Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková

2 Úvod Minimálně preventivní program (dále jen MPP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Drogová problematika je dnes celospolečenským problémem. Drogy a rizikové projevy chování se stále častěji dotýkají již dětí navštěvující základní školu. Protidrogová prevence a prevence rizikových projevů chování je na naší škole součástí vzdělávacího procesu již od 1. ročníku. Klademe důraz na smysluplné využití volného času dětí a význam zažití úspěchu. Podporujeme účast žáků v soutěžích, nabízíme volitelné předměty a zájmové útvary, doplňujeme fond knihovny a modernizujeme výpočetní techniku užívanou žáky. Žáci se dle možností a nabídek speciálních pracovišť a dalších institucí účastní besed s odborníky a dalších vzdělávacích programů. Chceme žákům poskytnout co nejvíce informací o drogové problematice a rizikových projevech chování, podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Vycházíme z předchozích preventivních aktivit, které byly na škole úspěšně realizovány a z hodnocení jednotlivých aktivit žáky i pedagogy. Pedagogové se v rámci DVPP účastní seminářů zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci rizikových projevů chování. Pro vypracování tohoto programu byly využity následující závazné či doporučené podklady, které jsou využívány i při preventivní činnosti na škole: 1) Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 3) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,č. j.: / ) Školní preventivní strategie na období ) Úmluva o právech dítěte 6) Zákon o sociálně právní ochraně dětí a Zákon o rodině 7) Metodické pokyny MŠMT: K výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků č. j / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / ) Pedagogové proti drogám Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) 10) Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 11) Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 12) Pravidla pro rodiče a děti k internetu čj.: /

3 Cíle Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměří především na aktivity v těchto oblastech prevence: komunikace, kultury školy agrese, násilí a šikanování včetně kyberšikany absence - záškoláctví kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gamblingu) diváckého násilí komerčního sexuálního zneužívání dětí syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí Další cíle: Pokračování v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování. Vedení žáků ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek a tím tak zvýšit své sebevědomí a odolnost vůči rizikovým projevům chování. Reakce na aktuální stav prevence rizikových projevů chování dotazníková šetření. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Zajištění dostatečného množství aktivit pro volný čas středisko volného času. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. Začlenění žáků speciálních tříd mezi žáky ostatních tříd, spolupráce a tolerance v rámci vztahů mezi třídami odlišných vzdělávacích programů. Včasné zajištění všech projevů fyzického a psychického násilí mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. Vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů. Optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli a ostatními pracovníky školy. Pravidelné informace pedagogům o všech problémech, které se vyskytnou u žáků školy. Odborné vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. Podání žádosti o grant. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi v oblasti prevence. 3

4 Vlastní program Koordinace preventivních aktivit na škole Za realizaci Preventivního programu a koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik prevence Mgr. Marie Havelková. V rámci své činnosti spolu s preventivním týmem se podílí i na jeho přípravě. Spolupracuje s vedením školy, výchovnými poradci, třídními i ostatními učiteli, metodikem prevence PPP v Sokolově a Chebu, příslušnými orgány sociálně právní ochrany a dalšími institucemi a organizacemi ( Policie ČR, Kotec, Centrum protidrogové prevence, PMS a další). Personální zajištění prevence ve školním roce 2010/2011 Preventivní tým Zástupce ředitele školy Ing. Mgr. Romana Klimentová Výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Hana Turečková Výchovný poradce pro 2.stupeň PaedDr. Milena Koukalová Zástupce 2.stupně paní Ivana Hausteinová pan Robert Šefl Školní psycholog Mgr. Veronika Vymazalová Zástupce SVČ Šárka Pencová Vedoucí týmu metodik prevence Mgr. Marie Havelková Preventivní tým se bude scházet pravidelně vždy první týden v měsíci. V případě potřeby bude svolána operativní schůzka. Konzultační hodiny výchovných poradců, metodika prevence, školního psychologa a učitelů jsou uvedeny v žákovských knížkách,na informačních nástěnkách a na webu. Rodiče budou informováni na informativních třídních schůzkách, žáci na prvních třídnických hodinách. Žákovský parlament se bude scházet pravidelně vždy čtvrtý pátek v měsíci v 7,00 hodin. Tvoří ho zástupci jednotlivých tříd ( od 3. ročníku). Práce žákovského parlamentu je velmi efektivní a přínosná. Žáci se učí komunikovat a spolupracovat v týmu, přesně se vyjadřovat a nést odpovědnost za informovanost spolužáků. Budeme pokračovat v práci s třídními kolektivy. Pravidelné třídnické hodiny od třetích tříd jsou stanoveny vždy na první pátek v měsíci v nultou vyučovací hodinu ( 7,00 7,45).V případě potřeby si termín a obsah třídnických hodin upravuje třídní učitel spolu se žáky. 4

