Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z Platnost od

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Ročníkové a celoškolní projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků s poruchou komunikace Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda

3 5.4.3 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy Cíle autoevaluace Průběžné cíle Podklady pro zpracování hodnocení školy

4 1 Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Tvořivá škola Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín IZO: IČO: Adresa školy: Kateřinice 154, RATIBOŘ Ředitelka školy: Mgr. Šárka Muchová Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kateřinice Adresa zřizovatele: Kateřinice 242, RATIBOŘ Tel: Web: obeckaterinice.cz 3

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Kateřinice, okres Vsetín je typem malotřídní venkovské školy rodinného typu. Reálná kapacita školy je 60 žáků. Budova školy je tvořena neorenesanční stavbou z roku 1910 po důkladné rekonstrukci z let Nachází se ve středu obce naproti kostela a nedalekého kulturního domu, kde sídlí obecní úřad a mateřská škola. Součástí školy jsou MŠ a ŠJ. Nevýhodou je, že žáci docházejí do školní jídelny v prostorách kulturního domu a oddělení školní jídelny a kuchyně. Škola má všechny ročníky 1. stupně ZŠ. Třídy jsou tvořeny spojením ročníků vždy podle aktuálního počtu žáků. Od roku je škola spolu s MŠ Kateřinice právním subjektem - příspěvkovou organizací. V bývalé učebně je zřízena obecní knihovna s přístupem na internet a informační centrum pro žáky. 2.2 Vybavení školy V okolí školy se nachází školní pozemek se zahrádkou, vedle budovy je školní dvorek pro relaxační pobyty žáků o přestávkách či samotnou výuku. V budově školy se nachází 3 učebny a počítačová učebna. V bývalé učebně sídlí obecní knihovna s přístupem na internet a informační centrum pro žáky. V přízemí je zřízena školní družina od do (ŠVP školní družiny viz příloha). Učebny jsou prostorné, světlé, esteticky upravené pracemi žáků, což je vizitkou výtvarného cítění pedagogů. Dvě třídy jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi, odpovídajícími zdravotním normám, dále novými tabulemi a další bude postupně taktéž zmodernizována. Rekonstrukce školy přinesla obnovu sociálního zařízení na velmi dobré úrovni. Základní škola využívá ke své prezentaci sál kulturního domu, kde pořádá karnevaly, pěvecká i divadelní vystoupení žáků pro širokou veřejnost (vystoupení pro seniory, Den matek, vánoční koncert), uskutečňují se zde divadelní a hudební pořady pro děti. Za budovou školy byla vybudována nová moderní tělocvična, kde žáci cvičí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v kroužcích pohybových her. V odpoledních hodinách je otevřena široké veřejnosti. Většina informačních zdrojů školy je soustředěna v učitelské a žákovské knihovně. Jsou zde obsaženy encyklopedie, slovníky, odborné příručky, naučná literatura, beletrie, fonotéka a videotéka. V počítačové učebně je zřízen fond CD a DVD disků. Žáci ve svém vzdělávání využívají nejnovějších učebnic a pracovních sešitů, kopírovaných materiálů, didaktických pomůcek, internet, CD, DVD. V roce 2010 byla zřízena multimediální učebna s interaktivní tabulí, kterou jsme pořídili díky nadaci ČEZ v prostorách knihovny. Jsou vypracovány seznamy publikací a jsou k dispozici učitelům i žákům při vyhledávání informací, vypracovávání referátů a projektů. K uložení pomůcek slouží kabinet v 1. poschodí a půda. Žáci mají šatny na chodbách, které jsou bohužel malé a nevyhovující. V přízemí školy se nachází sborovna pro učitelský sbor, kde se vyučující scházejí a plánují další činnosti školy. 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy a dvě učitelky, externista, vychovatelka v družině. Aprobovaní pedagogové jsou tohoto počtu tři (rovněž externista), dvě učitelky si budou vzdělání na 1. stupeň rozšiřovat formou vysokoškolského studia. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, správce ICT, metodik EVVO, speciální pedagogové pro nápravu poruch učení a logopedie. Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj orgán a jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Po projednání s pracovníky školy vydává ředitelka školy na základě platných právních norem organizační řád, ve kterém jsou směrnice a pokyny pro práce, spojené s výchovou a vzděláváním žáků, řeší i pracovně právní vztahy. Prioritou školy je kvalita vzdělávání, aby pedagogové získané vědomosti a dovednosti uplatnili v praxi. Všichni stabilní pedagogové se systematicky účastní dalšího vzdělávání, které je zaměřeno na zvyšování odbornosti v předmětech, managementu školy, inovaci vyučovacích metod, specifické poruchy učení a chování, prevenci sociálně patologických jevů, ekologickou výchovu. Servisní služby: Pedagogové se podílejí na vedení volnočasových aktivit kroužky pohybových her, informatiky, logopedie, školní družina, partnerská škola - ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská poskytla vedení kroužku břišních tanců aprobovanou učitelkou, kroužek navštěvují i žákyně ze ZŠ Hošťálková. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Škola v maximální míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy, součástí školy je školní družina. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Nejsme zapojeni do dlouhodobých a mezinárodních projektů. 2.5 Ročníkové a celoškolní projekty Téma projektů si volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na současné aktuální dění ve společnosti. Projekty máme rozděleny-podle tříd, podle ročníků nebo školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Mezi dlouhodobé projekty patří Minimální preventivní program Řekni drogám ne!, Bezpečně do školy, program EVVO, školní program Recyklohraní. 5

