ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky Týmový projekt 2011 Jakub Círman

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra biomedicínské techniky Inovace úloh předmětu 17MSJIP s využitím simulátoru METI ECS Týmový projekt Vedoucí projektu: Ing. Adam Ţiţka Student: Jakub Círman 2011

3 Zadání týmového projektu Hlavní téma: Inovace úloh předmětu 17MSJIP s vyuţitím simulátoru METI ECS Hlavní téma anglicky: Excercise innovation of subject MSJIP with use simulator METI ECS Dílčí téma: Inovace úloh předmětu 17MSJIP se zaměřením na kardiovaskulární systém. Dílčí téma anglicky: Excercise innovation of subject MSJIP focused on cardiovascular system Zasady pro vypracování: Inovujte úlohy předmětu 17MSJIP zaměřené na kardiovaskulární systém (tj. Měření EKG a TK a částečně monitorace vitálních funkcí) s vyuţitím pacientského simulatoru METI ECS Vedoucí: Ing. Adam Ţiţka Obor: Biomedicínský technik

4 Anotace Inovace úloh předmětu 17MSJIP se zaměřením na kardiovaskulární systém Předmětem této práce je inovace tří úloh předmětu 17MSJIP týkajících se kardiovaskulárního systému. Především problematika měření EKG, krevního tlaku a monitorace pacientskými monitory. Kaţdá úloha je koncipována do čtyř částí. První tři části jsou určené pro studenty a čtvrtá pro vedoucí cvičení. První část kaţdé úlohy obsahuje stručný teoretický úvod k dané problematice. Druhá část obsahuje zadání a rozdělení do jednotlivých podúloh. Třetí částí je protokol k měření úlohy a čtvrtá část obsahuje metodický postup měření. Annotation Excercise innovation of subject MSJIP focused on cardiovascular system The aim of this work is to innovate the three existing tasks related to the cardiovascular system. Mainly measurement of ECG, blood pressure and monitoring vital signs with monitors. Each task is designed in four parts. The first free parts are intended for students and the fourth is for excercise leader.the first part is a brief theorethical overview of informatik for each task. The second part contains the assignement and division into individual subtasks. The third part is the protokol for the measurement and the fourth section contains the measurement methodology.

5 Poděkování Děkuji Ing. Adamu Ţiţkovi za hodnotné rady a odborné vedení během mé práce. Také bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Hozmanovi, Ph.D za umoţnění zúčastnit se konference HPSN METI. ii

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem týmový projekt s názvem Inovace úloh předmětu 17MSJIP se zaměřením na kardiovaskulární systém vypracoval samostatně a pouţil k tomu úplný výčet citací pouţitých pramenů, které uvádím na konci této práce. Nemám závaţný důvod proti uţití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V. dne. podpis iii

7 Obsah: 1. Úvod Úloha EKG Teoretický úvod Srdce Elektrická činnost srdce Elektrokardiogram Jak vznikají výchylky elektrokardiogramu? Svody a elektrody Zadání úlohy Protokol Metodická příručka Úloha TK Teoretický úvod Krevní tlak (TK) Měření krevního tlaku Palpační metoda Auskultační metoda Oscilometrická metoda Zadání úlohy Protokol Metodická příručka Úloha monitory Teoretický úvod Monitory vitálních funkcí Kdy a proč je monitorování potřebné? Co je monitorováno? Pacientské monitory na cvičeních Zadání úlohy Protokol Metodická příručka Závěr Seznam pouţité literatury iv

8 1. Úvod Tato práce je vytvořena jako součást projektu, jehoţ cílem je inovovat předmět Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky. Tento předmět je součástí studijního plánu dvouletého magisterského navazujícího studijního programu Biomedicínská a klinická technika ve studijním oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inţenýrství ČVUT v Praze. Mým úkolem bylo vytvořit nové vzorové úlohy pro cvičení, která jsou zaměřena na měření EKG, měření krevního tlaku a monitorování vitálních funkcí. Kaţdá úloha obsahuje stručný úvod k dané problematice, o který se mohou studenti opírat při řešení jednotlivých úkolů. Dále budou mít k dispozici stručné zadání jednotlivých úkolů a protokol pro zaznamenání naměřených výsledků. V této práci jsem také vytvořil metodickou příručku pro vedoucí jednotlivých cvičení. Připravené úlohy by měly slouţit studentům k získání obecného přehledu v problematice měření EKG, měření krevního tlaku a monitorování vitálních funkcí pacientů. 1

9 2. Úloha EKG 2.1 Teoretický úvod Srdce Oběhová soustava (kardiovaskulární systém) patří mezi základní orgánové soustavy člověka. Jejím úkolem je zajistit transport plynů, ţivin, tepla a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Hlavním oběhovým médiem je krev, která je tvořena krevní plazmou a krevními buňkami. Lidské tělo obsahuje průměrně 4,5-5,5 litrů krve (6-9% z celkové lidské hmotnosti), která je poháněna srdcem, které v těle pracuje jako přečerpávací pumpa. Nejprve je krev z těla přivedena horní a dolní dutou ţílou do pravé síně, poté do pravé komory a z komory vypuzena do plic plicní tepnou. V plicích dojde k okysličení krve a plicními ţilami je krev přivedena zpět do srdce. Tento oběh mezi srdcem a plícemi je nazýván malým krevním oběhem. Okysličená krev je z plic přivedena plicními ţilami do levé síně, z které putuje přímo do levé komory. Ta je potom při systole komor vypuzena do aorty a dále vedena do celého těla. Oběh mezi levou komorou, tělem a pravou síní je nazývám velkým krevním oběhem. Pravidlem je, ţe směrem do srdce vedou ţíly a ze srdce vedou tepny. Nijak nezáleţí na tom, zda vedou okysličenou nebo odkysličenou krev Elektrická činnost srdce Srdce je poháněno elektrickou aktivitou, která vzniká v sinoatriálním uzlu (SA uzel). Sám uzel je regulován z oblasti prodlouţené míchy, kde je uloţeno kardioregulační centrum. SA uzel určuje srdeční rytmus 70 tepů/min. Elektrická aktivita SA uzlu způsobuje kontrakci (systolu) síní a vypuzení krve do komor. Elektrická depolarizace z SA uzlu je poté převedena přes síňová svalová vlákna dále do atrioventrikulárního uzlu (AV uzel), který se nachází mezi síněmi a komorami. Přímo z AV uzlu vychází Hissův svazek, který se dále v mezikomorové přepáţce dělí na dvě Tawarova raménka. Pravé a levé, kdy levé se ještě dělí na přední a zadní svazek. Tawarova raménka se dále větví na Purkyňova vlákna. Jakmile depolarizace dosáhne Purkyňových vláken, můţe nastat kontrakce komor. Tímto způsobem se opakuje diastola a systola síní a komor a dochází k přečerpávání krevních objemů Elektrokardiogram Srdeční sval je tvořen mnoha tisíci svalových buněk. Kaţdý okamţik depolarizace nebo repolarizace představuje pro velké skupiny buněk různé fáze aktivity. Elektrickou činnost kaţdé součásti si můţeme představit jako vektorovou sílu. Vektor je definován jako síla, jeţ má směr a velikost. Úhrn všech okamţitých srdečních vektorů vytváří elektrickou činnost srdce. EKG zaznamenává sled okamţitých srdečních vektorů. 2

10 Srdeční sval je tvořen třemi svalovými hmotami: mezikomorovou přepáţkou, velkou hmotou svaloviny levé komory a podstatně menší hmotou svaloviny pravé. Na velikost nebo amplitudu zaznamenávaných výchylek má vliv hmota depolarizované svaloviny a její vzdálenost od registrující elektrody. Grafický záznam elektrické činnosti srdce zaznamenaný elektrodami ve strategických místech tělesného povrchu vytváří elektrokardiogram (EKG). Záznam elektrických proudů, jejich směru a velikosti, stejně jako frekvence srdečních stahů, provádí přístroj elektrokardiograf. Jeho podstatou je galvanometr, jehoţ výchylky zaznamenává registrační papír. EKG je takto získaný záznam. Pro zjednodušené hodnocení postačí konstatovat, ţe EKG zachycuje: - tři nápadné vlny a kmity: vlnu P, komplex kmitů QRS a vlnu T - dva časové intervaly důleţité v klinice: PR interval a délka QRS - ST segment, nejdůleţitější součást EKG. [2] Obr. č. 1 Průběh EKG Jak vznikají výchylky elektrokardiogramu? Vlna P První část vlny P zachycuje elektrickou aktivitu pravé síně. Střední část vlny P vzniká při dokončení aktivace pravé síně a počátku aktivace síně levé. Terminální část vlny P je tvořena 3

