Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %"

Transkript

1 Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 % Úvod Následující text vznikl v rámci projektu Evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství: Demokracie bez genderové rovnosti není skutečná demokracie!. Cílem projektu je podpora aktivního občanství a paritní demokracie na evropské úrovni. Na projektu se podílí partneři z několika členských států EU: Evropská ženská lobby, Rumunská ženská lobby (Rumunsko), Informační centrum zaměstnanosti žen (Litva), Fórum 50 % (Česká republika), hlavním koordinátorem projektu je Institut genderových studií (Kypr). Projekt je financován Evropskou komisí z programu Základní práva a občanství. Hlavními aktivitami projektu jsou: evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství, nadstranická koalice poslankyň evropského parlamentu, národní veřejné konzultace s relevantními partnery, závěrečná konference v Bruselu. Výstupem z jednotlivých veřejných konzultací je tato strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v politice. Kapitola 1: Zastoupení žen v české politice 1.1. Zastoupení žen na všech úrovních politiky Evropský parlament 1 82 % 18 % V prvních českých volbách do EP v roce 2004 bylo nominováno 25 % žen, zvoleno jich bylo 5, tedy 21 %. Ačkoli toto číslo je samo o sobě nízké, v následujícím volebním období ještě pokleslo. Nominováno bylo v roce 2009 celkově 28 % žen, mezi zvolenými českými europoslanci a europoslankyněmi byly 4 ženy, což odpovídá 18 %. To byl druhý nejhorší výsledek ze všech členských států (hůře dopadla jen Malta, kterou v EP nezastupovala žádná žena). Celkové zastoupení žen v EP se přitom zvýšilo z 30 % v roce 2004 na 35 % v roce Poslanecká sněmovna 81 % 19 % 1 Po volbách v květnu 2014 se zvýšilo zastoupení českých europoslankyň na 24 %.

2 Po posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 obsadily ženy celkem 39 z 200 míst, což odpovídá 19,5 %. Oproti předchozímu volebnímu období, kdy ve Sněmovně zasedalo historicky nejvyšších 22 % žen, se jednalo o pokles. Ukazuje se tedy, že pokud chceme vyrovnanější zastoupení žen a mužů, nelze spoléhat na tzv. přirozený vývoj, jak zní často ze strany odpůrců a odpůrkyň opatření na podporu žen (kvóty atd.) Senát Tabulka 1: Vývoj zastoupení žen mezi nominovanými a zvolenými do PS PČR Nominované Zvolené Rok Počet žen Podíl žen v Počet žen Podíl žen v % abs. % abs % 30 15% ,81% 30 15% ,31% 34 17% ,74% 31 15,50% ,16% 44 22% ,92% 39 19,50% Zdroj: ČSÚ 83 % 17 % V současné době zasedá v Senátu celkem 14 žen z 81 členů a členek, tedy pouhých 17 %. Zastoupení žen v Senátu je dlouhodobě nižší než zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. Roli zde hraje např. většinový volební systém, který se při volbách do Senátu používá a který je ženám méně nakloněn (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 1 ilustruje, že v případě horní komory je vývoj zastoupení žen mezi nominovanými i zvolenými velmi nahodilý. Poměr žen mezi nominovanými se proměňoval stejně jako poměr žen mezi zvolenými senátory a senátorkami. Nejúspěšnější byly ženské kandidátky v roce 2006, kdy jich bylo zvoleno celkem šest (22 %). Naopak v letech 1998, 2002 a 2004 byly zvoleny pouze 3 ženy ve všech 27 obvodech, což činí 11 %. Graf č. 1: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do Senátu PČR v letech

