Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z Platnost od

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Ročníkové a celoškolní projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků s poruchou komunikace Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda

3 5.4.3 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy Cíle autoevaluace Průběžné cíle Podklady pro zpracování hodnocení školy

4 1 Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Tvořivá škola Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín IZO: IČO: Adresa školy: Kateřinice 154, RATIBOŘ Ředitelka školy: Mgr. Šárka Muchová Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kateřinice Adresa zřizovatele: Kateřinice 242, RATIBOŘ Tel: Web: obeckaterinice.cz 3

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Kateřinice, okres Vsetín je typem malotřídní venkovské školy rodinného typu. Reálná kapacita školy je 60 žáků. Budova školy je tvořena neorenesanční stavbou z roku 1910 po důkladné rekonstrukci z let Nachází se ve středu obce naproti kostela a nedalekého kulturního domu, kde sídlí obecní úřad a mateřská škola. Součástí školy jsou MŠ a ŠJ. Nevýhodou je, že žáci docházejí do školní jídelny v prostorách kulturního domu a oddělení školní jídelny a kuchyně. Škola má všechny ročníky 1. stupně ZŠ. Třídy jsou tvořeny spojením ročníků vždy podle aktuálního počtu žáků. Od roku je škola spolu s MŠ Kateřinice právním subjektem - příspěvkovou organizací. V bývalé učebně je zřízena obecní knihovna s přístupem na internet a informační centrum pro žáky. 2.2 Vybavení školy V okolí školy se nachází školní pozemek se zahrádkou, vedle budovy je školní dvorek pro relaxační pobyty žáků o přestávkách či samotnou výuku. V budově školy se nachází 3 učebny a počítačová učebna. V bývalé učebně sídlí obecní knihovna s přístupem na internet a informační centrum pro žáky. V přízemí je zřízena školní družina od do (ŠVP školní družiny viz příloha). Učebny jsou prostorné, světlé, esteticky upravené pracemi žáků, což je vizitkou výtvarného cítění pedagogů. Dvě třídy jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi, odpovídajícími zdravotním normám, dále novými tabulemi a další bude postupně taktéž zmodernizována. Rekonstrukce školy přinesla obnovu sociálního zařízení na velmi dobré úrovni. Základní škola využívá ke své prezentaci sál kulturního domu, kde pořádá karnevaly, pěvecká i divadelní vystoupení žáků pro širokou veřejnost (vystoupení pro seniory, Den matek, vánoční koncert), uskutečňují se zde divadelní a hudební pořady pro děti. Za budovou školy byla vybudována nová moderní tělocvična, kde žáci cvičí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v kroužcích pohybových her. V odpoledních hodinách je otevřena široké veřejnosti. Většina informačních zdrojů školy je soustředěna v učitelské a žákovské knihovně. Jsou zde obsaženy encyklopedie, slovníky, odborné příručky, naučná literatura, beletrie, fonotéka a videotéka. V počítačové učebně je zřízen fond CD a DVD disků. Žáci ve svém vzdělávání využívají nejnovějších učebnic a pracovních sešitů, kopírovaných materiálů, didaktických pomůcek, internet, CD, DVD. V roce 2010 byla zřízena multimediální učebna s interaktivní tabulí, kterou jsme pořídili díky nadaci ČEZ v prostorách knihovny. Jsou vypracovány seznamy publikací a jsou k dispozici učitelům i žákům při vyhledávání informací, vypracovávání referátů a projektů. K uložení pomůcek slouží kabinet v 1. poschodí a půda. Žáci mají šatny na chodbách, které jsou bohužel malé a nevyhovující. V přízemí školy se nachází sborovna pro učitelský sbor, kde se vyučující scházejí a plánují další činnosti školy. 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy a dvě učitelky, externista, vychovatelka v družině. Aprobovaní pedagogové jsou tohoto počtu tři (rovněž externista), dvě učitelky si budou vzdělání na 1. stupeň rozšiřovat formou vysokoškolského studia. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, správce ICT, metodik EVVO, speciální pedagogové pro nápravu poruch učení a logopedie. Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj orgán a jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Po projednání s pracovníky školy vydává ředitelka školy na základě platných právních norem organizační řád, ve kterém jsou směrnice a pokyny pro práce, spojené s výchovou a vzděláváním žáků, řeší i pracovně právní vztahy. Prioritou školy je kvalita vzdělávání, aby pedagogové získané vědomosti a dovednosti uplatnili v praxi. Všichni stabilní pedagogové se systematicky účastní dalšího vzdělávání, které je zaměřeno na zvyšování odbornosti v předmětech, managementu školy, inovaci vyučovacích metod, specifické poruchy učení a chování, prevenci sociálně patologických jevů, ekologickou výchovu. Servisní služby: Pedagogové se podílejí na vedení volnočasových aktivit kroužky pohybových her, informatiky, logopedie, školní družina, partnerská škola - ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská poskytla vedení kroužku břišních tanců aprobovanou učitelkou, kroužek navštěvují i žákyně ze ZŠ Hošťálková. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Škola v maximální míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy, součástí školy je školní družina. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Nejsme zapojeni do dlouhodobých a mezinárodních projektů. 2.5 Ročníkové a celoškolní projekty Téma projektů si volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na současné aktuální dění ve společnosti. Projekty máme rozděleny-podle tříd, podle ročníků nebo školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Mezi dlouhodobé projekty patří Minimální preventivní program Řekni drogám ne!, Bezpečně do školy, program EVVO, školní program Recyklohraní. 5

