Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %"

Transkript

1 Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 % Úvod Následující text vznikl v rámci projektu Evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství: Demokracie bez genderové rovnosti není skutečná demokracie!. Cílem projektu je podpora aktivního občanství a paritní demokracie na evropské úrovni. Na projektu se podílí partneři z několika členských států EU: Evropská ženská lobby, Rumunská ženská lobby (Rumunsko), Informační centrum zaměstnanosti žen (Litva), Fórum 50 % (Česká republika), hlavním koordinátorem projektu je Institut genderových studií (Kypr). Projekt je financován Evropskou komisí z programu Základní práva a občanství. Hlavními aktivitami projektu jsou: evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství, nadstranická koalice poslankyň evropského parlamentu, národní veřejné konzultace s relevantními partnery, závěrečná konference v Bruselu. Výstupem z jednotlivých veřejných konzultací je tato strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v politice. Kapitola 1: Zastoupení žen v české politice 1.1. Zastoupení žen na všech úrovních politiky Evropský parlament 1 82 % 18 % V prvních českých volbách do EP v roce 2004 bylo nominováno 25 % žen, zvoleno jich bylo 5, tedy 21 %. Ačkoli toto číslo je samo o sobě nízké, v následujícím volebním období ještě pokleslo. Nominováno bylo v roce 2009 celkově 28 % žen, mezi zvolenými českými europoslanci a europoslankyněmi byly 4 ženy, což odpovídá 18 %. To byl druhý nejhorší výsledek ze všech členských států (hůře dopadla jen Malta, kterou v EP nezastupovala žádná žena). Celkové zastoupení žen v EP se přitom zvýšilo z 30 % v roce 2004 na 35 % v roce Poslanecká sněmovna 81 % 19 % 1 Po volbách v květnu 2014 se zvýšilo zastoupení českých europoslankyň na 24 %.

2 Po posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 obsadily ženy celkem 39 z 200 míst, což odpovídá 19,5 %. Oproti předchozímu volebnímu období, kdy ve Sněmovně zasedalo historicky nejvyšších 22 % žen, se jednalo o pokles. Ukazuje se tedy, že pokud chceme vyrovnanější zastoupení žen a mužů, nelze spoléhat na tzv. přirozený vývoj, jak zní často ze strany odpůrců a odpůrkyň opatření na podporu žen (kvóty atd.) Senát Tabulka 1: Vývoj zastoupení žen mezi nominovanými a zvolenými do PS PČR Nominované Zvolené Rok Počet žen Podíl žen v Počet žen Podíl žen v % abs. % abs % 30 15% ,81% 30 15% ,31% 34 17% ,74% 31 15,50% ,16% 44 22% ,92% 39 19,50% Zdroj: ČSÚ 83 % 17 % V současné době zasedá v Senátu celkem 14 žen z 81 členů a členek, tedy pouhých 17 %. Zastoupení žen v Senátu je dlouhodobě nižší než zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. Roli zde hraje např. většinový volební systém, který se při volbách do Senátu používá a který je ženám méně nakloněn (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 1 ilustruje, že v případě horní komory je vývoj zastoupení žen mezi nominovanými i zvolenými velmi nahodilý. Poměr žen mezi nominovanými se proměňoval stejně jako poměr žen mezi zvolenými senátory a senátorkami. Nejúspěšnější byly ženské kandidátky v roce 2006, kdy jich bylo zvoleno celkem šest (22 %). Naopak v letech 1998, 2002 a 2004 byly zvoleny pouze 3 ženy ve všech 27 obvodech, což činí 11 %. Graf č. 1: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do Senátu PČR v letech

