Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě s ředitelem školy a zřizovatelem.. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Veřejnost je informována v MŠ, ve vitríně před budovou školy, na nástěnce na Obecním úřadě, na webových stránkách školy, v místním tisku Heřmánek. Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka ZŠ a MŠ. Žádost zákonný zástupce vyplní při zápisu a obdrží evidenční list dítěte. Ten vyplní a nechá potvrdit dětským lékařem. Mateřská škola může přijímat pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ve stanovené lhůtě, je v prostorách MŠ a na webových stránkách školy vyvěšen seznam pořadových čísel, která děti dostaly při zápisu, kde je uvedeno přijetí či nepřijetí dítěte. Pokud není dítě přijato, zákonný zástupce obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přihlašují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedoucí učitelka na základě písemného vyjádření dětského lékaře, pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Před nástupem do MŠ si rodiče domluví adaptační program. PODROBNOSTI O ORGANIZACI MŠ Naše MŠ je jednotřídní. V prvním ročníku jsou vzdělávány děti, které v příslušném roce dovrší 2 let až 4 roky, v druhém ročníku 5 let, ve třetím ročníku 6 let a děti s odloženou školní docházkou. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Po dohodě s paní učitelkou smějí děti docházet na adaptační program s rodiči nebo bez nich, jsou stanoveny dny docházky a délka pobytu v těchto dnech.

2 PLATBY V MŠ Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Poslední ročník MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je bezplatný (školský zákon, 123 odst.2). Úplata za vzdělávání se hradí společně se stravným v určený den v měsíci. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu MŠ. Úplata je povinná. Na začátku školního roku jsou rodiče seznámeni s formou vybírání peněz stanoven den a čas. Zákonní zástupci jsou povinni přijít v tuto dobu zaplatit, i pokud nevedou tento den dítě do zařízení. EVIDENCE DÍTĚTE Po zápise, nejpozději při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, jména zákonných zástupců, zaměstnání, telefon. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař. Zákonní zástupci mají povinnost hlásit každou změnu hlavně telefonní čísla. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROVOZ MŠ Mateřská škola je v právním subjektu se základní školou. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do hod. Provoz je přerušen mezi vánočními svátky a v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy 2 měsíce předem. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ podle aktuální potřeby rodičů, ale dítě musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.00 hod. je nutné zazvonit. Nezaměstnaní zákonní zástupci, či na mateřské nebo rodičovské dovolené si své dítě vyzvednou nejpozději do hod. (vyhláška č.43/2006, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 o předškolním vzdělávání, 1a, odst.5). Děti, které jsou do oběda si rodiče vyzvedávají do hodin. Rodiče omlouvají děti jak z docházky, tak ze stravování u paní učitelek a to den předem, pokud ví o nepřítomnosti, nebo tentýž den do 7.00 hod. osobně či telefonicky. Pokud nahlásí

3 nepřítomnost po 7.00 hodině, oběd již nejde odhlásit. Možnost vyzvednutí oběda v 11 hod. Pokud ani po jednodenní nepřítomnosti dítě není odhlášeno nemá již nárok následující den na stravování a to do doby, než je opět nahlášeno. Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně paní učitelce a nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte (rýma, kašel, bolení břicha, nevyspání ). Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné. Vyskytne-li se infekční onemocnění, zákonní zástupci musí neprodleně tuto skutečnost nahlásit. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jimi pověřeným osobám předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři Pověření. Budova pro vyzvedávání dětí je odemknuta od hod. do 12.15hod. a od hod. Jinak je budova z důvodu bezpečnosti uzamčena. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuální adaptační režim. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně, při individuálním kontaktu s rodiči. Doporučujeme rodičům, aby pravidelně sledovali nástěnky. Zákonní zástupci svým podpisem ztvrzují účast dítěte na akcích mimo území MŠ. Rodiče, zákonní zástupci jsou informování o tom, co potřebuje dítě do zařízeni. Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. PRÁVA RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ) Ochrana informací, diskrétnost týkající se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s pedagogickými pracovníky mohou být přítomni výchovným činnostem ve třídě. Konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte.

4 Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu. Mít právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Mít právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. POVINNOSTI RODIČŮ (zákonných zástupců) Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo do zařízení. Předává dítě osobně pedagogickým pracovníkům. Hlásit nepřítomnost dítěte. Při vyzvedávání dítěte mít vyplněné pověření, kde jsou uvedeny osoby, které smí dítě vyzvedávat. Předávat dítě zcela zdravé, pedagogičtí pracovníci mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním. Po vyléčení infekčního onemocnění dítěte, přinést potvrzení od lékaře. Hlásit změny v datech a údajích o dítěti. V termínech platit úhrady za stravné a úplatu MŠ. Na vyzvání se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování řádu MŠ. PRÁVA DÍTĚTE Poskytnutí ochrany a zabezpečení základních potřeb (potřeba jídla, spánku, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy, či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky. Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ). Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem ). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

5 POVINNOSTI DÍTĚTE Při příchodu do zařízení očistit si obuv a přejít do šatny, zde se zdržovat po dobu převlékání, přechodu do třídy či domů. Všechny své věci v šatně udržovat v pořádku, pěkně uložené v své přihrádce, která je označena značkou. Při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat kamarády a neubližovat si navzájem. OCHRANA A BEZPEČNOST DÍTĚTE Za bezpečnost dětí v MŠ i mimo území odpovídají po celou dobu pedagogičtí pracovníci. Vedoucí učitelka určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, divadlo, výlety ), nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům k zajištění bezpečnosti dětí. Pedagogický pracovník předá dítě rodičům, zákonným zástupcům nebo jim pověřené osobě na základě písemného pověření. Budova ZŠ a MŠ z důvodu bezpečnosti je zamykána, a to vždy v době od hod. Po vyzvednutí dětí po obědě se opět zamyká do hod. PÉČE O ZDRAVÍ Cílem je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno: K poznávání své identity ve vztahu k druhým. K péči o své zdraví, k vytváření zdravých postojů a návyků (ke každodenní hygieně, stolování ). K vývoji zodpovědnosti za své oblékání. K bezpečnému pohybování v prostorách MŠ, i mimo ní. K činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování. V celém objektu ZŠ a MŠ s přilehlými prostorami je zákaz kouření. V Horních Heřmanicích 25. června 2015 Vypracovala: Cacková Marcela, DiS.

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více