11 levou síní. Vlna P je první výchylkou elektrokardiogramu; je to malá, hladce konturovaná zaoblená výchylka, předcházející komplexu QRS. Interval PR Interval PR informuje o čase, který potřebuje elektrický impulz ze síní pro průnik AV uzlem, Hisovým svazkem, Tawarovými ramenky a Purkyňovými vlákny aţ k počátku depolarizace svaloviny komor. Komplex QRS Komplex QRS je obrazem postupu elektrické aktivace myokardu komor; elektrické síly vznikající při depolarizaci svaloviny komor se na EKG registrují jako ostré kmity. Ostré hrotnaté kmity se označují jako komplex QRS bez ohledu na to, zda jsou převáţně pozitivní (směřují vzhůru), anebo negativní (směr dolů) ST segment ST segment leţí mezi koncem komplexu QRS a začátkem vlny T. Informuje o okamţiku, ve kterém jsou všechny části komor depolarizovány, anebo o fázi, v níţ jsou vyrovnány elektrické síly končící depolarizace a počínající depolarizace, jeţ se navzájem vyrovnávají (neutralizují). Průběh ST segmentu můţe být v různé míře ovlivněn časnou depolarizací. Bod, ve kterém ST segment odstupuje od komplexu QRS, se označuje J (junkce). ST segment za normálních okolností plynule přechází do vzestupné části vlny T. Vlna T Vlna T, široká vlna zaobleného tvaru, vzniká při elektrickém zotavování, repolarizaci komor. Vlna T následuje po kaţdém komplexu QRS a je oddělena od komplexu QRS časovým intervalem, jenţ je pro kaţdé EKG konstantní. Vzhledem k tomu, ţe zotavení komor probíhá směrem jejich aktivace, je polarita výsledného vektoru T podobná polaritě vektoru QRS. Vlna T vzniká v čase mechanické systoly komor, komplex QRS jí bezprostředně předchází. Vlna U Vlna U je vlna, která následuje po vlně T a je patrná na EKG záznamech jen u některých jedinců. Její voltáţ je nízká, v některých svodech ji lze obtíţně nalézt. Její původ je nejasný Svody a elektrody V současné době se pouţívá 12-svodové EKG, které sestává z: - 3 bipolárních (standardních) končetinových svodů - I, II, III - 3 unipolárních (Goldbergových) zesílených svodů - avr, avl, avf - 6 unipolárních (prekordiálních) hrudních svodů - V1-V6 4

12 Bipolární končetinové svody zjišťují rozdíly potenciálů mezi dvěma elektrodami. Svodová místa jsou na končetinách (pravá ruka R; levá ruka L; levá noha F) a dávají tzv. Einthovenův trojúhelník. Svod I je mezi R a L, svod II mezi R a F a svod III mezi L a F. Aby nedošlo k přehození svodů a chybnému záznamu EKG, je nutné znát dobře barvy jednotlivých elektrod: - pravá ruka (R) červená - levá ruka (L) ţlutá - levá noha (F) zelená - pravá noha (N) - černá (uzemnění) Unipolární svody zjišťují potenciály z jednoho místa (diferentní elektroda) proti druhému místu (indiferentní elektroda). Unipolární svody tvoří zbývajících 9 záznamů l2-svodového EKG. Diferentní elektroda (+) se umístí na povrchu těla (jde o tři místa na končetinách shodná se standardními svody (R, L, F) + 6 hrudních elektrod). Indiferentní elektroda pro hrudní elektrody vznikne spojením svodu R, L, F dohromady přes odpory o stejných hodnotách (=Wilsonova svorka). Indiferentní svorka pro elektrody R, L, F vznikne spojením pouze dvou protilehlých svodů přes stejné odpory. [2] 2.2 Zadání úlohy EKG a jeho měření Cíl a obsah měření Úkolem v této úloze je teoretické a praktické seznámení s přístroji na měření EKG, simulátorem EKG a pacientským simulátorem METI ECS. Tato úloha obsahuje několik dílčích úloh. Úkoly měření 1. Měření EKG na elektrokardiografu MAX 1 a) Naměřte vlastní EKG (fyziologické, bez zátěţe) na elektrokardiografu Marquette MAX 1 b) Pomocí testeru LH Service odzkoušejte elektrokardiograf Marquette MAX 1 (reţim 75 bpm) 5

13 2. Měření EKG na elektrokardiografu Polymed SE 12 pacientského simulátoru METI ECS a) Naměřte umělému pacientovi fyziologické EKG (reţim Stan D.Ardman) b) Naměřte umělému pacientovi patologické EKG (reţim Stan D.Ardman - záloţka Heart sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, komorová fibrilace, asystolie) 2.3 Protokol 1. EKG a jeho měření 1.1 Cíl a obsah měření Úkolem v této úloze je teoretické a praktické seznámení s přístroji na měření EKG, simulátorem EKG a pacientským simulátorem METI ECS. Tato úloha obsahuje několik dílčích úloh. 1.2 Úkoly měření Měření EKG na elektrokardiografu MAX 1 (cca 45min, 5 lidí) a) Naměřte vlastní EKG (fyziologické, bez zátěţe) na elektrokardiografu Marquette MAX 1 b) Odzkoušejte elektrokardiograf Marquette MAX 1 testerem LH Service (reţim 75 bpm) Měření EKG na elektrokardiografu Polymed SE 12 pacientského simulátoru METI ECS (cca 45min, 5 lidí) a) Naměřte umělému pacientovi fyziologické EKG (reţim Stan D.Ardman) b) Naměřte umělému pacientovi patologické EKG (reţim Stan D.Ardman záloţka Heart sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, komorová fibrilace, asystolie) 1.3 Použité přístroje a pomůcky Ad Elektrokardiograf Marquette MAX 1 EKG simulátor LH Service 6

14 Nalepovací elektrody + pacientský kabel Ad Simulátor METI ECS + příslušenství Elektrokardiograf Polymed SE 12 Express 1.4 Měření Ad a) Pomocí elektrokardiografu MAX 1 změřte na dobrovolníkovi EKG (bez zátěţe). Pomocí zapínacího tlačítka na zadní straně zapněte elektrokardiograf. Vyplňte ID data (jméno, příjmení), zkontrolujte rychlost registračního papíru (25mm/s) a citlivost přístroje (10mm/mV). Po chvilce na monitoru můţete vidět EKG křivky v jednotlivých svodech v reálném čase. Měřené osobě umístěte na tělo nalepovací elektrody podle návodu umístěného na elektrokardiografu.(obr. 2) Obr. 2: Umístění nalepovacích elektrod [1] Na záznamu pojmenujte jednotlivé kmity a vlny a popřípadě stanovte příčinu vzniků šumů. 7

15 Výsledky: Ad b) Pomocí elektrokardiografu MAX 1 změřte EKG vyvolané EKG simulátorem LH Service. Na EKG simulátoru zvolte rytmus 75bpm a sledujte záznam. Záznam vytiskněte na fotosenzitivní papír. Na simulátoru zvolte i další nabízené reţimy (30t/min, 150t/min, asystolie) Nyní porovnejte vytisknuté záznamy z první části úlohy a z této části. Porovnejte tepovou frekvenci, jednotlivé vlny a kmity. Dále se zaměřte na jednotlivé kanály obou záznamů a ty mezi sebou porovnejte. Nakonec se zaměřte na šumy, pokud na záznamech nějaké jsou a určete pravděpodobnou příčinu jejich vzniku. Výsledky: Ad a) Pomocí elektrokardiografu Polymed SE 12 Express změřte fyziologické EKG pacientskému simulátoru METI ECS Zapojte elektrokardiograf Polymed SE 12 Express do sítě a vpravo do zdířky připojte pacientský kabel. 8