3 Zdroj dat: ČSÚ Zastupitelstva měst a obcí 74 % 26 % V zastupitelstvech měst a obcí je tradičně zastoupeno žen nejvíce, je to také jediná úroveň rozhodování, kde jsou ženy zastoupeny z více než jedné čtvrtiny. Ani zde však nebylo dosaženo tzv. kritické hranice 30 %, kterou je nutné překročit, aby určitá skupina byla schopna úspěšně se prosadit v rámci většiny (Dahlerup, 1998). Jak je znázorněno v následujícím grafu, komunální úroveň je jedinou, kde se zastoupení žen na kandidátních listinách i ve zvolených orgánech vyvíjelo dosud lineárně a volby od voleb se v řádu jednotek procentních bodů zvyšovalo. I na úrovni měst a obcí je však potřeba rozlišovat města podle velikosti. Ve statutárních městech je zastoupení žen tradičně nižší, než je celkový poměr (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 2: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do zastupitelstev měst a obcí v letech

4 *Do přehledu jsou zahrnuti/y kandidáti/ky a zvolení/á zastupitelé/ky do zastupitelstev měst a obcí i do zastupitelstev městských částí a městských obvodů. Rozdíl mezi zastoupením žen na kandidátních listinách do zastupitelstev měst a obcí a celkovým číslem je stejně jako v případě zvolených zanedbatelný. Zdroj dat: ČSÚ 1.2. Bariéry, které znesnadňují ženám vstup do politiky a působení v ní Institucionální bariéry fungování politických stran Zastoupení žen ovlivňují institucionální faktory jako volební systém či způsob nominací. V českém kontextu se jako nejzávažnější bariéra jeví právě přístup samotných politických stran a způsob nominací na kandidátní listiny (v českém volebním systému při komunálních volbách i volbách do Sněmovny je zásadní pořadí na kandidátní listině). Ačkoli ženy tvoří % členských základen politických stran, na volitelná místa jsou již v drtivé většině nominováni muži (Adamusová, Šprincová, 2013). Slaďování domácích a politických povinností Jedna z nejčastěji uváděných příčin nízké participace žen v politice je problém sladění domácích a politických povinností. Ženy většinou nesou odpovědnost za domácnost a péči o děti (domácí sféru) a muži za finanční zajištění rodiny (veřejná sféra). Ačkoli životní realita je dnes již jiná a většina českých žen se zapojuje do pracovního trhu, péče o domácnost a o rodinu je stále vnímána primárně jako povinnost žen a to jak ze strany žen samotných, tak ze strany veřejnosti. Tuto tezi podporují i analýzy zaměřené na komunální politiku. Například Welch považuje rozdíly mezi přístupem mužů a žen k veřejnému působení jako zakotvené v jejich představách o vhodných genderových rolích. Tyto rozdíly tvarují ochotu

