Náš oficiální název. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš oficiální název. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013"

Transkript

1 Náš oficiální název. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 0

2 Obsah Základní cíle plánu EVVO.. 2 Cílové skupiny 2 Oblast výchovně-vzdělávacího procesu.. 2 Odborné exkurze. 3 Aktivity školy. 4 Učení v přírodě, informační tabule, pracovně-ekologický pobyt. 6 Ekologizace školy a dětského domova 7 Spolupráce školy 8 Školní www stránky.. 8 Materiální zajištění plánu EVVO 8 Přílohy 9 Areál technických služeb Opava 1

3 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad udržitelného rozvoje,který je v celém světě pokládán za jedinou možnou alternativu rozvoje lidské společnosti. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří mezi prvořadé zájmy EU. Předpokladem udržitelného rozvoje je zvýšení ekologického vědomí lidí a jejich připravenost pro nové přístupy v celé technicko-ekonomické a sociální oblasti. Základní cíle plánu EVVO - předat žákům znalosti a dovednosti z oblasti životního prostředí - rozvíjet u žáků schopnosti uvažovat v souvislostech - ovlivňovat u žáků jejich vztah k přírodě - působit u žáků na vytváření hierarchie životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje Cílové skupiny - žáci základní školy praktické - žáci odborného učiliště - žáci na internátě - pedagogičtí a výchovní pracovníci - nepedagogičtí pracovníci Program EVVO je na následující tři školní roky zaměřen na odpadové hospodářství, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Oblast výchovně-vzdělávacího procesu - hlavní téma: ekologie, odpady - do jednotlivých předmětů včetně odborného výcviku je možné zařazovat například tato témata: - ekologie jako pojem, ekologie jako součást běžného života - význam ekologie - odpad jako pojem, odpad jako produkt běžného života - kam s ním? - kouzlo tříděného odpadu 2

4 Podle charakteru předmětu a typu hodiny je možné využít různé formy, útvary a metody. Například slohová práce, referát, vycházky do přírody, výlety, exkurze apod. - vhodně zařadit ekologické a environmentální problematiky do tématických plánů a výuky jednotlivých předmětů. - nosný předmět pro environmentální výuku je přírodopis, chemie a ekologie - v těchto předmětech žáci provádí některé ekologicky zaměřené činnosti: - rozbor společenstev v areálu školy - botanická vycházka - zoologická vycházka - posouzení ekologické situace v okolí školy - sledování filmů s ekologickou tématikou Osnovy a učební texty jsou základním vodítkem, které jsou doplňovány: - tématické exkurze - výukou v přírodě - výukové videokazety - výukové programy PC - možnost připojit se k internetu v každé třídě (připravováno) - zařazování besed s odborníky - krátkodobé projekty Odborné exkurze V rámci odborné exkurze bude třídním učitelem zařazen vhodný pobyt žáků v přírodě např.. - pobyt v přírodě - stanování - turistická akce - návštěva CHKO - cyklistika - Pro krátkodobé exkurze se zaměřením na ekologii a na odpadové hospodářství je možné využít blízké lokality a subjekty,např.: - přehrady Kružberk a Slezská Harta - rozhledna v Jakubčovicích - rozhledna Velký Roudný - zrekultivovaná skládka Velké Heraltice - Technické služby Opava s.r.o. - A.B.TITAN s.r.o., Bruntál, ACF-CZ spol. s.r.o., Mosty u Jablunkova, Provozovna výroby paliv, Luhy 121, Horní Benešov, Hana Havlíková předsedkyně družstva 3

5 - Rašelina BIO s.r.o. Opava - Kompostárna Křišťanovice (zpracování chlévské mrvy na granulované hnojivo) - Eko-Hum spol.s.r.o., Březová u Vítkova - ekofarma Kružberk - čistička odpadních vod Opava (Bruntál) - VENDELÍN, Pštrosí farma Eko-Hum, tel: Užitečné odkazy: Pro vícedenní exkurzi s ekologickým zaměřením je možné využít vzdálenější lokality,např.: - přečerpávací přehrada Dlouhé Stráně - pramen Odry - vojenský prostor Libavá - ZOO Zlín-Lešná - ZOO Olomouc - Dinopark Vyškov - arcibiskupské zahrady v Kroměříži - Lednicko-valtický areál - Lužní lesy podél řeky Moravy - CHKO Šumava - JE Dukovany a Temelín - Solární domy v Rýmařově Aktivity školy Program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. 1. Žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí Termín: trvale Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: pedagogičtí pracovníci 2. Zatraktivnit a udržovat společně s žáky místa na tříděný odpad, kontrolovat správnost používání, Odpovídá: koordinátor EVVO 3. Vhodnou formou zvyšovat kvalifikaci učitelů, učitelů OV a vychovatelů pro EVVO. Různé akce pořádané ekologickými subjekty vždy posuzovat vzhledem k zaměření výuky na naší škole. Termín: průběžně Odpovídá: vedení ZŠ,SŠ, DD a I Spolupráce: koordinátor EVVO 4

