Geolog ve městě Shrnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geolog ve městě Shrnutí"

Transkript

1 Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní znaky. Mnohé vzorky jsou zašlé, zaprášené, oškráané, omlácené neo neukazují texturní či kompoziční variailitu díky nedostatečné velikosti. Jednou z možných alternativ, jak tento handicap dohnat, je geologická vycházka do přírody. Ale ani to není v rámci ěžné výuky snadné uskutečnit. Prolém může představovat například časová dotace (nutnost suplování ostatních hodin za vyučujícího), finanční stránka (kompenzace suplujícího učitele, cena jízdenky), neznalost vhodného místa geologických lokalit. Navíc přírodní odkryvy mohou ýt ve špatně dostupném terénu, navětralé, porostlé mechem a lišejníkem, což jsou věci, které odvádějí pozornost studentů a znesnadňují pozorování některých znaků hornin. Zývá tedy ještě jedna alternativa poohlédnout se po kamenných dlažách a okladech exteriérů udov ve městech. Ty jsou lehce dostupné, navíc mnohé z okladových loků průčelních stěn udov jsou vyleštěné a v dosažitelné výši (oklady jsou výhodnější než dlažy, protože nejsou rozité, zašlapané, zalepené žvýkačkami neo jinak znečištěné). Stačí tedy najít udovy neo ulice v okolí školy, kde jsou leštěné kamenné oklady použity, a praktické geologické cvičení může začít. Během něj udou studenti pozorovat větší expozice některých ze základních přírodních materiálů používaných na oklady udov, osvojí si praktické poznávání hornin a seznámí se s jejich variailitou a využitím. 1 Cílová skupina 9. třída základní školy, gymnázia, žáků rozdělených do menších skupin Časová náročnost minut, podle velikosti vyraného prostoru a typů horninových okladů a množství lokalit Prostorové požadavky Exteriéry udov s oklady z přírodních materiálů. Klíčové otázky K čemu se používají horniny? Které horniny se používají pro okladové účely? Které okladové kameny pochází z českých lokalit a které ze zahraničních?

2 Získané dovednosti a znalosti Studenti - si osvojí praktické poznávání hornin - si vyvodí poznatky o použití hornin ve svém ezprostředním okolí - naučí se všímat si rozdílů ve stavách a složení hornin a sledovat jejich souvislost se základními geologickými procesy - získají poznatky o cenových relacích a dostupnostech přírodních horninových materiálů Návaznost na RVP Základní škola Člověk a příroda: Přírodopis (neživá příroda): Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vyrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Žák rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů včetně geologického oěhu hornin i oěhu vody 2 Gymnázium Geologie: Student určí nerostné složení a rozpozná strukturu ěžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin Materiál Vzorky přírodnin ze školní sírky, které odpovídají typům hornin použitých na okladech udov v okolí. Z dalších pomůcek udou žáci potřeovat zápisník, kopii detailní mapy ulice neo části města a tužku. V Českých Budějovicích jsou nejvhodnějšími místy Lannova třída a náměstí Přemysla Otakara II. Pro pozorování hornin na Lannově třídě je zapotřeí si připravit následující vzorky světlé jemnozrnné žuly, tmavšího granodioritu, hruozrnného tmavého dioritu, larvikitu, lierecké žuly, pískovce, travertinu a iogenního vápence. Pokud se uvedené (ani podoné) horniny nevyskytují ve školní sírce, je možné použít orázky s popisy z učenic či internetu.