3 Zdroj dat: ČSÚ Zastupitelstva měst a obcí 74 % 26 % V zastupitelstvech měst a obcí je tradičně zastoupeno žen nejvíce, je to také jediná úroveň rozhodování, kde jsou ženy zastoupeny z více než jedné čtvrtiny. Ani zde však nebylo dosaženo tzv. kritické hranice 30 %, kterou je nutné překročit, aby určitá skupina byla schopna úspěšně se prosadit v rámci většiny (Dahlerup, 1998). Jak je znázorněno v následujícím grafu, komunální úroveň je jedinou, kde se zastoupení žen na kandidátních listinách i ve zvolených orgánech vyvíjelo dosud lineárně a volby od voleb se v řádu jednotek procentních bodů zvyšovalo. I na úrovni měst a obcí je však potřeba rozlišovat města podle velikosti. Ve statutárních městech je zastoupení žen tradičně nižší, než je celkový poměr (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 2: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do zastupitelstev měst a obcí v letech

4 *Do přehledu jsou zahrnuti/y kandidáti/ky a zvolení/á zastupitelé/ky do zastupitelstev měst a obcí i do zastupitelstev městských částí a městských obvodů. Rozdíl mezi zastoupením žen na kandidátních listinách do zastupitelstev měst a obcí a celkovým číslem je stejně jako v případě zvolených zanedbatelný. Zdroj dat: ČSÚ 1.2. Bariéry, které znesnadňují ženám vstup do politiky a působení v ní Institucionální bariéry fungování politických stran Zastoupení žen ovlivňují institucionální faktory jako volební systém či způsob nominací. V českém kontextu se jako nejzávažnější bariéra jeví právě přístup samotných politických stran a způsob nominací na kandidátní listiny (v českém volebním systému při komunálních volbách i volbách do Sněmovny je zásadní pořadí na kandidátní listině). Ačkoli ženy tvoří % členských základen politických stran, na volitelná místa jsou již v drtivé většině nominováni muži (Adamusová, Šprincová, 2013). Slaďování domácích a politických povinností Jedna z nejčastěji uváděných příčin nízké participace žen v politice je problém sladění domácích a politických povinností. Ženy většinou nesou odpovědnost za domácnost a péči o děti (domácí sféru) a muži za finanční zajištění rodiny (veřejná sféra). Ačkoli životní realita je dnes již jiná a většina českých žen se zapojuje do pracovního trhu, péče o domácnost a o rodinu je stále vnímána primárně jako povinnost žen a to jak ze strany žen samotných, tak ze strany veřejnosti. Tuto tezi podporují i analýzy zaměřené na komunální politiku. Například Welch považuje rozdíly mezi přístupem mužů a žen k veřejnému působení jako zakotvené v jejich představách o vhodných genderových rolích. Tyto rozdíly tvarují ochotu