6 4. Pečovat o životní prostředí v areálu ZŠ,SŠ, DD a I i v jeho těsném okolí. Termín: trvale Odpovídá: pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci 5. Dle projektu pokračovat v realizaci projektu parkových úprav areálu ZŠ,SŠ,DD a I. Termín: červen 2013 Odpovídá: ing.gabriela Sglundová Spolupráce: koordinátor EVVO 6. Vyhodnotit Roční prováděcí plán EVVO a jeho hodnocení začlenit do výroční zprávy školy. Termín: červen 2012, červen 2013 Odpovídá: koordinátor EVVO 7. Problematiku ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje používat ze zpracovaných Školních vzdělávacích programů. Termín: trvalý Odpovídá: koordinátor EVVO a ŠVP 8. odpadové hospodářství formou dotazníku jak u dětí, tak pedagogických I nepedagogických pracovníků 9. Postupně školu vybavovat metodickými materiály, vhodnými časopisy a literaturou potřebnou k EVVO. Termín: průběžně Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé 10. Iniciovat soutěže a pobyty s tématikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Termín: průběžně Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé 11. Pokračovat v třídění odpadu plasty, papír, použité baterie Termín: trvale Odpovídají: učitelé Spolupráce: koordinátor EVVO Enviromentální výchova (součásti ŠVP ZŠ, Zh) - vede k uvědomování si podmínek života a nebezpečí při jeho ohrožování - přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy prostředí v různých oblastech světa - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní jednání občana vůči prostředí - učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 5

7 Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Člověk a jeho svět - Člověk a příroda - Člověk a společnost - Informační a komunikační technologie - Člověk a zdraví - Umění a kultura - Člověk a svět práce 1. Učení v přírodě Součástí školního areálu je velký park, kde chceme vybudovat naučnou stezku a místo, kde bude probíhat výuka přímo v přírodě. Součástí školního areálu je velký park, kde chceme vybudovat naučnou stezku a místo, kde bude probíhat výuka přímo v přírodě. Naučná stezka bude začínat u vstupu do areálu zámku, bude značena turistickými značkami a žáci se budou při průchodu formou informačních tabulí seznamovat s florou, faunou, přírodninami a vodním tokem, které se zde nacházejí. Konec stezky bude v prostorách místní oranžérie s botanickou zahradou uzavřeného vodního prvku. Délka stezky bude 1,5 km. Počet zastávek 7. Stezka bude využívána pouze pro pěší turistiku se střední náročnosti v rámci terénních nerovností a dobou prohlídky 1,5 hodiny. Součástí trasy bude i přírodní učebna EVVO, která bude sestávat s malého kamenného kruhového ohniště jako centrálního bodu, laviček do půlkruhu a tyto budou doplněny vysázenou zelení. Součásti trasy budou i odpočívadla s velkoplošnými informačními tabulemi. Při vstupu budou umístěny mobilní nádoby s osázenou zelení na estetizaci interní plochy veřejného prostranství. Celý projekt je v souladu s tezemi stálého programu EVVO a vychází z konkrétních potřeb nejen našeho ŠVP, ale i ze samé podstaty poznání a ochrany naší přírody. Viz příloha č.1: Školní naučná stezka Pod zámeckou věží 3. Informační tabule V budově školy i v budově odborného výcviku jsou zřízeny nástěnky, na kterých jsou nebo budou prezentována tato témata: - ekologický provoz školy - třídění odpadů - aktivity a pobyty žáků v přírodě 4. Pracovně ekologický pobyt, Hotel Bahenec, Welness, Písek u Jablunkova Pracovně ekologický pobyt učňů Hotel Bahenec Písek u Jablůnkova, Beskydy: Tento pracovní pobyt byl učňům poskytnut v období června 2007, kdy se učni podíleli na ekologizaci lesnického území s rekreačním využitím. Tento krok byl základním kamenem k otevření a zpřístupnění naučné stezku v bodě styku státních hranic - Polsko Slovensko Česko nad vrcholem Bahenec. Učni zde 6

