředitel Zdravotnické zařízení Prahy 13 psychoterapeut Obvodní úřad v Praze 5 zástupce starosty pro školství, zdravotnictví a sociální věci Vzdělání 2005 jmenován docentem pro obor pedagogická psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2002 akademický titul Ph.D. obor pedagogika Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1991 absolvován pětiletý Psychoterapeutický výcvik v systému SUR Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii Čs. lékařské společnosti JEP 1990 udělen titul PhDr. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1990 Specializační zkouška z ošetřovatelské péče v psychiatrii Institut dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně 1990 Mgr. obor učitelství pro zdravotnické školy Filozofická fakulta a Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze Zahraniční studijní pobyty 2006 Rakousko Bundesministerium für Bildung Austria organizace podpůrných opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenský systém Itálie Předškolní zařízení, školy 1. a 2.cyklu Bergamo, Locatelli, Cremona, Novellara (běžné a alternativní pedagogické proudy systém Montessori) Maďarsko Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v budapešťských školách Maďarsko a Slovinsko 1

2 Školy a školská zařízení 1. a 2.cyklu Budapest, Ljubljana: problematika školské správy a samosprávy, evaluace regionálního školství Rakousko Školy a školská zařízení 21.vídeňského okresu: organizace péče o děti a mládež se sociálním znevýhodněním Polsko Školy 1.cyklu a předškolní zařízení v Klodzku (projektové vyučování, metody podpory žákovských aktivit) Nizozemsko Předškolní zařízení a školy 1.cyklu Naarden, Amsterdam (inovativní pedagogické postupy, projektové vyučování) Finsko Sociální centrum Tampere, speciální škola s rodinou terapií v Ylinen, škola pro mentálně postižené v Oulu, škola pro děti se vzdělávacími obtížemi v Kuopiu a Domov pro mentálně postižené Kuopio organizace péče o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami Švédsko Speciální školy, sociální a poradenská zařízení Stockholm studijní cesta organizovaná ve spolupráci Svenska Institute Stockholm s MŠMT: péče o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami Rakousko Vídeňská předškolní a školská zařízení, školy 1. a 2.cyklu: Hebbelplatz, Franc Koci Strasse, Fürstenhofer Strasse, Schönbrunn Kindergarten, EURO-Schule inovativní pedagogické postupy; multikulturní výchova SRN Školy 1. a 2. cyklu Waldsassen podmínky a organizace projektového výučování; ekologická výchova. Jazyky anglický jazyk ruský jazyk Oblasti profesního zájmu Pedagogická psychologie, školní poradenství, teorie výchovy, prevence sociálně patologických jevů, péče o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, interdisciplinární vztahy mezi pedagogikou-psychologií-medicínskými obory, hlubinně orientovaná dynamická psychologie, psychoterapie, krizová intervence, organizace a řízení ve školství, evaluace výchovně vzdělávacích institucí. Vybrané publikace Monografie a vysokoškolské učebnice: JEDLIČKA, R. Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce. Praha: Pedagogická fakulta UK, ISBN JEDLIČKA, R. Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. 2. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, ISBN JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, ISBN JEDLIČKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích : Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004, celkem 478 str.; autor s , s , spoluautor s , s ; ISBN