7 V průběhu školního roku realizujeme krátkodobé projekty v podobě integrovaného učení, na kterém spolupracují pedagogové společně s žáky, rodiči a širokou veřejností. Mezi projektové dny patří Mikulášská nadílka, Vánoce a Velikonoce, První pomoc, Den Země, Dětský den, Branný den s požárníky nebo myslivci, Kreativní keramické dílny. Pro žáky pořádáme exkurze, besedy, školní výlet, plavecký výcvik. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků naší školy je neustále rozvíjena. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit po vzájemné domluvě s vyučujícím individuální konzultace. Na třídních schůzkách informujeme rodiče o plánovaných akcích školy v dostatečném předstihu. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, vysílání místní kabelové televize, nástěnek a informačních letáčků. V roce 2007 vznikla Školská rada, která se schází dvakrát ročně, projednává a schvaluje důležité dokumenty školy. Škola spolupracuje s knihovnicí obecní knihovny, která pro žáky připravuje besedy o knihách a pomáhá žákům i vyučujícím vyhledávat vhodné studijní materiály. Naše škola úzce spolupracuje s obecním úřadem. Starosta každoročně vítá prvňáčky a loučí se s absolventy 5. ročníku. Pedagogové společně s žáky připravují kulturní vystoupení pro veřejnost ve spolupráci s OÚ (vystoupení pro seniory, Dětský karneval, Den Země, kulturní vystoupení pro veřejnost na konci školního roku). Spolupracujeme s těmito organizacemi: PPP Vsetín, DBCB Březiny, Alcedo Vsetín, Myslivecké sdružení Korýca, Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice, Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Policie České republiky, Dopravní inspektorát ve Vsetíně, TJ Kateřinice, Plavecká škola Valašské Meziříčí. Součástí naší školy je mateřská škola, se kterou máme navázány velmi dobré vztahy vyměňujeme si informace a zkušenosti. Prostřednictvím individuální logopedické péče a grafomotorického kroužku budou, ve spolupráci s učitelkami MŠ, u dětí předškolního věku rozvíjeny specifické schopnosti a dovednosti. Žáci se setkávají na společných akcích (vystoupení pro veřejnost, divadelní představení, hudební koncerty, kreativní dílny, Dětský karneval, plavecký a předplavecký výcvik). Předškolní děti navštěvují školu před zápisem do 1. třídy. 6

