Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková

2 Úvod Minimálně preventivní program (dále jen MPP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Drogová problematika je dnes celospolečenským problémem. Drogy a rizikové projevy chování se stále častěji dotýkají již dětí navštěvující základní školu. Protidrogová prevence a prevence rizikových projevů chování je na naší škole součástí vzdělávacího procesu již od 1. ročníku. Klademe důraz na smysluplné využití volného času dětí a význam zažití úspěchu. Podporujeme účast žáků v soutěžích, nabízíme volitelné předměty a zájmové útvary, doplňujeme fond knihovny a modernizujeme výpočetní techniku užívanou žáky. Žáci se dle možností a nabídek speciálních pracovišť a dalších institucí účastní besed s odborníky a dalších vzdělávacích programů. Chceme žákům poskytnout co nejvíce informací o drogové problematice a rizikových projevech chování, podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Vycházíme z předchozích preventivních aktivit, které byly na škole úspěšně realizovány a z hodnocení jednotlivých aktivit žáky i pedagogy. Pedagogové se v rámci DVPP účastní seminářů zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci rizikových projevů chování. Pro vypracování tohoto programu byly využity následující závazné či doporučené podklady, které jsou využívány i při preventivní činnosti na škole: 1) Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 3) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,č. j.: / ) Školní preventivní strategie na období ) Úmluva o právech dítěte 6) Zákon o sociálně právní ochraně dětí a Zákon o rodině 7) Metodické pokyny MŠMT: K výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků č. j / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / ) Pedagogové proti drogám Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) 10) Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 11) Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 12) Pravidla pro rodiče a děti k internetu čj.: /

3 Cíle Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměří především na aktivity v těchto oblastech prevence: komunikace, kultury školy agrese, násilí a šikanování včetně kyberšikany absence - záškoláctví kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gamblingu) diváckého násilí komerčního sexuálního zneužívání dětí syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí Další cíle: Pokračování v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování. Vedení žáků ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek a tím tak zvýšit své sebevědomí a odolnost vůči rizikovým projevům chování. Reakce na aktuální stav prevence rizikových projevů chování dotazníková šetření. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Zajištění dostatečného množství aktivit pro volný čas středisko volného času. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. Začlenění žáků speciálních tříd mezi žáky ostatních tříd, spolupráce a tolerance v rámci vztahů mezi třídami odlišných vzdělávacích programů. Včasné zajištění všech projevů fyzického a psychického násilí mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. Vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů. Optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli a ostatními pracovníky školy. Pravidelné informace pedagogům o všech problémech, které se vyskytnou u žáků školy. Odborné vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. Podání žádosti o grant. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi v oblasti prevence. 3

4 Vlastní program Koordinace preventivních aktivit na škole Za realizaci Preventivního programu a koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik prevence Mgr. Marie Havelková. V rámci své činnosti spolu s preventivním týmem se podílí i na jeho přípravě. Spolupracuje s vedením školy, výchovnými poradci, třídními i ostatními učiteli, metodikem prevence PPP v Sokolově a Chebu, příslušnými orgány sociálně právní ochrany a dalšími institucemi a organizacemi ( Policie ČR, Kotec, Centrum protidrogové prevence, PMS a další). Personální zajištění prevence ve školním roce 2010/2011 Preventivní tým Zástupce ředitele školy Ing. Mgr. Romana Klimentová Výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Hana Turečková Výchovný poradce pro 2.stupeň PaedDr. Milena Koukalová Zástupce 2.stupně paní Ivana Hausteinová pan Robert Šefl Školní psycholog Mgr. Veronika Vymazalová Zástupce SVČ Šárka Pencová Vedoucí týmu metodik prevence Mgr. Marie Havelková Preventivní tým se bude scházet pravidelně vždy první týden v měsíci. V případě potřeby bude svolána operativní schůzka. Konzultační hodiny výchovných poradců, metodika prevence, školního psychologa a učitelů jsou uvedeny v žákovských knížkách,na informačních nástěnkách a na webu. Rodiče budou informováni na informativních třídních schůzkách, žáci na prvních třídnických hodinách. Žákovský parlament se bude scházet pravidelně vždy čtvrtý pátek v měsíci v 7,00 hodin. Tvoří ho zástupci jednotlivých tříd ( od 3. ročníku). Práce žákovského parlamentu je velmi efektivní a přínosná. Žáci se učí komunikovat a spolupracovat v týmu, přesně se vyjadřovat a nést odpovědnost za informovanost spolužáků. Budeme pokračovat v práci s třídními kolektivy. Pravidelné třídnické hodiny od třetích tříd jsou stanoveny vždy na první pátek v měsíci v nultou vyučovací hodinu ( 7,00 7,45).V případě potřeby si termín a obsah třídnických hodin upravuje třídní učitel spolu se žáky. 4

