STC33-manual-CZ.qxd :31 StrÆnka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1"

Transkript

1 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování a to včetně nouzových volání. Pro uskutečnění nouzových volání jsou nutná alternativní opatření. Před připojením a nastavováním přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Zařízení bylo vyvinuto v souladu s Evropským doporučením pro připojení k analogovému rozhraní telekomunikačních sítí. Vyhovuje standardům TBR (I - CTR7). Zároveň zařízení vyhovuje standardům EN 0406, TBR 0, TBR a podmínkám generální licence GL. Tento telefonní přístroj je určen pro připojení ke dvoudrátovému rozhraní telefonních ústředen s frekvenční volbou. Podmínky a způsob připojení konzultujte s provozovatelem telekomunikační sítě.

2 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Důležité upozornění k nouzovým hovorům Po přerušení dodávky elektřiny přístroj neumožňuje telefonování a to včetně nouzových volání - pro jejich realizaci jsou nutná alternativní opatření. Toto v praxi znamená, že musíte být vybaveni rovněž i "klasickým" telefonem, nevyžadujícím napájení z elektrické sítě. Příslušenství telefonu V přepravním kartonu jsou uloženy: bezdrátový telefon základnová jednotka dobíjitelné akumulátory a kryt prostoru pro akumulátory kabel pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce síťový kabel pro napájení základnové jednotky

3 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Kde co najdete SLUCHÁTKO Během vyzvánění nedržte sluchátka blízko ucha - hlasitost vyzvánění se postupně zvyšuje. TLAČÍTKO HANG-UP/C Stiskněte pro ukončení hovoru Stiskem na dobu sekundy zablokujete tlačítka telefonu, stiskem na dobu sekund zapnete resp. vypnete telefon. Během volby telef. čísla krátkým stiskem vymažete poslední vložené čísla, trvalým stiskem vymažete údaje z displeje. TLAČÍTKO PROG Pro zahájení programování, po stisku během hovoru je možný záznam čísla volajícího do paměti telefonu. TLAČÍTKO LNR/CDS/PAUSE Jedním stiskem opakovaná volba jednoho z posledních 5 volaných čísel. Dvěma stisky vyvolání seznamu volajících na displej telefonu. Při použití telefonu s pobočkovou ústřednou stiskem vložení mezery do volaného čísla. TLAČÍTKO INT (*) Pro zahájení interního hovoru. TLAČÍTKA UP A DOWN Během hovoru pro nastavení hlasitosti, po vyvolání seznamů pro pohyb v seznamech. TLAČÍTKA SCROLL (*#) TLAČÍTKO PHONE / OK Pro zahájení nového nebo převzetí příchozího hovoru. V průběhu programování pro potvrzení výběru. TLAČÍTKO R (recall) Tlačítko pro použití telefonu s pobočkovou ústřednou. TLAČÍTKO MEMORY Pro uložení / vyvolání telefonního čísla z paměti. KONTROLNÍ SVÍTILNA IN USE Indikuje používání telefonu. TLAČÍTKO HANDSET LOCATOR Po stisku začnou vyzvánět všechny registrované přenosné jednotky. Tlačítka pro postupné zobrazení telefonních čísel delších než 6 znaků. Před použitím telefonu je nutno do telefonu vložit dobíjitelný akumulátor a jeho nabití (viz str. 4 a 5). Před instalací základnové jednotky se seznamte s pokyny na str. a. Pokud na displeji nejsou zobrazeny žádné údaje Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko

4 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Symboly na displeji Číslo přenosné jednotky. Čas (po nastavení hodin přenosné jednotky). Číslo základnové jednotky ( pokud není používaná přenosná jednotka registrována u několika základnových jednotek). Význam zobrazených symbolů úroveň signálu nový hovor hovor mezi základnovou a přenosnou jednotkou Indikuje sílu signálu mezi základnovou a přenosnou jednotkou. Během zřizování spojení mezi základnovou a přenosnou jednotkou bliká. Pokud bude blikat během hovoru přejděte blíže k základnové jednotce. Indikuje zameškané hovory (a to i když nepoužíváte zobrazování čísel volajících. Bliká během sestavování hovoru, během hovoru trvale svítí. paměť / uložení Svítí při ukládání telef. čísel do paměti nebo po jejich vyvolání. nepřímá síť Svítí při volbě telef. čísla prostřednictvím alternativní sítě (pouze dálkové / mezinárodní hovory). opakovaná volba Indikuje použití opakované volby. zobrazení volajících Indikuje kontrolu nebo použití seznamu telef. čísel volajících (CLIP). zablokování tlačítek Indikuje zablokování tlačítek nebo zapnutí funkce blokování účastníka. indikace úrovně nabití akumulátoru Pokud bude indikován stav blízký vybití ( ) je nutné nabití akumulátoru. Během nabíjení akumulátoru symbol bliká.

5 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 5 Seznam Před instalací telefonu Zobrazení čísla volajícího 4 Výběr místa pro základnovou jednotku a pro nabíjecí stojánky Bezdrátové spojení mezi základnovou a přenosnými jednotkami Připojení k elektrické síti Instalace a výchozí nastavení 4 Před použití telefonu 6 Elektrická bezpečnost 6 Rušení 6 Upozornění "Mimo dosah" 6 Zapnutí a vypnutí telefonu 7 Zapnutí a vypnutí přenosné jednotky 7 Zablokování tlačítek 7 Příchozí a odchozí hovory 8 Odchozí hovor 8 Příchozí hovor 8 Ukončení hovoru 8 Hlasitost sluchátka 8 Opakovaná volba posledního volaného čísla 9 Kontrola seznamu telefonních čísel volajících 4 Volba čísla ze seznamu posledních volajících 5 Výmaz čísla ze seznamu posledních volajících 5 Uložení čísla ze seznamu posledních volajících do paměti 5 Použití systému s několika přenosnými jednotkami 6 Interní hovor (mezi přenosnými jednotkami) 6 Převzetí interního hovoru 7 Ukončení interního hovoru 7 Přesměrování příchozího hovoru 7 Přepínání mezi příchozím a interním hovorem 8 Sestavení konferenčního hovoru (max. účastníci) 8 Akustická indikace vnějšího příchozího hovoru během interního hovoru 9 Vyhledání přenosných jednotek 9 Registrace nové přenosné jednotky u základnové jednotky 0 Zrušení registrace přenosné jednotky Výběr základnové jednotky Registrace u základnové jednotky jiného výrobce Paměťová volba 0 Uložení čísla do paměti 0 Volba čísla z paměti 0 Volba části telefonního čísla Změna v paměti uloženého čísla Výmaz čísla z paměti Použití poznámkového bloku Uložení posledního volaného čísla do paměti Nastavení přenosné jednotky podle požadavků uživatele Všeobecné pokyny Automatické převzetí příchozího hovoru Hlasitost a melodie vyzvánění 4 Akustické potvrzení stlačení tlačítek 4 Přímá volba (Direct Call) 5 Výmaz všech pamětí 6 Přepnutí přenosné jednotky na nastavení z její výroby 6

