Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití"

Transkript

1 Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Kompletní sortiment tonometrů a příslušenství na e-shopu: nebo Dodavatel:

2 Balení 1 přístroj na měření krevního tlaku boso-medicus family 1 manžeta CA04 1 měkké pouzdro 2 průkazy pro záznam krevního tlaku 1 záruční list 4 baterie LR 6 1 návod k použití Úvodní informace Přístroj boso-medicus family je nejmodernější počítačem řízený přístroj na měření krevního tlaku. Pracuje na oscilometrickém principu měření. Oscilace vytvářené tepem a přenášené prostřednictvím manžety jsou ukládány a vyhodnocovány mikroprocesorem. Proto není zapotřebí mikrofon, jehož správné umístění je jinak nezbytné, chcete-li získat spolehlivé hodnoty. Přístroj boso-medicus family splňuje požadavky evropských směrnic založených na legislativě regulující zdravotnické prostředky (značka CE) a evropskou normu EN 1060, část 1: Neinvazivní přístroje na měření krevního tlaku - Všeobecné požadavky a část 3: Další požadavky na elektronické systémy měření krevního tlaku. Správnost měřicího systému by měla být pravidelně kontrolována v souladu s platnými směrnicemi jednotlivých zemí, které tuto problematiku regulují. Pokyny pro kontrolu kalibrace jsou uvedeny na straně 14 této brožury. Hodnoty krevního tlaku (TK) Pro správné stanovení krevního tlaku je nutno zjistit následující dvě hodnoty: Systolický neboli horní krevní tlak. Tento tlak vzniká, když se srdeční sval stáhne a krev je tlačena do cév. Diastolický neboli dolní krevní tlak. Tento tlak vzniká, když se srdeční sval rozpíná a znovu se plní krví. Naměřené hodnoty jsou vyjádřeny v mm Hg (mm rtuťového sloupce). 2

3 Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila pro posuzování hodnot krevního tlaku následující vodítko: Systolický Diastolický Velmi vysoký Normální hraniční Normální Optimální nad 140 mm Hg 130 až 139 mm Hg 120 až 129 mm Hg do 119 mm Hg nad 90 mm Hg 85 až 89 mm Hg 80 až 84 mm Hg do 79 mm Hg Nutnost léčby závisí nejenom na krevním tlaku, ale také na profilu rizika u individuálního pacienta. Domácí měření krevního tlaku nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Jestliže jedna z hodnot (SYS/DIA) trvale překračuje limit (> 140 / > 90), obraťte se na svého praktického lékaře. Důležité zásady, které je třeba dodržet při měření vlastního krevního tlaku Krevní tlak si vždy měřte v klidu a v uvolněném stavu. Doporučuje se provádět dvě kontrolní měření denně ráno, když vstanete, a znovu večer před ulehnutím. Krevní tlak se nejlépe měří vsedě. Posaďte se pohodlně do křesla nebo ke stolu, kde si můžete levou ruku snadno opřít v mírně ohnuté poloze. Měření se provádí na obnaženém levém nadloktí. Ujistěte se, že paže není nijak omezena těsným vyhrnutým rukávem. Budete možná muset odložit oděv. Během měření musí být paže v naprostém klidu. Mezi po sobě jdoucími měřeními musí být interval nejméně dvou minut. Rozdíly v krevním tlaku jsou zcela běžné. Dokonce u testů opakovaných těsně po sobě se mohou objevit značné rozdíly. Jednotlivá měření nebo měření prováděná v nepravidelných intervalech nejsou jednoznačným ukazatelem skutečného krevního tlaku. Správné vyhodnocení je možné provést pouze v případě, že měření jsou prováděna pravidelně a zjištěné hodnoty jsou zapisovány do průkazu pro zaznamenávání krevního tlaku. Měření krevního tlaku neznamená léčbu. Nikdy neměňte dávkování žádného léku předepsaného vám vaším lékařem. Nepravidelné srdeční tepy mohou ovlivnit citlivost přístroje a mít za následek zobrazení nesprávných naměřených hodnot. Nepříznivé výsledky se mohou objevit také u pacientů s pacemakerem, kteří mají slabý puls. Samotný přístroj na měření krevního tlaku nemá na pacemaker žádný nepříznivý účinek. Používání přístroje na kontrolu krevního tlaku v blízkosti silných elektromagnetických polí (tj. mobilních telefonů) může mít rovněž za následek chybné hodnoty. 3