5 Analýza současného stavu Podle vyhodnocení realizace preventivního programu ve školním roce 2009/2010 jsme dosáhli těchto výsledků: Zvyšuje se informovanost žáků v oblasti rizikových projevů chování. Jednotlivé oblasti prevence rizikových projevů chování jsou zařazeny do ŠVP Poznej sám sebe a svět. V preventivním týmu pracuje školní psycholožka. Pracujeme s počítačovým programem pro vyhodnocování dotazníku B-3, B-4. ( Diagnostika vztahů v třídním kolektivu). Získali jsme dotaci na projekt Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme?. Rozvinuli jsme spolupráci s PČR, PMS zorganizovali besedy. Zapojili jsme se do okresních i krajských vědomostních, praktických a sportovních soutěží, v mnohých jsme se umístili na předních místech (viz výroční zpráva školy). Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s Dětským domovem v Horním Slavkově. Zapojili jsme se do projektů Merkur, Správná volba. Úspěšně jsme zorganizovali plánované akce a aktivity zaměřené na rizikové projevy chování. Metody a formy práce Informační soustavné vzdělávání, získávání přesných a úplných informací, přednášky, besedy, výukové bloky. Dovednostní dramatická výchova, modelové situace, hraní rolí, výcvikové akce, podpůrné programy, sport, turistika, relaxace, zájmové kroužky, výtvarné projevy, praktické činnosti, soutěže. Postojové optimistická životní orientace, zlepšování prostředí kolem sebe, scénky, rozhovory, manuální práce, pomoc druhým, nácvik verbální i neverbální komunikace, relaxační techniky, diskuse, rozhovory. 5

6 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnování i nadále zvýšené pozornosti prevenci kouření, pokračovat v osvětě v rámci hodin ČaJS, PŘ, VL, VkO, VkZ, v třídnických hodinách atd. rozvíjení dovednosti volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VkZ, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, týdenního pobytu, společných aktivit mimo výuku apod. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické a projektové dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova ( Tonda obal, návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné výuky, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží, třídění odpadu, sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.) pokus o tvorbu školního časopisu dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole žákovský parlament - rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. volba povolání jednotlivé aktivity v hodinách Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu, nabízení či požívání OPL osobami mladšími 18 let na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost občanů prostřednictvím internetu a místního periodika o programu školy v oblasti prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu 6

7 Harmonogram ve školním roce 2010/2011 Volnočasové aktivity zajišťuje Středisko volného času V průběhu školního roku Souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence škola si vyžádá souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence. Září Dotazníková šetření analýza problematiky sociálně negativních jevů je důležitá pro zjištění negativních jevů na škole a vytyčení prognózy. Pro analýzu klimatu ve třídě budou využity dotazníky B-3, B-4 ( zajistit prodloužení platnosti počítačového programu), dotazníky týkající se výskytu návykových látek ve škole, informovanosti žáků o drogách apod. Vypracování dotazníků, zadání a vyhodnocení provede Mgr. Marie Havelková ve spolupráci se školní psycholožkou, preventivním týmem a třídními učiteli. Září říjen Projekt Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme? Listopad Mikulášská nadílka Zpívání u stromu perníčky Prosinec Prosinec Návštěva dětí z Dětského domu v Horním Slavkově Prosinec Srdíčkový den Den Země Týden bezpečnosti Výlety tříd Návštěvy kulturních akcí Besedy ( PČR, Kotec, PMS, další odborníci) Únor Duben Duben Červen v průběhu roku v průběhu roku K zjištění aktuálního stavu rizikových projevů chování ve škole jsou využívána nejen dotazníková šetření, ale i práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, schránky důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizván odborný pracovník z PPP, Policie ČR, K centra, oddělení sociálně právní ochrany dětí apod. Součástí školy je středisko volného času ( SVČ - DDM). SVČ nabízí zájmové kroužky, akce, odpočinek a rekreaci dětem a mládeži nejen z naší školy, ale i z města a okolních obcí. Jeho cílem je podchytit děti a mládež a vhodnými výchovnými metodami a nabídkami různých činností předcházet rizikovým projevům chování. 7