6 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 6 Nastavení základnové jednotky podle požadavků uživatele 7 Všeobecné pokyny 7 Čísla nouzových volání 7 Hlasitost a melodie vyzvánění 8 Zablokování hovorů 8 Datum a čas 0 Výmaz paměti příchozích hovorů Přepnutí základnové jednotky na nastavení z její výroby Cizí síť Vložení předvolby do paměti Nastavení pro místní čísla začínající nulou Zapnutí / vypnutí funkce pro cizí sítě Předtím než zavoláte do servisu 4 Čištění a udržování telefonu 40 Prohlášení o shodě 40 Záruky a servis 4 V případě poruchy výrobku 4 Technické údaje 4 Připojení základnové jednotky Základnovou jednotku můžete připojit k samostatné účastnické zásuvce (pod samostatným telefonním číslem) nebo k účastnické zásuvce pobočkové ústředny. Nepřipojujte základnovou jednotku k telefonním automatům.

7 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 7 Před instalací telefonu Výběr místa pro základnovou jednotku a pro nabíjecí stojánky Základnovou jednotku a nabíjecí stojánky umístěte na rovnou, pevnou plochu na místě:! v dosahu síťové zásuvky (0 V stříd., 50 Hz) - bez použití prodlužovacího kabelu! v dosahu účastnické zásuvky (pouze základnová jednotka)! v dostatečné vzdálenosti od jiného telefonu (možné rušení)! kde nemohou být postříkány nebo polity! v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických spotřebičů (např. od mikrovlnné trouby nebo zářivek). Bezdrátové spojení mezi základnovou a přenosnými jednotkami Pro spojení mezi základnovou a přenosnou jednotkou (jednotkami) je používáno bezdrátové spojení. Pro jeho dokonalou funkci zajistěte:! aby se mezi základnovou a přenosnými jednotkami nenacházely velké kovové předměty (jako např. zrcadla, chladnička atd.).! Bezdrátové spojení je ovlivňováno překážkami jakou jsou např. stěny. Připojení k elektrické síti Důležitá upozornění! Pro napájení základnové jednotky smí být používán pouze síťový adaptér z příslušenství přístroje. Použití jiných síťových adaptérů má za následek nevyhovění normě EN a je zdrojem rizik.

8 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 8 Instalace a výchozí nastavení Vyberte vhodné místo pro instalaci přístroje (viz str. ). K základnové jednotce připojte síťový kabel a kabel pro připojení k účastnické zásuvce. Pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce použijte kabel z příslušenství přístroje. Vložte vidlici síťového kabelu do síťové zásuvky Viz poznámka na str.. 4 Pokud máte více nabíjecích stojánků, zapojte je do síťové zásuvky. Viz poznámka na str.. 5 V případě, že je zásuvka opatřena vypínačem, zapněte jej. 4

9 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 9 6 Do přenosných jednotek vložte dobíjitelné akumulátory: A. Připojte konektory. B. Upravte uložení kabelu akumulátoru a vložte akumulátor do jednotky. červený černý C. Uzavřete prostor pro akumulátor jednotky a potom vložte jednotku do základnové jednotky. Po správném vložení přenosné jednotky do základnové stanice telefon pípne. 7 Ponechejte akumulátory 5 hodin nabíjet. Před prvním použitím telefonů je akumulátory nutno plně nabít. Pro maximální prodloužení životnosti akumulátoru doporučujeme neukládat přenosnou jednotku do základnové jednotky nebo nabíjecího stojánku, dokud není zobrazena ikona vybitých akumulátorů. píp bliká symbol úrovně nabití akumulátoru píp 8 Připojte základnovou jednotku k účastnické zásuvce. Před vložením konektoru do zásuvky odpojte základnovou jednotku od elektrické sítě. rozsvítí se kontrolní svítilna CHARGE Použitá síťová zásuvka musí být trvale pod proudem - telefon vyžaduje trvalé připojení k elektrické síti. pro zvednutí clonky použijte konektor kabelu 5

10 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 0 Před použitím telefonu Elektrická bezpečnost Chraňte základnovou jednotku před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou - riziko úrazu elektrickým proudem. Dojde-li ke spadnutí základnové jednotky do vody je bezpodmínečně nutno ji před vyjmutím z vody odpojit od elektrické sítě. Nepoužívejte přístroj za bouřky - v podobném případě odpojte jednotky a stojánky od elektrické a telefonní sítě. Zárukou na přístroj nejsou kryta poškození úderem blesku. Rušení Příčinou zhoršené kvality zvuku v důsledku vašeho pohybu během hovoru bývá rušení zapříčiněné krátkou vzdáleností přenosné jednotky od jiného telefonu nebo elektrického zařízení. Pro potlačení rušení přejděte do větší vzdálenosti od zdroje rušení - riziko ukončení hovoru. Při silném rušení je v důsledku přerušení spojení mezi základnovou a přenosnou jednotkou možné přerušení hovoru - v podobném případě bude blikat displej přenosné jednotky. K obnovení spojení dojde automaticky - bez zásahu uživatele. Upozornění "Mimo dosah" Při výskytu upozorňujícího tónu, zkreslené nebo přerušované reprodukce během hovoru je možnou příčinou nadměrná vzdálenost přenosné od základnové jednotky. Pro pokračování v hovoru je nutno do 0 sekund zkrátit vzdálenost mezi jednotkami - přitom může dojít k ukončení hovoru. 6