5 Analýza současného stavu Podle vyhodnocení realizace preventivního programu ve školním roce 2009/2010 jsme dosáhli těchto výsledků: Zvyšuje se informovanost žáků v oblasti rizikových projevů chování. Jednotlivé oblasti prevence rizikových projevů chování jsou zařazeny do ŠVP Poznej sám sebe a svět. V preventivním týmu pracuje školní psycholožka. Pracujeme s počítačovým programem pro vyhodnocování dotazníku B-3, B-4. ( Diagnostika vztahů v třídním kolektivu). Získali jsme dotaci na projekt Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme?. Rozvinuli jsme spolupráci s PČR, PMS zorganizovali besedy. Zapojili jsme se do okresních i krajských vědomostních, praktických a sportovních soutěží, v mnohých jsme se umístili na předních místech (viz výroční zpráva školy). Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s Dětským domovem v Horním Slavkově. Zapojili jsme se do projektů Merkur, Správná volba. Úspěšně jsme zorganizovali plánované akce a aktivity zaměřené na rizikové projevy chování. Metody a formy práce Informační soustavné vzdělávání, získávání přesných a úplných informací, přednášky, besedy, výukové bloky. Dovednostní dramatická výchova, modelové situace, hraní rolí, výcvikové akce, podpůrné programy, sport, turistika, relaxace, zájmové kroužky, výtvarné projevy, praktické činnosti, soutěže. Postojové optimistická životní orientace, zlepšování prostředí kolem sebe, scénky, rozhovory, manuální práce, pomoc druhým, nácvik verbální i neverbální komunikace, relaxační techniky, diskuse, rozhovory. 5

6 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnování i nadále zvýšené pozornosti prevenci kouření, pokračovat v osvětě v rámci hodin ČaJS, PŘ, VL, VkO, VkZ, v třídnických hodinách atd. rozvíjení dovednosti volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VkZ, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, týdenního pobytu, společných aktivit mimo výuku apod. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické a projektové dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova ( Tonda obal, návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné výuky, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží, třídění odpadu, sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.) pokus o tvorbu školního časopisu dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole žákovský parlament - rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. volba povolání jednotlivé aktivity v hodinách Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu, nabízení či požívání OPL osobami mladšími 18 let na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost občanů prostřednictvím internetu a místního periodika o programu školy v oblasti prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu 6

7 Harmonogram ve školním roce 2010/2011 Volnočasové aktivity zajišťuje Středisko volného času V průběhu školního roku Souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence škola si vyžádá souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence. Září Dotazníková šetření analýza problematiky sociálně negativních jevů je důležitá pro zjištění negativních jevů na škole a vytyčení prognózy. Pro analýzu klimatu ve třídě budou využity dotazníky B-3, B-4 ( zajistit prodloužení platnosti počítačového programu), dotazníky týkající se výskytu návykových látek ve škole, informovanosti žáků o drogách apod. Vypracování dotazníků, zadání a vyhodnocení provede Mgr. Marie Havelková ve spolupráci se školní psycholožkou, preventivním týmem a třídními učiteli. Září říjen Projekt Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme? Listopad Mikulášská nadílka Zpívání u stromu perníčky Prosinec Prosinec Návštěva dětí z Dětského domu v Horním Slavkově Prosinec Srdíčkový den Den Země Týden bezpečnosti Výlety tříd Návštěvy kulturních akcí Besedy ( PČR, Kotec, PMS, další odborníci) Únor Duben Duben Červen v průběhu roku v průběhu roku K zjištění aktuálního stavu rizikových projevů chování ve škole jsou využívána nejen dotazníková šetření, ale i práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, schránky důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizván odborný pracovník z PPP, Policie ČR, K centra, oddělení sociálně právní ochrany dětí apod. Součástí školy je středisko volného času ( SVČ - DDM). SVČ nabízí zájmové kroužky, akce, odpočinek a rekreaci dětem a mládeži nejen z naší školy, ale i z města a okolních obcí. Jeho cílem je podchytit děti a mládež a vhodnými výchovnými metodami a nabídkami různých činností předcházet rizikovým projevům chování. 7