8 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Škola směřuje k cílům základního vzdělávání, a tedy k utváření a rozvíjení klíčových kompetencím žáků především zkvalitněním a modernizací výuky nejen technickým vybavením, ale zejména moderními pedagogickými přístupy a postupy přizpůsobujícími se potřebám dětí. Naše malotřídní škola má zvláštní specifika a klade důraz na slušné chování mezi spolužáky, úctu ke starším lidem. Slova: pozdrav, popros a poděkuj jsou hlavním mottem našeho školního řádu. V naší škole klademe důraz na: integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi a tím omezit přechod na jiné - speciální školy pro tyto žáky; vytvoření podmínek pro rozvoj nadaných žáků, preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, integrované vyučování apod.; práci s výpočetní a komunikační technikou - poskytujeme žákům základy práce na PC a podporujeme využívání výpočetní techniky ve výuce i mimo výuku (kroužek informatiky); zavádění efektivních metod do výuky, jako je skupinové, integrované vyučování, kterými vedeme žáky ke spolupráci a respektu, vzájemné pomoci a sounáležitosti; prožitkové učení, které je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech dětí; environmentální vzdělávání a výchovu žáků,evvo je součástí přílohy ŠVP; aktivní práci s žáky i mimo vyučování - zapojení žáků do školních kroužků a volnočasových aktivit (pohybové hry, hra na hudební nástroj, břišní tance); propojení výuky s praxí chceme učit žáky dovednosti potřebné pro život; vytváření přátelského prostředí mezi žáky a pedagogy, příznivé klima ve škole; předcházení rizikovému chování u žáků, viz MPP je součástí přílohy ŠVP; integrované vyučování - mezipředmětové vztahy, dodržování stanovených pravidel ve třídě, ale zejména pravidel školního řádu zdravý životní styl, preferování sportovní výchovy; základní plavecký a předplavecký výcvik ZŠ a MŠ; účast v různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat, a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání; rozvoj silných stránek školy a nápravu nedostatků; spolupráci s obcí, a okolím a na dovednost dětí aktivně se stavět ke svému životu a okolí. 7

9 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy Následující strategie učitelovy práce jsou společné všem vyučovacím předmětům. Jejich cílem je vést ve všech předmětech žáky k dosažení klíčových kompetencí. Oborové strategie k dosažení klíčových kompetencí jsou rozepsány u jednotlivých předmětů. Absolventem naší školy je žák se zdravou sebedůvěrou, schopný otevřené komunikace a spolupráce, který je schopen vlastního reálného sebehodnocení, a je připraven učit se dle svých možností. Společné postupy, metody a formy, které vedou v naší škole k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své učení, umožnit jim zažít úspěch a dosáhnout jejich maxima, a tím je motivovat k dalšímu učení. Žák: se učí naslouchat a soustředit potřebnou dobu na učební činnosti; snaží se pochopit a zapamatovat učivo; učí se získávat informace z různých zdrojů (slovníky, jízdní řády, encyklopedie, internet, telefonní seznamy apod.); vybírá vhodný zdroj informací, který povede efektivně k cíli; třídí informace podle důležitosti a přínosu a ověřuje si pravdivost informací; učí se vytvářet zápisy a poznámky z učiva. Učitel: dbá na zapojení všech smyslů; upřednostňuje tvořivé postupy ve výuce; zařazuje práci s různými informačními zdroji, vizualizaci, práci s výpočetní technikou; zařazuje činnostní učení; upozorňuje žáky na zajímavé zdroje informací; využívá pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro utváření trvalého zájmu o učení; podněcuje žáky k samostatnému hledání informačních zdrojů a k využívání informací při učení; vytváří situace, při nichž budou mít žáci možnost plánovat, organizovat, řídit i hodnotit vlastní učení a pracovní činnosti (bude k tomu cíleně dávat příležitost všem žákům); učí žáky dovednosti klást otázky a výstižné formulaci odpovědí; vede žáky k sebekontrole a práci s chybou; výuku přibližuje ke skutečnému životu a její využití v praxi; 8