11 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnutí a vypnutí přenosné jednotky Pro vypnutí přenosné jednotky a úsporu energie: Tiskněte sekundy tlačítko HANG-UP/C a vyčkejte na zhasnutí displeje. Zapnutí přenosné jednotky: Krátce stiskněte tlačítko HANG-UP/C. Zablokování tlačítek Zablokování tlačítek: Stiskněte na sekundu tlačítko HANG-UP/C a vyčkejte na zobrazení ikony klíče a skupiny pomlček na displeji. Odblokování tlačítek: Stiskněte na sekundu tlačítko HANG-UP/C a vyčkejte na zhasnutí ikony klíče na displeji. Nebo položte přenosnou jednotku do základnové jednotky nebo nabíjecího stojánku. Poznámky Vypnutou přenosnou jednotku není možno používat. Vypnutá přenosná jednotka nevyzvání (vyzvání pouze základnová jednotka) - pro převzetí příchozího hovoru je nutno jednotku zapnout. Přijetí hovoru může v tomto případě vyžadovat několik sekund. 7

12 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Odchozí a příchozí hovory Odchozí hovor Vložte číslo volaného. Tlačítkem HANG-UP/C můžete postupně vymazat chybně vložená čísla. Stiskněte tlačítko PHONE. Číslo volaného můžete rovněž vložit po předchozím stisku tlačítka PHONE (uslyšíte oznamovací tón - v tomto případě však není možný výmaz nesprávného čísla). Informace pro použití cizí sítě naleznete na str.. Příchozí hovor Příchozí hovor je indikován blikáním údaje "CALL" na displeji přenosné jednotky a jejím vyzváněním. Hlasitost vyzvánění je postupně zvyšována. Pro převzetí hovoru stiskněte libovolné tlačítko. Ukončení hovoru Hlasitost sluchátka Stiskem tlačítka PHONE ukončíte hovor zhasnete kontrolní svítilnu PHONE na základnové jednotce. Hovor lze rovněž ukončit položením přenosné jednotky do základnové jednotky nebo do nabíjecího stojánku. Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru použijte tlačítka nebo. Úroveň hlasitosti je (ve stupních) indikována sloupcovým ukazatelem v pravé části displeje. Nastavená hlasitost je používána až do její další změny. 8

13 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Opakovaná volba posledního volaného čísla Volbu posledního volaného čísla (až 4 číslic) je možno opakovat. Stiskněte tlačítko LNR/CDS. Stiskněte tlačítko PHONE. Pro opakovanou volbu některého z posledních 5 volaných čísel: Stiskněte tlačítko LNR/CDS. Tlačítky nebo vyberte požadované číslo. Stiskněte tlačítko PHONE. Pro výmaz telefonního čísla z paměti posledních volaných čísel: Poznámky Stiskněte tlačítko LNR/CDS. Tlačítky nebo vyberte číslo, které chcete vymazat. Přidržením stisknutého tlačítka HANG-UP/C vyčkejte na tón. Pro výmaz všech posledních volaných čísel z paměti tiskněte tlačítko HANG-UP/C po dobu 5 sekund. Do paměti posledních volaných čísel jsou ukládána pouze ručně volená čísla. Číslo je vkládáno do paměti pouze jednou (bez ohledu na počet jeho použití). Volbou čísla bude z paměti vymazáno nejstarší uložené číslo. 9

14 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Paměťová volba Do paměťových míst telefonu (označených čísly 0 až 0) je možno uložit až 0 telefonních čísel (max. 4 číslic). Uložení čísla do paměti Vložte telefonní číslo. Tlačítkem HANG-UP/C můžete postupně vymazat chybně vložená čísla. Stiskněte nejméně sekundu tlačítko MEMORY. Číslo bude zobrazeno na displeji - vlevo od něj se rozsvítí nejnižší číslo volného paměťového místa. Pro výběr jiného paměťového místa použijte tlačítka nebo. Uložení čísla do paměti Krátce stiskněte tlačítko MEMORY. V levé části displeje začnou blikat pomlčky. Tlačítky nebo vyberte paměťové místo s požadovaným číslem nebo vložte jeho číslo (0 až 0). Stiskněte tlačítko PHONE. 0

15 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 5 Volba části telefonního čísla Do paměti telefonu můžete uložit část telefonního čísla a potom podle potřeby použít jakoukoliv kombinaci ruční a paměťové volby. Změna v paměti uloženého čísla 4 Stiskněte tlačítko PROG. Stiskněte tlačítko MEMORY. Tlačítky nebo vyberte požadované paměťové místo. Tlačítkem HANG-UP/C vymažte požadovaná čísla a potom vložte nová čísla. 5 Stiskněte tlačítko PHONE: Výmaz čísla z paměti Stiskněte tlačítko MEMORY. Tlačítky nebo vyberte paměťové místo, které chcete vymazat. Tiskem tlačítka HANG-UP/C vyčkejte na tón, současně na displeji zhasne zobrazené telefonní číslo. Pro výmaz všech v paměti uložených telef. čísel tiskněte 5 sekund tlačítko HANG-UP/C.

16 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 6 Použití poznámkového bloku Během hovoru je do paměti telefonu (označované jako "Poznámkový blok") možno vložit telefonní číslo. Stiskněte tlačítko PROG. Stiskněte tlačítko MEMORY. Tlačítky nebo vyberte nepoužité paměťové místo. Můžete rovněž přímo vložit jeho číslo. 4 5 Vložte telefonní číslo. Potvrďte tlačítkem PHONE. Poznámka: Pro opuštění poznámkového bloku bez vložení telefonního čísla stiskněte tlačítko HANG-UP/C.

17 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 7 Uložení posledního volaného čísla do paměti Telefonní číslo z paměti opakované volby je možno uložit do paměti telefonu. Stiskněte tlačítko LNR/CDS. Tlačítky nebo vyberte požadované telefonní číslo. Na dobu sekundy tiskněte tlačítko MEMORY. Pro výběr jiného volného paměťového místa použijte tlačítka nebo. 4 Pro uložení čísla do paměti stiskněte tlačítko PHONE.