7 V průběhu školního roku realizujeme krátkodobé projekty v podobě integrovaného učení, na kterém spolupracují pedagogové společně s žáky, rodiči a širokou veřejností. Mezi projektové dny patří Mikulášská nadílka, Vánoce a Velikonoce, První pomoc, Den Země, Dětský den, Branný den s požárníky nebo myslivci, Kreativní keramické dílny. Pro žáky pořádáme exkurze, besedy, školní výlet, plavecký výcvik. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků naší školy je neustále rozvíjena. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit po vzájemné domluvě s vyučujícím individuální konzultace. Na třídních schůzkách informujeme rodiče o plánovaných akcích školy v dostatečném předstihu. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, vysílání místní kabelové televize, nástěnek a informačních letáčků. V roce 2007 vznikla Školská rada, která se schází dvakrát ročně, projednává a schvaluje důležité dokumenty školy. Škola spolupracuje s knihovnicí obecní knihovny, která pro žáky připravuje besedy o knihách a pomáhá žákům i vyučujícím vyhledávat vhodné studijní materiály. Naše škola úzce spolupracuje s obecním úřadem. Starosta každoročně vítá prvňáčky a loučí se s absolventy 5. ročníku. Pedagogové společně s žáky připravují kulturní vystoupení pro veřejnost ve spolupráci s OÚ (vystoupení pro seniory, Dětský karneval, Den Země, kulturní vystoupení pro veřejnost na konci školního roku). Spolupracujeme s těmito organizacemi: PPP Vsetín, DBCB Březiny, Alcedo Vsetín, Myslivecké sdružení Korýca, Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice, Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Policie České republiky, Dopravní inspektorát ve Vsetíně, TJ Kateřinice, Plavecká škola Valašské Meziříčí. Součástí naší školy je mateřská škola, se kterou máme navázány velmi dobré vztahy vyměňujeme si informace a zkušenosti. Prostřednictvím individuální logopedické péče a grafomotorického kroužku budou, ve spolupráci s učitelkami MŠ, u dětí předškolního věku rozvíjeny specifické schopnosti a dovednosti. Žáci se setkávají na společných akcích (vystoupení pro veřejnost, divadelní představení, hudební koncerty, kreativní dílny, Dětský karneval, plavecký a předplavecký výcvik). Předškolní děti navštěvují školu před zápisem do 1. třídy. 6

