Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 %"

Transkript

1 Strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v české politice Mgr. Marcela Adamusová, Fórum 50 % Úvod Následující text vznikl v rámci projektu Evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství: Demokracie bez genderové rovnosti není skutečná demokracie!. Cílem projektu je podpora aktivního občanství a paritní demokracie na evropské úrovni. Na projektu se podílí partneři z několika členských států EU: Evropská ženská lobby, Rumunská ženská lobby (Rumunsko), Informační centrum zaměstnanosti žen (Litva), Fórum 50 % (Česká republika), hlavním koordinátorem projektu je Institut genderových studií (Kypr). Projekt je financován Evropskou komisí z programu Základní práva a občanství. Hlavními aktivitami projektu jsou: evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství, nadstranická koalice poslankyň evropského parlamentu, národní veřejné konzultace s relevantními partnery, závěrečná konference v Bruselu. Výstupem z jednotlivých veřejných konzultací je tato strategie prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů v politice. Kapitola 1: Zastoupení žen v české politice 1.1. Zastoupení žen na všech úrovních politiky Evropský parlament 1 82 % 18 % V prvních českých volbách do EP v roce 2004 bylo nominováno 25 % žen, zvoleno jich bylo 5, tedy 21 %. Ačkoli toto číslo je samo o sobě nízké, v následujícím volebním období ještě pokleslo. Nominováno bylo v roce 2009 celkově 28 % žen, mezi zvolenými českými europoslanci a europoslankyněmi byly 4 ženy, což odpovídá 18 %. To byl druhý nejhorší výsledek ze všech členských států (hůře dopadla jen Malta, kterou v EP nezastupovala žádná žena). Celkové zastoupení žen v EP se přitom zvýšilo z 30 % v roce 2004 na 35 % v roce Poslanecká sněmovna 81 % 19 % 1 Po volbách v květnu 2014 se zvýšilo zastoupení českých europoslankyň na 24 %.

2 Po posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 obsadily ženy celkem 39 z 200 míst, což odpovídá 19,5 %. Oproti předchozímu volebnímu období, kdy ve Sněmovně zasedalo historicky nejvyšších 22 % žen, se jednalo o pokles. Ukazuje se tedy, že pokud chceme vyrovnanější zastoupení žen a mužů, nelze spoléhat na tzv. přirozený vývoj, jak zní často ze strany odpůrců a odpůrkyň opatření na podporu žen (kvóty atd.) Senát Tabulka 1: Vývoj zastoupení žen mezi nominovanými a zvolenými do PS PČR Nominované Zvolené Rok Počet žen Podíl žen v Počet žen Podíl žen v % abs. % abs % 30 15% ,81% 30 15% ,31% 34 17% ,74% 31 15,50% ,16% 44 22% ,92% 39 19,50% Zdroj: ČSÚ 83 % 17 % V současné době zasedá v Senátu celkem 14 žen z 81 členů a členek, tedy pouhých 17 %. Zastoupení žen v Senátu je dlouhodobě nižší než zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. Roli zde hraje např. většinový volební systém, který se při volbách do Senátu používá a který je ženám méně nakloněn (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 1 ilustruje, že v případě horní komory je vývoj zastoupení žen mezi nominovanými i zvolenými velmi nahodilý. Poměr žen mezi nominovanými se proměňoval stejně jako poměr žen mezi zvolenými senátory a senátorkami. Nejúspěšnější byly ženské kandidátky v roce 2006, kdy jich bylo zvoleno celkem šest (22 %). Naopak v letech 1998, 2002 a 2004 byly zvoleny pouze 3 ženy ve všech 27 obvodech, což činí 11 %. Graf č. 1: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do Senátu PČR v letech

3 Zdroj dat: ČSÚ Zastupitelstva měst a obcí 74 % 26 % V zastupitelstvech měst a obcí je tradičně zastoupeno žen nejvíce, je to také jediná úroveň rozhodování, kde jsou ženy zastoupeny z více než jedné čtvrtiny. Ani zde však nebylo dosaženo tzv. kritické hranice 30 %, kterou je nutné překročit, aby určitá skupina byla schopna úspěšně se prosadit v rámci většiny (Dahlerup, 1998). Jak je znázorněno v následujícím grafu, komunální úroveň je jedinou, kde se zastoupení žen na kandidátních listinách i ve zvolených orgánech vyvíjelo dosud lineárně a volby od voleb se v řádu jednotek procentních bodů zvyšovalo. I na úrovni měst a obcí je však potřeba rozlišovat města podle velikosti. Ve statutárních městech je zastoupení žen tradičně nižší, než je celkový poměr (Adamusová, Šprincová, 2013). Graf č. 2: Poměr žen mezi nominovanými a zvolenými do zastupitelstev měst a obcí v letech