4 Spuštění Vložení baterií Zásobník baterií se nachází na spodní straně přístroje. Baterie vložte způsobem znázorněným na obrázku. Mějte na paměti: Pokud budou baterie vloženy nesprávně, přístroj nebude fungovat, což může vést k zahřívání a vytečení baterií. Používejte pouze kvalitní baterie odpovídající specifikacím (viz část Technická data), odolné proti vytečení, a nikdy nekombinujte použité a nové baterie nebo baterie od různých výrobců. Kdykoli nebude přístroj určitý čas používán, baterie vyjměte. Na přístroji se ukazují následující symboly: baterie zcela nabitá baterie částečně nabitá baterie vyžaduje brzkou výměnu bliká! Není již možno provést žádné další měření; vyměňte baterii. Chraňte životní prostředí Použité baterie a akumulátorové baterie nepatří do domácího odpadu. Lze je odkládat ve speciálních odpadních centrech pro použité baterie. Informace získáte u správních orgánů. Baterie vyměňujte, pouze pokud je přístroj vypnutý! Pokud nebudou baterie vyměněny během 30 sekund, dojde k vymazání naměřených hodnot. Vyjmete-li baterie z přístroje, který je zapnutý, paměť bude okamžitě vymazána. 4

5 Jak si změřit krevní tlak Nasazení manžety Manžetu rozevřete do kruhového tvaru a navlečte ji na nadloktí tak, aby spodní okraj manžety byl 2-3 cm nad loktem a speciální značka byla přitom umístěna přímo na tepně. Kovový kroužek nesmí nikdy ležet přímo na tepně, protože by to mohlo způsobit nesprávné odečty hodnot. Opatrně protáhněte konec manžety kovovým kroužkem a umístěte jej nahoře kolem nadloktí. Lehkým přitlačením zajistěte suchý zip. Manžeta nesmí být příliš těsná. Mezí paží a manžetou by měl být prostor přibližně na dva prsty. Poznámka k velikostem manžet: Tento přístroj smí být používán pouze s těmito typy manžet: Typ Obvod Objednací číslo CA cm CA cm CA cm * * dodává se jako standard Důležité: Měření by nemělo trvat déle než 2 minuty. V případě chyby lze měření kdykoli přerušit otevřením suchého zipu na manžetě. 5

6 Změření krevního tlaku Připojte manžetu k přístroji na měření krevního tlaku tak, že zástrčku pevně zasunete (cvaknutí) do otvoru na levé straně přístroj. Paži s manžetou položte v uvolněné poloze a mírně ohnutou na stůl tak, aby manžeta byla ve stejné úrovni jako vaše srdce. 6

7 Zvolte si symbol pro své měření: nebo Krátce stiskněte tlačítko s vaším symbolem. Tlačítko se symbolem se rozsvítí zeleně. Na displeji se krátce rozsvítí všechny číslice a symboly funkcí, což ukazuje, že přístroj je připravený k použití. Poznámka k režimu hosta: Pokud nemá být měření uloženo (režim hosta), měření spusťte krátkým stiskem obou tlačítek zároveň. Žádné tlačítko se nerozsvítí. Při prvním měření po vložení baterií přístroj automaticky nafoukne manžetu na tlak přibližně 160 mm Hg. Stoupající tlak v manžetě se zobrazí pomocí měnících se číslic. Pokud tento tlak nebude dostatečný, přístroj jej automaticky zvýší o přibližně 40 mm Hg. Při příštím měření bude manžeta nafouknuta na tlak určený podle výsledku posledního měření (automatická paměťová funkce: tlak nafouknuté manžety = systola posledního měření + 40 mm Hg). Po dosažení správného tlaku se pumpa vypne a vzduch je z manžety automaticky vypouštěn. Během měření krevního tlaku je znovu digitálně zobrazován pokles tlaku v manžetě a svítí symbol klidu a nesmíte mluvit.. Nezapomeňte, že musíte zůstat v naprostém 7