16 Na umělého pacienta lze připojit 5 svodů (4 svody končetinové, 1 svod hrudní). Kontaky pro připojení jsou na hrudníku. Zapojení: Červený kabel pravá ruka (R) Ţlutý kabel levá ruka (L) Černý kabel pravá noha (N) Zelený kabel levá noha (F) Červený kabel první hrudní svod (C1) Nyní na kardiografu Polymed SE 12 Express sledujte průběh EKG. Záznam vytisknete stiskem tlačítka START/STOP Na vytištěném záznamu pojmenujte jednotlivé kmity a vlny a záznamy porovnejte se záznamy z minulých úloh. Výsledky: 9

17 Ad b) Pomocí elektrokardiografu Polymed SE 12 Express změřte patologické EKG pacientskému simulátoru METI ECS Tato část úlohy vychází z předchozí úlohy, kde byl simulátor spuštěn v reţimu Stan D.Ardman. Nyní ve spolupráci s vyučujícím simulujte různé srdeční anomálie, které program MUSE nabízí (sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, komorová fibrilace, asystolie). Jeden vyberte a ten zaznamenejte do výsledků. Po vyzkoušení různých srdečních patologií některý záznam vytiskněte stejně jako v předchozí úloze a záznamy opět porovnejte mezi sebou. Výsledky: 10

18 2.4 Metodická příručka 1. EKG a jeho měření 1.1 Cíl a obsah měření Úkolem v této úloze je teoretické a praktické seznámení s přístroji na měření EKG, simulátorem EKG a pacientským simulátorem METI ECS. Tato úloha obsahuje několik dílčích úloh. 1.2 Úkoly měření Měření EKG na elektrokardiografu MAX 1 (cca 45min, 5 lidí) a) Naměřte vlastní EKG (fyziologické, bez zátěţe) na elektrokardiografu Marquette MAX 1 b) Odzkoušejte elektrokardiograf Marquette MAX 1 testerem LH Service (reţim 75 bpm) Měření EKG na elektrokardiografu Polymed SE 12 pacientského simulátoru METI ECS (cca 45min, 5 lidí) a) Naměřte umělému pacientovi fyziologické EKG (reţim Stan D.Ardman) b) Naměřte umělému pacientovi patologické EKG (reţim Stan D.Ardman záloţka Heart sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, komorová fibrilace, asystolie 1.3 Příprava studentů Studenti se na začátku cvičení rozdělí na dvě skupiny. Kaţdá skupina si zvolí jeden ze dvojice úkolů. Skupina, která bude měřit na elektrokardiografu MAX 1, si zvolí jednoho dobrovolníka, kterému naměří EKG. Druhá skupina v uţší spolupráci se cvičícím bude měřit EKG simulátoru METI ECS. 11

19 1.4 Postup měření Ad a) Pomocí elektrokardiografu MAX 1 změřte na dobrovolníkovi EKG (bez zátěţe). Měřené osobě umístěte na tělo nalepovací elektrody podle návodu umístěného na elektrokardiografu.(obr. 3) Obr. 3: Umístění nalepovacích elektrod [1] Pomocí zapínacího tlačítka na zadní straně zapněte elektrokardiograf. Vyplňte ID data (jméno, příjmení), zkontrolujte rychlost registračního papíru (25mm/s) a citlivost přístroje (10mm/mV). Po chvilce na monitoru můţete vidět EKG křivky v jednotlivých svodech v reálném čase. Měřená osoba by měla leţet a být v klidu. Po dostatečném zklidnění měřené osoby vytiskněte záznam pomocí stisku tlačítka pro tisk. Na záznamu pojmenujte jednotlivé kmity a vlny a popřípadě stanovte příčinu vzniků šumů. 12

20 Výsledky: - 71 bpm - Šumění je způsobeno pohybem vyšetřovaného - Na záznamu jsou dobře rozpoznatelné jednotlivé kmity a vlny - EMG filter nastaven na 40Hz Ad b) Pomocí elektrokardiografu MAX 1 změřte EKG vyvolané EKG simulátorem LH Service. Kabely zapojte na simulátor podle značení, které je na kabelech elektrokardiografu a na EKG simulátoru. Po zapojení všech 10 konektorů zapněte EKG simulátor stiskem tlačítka ON. Okamţitě se vám na monitoru začnou objevovat křivky EKG. Mezi jednotlivými nabízenými reţimy simulátoru můţete volně přecházet pomocí šipek, aniţ byste záznam zastavovali. Na EKG simulátoru zvolte rytmus 75bpm a sledujte záznam. Tento reţim simuluje fyziologický stav s tepovou frekvencí 75 tepů/min. Následně vytvořte záznam tohoto EKG na termosenzitivní papír jako v předchozí úloze. Po vytisknutí tohoto záznamu vyzkoušejte jiné nabízené reţimy (30t/min, 150t/min, asystolie). Nyní porovnejte získané záznamy z první části úlohy a z této části. Porovnejte tepovou frekvenci, jednotlivé vlny a kmity. Dále se zaměřte na jednotlivé kanály obou záznamů a ty mezi sebou porovnejte. Nakonec se zaměřte na šumy, pokud na záznamech nějaké jsou a určete pravděpodobnou příčinu jejich vzniku. 13

21 Výsledky: - Nabízena moţnost 75bpm fyziologický stav - Záznamy z jednotlivých svodů jsou srovnatelné se záznamy EKG z předchozího úkolu - Nastaven EMG filter 40Hz Ad a) Pomocí elektrokardiografu Polymed SE 12 Express změřte fyziologické EKG pacientskému simulátoru METI ECS (reţim Stan D.Ardman) Nejprve vyučující zapne simulátor METI ECS pomocí programu MUSE, ve kterém navolí reţim Stan D.Ardman. Na tomto reţimu můţete pozorovat fyziologické projevy zdravého muţe. Zapojte elektrokardiograf Polymed SE 12 Express do sítě a vpravo do zdířky připojte pacientský kabel. Na umělého pacienta lze připojit 5 svodů (4 svody končetinové, 1 svod hrudní). Kontaky pro připojení jsou na hrudníku. Zapojení: Červený kabel pravá ruka (R) Ţlutý kabel levá ruka (L) Černý kabel pravá noha (N) Zelený kabel levá noha (F) 14

22 Červený kabel první hrudní svod (C1) Nyní na kardiografu Polymed SE 12 Express sledujte průběh EKG. Záznam vytisknete stiskem tlačítka START/STOP Na vytištěném záznamu pojmenujte jednotlivé kmity a vlny a záznamy porovnejte se záznamy z minulých úloh. Výsledky: - Hrudní svody zastupuje hrudní svod V1 - Srdeční frekvence byla 73bpm - Na záznamu jsou opět rozeznatelné známé kmity a vlny Ad b) Pomocí elektrokardiografu Polymed SE 12 Express změřte patologické EKG pacientskému simulátoru METI ECS Tato část úlohy vychází z předchozí úlohy, kde byl simulátor spuštěn v reţimu Stan D.Ardman. Nyní ve spolupráci s vyučujícím simulujte různé srdeční anomálie, které program MUSE nabízí (sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, komorová fibrilace, asystolie). Jeden vyberte a ten zaznamenejte do výsledků. 15

23 Po vyzkoušení různých srdečních patologií některý záznam vytiskněte stejně jako v předchozí úloze a záznamy opět porovnejte mezi sebou. Výsledky: - Hrudní svod V1 - Sínusová tachykardie - Srdeční frekvence 124bpm - Na záznamu jsou rozpoznatelné jednotlivé kmity a vlny 1.5 Použité přístroje a pomůcky Ad Elektrokardiograf Marquette MAX 1, EKG simulátor LH Service, Nalepovací elektrody + pacientský kabel Ad Elektrokardiograf Polymed SE 12 Express, Simulátor METI ECS + příslušenství 16