3 Podroné pokyny 1. Před prohlídkou ulice neo části města je vhodné, ay se žáci líže seznámili s typy hornin, které udou na okladech udov pozorovat. Pomůže jim to nejen se správnou identifikací hornin, ale také s vnímáním některých zajímavých textur, které mohou dané okladové horniny osahovat. Nemusí se přímo jednat o vzorky okladových hornin (ve většině případů to ani není možné), pro ilustraci stačí použít podoné typy hornin ze školních sírek. V rámci této úlohy je také možné nechat žáky pátrat po nějaké vyrané neznámé hornině, která se v olasti vyskytuje v podoě okladového kamene, ale jejíž vzorek neude do předěžného seznámení zařazen. Mělo y se jednat o jeden ze základních typů hornin proíraných v předchozí výuce. Žáci tak udou nuceni prozkoumat všechna zákoutí, ay neznámou horninu ojevili a navíc udou muset využít svých znalostí k její identifikaci, zařazení a popisu. 2. Žáci se rozdělí do menších skupin, jejichž úkolem ude mapovat typy přírodních okladových materiálů vyraných částí města neo ulice v daném časovém horizontu. K mapování udou žáci potřeovat zápisník, tužku a kopii mapy ulice neo části města. Do mapy si zaznamenají místo výskytu, kterému přiřadí pořadové číslo. Do zápisníku si pod odpovídajícím pořadovým číslem zapíší název horniny, popis místa výskytu, mineralogické složení a pozorované textury, popřípadě variace arev, složení neo velikostí zrn. 3. Po uplynutí předem určené doy se studenti vrátí do učeny, kde proěhne porovnání jednotlivých popisů a kontrola správnosti identifikace a zařazení neznámé horniny Úloha může pokračovat samostatnou prací, ěhem které si žáci vyhledají některé zdrojové lomy okladových materiálů a orientační ceny. Pokyny pro úlohu proveditelnou v Českých Budějovicích na Lannově třídě: 1. V učeně si připravte pro studenty vzorky (neo orázky) hornin, které jsou shodné (neo podoné) s okladovými kameny nacházejících se na exteriérech udov Lannovy třídy. Jedná se o granodiorit, světlou jemnozrnnou žulu, hruozrnnou liereckou žulu, diorit s vyrostlicemi ílých plagioklasů, larvikit (odrůda syenitu), migmatit, travertin, pískovec a iogenní vápenec. Žáci y si měli na těchto vzorcích procvičit jejich identifikaci a zařazení do základních typů hornin (vyvřelé, usazené a přeměněné). Pokud je to možné, tak y měli ýt upozorněni na některé zajímavosti, které se mohou v těchto horninách vyskytovat. Jedna z hornin y měla ýt z ukázek vynechána, ay po ní mohli studenti pátrat. Nejideálnějším adeptem pro hledanou horninu je migmatit, protože jako jediný vzorek reprezentuje metamorfované horniny, vyskytuje se pouze na jednom místě Lannovy třídy a je snadno viditelný.

4 a. Granodiorit použitý na Lannově třídě je jemně až středně zrnitá vyvřelá hluinná hornina středně tmavé arvy kyselého charakteru (tzn., že osah SiO 2 je větší než 65%). Patří do skupiny tzv. granitoidních hornin (hornin žulového charakteru, které mají stejné minerální složení (křemen, živec, slída), ale v různém procentuálním zastoupení). V granodioritu převažuje množství sodnovápenatých živců (plagioklasů) nad draselnými (zatímco u žul je to oráceně), ale v praxi je tento jev špatně rozpoznatelný. Je tedy lepší používat rozlišování založené na arevném odstínu, i když je to méně přesné. Tmavší arva granodioritu v porovnání se světlejší arvou žuly y se dala přirovnat ke směsi pepře a soli 50/50 (zatímco světlý odstín žuly y odpovídal směsi s výraznou převahou soli). Tmavší odstín propůjčuje granodioritu převážně tmavá slída (iotit), světlá slída (muskovit) se v něm moc nevyskytuje (naopak v žule se ěžně vyskytují oa typy slíd). Granodiorit často osahuje nepravidelné uzavřeniny (or. 1) okolních rul a tmavších azičtějších hornin (s nižším osahem SiO 2 a tudíž i světlých minerálů), které yly pohlceny granodioritovým magmatem ěhem jeho výstupu. Některé uzavřeniny nemají ostré okraje, což znamená, že došlo k látkové výměně mezi horkým magmatem a uzavřeninou. Ostře ohraničené uzavřeniny se mohly do magmatu dostat až v pozdějším stadiu chladnutí magmatu, kdy nižší teploty výrazně zpomalily průěh výměnných reakcí. 4 Plagioklas Uzavřenina Or. 1: středně zrnitý granodiorit s tmavší uzavřeninou v levé části. Lierecká žula je hruozrnná hluinná vyvřelá hornina s růžovými až červenými zrny draselných živců, s menšími ílými zrny plagioklasů (sodnovápenatých živců), světle šedými průsvitnými křemeny a dronými černými iotity (tmavá slída) (or. 2).