8 Zobrazení naměřených hodnot Jakmile jsou registrovány první tepy, symbol začne blikat v rytmu tepu. Po dokončení měření se automaticky otevře vestavěný magnetický ventil, aby mohlo dojít k rychlému vypuštění manžety. Pro každý ze symbolů a má přístroj kapacitu paměti 30 měření. Měření se automaticky ukládá. (Výjimka: režim hosta, viz strana 9.) Jakmile je paměť plná (maximálně 30 měření), nejstarší měření je vymazáno a nejnovější měření je uloženo. Neplatná měření nejsou do paměti uložena. Jestliže se po dokončeném měření objeví symbol měření zopakovat a přitom držet paži nehybně., doporučuje se Pokud se po zopakovaném měření, při kterém byla paže držena nehybně, znovu zobrazí symbol, může to být známkou nepravidelného srdečního tepu. Tento problém proberte se svým praktickým lékařem při vaší příští návštěvě. Přístroj se automaticky vypne přibližně po jedné minutě. Chcete-li měření zopakovat, znovu krátce stiskněte vaše tlačítko se symbolem. Není-li požadováno žádné další měření, sejměte manžetu. Přerušení měření: Měření lze v jakékoli fázi jednoduše přerušit opětovným stiskem vašeho tlačítka se symbolem. Tím se automaticky vypustí vzduch z manžety. (Chcete-li provést další měření, znovu stiskněte vaše tlačítko se symbolem). Systola v mm Hg Diastola v mm Hg Tepy/min. 8

9 Jak zaznamenávat hodnoty krevního tlaku do záznamového průkazu a jak vyvolat průměrnou hodnotu (včetně hodnocení podle WHO) Naměřené hodnoty zapisujte do vašeho průkazu pro záznam krevního tlaku (jsou přiloženy dva průkazy). Zapisujte všechna jednotlivá měření. Po 30 měřeních vyvolejte individuální průměrnou hodnotu a zapište ji do přiděleného sloupce v kartě pro záznam krevního tlaku. Pro vyvolání průměrné hodnoty stiskněte příslušné tlačítko se symbolem na přibližně 3 sekundy, když je přístroj vypnutý. Objeví se průměrná hodnota ze všech uložených hodnot (systola a diastola). V poli pro zobrazení tepu bliká počet získaných měření. Tlačítko se symbolem pro zobrazenou hodnotu se rozsvítí zeleně. Jestliže nejsou v paměti uložena žádná měření, na displeji pro počet provedených měření bliká. Na displejích pro systolu i diastolu je zobrazeno. Na levé straně displeje se objeví index vztahující se k průměrné hodnotě. Vyhodnocovací stupnice vám okamžitě ukáže, kde se pohybuje váš krevní tlak na základě klasifikace WHO (viz strana 4). Průměrná hodnota systoly v mm Hg Průměrná hodnota diastoly v mm Hg Počet měření Vyhodnocení podle klasifikace WHO Velmi vysoký Normální hraniční Normální Optimální 9

10 Jak vyvolat uložené naměřené hodnoty Poslední uložené měření se ukáže okamžitě po zobrazení průměrné hodnoty. Na displeji se objeví číslo měření. Po 3 sekundách se automaticky objeví odpovídající naměřená hodnota (systola, diastola, tep). Tlačítko se symbolem pro zobrazenou hodnotu se rozsvítí zeleně. Stejným způsobem se automaticky zobrazí všechna uložená měření. Přístroj můžete vypnout jednoduše stiskem tlačítka s vaším symbolem. Jestliže žádné tlačítko nestisknete, přístroj se vypne automaticky po 5 sekundách. Baterie vyměňujte, pouze pokud je přístroj vypnutý! Pokud nebudou baterie vyměněny během 30 sekund, dojde k vymazání naměřených hodnot. Vyjmete-li baterie z přístroje, který je zapnutý, paměť bude okamžitě vymazána. Systola v mm Hg Diastola v mm Hg Tepy/min. 10