10 postupuje od jednoduchého ke složitějšímu; nepřetěžuje žáky, využívá diferenciace učiva; využívá pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení; navozuje situace pro hodnocení žáků navzájem; umožňuje žákům hodnotit svou činnost, výsledky své práce a vlastní pokrok. Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k vlastnímu hledání cest řešení problému, umět se rozhodnout a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Žák: učí se nalézt a uvědomit si problém; vyhledává, třídí a vybírá vhodné informace k řešení problémů; snaží se využít svých zkušeností, logického a tvůrčího myšlení při řešení problémů; učí se navrhovat různá řešení, vybrat to nejlepší a vyřešit problém. Učitel: vede žáky k samostatnému nalezení a uvědomění si problému; připravuje vyučování tak, aby žák hledal různé varianty řešení a řešil netradiční problémové úlohy; připravuje vyučování tak, aby žák hledal různé varianty řešení a řešil netradiční problémové úlohy; podněcuje žáky k vyhledávání, třídění a vybírání informací k řešení problémů; podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů; zadává k řešení takové úlohy, které mají spojitost se životem žáka; vede žáky ke společnému řešení problémů, k diskuzi a sebehodnocení a k vzájemnému hodnocení; předkládá žákům možnosti předcházení některým problémům. Kompetence komunikativní Naučit žáky naslouchat a účinně komunikovat s okolním světem. Žák: učí se formulovat své myšlenky a názory; snaží se argumentovat na základě podloženého tvrzení; 9

11 Učitel: Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín učí se prezentovat své názory a myšlenky a tolerovat odlišné názory. vede žáky k diskuzi a k dodržování pravidel diskuze (k argumentaci a naslouchání); učí žáky různým typům prezentací a dává prostor prezentaci žákovských prací; podněcuje žáky ke kultivovanému projevu; klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci; podporuje asertivní chování žáků; vytváří prostor k diskusi, při kterých žáci obhajují svá tvrzení. Kompetence sociální a personální Naučit žáky spolupracovat ve skupině a respektovat ostatní spolupracovníky. Žák: snaží se pracovat v přátelské atmosféře a přijímat odlišné názory ostatních; je veden ke střídání role ve skupině; spolupracuje (kooperuje) ve skupině; je veden k uvědomění si významu, postupu a výsledku dosavadního snažení; učí se vnímat vzájemné odlišnosti a přijímat názory ostatních a předcházet názorovým konfliktům; učí se hodnotit práci svou i práci ostatních členů skupiny. Učitel: podněcuje žáky k vzájemnému respektování názorů a postojů druhých; vede žáky k zodpovědnosti za své chování; s žáky vytváří třídní pravidla; zařazuje práci ve skupině, kooperativní vyučování a činnostní učení; motivuje žáky k využití získaných poznatků v soutěžích; volí vhodné formy a metody práce k dosažení maximálních výsledků každého žáka kolektivu; rozvíjí schopnost žáků zastávat různé role ve skupině; motivuje žáky k tomu, aby vyjádřili své názory; vede žáky k reflexi a hodnocení práce skupiny i jednotlivců. 10

12 Kompetence občanské Vychovávat svobodné, zodpovědné a aktivní občany. Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín Žák: je veden k sebeúctě a úctě k ostatním lidem a zejména ke starším lidem; je veden k dodržování pravidel chování ve škole i na veřejnosti, vzájemné pomoci, šetrnému přístupu k přírodě a dodržování lidských práv a povinností. Učitel: vytváří u žáků povědomí o existujících zákonech v naší společnosti a potřebě jejich dodržování; vede žáky k dodržování pravidel, která si spolu s žáky stanoví na začátku roku; snaží se být žákům příkladem netoleruje sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita dětí, projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu) a doporučuje vhodné pozitivní aktivity (kulturní a sportovní vyžití); netoleruje agresivní, hrubé, vulgární, nezdvořilé a nekamarádské projevy a chování žáků; při řešení výchovných a sociálně patologických jevů využívá pomoci odborníků; řeší kázeňské přestupky individuálně, spravedlivě, bez emocí; vede žáky k respektování vlastní i cizí práce a názorů; podněcuje žáky k poskytnutí pomoci potřebným; podporuje žáky, aby se podíleli na společensky prospěšných akcích (např. vystoupení pro seniory, sběr odpadů při Dni Země); podněcuje žáky k ochraně životního prostředí, např. ve třídách se třídí odpad; vysvětlí žákům, že je v pořádku, změní-li odůvodněně svůj názor; probouzí u žáků zájem o dění ve společnosti. Kompetence pracovní Vést žáka k pozitivnímu vztahu ke své práci i práci druhých, dbát o svou bezpečnost. Žák: je veden k uvědomění si významu práce pro jednotlivce i pro společnost; vytváří si pozitivní vztah k práci; podílí se na výzdobě školního prostředí; 11