18 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 8 Zobrazení čísla volajícího (CLIP) V závislosti na provozovateli telefonní sítě je před převzetím příchozího hovoru možné zobrazení čísla volajícího na displeji přenosné jednotky. Číslo nebude zobrazeno pokud bude tato funkce volajícím potlačena nebo pokud tato funkce není používanou telefonní sítí podporována. Do paměti telefonu jsou pro jejich zpětnou volbu ukládána čísla posledních 0 volajících, která jsou postupně nahrazována čísly dalších volajících. Záznam nového telefonního čísla do paměti čísel volajících je na displeji přenosné jednotky indikován ikonou. T Dvakrát stiskněte tlačítko LNR/CDS. Na displeji bude zobrazeno číslo posledního volajícího. Pro přepnutí mezi zobrazením telefonního čísla a zobrazením data / času hovoru použijte tlačítko INT ( ). Bude zobrazováno pouze prvních číslic telefonního čísla. Pro pohyb v seznamu použijte tlačítka nebo. Po kontrole celého seznamu zhasne na displeji ikona. 4

19 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 9 Volba čísla ze seznamu posledních volajících Pro zobrazení telef. čísla na displeji telefonu postupujte podle pokynů na str. 4, kroky č. -. Stiskněte tlačítko PHONE. Výmaz čísla ze seznamu posledních volajících Pro zobrazení telef. čísla na displeji telefonu postupujte podle pokynů na str. 4, kroky č. -. Tiskněte tlačítko HANG-UP/C a vyčkejte na tón, současně na displeji zhasne zobrazené telefonní číslo. Pro výmaz všech v paměti uložených 0 telef. čísel tiskněte tlačítko HANG-UP/C po dobu 5 sekund. Uložení čísla ze seznamu posledních volajících do paměti Pro zobrazení telef. čísla na displeji telefonu postupujte podle pokynů na str. 4, kroky č. -. Po dobu sekundy tiskněte tlačítko MEMORY. Pro zobrazení jiného volného paměťového místa použijte tlačítka nebo. Pro uložení čísla do paměti stiskněte tlačítko PHONE. 5

20 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 0 Použití systému s několika přenosnými jednotkami K základnové jednotce můžete zaregistrovat doplňkové (dokoupené) přenosné jednotky (celkem max. 6). Tato funkce systému vám umožňuje: interní hovory mezi přenosnými jednotkami zaregistrovanými u základnové jednotky přesměrování příchozího hovoru na jinou přenosnou jednotku sestavení konferenčního hovoru (mezi max. jednotkami). Přenosné jednotky jsou na displeji identifikovány číslem ( - 6). Odchozí hovor múže uskutečnit jen jedna přenosná jednotka (při pokusu o odchozí hovor z jiné přenosné jednotky bude slyšet obsazovací tón). V dalším textu používaný pokyn "tiskněte sekundu" znamená přidržení tlačítka až do změny zobrazené informaci na displeji telefonu, zaznění akustického signálu nebo do realizace hovoru. Interní hovor (mezi přenosnými jednotkami) Tiskněte sekundu tlačítko INT ( ). Na displeji se rozsvítí údaj "INT" a čísla všech u základnové jednotky registrovaných přenosných jednotek. Vložte číslo požadované přenosné jednotky - pro současnou volbu všech registrovaných přenosných jednotek stiskněte tlačítko 9. Volaná (-é) přenosná (-é) jednotka (-y) začnou vyzvánět a na jejich displeji začne blikat údaj "INT". Pokud uživatel jiné přenosné jednotky převezme volání budete spojeni. 6

21 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Převzetí interního hovoru Přenosnými jednotkami jsou používána odlišná vyzvánění pro interní a vnější příchozí hovory. Příchozí interní hovor je na displeji přenosné jednotky indikován zobrazením údaje "INT" a zobrazením čísla volající přenosné jednotky. Pro převzetí příchozího interního hovoru stiskněte libovolné tlačítko. Ukončení interního hovoru Stiskněte tlačítko HANG-UP/C nebo vložte přenosnou jednotku do základnové jednotky. Přesměrování příchozího hovoru Převzatý příchozí hovor je možno přesměrovat na jinou přenosnou jednotku. Na dobu sekundy stiskněte tlačítko INT ( ) a potom vložte číslo jiné přenosné jednotky. Příchozí hovor bude přidržen a volaná jednotka začne vyzvánět - po převzetí hovoru můžete s volaným hovořit. Pokud nebude hovor volanou jednotkou převzat můžete jej opět převzít stiskem tlačítka INT ( ). Pro předání hovoru a zavěšení vaší přenosné jednotky stiskněte tlačítko HANG-UP/C. Tlačítko je možno stisknout předtím než volaná jednotka převezme hovor - pokud hovor nebude do 0 sekund převzat bude vrácen na vaši jednotku, která začne vyzvánět. 7

22 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Přepínání mezi příchozím a interním hovorem Pokud máte zároveň vnější i vnitřní hovor je možno přepínat mezi oběma hovory. Stiskem tlačítko INT ( ) po dobu sekundy můžete přepínat účastníky, Stiskem tlačítka HANG-UP/C můžete během interního hovoru přesměrovat vnější příchozí hovor na druhou přenosnou jednotku. Stiskem tlačítka HANG-UP/C během vnějšího hovoru bude hovor ukončen. Sestavení konferenčního hovoru (max. účastníci) V průběhu současného vnějšího a interního hovoru můžete sestavit konferenční hovor: Na dobu sekundy stiskněte tlačítko. Pro odpojení druhé přenosné jednotky od konference znovu stiskněte tlačítko po dobu sekundy. Pokud druhý účastník mezitím nezavěsil můžete ho vrátit do konference opětovným stiskem tlačítka po dobu sekundy. Pokud chcete odejít z konference a nechat pokračovat hovor mezi ostatními účastníky, stiskněte tlačítko HANG-UP/C. 8

23 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Akustická indikace vnějšího příchozího hovoru během interního hovoru Na příchozí vnější hovor v průběhu interního hovoru budete upozorněni akustickým signálem. Pro ukončení interního hovoru a převzetí příchozího vnějšího hovoru: Krátce stiskněte tlačítko R. Pro přidržení interního hovoru a převzetí příchozího vnějšího hovoru: Na dobu sekundy stiskněte tlačítko INT ( ). K dispozici jsou vám potom funkce konference, přepínání nebo přesměrování hovoru. Vyhledání přenosných jednotek Pro vyzvánění všech přenosných jednotek (např. pokud někam založíte vaši přenosnou jednotku): Na základnové jednotce stiskněte tlačítko HANDSET LOCATOR. Všechny přenosné jednotky budou 0 sekund vyzvánět. Pro okamžité ukončení vyzvánění přenosných jednotek znovu stiskněte tlačítko HANDSET LOCATOR na základnové jednotce nebo libovolné tlačítko na libovolné přenosné jednotce. 9