11 Napájení ze sítě Na zadní straně přístroje se nachází konektorová zásuvka pro napájení ze sítě. Pro napájení přístroje ze sítě používejte pouze napájecí zdroj boso-power (objednací číslo: ). Tento napájecí zdroj poskytuje usměrněný výstup správné polarity. Jiné komerčně dostupné napájecí jednotky mohou poškodit elektronické komponenty a mít za následek neplatnost záruky. Důležité: Pokud nejsou v přístroji žádné baterie, ihned po odpojení přívodu napájení je vymazána paměť. Aby byla paměť zachována, vložte baterie. Vypněte přístroj, odpojte konektor od přístroje a poté vytáhněte adaptér z nástěnné zásuvky. Chybové zprávy Pokud se během měření krevního tlaku vyskytne jakýkoli problém, který brání správnému měření, na displeji se namísto hodnoty krevního tlaku zobrazí chybová zpráva. Význam chybových zpráv: Err: Během měření krevního tlaku kolísal tlak v manžetě Paži držte v klidu nebo Nebylo možno získat žádné platné hodnoty pulsu Zkontrolujte polohu manžety nebo Rozdíl systolického a diastolického tlaku je 10 mm Hg Zkontrolujte polohu manžety 11

12 Err CUF: Nesprávné nafouknutí Manžeta možná není umístěna dostatečně pevně : Nepravidelný tep nebo nesprávné změření krevního tlaku (tj. pohyb během měření) Zopakujte měření a paži přitom držte v naprostém klidu. Jestliže se znovu zobrazí symbol, může to znamenat nepravidelný srdeční tep. Obraťte se na svého praktického lékaře. Čištění přístroje na měření krevního tlaku a manžety Přístroj čistěte pouze pomocí měkkého suchého hadříku. Malé skvrny lze odstranit patentovaným čističem skvrn. Informace o záruce Podrobné informace o záručních podmínkách viz přiložený záruční list. Záruku lze uplatnit, pouze pokud je k přístroji přiložen vyplněný záruční list, opatřený razítkem dodavatele nebo dodací list / faktura. V případě servisní opravy v záruční době zašlete přístroj pečlivě zabalený a se zaplaceným poštovným s jasnou identifikaci odesílatele a popisem závady Vašemu dodavateli. Autorizovaný prodejce a servisní středisko pro ČR a SR: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. 17. listopadu 861, JIČÍN Tel./fax: GSM: Internet: E-shop: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. Strážná 11, Bratislava GSM: , Fax.: Internet: E-shop: 12

13 Technická data: Měřicí systém: Rozsah měření: Tlak v manžetě: Kapacita paměti: oscilometrický mm Hg, tepů/min mm Hg 2 x 30 měření Displej: LCD Pracovní podmínky: Teplota prostředí: C Relativní vlhkost vzduchu % Podmínky skladování: Teplota prostředí - 5 C to + 50 C Relativní vlhkost vzduchu maximálně 85 % Napájení: Stejnosměrné 6 V (baterie 4 x 1,5 V mignon, IEC LR 6, alkalické manganové) Alternativní speciální možnost: Síťová jednotka 6 V ss, objednací č (Polarita: vnější MINUS, vnitřní PLUS) Kontrola baterií: Hmotnost: Rozměry (š x v x h): Zobrazení symbolu na LCD displeji 300 g bez baterií 150 mm x 65 mm x 115 mm Klasifikace: Třída II ( ) Typ BF ( ) Klinický test (DIN 58130): Maximální odchylka tlaku v manžetě: Správnost splňuje požadavky EN 1060, části 3 ± 3 mm Hg Maximální odchylka tepové frekvence: ± 5 % Práva na změnu technických specifi kací vyhrazena. 13