5 žen vstoupit do politické funkce (Welch 1978). Gill spatřuje jako největší překážky časovou vytíženost a problém sladění pracovních a rodinných povinností. Ženy čelí větším překážkám v kariéře a zároveň mají i nižší očekávání výsledků, než muži (Gill 2000). Rao ve své analýze komunální politiky v britském prostředí uvádí, že tři čtvrtiny respondentek uvedly jako hlavní překážky pokroku žen v komunální politice vyrovnávání se s domácími a politickými povinnostmi. Druhá nejčastější odpověď byla, že ženy samy se nechtějí ucházet o zvolení (Rao 2005: 328). Problém slaďování pracovních a rodinných povinností se zdaleka netýká pouze českých političek, ale obecně zaměstnaných žen, zejména pokud zastávají vyšší pozice. V případě političek se však může jednat až o tzv. trojitou zátěž (Matland 1999; Rao 2000), kdy kromě práce a rodiny je třetí povinností právě politická funkce. Z tohoto důvodu většina žen nastupuje do politické funkce, až když jsou jejich děti starší a necítí již tolik konflikt mezi politickou aktivitou a rodinnými závazky (Stewart 1980: 98). Pro český kontext sice chybí podrobná analýza, podíváme-li se ale na statistická data, zdá se, že v České republice toto tvrzení platí také. Průměrný věk zastupitelek po komunálních volbách 2006 byl 45 let, nejvíce žen pak nalezneme ve věkové kategorii let a let (ČSÚ). Působení v převážně mužském kolektivu Řadu žen od působení v politice odrazuje i působení v převážně mužském kolektivu, které s sebou přináší konkrétní problémy. Ženy-političky nejsou vnímány jako samozřejmá součást politické reprezentace, ale jako zvláštní kategorie, na kterou jsou uplatňována jiná měřítka a hodnocení než na jejich mužské kolegy. Tento jev můžeme ilustrovat na analýze mediálního obrazu českých političek. Samotné používání jazyka pomáhá udržovat a reprodukovat genderové stereotypy (Baslarová, Binková 2006: 5) a odráží, že muži jsou v politice chápáni jako norma, zatímco ženy jsou zneviditelňovány. Na političky a politiky je také často uplatňován lidově řečeno dvojí metr. Socioložka Hana Havelková tvrdí, že: Jedním z příkladů veřejného misogynství a typickým příkladem sexismu je generalizace z jednotlivých žen (obvykle karikovaných) na všechny ženy (Havelková 1999: 13). Pokud tak udělá chybu politička-žena, je její selhání často interpretováno právě její ženskostí a individuální chyba je paušalizována jako kolektivní protože konkrétní žena udělala chybu, ženy jako skupina by do politiky raději neměly zasahovat vůbec. Chybuje-li politik-muž, je toto selhání vnímáno jako individuální pochybení a díky postavení mužů jako normy nevede ke zpochybnění politického angažování mužů jako skupiny. Diferencované chápání moci Analýzy také dokládají diferencované chápání moci ve vztahu k ženám a k mužům v mediálním diskurzu. U žen je politická činnost chápána jako něco, čeho je možné či dokonce žádoucí se vzdát ve prospěch jejich poslaní v rodině (Havelková, 2008). Tyto výsledky dokládají, že ve vztahu k genderu je česká společnost velmi tradiční. Dodržování tradičních vzorců a binární nahlížení vztahu k moci se promítá jak do nízké aktivní podpory veřejnosti pro větší angažování žen, tak do nižšího zájmu žen usilovat o politické funkce.

6 Politické ambice a sebevědomí V neposlední řadě je třeba zmínit i individuální bariéry na straně samotných žen. V důsledku odlišné výchovy mají ženy často nižší sebevědomí, neumějí se prosadit, mají větší obavy z vystupování na veřejnosti atd. (Šprincová, 2013). Osobní ambice, ale i ekonomické možnosti ovlivňují rozhodnutí ucházet se o volený úřad. Navrhovaná opatření vzešlá z veřejných konzultací 2.1. Politické strany Zkušenosti účastníků a účastnic Ženy jsou přítomny v členských základnách politických stran, ve vedení politických stran však chybí => nemohou významněji ovlivnit ani podobu programu, ani složení kandidátních listin Některé politické strany mají dána kritéria, která musí splňovat kandidát/ka do Evropského parlamentu např. jazyková vybavenost => jasně definovaná kritéria mohou fungovat ve prospěch žen Pro politické strany je těžší sehnat na kandidátní listinu ženy x některé politické strany s tím problém nemají (např. Strana zelených, LES, Změna) Přetrvávají bariéry, které ženám znesnadňují vstup do politiky a působení v ní ženy se o politiku méně zajímají, méně si věří, mají méně času více na ně dopadá zodpovědnost za rodinu a domácnost, čelí předsudkům a stereotypům Post v Evropském parlamentu původně chápán jako méně významný, nyní posun => jedná se o velmi lukrativní post a je zde tedy i větší konkurence Strategie 1. Nastavit jasná kritéria nastavit jasná kritéria, která musí kandidát/ka splňovat 2. Aktivně ženy vyhledávat nečekat, až se ženy samy přihlásí, aktivně je vyhledávat a oslovovat i mimo členské základny možnost oslovovat veřejně aktivní ženy z neziskového sektoru zviditelňovat stávající političky fungují jako rolové modely pro další ženy vytvářet ženské sítě 3. Zavést genderové kvóty impulsem pro strany, aby vyhledávaly ženy, mohou být genderové kvóty ať již vnitrostranické nebo legislativní osvědčily se jak v cizině, tak např. i v ČR (Strana zelených kandidátní listina do EP 50 % žen)