13 Učitel: Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín učí se plánovat činnosti, dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy při práci; je veden k hodnocení své práce i práce ostatních; učí se poznávat své přednosti a nedostatky a přistupovat k práci zodpovědně; seznamuje se s různými profesemi a významem pro společnost; na základě poznání svých předností a nedostatků si stanoví cíle svého vývoje do budoucnosti. motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci; vede žáky, aby dodržovali pořádek a bezpečnost práce, neničili a chránili dílo jiných lidí; vede žáky k tomu, aby si dokázali rozvrhnout svůj čas a dodržovali pravidla k ochraně zdraví, zodpovědnosti k práci a plnění povinností; seznamuje žáky s různými profesemi různými způsoby (beseda, exkurze, film, četba atd.); vytváří vhodné podnětné a tvořivé pracovní prostředí; vede žáky k adaptaci na změnu pracovních podmínek. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných V naší škole jsou vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků: se zdravotním postižením (lehce tělesně, sluchově, lehce mentálně postižených, dětí s poruchou komunikace a vývojovými poruchami učení nebo chování); se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování); se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu); mimořádně nadaných. Podmínky pro vzdělávání všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našem školním vzdělávacím programu: vzdělávání všech žáků se speciálními potřebami probíhá na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě; vzdělávací obsah oboru Český jazyk realizujeme ve všech ročnících základního vzdělávání; zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků; uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka; 12

14 podporujeme nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky a s využitím odpovídajících metod při výuce; umožňujeme žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky; uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuální pracovní tempo; využíváme vhodné učebnice a učební pomůcky; zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; umožníme působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby v souladu s právními předpisy; v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporujeme spolupráci s odborníky z jiných resortů; rozšiřujeme spolupráci školy a rodičů při tvorbě IVP pro žáka se speciálními potřebami; výhodou naší školy je nižší počet žáků ve třídách; ve škole působí dva speciální pedagogové, z toho jeden provádí ve škole logopedickou péči Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením se v naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří mají zájem o integraci zdravotně postiženého dítěte, kontaktují ředitele školy, ten v případě, pokud integraci doporučí pedagogicko-psychologická poradna a materiální vybavení školy to umožňuje, žáka přijme. Pro žáka je na žádost zákonných zástupců vytvořen Individuální vzdělávací plán, na němž se podílejí speciální pedagog, všichni vyučující a zákonný zástupce školy. Plán je každoročně aktualizován. Umožňujeme působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby v souladu s právními předpisy. Učitelé ve výuce uplatňují k dítěti individuální přístup, používají vhodné reedukační a kompenzační pomůcky, speciální učebnice, pracovní listy, výukové programy. Zařazují do výuky speciální metody a formy práce i odpočinku. Při hodnocení výsledků žáků zohledňují druh a míru postižení nebo znevýhodnění Vzdělávání žáků s poruchou komunikace Žáci s poruchou komunikace jsou vzděláváni v běžné třídě. Učitel ve vyučování uplatňuje individuální přístup k dítěti, hlavně v hodinách českého jazyka. Všechny děti ve třídě jsou vedeny k ohleduplnému chování. Logoped provede diferenciální diagnostiku na základě lékařských zpráv a stanoví postup korekce a nápravy poruch komunikace, se kterým seznámí rodiče nebo zákonné zástupce. Dítě je zařazeno do individuální logopedické péče, která probíhá každý týden 20 minut. Logoped připravuje pracovní sešity. 13