14 Kontrola rekalibrace - pokyny k testům 0124 A) Funkční testy Funkční testy lze provádět pouze na osobách nebo pomocí vhodného simulátoru. B) Test těsnosti tlakového obvodu a odchylky udávaného tlaku Mějte na paměti: a) Když v režimu měření stoupne tlak nad 320 mm Hg, je aktivován ventil rychlého vypouštění a tlakový okruh se otevře. Když během testování stoupne tlak nad 320 mm Hg, displej začne blikat. b) Před testem je nutno z hadičky manžety odstranit konektor. Krátkou spojovací hlavu konektoru, která byla až dosud připojena k přístroji a zapojena do odpovídající zásuvky na přístroji, je poté nutno připojit k hadičce manžety a dlouhou spojovací hlavu konektoru je nutno zasunout do přístroje. Nakonec je nutno do tlakového obvodu umístit balónek pumpy. Test 1.) Vyjměte baterie. 2.) Podržte stisknuté tlačítko se symbolem a vložte baterie. 3.) Uvolněte tlačítko se symbolem. Přístroj je nyní připraven na test. V polích pro systolický, diastolický tlak a tepovou frekvenci na displeji se nyní ukazuje skutečný tlak. Tlačítko se symbolem se rozsvítí zeleně. 4.) Nyní lze obvyklým způsobem provést test odchylky udávaného tlaku a těsnosti tlakového obvodu (doba ustálení manžety nejméně 30 sekund). 5.) Přístroj vypněte opětovným stiskem tlačítka se symbolem a úplně obnovte normální zapojení. C) Zabezpečení V rámci opatření pro ochranu správné kalibrace přístroje pro měření krevního tlaku lze horní a dolní část krytu spojit bezpečnostním uzávěrem. Z bezpečnostních důvodů lze případně také uzavřít otvor spojovacího šroubu v zadní části přístroje. 14

15 Záruční podmínky Pro udaný přístroj platí 2 letá (3 letá) záruční doba od data prodeje. Datum prodeje se musí doložit buď od prodejce vyplněným Záručním listem nebo fakturou. V rámci záruční doby budou zdarma odstraněny závady vzniklé následkem chyb materiálu nebo výrobního procesu. Záruka se nevztahuje na vady výrobků nebo jiné vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením živelnými pohromami (např. úder blesku, povodeň, požár) nebo působením jiných nestandardních jevů (např. přepětí v rozvodné síti). Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé během transportu od výrobce k prodejci nebo spotřebiteli nebo při zaslání na servis a dále na náhradní díly, které podléhají běžnému opotřebení (manžety, balónky, gumové díly, síťový kabel atd.). Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce. Servis v záruční době neprodlužuje tuto záruční dobu, a to jak pro celý přístroj, tak pro jeho jednotlivé vyměněné díly. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené používáním přístroje se vylučuje, pokud je závada na přístroji uznána jako závada v záruční době. Ztracený Záruční list se nenahrazuje. Neoprávněně změněný Záruční list je neplatný. V případě servisní opravy v záruční době zašlete přístroj pečlivě zabalený a se zaplaceným poštovným s jasnou identifikaci odesílatele a popisem závady Vašemu dodavateli. Servisní středisko ČR: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. 17. listopadu 861, JIČÍN Tel./fax: GSM: Internet: E-shop: Servisní středisko SR: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. Strážná 11, Bratislava GSM: , Fax.: Internet: E-shop: 15

16 Záruční list Datum prodeje: Výrobní číslo: Záruční list Délka záruky: 2 roky 3 roky razítko prodejce: Záruční list 16

BC 31. z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BC 31. z Návod k použití Měřič krevního tlaku BC 31 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Německo) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de ČESKY Vážená

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

BM 35 z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BM 35 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BM 35 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0344 Česky

Více

BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Seznámení...2 2. Důležité pokyny...2 3. Popis přístroje...5 4. Příprava měření...6

Více

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 Toto zařízení, je plně automatické, používá se k měření tlaku neinvazivním způsobem. Měří krevní tlak (systolický a diastolický), tepovou frekvenci a přítomnost srdeční arytmie.