5 žen vstoupit do politické funkce (Welch 1978). Gill spatřuje jako největší překážky časovou vytíženost a problém sladění pracovních a rodinných povinností. Ženy čelí větším překážkám v kariéře a zároveň mají i nižší očekávání výsledků, než muži (Gill 2000). Rao ve své analýze komunální politiky v britském prostředí uvádí, že tři čtvrtiny respondentek uvedly jako hlavní překážky pokroku žen v komunální politice vyrovnávání se s domácími a politickými povinnostmi. Druhá nejčastější odpověď byla, že ženy samy se nechtějí ucházet o zvolení (Rao 2005: 328). Problém slaďování pracovních a rodinných povinností se zdaleka netýká pouze českých političek, ale obecně zaměstnaných žen, zejména pokud zastávají vyšší pozice. V případě političek se však může jednat až o tzv. trojitou zátěž (Matland 1999; Rao 2000), kdy kromě práce a rodiny je třetí povinností právě politická funkce. Z tohoto důvodu většina žen nastupuje do politické funkce, až když jsou jejich děti starší a necítí již tolik konflikt mezi politickou aktivitou a rodinnými závazky (Stewart 1980: 98). Pro český kontext sice chybí podrobná analýza, podíváme-li se ale na statistická data, zdá se, že v České republice toto tvrzení platí také. Průměrný věk zastupitelek po komunálních volbách 2006 byl 45 let, nejvíce žen pak nalezneme ve věkové kategorii let a let (ČSÚ). Působení v převážně mužském kolektivu Řadu žen od působení v politice odrazuje i působení v převážně mužském kolektivu, které s sebou přináší konkrétní problémy. Ženy-političky nejsou vnímány jako samozřejmá součást politické reprezentace, ale jako zvláštní kategorie, na kterou jsou uplatňována jiná měřítka a hodnocení než na jejich mužské kolegy. Tento jev můžeme ilustrovat na analýze mediálního obrazu českých političek. Samotné používání jazyka pomáhá udržovat a reprodukovat genderové stereotypy (Baslarová, Binková 2006: 5) a odráží, že muži jsou v politice chápáni jako norma, zatímco ženy jsou zneviditelňovány. Na političky a politiky je také často uplatňován lidově řečeno dvojí metr. Socioložka Hana Havelková tvrdí, že: Jedním z příkladů veřejného misogynství a typickým příkladem sexismu je generalizace z jednotlivých žen (obvykle karikovaných) na všechny ženy (Havelková 1999: 13). Pokud tak udělá chybu politička-žena, je její selhání často interpretováno právě její ženskostí a individuální chyba je paušalizována jako kolektivní protože konkrétní žena udělala chybu, ženy jako skupina by do politiky raději neměly zasahovat vůbec. Chybuje-li politik-muž, je toto selhání vnímáno jako individuální pochybení a díky postavení mužů jako normy nevede ke zpochybnění politického angažování mužů jako skupiny. Diferencované chápání moci Analýzy také dokládají diferencované chápání moci ve vztahu k ženám a k mužům v mediálním diskurzu. U žen je politická činnost chápána jako něco, čeho je možné či dokonce žádoucí se vzdát ve prospěch jejich poslaní v rodině (Havelková, 2008). Tyto výsledky dokládají, že ve vztahu k genderu je česká společnost velmi tradiční. Dodržování tradičních vzorců a binární nahlížení vztahu k moci se promítá jak do nízké aktivní podpory veřejnosti pro větší angažování žen, tak do nižšího zájmu žen usilovat o politické funkce.

6 Politické ambice a sebevědomí V neposlední řadě je třeba zmínit i individuální bariéry na straně samotných žen. V důsledku odlišné výchovy mají ženy často nižší sebevědomí, neumějí se prosadit, mají větší obavy z vystupování na veřejnosti atd. (Šprincová, 2013). Osobní ambice, ale i ekonomické možnosti ovlivňují rozhodnutí ucházet se o volený úřad. Navrhovaná opatření vzešlá z veřejných konzultací 2.1. Politické strany Zkušenosti účastníků a účastnic Ženy jsou přítomny v členských základnách politických stran, ve vedení politických stran však chybí => nemohou významněji ovlivnit ani podobu programu, ani složení kandidátních listin Některé politické strany mají dána kritéria, která musí splňovat kandidát/ka do Evropského parlamentu např. jazyková vybavenost => jasně definovaná kritéria mohou fungovat ve prospěch žen Pro politické strany je těžší sehnat na kandidátní listinu ženy x některé politické strany s tím problém nemají (např. Strana zelených, LES, Změna) Přetrvávají bariéry, které ženám znesnadňují vstup do politiky a působení v ní ženy se o politiku méně zajímají, méně si věří, mají méně času více na ně dopadá zodpovědnost za rodinu a domácnost, čelí předsudkům a stereotypům Post v Evropském parlamentu původně chápán jako méně významný, nyní posun => jedná se o velmi lukrativní post a je zde tedy i větší konkurence Strategie 1. Nastavit jasná kritéria nastavit jasná kritéria, která musí kandidát/ka splňovat 2. Aktivně ženy vyhledávat nečekat, až se ženy samy přihlásí, aktivně je vyhledávat a oslovovat i mimo členské základny možnost oslovovat veřejně aktivní ženy z neziskového sektoru zviditelňovat stávající političky fungují jako rolové modely pro další ženy vytvářet ženské sítě 3. Zavést genderové kvóty impulsem pro strany, aby vyhledávaly ženy, mohou být genderové kvóty ať již vnitrostranické nebo legislativní osvědčily se jak v cizině, tak např. i v ČR (Strana zelených kandidátní listina do EP 50 % žen)