8 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Škola směřuje k cílům základního vzdělávání, a tedy k utváření a rozvíjení klíčových kompetencím žáků především zkvalitněním a modernizací výuky nejen technickým vybavením, ale zejména moderními pedagogickými přístupy a postupy přizpůsobujícími se potřebám dětí. Naše malotřídní škola má zvláštní specifika a klade důraz na slušné chování mezi spolužáky, úctu ke starším lidem. Slova: pozdrav, popros a poděkuj jsou hlavním mottem našeho školního řádu. V naší škole klademe důraz na: integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi a tím omezit přechod na jiné - speciální školy pro tyto žáky; vytvoření podmínek pro rozvoj nadaných žáků, preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, integrované vyučování apod.; práci s výpočetní a komunikační technikou - poskytujeme žákům základy práce na PC a podporujeme využívání výpočetní techniky ve výuce i mimo výuku (kroužek informatiky); zavádění efektivních metod do výuky, jako je skupinové, integrované vyučování, kterými vedeme žáky ke spolupráci a respektu, vzájemné pomoci a sounáležitosti; prožitkové učení, které je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech dětí; environmentální vzdělávání a výchovu žáků,evvo je součástí přílohy ŠVP; aktivní práci s žáky i mimo vyučování - zapojení žáků do školních kroužků a volnočasových aktivit (pohybové hry, hra na hudební nástroj, břišní tance); propojení výuky s praxí chceme učit žáky dovednosti potřebné pro život; vytváření přátelského prostředí mezi žáky a pedagogy, příznivé klima ve škole; předcházení rizikovému chování u žáků, viz MPP je součástí přílohy ŠVP; integrované vyučování - mezipředmětové vztahy, dodržování stanovených pravidel ve třídě, ale zejména pravidel školního řádu zdravý životní styl, preferování sportovní výchovy; základní plavecký a předplavecký výcvik ZŠ a MŠ; účast v různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat, a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání; rozvoj silných stránek školy a nápravu nedostatků; spolupráci s obcí, a okolím a na dovednost dětí aktivně se stavět ke svému životu a okolí. 7

9 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy Následující strategie učitelovy práce jsou společné všem vyučovacím předmětům. Jejich cílem je vést ve všech předmětech žáky k dosažení klíčových kompetencí. Oborové strategie k dosažení klíčových kompetencí jsou rozepsány u jednotlivých předmětů. Absolventem naší školy je žák se zdravou sebedůvěrou, schopný otevřené komunikace a spolupráce, který je schopen vlastního reálného sebehodnocení, a je připraven učit se dle svých možností. Společné postupy, metody a formy, které vedou v naší škole k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své učení, umožnit jim zažít úspěch a dosáhnout jejich maxima, a tím je motivovat k dalšímu učení. Žák: se učí naslouchat a soustředit potřebnou dobu na učební činnosti; snaží se pochopit a zapamatovat učivo; učí se získávat informace z různých zdrojů (slovníky, jízdní řády, encyklopedie, internet, telefonní seznamy apod.); vybírá vhodný zdroj informací, který povede efektivně k cíli; třídí informace podle důležitosti a přínosu a ověřuje si pravdivost informací; učí se vytvářet zápisy a poznámky z učiva. Učitel: dbá na zapojení všech smyslů; upřednostňuje tvořivé postupy ve výuce; zařazuje práci s různými informačními zdroji, vizualizaci, práci s výpočetní technikou; zařazuje činnostní učení; upozorňuje žáky na zajímavé zdroje informací; využívá pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro utváření trvalého zájmu o učení; podněcuje žáky k samostatnému hledání informačních zdrojů a k využívání informací při učení; vytváří situace, při nichž budou mít žáci možnost plánovat, organizovat, řídit i hodnotit vlastní učení a pracovní činnosti (bude k tomu cíleně dávat příležitost všem žákům); učí žáky dovednosti klást otázky a výstižné formulaci odpovědí; vede žáky k sebekontrole a práci s chybou; výuku přibližuje ke skutečnému životu a její využití v praxi; 8

