Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat v mluveném i psaném projevu správné gramatické tvary slov Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Rozlišení hlásek koordinace zraku, sluchu a hlasu; 1. a 2. stupeň syntézy, analýza; rytmizace slov Poznávání a čtení velkých a malých písmen tiskacích i psacích Dvou, tří a čtyřpísmenková slova Dvojhlásky, slova s předložkou 14 Slova se souhláskami ď, ť, ň Slabiky: di, ti ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 12 září - říjen září - duben září - listopad prosinec - únor březen - květen RSP cvičení smyslového vnímání, pozornost a soustředění, cvičení dovedností zapamatování ČJS- třídění M - počítání do 20 Vv výtvarné vyjádření skutečnosti (písmena) 1

2 Žák rozlišuje věty, slova, slabiky hlásky (písmena) Převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané Skladba Věta a slovo Tvorba a psaní otázek a odpovědí 15 duben - květen RSP řešení problému, dovednosti pro učení Ma - slovní úlohy Žák se orientuje v textu. Plynule čte s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a názornosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Opakování Opakování 1. ročníku Souhrnné opakování učiva 1. ročníku Co už umím - opakování 1. ročníku Písmena tiskací a psací Slova Vlastní jména červen září PS dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací SP moje učení RSP cvičení dovedností zapamatování Všechny předměty - správné užívání gramatiky v mluveném i psaném projevu Hv správná artikulace 2

3 Správně člení text do vět ústně i písemně Spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Používá velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech Skladba O větách vyjadřování ústní a písemné Mluvíme ve větách Spojování a oddělování vět Pořádek vět v příběhu 10 RSP cvičení smyslového vnímání, dovednosti pro učení M - tvoření odpovědí ve slovních úlohách Umí řadit slova podle abecedy Abeceda Abeceda a písmo Abecední řazení písmen a slov Řazení slov obecných a vlastních jmen 2. 8 září říjen ŘP dovednosti pro řešení problémů a rozhodování zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu M - řazení 3

4 Rozlišuje druhy vět Porovnává významy slov - opačného významu, souřadná, nadřazená a podřazená Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, vlastnost Věta a slovo Věta, slovo a slovní význam Hranice slov ve větě Pořádek slov ve větě Slova protikladná, souznačná, mnohoznačná, citově zabarvená Slova souřadná, podřazená a nadřazená 13 říjen - listopad SP moje k druhým lidem KR tvořivost v mezilidských vztazích PL vzájemné poznávání lidí ve skupině K řeč těla, řeč zvuků a slov ČJS - třídění Člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Třídí hlásky na souhlásky, samohlásky a dvojhlásky Umí třídit souhlásky a použít i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Umí použít ů/ú v psané podobě slov. Umí zdůvodnit psaní znělých a neznělých souhlásek u-prostřed a na konci slov Slovní zásoba, tvoření slov Zvuková stránka jazyka Pravopis Význam slabiky pro dělení slova Písmo psané a tištěné 2. 5 Písmo psané a tištěné Rozdělení hlásek Krátké a dlouhé samohlásky Psaní u-ú-ů Dvojhlásky ou, au Slabikotvorné r, l Psaní y-ý po tvrdých souhlásek Psaní i-í po měkkých souhlásek Skupiny dě, tě, ně Skupiny bě, pě, vě, mě 45 listopad prosinec - březen ES zvyky a tradice ŘP dovednosti pro řešení problémů a rozhodování zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu M - počítání do 20 ČJS - třídění 4

5 Rozlišuje některé slovní druhy Tvarosloví Slovní druhy - přehled Podstatná jména Jména obecná a vlastní Vlastní a místní jména - pravopis Slovesa Předložky březen - květen ŘP dovednosti pro řešení problémů a rozhodování zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu ČJS - rozlišování zvířat, rostlin, povolání Užívá v mluveném i psaném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Opakování Český jazyk a cizí jazyky Souhrnné opakování červen KD respektování zvláštností různých etnik LV mezi kulturami MK specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost Všechny předměty - správné užívání gramatiky u mluveného i psaného projevu 5