8 V rámci výuky (vyučované předměty, třídnické hodiny) i mimo ni se žáci seznámí s těmito tematickými okruhy: 1. stupeň Zdravě žít výživa, hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky, základní poznatky o drogách, kouření a alkohol, základy sexuální výchovy, Zdravé zuby Učit se komunikovat adekvátně reagovat na různé podněty, nevytvářet konfliktní prostředí, umět se dohodnout, požádat vhodně a jasně o pomoc, umět slušně odmítnout Vytvářet pozitivní sociální klima pocit bezpečí, zdravé sebevědomí, kamarádství, vyjádřit radost, ovládat se, chápat pozitivní hodnoty Hledat možnosti sebeuplatnění zájmové aktivity, sport, exkurze, pomoc druhým, kulturní prožitky, soutěže Dopravní výchova Ajax Bezpečný internet 2. stupeň Získat základní nezkreslené informace drogy, rizika zneužívání, souvislosti s AIDS, pomoc Zvyšovat sociální kompetence efektivně se orientovat v sociálních vztazích, přijímat zodpovědnost za sebe a své chování, řešit problémy, konflikty, čelit nátlaku, umět se vyrovnat s problémy, šikana, asertivita Odstraňovat nedostatky v psychické regulaci chování ovládat své emoce, naučit se jim porozumět, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres, účinně se bránit všem formám sebedestrukce, týrání a zneužívání Napomáhat formovat postoje posilovat právní vědomí, úctu k zákonu, uvědomit si vlastní hodnoty, zaujmout správné stanovisko k SNJ Uplatňovat zásady zdravého životního stylu stravování, alternativní směry výživy, cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní odpočinek, odpovědnost za své zdraví, bezpečný sex, hygiena Hledat možnosti svého uplatnění ve společnosti zájmové aktivity, exkurze, volba dalšího studia, možnosti relaxace První pomoc 8

9 Prevence ve školních vzdělávacích programech: Ročník Předmět Téma Kdy? Člověk a jeho svět Nebezpečí, osobní bezpečí září Bezpečnost v dopravním provozu 1. Na koho se mohu obrátit? Režim dne, zdraví, první leden, únor pomoc Komunikace průběžně celý rok Člověk a jeho svět Na koho se mohu obrátit? Základy hygieny Dopravní výchova Zdraví, osobní bezpečí září leden září leden 2. První pomoc Léčivé a jedovaté rostliny, houby leden září Komunikace prolíná všemi měsíci Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Pracovní činnosti Vlastivěda Přírodověda Kouření, alkohol(ismus)... První pomoc Zdraví, běžné léky, vitamíny a zásady užívání Zdravá strava Demokracie, samospráva ve třídě Setkání s neznámými jedinci Komunikace -šikana Lidská práva a práva dítěte Zdraví, základní poznatky o drogách Domácí přípravky Komunikace Mám právo... Návykové látky, chemické prostředky v domácnosti Základy sexuální výchovy Sebepoznávání a sebepojetí Linka důvěry, Dětské krizové centrum Komunikace březen únor září září září, listopad projekt Zdravý ŽS duben celoročně květen říjen prosinec listopad prosinec průběžně po celý rok 9

10 Dějepis Výchova ke zdraví Výchova k občanství Přírodopis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodopis Křesťanství Návykové látky Vztahy a pravidla soužití, šikana Zdravý životní styl Psychohygiena Posílení osobnosti Vhodné chování a komunikace Vandalismus Rasismus, xenofobie, extremismus Právo Pomoc ostatním Poznávání lidí Komunikace Preventivní opatření-bakterie, virová onemocnění Náboženství Vhodné chování a komunikace, solidarita Deklarace lidských práv Tolerance ve společnosti Zdravý životní styl Bezpečné způsoby chování Auto destruktivní závislosti Ochrana zdraví Komunikace Sociální, náboženská a národnostní různost Vhodné chování a komunikace Sebehodnocení, osobní hodnoty Tolerance k menšinám, rasismus Listina základních práv a svobod Právo a pomoc Závislost, kouření a alkohol, drogy Bezpečné způsoby chování, sexualita Zdravý životní styl Posílení osobnosti, sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Komunikace Zásady první pomoci Návykové látky a jejich nebezpečí březen listopad květen leden prosinec prosinec leden září po celý školní rok v literatuře a kom. výchově říjen - listopad září říjen září březen duben v průběhu roku Př říjen březen/ červen květen/ květen leden/ průběžně duben v průběhu roku průběžně červen 10

11 9. Dějepis Výchova ke zdraví Výchova k občanství Chemie Globální problémy lidstva Drogy a prevence Bezpečné způsoby chování Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Zásady zdravé výživy Posílení osobnosti, osobnost Péče o duševní zdraví Životní názory, víra a náboženství Právo a pomoc, právní vztahy Přestupky, trestní činy Zásady zdravé výživy Vliv látek na zdraví člověka leden duben, květen listopad říjen v průběhu roku 11