7 4. Vzdělávání političek a politických aspirantek zavést vzdělávací programy pro ženy např. argumentace, komunikace s médii, veřejné vystupování, vyjednávání mentoringové programy zkušenější političky mohou pomoci začínajícím a tím je motivovat 5. Přenos dobré praxe ze zahraničí pořádat mezinárodní setkávání, semináře, konference poučit se z dobré praxe zemí, které mají vyváženější zastoupení žen než ČR 6. Slaďovací opatření usnadnit političkám matkám působení v politice např. zajištění hlídání dětí, přizpůsobení délky schůzí 2.2. Mládež Zkušenosti a názory účastníků a účastnic mladí lidé deklarují, že se nezajímají o politiku, mají dojem, že se jich netýká; ale zároveň se u některých objevuje aktivní zájem o konkrétní politická témata (zájem se zvyšuje s věkem) převládá skepse, že stejně nelze nic změnit mladí se většinou v politice neorientují velmi nízká úroveň politického vzdělání nedostatek pozitivních vzorů, politické strany nemají mladým co nabídnout i mezi mladými panuje řada euromýtů, na druhou stranu větší otevřenost Evropě díky vlastním zkušenostem ze zahraničí (větší zájem o dění na české politické scéně než na úrovni EU; informace čerpají především z internetu, celoplošných společenských týdeníků, příp. i českých zpravodajských médií) bariéry, které znesnadňují ženám politickou angažovanost, mladí většinou moc ostře nevnímají, obecně nízké povědomí o genderových tématech Strategie 1. Atraktivnější volební kampaně snažit se přiblížit mladým stylem politických kampaní (např. úspěšná kampaň Karla Schwarzenberga) oslovit mladé tématy, která jsou jim blízká 2. Osvěta o volbách do EP a v oblasti genderové problematiky zvýšit informovanost o volbách do EP (základní informace typu kdy se volby konají, kde lze nalézt profily kandidátů/ek, jak volit a jak funguje volební systém vč. možnosti preferenčního hlasování)

8 pozitivní prezentace evropské politiky v médiích seznamovat mládež s genderovou problematikou v rámci formálního vzdělávání přibližovat genderová témata prostřednictvím atraktivních kampaní a prostředky, které jsou mladým blízko sociální sítě, spoty atd. 3. Politické vzdělávání v rámci výuky se věnovat i oblasti politiky (vč. tématu zastoupení žen a mužů) podporovat vznik studentských zastupitelstev a nezapomínat přitom na genderovou vyváženost 4. Mezinárodní výměna zkušeností pořádat mezinárodní akce zaměřené na politická témata 2.3. Média Zkušenosti a názory účastníků a účastnic ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedení médií mediální obsah je tvořen převážně muži, a z jejich pohledu předvolební kampaně nejsou zaměřeny na politické programy stran, jsou založeny jen na nicneříkajících sloganech; až na výjimky nejsou prezentováni/y konkrétní kandidující a jejich osobní politické úspěchy mediální obsah je často velmi stereotypní a sexistický (konkrétní příklady) dvojí metr a odlišná prezentace politiků a političek Čechy a Češky evropské dění nezajímá, je zde celkem silné euroskeptické hnutí (s tím souvisí i odmítání či znevažování genderových témat), které dostává i prostor v médiích; evropská politika je vnímána jako zahraniční, nikoli jako domácí téma některá média jsou otevřená otázce zastoupení žen Deník Referendum, Hospodářské noviny, Euractiv (český portál), Haló noviny dobrou strategií pro ženy v politice je zdůraznit své odborné zkušenosti a výsledky práce a to nejen politické Fórum 50 % - pozitivní zkušenost se soutěží Nadějná politička získala pozornost médií, političky se prezentovaly prostřednictvím svých názorů a politické činnosti, nikoli vzhledem Strategie 1. Vyhledat spojence vyhledávat novináře a novinářky, kteří a které se zajímají o genderová témata, informovat je o všech aktivitách a zůstat s nimi v pravidelném kontaktu 2. Využívat nová média a sociální sítě