8 V rámci výuky (vyučované předměty, třídnické hodiny) i mimo ni se žáci seznámí s těmito tematickými okruhy: 1. stupeň Zdravě žít výživa, hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky, základní poznatky o drogách, kouření a alkohol, základy sexuální výchovy, Zdravé zuby Učit se komunikovat adekvátně reagovat na různé podněty, nevytvářet konfliktní prostředí, umět se dohodnout, požádat vhodně a jasně o pomoc, umět slušně odmítnout Vytvářet pozitivní sociální klima pocit bezpečí, zdravé sebevědomí, kamarádství, vyjádřit radost, ovládat se, chápat pozitivní hodnoty Hledat možnosti sebeuplatnění zájmové aktivity, sport, exkurze, pomoc druhým, kulturní prožitky, soutěže Dopravní výchova Ajax Bezpečný internet 2. stupeň Získat základní nezkreslené informace drogy, rizika zneužívání, souvislosti s AIDS, pomoc Zvyšovat sociální kompetence efektivně se orientovat v sociálních vztazích, přijímat zodpovědnost za sebe a své chování, řešit problémy, konflikty, čelit nátlaku, umět se vyrovnat s problémy, šikana, asertivita Odstraňovat nedostatky v psychické regulaci chování ovládat své emoce, naučit se jim porozumět, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres, účinně se bránit všem formám sebedestrukce, týrání a zneužívání Napomáhat formovat postoje posilovat právní vědomí, úctu k zákonu, uvědomit si vlastní hodnoty, zaujmout správné stanovisko k SNJ Uplatňovat zásady zdravého životního stylu stravování, alternativní směry výživy, cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní odpočinek, odpovědnost za své zdraví, bezpečný sex, hygiena Hledat možnosti svého uplatnění ve společnosti zájmové aktivity, exkurze, volba dalšího studia, možnosti relaxace První pomoc 8

9 Prevence ve školních vzdělávacích programech: Ročník Předmět Téma Kdy? Člověk a jeho svět Nebezpečí, osobní bezpečí září Bezpečnost v dopravním provozu 1. Na koho se mohu obrátit? Režim dne, zdraví, první leden, únor pomoc Komunikace průběžně celý rok Člověk a jeho svět Na koho se mohu obrátit? Základy hygieny Dopravní výchova Zdraví, osobní bezpečí září leden září leden 2. První pomoc Léčivé a jedovaté rostliny, houby leden září Komunikace prolíná všemi měsíci Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Pracovní činnosti Vlastivěda Přírodověda Kouření, alkohol(ismus)... První pomoc Zdraví, běžné léky, vitamíny a zásady užívání Zdravá strava Demokracie, samospráva ve třídě Setkání s neznámými jedinci Komunikace -šikana Lidská práva a práva dítěte Zdraví, základní poznatky o drogách Domácí přípravky Komunikace Mám právo... Návykové látky, chemické prostředky v domácnosti Základy sexuální výchovy Sebepoznávání a sebepojetí Linka důvěry, Dětské krizové centrum Komunikace březen únor září září září, listopad projekt Zdravý ŽS duben celoročně květen říjen prosinec listopad prosinec průběžně po celý rok 9

10 Dějepis Výchova ke zdraví Výchova k občanství Přírodopis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodopis Křesťanství Návykové látky Vztahy a pravidla soužití, šikana Zdravý životní styl Psychohygiena Posílení osobnosti Vhodné chování a komunikace Vandalismus Rasismus, xenofobie, extremismus Právo Pomoc ostatním Poznávání lidí Komunikace Preventivní opatření-bakterie, virová onemocnění Náboženství Vhodné chování a komunikace, solidarita Deklarace lidských práv Tolerance ve společnosti Zdravý životní styl Bezpečné způsoby chování Auto destruktivní závislosti Ochrana zdraví Komunikace Sociální, náboženská a národnostní různost Vhodné chování a komunikace Sebehodnocení, osobní hodnoty Tolerance k menšinám, rasismus Listina základních práv a svobod Právo a pomoc Závislost, kouření a alkohol, drogy Bezpečné způsoby chování, sexualita Zdravý životní styl Posílení osobnosti, sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Komunikace Zásady první pomoci Návykové látky a jejich nebezpečí březen listopad květen leden prosinec prosinec leden září po celý školní rok v literatuře a kom. výchově říjen - listopad září říjen září březen duben v průběhu roku Př říjen březen/ červen květen/ květen leden/ průběžně duben v průběhu roku průběžně červen 10