7 4. Vzdělávání političek a politických aspirantek zavést vzdělávací programy pro ženy např. argumentace, komunikace s médii, veřejné vystupování, vyjednávání mentoringové programy zkušenější političky mohou pomoci začínajícím a tím je motivovat 5. Přenos dobré praxe ze zahraničí pořádat mezinárodní setkávání, semináře, konference poučit se z dobré praxe zemí, které mají vyváženější zastoupení žen než ČR 6. Slaďovací opatření usnadnit političkám matkám působení v politice např. zajištění hlídání dětí, přizpůsobení délky schůzí 2.2. Mládež Zkušenosti a názory účastníků a účastnic mladí lidé deklarují, že se nezajímají o politiku, mají dojem, že se jich netýká; ale zároveň se u některých objevuje aktivní zájem o konkrétní politická témata (zájem se zvyšuje s věkem) převládá skepse, že stejně nelze nic změnit mladí se většinou v politice neorientují velmi nízká úroveň politického vzdělání nedostatek pozitivních vzorů, politické strany nemají mladým co nabídnout i mezi mladými panuje řada euromýtů, na druhou stranu větší otevřenost Evropě díky vlastním zkušenostem ze zahraničí (větší zájem o dění na české politické scéně než na úrovni EU; informace čerpají především z internetu, celoplošných společenských týdeníků, příp. i českých zpravodajských médií) bariéry, které znesnadňují ženám politickou angažovanost, mladí většinou moc ostře nevnímají, obecně nízké povědomí o genderových tématech Strategie 1. Atraktivnější volební kampaně snažit se přiblížit mladým stylem politických kampaní (např. úspěšná kampaň Karla Schwarzenberga) oslovit mladé tématy, která jsou jim blízká 2. Osvěta o volbách do EP a v oblasti genderové problematiky zvýšit informovanost o volbách do EP (základní informace typu kdy se volby konají, kde lze nalézt profily kandidátů/ek, jak volit a jak funguje volební systém vč. možnosti preferenčního hlasování)

8 pozitivní prezentace evropské politiky v médiích seznamovat mládež s genderovou problematikou v rámci formálního vzdělávání přibližovat genderová témata prostřednictvím atraktivních kampaní a prostředky, které jsou mladým blízko sociální sítě, spoty atd. 3. Politické vzdělávání v rámci výuky se věnovat i oblasti politiky (vč. tématu zastoupení žen a mužů) podporovat vznik studentských zastupitelstev a nezapomínat přitom na genderovou vyváženost 4. Mezinárodní výměna zkušeností pořádat mezinárodní akce zaměřené na politická témata 2.3. Média Zkušenosti a názory účastníků a účastnic ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedení médií mediální obsah je tvořen převážně muži, a z jejich pohledu předvolební kampaně nejsou zaměřeny na politické programy stran, jsou založeny jen na nicneříkajících sloganech; až na výjimky nejsou prezentováni/y konkrétní kandidující a jejich osobní politické úspěchy mediální obsah je často velmi stereotypní a sexistický (konkrétní příklady) dvojí metr a odlišná prezentace politiků a političek Čechy a Češky evropské dění nezajímá, je zde celkem silné euroskeptické hnutí (s tím souvisí i odmítání či znevažování genderových témat), které dostává i prostor v médiích; evropská politika je vnímána jako zahraniční, nikoli jako domácí téma některá média jsou otevřená otázce zastoupení žen Deník Referendum, Hospodářské noviny, Euractiv (český portál), Haló noviny dobrou strategií pro ženy v politice je zdůraznit své odborné zkušenosti a výsledky práce a to nejen politické Fórum 50 % - pozitivní zkušenost se soutěží Nadějná politička získala pozornost médií, političky se prezentovaly prostřednictvím svých názorů a politické činnosti, nikoli vzhledem Strategie 1. Vyhledat spojence vyhledávat novináře a novinářky, kteří a které se zajímají o genderová témata, informovat je o všech aktivitách a zůstat s nimi v pravidelném kontaktu 2. Využívat nová média a sociální sítě