12 Možnosti spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče poskytují souhlas s aktivitami v rámci Preventivního programu. O jeho realizaci, o dění ve třídě a akcích jsou informováni na třídní schůzce, v místním tisku a na webových stránkách školy. Mají možnost konzultací s učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence. Dostávají nabídky a pozvánky na určité akce. Jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách. Spolupráce s institucemi, organizacemi,odborníky Budeme pokračovat ve spolupráci s Městským úřadem Kynšperk nad Ohří (sociální odbor), Městským úřadem Sokolov (sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany), PČR, PPP v Sokolově a v Chebu, lékaři a dalšími odborníky. Kontakty Oblast školství Adresa Telefon Školní psycholog Mgr. Veronika Vymazalová pedagogicko - psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276, Mgr. Blanka Zemanová Speciálně pedagogické centrum krajská protidrogová koordinátorka Cheb, Mgr. Jitka Kacálková Mgr. Petra Spieglová SPC, K.H.Borovského 1267 Mgr. Suttá Ing. Cíchová

13 Oblast zdravotnictví dětský lékař spolupráce při realizaci protidrogové prevence Oddělení klinické psychologie LPZ Adresa Telefon Mudr. Komárková Mudr. Loníková Iva , Okresní hygienická stanice, Chelčického 1938, Sokolov, Mudr. Jindřiška Benešová PhDr. Alena Benáková Mgr. Potůčková Nemocnice Sokolov klinická psychologie PhDr. Bauer VZP Gajevski ČČK , Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon Kynšperk n. Ohří Sokolov , , Policie ČR, Městská policie Služba kriminální policie - oddělení nezletilých Obvodní oddělení Policie ČR Adresa Telefon Štochl

14 Další organizace Název Adresa Telefon Rodinná poradna K. H. Máchy 1266, Sokolov Phdr. Květoslava Nová Probační a mediační Jednoty 654, Sokolov služba Mgr. Karla Nováková Centrum protidrogové Mgr. Emilie Mullerová prevence Kotec o. s. Jindřich Zmrzlý K Centrum Intervenční centrum J. K. Tyla 461, Sokolov Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková DDM Sokolov Člověk v tísni Sokolov , Markéta Kavalíková Prev-centrum Cheb Krizové telefonní linky Linka bezpečí, Nadace Naše dítě, Praha 8, Ústavní 81/ Linka naděje Sokolov, K. H. Máchy Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: mobil 14

15 Odkazy na www stránky Drogová problematika primární prevence zdraví, problematika AIDS ostatní

16 Hodnocení aktivit, evaluace programu Hodnocení a posuzování efektivity bude prováděno pravidelně diskusí s odborníky a konzultanty. Jsme si vědomi, že efekt naší cílené činnosti se nemusí viditelně projevit ihned, jde o dlouhodobou záležitost. Zápisy do poznámek v třídních knihách, v žákovských knížkách, zápisy z pedagogických rad a schůzek preventivního týmu. Nástěnky prevence informace, zdařilé akce, výsledky anket, průzkumy, nabídky apod. Sledování absence tabulky. Porovnání výsledků opakovaných anket a dotazníků v průběhu několika let. Dotazníky, ankety zjišťovat míru informovanosti u dětí, hodnocení akcí, zájem. Pravidelné zhodnocení preventivní činnosti v pololetí a na konci školního roku. Na základě výsledků aktualizace, úprava. Závěr Předkládaný Preventivní program je základem pro práci naší školy v oblasti rizikových projevů chování v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole realizovány. Žáci mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog. Velkým problémem je otázka kouření. Jednak kouří již někteří žáci 1. stupně a u starších žáků je mnohdy kouření rodiči tolerováno. Problémem se stává příležitostní pití alkoholických nápojů často při rodinných oslavách. Za závažné také považujeme nárůst agresivity, šikany a projevu vandalismu mezi dětmi a to již od nízkého školního věku. Do programu chceme zapojit všechny žáky, vést je k vzájemné spolupráci, toleranci a pozitivně se tak podílet na formování jejich osobností. Věříme, že se nám to bude dařit. 16

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Preventivní program školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje..

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 v rámci Návykové látky školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Kralupy nad Vltavou,příspěvková organizace,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Témata z oblasti prevence jsou začleněna především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova,tělesná výchova, přírodopis, chemie.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018 +420 378028442 +420 378028440 sekretariat@ zs21.plzen-edu.cz www.21zsplzen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Úvod 3. Cíle MPP 4. Cílové skupiny 5. Preventivní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 závazné či doporučené podklady,...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Vítězslava Nezvala 2467/25, Most Minimální preventivní program šk. rok 2016/2017 Vypracoval: Mgr. Marcela Černá - školní metodik prevence Schválil: Mgr. Marcela Černá

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům. Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více