10 postupuje od jednoduchého ke složitějšímu; nepřetěžuje žáky, využívá diferenciace učiva; využívá pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení; navozuje situace pro hodnocení žáků navzájem; umožňuje žákům hodnotit svou činnost, výsledky své práce a vlastní pokrok. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k vlastnímu hledání cest řešení problému, umět se rozhodnout a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Žák: učí se nalézt a uvědomit si problém; vyhledává, třídí a vybírá vhodné informace k řešení problémů; snaží se využít svých zkušeností, logického a tvůrčího myšlení při řešení problémů; učí se navrhovat různá řešení, vybrat to nejlepší a vyřešit problém. Učitel: vede žáky k samostatnému nalezení a uvědomění si problému; připravuje vyučování tak, aby žák hledal různé varianty řešení a řešil netradiční problémové úlohy; připravuje vyučování tak, aby žák hledal různé varianty řešení a řešil netradiční problémové úlohy; podněcuje žáky k vyhledávání, třídění a vybírání informací k řešení problémů; podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů; zadává k řešení takové úlohy, které mají spojitost se životem žáka; vede žáky ke společnému řešení problémů, k diskuzi a sebehodnocení a k vzájemnému hodnocení; předkládá žákům možnosti předcházení některým problémům. Kompetence komunikativní Naučit žáky naslouchat a účinně komunikovat s okolním světem. Žák: učí se formulovat své myšlenky a názory; snaží se argumentovat na základě podloženého tvrzení; 9

11 Učitel: Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín učí se prezentovat své názory a myšlenky a tolerovat odlišné názory. vede žáky k diskuzi a k dodržování pravidel diskuze (k argumentaci a naslouchání); učí žáky různým typům prezentací a dává prostor prezentaci žákovských prací; podněcuje žáky ke kultivovanému projevu; klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci; podporuje asertivní chování žáků; vytváří prostor k diskusi, při kterých žáci obhajují svá tvrzení. Kompetence sociální a personální Naučit žáky spolupracovat ve skupině a respektovat ostatní spolupracovníky. Žák: snaží se pracovat v přátelské atmosféře a přijímat odlišné názory ostatních; je veden ke střídání role ve skupině; spolupracuje (kooperuje) ve skupině; je veden k uvědomění si významu, postupu a výsledku dosavadního snažení; učí se vnímat vzájemné odlišnosti a přijímat názory ostatních a předcházet názorovým konfliktům; učí se hodnotit práci svou i práci ostatních členů skupiny. Učitel: podněcuje žáky k vzájemnému respektování názorů a postojů druhých; vede žáky k zodpovědnosti za své chování; s žáky vytváří třídní pravidla; zařazuje práci ve skupině, kooperativní vyučování a činnostní učení; motivuje žáky k využití získaných poznatků v soutěžích; volí vhodné formy a metody práce k dosažení maximálních výsledků každého žáka kolektivu; rozvíjí schopnost žáků zastávat různé role ve skupině; motivuje žáky k tomu, aby vyjádřili své názory; vede žáky k reflexi a hodnocení práce skupiny i jednotlivců. 10

12 Kompetence občanské Vychovávat svobodné, zodpovědné a aktivní občany. Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín Žák: je veden k sebeúctě a úctě k ostatním lidem a zejména ke starším lidem; je veden k dodržování pravidel chování ve škole i na veřejnosti, vzájemné pomoci, šetrnému přístupu k přírodě a dodržování lidských práv a povinností. Učitel: vytváří u žáků povědomí o existujících zákonech v naší společnosti a potřebě jejich dodržování; vede žáky k dodržování pravidel, která si spolu s žáky stanoví na začátku roku; snaží se být žákům příkladem netoleruje sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita dětí, projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu) a doporučuje vhodné pozitivní aktivity (kulturní a sportovní vyžití); netoleruje agresivní, hrubé, vulgární, nezdvořilé a nekamarádské projevy a chování žáků; při řešení výchovných a sociálně patologických jevů využívá pomoci odborníků; řeší kázeňské přestupky individuálně, spravedlivě, bez emocí; vede žáky k respektování vlastní i cizí práce a názorů; podněcuje žáky k poskytnutí pomoci potřebným; podporuje žáky, aby se podíleli na společensky prospěšných akcích (např. vystoupení pro seniory, sběr odpadů při Dni Země); podněcuje žáky k ochraně životního prostředí, např. ve třídách se třídí odpad; vysvětlí žákům, že je v pořádku, změní-li odůvodněně svůj názor; probouzí u žáků zájem o dění ve společnosti. Kompetence pracovní Vést žáka k pozitivnímu vztahu ke své práci i práci druhých, dbát o svou bezpečnost. Žák: je veden k uvědomění si významu práce pro jednotlivce i pro společnost; vytváří si pozitivní vztah k práci; podílí se na výzdobě školního prostředí; 11