15 3.3.3 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v naší škole probíhá formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). Na základě vyšetření a doporučení pak tyto žáky zařazujeme do reedukační péče, kde s dětmi pracují vyškolení pedagogové. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden 1 vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Plán je každoročně aktualizován Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Učitelé ve výuce uplatňují k dítěti individuální přístup, používají vhodné reedukační a kompenzační pomůcky, speciální učebnice, pracovní listy, výukové programy. Zařazují do výuky speciální metody a formy práce. Při hodnocení výsledků žáků zohledňují druh a míru postižení nebo znevýhodnění. Učitel AND spolupracuje s rodiči žáků, zadává práci na doma, navrhuje vhodné pomůcky a postupy. Při nápravách poruch učení jsou využívány reedukační a kompenzační pomůcky např. obrázky, čtecí okénka, bzučák, dyslektické čítanky, pracovní listy, materiály na rozvoj koncentrace, pozornosti a smyslového vnímání, různé počítačové programy, pravopisné tabulky, didaktické hry Dipo, Loto, kreslící potřeby, násady na pero. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou; - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře; - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným; - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi; - umožňujeme čtení s okénkem. 14

16 Anglický jazyk Matematika Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín - upřednostňujeme ústní zkoušení; - zadáváme ke čtení kratší text; - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka; - upřednostňujeme konverzaci; - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci. - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi. Dysortografie Český jazyk Anglický jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě; - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel; - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu; - neopravujeme chyby červenou barvou; - neklasifikujeme nedostatečné práce; - preferujeme ústní zkoušení; - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat; - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce; - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu. - zadáváme krácené části cvičení; - upřednostníme ústní zkoušení; - zadáváme ke čtení kratší text; - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka; - upřednostňujeme konverzaci; - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci. 15

17 Matematika Ostatní předměty Dyskalkulie Matematika Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh; - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce; - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh; - umožňujeme práci s názorem; - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem. - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi; - preferujeme ústní zkoušení; - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo; - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem; - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu. - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy; - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků; - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele; - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu; - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách školy formou individuální integrace. Vyučující vychází z doporučení a opatření PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Velmi citlivě je vnímána jiná národnost, etnicita či hodnotová orientace, odlišnost kultury. Hlavním problémem, při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním v naší škole probíhá formou individuální integrace. 16

18 V případě dlouhodobé absence žáka, učitelé informují rodiče, o probíraném učivu, o správném postupu učení, o nejefektivnějších metodách, pomůckách, učebnicích. Taktéž vyplňují dokumenty sloužící jako podklad pro jiná školská zařízení (např. škola při nemocnici, dětské léčebně, dětské ozdravovně), ve kterém se žák se zdravotním znevýhodněním vyučuje nebo se vyučoval. Při hodnocení výsledků žáků hodnotí pouze učivo, které žák již probral. Po návratu do školy pomáhá žákovi doučit zameškané učivo, např. formou individuálního doučování. Je nápomocen při doplnění zameškaných zápisků, např. tím že je okopíruje. V hodinách (hlavně v tělesné výchově, pracovních činnostech) zohledňuje zdravotní stav žáka, vkládá do hodin relaxační chvilky a umožňuje, aby si žák odpočinul, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje. Žák může používat rehabilitační pomůcky doporučené lékařem nebo jiným odborníkem. Pokud tělesný nebo zdravotní stav nedovoluje žákovi účastnit se tělesné výchovy (na doporučení lékaře), na konci daného pololetí se z tohoto předmětu neklasifikuje. Pozornost proto bude věnována osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. V našem školním vzdělávacím programu zohledňujeme výuku českého jazyka a přizpůsobujeme ji potřebám žáků pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo kde taková osoba studuje, anebo kde taková osoba získala právo pobytu z jiného důvodu, dlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku. Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých žáků. Dle podmínek vypracováváme individuální vzdělávací plán. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; - pomoc asistenta pedagoga; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 17