3 JEDLIČKA, R. Problémy socializace, pedagogická diagnostika a práce výchovného poradce ve škole. In: VALIŠOVÁ, A. KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, celkem 402 str.; autor s ; ISBN Původní práce v recenzovaných sbornících: Editor sborníku autorského kol. Mládež drogy společnost. Studia paedagogica 21. Praha: Pedagogická fakulta UK, str.(aut. úvod a závěr. textu); ISSN KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Konec dvacátého století, mládež a drogová závislost. s ; In: Sborník: Mládež drogy společnost. Studia paedagogica 21. Praha: Pedagogická fakulta UK, str.; ISSN JEDLIČKA, R. Autorita touha pomoci a touha po moci; s In: Vališová, A. et al. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, str. ISBN JEDLIČKA, R. Výchova orientovaná na individuální potřeby žáka prostor vědní spolupráce mezi pedagogikou a hlubinnou psychologií; s In: Váňová, R. et al. Tradice a perspektivy pedagogických věd. Výuka, věda a výzkum na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK v Praze. Praha: Karolinum, str. ISBN JEDLIČKA, R. Interdisciplinární vztahy mezi hlubinnou psychologií a didaktikou; s In: Vališová, A. et al. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha: Karolinum, celkem 440 str.; ISBN JEDLIČKA, R. Obecné zamyšlení nad akčním polem, metodologií a možnými směry ošetřovatelského výzkumu; s In: Sborník z mezinárodní konference Dny Marty Staňkové III : Vzdělávání sester současnost a očekávání. Praha: Grada, celkem 113 str.; ISBN JEDLIČKA, R.: Kompetence mezi výchovou a terapií. In: Sborník z Mezioborová konference s mezinárodní účastí: Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008; (v tisku). Práce v recenzovaných odborných časopisech: JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Sebezničující tendence a sebevražedné jednání u dospívajících meze a možnosti preventivní práce školy. Pedagogika, 1997, r. 47, č. 1, s ISSN JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže. Pedagogika, 1997, r. 47, č. 3, s ISSN JEDLIČKA, R. Ohlédnutí za první letní školou dětské psychoanalytické psychoterapie. Pedagogika, 1999, r. 49, č. 1, s ISSN JEDLIČKA, R. Hlubinně psychologické inspirace pro výchovu. Pedagogika, 1999, r. 49, č. 4, s ISSN JEDLIČKA, R. Psychoanalytické zamyšlení nad výchovu vedoucí k problémům v sebepojetí u dospívajících. Pedagogika 2002, r. 52, č. 3, s ISSN KLÍMA, P. JEDLIČKA, R. Sociálně pedagogická práce s dětmi a mládeží v tíživých životních situacích v nízkoprahovém kontextu. Speciální pedagogika, 2002, r.12, č. 4; s ISSN JEDLIČKA, R. Nevhodná výchova, stres a možnosti předcházet psychosomatickým poruchám. Speciální pedagogika, 2003, r.13, č. 2; s ISSN JEDLIČKA, R. Bude reformovaná maturita zkouškou dospělosti i pro učitele? Pedagogika 2003, r. 53, č. 3, s ISSN JEDLIČKA, R. KLÍMA, P. Aktuální otázky terénní sociálně pedagogické práce s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže. Pedagogika 2004, r. 54, č. 1, s ISSN Encyklopedie, slovníky: KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Záškoláctví. Vnější projevy atypického chování žáků. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu 3

4 KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Specifika vztahů uvnitř profese. Mezilidské vztahy. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Agresivita a násilí. Vnější projevy atypického chování žáků. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Specifika vztahů mezi profesemi. Mezilidské vztahy. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Vandalismus. Vnější projevy atypického chování žáků. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Konfliktní situace (předcházení konfliktům a odstraňování konfliktů již vzniklých). Mezilidské vztahy. In: Vedení školy. Praha: Dr. Josef RAABE, s.r.o., str. textu Konferenční sborníky: JEDLIČKA, R. Meze a možnosti pedagogicko-psychologické práce učitele s konkrétními žáky ohroženými sociálně patologickými jevy; s In: Primární prevence sociálně patologických jevů ve středním školství v hlavním městě Praze. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, str. JEDLIČKA, R. Typologie a diagnostika klientů nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež; s In: Sborník z konference Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Praha: ÉTHUM, str. Popularizační časopisecké články: JEDLIČKA, R. Investice do osobnosti učitele. Učitelské noviny, 1996, r. 99, č. 9, s. 13. ISSN JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Drogová závislost, výchova a kompetence učitele. Učitelské noviny, 1996, r. 99, č. 17, s ISSN JEDLIČKA, R. Získají všechny subjekty. Možnosti obcí spolupodílet se na změnách ve školství. Státní správa a samospráva, 1996, č. 47, s ISSN KOŤA, J. JEDLIČKA, R. Společnost, rodina a drogy. Učitelské noviny, 1996, r. 99, č. 32, s ISSN JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Agresivita na každém kroku. Učitelské noviny, 1996, r. 99, č. 40, s. 20. ISSN JEDLIČKA, R. KOŤA, J. Role učitele při prevenci sebevražedného jednání. Učitelské noviny, 1997, r. 100, č. 26, s. 13. ISSN JEDLIČKA, R. Kariérní růst a celoživotní vzdělávání učitelů. Učitelské noviny, 1998, r.101, č. 45, s. 19. ISSN JEDLIČKA, R. Příprava učitelů na psychologickou pomoc žákům. Učitelské noviny 2000, r. 103, č. 30, s ISSN JEDLIČKA, R. Výchovný poradce v moderní škole. Učitelské noviny, 2000, r.103, č. 45, s. 18. ISSN JEDLIČKA, R. Poruchy příjmu potravy u dospívajících dívek módní vlna, chyba ve výchově či hrozící onemocnění? Učitelské noviny, 2001, r.104, č. 46, s ISSN JEDLIČKA, R. Dodatečný odklad. Učitelské noviny, 2002, r.105, č. 37, s.16 18, ISSN JEDLIČKA, R. Podpora klientů a krizová intervence v rámci výchovné a sociální práce s mládeží. ÉTHUM, Bulletin pro sociální prevenci a soc. pedagogiku, 2003, č. 37, s Výzkumné projekty Grantové úkoly JEDLIČKA, R. Reálné možnosti a konkrétní formy aplikace výzkumných poznatků z oblasti prevence drogových závislostí do pedagogické praxe. In: Rozvíjení sebekontroly u mládeže 4