8 přispěli svými nabytými znalostmi a dovednostmi, z oboru zahradnické a zednické práce, ke tvorbě dílčí přírodní kompozice. Celá kompozice je charakteristická svou podobností volnému přírodnímu uspořádání, projevující se mimo jiné i maximálním potlačením vázanosti prvků. Činí ji přitažlivým pro lidské oko, protože jim poskytuje pocit největšího uvolnění. Ekologická úprava objetku chaty Bahenec - trojmezí Polsko-Česko Slovensko. Tímto krokem, bychom chtěli navázat spolupráci s kolegy z EU v rámci ozelenění našeho blízkého okolí a k tomuto záměru přispět dílčí odbornou práci dětí z dětského domova, vedeni ideou I my chceme žít v čistém prostředí. 5. Ekologický pobyt ENVIRON 6. Ekologizace školy a dětského domova Exteriér školy je tvořen rozsáhlým, odborně udržovaným parkem, na jehož údržbě se budou i nadále v rámci pracovního vyučování a odborného výcviku podílet i žáci. Údržba celého areálu se bude provádět ekologicky šetrnými metodami, k čemuž budou žáci vedeni. Areál může i nadále sloužit pro plnění ekologických projektů v rámci výuky přírodopisu a ekologie.výsledkem této činnosti bude i konkrétní úprava části areálu s estetickým a pedagogickým vyzněním. (Výsadba nových keřů a stromů, označení dřevin v našem parku, výstavba učebního místa). Interiér školy a internátu: V učebnách, na chodbách a na internátě jsou umístěny pokojové rostliny, o které se ubytovaní i docházející žáci starají. Třídění odpadů: Ve škole i na internátě zavedeme separaci odpadů na papír, plasty a sklo. 7

9 Ve třídách a na chodbách budou umístěny barevně rozlišené nádoby-modré na papír, žluté na plasty a zelené na sklo. V rámci výuky se žákům vysvětluje význam recyklace odpadů. Sběrové aktivity: V rámci pracovního vyučování a odborného výcviku žáci průbežně shromažďují druhotné suroviny (železo,barevné kovy, papír). Získané peníze jsou pak využity pro exkurze a výlety. Nebezpečný odpad: Tento odpad shromažďujeme dle platných směrnic. (Jedná se například o různé baterie, zářivky apod.). Skladové hospodářství: Při skladování hnojiv, prostředků k ochraně rostlin, pohonných hmot a maziv postupovat nadále tak, aby nemohlo docházet k znečišťování životního prostředí. Hospodaření s energií a vodou: Ve škole i na internátě je možno průběžně zavádět úsporné žárovky, v zimním období topit dle momentálního počasí, větrat intenzívně po krátkou dobu, omezit množství vody při sprchování.. Administrativa: V kancelářích a ve škole můžeme do určité míry zavést recyklovatelný papír. Spolupráce školy - s rodiči: při Dni otevřených dveří seznamovat veřejnost s ekologickými aktivitami školy. - se středisky ekologické výchovy: navázat kontakt s SEV Sluňákov u Olomouce a SEV Vita Ostrava. - existuje spolupráce s mládežnickou organizací Pionýr Opava a Nadací Terezy Maxové (projekt EQUAL). Školní www stránky Na www stránky školy umístit rubriku Ekologie a environmentalistika školy. Na těchto stránkách aktualizovat veškeré ekologické aktivity školy. Materiální zajištění plánu EVVO - doplňování odborné literatury - doplňování videotéky - dokupování výukových programů pro PC - nákup recyklovaného papíru - nákup potřeb pro třídění odpadu 8