13 Učitel: Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín učí se plánovat činnosti, dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy při práci; je veden k hodnocení své práce i práce ostatních; učí se poznávat své přednosti a nedostatky a přistupovat k práci zodpovědně; seznamuje se s různými profesemi a významem pro společnost; na základě poznání svých předností a nedostatků si stanoví cíle svého vývoje do budoucnosti. motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci; vede žáky, aby dodržovali pořádek a bezpečnost práce, neničili a chránili dílo jiných lidí; vede žáky k tomu, aby si dokázali rozvrhnout svůj čas a dodržovali pravidla k ochraně zdraví, zodpovědnosti k práci a plnění povinností; seznamuje žáky s různými profesemi různými způsoby (beseda, exkurze, film, četba atd.); vytváří vhodné podnětné a tvořivé pracovní prostředí; vede žáky k adaptaci na změnu pracovních podmínek. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných V naší škole jsou vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků: se zdravotním postižením (lehce tělesně, sluchově, lehce mentálně postižených, dětí s poruchou komunikace a vývojovými poruchami učení nebo chování); se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování); se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu); mimořádně nadaných. Podmínky pro vzdělávání všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našem školním vzdělávacím programu: vzdělávání všech žáků se speciálními potřebami probíhá na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě; vzdělávací obsah oboru Český jazyk realizujeme ve všech ročnících základního vzdělávání; zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků; uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka; 12

14 podporujeme nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky a s využitím odpovídajících metod při výuce; umožňujeme žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky; uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuální pracovní tempo; využíváme vhodné učebnice a učební pomůcky; zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; umožníme působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby v souladu s právními předpisy; v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporujeme spolupráci s odborníky z jiných resortů; rozšiřujeme spolupráci školy a rodičů při tvorbě IVP pro žáka se speciálními potřebami; výhodou naší školy je nižší počet žáků ve třídách; ve škole působí dva speciální pedagogové, z toho jeden provádí ve škole logopedickou péči Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením se v naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří mají zájem o integraci zdravotně postiženého dítěte, kontaktují ředitele školy, ten v případě, pokud integraci doporučí pedagogicko-psychologická poradna a materiální vybavení školy to umožňuje, žáka přijme. Pro žáka je na žádost zákonných zástupců vytvořen Individuální vzdělávací plán, na němž se podílejí speciální pedagog, všichni vyučující a zákonný zástupce školy. Plán je každoročně aktualizován. Umožňujeme působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby v souladu s právními předpisy. Učitelé ve výuce uplatňují k dítěti individuální přístup, používají vhodné reedukační a kompenzační pomůcky, speciální učebnice, pracovní listy, výukové programy. Zařazují do výuky speciální metody a formy práce i odpočinku. Při hodnocení výsledků žáků zohledňují druh a míru postižení nebo znevýhodnění Vzdělávání žáků s poruchou komunikace Žáci s poruchou komunikace jsou vzděláváni v běžné třídě. Učitel ve vyučování uplatňuje individuální přístup k dítěti, hlavně v hodinách českého jazyka. Všechny děti ve třídě jsou vedeny k ohleduplnému chování. Logoped provede diferenciální diagnostiku na základě lékařských zpráv a stanoví postup korekce a nápravy poruch komunikace, se kterým seznámí rodiče nebo zákonné zástupce. Dítě je zařazeno do individuální logopedické péče, která probíhá každý týden 20 minut. Logoped připravuje pracovní sešity. 13