24 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Registrace nové přenosné jednotky u základnové jednotky Registrace je nutná pouze u jednotek nedodaných v příslušenství vašeho telefonu. Přenosná jednotka může být registrována až u 4 základnových jednotek ( - 4). Tiskněte tlačítko HANDSET LOCATOR na základnové jednotce a vyčkejte na registrační tón (pomalá pípání). Pro registraci nové přenosné jednotky máte k dispozici následujících 0 sekund. Na registrované přenosné jednotce postupně stiskněte tlačítka PROG, a 6, potom vložte číslo základnové jednotky. Pokud je to registrace u první základnové jednotky vložte číslo. 4 5 Vložte PIN základnové jednotky (z výroby 0000). Stiskněte tlačítko PHONE. Na displeji bude zobrazeno nejnižší volné číslo pro přenosnou jednotku u používané základnové jednotky. Volitelně můžete toto číslo vložit. Pokud číslo nevložíte bude přenosná jednotka registrována pod nejnižším volným číslem. Úspěšnou registraci potvrdí přenosná jednotka pípnutím. 0

25 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 5 Zrušení registrace přenosné jednotky Zrušení registrace je nutné např. při náhradě poškozené přenosné jednotky. Postupně stlačte tlačítka PROG, a 6. Na displeji budou zobrazena čísla všech registrovaných přenosných jednotek. Vložte číslo jednotky, jejíž registraci chcete zrušit. Displej bude blikat a registrace přenosné jednotky bude zrušena. Výběr základnové jednotky Pokud bude přenosná jednotka přihlášena u několika základnových jednotek bude jí automaticky používána základnová jednotka s nejkvalitnější komunikací (obvykle nejbližší). Pro výběr jiné základnové jednotky: Postupně stiskněte tlačítka PROG, a 7. Tlačítky nebo vyberte základnovou jednotku ( - 4). Pokud vyberete 0 bude používána základnová jednotka s nejsilnějším signálem. Potvrďte stiskem tlačítka PHONE:

26 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 6 Registrace u základnové jednotky jiného výrobce Přenosné jednotky STC mohou být registrovány u libovolné základnové jednotky podporující systém GAP a naopak - u základnové jednotky STC mohou být registrovány přenosné jednotky jiných výrobců podporující systém GAP. Funkce a chování výrobků jiných výrobců nejsou zaručeny. Pro přepnutí základnové jednotky do režimu registrace postupujte podle pokynů návodu jejího výrobce. Při registraci přenosné jednotky u základnové jednotky postupujte podle pokynů návodu jejího výrobce. Pokyny pro vložení PIN základnové jednotky naleznete v návodu k její obsluze. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte autorizovaný servis

27 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 7 Nastavení přenosné jednotky podle požadavků uživatele Všeobecné pokyny Pro nastavení přenosné jednotky podle vašich požadavků použijte nabídku zobrazovanou na jejím displeji. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: Pokud nebude v průběhu programování během cca 5 sekund použito žádné tlačítko bude displej automaticky přepnut do pohotovostního režimu. Provedená nastavení jsou potvrzována akustickým signálem, v případě omylu zazní upozorňující tón. Po ukončení sledu kroků programování je pro přepnutí přenosné jednotky do pohotovostního režimu nutné: - vrátit jednotku do základnové jednotky nebo - přidržet stisknuté tlačítko HANG-UP/C. Automatické převzetí příchozího hovoru Převzetí příchozího hovoru je možné stiskem libovolného tlačítka přenosné jednotky. Pokud aktivujete funkci automatického převzetí hovoru postačuje pro jeho převzetí zvednutí přenosné jednotky ze základnové jednotky (bez nutnosti stisku jakéhokoliv tlačítka).. Postupně tiskněte tlačítka PROG, a 5.. Tlačítky nebo vyberte: 0 - pro vypnutí funkce automatického převzetí příchozího hovoru nebo - pro její zapnutí..

28 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 8 Hlasitost a melodie vyzvánění Telefon disponuje 8 úrovněmi hlasitosti vyzvánění (včetně nulové nebo vypnutí vyzvánění (Off)) a 8 melodiemi. Po nastavení nulové hlasitosti nebude telefon vyzvánět, o příchozím hovoru budete informováni údajem "CALL" a telefonním číslem zobrazenými na displeji. Pro změnu hlasitosti vyzvánění: Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. Tlačítky nebo vyberte požadovanou hlasitost. Pro změnu melodie vyzvánění: Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. Tlačítky nebo vyberte požadovanou melodii. Akustické potvrzení stisku tlačítek Z výroby je tato funkce zapnuta, v případě potřeby můžete akustickou indikaci tlačítek vypnout. Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. Tlačítky nebo zapněte nebo vypněte akustickou indikaci stlačení tlačítek: 0 - pro vypnutí tónu tlačítek - pro zapnutí tónu tlačítek. 4

29 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 9 Přímá volba (Direct Call) Po zapnutí této funkce bude stiskem libovolného tlačítka přenosné jednotky (kromě tlačítka PROG) aktivována volba telef. čísla uloženého do paměti telefonu (např. číslo do zaměstnání rodiče dítěte). Po zapnutí této funkce je pro nouzová volání (policie, hasiči... ) nutno naprogramovat číslo nouzového volání - telefon v tomto případě neumožňuje jeho ruční volbu. Před zapnutím funkce "Direct Call" je do pamětí telefonu nutno naprogramovat telef. číslo pro tuto funkci: Postupně stiskněte tlačítka PROG,,. Vložte požadované telefonní číslo. Pro výmaz chybně vloženého čísla použijte tlačítko HANG- UP/C - trvalým stiskem vymažete celé vložené číslo. Pro zapnutí / vypnutí funkce "Direct Call": Postupně stiskněte tlačítka PROG,,. Tlačítky nebo zapněte nebo vypněte funkci: 0 - pro vypnutí funkce přímé volby - pro její zapnutí. Po zapnutí funkce budou na displeji zobrazeny ikona funkce a naprogramované číslo přímé volby. 5

30 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 0 Výmaz všech pamětí Touto funkcí budou z paměti telefonu vymazána všechna telefonní čísla, obsah všech paměťových míst, obsah paměti čísel opakované volby a pokud bylo naprogramováno rovněž i číslo přímé volby. Postupně stiskněte tlačítka PROG, a 9. Paměť čísel volajících bude vymazána výmazem paměti základnové jednotky (viz str. ). Přepnutí přenosné jednotky na nastavení z její výroby Po přepnutí přenosné jednotky na její nastavení z výroby budou její jednotlivá nastavení přepnuta na následující hodnoty: hlasitost vyzvánění 7 melodie vyzvánění 4 tóny tlačítek on (zapnuto) nepřímé volání off (vypnuto, viz str. ) automatické převzetí hovoru off (vypnuto) výběr základnové jednotky automatic (nejsilnější) Postupně stiskněte tlačítka PROG, a 0. 6