9 využít nových možností internetu (zejména, když mainstreamová média nespolupracují) vč. možnosti placené propagace a zaměření na konkrétní cílovou skupinu blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube 3. Sehnat prostředky na kampaně konkrétních žen političky budou více vidět politické strany dají více prostoru ženám, které jejich straně přinesou peníze 4. Sdílet mediální kontakty s političkami nabídnout existující mediální databáze neziskových organizací političkám doporučovat političky médiím, nabízet jejich příběhy, poskytnout médiím kontakty 5. Být vidět zaujmout média být kreativní organizovat zajímavé kampaně na podporu žen, uspořádat nečekanou událost nebo happening, pozvat novináře a novinářky na nějaké nezvyklé místo atd. být první, kdo o určité události informuje používat důvěryhodné zdroje a data výsledky výzkumů, analýz 6. Zpravodajství z Bruselu alespoň hlavní média by měla obnovit své zpravodaje přímo v Bruselu a zařadit zpravodajství z EU do rubriky domácí nikoli zahraničí vyhledávat zajímavá témata, která se dotýkají i ČR a informovat o nich (vč. postojů českých europoslanců a europoslankyň) 2.4. Neziskové organizace Zkušenosti a názory účastníků a účastnic genderová témata obecně nejsou považována za palčivá, špatně se na ně hledají zdroje, individuální dárcovství zcela selhává ani evropská témata nejsou v ČR prioritou, je jim věnována malá pozornost nebo jsou prezentována v negativním světle závislost na zdrojích z ESF deformace zaměření a aktivit některých organizací (prostředky jsou čerpány především z programu zaměřeného na trh práce) NNO trpí nedostatkem financí i času málokdy zbývá čas a síla zabývat se jiným tématem, než je téma konkrétní organizace chybí solidarita mezi NNO objevuje se konkurenční boj daný omezenými možnostmi financování

10 obava NNO, že budou spojovány s konkrétními politickými stranami a tím si ublíží v očích veřejnosti vyšší zastoupení žen v politice může vést k větší genderové senzitivitě Strategie 1. Posílit roli České ženské lobby posilovat partnerství neziskových organizací v rámci ČŽL společně aktivně prosazovat témata a cíle ČŽL, mezi něž patří i vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 2. Vzájemně spolupracovat na publicitě využít sociální sítě vzájemně si sdílet témata, kampaně, diskutovat atd. (překonat obavy z konkurence, uvědomit si pozitiva společného postupu) budovat ČŽL jako značku (vždy současně uvádět členské organizace, příp. organizovat akce v partnerství konkrétní organizace a ČŽL) 3. Bojovat proti euroskepticimsu pořádat aktivity a akce, která ukáží EU v lepším světle zdůrazňovat pozitiva členství informovat o dění na úrovni EU a o dopadech na ČR vyvracet euromýty 4. Politicky se angažovat vstupovat z neziskové do politické sféry expertíza z NNO je v politice potřebná (na úrovni poradních orgánů vlády i přímo ve stranách ať již v roli expertní či jako členky a členové) aktivně motivovat ženy angažující se v NNO, aby vstoupily do politiky (zaměřit se především na lokální úroveň 5. Lobbying lobovat v rámci politických stran a u klíčových aktérů za přijetí opatření pro vyšší zastoupení žen i za konkrétní genderová témata Zdroje a literatura Adamusová, M.; Šprincová, V. (2013). Politická angažovanost žen v České republice: Přehledová studie ( ), Praha: Fórum 50 %