24 3. Úloha TK 3.1 Teoretický úvod Krevní tlak (TK) Krev je vypuzována ze srdce a unášena ke všem tkáním a orgánům těla soustavou cév. Krevní tlak je tedy síla, kterou krev působí na jednotkovou plochu stěny tepen. Kaţdým srdečním úderem pumpuje srdce krev do tepen. Krevní tlak je nejvyšší v okamţiku, kdy se srdce stahuje (kontrahuje) a vypuzuje krev do tepen. Tento tlak se nazývá systolický, laicky horní. Srdce mezi dvěma stahy krev nevypuzuje a krevní tlak klesá, tehdy hovoříme o diastolickém tlaku, který je laicky známý jako dolní nebo také spodní. Krevní tlak je vţdy udáván dvěma hodnotami, tj. tlak systolický a diastolický a jednotkou je nejčastěji 1 torr (torr = mmhg). Hodnoty tlaku lze měřit také v pascalech (1 Torr = Pa). Rozdílem mezi systolickým a diastolickým tlakem je tlak pulsový neboli tlaková amplituda. Další důleţitou hodnotou tlaku je střední tlak, který je důleţitý pro prokrvení periferie. Tímto tlakem rozumíme průměrný tlak po dobu srdečního cyklu. Tato hodnota se rovná přibliţně součtu diastolického tlaku a jedné třetiny tlakové amplitudy. Krevní tlak kaţdého jedince během dne kolísá. Nejniţších hodnot dosahuje obvykle ve spánku, začíná stoupat v ranních hodinách (nejčastěji mezi 4. A 6. hodinou ranní), nejvyšších hodnot zpravidla dosahuje v dopoledních hodinách, těsně po obědě zaznamenáváme určitý pokles. V podvečerních hodinách se u někoho objevuje opět mírný vzestup, u jiných osob naopak krevní tlak v tomto časovém období i nadále pozvolna klesá Měření krevního tlaku Měření krevního tlaku patří k základním lékařským diagnostickým metodám. Krevní tlak lze měřit invazivními a neinvazivními metodami. Invazivní metoda spočívá v zavedení snímacího katétru do krevního řečiště. Tato metoda měření je přesnější, ale pro běţná vyšetření např. u praktického lékaře zcela nevhodná. Běţněji se setkáváme s měřením tlaku neinvazivními metodami, které jsou časově a ekonomicky nenáročné. Mezi tyto metody řadíme palpační, auskultační a oscilometrickou metodu. Palpační metodou lze stanovit pouze hodnotu systolického tlaku. Auskultační metoda vychází z principu vzniku Korotkovových ozev při turbulentním proudění krve. K tomuto měření pouţíváme rtuťové nebo aneroidní (deformační) tonometry, fonendoskop a nafukovací manţetu s balónkem. Na principu auskultační metody dnes pracují i elektronické tonometry, které zvuk snímají pomocí mikrofonu. Oscilometrickou metodu vyuţívají elektronické tonometry. 17

25 3.1.3 Palpační metoda Prsty levé ruky necháme na a. radialis, pravou rukou upouštíme vzduch z manţety a pozorujeme rtuťový sloupec tonometru. Jakmile tlak v manţetě klesne pod hodnotu systolického tlaku, začneme opět hmatat tep na a. radialis. V tomto okamţiku odečítáme hodnoty systolického tlaku. Naměřené hodnoty jsou v průměru obvykle o 2-5 torrů niţší neţ hodnoty naměřené metodou auskultační. [3] Auskultační metoda Při měření auskultační metodou přiloţíme fonendoskop pod dolní okraj manţety na a. brachialis tak, aby se nedotýkal manţety. Manţetu nafoukneme na hodnotu přibliţně 170 mm Hg tak, aby nebyl hmatný puls na a. radialis. Prsty levé ruky necháme na a. radialis, pravou rukou upouštíme vzduch z manţety a pozorujeme rtuťový sloupec tonometru. Jakmile uslyšíme první ozvy, odečteme na stupnici systolický tlak. Během dalšího poklesu tlaku v manţetě se zvuky prodluţují, jejich intenzita se zvětšuje, zvuk je jasnější. Při pokračujícím upouštění tlaku zvuk slábne, aţ vymizí. V tomto okamţiku odečítáme tlak diastolický tlak.[3] Obr. č. 4 Vztah Korotkovových ozev a tlaku v manţetě Oscilometrická metoda Oscilometrickou metodu vyuţívají digitální tonometry. Principem této metody je přenášení pulsace. V rozmezí systolického a diastolického tlaku se přenáší pulsace brachiální artérie na tlak v manţetové komoře a tyto změny tlaku jsou přenášeny do přístroje, kde jsou vyhodnocovány. Hodnoty systolického a diastolického tlaku jsou následně pomocí algoritmů dopočítany. Tyto tonometry fungují zcela automaticky a jsou nejčastějšími zástupci tonometrů pro domácí pouţití. Dále umoţňují vyhodnocovat tepovou frekvenci a naměřená data ukládat do paměti. [1] 18

26 Obr. č. 5 Oscilace vzniklé v manţetě 3.2 Zadání úlohy Krevní tlak a jeho měření Cíl a obsah měření Cílem tohoto měření je zvládnout problematiku měření krevního tlaku a teoreticky a prakticky se seznámit s metodami jeho měření. Úkoly měření a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí neinvazivních technik vyuţívajících tonometr a fonendoskop. Tlak změřte palpačně a auskultačně. b) Sledujte vliv gravitace na krevní tlak. Pomocí automatického tonometru OMRON HEM 907 změřte tlak na levé paţi a na levé noze (nad kotníkem) a diskutujte rozdíl těchto tlaků. c) Změřte krevní tlak pomocí různých dostupných automatických tlakoměrů, naměřené hodnoty zaneste do tabulky a mezi sebou porovnejte. 19

27 d) Pomocí testeru Fluke PRO SIM 8 porovnejte přesnost měření tlakoměru TENSOVAL DUO CONTROL a OMRON HEM 907. Na simulátoru nastavte tlak a na tonometrech sledujte tlak, který je naměřen. Případné rozdíly diskutujte. e) Palpačně a auskultačně změřte tlak na pacientském simulátoru METI ECS (reţim Stan D.Ardman) a naměřené hodnoty zaneste do tabulky. 3.3 Protokol 1. Krevní tlak a jeho měření 1.1 Cíl a obsah měření Cílem tohoto měření je zvládnout problematiku měření krevního tlaku a teoreticky a prakticky se seznámit s metodami jeho měření. 1.2 Úkoly měření a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí neinvazivních technik vyuţívajících tonometr a fonendoskop. Tlak změřte palpačně a auskultačně. b) Sledujte vliv gravitace na krevní tlak. Pomocí automatického tonometru OMRON HEM 907 změřte tlak na levé paţi a na levé noze (nad kotníkem) a diskutujte rozdíl těchto tlaků. c) Změřte krevní tlak pomocí různých dostupných automatických tlakoměrů, naměřené hodnoty zaneste do tabulky a mezi sebou porovnejte. d) Pomocí testeru Fluke PRO SIM 8 porovnejte přesnost měření tlakoměru TENSOVAL DUO CONTROL a OMRON HEM 907. Na simulátoru nastavte tlak a na tonometrech sledujte tlak, který je naměřen. Případné rozdíly diskutujte. e) Palpačně a auskultačně změřte tlak na pacientském simulátoru METI ECS (reţim Stan D.Ardman) a naměřené hodnoty zaneste do tabulky. 20

28 1.3 Použité přístroje a pomůcky Ad a) Rtuťový tonometr, fonendoskop Ad b) Automatický tonometr OMRON HEM 907, metr Ad c) OMRON M10 IT (klasický automatický tonometr), OMRON R7 (zápěsťový tonometr), OMRON IQ 142 (tonometr rukáv ) Ad d) Simulátor vitálních funkcí Fluke ProSim 8, tonometr TENSOVAL DUO CONTROL, tonometr OMRON HEM Ad f) Pacientský simulátor METI ECS (manţeta pro měření krevního tlaku), fonendoskop, rtuťový tonometr 1.4 Měření Ad a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí neinvazivních technik vyuţívajících tonometr a fonendoskop. Tlak změřte palpačně a auskultačně. Provedení: Změřte vyšetřované osobě krevní tlak palpačně a auskultačně pomocí rtuťového tonometru a fonendoskopu. Měření proveďte dvakrát. Dále vypočítejte pulsový a střední tlak. Hodnoty zaneste do tabulky. TK (mm Hg) 1. Měření 2. Měření Palpačně (systolický) Auskultačně (syst./dia.) Auskultačně (pulsový) Auskultačně (střední) Výsledky: 21