31 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Nastavení základnové jednotky podle požadavků uživatele Všeobecné pokyny Pro nastavení základnové jednotky podle vašich požadavků použijte nabídku zobrazovanou na displeji přenosné jednotky. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: Pokud nebude v průběhu programování během cca 5 sekund použito žádné tlačítko bude displej automaticky přepnut do pohotovostního režimu. Provedená nastavení jsou potvrzována akustickým signálem, v případě omylu zazní upozorňující tón. Po ukončení sledu kroků programování je pro přepnutí přenosné jednotky do pohotovostního režimu nutné: - vrátit jednotku do základnové jednotky nebo - přidržet stlačeno tlačítko HANG-UP/C. Čísla nouzových volání Obě naprogramované čísla bude možno používat pro nouzová volání a to i po zablokování telefonu - viz str. 8. Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,,. Vložte první číslo nouzového volání. 4 5 Postupně stiskněte tlačítka,,. Vložte druhé číslo nouzového volání. 6 7

32 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Hlasitost a melodie vyzvánění Základnová jednotka disponuje 8 úrovněmi hlasitosti vyzvánění (včetně nulové nebo vypnutí vyzvánění (Off)). Po nastavení nulové hlasitosti nebude jednotka vyzvánět, o příchozím hovoru budete informováni údajem "CALL" a telefonním číslem zobrazenými na displeji přenosné jednotky. Pro změnu hlasitosti vyzvánění: Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. Tlačítky nebo vyberte požadovanou hlasitost. Pro změnu melodie vyzvánění: Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. Tlačítky nebo vyberte požadovanou melodii. Zablokování hovorů Je možné zablokování hovorů z přenosných jednotek, registrovaných u základnové jednotky. K dispozici jsou dva způsoby zablokování hovorů: Zablokování volby až dvou specifikovaných telef. čísel (každé max. 8 číslic), např. předvoleb. Zablokování určitých typů hovorů jako jsou např. dálkové nebo mezinárodní hovory. 8

33 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka Zablokování volby určitých čísel Postupně stiskněte tlačítka PROG,,, Vložte číslo přenosné jednotky ( - 6). Postupně stiskněte tlačítka,. Vložte první z čísel, jejichž volbu chcete zablokovat. Postupně stiskněte tlačítka, Vložte číslo přenosné jednotky ( - 6) Postupně vložte a. Vložte druhé z čísel, jejichž volbu chcete zablokovat. Potvrďte stiskem tlačítka PHONE Zapnutí / vypnutí blokování volby specifikovaných čísel Postupně stiskněte tlačítka PROG,, a. Vložte číslo přenosné jednotky ( - 6). Stiskněte 0 a tlačítky nebo vyberte: 0 - pro vypnutí blokování volby čísel - pro zapnutí blokování volby čísel 9

34 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Zapnutí / vypnutí zablokování určitých typů hovorů Postupně stiskněte tlačítka PROG,,,. 4 Vložte číslo přenosné jednotky ( - 6). Tlačítky nebo vyberte typ blokovaných hovorů: 0 - zablokování odchozích hovorů - zablokování mezinárodních hovorů - vypnutí blokování hovorů. Datum a čas Nastavení jsou nutná pro přesné zobrazení data a času na displeji a pro ukládání správných údajů o hovorech do paměti telefonu. Postupně stiskněte tlačítka PROG,,. 4 5 Vložte datum (ve formátu šestimístného čísla, např. pro vložení data 7. dubna 00 postupně stiskněte tlačítka 0, 7, 0, 4, 0 a ). Vložte čas (ve formátu čtyřmístného čísla, např. pro vložení času 08:0 hod. postupně stiskněte tlačítka 0, 8,, 0). 0

35 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 5 Výmaz paměti příchozích hovorů Pro úplný výmaz paměti příchozích hovorů postupujte podle následujících pokynů: Postupně stiskněte tlačítka PROG,, 9. Přepnutí základnové jednotky na nastavení z její výroby Po přepnutí základnové jednotky na její nastavení z výroby budou její jednotlivá nastavení přepnuta na následující hodnoty: hlasitost vyzvánění 7 melodie vyzvánění 4 tóny tlačítek on (zapnuto) nebudou zablokovány žádné hovory bude vymazána paměť příchozích hovorů budou vymazány kódy cizí sítě. Postupně stiskněte tlačítka PROG,, 0.

36 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 6 Cizí síť (Indirect Network) Tuto funkci telefonu můžete použít pokud pro některé hovory (např. dálkové nebo mezinárodní) používáte (především z důvodů finanční výhodnosti takto vedených hovorů) síť jiného provozovatele (dále jen "cizí síť") než provozovatele vaší telefonní linky. Po objednání služeb od provozovatele cizí sítě získáte přístupové číslo (předvolbu) k jeho službám. Pro vedení hovoru prostřednictvím cizí sítě je před každým hovorem nutné vložení správného čísla předvolby. Po odpovídajícím nastavení vašeho telefonu bude po volbě čísla začínajícího nulou tato předvolba vkládána automaticky a to jak u ruční volby účastníka tak i při používání paměťových funkcí telefonu. Předvolba nebude vkládána při volbě účastníků jejichž čísla nezačínají nulou (místní hovory). Je rovněž možno naprogramovat dvě telefonní čísla začínající nulou při jejichž volbě nebude předvolba vkládána. Předvolba je ukládána do paměti základnové jednotky a bude používána všemi u základnové jednotky registrovanými přenosnými jednotkami. V případě potřeby je tuto funkci možno pro konkrétní přenosné jednotky vypnout nebo znovu zapnout. Vložení předvolby do paměti Postupně stiskněte tlačítka PROG,, 4, 0. Vložte číslo předvolby (max. 6 míst).

37 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 7 Nastavení pro dvě čísla začínající nulou, pro které nebude vkládána předvolba cizí sítě Postupně stiskněte tlačítka PROG,, 4,. Vložte první telefonní číslo (max. 6 míst). Postupně stiskněte tlačítka 4,. Vložte druhé telefonní číslo (max. 6 míst). Zapnutí / vypnutí funkce pro cizí sítě Nastavení je nutno provést pro každou registrovanou přenosnou jednotku. Postupně stiskněte tlačítka PROG., 4. Tlačítky nebo vyberte: 0 - pro vypnutí přístupu do cizí sítě - pro zapnutí přístupu do cizí sítě. Při volbě každého telefonního čísla začínajícího nulou bude před jeho první číslo vložena předvolba (s výjimkou dvou čísel naprogramovaných postupem "Nastavení pro dvě čísla začínající nulou"). Během hovoru prostřednictvím cizí sítě bude na displeji zobrazen údaj "LC". Pro využití služeb cizí sítě je volbu volaného čísla (ruční nebo výběrem z paměti) nutno realizovat před stiskem tlačítka PHONE.