9 využít nových možností internetu (zejména, když mainstreamová média nespolupracují) vč. možnosti placené propagace a zaměření na konkrétní cílovou skupinu blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube 3. Sehnat prostředky na kampaně konkrétních žen političky budou více vidět politické strany dají více prostoru ženám, které jejich straně přinesou peníze 4. Sdílet mediální kontakty s političkami nabídnout existující mediální databáze neziskových organizací političkám doporučovat političky médiím, nabízet jejich příběhy, poskytnout médiím kontakty 5. Být vidět zaujmout média být kreativní organizovat zajímavé kampaně na podporu žen, uspořádat nečekanou událost nebo happening, pozvat novináře a novinářky na nějaké nezvyklé místo atd. být první, kdo o určité události informuje používat důvěryhodné zdroje a data výsledky výzkumů, analýz 6. Zpravodajství z Bruselu alespoň hlavní média by měla obnovit své zpravodaje přímo v Bruselu a zařadit zpravodajství z EU do rubriky domácí nikoli zahraničí vyhledávat zajímavá témata, která se dotýkají i ČR a informovat o nich (vč. postojů českých europoslanců a europoslankyň) 2.4. Neziskové organizace Zkušenosti a názory účastníků a účastnic genderová témata obecně nejsou považována za palčivá, špatně se na ně hledají zdroje, individuální dárcovství zcela selhává ani evropská témata nejsou v ČR prioritou, je jim věnována malá pozornost nebo jsou prezentována v negativním světle závislost na zdrojích z ESF deformace zaměření a aktivit některých organizací (prostředky jsou čerpány především z programu zaměřeného na trh práce) NNO trpí nedostatkem financí i času málokdy zbývá čas a síla zabývat se jiným tématem, než je téma konkrétní organizace chybí solidarita mezi NNO objevuje se konkurenční boj daný omezenými možnostmi financování

10 obava NNO, že budou spojovány s konkrétními politickými stranami a tím si ublíží v očích veřejnosti vyšší zastoupení žen v politice může vést k větší genderové senzitivitě Strategie 1. Posílit roli České ženské lobby posilovat partnerství neziskových organizací v rámci ČŽL společně aktivně prosazovat témata a cíle ČŽL, mezi něž patří i vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 2. Vzájemně spolupracovat na publicitě využít sociální sítě vzájemně si sdílet témata, kampaně, diskutovat atd. (překonat obavy z konkurence, uvědomit si pozitiva společného postupu) budovat ČŽL jako značku (vždy současně uvádět členské organizace, příp. organizovat akce v partnerství konkrétní organizace a ČŽL) 3. Bojovat proti euroskepticimsu pořádat aktivity a akce, která ukáží EU v lepším světle zdůrazňovat pozitiva členství informovat o dění na úrovni EU a o dopadech na ČR vyvracet euromýty 4. Politicky se angažovat vstupovat z neziskové do politické sféry expertíza z NNO je v politice potřebná (na úrovni poradních orgánů vlády i přímo ve stranách ať již v roli expertní či jako členky a členové) aktivně motivovat ženy angažující se v NNO, aby vstoupily do politiky (zaměřit se především na lokální úroveň 5. Lobbying lobovat v rámci politických stran a u klíčových aktérů za přijetí opatření pro vyšší zastoupení žen i za konkrétní genderová témata Zdroje a literatura Adamusová, M.; Šprincová, V. (2013). Politická angažovanost žen v České republice: Přehledová studie ( ), Praha: Fórum 50 %