15 3.3.3 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v naší škole probíhá formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). Na základě vyšetření a doporučení pak tyto žáky zařazujeme do reedukační péče, kde s dětmi pracují vyškolení pedagogové. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden 1 vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Plán je každoročně aktualizován Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Učitelé ve výuce uplatňují k dítěti individuální přístup, používají vhodné reedukační a kompenzační pomůcky, speciální učebnice, pracovní listy, výukové programy. Zařazují do výuky speciální metody a formy práce. Při hodnocení výsledků žáků zohledňují druh a míru postižení nebo znevýhodnění. Učitel AND spolupracuje s rodiči žáků, zadává práci na doma, navrhuje vhodné pomůcky a postupy. Při nápravách poruch učení jsou využívány reedukační a kompenzační pomůcky např. obrázky, čtecí okénka, bzučák, dyslektické čítanky, pracovní listy, materiály na rozvoj koncentrace, pozornosti a smyslového vnímání, různé počítačové programy, pravopisné tabulky, didaktické hry Dipo, Loto, kreslící potřeby, násady na pero. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou; - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře; - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným; - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi; - umožňujeme čtení s okénkem. 14

16 Anglický jazyk Matematika Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín - upřednostňujeme ústní zkoušení; - zadáváme ke čtení kratší text; - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka; - upřednostňujeme konverzaci; - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci. - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi. Dysortografie Český jazyk Anglický jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě; - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel; - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu; - neopravujeme chyby červenou barvou; - neklasifikujeme nedostatečné práce; - preferujeme ústní zkoušení; - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat; - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce; - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu. - zadáváme krácené části cvičení; - upřednostníme ústní zkoušení; - zadáváme ke čtení kratší text; - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka; - upřednostňujeme konverzaci; - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci. 15

17 Matematika Ostatní předměty Dyskalkulie Matematika Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh; - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce; - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh; - umožňujeme práci s názorem; - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem. - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi; - preferujeme ústní zkoušení; - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo; - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem; - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu. - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy; - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků; - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu; - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách školy formou individuální integrace. Vyučující vychází z doporučení a opatření PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Velmi citlivě je vnímána jiná národnost, etnicita či hodnotová orientace, odlišnost kultury. Hlavním problémem, při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním v naší škole probíhá formou individuální integrace. 16

18 V případě dlouhodobé absence žáka, učitelé informují rodiče, o probíraném učivu, o správném postupu učení, o nejefektivnějších metodách, pomůckách, učebnicích. Taktéž vyplňují dokumenty sloužící jako podklad pro jiná školská zařízení (např. škola při nemocnici, dětské léčebně, dětské ozdravovně), ve kterém se žák se zdravotním znevýhodněním vyučuje nebo se vyučoval. Při hodnocení výsledků žáků hodnotí pouze učivo, které žák již probral. Po návratu do školy pomáhá žákovi doučit zameškané učivo, např. formou individuálního doučování. Je nápomocen při doplnění zameškaných zápisků, např. tím že je okopíruje. V hodinách (hlavně v tělesné výchově, pracovních činnostech) zohledňuje zdravotní stav žáka, vkládá do hodin relaxační chvilky a umožňuje, aby si žák odpočinul, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje. Žák může používat rehabilitační pomůcky doporučené lékařem nebo jiným odborníkem. Pokud tělesný nebo zdravotní stav nedovoluje žákovi účastnit se tělesné výchovy (na doporučení lékaře), na konci daného pololetí se z tohoto předmětu neklasifikuje. Pozornost proto bude věnována osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. V našem školním vzdělávacím programu zohledňujeme výuku českého jazyka a přizpůsobujeme ji potřebám žáků pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo kde taková osoba studuje, anebo kde taková osoba získala právo pobytu z jiného důvodu, dlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku. Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých žáků. Dle podmínek vypracováváme individuální vzdělávací plán. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; - pomoc asistenta pedagoga; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 17