5 Na růžových zrnech draselných živců je často možné pozorovat dvojčatění zrn neo zonalitu růstových přírůstků (jednotlivé přírůstky mají mírně odlišné chemické složení projevující se změnou arvy, protože se ěhem postupující krystalizace mění zytkové složení magmatu). K živec Plagioklas Křemen Biotit 5 Or. 2: Středně až hruě zrnitá lierecká žula s růžovými draselnými živci. c. Jemnozrnná světlá žula je hluinná vyvřelá kyselá hornina tvořená převážně křemenem a živci, v menší míře slídou. Světlá žula vyskytující se na několika místech Lannovy třídy je pravděpodoně mrákotínská žula, která se vyznačuje osahem menšího množství tmavé (iotitu) i světlé (muskovitu) slídy a místy nažloutlou až narezavělou arvou (or. 3). Rezavé zarvení je způsoeno migrací oxidů železa, které se uvolňuje ze slíd. U některých vzorků jsou patrné malé rezavé lemy oklopující zrna slíd, zatímco jiné vzorky mají rezavě zarvené i mnohem rozsáhlejší polohy.

6 Or. 3: Světlá a rezavá forma mrákotínské žuly. d. Diorit je hluinná vyvřelá hornina s menším osahem SiO2 a tmavší arvou v porovnání se žulou a granodioritem (arva dioritu y se dala přirovnat ke směsi soli a pepře, ve které y ylo jen velmi málo soli). Je většinou tvořen většími, doře omezenými, světlými sodnovápenatými živci (plagioklasy), uzavřenými v tmavé základní hmotě (or. 4) složené z dronějších zrn iotitů a amfiolů. Křemen ani draselný živec není v hornině přítomen neo jen v nepatrném množství. 6 Plagioklas Or. 4: Diorit s velkými vyrostlicemi světlých plagioklasů.

7 e. Larvikit je vyvřelá hluinná hruozrnná hornina ez křemene, která je tvořena z 90% živci, v malé míře iotitem, pyroxenem a dalšími minerály. Zrna s modravě-fialovozelenými odlesky (or. 5) jsou tvořena sodnovápenatým živcem nazývaným laradorit. Larvikit se často používá jako leštěný dekorační kámen, pro který se používá názvu larador světlý neo tmavý (Gregorová, 2000). 7 Or. 5: Larvikit tvořený zrny laradoritu. f. Travertin je chemogenní sediment tvořený vrstvičkami droných kalcitových zrn vysrážených z minerálních temperovaných vod. Bývá pórovitý, s arvou ílou, ílošedou neo žlutou (or. 6). Žlutavé zarvení je dáno příměsí Fe 3+ a v takovém případě se mu říká zlatý travertin. Travertiny z jednotlivých lokalit se liší svou arvou, kompaktností, velikostí a usměrněním pórů, některé dutiny mohou ýt také vyplněny hnízdy aragonitu a kalcitu. Některé travertinové vrstvy nesou známky rozlámání a opětovného zpevnění ěhem následného přirůstání nových vrstev. Z českých travertinů se využívá k okladovým účelům travertin těžený v okolí Hranic na Moravě (tzv. Kokorský travertin), donedávna se využíval i travertin z okolí Přerova (tzv. Tučínský travertin), který osahuje četné fosilie (Štelcl a kol., 2006). Zlaté travertiny se těží na Slovensku v okolí Spišské Nové Vsi a Ružomeroku (Pracný, 2009).

8 Or. 6: Vzorek zlatého travertinu. g. Pískovec je zpevněná klastická hornina tvořená úlomky převážně křemenných zrn o velikosti 0,5 až 2 mm. Úlomky zrn jsou spojené křemitým, vápnitým neo jílovitým tmelem. Typ tmelu má vliv na pevnost pískovce. Vápnité tmely se snadno rozpouštějí a jsou důvodem rychlého rozpadu pískovce s takovým tmelem. O něco odolnější vůči zvětrávání jsou pískovce s železitým tmelem, ale nejodolnější a nejvíce využívané ve stavenictví jsou pískovce s křemitým tmelem. Barva pískovce může ýt různá, od éžové přes nazelenalou (zarvení je způsoeno přítomností Fe 2+ ) až po rezavou neo tmavě červenou (zarvení je dáno přítomností Fe 3+ ), vrstevnatost se často může projevovat střídající se arvou (or. 7). Podle tvarů úlomků se dá rozeznat způso transportu materiálu: zaolená zrna yla transportována tekoucí vodou, zatímco ostrohranné úlomky yly transportovány větrem. 8 Or. 7: Pískovec

9 h. Biogenní vápenec je zpevněný sediment, na jehož tvorě se podílely vápnité schránky odumřelých mořských neo sladkovodních živočichů. V místě původních schránek lze pozorovat druhotně vykrystalovaná zrna kalcitu neo dutinky v místech, kdy yly schránky rozpuštěny. Biogenní vápence mohou osahovat různé množství organického podílu. V případě velkého množství schránek mořských živočichů lze usuzovat, že se takový sediment usazoval na dně teplých mělkých moří teplého klimatického pásu. Kromě klimatických podmínek lze podle fosílií určit i stáří sedimentace vápence. 9 Or. 8: Biogenní vápenec s fosiliemi