5 jako součást prevence drogových a jiných závislostí. Závěrečná zpráva z grantového úkolu 406 /95/1553. Grantová agentura ČR, Praha: Hlavní řešitel: Doc. PhDr. M. Brichcín. JEDLIČKA, R. Autorita touha pomoci a touha po moci. In: Autorita jako pedagogický problém / pojetí autority v interakci učitel a žák v období transformace českého školství/. Závěrečná zpráva ke grantu 085/1997/A-PP/FF. Praha: Hlavní řešitel: PhDr. A.Vališová, CSc. JEDLIČKA, R. K některým faktorům ovlivňujícím kvalitu vztahu klient profesionál v relaci mezi učitelem a žákem. In: Učitelé na cestě k profesionalizaci. Závěrečná zpráva ke grantovému úkolu MŠMT ČR č Praha: Hlavní řešitel: Doc. PhDr. J. Koťa. JEDLIČKA, R. TRNKA, J. PERNICOVÁ J a kol. Projekt šetření receptivních řečových dovedností v cizích jazycích u žáků maturitních ročníků gymnázií a lyceí. Hlavní řešitel. ÚIV Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Praha: Odborné studie a expertizy: KLIMPL, P. JEDLIČKA, R. MORAVEC, P. Projekt kurzu specializačního vzdělávání SZP: Úvod do ošetřování v psychiatrii. Materiál pro potřeby psychiatrické kliniky FNsP Brno- Bohunice. Brno: JEDLIČKA, R. a kol. Transformace školství regionu Prahy l - Základní a střední školství. Interní vydání Školského úřadu Praha l pro potřeby MŠMT ČR. Praha: Hlavní garant. JEDLIČKA, R. a kol. Transformace školství regionu Prahy l Předškolní výchova. Interní vydání Školského úřadu Praha l pro potřeby MŠMT ČR a Ob.Ú Městské č. Prahy 1. Praha: Hlavní garant. ZELENÝ, P. a kol. SET 2002 Vybíráme střední školu. Praha: ÚIV TAURIS, str. Výstup z pilotního programu evaluace středních škol zařazených v síti. Koncepční a editorská práce. Hlavní garant: Ing. P. Zelený. ISBN JEDLIČKA, R. a kol. Model organizace reformované maturitní zkoušky. Studie ÚIV Centra pro reformu maturitní zkoušky pro potřeby MŠMT (dokument pro předlohu školského zákona). Praha: Hlavní garant: RNDr. P. Zieleniecová, CSc. JEDLIČKA, R. KUSÝ, M. PILAŘ, J. a kol. Důvodová zpráva a Návrh vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Sbírka zákonů, r částka 161. Praha: Koordinace týmu a odborná gesce. JEDLIČKA, R. KUSÝ, M. SLAVÍKOVÁ I. a kol. Důvodová zpráva a Návrh vyhlášky o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků). Sbírka zákonů, r částka 25. Praha: Koordinace týmu a odborná gesce. JEDLIČKA, R. a kol. Předkládací zpráva a Návrh Metodického pokynu upřesňujícího podmínky činnosti středisek výchovné péče č.j.: / Věstník MŠMT ČR sešit 9/2007. Praha: Koordinace týmu a odborná gesce. Členství v odborných organizacích 1987 dosud Psychoterapeutická sekce Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1992 dosud Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Sdružení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku ÉTHUM 5

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ

AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE PŘI PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ A PORADENSKÝCH Richard Jedlička SLUŽEB SOCIÁLNĚ POSKYTOVÁNÍ Anotace: Článek přibližuje situaci týkající se problematiky sociálně patologických

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Andragogické poradenství

Andragogické poradenství Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy. Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více