19 3.3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Stejně velkou pozornost, jakou věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat mimořádně nadaným dětem. Škola si je vědomá značného rozpětí v nadání jednotlivých žáků, toho, že mnoho žáků je zaměřeno jednostranně a mimořádné nadání v jedné oblasti může být u řady z nich vyvažováno nezájmem či nižšími schopnostmi v oblasti jiné. Nadání se může projevit nejen v oblasti rozumové, ale i v oblasti pohybové, výtvarné, hudební atd. Základem péče o nadané dítě v naší škole je včasné rozpoznání nadání u dítěte. Pro včasné rozpoznání nadání je důležitý test na strukturu schopností, který vypovídá o rozložení nadání žáka, ale i řada dalších doplňujících metod pozorování žáků, rozbor jejich písemných prací, studijní výsledky, pohovor se žáky, příp. jejich rodiči, porovnání výsledků testů s dosahovanými studijními výsledky, příp. informace z PPP atd. Strategie a přístup k nadanému žákovi Maximální možnou měrou uplatňujeme možnosti individualizovaného vzdělávání. Využíváme kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle jednotlivých předmětů, věku žáků a často i podle konkrétního stavu v dané třídě. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován. Individuální přestup o ročník výš. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání. Do 1. třídy základní školy mohou jít nadané děti již ve věku 5 let v případě doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny. Vytváříme individuální plán práce v předmětech, kde to bude odpovídat potřebám jednotlivých žáků. Rozšíření, prohloubení a obohacení běžných osnov. Preferujeme problémové a induktivní úlohy. Diferencujeme náročnost zadávaných úloh. Principem je, aby nadaní žáci dostávali specifické úlohy, jejichž náročnost odpovídá jejich individuální úrovni a vzdělávacím potřebám. Preferujeme v takových případech úlohy zajímavé, neobvyklé, takové, které mimořádně nadaného žáka se zájmem o předmět lákají a motivují k nadstandardnímu výkonu. Zařazujeme projekty. Vedeme žáky k tomu, aby práce na takových projektech rozvíjela jejich pracovní i sociální kompetence a aby se učili nalézt si v pracovním týmu pozici, ve které budou moci podávat výkon odpovídající jejich individuálním schopnostem a zájmům. Jsou vedeni k toleranci a vzájemné pomoci k méně nadaným žákům. Při výuce mohou být tito žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy. Učitel si žáky seskupuje podle potřeb žáků. Např. s částí třídy opakuje látku, zatímco jiná část třídy zpracovává prohlubující nadstandardní učivo. Vedeme žáky k tomu, aby se v oblastech, o které mají zájem, zpracovávali rozsáhlejší dlouhodobější práce. 18

20 Snažíme se žáky zapojovat do účasti v soutěžích a olympiádách (vědomostních, literárních, výtvarných, ekologických, sportovních) Nabízíme nepovinné předměty, kroužky (pohybové hry, angličtina, klavír), ve kterých mohou žáci rozvíjet své nadání pohybové, hudební, jazykové Jsme nápomocni rodičům při volbě vhodného kroužku v jiném vzdělávacím zařízení (např. ZUŠ, Alcedo) Učitelé se na výuku pravidelně připravují, aby byli schopni reagovat na případné postřehy a dotazy Začlenění průřezových témat Průřezová témata Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a Rozvoj schopností Čj Vv Čj Vv Čj Vv Čj Vv Čj Vv sociální výchova poznávání Tv Hv Tv Hv Tv Hv Tv Hv Tv Hv M Prv M Prv M Prv M Prv M Prv Aj Aj Aj Sebepoznání a sebepojetí Čj Hv Přv Vv Seberegulace a sebeorganizace Prv Tv Vv Prv Pč Čj M Tv Prv Tv Vv Prv Tv Pč M Prv Tv Aj Vv Prv Vv Pč Tv M Tv Vv Pč Pč Přv Tv Vv M Tv Hv Pč Přv Vv Pč Tv Vv Psychohygiena Prv Hv Pč Vv Tv Čj Kreativita Hv Čj Vv Pč Tv Prv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Pč Prv Tv Hv Pč Hv Vv Pč Čj Prv Přv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Tv Pč Přv Tv Hv Vv Hv Vv Pč Čj Pč Tv 19

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o škole: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník - adresa školy

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více