11 Baslarová, I., Binková, P. (2006). Mediální obraz českých političek v období voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006: Rovné příležitosti vs. promeškaná příležitost? Praha: Fórum 50 %, o.s. CVVM (2007). Role mužů a žen. Praha: CVVM, dostupné z CVVM (2009). Postavení žen v politice očima české veřejnosti. Praha: CVVM, dostupné z: aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d /zaverecna_zprava_vvm.pdf Dahlerup, D. (1998), From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, In: Scandinavian Political Studies, Vol. 11 No.4 Gill, B. (2000) Losing out locally: Women and local government, London: Fawcett Society. Havelková, H. (1999). The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic In Czech Sociological Review Vol.7, Nr. 2, Fall 1999, s Havelková, H. (2008). Cesta do hlubin genderové politické kultury: Příklad kritické analýzy ideologie. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Vol.9, no 1/2008 Matland, R.E. (1999). Legislative Recruitment A General Model and Discussion of Issues on Special Relevance to Women. Paper for the international conference on Women s Representation in Eastern Europe. Bergen May 28-29, 1999, dostupné z <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w2/matland.pdf Rao, N. (2005). The representation of women in local politics. In Policy & Politics, Vol. 33, No. 2 (April 2005), pp , [cit ], dostupné z <http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/2005/ / /art00007 > Stewart, D. (1980) Women in local politics. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. Welch, S. (1978). Recruitment of women to public office: a discriminant analysis. In Western Political Quarterly, vol 33, no 1: Fórum 50 % ČSÚ Funded by the European Union

Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice. Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012

Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice. Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012 Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012 Příčiny nízkého počtu žen v politice Individuální bariéry - přetrvávající patriarchální

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013 [Zadejte podtitul dokumentu.] [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013 Analýza vznikla v rámci projektu

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Fórum 50 % a rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obích. Marcela Adamusová a Naďa Šeráková Fórum 50 %, o.s.

Fórum 50 % a rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obích. Marcela Adamusová a Naďa Šeráková Fórum 50 %, o.s. Fórum 50 % a rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obích Marcela Adamusová a Naďa Šeráková Fórum 50 %, o.s. Fórum 50 %: Kdo jsme? Fórum 50 % je občanské sdružení, které usiluje o vyrovnané zastoupení

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH PRO KRAJSKÉ VOLBY 2012

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH PRO KRAJSKÉ VOLBY 2012 [Zadejte podtitul dokumentu.] [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH PRO KRAJSKÉ VOLBY 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost a mužů. Mgr. Veronika

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

GENDEROVÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

GENDEROVÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 GENDEROVÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s www.padesatprocent.cz Projekt

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál shrnuje základní informace o volbách (typy voleb, aktivní a pasivní volební

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

2. Kandidáti a zvolení poslanci

2. Kandidáti a zvolení poslanci 2. Kandidáti a zvolení poslanci Kandidátní listiny pro volby do PS PČR mohou podávat politické strany a hnutí a jejich koalice; pro každý volební kraj mohou tato politická uskupení vystupovat pouze na

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Zpráva z výzkumu Květen 2015 Mgr. Jaromír Mazák http://www.polcore.cz Tato výzkumná zpráva 1 přináší základní

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku

Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku Klára Šplíchalová 15. července 2013, Era svět, Praha Legislativní situace od 1. 1. 2014 Nový Občanský zákoník 89/2012 Další zákony: -

Více

Řád primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 1 Vyhlášení primárních voleb

Řád primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 1 Vyhlášení primárních voleb Řád primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 Vyhlášení primárních voleb (1) Primární volby v případě řádných voleb vč. termínů jednotlivých kol vyhlašuje Předsednictvo

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013 Kandidující a zvolení do PSP ČR 213 Počet kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zvyšuje. V roce 26 kandidovalo v parlamentních volbách 4 985 osob, z toho 1 383 žen, v roce 21 se jednalo

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010)

Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010) Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010) Analýza sleduje publicitu stran, které se podle volebních výsledků dostaly do Poslanecké sněmovny. Kvantitativní analýza vybraných médií přináší

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ Projekt Očima žen je zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, především na podporu vyváženého zapojení

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prvky demokracie garantované v Ústavě Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více