29 Ad b) Vlivem gravitace je tlak měřený nad úrovní srdce sníţený a krevní tlak měřený pod úrovní srdce zvýšený oproti tlaku krve měřenému v úrovni srdce o hydrostatický tlak sloupce krve, jehoţ výška je rovná vertikální vzdáleností místa, ve kterém měříme, od úrovně srdce. Provedení: Pomocí plně automatického tonometru OMRON HEM 907 změřte hodnoty tlaku na levé paţi v úrovni srdce a na levé noze (nad kotníkem). Měření opakujte 5x a určete průměrné hodnoty. Měřené osoba by měla být v klidu a vyšetřovaná vestoje. Pomocí metru změřte vertikální vzdálenost vyšetřovaných míst na paţi a na noze. Naměřené hodnoty zaneste do tabulky a z nich stanovte průměrné hodnoty. Měření TK na levé paţi (sys/dia) TK na levé noze (sys/dia) Průměrné hodnoty tlaků Rozdíl tlaků Rozdílem průměrných hodnot tlaků získáte tlak, který je způsoben hydrostatickým tlakem krve. Tento tlak lze stanovit pomocí vztahu p h g, kde h je vertikální vzdálenost vyšetřovaných míst, je hustota krve (1060 kg/m3) a g je gravitační zrychlení. Zhodnoťte a diskutujte výsledky. Výsledky: 22

30 Ad c) Vyzkoušejte si manipulaci s dalšími dostupnými automatickými měřidly krevního tlaku a naměřené hodnoty zaznamenejte do tabulky. Pokud měří i tepovou frekvenci, zapište ji. Výsledky porovnejte mezi sebou a diskutujte o pouţívání těchto tonometrů pro domácí pouţití. Provedení: 1) Omron M10 IT (klasický tonometr) 2) Omron R7 (zápěsťový tonometr) 3) Omron IQ ( rukáv ) Typ tonometru TK (Syst./dias.) Tepová frekvence Omron M10 IT Omron R7 Omron IQ 142 Výsledky: 23

31 Ad d) Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 porovnejte změřené hodnoty tonometru TENSOVAL DUO CONTROL a OMRON HEM Provedení: Podle schématu zapojení propojte pomocí silikonový hadiček simulátor Fluke (výstup pro měření tlaků) s vyšetřovaným tonometrem. Na simulátoru nastavte hodnoty tlaku 120/80 (normální tlak) a měřením zjišťujte odchylky automatických tonometrů. Dále nastavte vyšší tlak 200/150 (hypertenze) a pozorujte odchylky tonometrů při vyšších tlacích. Hodnoty zaznamenejte do tabulky. Naměřené výsledky diskutujte v závěru. Tonometr Tlak 120/80 Rozdíl Tlak 200/150 Rozdíl TENSOVAL DUO CONTROL OMRON HEM 907 Schéma zapojení: Výsledky: Obr. č. 6 Schéma zapojení 24

32 Ad e) Změřte krevní tlak palpačně a auskultačně na pacientském simulátoru METI ECS a hodnoty zaznamenejte do tabulky. METI ECS Naměřené hodnoty Hodnoty na monitoru STK DTK STK DTK Palpačně Auskultačně Výsledky: 3.4 Metodická příručka 1. Krevní tlak a jeho měření 1.1 Cíl a obsah měření Cílem tohoto měření je zvládnout problematiku měření krevního tlaku a teoreticky a prakticky se seznámit s metodami jeho měření. 1.2 Úkoly měření a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí neinvazivních technik vyuţívajících tonometr a fonendoskop. Tlak změřte palpačně a auskultačně. b) Sledujte vliv gravitace na krevní tlak. Pomocí automatického tonometru OMRON HEM 907 změřte tlak na levé paţi a na levé noze (nad kotníkem) a diskutujte rozdíl těchto tlaků. c) Změřte krevní tlak pomocí různých dostupných automatických tlakoměrů, naměřené hodnoty zaneste do tabulky a mezi sebou porovnejte. 25

33 d) Pomocí testeru Fluke PRO SIM 8 porovnejte přesnost měření tlakoměru TENSOVAL DUO CONTROL a OMRON HEM 907. Na simulátoru nastavte tlak a na tonometrech sledujte tlak, který je naměřen. e) Palpačně a auskultačně změřte tlak na pacientském simulátoru METI ECS a naměřené hodnoty zaneste do tabulky. 1.3 Příprava studentů Studenti se na začátku cvičení rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina začne zpracovávat úkoly b) a d), ve kterých se měří s tonometrem OMRON HEM 907. Druhá skupina bude plnit úkoly a), c) a úkol e). Úkol týkající se práce se simulátorem METI ECS budou studenti zpracovávat ve spolupráci s vedoucím cvičení. 1.4 Postup měření Ad a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí neinvazivních technik vyuţívajících tonometr a fonendoskop. Tlak změřte palpačně a auskultačně. Provedení: Změřte vyšetřované osobě krevní tlak palpačně a auskultačně pomocí rtuťového tonometru a fonendoskopu. Měření proveďte dvakrát. Dále vypočítejte pulsový a střední tlak. Hodnoty zaneste do tabulky. TK (mm Hg) 1. Měření 2. Měření Palpačně (systolický) Auskultačně (syst./dia.) 120/80 119/78 Auskultačně (pulsový) Auskultačně (střední) 93,3 91,6 Výsledky: - Byl změřen tlak klasickou metodou měření neinvazivního tlaku - Naměřené hodnoty odpovídají krevnímu tlaku zdravé osoby - Případný pohyb či psychická zátěţ při měření můţe způsobit zvýšení krevního tlaku 26

34 Ad b) Vlivem gravitace je tlak měřený nad úrovní srdce sníţený a krevní tlak měřený pod úrovní srdce zvýšený oproti tlaku krve měřenému v úrovni srdce o hydrostatický tlak sloupce krve, jehoţ výška je rovná vertikální vzdáleností místa, ve kterém měříme, od úrovně srdce. Provedení: Pomocí plně automatického tonometru OMRON HEM 907 změřte hodnoty tlaku na levé paţi v úrovni srdce a na levé noze (nad kotníkem). Měření opakujte 5x a určete průměrné hodnoty. Měřené osoba by měla být v klidu a vyšetřovaná vestoje. Pomocí metru změřte vertikální vzdálenost vyšetřovaných míst na paţi a na noze. Naměřené hodnoty zaneste do tabulky a z nich stanovte průměrné hodnoty. Měření TK na levé paţi (sys/dia) TK na levé noze (sys/dia) /78 236/ /78 240/ /75 233/ /76 235/ /77 236/175 Průměrné hodnoty tlaků 125/77 236/177 Rozdíl tlaků 111/100 Rozdílem průměrných hodnot tlaků získáte tlak, který je způsoben hydrostatickým tlakem krve. Tento tlak lze stanovit pomocí vztahu p h g, kde h je vertikální vzdálenost vyšetřovaných míst, je hustota krve (1060 kg/m3) a g je gravitační zrychlení Porovnejte měřením zjištěný tlak s tlakem vypočítaným díky znalosti vertikální vzdálenosti vyšetřovaných míst. Výsledky: Vzdálenost vyšetřovaných míst 1,1m Hustota krve kg/m3 g=10 p h g Pa Pa = 87,5 Torr (hydrostatický tlak) 27

35 Ad c) Vyzkoušejte si manipulaci s dalšími dostupnými automatickými měřidly krevního tlaku a naměřené hodnoty zaznamenejte do tabulky. Pokud měří i tepovou frekvenci, zapište ji. Výsledky porovnejte mezi sebou a diskutujte o pouţívání těchto tonometrů pro domácí pouţití. Provedení: 4) Omron M10 IT (klasický tonometr) 5) Omron R7 (zápěstový tonometr) Obr. č. 7 Tonometr Omron M10 - IT 6) Omron IQ 142 Obr. č. 8 Tonometr Omron R7 Obr. č. 9 Tonometr Omron IQ

36 Typ tonometru TK (Syst./dias.) Tepová frekvence Omron M10 IT (klasický) 129/82 68 Omron R7 (zápěsťový) 122/76 72 Omron IQ 142 (rukáv) 132/81 65 jiný Výsledky: Domácí pouţití snadná manipulace - intuitivní ovládání - paměť - dostupnost na trhu - nejsou citlivé na okolní hluk Ad d) Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 porovnejte tonometr TENSOVAL DUO CONTROL a OMRON HEM Provedení: Podle schématu zapojení propojte pomocí silikonový hadiček simulátor Fluke (výstup pro měření tlaků) s vyšetřovaným tonometrem. Manţetu navlékněte na simulátor paţe, který je v setu Fluke. Pomocí tlačítka zapněte simulátor Fluke. Na předním ovládacím panelu zvolte NIBP. Pro první měření zvolte stav NORMAL (120/80). Zapněte tonometr a test se spustí automaticky. Po dokončení měření nastavte stav HYPERTENSION (200/150) a pozorujte odchylky tonometrů při vyšších tlacích. Hodnoty zaznamenejte do tabulky. Obr. č. 10 Simulátor vitálních funkcí Fluke ProSim 8 29