19 3.3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Stejně velkou pozornost, jakou věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat mimořádně nadaným dětem. Škola si je vědomá značného rozpětí v nadání jednotlivých žáků, toho, že mnoho žáků je zaměřeno jednostranně a mimořádné nadání v jedné oblasti může být u řady z nich vyvažováno nezájmem či nižšími schopnostmi v oblasti jiné. Nadání se může projevit nejen v oblasti rozumové, ale i v oblasti pohybové, výtvarné, hudební atd. Základem péče o nadané dítě v naší škole je včasné rozpoznání nadání u dítěte. Pro včasné rozpoznání nadání je důležitý test na strukturu schopností, který vypovídá o rozložení nadání žáka, ale i řada dalších doplňujících metod pozorování žáků, rozbor jejich písemných prací, studijní výsledky, pohovor se žáky, příp. jejich rodiči, porovnání výsledků testů s dosahovanými studijními výsledky, příp. informace z PPP atd. Strategie a přístup k nadanému žákovi Maximální možnou měrou uplatňujeme možnosti individualizovaného vzdělávání. Využíváme kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle jednotlivých předmětů, věku žáků a často i podle konkrétního stavu v dané třídě. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován. Individuální přestup o ročník výš. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání. Do 1. třídy základní školy mohou jít nadané děti již ve věku 5 let v případě doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny. Vytváříme individuální plán práce v předmětech, kde to bude odpovídat potřebám jednotlivých žáků. Rozšíření, prohloubení a obohacení běžných osnov. Preferujeme problémové a induktivní úlohy. Diferencujeme náročnost zadávaných úloh. Principem je, aby nadaní žáci dostávali specifické úlohy, jejichž náročnost odpovídá jejich individuální úrovni a vzdělávacím potřebám. Preferujeme v takových případech úlohy zajímavé, neobvyklé, takové, které mimořádně nadaného žáka se zájmem o předmět lákají a motivují k nadstandardnímu výkonu. Zařazujeme projekty. Vedeme žáky k tomu, aby práce na takových projektech rozvíjela jejich pracovní i sociální kompetence a aby se učili nalézt si v pracovním týmu pozici, ve které budou moci podávat výkon odpovídající jejich individuálním schopnostem a zájmům. Jsou vedeni k toleranci a vzájemné pomoci k méně nadaným žákům. Při výuce mohou být tito žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy. Učitel si žáky seskupuje podle potřeb žáků. Např. s částí třídy opakuje látku, zatímco jiná část třídy zpracovává prohlubující nadstandardní učivo. Vedeme žáky k tomu, aby se v oblastech, o které mají zájem, zpracovávali rozsáhlejší dlouhodobější práce. 18

20 Snažíme se žáky zapojovat do účasti v soutěžích a olympiádách (vědomostních, literárních, výtvarných, ekologických, sportovních) Nabízíme nepovinné předměty, kroužky (pohybové hry, angličtina, klavír), ve kterých mohou žáci rozvíjet své nadání pohybové, hudební, jazykové Jsme nápomocni rodičům při volbě vhodného kroužku v jiném vzdělávacím zařízení (např. ZUŠ, Alcedo) Učitelé se na výuku pravidelně připravují, aby byli schopni reagovat na případné postřehy a dotazy Začlenění průřezových témat Průřezová témata Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a Rozvoj schopností Čj Vv Čj Vv Čj Vv Čj Vv Čj Vv sociální výchova poznávání Tv Hv Tv Hv Tv Hv Tv Hv Tv Hv M Prv M Prv M Prv M Prv M Prv Aj Aj Aj Sebepoznání a sebepojetí Čj Hv Přv Vv Seberegulace a sebeorganizace Prv Tv Vv Prv Pč Čj M Tv Prv Tv Vv Prv Tv Pč M Prv Tv Aj Vv Prv Vv Pč Tv M Tv Vv Pč Pč Přv Tv Vv M Tv Hv Pč Přv Vv Pč Tv Vv Psychohygiena Prv Hv Pč Vv Tv Čj Kreativita Hv Čj Vv Pč Tv Prv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Pč Prv Tv Hv Pč Hv Vv Pč Čj Prv Přv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Tv Pč Přv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Čj Pč Tv 19

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 4 z 28. 3. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 0 Obsah Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 5 z 30. 6. 2016 Platnost od 1. 9. 2016 0 Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více