11 Baslarová, I., Binková, P. (2006). Mediální obraz českých političek v období voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006: Rovné příležitosti vs. promeškaná příležitost? Praha: Fórum 50 %, o.s. CVVM (2007). Role mužů a žen. Praha: CVVM, dostupné z CVVM (2009). Postavení žen v politice očima české veřejnosti. Praha: CVVM, dostupné z: aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d /zaverecna_zprava_vvm.pdf Dahlerup, D. (1998), From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, In: Scandinavian Political Studies, Vol. 11 No.4 Gill, B. (2000) Losing out locally: Women and local government, London: Fawcett Society. Havelková, H. (1999). The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic In Czech Sociological Review Vol.7, Nr. 2, Fall 1999, s Havelková, H. (2008). Cesta do hlubin genderové politické kultury: Příklad kritické analýzy ideologie. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Vol.9, no 1/2008 Matland, R.E. (1999). Legislative Recruitment A General Model and Discussion of Issues on Special Relevance to Women. Paper for the international conference on Women s Representation in Eastern Europe. Bergen May 28-29, 1999, dostupné z <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w2/matland.pdf Rao, N. (2005). The representation of women in local politics. In Policy & Politics, Vol. 33, No. 2 (April 2005), pp , [cit ], dostupné z <http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/2005/ / /art00007 > Stewart, D. (1980) Women in local politics. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. Welch, S. (1978). Recruitment of women to public office: a discriminant analysis. In Western Political Quarterly, vol 33, no 1: Fórum 50 % ČSÚ Funded by the European Union

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 Příloha č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Nadací Open Society Fund, Praha a Naši politici, o.s. 1/ Nadační příspěvek bude vyplacen v Kč příjemci nadačního příspěvku ve 2 splátkách, a

Více

Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice 1 / Petra Rakušanová

Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice 1 / Petra Rakušanová Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice 1 / Petra Rakušanová Příspěvek zkoumá důvody nižšího zastoupení žen v politických funkcích v České republice. Zaměřuje se na následující bariéry

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

O Fóru 50 % řekli. Lydia la Riviére-Zijdel, MA bývalá prezidentka Evropské ženské lobby

O Fóru 50 % řekli. Lydia la Riviére-Zijdel, MA bývalá prezidentka Evropské ženské lobby O Fóru 50 % řekli Jakožto prezidentka Evropské ženské lobby v letech 2002-2005 jsem měla tu čest sledovat začátky Fóra 50 %, úzce s ním spolupracovat a společně s Evropským a Mezinárodním fórem žen dále

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Globální databáze ženských kvót Společný projekt International IDEA a University Stockholm

Globální databáze ženských kvót Společný projekt International IDEA a University Stockholm Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu / International Institute for Democracy and Electoral Assistance ( IDEA ) Universita Stockholm Překlad: o.s. Fórum 50% O kvótách Globální databáze

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

www.padesatprocent.cz

www.padesatprocent.cz www.padesatprocent.cz Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Tento problém nadále trvá - v politice působí průměrně 80 % mužů. Posláním

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOST 3. STRUKTURA ORGANIZACE, FINANCOVÁNÍ 4. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Naši politici, o. s. je právnickou osobou registrovanou

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Lobbing v Evropské unii

Lobbing v Evropské unii Lobbing v Evropské unii Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci laboutkova@centrum. @centrum.czcz Lobby výklad pojmu Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala Pojem přichází z USA Lobby hala,

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran

Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran 1 Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran Vypracovala: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% v rámci projektu Volby do PSP ČR 2006 z genderového hlediska Praha, červenec

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Žába na prameni, o.s. Mgr. Dana Radová

Žába na prameni, o.s. Mgr. Dana Radová Žába na prameni, o.s. Mgr. Dana Radová Žába v českém genderovém Vzdělávání občanské společnosti Cílíme paralelně na ženy i muže Osvěta diskuse (jazyk) a akce (semináře) Kritická reflexe předsudků a předkládání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více