37 Tonometr Tlak 120/80 Rozdíl Tlak 200/150 Rozdíl TENSOVAL 130/90 10/10 Error - DUO CONTROL OMRON HEM /80 4/0 204/155 4/5 Schéma zapojení: Výsledky: Obr. č. 11 Schéma zapojení Simulátorem Fluke ProSim 8 lze nasimulovat systolu i diastolu. Oscilace, díky kterým fungují automatické tonometry, je moţné vidět během testu na displeji. Záměrně jsme pro test zvolili jeden horší a jeden výkonnější tonometr. Tonometr TENSOVAL uţ při normální tlaku ukáţe rozdíl 10/10 a případ hypertenze nedokáţe ani změřit. Menší výchylky tlaků se vyskytnou i tonometru OMRON HEM 907. Tonometry je nutné kalibrovat. Ad e) Změřte krevní tlak palpačně a auskultačně jako v úkolu a) na pacientském simulátoru METI ECS a hodnoty zaznamenejte do tabulky. Nejprve vyučující zapne simulátor METI ECS pomocí programu MUSE, ve kterém navolí reţim Stan D.Ardman. Na tomto reţimu můţete pozorovat fyziologické projevy zdravého muţe. Nyní uţ lze na levé paţi nahmatat tep. Na levou paţi se nasadí manţeta, která se spojí s tonometrem a vývodem z umělého pacienta. Tímto je umělý pacient připraven k měření tlaku. Na umělém pacientovi lze naměřit jenom systolu, jak palpačně, tak auskultačně pomocí tonometru. 30

38 Měřené hodnoty lze porovnávat s hodnotami v programu MUSE. METI ECS Naměřené hodnoty Hodnoty na monitoru MUSE STK DTK STK DTK Palpačně Auskultačně Výsledky: Diastolu je moţno uměle vytvořit v programu MUSE odpojením tlakového bodu v místě měření. Naměřené výsledky lze porovnávat s údaji na monitoru od METI ECS 1.5 Použité přístroje a pomůcky Ad a) Rtuťový tonometr, fonendoskop Ad b) Automatický tonometr OMRON HEM 907, metr Ad c) OMRON M10 IT (klasický automatický tonometr), OMRON R7 (zápěsťový tonometr), OMRON IQ 142 (tonometr rukáv ) Ad d) Simulátor vitálních funkcí Fluke ProSim 8, tonometr TENSOVAL DUO CONTROL, tonometr OMRON HEM Ad f) Pacientský simulátor METI ECS (manţeta pro měření krevního tlaku), fonendoskop, tonometr 31

39 4. Úloha monitory 4.1 Teoretický úvod Monitory vitálních funkcí Monitory vitálních funkcí jsou pouţívány na lékařských pracovištích k monitoraci základních ţivotních funkcí. Monitorace můţe být prováděna invazivní či neinvazivní cestou Kdy a proč je monitorování potřebné? Při závaţnějších onemocněních, nebo pokud je zapotřebí stav pacienta přesněji sledovat (např. po některých zákrocích, operacích, po podání léků ovlivňujících krevní tlak, tepovou frekvenci nebo dechovou činnost) je vhodné průběţně monitorovat ţivotní (vitální) funkce. Monitorování umoţňuje ošetřovatelskému personálu bezprostředně reagovat na případné změny či poruchy ţivotních funkcí a zabránit tak ohroţení ţivota nebo zhoršení zdravotního stavu.[2] Co je monitorováno? Obvykle je monitorováno EKG a krevní tlak neinvazivním způsobem (paţní manţetou), případně saturace krve kyslíkem (obsah kyslíku v krvi). V naléhavých situacích a při závaţném ohroţení zdravotního stavu a ţivota lze měřit krevní tlak v tepenném a ţilním řečišti. [2] EKG EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou nalepeny na pacientově těle. Správní umístění elektrod je důleţité pro kvalitní záznam. Z těchto elektrod je dále kabely snímán signál, který je v monitoru zpracováván. Následně je zpracovaný signál zobrazen na monitoru. Ze snímání EKG je dále stanovena hodnota tepové frekvence a z driftu izolinie dechová činnost. U pacientských bedside monitorů (EDAN M50) je rozsah snímání omezen. EKG je snímáno pouze pomocí tří nebo pěti svodů. Tento záznam je ovšem dostačující. U modulárních monitorů (Datex Ohmeda S/5)je moţné snímat aţ dvaáctisvodové EKG NIBP Neinvazivní měření krevního tlaku je prováděné pomocí manţety, která je umístěna na paţi vyšetřované osoby. Měření vyuţívá oscilometrickou metodu, kdy jsou snímány oscilace tlaku přenášené z manţety do přístroje. Tyto oscilace jsou největší v hodnotě středního tlaku. Systolický a diastolický tlak je následně dopočítán. Dechová frekvence Dechová frekvence je snímána pomocí elektrod určených pro EKG, které jsou přilepené na hrudníku. Pohybující se hrudník způsobuje drift izolinie EKG. Z driftu izolinie je stanovena dechová frekvence. 32

40 Saturace krve kyslíkem Nasycení krve kyslíkem je snímáno pomocí neinvazivního senzoru, který je připevněn na prst nebo ušní lalůček. Část těla je prosvícena světlem o dvou vlnových délkách a dále je vyhodnocována propustnost tkání. Tímto snímáním je také stanovena tepová frekvence. IBP Invazivní měření krevního tlaku je prováděno u závaţnějších případů na jednotkách intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resustitačním odděleních. Při tomto měření je do krevního řečiště zaveden snímací katétr Pacientské monitory na cvičeních GE Datex Ohmeda S/5 Tento monitor patří mezi transportní zařízení, avšak kvůli jeho váze (11kg) se tak pouţívá jenom zřídka. Jeho největší výhodou je moţnost zaměnování měřících modulů, které se zasouvají do jeho základní konstrukce. Na cvičeních je moţnost vyuţití dvou různých modulů. Modul E-PRESTN, který umoţňuje měřit krevní tlak invazivním i neinvazivním způsobem, dechovou činnost, EKG, saturaci krve kyslíkem a teplotu. Druhým modulem je modul E-CAiOVX, který slouţí k analýze dechových plynů. Obr. č. 1 Monitor GE Datex Ohmeda S/5 [3] 33

41 Obr. č. 2 Modul E-PRESTN [1] Obr. č. 3 Modul E-CAiOVX [4] EDAN M50 Tento monitor vitálních funkcí patří mezi bedside monitory. Je pouţíván jako transportní zařízení. Umoţňuje měřit EKG (3 a 5 svodové), dechovou činnost, saturaci krve kyslíkem, tepltu a krevní tlak neinvazivním způsobem. 34

42 Obr. č.12 EDAN M50 [5] Zdroje obrázků: [1] [2] [3] [4] [5] 35

43 4.2 Zadání úlohy Monitory vitálních funkcí EKG a TK Cíl a obsah měření Cílem této úlohy je seznámit se s pacientskými monitory GE Datex Ohmeda S/5 a EDAN M50, které jsou běţně pouţívány na lékařských pracovištích. Pomocí monitoru EDAN M50 naměřte vlastní EKG, TK a dále simulátorem Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření krevního tlaku. Modulárním monitorem GE Datex Ohmeda S/5 naměřte obdobně vlastní EKG a TK. Nakonec naměřte EKG pacientskému simulátoru METI ECS a pokuste se změřit i krevní tlak. Úkoly měření EDAN M50 a) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí bedside monitoru EDAN M50. b) Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí bedside monitoru EDAN 50. c) Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření tlaku bedside monitorem EDAN M50. Na simulátoru nastavte tlak a na monitoru sledujte tlak, který je naměřen. GE Datex Ohmeda S/5 d) Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. e) Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. f) Na pacientský simulátor METI ECS (reţim Stan D.Ardman) připojte monitor vitálních funkcí GE Datex Ohmeda S/5. Naměřte EKG a pokuste se změřit TK. 36