6 Odůvodňuje velká písmena, na začátku vět, v typických případech názvů osob, zvířat a věcí Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, krátké a dlouhé souhlásky, rozlišuje slova nadřazená, podřazená a souřadná, definuje dané pojmy a uvádí příklady. Žák vyjmenuje abecedu, řadí slova dle abecedy. Opakování 2. ročníku Hláskosloví Opakování učiva 2. ročníku Abeceda, abecední řazení Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Slova s dě, tě, ně Slova nadřazená, podřazená, souřadná září SP zdroj informací o sobě Vv - nákresy písmen. ČJS významové okruhy společenstva 6

7 Žák rozlišuje věty jednoduché a souvětí, naznačí melodii věty, rozlišuje a odůvodňuje psaní párových souhlásek na konci nebo uprostřed slov. Umí vyhledat a rozlišit slova citově zabarvená Žák rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk O slovech Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova Větné celky, věty jednoduché a souvětí Melodie věty Rozvitá věta, souvětí, určování vět v souvětí, druhy vět Slova citově zabarvená Měkké a tvrdé souhlásky Slova spisovná a nespisovná říjen SP zdroj informací o sobě KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci K dialog, komunikace Vv - nákresy písmen. ČJS významové okruhy společenstva 7

8 Vyhledá slova jednoznačná a mnohoznačná, definuje dané pojmy Vyhledává v textu slova příbuzná, určí společný kořen slova. Žák dokáže vyjmenovat slova stejného nebo podobného významu a slova opačného významu. Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných souhláskách Stavba slov Vyjmenovaná slova Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma a opozita (antonyma) Spojování vět, doplňování souvětí Významy slov (významové okruhy Slovní přízvuk Slova příbuzná (kořen slova) Vyjmenovaná slova po B Procvičování listopad prosinec KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci K dialog, komunikace KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci K dialog, komunikace Vv malovaný příběh Vv - výtvarná zpracování pocitů, opaky 8

9 Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po L, M, P Procvičování leden RSP K vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky Vv malovaný příběh ČJS živočichové ve vyjmenovaný ch slovech Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po S, V, Z Souhrnné opakování vyjmenovaných slov pamětní zvládnutí, použití v textu únor RSP K dialog, komunikace Vv malovaný příběh ČJS živočichové ve vyjmenovaný ch slovech 9

10 Poznává a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy Používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen. U podstatných jmen určuje číslo, rod a pád Používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Slovo a jeho tvary Slovní druhy deset slovních druhů, poznávání a rozlišování slovních druhů Shrnutí didaktické hry DIPO Ohebné a neohebné slovní druhy Podstatná jména číslo, rod, pádové otázky březen RSP MV péče o dobré ČJS živočichové ve vyjmenovaný ch slovech 10

11 U slovesa určuje osobu, číslo a čas Časuje slovesné tvary, zařazuje slovesa do času Odůvodňuje velká písmena, na začátku vět, v typických případech názvů osob, zvířat a věcí Slovo a jeho tvary Slovní druhy Sloveso osoba, číslo, čas Vlastní jména- uvědomělé zvládnutí jmen osob, vyhledávání jmen zvířat, měst, vesnic, hor, řek duben RSP K dialog, komunikace MV péče o dobré 11

12 Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Spojuje věty do jednoduchých souvětí, používá vhodné spojovací výrazy. Zapisuje souvětí do větných vzorců a podle větných vzorců tvoří souvětí. Druhy vět Slovesa osoba, číslo, čas, zvratná slovesa, infinitiv Slovesné tvary časování, pojmenování děje O větě a větách, věty jednoduché a souvětí Stavba souvětí vzorce a jejich zápis květen K dialog, komunikace MV péče o dobré Vv - nákresy písmen. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Opakuje již naučené pojmy, Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách Opakování Mluvený a psaný a projev Podstatná jména číslo, rod, pádové otázky Opravy textů, hry na vyjmenovaná slova, doplňování Procvičování červen RSP K dialog, komunikace MV péče o dobré Vv malovaný příběh Ma - slovní úlohy Hv - poslech 12