10 i. Hledaná hornina migmatit. Migmatit je přeměněná hornina, která vznikla za velmi vysokých teplot, kdy došlo k natavení a plastické deformaci. Během natavení přešly některé části materiálu do kapalného stavu a prostoupily zytkem přeměněné horniny. Migmatity jsou tvořené nepravidelně provrásněnými polohami (or. 9), které vznikly deformací a usměrněním původních nerostů (živců, slíd) a krystalizací nových nerostů z čerstvé taveniny (křemene, živce, granátu). Vzhledem k plastickému chování a látkové migraci mají jednotlivé polohy nepravidelné mocnosti, tvary a minerální složení. Slídy často tvoří polohy s podélně orientovanými zrny, které usnadňovaly průnik taveniny, ze které následně vykrystaloval křemen a živec. Výsledná struktura je pak tvořena křemenoživcovými polohami oddělenými polohami slíd. Z velkých zrn původní horniny se v některých případech zachovala pouze kompaktní jádra, která jsou otékána deformovanými zytky a tvoří tzv. oka (většinou se jedná o větší zrna živců). 10 Or. 9: Provrásněný migmatit. Tmavé polohy jsou ohaté na iotit, růžové na draselný živec a světlé na křemen. Fotografie migmatitu pochází z okladu Poštovní spořitelny na Lannově třídě.

11 2. Po seznámení se s horninami ze školní na samostatné mapování do terénu po Lannově třídě. Nejdůležitějšími místy použití okladových kamenů jsou: a Or. 10: Granodiorit a) na okenních parapetech papírnictví a prodejny O2 s tmavou uzavřeninou, ) na pítku na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice. 11 a Or. 11: Lierecká žula a) na Prodejně Drogerie Market (DM), ) detail zonálního draselného živce

12 a Or. 12: Světlá jemnozrnná žula a) na okladech prodejny Vagaond, NewYorker, Kappahl, ) detail světlé žuly s částí ohatší na mírně narůžovělý draselný živec a 12 Or. 13: Světlá jemnozrnná žula a)na okladech u vchodu do pasáže Daniela, ) detail

13 a Or. 14: Diorit a) použitý pod výlohou prodejny Terranova na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice, ) detail tmavého dioritu s patrnými vyrostlicemi ílého plagioklasu a uzavřeninou. a 13 Or. 15: Larvikit ve Sportaru a) zvenčí je viditelný pouze vstupní schod, ) interiér je tímto dekoračním kamenem celý oložen

14 a Or. 16: Zlatý travertin a) u vstupu do OD Prior, ) detail pórovité textury vyplněné hnízdy aragonitu. a 14 Or. 17: Travertin a) u vstupu do udovy Policie ČR, ) detail rezavě zarvených vrstev

15 a Or. 18: Světlý travertin a) na fasádě ochodu Liu Jo, ) detail světlého travertinu na protější udově s prodejnou Maková Báa a 15 Or. 19: Oklady z neleštěného pískovce a) u vstupu do lékárny na rohu Lannovy třídy a ulice Štítného, ) detail éžových a rezavých vrstev s dronými železitými konkrecemi tmavé arvy. a Or. 20: a) Oklad prodejny Kožené galanterie tvořený iogenním vápencem, ) detail iogenního vápence s otisky živočišných schránek a volným prostorem po rozpuštěných schránkách.

16 a Or. 21: a) Oklady z leštěného migmatitu použité na udově s prodejnou O2 a Poštovní spořitelnou, ) detail plasticky deformovaného migmatitu s tmavšími polohami ohatými na iotit, růžovými na draselný živec a světlými na křemen. Možné modifikace úlohy: Exkurzi je možné provádět také v interiérech (například na chodách školních neo veřejných udov), popřípadě lze pozorovat místo okladů dlažu chodníků. Použitá literatura Gregorová, J., 2000: www server Petrologie Poznávání hornin. [cit ]. Dostupný na 16 Štelcl, J., Vávra, V. a Zimák, J., 2006: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, výsledek řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005. [cit ]. Dostupné z Pracný, p., 2009: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žleu v Moravském krasu. Rešerše, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav geologických věd. [cit ]. Dostupné na Autorství a kontakt na autora Simona Dvořáčková