44 4.3 Protokol 1. Monitory vitálních funkcí 1.1 Cíl a obsah měření Cílem této úlohy je seznámit se s pacientskými monitory GE Datex Ohmeda S/5 a EDAN M50, které jsou běţně pouţívány na lékařských pracovištích. Pomocí monitoru EDAN M50 naměřte vlastní EKG, TK a dále simulátorem Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření krevního tlaku. Modulárním monitorem GE Datex Ohmeda S/5 naměřte obdobně vlastní EKG a TK. Nakonec naměřte EKG pacientskému simulátoru METI ECS a pokuste se změřit i krevní tlak. 1.2 Úkoly měření EDAN M50 1. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí bedside monitoru EDAN M Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí bedside monitoru EDAN Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření tlaku bedside monitorem EDAN M50. Na simulátoru nastavte tlak a na monitoru sledujte tlak, který je naměřen. GE Datex Ohmeda S/5 4. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. 5. Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. 6. Na pacientský simulátor METI ECS (reţim Stan D.Ardman) připojte monitor vitálních funkcí GE Datex Ohmeda S/5. Naměřte EKG a pokuste se změřit TK. 1.3 Použité přístroje a pomůcky Ad 1. Bedside monitor EDAN M50, set na měření TK Ad 2. Bedside monitor EDAN M50, set na měření EKG, nalepovací elektrody Ad 3. Bedside monitor EDAN M50, set na měření TK, simulátor vitálních funkcí Fluke ProSim 8, set na testování tlakoměrů Ad 4. Modulární monitor GE Datex Ohmeda S/5, set na měření TK 37

45 Ad 5. Modulární monitor GE Datex Ohmeda S/5, set na měření EKG, nalepovací elektrody Ad 6. Modulární monitor GE Datex Ohmeda S/5, set na měření TK a EKG, pacientský simulátor METI ECS 1.5 Měření Ad 1. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí bedside monitoru EDAN M50. Spusťte monitor EDAN M50 pomocí zapínacího tlačítka. Připojte set pro neinvazivní měření krevního tlaku. Manţetu navlekněte na levou paţi a vyšetřovanou osobu uveďte do klidu. Měření zahajte stiskem tlačítka se symbolem paţe. Po naměření krevního tlaku hodnoty zaznamejte do tabulky a po dvouminutových intervalech měření dvakrát zopakujte. V závěru zhodnoťte naměřené výsledky a určete moţné důvody, proč se hodnoty mezi sebou liší. Dále popište metodu měření TK pacientským monitorem. Měření TK (Syst./dias.) Výsledky: Ad 2. Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí bedside monitoru EDAN 50. Do monitoru připojte set pro měření EKG. Pole pro EKG záznam nastavte pomocí kurzorového kolečka. Na tělo měřené osoby nalepte tři snímací elektrody. 38

46 - RA pod klíční kost pravého ramene - LA - pod klíční kost levého ramene - LL levý hypogastr (levá část podbřišku) Nyní zaznamenejte záznam ze druhého svodu. Výsledky: Ad 3. Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření tlaku bedside monitorem EDAN M50. Na simulátoru nastavte tlak a na monitoru sledujte tlak, který je naměřen. Provedení: Podle schématu zapojení propojte pomocí silikonový hadiček simulátor Fluke (výstup pro měření tlaků) s NIBP výstupem pacientského monitoru. Manţetu navlékněte na simulátor paţe, který obsahuje set Fluke. Pomocí tlačítka zapněte simulátor Fluke. Na předním ovládacím panelu zvolte NIBP. Pro první měření zvolte stav NORMAL (120/80). Zapněte pacientský monitor, zvolte měření TK a test se spustí automaticky. Po dokončení měření nastavte stav HYPERTENSION (200/150) a pozorujte odchylky při měření vyšších tlaků. Hodnoty zaznamenejte do tabulky. Obr. č. 16 Simulátor vitálních funkcí Fluke ProSim 8 39

47 Edan M50 Tlak 120/80 Rozdíl Tlak 200/150 Rozdíl Schéma zapojení: Výsledky: Obr. č. 17 Schéma zapojení Ad 4. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. Spusťte monitor GE Datex Ohmeda S/5 pomocí zapínacího tlačítka. Do modulu E-PRESTN připojte set pro neinvazivní měření krevního tlaku. Manţetu navlekněte na levou paţi a vyšetřovanou osobu uveďte do klidu. Měření zahajte tlačítkem START/ZRUŠIT, které je umístěno na modulu E-PRESTN. Po naměření krevního tlaku hodnoty zaznamejte do tabulky a po dvouminutových intervalech měření dvakrát zopakujte. V závěru zhodnoťte naměřené výsledky a určete moţné důvody, proč se hodnoty mezi sebou liší. Dále popište metodu měření TK pacientským monitorem. 40

48 Měření TK (Syst./dias.) Výsledky: Ad 5. Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. Spusťte monitor GE Datex Ohmeda S/5 pomocí zapínacího tlačítka. Do modulu E-PRESTN připojte set pro měření EKG. Vyšetřovanému nalepte na tělo 5 elektrod podle schématu na EKG setu a připojte kabely. Na monitoru vyobrazte záznamy ze svodu II, avr, V1. Měření EKG by mělo být prováděno vleţe. V závěru zhodnoťte naměřené výsledky a určete moţné důvody vzniku šumů. Výsledky: 41

49 Ad 6. Na pacientský simulátor METI ECS (reţim Stan D.Ardman) připojte monitor vitálních funkcí GE Datex Ohmeda S/5. Naměřte EKG a TK. Na umělého pacienta připojte kabely setu na měření EKG. Schéma zapojení je vyobrazeno na EKG setu. Nastavení monitoru odpovídá nastavení v předchozí úloze. Na monitoru jsou vyobrazeny záznamy ze svodu II, avr, V1. Na levou paţi navlékněte manţetu určenou pro simulátor METI ECS. Manţetu napojte do modulu E-PRESTN a do vývodu pro měření NIBP umělého pacienta. Tlačítkem Start/zrušit na modulu E-PRESTN spusťte měření. Manţeta se začne nafukovat nad hodnotu systolického tlaku, ale při poklesu tlaku pod diastolický tlak začne monitor znovu přifukovat. Diastolu na umělém pacientovi nelze naměřit. Jediný způsob jak diastolu ulovit je díky moţnosti vypnutí paţního tlakového bodu v programu MUSE. Upouštění tlaku a hledání diastoly je moţné pozorovat na displeji monitoru a v hodnotě 80 torrů tlakový bod vypnout. Monitor by měl zachytit diastolu. Výsledky: 4.4 Metodická příručka 1. Monitory vitálních funkcí EKG a TK 1.1 Cíl a obsah měření Cílem této úlohy je seznámit se s pacientskými monitory GE Datex Ohmeda S/5 a EDAN M50, které jsou běţně pouţívány na lékařských pracovištích. Pomocí monitoru EDAN M50 42

50 naměřte vlastní EKG, TK a dále simulátorem Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření krevního tlaku. Modulárním monitorem GE Datex Ohmeda S/5 naměřte obdobně vlastní EKG a TK. Nakonec naměřte EKG pacientskému simulátoru METI ECS a pokuste se změřit i krevní tlak. 1.2 Úkoly měření EDAN M50 1. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí bedside monitoru EDAN M Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí bedside monitoru EDAN Pomocí simulátoru vitálních funkcí Fluke ProSim 8 otestujte přesnost měření tlaku bedside monitorem EDAN M50. Na simulátoru nastavte tlak a na monitoru sledujte tlak, který je naměřen. GE Datex Ohmeda S/5 4. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. 5. Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí monitoru GE Datex Ohmeda S/5. 6. Na pacientský simulátor METI ECS (reţim Stan D.Ardman) připojte monitor vitálních funkcí GE Datex Ohmeda S/5. Naměřte EKG a pokuste se změřit TK. 1.3 Příprava studentů Na začátku cvičení se studenti rozdělí na dvě skupiny. Jedna bude měřit pomocí monitoru EDAN M50. Druhá skupina bude pracovat s monitorem GE Datex Ohmeda S/5. Část měření na pacientském simulátoru METI ECS budou studenti vypracovávat v uţší spolupráci s vedoucím cvičení. Po zvládnutí všech úkolů se skupiny vystřídají. 43