10 Příloha č. 1: Dotazník pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ZŠ,SŠ, DD a I, Velké Heraltice Věk: do 25 let/ let /31-40 let /nad 40 let Pohlaví: muž /žena 1) V naší domácnosti koš vynášíme: a) každodenně b) co druhý den c) méně často 2) V naší domácnosti odpady třídíme: a) ano b) ne c) jen občas a jen něco 3) Víme, kdy a jak často firma vyváží popelnice: a) ano b) ne 4) Víme, kde se nejblíže našeho bydliště nacházejí kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty apod.) a používáme je: a) ano, používáme je pravidelně b) ano, víme kde jsou, ale používáme je jen občas c) ano, víme kde jsou, ale nepoužíváme je d) ne, nevíme kde jsou 5) Znám místo (nejbližší Sběrný dvůr), kam mohu vynést odpad, který nepatří do popelnice: a) ne, nevíme kde takové místo je. Odpad bychom zřejmě vyhodili do popelnice nebo k popelnici b) víme, kde takové místo je, ale je to daleko, odpad bychom zřejmě vyhodili do popelnice nebo k popelnici c) víme, kde takové místo je a odpad tam vozíme 6) Jako soukromá osoba můžete ve Sběrných dvorech odpad ukládat bezplatně: a) ano, víme to b) ne, nevíme to, je to pro nás novina 7) S okolím domu a úklidem okolo domu, ve kterém bydlíme, jsme: a) spokojeni, je tam pořádek b) spokojeni, ale mohlo by to být lepší, není to ideální c) nespokojeni, ale i nám se stane, že občas něco vyhodíme mimo koš d) nespokojeni, je tam nepořádek který nám vadí, ale my si po sobě vždy uklidíme co nám upadne 8) Kdyby vyšlo nařízení, že každá domácnost musí odpad důsledně třídit na papír, plasty, kovy, sklo a bio odpady, tak bychom to: a) přivítali, je to správná myšlenka b) moc radosti by nám toto nařízení neudělalo, museli bychom si na třídění zvykat c) je to nesmysl, považovali bychom to za zásah do našich práv 9) V zaměstnání zacházím s odpadem a) netřídím, stejně jako v domácnosti b) netřídím, nemám možnost c) třídím podobně jako v domácnosti 9

11 Příloha č. 2: Dotazník pro žáky ZŠ,SŠ,DD a I, Velké Heraltice = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Jsem žákem: třídy, 1.zh.,2.zh,3zh.,1.zd,2.zd,3.zd, jiného učiliště(v DD a I jen bydlím) Jsem: děvče/ chlapec = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Odpověď, která je pro tebe nejpřijatelnější, zakroužkuj: 1) Vynášení koše je u nás doma nebo v DD nebo na I: a) moje starost b) střídám se nebo vynáším občas c) nevynáším koš 3) Vím, kde jsou v blízkosti mého bydliště, školy nebo DD kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty apod.): a) ano, vím b) ne, nevím, nevšiml(a) jsem si 4) Už jsem do kontejneru na tříděný odpad něco hodil(a): a) ano, pravidelně tam nosím sklo a plasty b) ano, ale není to pravidelně c) ne, nic tam nevhazuji 5) Slovo recyklovat znamená: a) dát do popelnice a potom uložit na skládku b) dát do správného kontejneru a opakovaně použít pro výrobu dalších věcí c) spálit v kotli pro výrobu tepla 6) Spojení separovaný odpad znamená: a) odpad rozdrcený ve sběrném voze na drobné části b) všechny druhy odpadků jsou smíchány dohromady c) odpad, který je roztříděný na materiály stejného druhu 7) Koše, které máme ve třídě, jsou podle mého názoru: a) dostatečné a pěkné b) jsou malé, odpad se do nich nevejde c) jsou dostatečně velké, ale ošklivé, chtělo by to něco moderního 8) Koše na tříděný odpad v jednotlivých třídách a) jsou zbytečné b) koše na separovaný odpad (alespoň papír-plast-ostatní)by v každé třídě mohly být c) stačilo by umístit nádoby na separovaný odpad na viditelném místě v prostorách školy 9) Kdyby každý musel odpad rozdělovat na sklo, papír, plasty, kovy a bio odpad tak: a) bych byl(a) rád(a), je to důležité pro životní prostředí b) je mi to jedno, moc o tom nepřemýšlím c) nechci, aby se odpady třídily, zdržuje to Autor: Ing. Gabriela Sglundová Zpracoval: Marta Králová koordinátor EVVO Schválil. Mgr. Tomáš Široký - ředitel 10

12 11

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Náš oficiální název. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Autor: Ing.Boris Stodulka Ing. Gabriela Sglundová 0 Obsah Základní cíle plánu EVVO.. 2

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU metodický průvodce pro základní školy určeno pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání a žáky autor: PaedDr. Lenka Frajerová PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Vydavatel:

Více