Více

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Přečtěte si prosím následující pokyny pro správné a bezpečné použití tohoto přístroje. Upozornění: 1. Pokud si na základě naměřených hodnot sami stanovíte léčbu, vystavujete

Více

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku BC 58 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážení zákazníci,

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1 Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ CZ 1 Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje

Více

BM 45 z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 45 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BM 45 CZ z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de ČESKY Vážení

Více

BC 60. Přístroj na měření krevního tlaku Návod k použití...(2-11)

BC 60. Přístroj na měření krevního tlaku Návod k použití...(2-11) BC 60 Přístroj na měření krevního tlaku Návod k použití...(2-11) BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Německo) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de e-mail: kd@beurer.de

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

BM 20. z Tlakoměr. Návod k použití

BM 20. z Tlakoměr. Návod k použití BM 20 CZ z Tlakoměr Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky 1. Seznámení S

Více

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home S je světová jednička mezi přístroji určenými k měření krevního tlaku umožňující

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R mobil Návod k použití R Neues Foto kommt Úvodní poznámka Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtěte návod k použití, protože správné měření krevního tlaku je možné pouze při správném zacházení s

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TONOMETR BEZRTUŤOVÝ

NÁVOD K POUŽITÍ TONOMETR BEZRTUŤOVÝ NÁVOD K POUŽITÍ TONOMETR BEZRTUŤOVÝ MODEL: UM-101 VÝROBCE: A&D Company Ltd. R&D Technical Centre 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 364 Japonia Rev. 2014.04.24 AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE EU: A&D Instruments

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-06 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod, informace o výrobku... 3 Co znamená technologie měření Real Fuzzy (Fuzzy Logic)?... 3 Důležitá upozornění... 3 Důležité informace na téma krevní tlak a jeho měření...

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-07 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití BF 220 CZ z Skleněná diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 5 1

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Obj. č: 3058 Informace o produktu Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 40 Plně automatický měřič krevního tlaku na nadloktí, který zobrazuje na svém displeji 3 naposledy naměřené hodnoty (průměrné hodnoty ze 3 naposledy provedených měření) s

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití FT 70 z Multifunkční teploměr Návod k použití CZ BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Návod k použití... 2-8

Návod k použití... 2-8 KS 42 CZ Designová kuchyňská váha Návod k použití... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Pažní tlakoměr s bezdrátovým přenosem dat. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první!

Pažní tlakoměr s bezdrátovým přenosem dat. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první! Pažní tlakoměr s bezdrátovým přenosem dat Návod k použití Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D31301-08-01-02-42_R1_27/11/2012 Obsah: I. Úvod 3 Popis zařízení 3 Normální variace krevního tlaku

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

ALBERT little. Návod k použití

ALBERT little. Návod k použití ALBERT little Návod k použití ALBERT little Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný odvlhčovač vzduchu Albert little (dále jen Albert), díky kterému již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC008 Bezdotykový teploměr 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Ecare 3.5 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA

Ecare 3.5 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Ecare 3.5 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA OBSAH: Bezpečnostní pokyny a upozornění Obsah balení a ovládací prvky Použití ecare 3,5 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení 3. Režimy zobrazení 4. Funkce Pozastavení

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Všechny bezpečnostní zprávy jsou označeny slovem VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ. Tato slova mají následující významy: VÝSTRAHA UPOZORNĚNÍ Důležitá

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200

Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200 Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200 Jednoduché používání Automatické nafukování pro poskytnutí většího komfortu a pohodlí Měří systolický

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

ihealth HS3 Bluetooth osobní váha - uživatelská příručka

ihealth HS3 Bluetooth osobní váha - uživatelská příručka ihealth HS3 Bluetooth osobní váha Uživatelská příručka Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Upozornění pro uživatele... 3 Co je potřeba k nastavení... 4 Nastavení... 4 Jednotky měření... 5 Proces měření hmotnosti...

Více

imagine explore learn www.einsteinworld.cz

imagine explore learn www.einsteinworld.cz imagine explore learn www.einsteinworld.cz Gratulujeme vám k zakoupení měřícího rozhraní einstein LabMate+, které je navrženo tak, aby z kteréhokoliv tabletu či počítače vytvořilo nástroj pro pokročilé

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Měřící lať Smart Rod

Měřící lať Smart Rod Měřící lať Smart Rod Návod k použití Obsah Stavba měřící latě 3 Pole s tlačítky 4 Zobrazení na displeji 5 Druh provozu laserová výška 6 Druh provozu absolutní měření 7 Vypínání měřící latě 7 Technická

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více