4 *Do přehledu jsou zahrnuti/y kandidáti/ky a zvolení/á zastupitelé/ky do zastupitelstev měst a obcí i do zastupitelstev městských částí a městských obvodů. Rozdíl mezi zastoupením žen na kandidátních listinách do zastupitelstev měst a obcí a celkovým číslem je stejně jako v případě zvolených zanedbatelný. Zdroj dat: ČSÚ 1.2. Bariéry, které znesnadňují ženám vstup do politiky a působení v ní Institucionální bariéry fungování politických stran Zastoupení žen ovlivňují institucionální faktory jako volební systém či způsob nominací. V českém kontextu se jako nejzávažnější bariéra jeví právě přístup samotných politických stran a způsob nominací na kandidátní listiny (v českém volebním systému při komunálních volbách i volbách do Sněmovny je zásadní pořadí na kandidátní listině). Ačkoli ženy tvoří % členských základen politických stran, na volitelná místa jsou již v drtivé většině nominováni muži (Adamusová, Šprincová, 2013). Slaďování domácích a politických povinností Jedna z nejčastěji uváděných příčin nízké participace žen v politice je problém sladění domácích a politických povinností. Ženy většinou nesou odpovědnost za domácnost a péči o děti (domácí sféru) a muži za finanční zajištění rodiny (veřejná sféra). Ačkoli životní realita je dnes již jiná a většina českých žen se zapojuje do pracovního trhu, péče o domácnost a o rodinu je stále vnímána primárně jako povinnost žen a to jak ze strany žen samotných, tak ze strany veřejnosti. Tuto tezi podporují i analýzy zaměřené na komunální politiku. Například Welch považuje rozdíly mezi přístupem mužů a žen k veřejnému působení jako zakotvené v jejich představách o vhodných genderových rolích. Tyto rozdíly tvarují ochotu

5 žen vstoupit do politické funkce (Welch 1978). Gill spatřuje jako největší překážky časovou vytíženost a problém sladění pracovních a rodinných povinností. Ženy čelí větším překážkám v kariéře a zároveň mají i nižší očekávání výsledků, než muži (Gill 2000). Rao ve své analýze komunální politiky v britském prostředí uvádí, že tři čtvrtiny respondentek uvedly jako hlavní překážky pokroku žen v komunální politice vyrovnávání se s domácími a politickými povinnostmi. Druhá nejčastější odpověď byla, že ženy samy se nechtějí ucházet o zvolení (Rao 2005: 328). Problém slaďování pracovních a rodinných povinností se zdaleka netýká pouze českých političek, ale obecně zaměstnaných žen, zejména pokud zastávají vyšší pozice. V případě političek se však může jednat až o tzv. trojitou zátěž (Matland 1999; Rao 2000), kdy kromě práce a rodiny je třetí povinností právě politická funkce. Z tohoto důvodu většina žen nastupuje do politické funkce, až když jsou jejich děti starší a necítí již tolik konflikt mezi politickou aktivitou a rodinnými závazky (Stewart 1980: 98). Pro český kontext sice chybí podrobná analýza, podíváme-li se ale na statistická data, zdá se, že v České republice toto tvrzení platí také. Průměrný věk zastupitelek po komunálních volbách 2006 byl 45 let, nejvíce žen pak nalezneme ve věkové kategorii let a let (ČSÚ). Působení v převážně mužském kolektivu Řadu žen od působení v politice odrazuje i působení v převážně mužském kolektivu, které s sebou přináší konkrétní problémy. Ženy-političky nejsou vnímány jako samozřejmá součást politické reprezentace, ale jako zvláštní kategorie, na kterou jsou uplatňována jiná měřítka a hodnocení než na jejich mužské kolegy. Tento jev můžeme ilustrovat na analýze mediálního obrazu českých političek. Samotné používání jazyka pomáhá udržovat a reprodukovat genderové stereotypy (Baslarová, Binková 2006: 5) a odráží, že muži jsou v politice chápáni jako norma, zatímco ženy jsou zneviditelňovány. Na političky a politiky je také často uplatňován lidově řečeno dvojí metr. Socioložka Hana Havelková tvrdí, že: Jedním z příkladů veřejného misogynství a typickým příkladem sexismu je generalizace z jednotlivých žen (obvykle karikovaných) na všechny ženy (Havelková 1999: 13). Pokud tak udělá chybu politička-žena, je její selhání často interpretováno právě její ženskostí a individuální chyba je paušalizována jako kolektivní protože konkrétní žena udělala chybu, ženy jako skupina by do politiky raději neměly zasahovat vůbec. Chybuje-li politik-muž, je toto selhání vnímáno jako individuální pochybení a díky postavení mužů jako normy nevede ke zpochybnění politického angažování mužů jako skupiny. Diferencované chápání moci Analýzy také dokládají diferencované chápání moci ve vztahu k ženám a k mužům v mediálním diskurzu. U žen je politická činnost chápána jako něco, čeho je možné či dokonce žádoucí se vzdát ve prospěch jejich poslaní v rodině (Havelková, 2008). Tyto výsledky dokládají, že ve vztahu k genderu je česká společnost velmi tradiční. Dodržování tradičních vzorců a binární nahlížení vztahu k moci se promítá jak do nízké aktivní podpory veřejnosti pro větší angažování žen, tak do nižšího zájmu žen usilovat o politické funkce.