11 9. Dějepis Výchova ke zdraví Výchova k občanství Chemie Globální problémy lidstva Drogy a prevence Bezpečné způsoby chování Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Zásady zdravé výživy Posílení osobnosti, osobnost Péče o duševní zdraví Životní názory, víra a náboženství Právo a pomoc, právní vztahy Přestupky, trestní činy Zásady zdravé výživy Vliv látek na zdraví člověka leden duben, květen listopad říjen v průběhu roku 11

12 Možnosti spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče poskytují souhlas s aktivitami v rámci Preventivního programu. O jeho realizaci, o dění ve třídě a akcích jsou informováni na třídní schůzce, v místním tisku a na webových stránkách školy. Mají možnost konzultací s učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence. Dostávají nabídky a pozvánky na určité akce. Jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách. Spolupráce s institucemi, organizacemi,odborníky Budeme pokračovat ve spolupráci s Městským úřadem Kynšperk nad Ohří (sociální odbor), Městským úřadem Sokolov (sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany), PČR, PPP v Sokolově a v Chebu, lékaři a dalšími odborníky. Kontakty Oblast školství Adresa Telefon Školní psycholog Mgr. Veronika Vymazalová pedagogicko - psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276, Mgr. Blanka Zemanová Speciálně pedagogické centrum krajská protidrogová koordinátorka Cheb, Mgr. Jitka Kacálková Mgr. Petra Spieglová SPC, K.H.Borovského 1267 Mgr. Suttá Ing. Cíchová

13 Oblast zdravotnictví dětský lékař spolupráce při realizaci protidrogové prevence Oddělení klinické psychologie LPZ Adresa Telefon Mudr. Komárková Mudr. Loníková Iva , Okresní hygienická stanice, Chelčického 1938, Sokolov, Mudr. Jindřiška Benešová PhDr. Alena Benáková Mgr. Potůčková Nemocnice Sokolov klinická psychologie PhDr. Bauer VZP Gajevski ČČK , Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon Kynšperk n. Ohří Sokolov , , Policie ČR, Městská policie Služba kriminální policie - oddělení nezletilých Obvodní oddělení Policie ČR Adresa Telefon Štochl

14 Další organizace Název Adresa Telefon Rodinná poradna K. H. Máchy 1266, Sokolov Phdr. Květoslava Nová Probační a mediační Jednoty 654, Sokolov služba Mgr. Karla Nováková Centrum protidrogové Mgr. Emilie Mullerová prevence Kotec o. s. Jindřich Zmrzlý K Centrum Intervenční centrum J. K. Tyla 461, Sokolov Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková DDM Sokolov Člověk v tísni Sokolov , Markéta Kavalíková Prev-centrum Cheb Krizové telefonní linky Linka bezpečí, Nadace Naše dítě, Praha 8, Ústavní 81/ Linka naděje Sokolov, K. H. Máchy Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: mobil 14

15 Odkazy na www stránky Drogová problematika primární prevence zdraví, problematika AIDS ostatní

16 Hodnocení aktivit, evaluace programu Hodnocení a posuzování efektivity bude prováděno pravidelně diskusí s odborníky a konzultanty. Jsme si vědomi, že efekt naší cílené činnosti se nemusí viditelně projevit ihned, jde o dlouhodobou záležitost. Zápisy do poznámek v třídních knihách, v žákovských knížkách, zápisy z pedagogických rad a schůzek preventivního týmu. Nástěnky prevence informace, zdařilé akce, výsledky anket, průzkumy, nabídky apod. Sledování absence tabulky. Porovnání výsledků opakovaných anket a dotazníků v průběhu několika let. Dotazníky, ankety zjišťovat míru informovanosti u dětí, hodnocení akcí, zájem. Pravidelné zhodnocení preventivní činnosti v pololetí a na konci školního roku. Na základě výsledků aktualizace, úprava. Závěr Předkládaný Preventivní program je základem pro práci naší školy v oblasti rizikových projevů chování v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole realizovány. Žáci mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog. Velkým problémem je otázka kouření. Jednak kouří již někteří žáci 1. stupně a u starších žáků je mnohdy kouření rodiči tolerováno. Problémem se stává příležitostní pití alkoholických nápojů často při rodinných oslavách. Za závažné také považujeme nárůst agresivity, šikany a projevu vandalismu mezi dětmi a to již od nízkého školního věku. Do programu chceme zapojit všechny žáky, vést je k vzájemné spolupráci, toleranci a pozitivně se tak podílet na formování jejich osobností. Věříme, že se nám to bude dařit. 16

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více