38 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 8 Předtím než zavoláte do servisu Veškeré opravy a seřizování výrobku smějí být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací. V žádném případě neopravujte přístroj sami - riziko jeho poškození a event. ztráty záruky. Nejdříve překontrolujte zda je přístroj instalován a nastaven podle pokynů na str. 4 a 5 zda jsou všechny konektory pevně připojeny k zásuvkám zda je přístroj připojen k elektrické síti a zapnut zda jsou do přenosných jednotek vloženy dobíjitelné akumulátory a zda jsou nabity. Běžné používání telefonu Není možno vést odchozí ani přijímat příchozí hovory Pokud nesvítí displej může být přenosná jednotka vypnuta. Pro její zapnutí stiskněte tlačítko HANG-UP/C. Překontrolujte připojení síťového adaptéru základnové jednotky k elektrické síti - pro funkci systému musí být základnová jednotka k síti připojena trvale. Překontrolujte zda pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce používáte kabel z příslušenství systému. S jinými kabely nemusí systém správně pracovat. Přemístěte přenosnou jednotku blíže k základnové jednotce. Překontrolujte indikaci nabití akumulátoru na displeji. V případě jeho vybití je akumulátor nutno nabít. Odpojte základnovou jednotku od elektrické sítě a po uplynutí několika sekund opět připojte jednotku k elektrické síti. 4

39 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 9 Nelze telefonovat Jsou zablokována tlačítka přenosné jednotky (viz str. 7). Odblokujte tlačítka. Jsou zablokovány odchozí hovory na určitá čísla (viz str. 9). Jsou zablokovány určité typy odchozích hovorů (viz str. 0). Telefon nereaguje na použití tlačítek Po vložení telefonního čísla nelze uskutečnit hovor Překontrolujte nabití akumulátoru přenosné jednotky. Vybitý akumulátor je nutno nabít. Přejděte blíže k základnové jednotce. Zkuste přemístit základnovou jednotku. Telefon nevyzvání Překontrolujte připojení síťového adaptéru základnové jednotky k elektrické síti. Překontrolujte zda pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce používáte kabel z příslušenství systému. S jinými kabely nemusí systém správně pracovat. Překontrolujte, zda je k účastnické zásuvce připojen povolený počet telefonních zařízení. Zkuste některé z připojených zařízení odpojit. Při opuštění hranice dosahu základnové jednotky byl hovor přerušen a telefon není možno používat Přejděte blíže k základnové jednotce, poté budete moci v hovoru pokračovat. 5

40 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 40 Rušení hovoru, šum Přejděte blíže k základnové jednotce nebo na jiné místo. Přemístěte základnovou jednotku na jiné místo tak, aby nebyla v blízkosti jiných elektrických spotřebičů (např. televizoru nebo PC). Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění základnové jednotky co možná nejvýše (např. v nejvyšším podlaží domu). Během hovoru začal telefon pípat Dostáváte se mimo dosah základnové jednotky, pokud budete ve směru pohybu pokračovat, bude hovor přerušen. Překontrolujte indikaci nabití akumulátoru na displeji - vybitý akumulátor je nutno nabít. Na displeji není indikováno telefonní číslo volajícího Při pokusu o hovor je slyšet obsazovací tón Nedostatečná hlasitost během hovoru Tuto funkci je u provozovatele vaší telefonní sítě nutno objednat. Volající může tuto funkci vypnout popř. jeho síť nemusí podporovat tuto funkci. Pokud je se základnovou jednotkou používáno několik přenosných jednotek překontrolujte, zda některá z těchto jednotek není právě používána. Držte sluchátko v blízkosti ucha. Tlačítky nebo nastavte požadovanou hlasitost. 6

41 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Cizí síť (Indirect Network) U telefonu nelze používat funkci cizí sítě Tuto funkci je provozovatele cizí sítě nutno objednat. Pro používání cizí sítě je nutné naprogramování základnové jednotky. Pokud se základnovou jednotkou používáte několik přenosných jednotek je u každé z jednotek tuto funkci nutno zapnout resp. vypnout. Při hovoru za použití cizí sítě je číslo volaného nutno vložit nebo vybrat z paměti před stlačením tlačítka PHONE. Po - hodinách používání přenosné jednotky je vybit akumulátor Akumulátor Před prvním použitím přenosné jednotky vyžaduje akumulátor 5 hodin nabíjení. Vyměňte akumulátorový blok. Vyčistěte kontakty akumulátorového bloku čistým suchým hadříkem. Překontrolujte připojení základnové jednotky k elektrické síti. Akumulátor není možno nabít Je pravděpodobně nutná výměna bloku za nový - kontaktujte vašeho prodejce/autorizovaný servis. Nevhazujte blok do domovního odpadu - vyčerpaný blok zlikvidujte jeho předáním k odborné likvidaci na sběrném místě nebezpečeného odpadu. Neházejte vyčerpané bloky do ohně - mohou vybuchnout. 7

42 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Použití telefonu u pobočkové ústředny Není možné použití opakované volby Nejsou možné opakovaná volba posledního volaného čísla a / nebo funkce paměťové volby Tlačítko R je nutno přidržet několik sekund stisknuto - nepostačuje krátké stlačení tlačítka. Při první volbě volaného čísla je po volbě čísla pro přístup k vnější lince nutno stiskem tlačítka LNR/CDS/P vložit do volaného čísla mezeru, potom vložte číslo požadovaného účastníka. Poté bude možno používat funkce opakované nebo paměťové volby. Součástí telefonního čísla ukládaného do paměti telefonu může být rovněž i číslo předvolby pro přístup k vnější lince. Pokud používaná pobočková ústředna vyžaduje před vlastní volbou účastníka vnější sítě několikasekundovou mezeru stiskněte před volbou čísla účastníka tlačítko LNR/CDS/P. Pro vložení mezery před volbou čísla účastníka vnější sítě můžete telefon naprogramovat: Postupně stiskněte tlačítka PROG,, 5, 0. Vložte číslo předvolby pro přístup k vnější síti (max. 4 místa). 8