6 Politické ambice a sebevědomí V neposlední řadě je třeba zmínit i individuální bariéry na straně samotných žen. V důsledku odlišné výchovy mají ženy často nižší sebevědomí, neumějí se prosadit, mají větší obavy z vystupování na veřejnosti atd. (Šprincová, 2013). Osobní ambice, ale i ekonomické možnosti ovlivňují rozhodnutí ucházet se o volený úřad. Navrhovaná opatření vzešlá z veřejných konzultací 2.1. Politické strany Zkušenosti účastníků a účastnic Ženy jsou přítomny v členských základnách politických stran, ve vedení politických stran však chybí => nemohou významněji ovlivnit ani podobu programu, ani složení kandidátních listin Některé politické strany mají dána kritéria, která musí splňovat kandidát/ka do Evropského parlamentu např. jazyková vybavenost => jasně definovaná kritéria mohou fungovat ve prospěch žen Pro politické strany je těžší sehnat na kandidátní listinu ženy x některé politické strany s tím problém nemají (např. Strana zelených, LES, Změna) Přetrvávají bariéry, které ženám znesnadňují vstup do politiky a působení v ní ženy se o politiku méně zajímají, méně si věří, mají méně času více na ně dopadá zodpovědnost za rodinu a domácnost, čelí předsudkům a stereotypům Post v Evropském parlamentu původně chápán jako méně významný, nyní posun => jedná se o velmi lukrativní post a je zde tedy i větší konkurence Strategie 1. Nastavit jasná kritéria nastavit jasná kritéria, která musí kandidát/ka splňovat 2. Aktivně ženy vyhledávat nečekat, až se ženy samy přihlásí, aktivně je vyhledávat a oslovovat i mimo členské základny možnost oslovovat veřejně aktivní ženy z neziskového sektoru zviditelňovat stávající političky fungují jako rolové modely pro další ženy vytvářet ženské sítě 3. Zavést genderové kvóty impulsem pro strany, aby vyhledávaly ženy, mohou být genderové kvóty ať již vnitrostranické nebo legislativní osvědčily se jak v cizině, tak např. i v ČR (Strana zelených kandidátní listina do EP 50 % žen)

7 4. Vzdělávání političek a politických aspirantek zavést vzdělávací programy pro ženy např. argumentace, komunikace s médii, veřejné vystupování, vyjednávání mentoringové programy zkušenější političky mohou pomoci začínajícím a tím je motivovat 5. Přenos dobré praxe ze zahraničí pořádat mezinárodní setkávání, semináře, konference poučit se z dobré praxe zemí, které mají vyváženější zastoupení žen než ČR 6. Slaďovací opatření usnadnit političkám matkám působení v politice např. zajištění hlídání dětí, přizpůsobení délky schůzí 2.2. Mládež Zkušenosti a názory účastníků a účastnic mladí lidé deklarují, že se nezajímají o politiku, mají dojem, že se jich netýká; ale zároveň se u některých objevuje aktivní zájem o konkrétní politická témata (zájem se zvyšuje s věkem) převládá skepse, že stejně nelze nic změnit mladí se většinou v politice neorientují velmi nízká úroveň politického vzdělání nedostatek pozitivních vzorů, politické strany nemají mladým co nabídnout i mezi mladými panuje řada euromýtů, na druhou stranu větší otevřenost Evropě díky vlastním zkušenostem ze zahraničí (větší zájem o dění na české politické scéně než na úrovni EU; informace čerpají především z internetu, celoplošných společenských týdeníků, příp. i českých zpravodajských médií) bariéry, které znesnadňují ženám politickou angažovanost, mladí většinou moc ostře nevnímají, obecně nízké povědomí o genderových tématech Strategie 1. Atraktivnější volební kampaně snažit se přiblížit mladým stylem politických kampaní (např. úspěšná kampaň Karla Schwarzenberga) oslovit mladé tématy, která jsou jim blízká 2. Osvěta o volbách do EP a v oblasti genderové problematiky zvýšit informovanost o volbách do EP (základní informace typu kdy se volby konají, kde lze nalézt profily kandidátů/ek, jak volit a jak funguje volební systém vč. možnosti preferenčního hlasování)