51 1.4 Postup měření Ad 1. Dobrovolníkovi změřte krevní tlak pomocí bedside monitoru EDAN M50. Spusťte monitor EDAN M50 pomocí zapínacího tlačítka. Připojte set pro neinvazivní měření krevního tlaku. Manţetu navlekněte na levou paţi a vyšetřovanou osobu uveďte do klidu. Na monitoru zvolte pole, ve kterém bude záznam zobrazován, pomocí kurzorového kolečka. Měření zahajte stiskem tlačítka se symbolem paţe. Po naměření krevního tlaku hodnoty zaznamejte do tabulky a po dvouminutových intervalech měření dvakrát zopakujte. V závěru zhodnoťte naměřené výsledky a určete moţné důvody, proč se hodnoty mezi sebou liší. Dále popište metodu měření TK pacientským monitorem. Měření TK (Syst./dias.) / / /73 Výsledky: Metoda měření monitoru EDAN M50 je oscilometrická. Oscilace vznikají mezi systolou a diastolou, kdy dojde k uvolňování manţety a vzniku turbulentního proudění v a. brachialis. Tyto oscilace jsou nejvyšší v hodnotě středního tlaku. Tlak systolický a diastolický je následně dopočítán. Na měření krevního tlaku má vliv pohyb vyšetřovaného a psychická zátěţ během měření. Ad 2.. Dobrovolníkovi naměřte EKG pomocí bedside monitoru EDAN 50. Do monitoru připojte set pro měření EKG. Pole pro EKG záznam nastavte pomocí kurzorového kolečka. Kliknutím na pole se otevře karta Nastavení křivek EKG. V poloţce kanál svodu zvolte svod II. Kartu zavřete zvolením konec Na tělo měřené osoby nalepte tři snímací elektrody. - RA pod klíční kost pravého ramene - LA - pod klíční kost levého ramene - LL levý hypogastr (levá část podbřišku) 44

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-28 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT. 2012 Barbora Padertová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT. 2012 Barbora Padertová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT 2012 Barbora Padertová i ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského

Více

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Kompletní sortiment tonometrů a příslušenství na e-shopu: www.tonometr.cz nebo www.tonometer.sk Dodavatel: Balení 1 přístroj na měření krevního tlaku boso-medicus family

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu.

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. 1 SOŠO a SOU Moravský Krumlov Bronislav Balek 1 e-mail: bbalek@seznam.cz ÚVOD Počítačový Inteligentní školní experimentální

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek, Jan Šimek Fyziologický srdeční rytmus II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Anatomické poznámky Vznik

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 4 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Plocha povrchu těla Úkol č. 2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku Otázky k úloze, domácí příprava Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku a) Co je to piezo-rezistivní jev? b) Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým

Více

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku Krevní tlak Krevní tlak podle místa měření rozlišujeme centrální a periferní

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Zobrazování ultrazvukem

Zobrazování ultrazvukem 2015/16 Zobrazování ultrazvukem Úvod Ultrazvuk je mechanické vlnění a používá se k léčebným nebo diagnostickým účelům. Frekvence UZ je nad 20 000 Hz, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1 Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ CZ 1 Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

Jméno Datum Skupina EKG

Jméno Datum Skupina EKG 1 Úvod EKG 1.1 Doplňte do textu Měření EKG slouží k nahrávání.aktivity srdce. Elektrokardiogram zaznamenává depolarizaci a repolarizaci buněk.. (2 slova) Fyziologicky začíná impulz v.. nacházející se v.

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 4.

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

ANALÝZA PULZOVÉ VLNY S APLIKACÍ PRO OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

ANALÝZA PULZOVÉ VLNY S APLIKACÍ PRO OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Mobilní lékařské přístroje ve škole Mobilní lékařské přístroje ve škole Bronislav Balek e-mail: bbalek@seznam.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Klíčová slova Biosignál, kardiomonitor, EKG, pulzní

Více

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody?

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? 1 Úvod EKG 1.1 Odpovězte na otázky Kolik elektrod se používá u 12 svodového EKG záznamu? Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? Na kterém svodu je při fyziologických

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Úloha I.: Monitorování 1

Úloha I.: Monitorování 1 Úloha I.: Monitorování 1 1. Měření teploty povrchu těla termočlánkem Kalibrace termočlánku a ověření průběhu jeho teplotní závislosti. Měření teploty povrchu těla a prostředí kalibrovaným termočlánkem.

Více

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Trenérská škola Specializace karate Školní rok 2011 / 2012 II. ročník DIAGNOSTIKA Název projektu: Diagnostika v karate disciplíny KATA a KUMITE Zpracoval:

Více

7. Elektromyografie - EMG.

7. Elektromyografie - EMG. 1 7. Elektromyografie - EMG. Cílem cvičení je seznámit se s elektromyografickým záznamem elektrické aktivity svalu při volní i vyvolané svalové kontrakci, a stanovit rychlost vedení v periferním nervu.

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

6. EKG a periferní oběh.

6. EKG a periferní oběh. 1 6. EKG a periferní oběh. Úvod Srdce představuje dvojité čerpadlo, které čerpá krev v tělovém (systémovém) a plicním řečišti. Rytmická činnost srdce způsobuje pravidelné změny v krevním průtoku. Cílem

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Příručka pro učitele Tematický celek: Fyziologické funkce Téma: Krevní tlak (TK)

Příručka pro učitele Tematický celek: Fyziologické funkce Téma: Krevní tlak (TK) Cíl vyučovací hodiny: Příručka pro učitele Tematický celek: Fyziologické funkce Téma: Krevní tlak (TK) - student definuje pojmy: krevní tlak, systola, diastola; - student zná fyziologické a patologické

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE SRDEČNÍ REVOLUCE PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ SRDEČNÍ STAH ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI PRŮTOK KRVE JEDNOTLIVÝMI ORGÁNY EKG FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

9. Motorické funkce. Úvod.

9. Motorické funkce. Úvod. 1 9. Motorické funkce. Úvod. Cílem cvičení je obeznámit se prakticky s činností svalu. Provedeme experimenty s elektrickou stimulací nervů předloktí a ukážeme si jevy náboru, sumace a tetanické kontrakce.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 5: Principy a aplikace monitorů vitálních funkcí Ing. Roman Matějka (roman.matejka@fbmi.cvut.cz) Poděkování: Tato

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta Zdravotně sociální. Katedra klinických a preklinických oborů.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta Zdravotně sociální. Katedra klinických a preklinických oborů. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Zdravotně sociální Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Analýza EKG zdravotnickým záchranářem v přednemocniční neodkladné péči Vypracoval:

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů

Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská Práce Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů Jakub Hrebeňár Vedoucí práce: Doc.Ing. Lenka Lhotská, CSc. Studijní program:

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá.

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá. Fyziologie srdce Funkce Srdce je pumpa : Funkcí srdce je přečerpávání (pumpování) krve do cévního systému. Protože cévní systém je uzavřený, srdce vytváří klesající tlakový gradient na začátku a na konci

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl.

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl. BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2007 BTL zdravotnická technika,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 1. Jak naplnit oběhový systém. 1. Pomůcku postavte vodorovně na stůl. 2. Odpojte modré hadičky oběhového systému od napojení pod levou plící, (při vypouštění

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla.

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla. ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek - P, Q, R, S a T 1902 Einthoven publikuje první elektrokardiogram 1905 Einthoven přenáší elektrokardiogramy

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU http://is.muni.cz/stech/ ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek -

Více

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home S je světová jednička mezi přístroji určenými k měření krevního tlaku umožňující

Více

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 1: Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku) Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Bc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 2374/2015-ÚVN V Praze dne: 24.4.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 Toto zařízení, je plně automatické, používá se k měření tlaku neinvazivním způsobem. Měří krevní tlak (systolický a diastolický), tepovou frekvenci a přítomnost srdeční arytmie.

Více

12. Senzory pro měření tlaku

12. Senzory pro měření tlaku 12. Senzory pro měření tlaku Úvod: Senzory tlaku najdete v mnoha aplikacích okolo Vás. Měří tlak v pneumatikách, rychlost letadel, změří Váš krevní tlak, množství kapalných látek v nádržích v průmyslu

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více