43 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 4 Pokud nebude problém odstraněn... Od síťové zásuvky s připojenou základnovou jednotkou odpojte všechny ostatní připojené spotřebiče a překontrolujte funkci telefonu. Odpojte základnovou jednotku od účastnické zásuvky a k zásuvce připojte jiný telefon, potom vyzkoušejte jeho funkci - v kladném případě je zásuvka v pořádku. V případě problémů odpojte od účastnické zásuvky rozbočovač (pokud je používán) a připojte telefon přímo k zásuvce - v kladném případě je vadný rozbočovač. Pokud nebude telefon možno používat je závada ve vnější lince - kontaktujte provozovatele vaší telefonní sítě. Pokud nebude problém identifikován a odstraněn kontaktujte autorizovaný servis. 9

44 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 44 Čištění a udržování telefonu Pro čištění telefonu nepoužívejte benzin, ředidla nebo rozpouštědla - možnost poškození přístroje. Pro vyčištění telefonu postačuje vlhký hadřík. Chraňte přístroj před extrémními teplotami, přímým sluncem a vlhkem. Pozor na postříkání nebo polití telefonu jakoukoliv kapalinou. Telefon byl vyroben za dodržení přísných norem s cílem dosažení jeho max. spolehlivosti. V případě poruchy telefonu neopravujte telefon sami - kontaktujte autorizovaný servis nebo linku technické pomoci. Prohlášení o shodě Telefon Sencor vyhovuje požadavkům následujících norem a směrnic: směrnici EC R&TT 999/5/EC směrnici EC pro nízkonapěťová zařízení 7//EEC směrnici E&MC 89/6/EEC a požadavkům následujících norem: vf: TBR 6 EMS: EN 0489 bezpečnost: EN a EN 400 ostatní: I-CTR 7 Výrobkům Sencor je trvale věnována pozornost zvyšování kvality a spolehlivosti - z uvedených důvodů jsou bez předchozího oznámení vyhrazeny změny jejich designu a technických údajů. 40

45 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 45 Záruky a servis Podmínky záruky jsou uvedeny na přiloženém záručním listu. Zárukou nejsou kryta poškození přístroje zapříčiněná jeho nesprávným používáním nebo používáním pro účely jiné, než pro které byl výrobek konstruován popř. škody zapříčiněné přepětím na napájecím nebo telefonním vedení. Po dobu záruky na přístroj rovněž doporučujeme uložit balicí materiál telefonu. U výrobku v záruce Odpojte přístroj od elektrické sítě a od účastnické zásuvky. Zabalte výrobek - pro jeho zabalení použijte orig. balicí materiál. Vraťte zabalený výrobek prodejně, ve které byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu, současně předložte pokladní doklad. U výrobku po uplynutí záruční lhůty Proveďte kroky č. a výše uvedeného postupu a potom: Kontaktujte autorizovaný servis. V případě odeslání výrobku servisu v doprovodném dopise nezapomeňte uvést vaše jméno a přesnou adresu a stručný popis závady telefonu. 4

46 STC-manual-CZ.qxd : StrÆnka 46 Technické údaje Norma Kmitočtový rozsah Šířka pásma kanálu Účinný dosah Provozní časy Teplota Napájení Základnová jednotka Kompatibilita s pobočkovými ústřednami Připojení k síti DECT,88 -,9 GHz (šířka pásma 0 MHz),78 MHz do 00 m na volném prostranství do 50 m v budově pohotovostní režim cca 80 hodin hovor cca 7 hodin nabití akumulátorového bloku cca 5 hodin provoz 0 až +40 C skladování -0 až +60 C dobíjitelný NiMH akumulátorový blok,6 V =, 00 mah vstup 0 V stříd., 50 Hz, výstup 9 V stříd., 00 ma Časované přerušení: 00 ms (krátkým stlačením) nebo 50 ms (dlouhým stlačením) Délka pauzy (stlačením tlačítka LNR/CDS/P): sekundy Typ signalizace: DTMF (tónová volba) Telefon je určen pouze pro použití v České republice - při používání telefonu v jiných zemích není zaručena jeho funkce. 4

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

MBP20. Příručka uživatele. Souprava pro monitorování kojenců a malých dětí. Vítejte

MBP20. Příručka uživatele. Souprava pro monitorování kojenců a malých dětí. Vítejte Příručka uživatele MBP20 Souprava pro monitorování kojenců a malých dětí Funkce popsané v této příručce mohou být změněny bez předchozího oznámení. Vítejte zdraví vás vaše nová souprava pro monitorování

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON.

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Přístroj Telson TDT-2000 je moderní bezšňůrový telefon, ideální pro použití v kancelářích, nemocnicích, domácnostech, větších rodinných

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Register your product and get support at AJ5000 CS Příručka pro uživatele PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q RADIOBUDÍK Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité

Více

Týdenní spínací hodiny, 2kanálové Návod k použití

Týdenní spínací hodiny, 2kanálové Návod k použití Objednací číslo: 1073 00 1 Programování/Dotazování 2 Nastavení aktuálního času 3 Nastavení dne v týdnu 4 Zobrazení dne v týdnu (1 = Po, 2 = Út... 7 = Ne) 5 Kurzor t pro zobrazení dne v týdnu 6 Zobrazení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1110 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování IRRE2-250 IRRE2-250/868 Obr.1 Obr.2 DŮLEŽITÉ (J1): viz text Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování Individuální režim (jedinečný kód) 8 pevných bitů, 0 proměnných

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Návod na použití. Video monitory s pamětí

Návod na použití. Video monitory s pamětí Návod na použití Video monitory s pamětí VM 37TM VM47BM Strana 1 1 Popis Dotykové barevné video monitory se 7" TFT LCD displejem pro dvouvodičový systém, komunikaci a monitoring volajícího, interkomové

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Obsah balení: 1x bateriový generátor Discovery 1200 ws 1x záblesková hlava pro Discovery 1200 ws 1x transportní brašna 1x nabíječka 1x popruh

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

ICR FP 600D ICR FP 700D

ICR FP 600D ICR FP 700D NÁVOD K OBSLUZE ICR FP 600D ICR FP 700D Digitální diktafon Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod. Návod uložte na bezpečném místě pro případ jeho další potřeby. PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE Tento

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání

Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání Návod k obsluze Interton Dálkové ovládání Úvod Gratulujeme Vám ke koupi Dálkového ovládání Interton. Dálkové ovládání Interton Vám umožní ovládat Vaše sluchadla vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií.

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více