8 pozitivní prezentace evropské politiky v médiích seznamovat mládež s genderovou problematikou v rámci formálního vzdělávání přibližovat genderová témata prostřednictvím atraktivních kampaní a prostředky, které jsou mladým blízko sociální sítě, spoty atd. 3. Politické vzdělávání v rámci výuky se věnovat i oblasti politiky (vč. tématu zastoupení žen a mužů) podporovat vznik studentských zastupitelstev a nezapomínat přitom na genderovou vyváženost 4. Mezinárodní výměna zkušeností pořádat mezinárodní akce zaměřené na politická témata 2.3. Média Zkušenosti a názory účastníků a účastnic ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedení médií mediální obsah je tvořen převážně muži, a z jejich pohledu předvolební kampaně nejsou zaměřeny na politické programy stran, jsou založeny jen na nicneříkajících sloganech; až na výjimky nejsou prezentováni/y konkrétní kandidující a jejich osobní politické úspěchy mediální obsah je často velmi stereotypní a sexistický (konkrétní příklady) dvojí metr a odlišná prezentace politiků a političek Čechy a Češky evropské dění nezajímá, je zde celkem silné euroskeptické hnutí (s tím souvisí i odmítání či znevažování genderových témat), které dostává i prostor v médiích; evropská politika je vnímána jako zahraniční, nikoli jako domácí téma některá média jsou otevřená otázce zastoupení žen Deník Referendum, Hospodářské noviny, Euractiv (český portál), Haló noviny dobrou strategií pro ženy v politice je zdůraznit své odborné zkušenosti a výsledky práce a to nejen politické Fórum 50 % - pozitivní zkušenost se soutěží Nadějná politička získala pozornost médií, političky se prezentovaly prostřednictvím svých názorů a politické činnosti, nikoli vzhledem Strategie 1. Vyhledat spojence vyhledávat novináře a novinářky, kteří a které se zajímají o genderová témata, informovat je o všech aktivitách a zůstat s nimi v pravidelném kontaktu 2. Využívat nová média a sociální sítě

9 využít nových možností internetu (zejména, když mainstreamová média nespolupracují) vč. možnosti placené propagace a zaměření na konkrétní cílovou skupinu blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube 3. Sehnat prostředky na kampaně konkrétních žen političky budou více vidět politické strany dají více prostoru ženám, které jejich straně přinesou peníze 4. Sdílet mediální kontakty s političkami nabídnout existující mediální databáze neziskových organizací političkám doporučovat političky médiím, nabízet jejich příběhy, poskytnout médiím kontakty 5. Být vidět zaujmout média být kreativní organizovat zajímavé kampaně na podporu žen, uspořádat nečekanou událost nebo happening, pozvat novináře a novinářky na nějaké nezvyklé místo atd. být první, kdo o určité události informuje používat důvěryhodné zdroje a data výsledky výzkumů, analýz 6. Zpravodajství z Bruselu alespoň hlavní média by měla obnovit své zpravodaje přímo v Bruselu a zařadit zpravodajství z EU do rubriky domácí nikoli zahraničí vyhledávat zajímavá témata, která se dotýkají i ČR a informovat o nich (vč. postojů českých europoslanců a europoslankyň) 2.4. Neziskové organizace Zkušenosti a názory účastníků a účastnic genderová témata obecně nejsou považována za palčivá, špatně se na ně hledají zdroje, individuální dárcovství zcela selhává ani evropská témata nejsou v ČR prioritou, je jim věnována malá pozornost nebo jsou prezentována v negativním světle závislost na zdrojích z ESF deformace zaměření a aktivit některých organizací (prostředky jsou čerpány především z programu zaměřeného na trh práce) NNO trpí nedostatkem financí i času málokdy zbývá čas a síla zabývat se jiným tématem, než je téma konkrétní organizace chybí solidarita mezi NNO objevuje se konkurenční boj daný omezenými možnostmi financování