17 Pracovní list 1) Do protokolu popiš školní ukázky hornin 2) Do mapy vyznač místa, kde jsou oklady udov tvořeny těmito horninami. 3) Najdi oklad, který je tvořen horninou, jež neyla mezi vzorky v učeně. Místo vyznač na mapě a pokus se určit, o jaký typ horniny (vyvřelé, přeměněné, usazené) se jedná. Hornina č. 1: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 2: Název: Typ horniny: 17 Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 3: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

18 Hornina č. 4: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 5: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 6: 18 Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 7: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

19 Hornina č. 8: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: VÝSLEDEK PÁTRÁNÍ - NEZNÁMÁ HORNINA: Typ horniny: Místo nálezu: Poznávací znaky: 19

20 Mapa Lannovy třídy 20

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler Čas: 3 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 50 3 18 N, 15 9 2 E LOM U NOVÉ VSI Nová Ves Kolín 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 4 3 1 2 1. ŽST Nová Ves 2. Václavské náměstí 3. výhled na Bedřichov

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin JAN PETRÁNEK Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin Grada Publishing Česká geologická služba Praha 2011 Věnováno Lídě Jan Petránek, 2011 Grada Publishing, a. s.,

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Milí mladí badatelé, kromě množství teorie jsme

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ Mgr. Eva Jirsová Koordinátorka EVVO Gymnázia Chotěboř EKOKLUB GCH Založen 1.11.2008 faktická činnost od r. 2002 55 členů od 13 do 19 let; účast i další ších studentů na různých

Více

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou Přírodní rezervace Karlické údolí Miniprůvodce trasou http://www.innatura.cz/bnd004 Podrobnější informace získáte na uvedené webové stránce nebo si je můžete zobrazit přímo na svém mobilním zařízení načtením

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Chvalský lom Václav Ziegler

Chvalský lom Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Václav Ziegler Hlavní město Praha GPS: 50 6 75 N, 14 35 37 E Praha 1 2. 1. 1. skrytá diskordance mezi peruckými a korycanskými vrstvami 2. korycanské pískovce 2 VYCHÁZKA Pískovce. Úvod Exkurze

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE Horniny a nerosty Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 8.12. 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné Sedimentární horniny Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné - dle geneze klastické a neklastické (biogenní, biochemogenní, chemogenní) - doplněno o reziduální horniny Lithifikace

Více

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Čas: 2 hod. Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Hlavní město Praha GPS: 50 5 21 N, 14 24 54 E Praha 1 Geologie

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1

Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1 Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1 Příklad 1. Z uvedených možností vyerte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): Jestliže v sootu neude pěkně, koncert se

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Tachov Dolánky Ústí n.l. Chlum Chraberce Smrčí Úhošťany Košťálov Straškov Královec Děpoltovice Rvenice Hradec Králové Karlovy Vary Velká Černoc Pamětník

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče)

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) Pavlovské vrchy (CHKO

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro II. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek Nerostné bohatství Moravskotřebovska a Jevíčska ZÁPIS CITACÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ

Více

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > JAKÉ KOPCE VIDÍM Z KOPCE? KLADRUBY SLOUPNO - ŠTIKOV HORNÍ STUDENEC RYBNÍK ŘEKA VYHLÍDKA NA JIHOZÁPADNÍM ÚPATÍ ŽELEZNÝCH HOR NAD LOMEM ŠTIKOV

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Krátká sdělení Short notes THAYENSIA (ZNOJMO) 2013, 10: 115 119. ISSN 1212-3560 Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Rocks in the masonry square tower Hláska above Cornštejn castle

Více

Děti a příroda. Pestrý sluňákovský ostrov

Děti a příroda. Pestrý sluňákovský ostrov Děti a příroda Ve spolupráci se sdružením Sluňákov jsme pro Vás na letošní rok připravili novou sekci Děti a příroda. Najdete zde spoustu úkolů, hádanek, soutěží a kvízů o zajímavé ceny. V prvním díle

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to!

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! Kdo se bojí kamene, ten neví, jak na to! Přírodní kámen zajišťuje díky svému nezaměnitelnému charakteru jedinečnou atmosféru

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Budňanská skála u Karlštejna Václav Ziegler

Budňanská skála u Karlštejna Václav Ziegler Čas: 2 hod. Budňanská skála u Karlštejna Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 56 11 N, 14 10 69 E Karlštejn Budňanská skála Beroun 1 2. 1. 3. 1. pohled na Budňanskou skálu 2. hranice silur-devon 3.

Více