10 obava NNO, že budou spojovány s konkrétními politickými stranami a tím si ublíží v očích veřejnosti vyšší zastoupení žen v politice může vést k větší genderové senzitivitě Strategie 1. Posílit roli České ženské lobby posilovat partnerství neziskových organizací v rámci ČŽL společně aktivně prosazovat témata a cíle ČŽL, mezi něž patří i vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 2. Vzájemně spolupracovat na publicitě využít sociální sítě vzájemně si sdílet témata, kampaně, diskutovat atd. (překonat obavy z konkurence, uvědomit si pozitiva společného postupu) budovat ČŽL jako značku (vždy současně uvádět členské organizace, příp. organizovat akce v partnerství konkrétní organizace a ČŽL) 3. Bojovat proti euroskepticimsu pořádat aktivity a akce, která ukáží EU v lepším světle zdůrazňovat pozitiva členství informovat o dění na úrovni EU a o dopadech na ČR vyvracet euromýty 4. Politicky se angažovat vstupovat z neziskové do politické sféry expertíza z NNO je v politice potřebná (na úrovni poradních orgánů vlády i přímo ve stranách ať již v roli expertní či jako členky a členové) aktivně motivovat ženy angažující se v NNO, aby vstoupily do politiky (zaměřit se především na lokální úroveň 5. Lobbying lobovat v rámci politických stran a u klíčových aktérů za přijetí opatření pro vyšší zastoupení žen i za konkrétní genderová témata Zdroje a literatura Adamusová, M.; Šprincová, V. (2013). Politická angažovanost žen v České republice: Přehledová studie ( ), Praha: Fórum 50 %

11 Baslarová, I., Binková, P. (2006). Mediální obraz českých političek v období voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006: Rovné příležitosti vs. promeškaná příležitost? Praha: Fórum 50 %, o.s. CVVM (2007). Role mužů a žen. Praha: CVVM, dostupné z CVVM (2009). Postavení žen v politice očima české veřejnosti. Praha: CVVM, dostupné z: aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d /zaverecna_zprava_vvm.pdf Dahlerup, D. (1998), From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, In: Scandinavian Political Studies, Vol. 11 No.4 Gill, B. (2000) Losing out locally: Women and local government, London: Fawcett Society. Havelková, H. (1999). The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic In Czech Sociological Review Vol.7, Nr. 2, Fall 1999, s Havelková, H. (2008). Cesta do hlubin genderové politické kultury: Příklad kritické analýzy ideologie. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Vol.9, no 1/2008 Matland, R.E. (1999). Legislative Recruitment A General Model and Discussion of Issues on Special Relevance to Women. Paper for the international conference on Women s Representation in Eastern Europe. Bergen May 28-29, 1999, dostupné z <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w2/matland.pdf Rao, N. (2005). The representation of women in local politics. In Policy & Politics, Vol. 33, No. 2 (April 2005), pp , [cit ], dostupné z <http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/2005/ / /art00007 > Stewart, D. (1980) Women in local politics. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. Welch, S. (1978). Recruitment of women to public office: a discriminant analysis. In Western Political Quarterly, vol 33, no 1: Fórum 50 % ČSÚ Funded by the European Union

www.padesatprocent.cz

www.padesatprocent.cz www.padesatprocent.cz Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Tento problém nadále trvá - v politice působí průměrně 80 % mužů. Posláním

Více

Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR / veronika Šprincová

Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR / veronika Šprincová Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR / veronika Šprincová Will Parties Help Themselves? The Role of Women Associations

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský. Občanské vzdělávání v ČR

Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský. Občanské vzdělávání v ČR Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský Občanské vzdělávání v ČR Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec. Tomáš Garrigue Masaryk, 1925 Občanské vzdělávání v ČR Petr

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková ci principu genderové rovnosti do všech politik a programů, organizací a jejich kultur. Jde tedy o snahu zapojit genderově specifickou perspektivu do rozhodovacích procesů určité organizace a podpořit

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Miroslav Hubáček Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice Bakalářská práce Praha 2014

Více

Závěrečná zpráva 24. října 2014

Závěrečná zpráva 24. října 2014 Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při programování a implementaci strukturálních fondů v programovacím období 2007 2013 a evropských strukturálních

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté Ondřej Císař a Kateřina Vráblíková Sociologický ústav, v.v.i. AV ČR Praha, 2012 Výzkumná zpráva pro Heinrich Böll Stiftung Zpráva byla

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Čižinský Pavel, Čech Valentová Eva Hradečná Pavla, Holíková Klára, Jelínková Marie Rozumek Martin, Rozumková Pavla Sdružení pro integraci

Více