Geolog ve městě Shrnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geolog ve městě Shrnutí"

Transkript

1 Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní znaky. Mnohé vzorky jsou zašlé, zaprášené, oškráané, omlácené neo neukazují texturní či kompoziční variailitu díky nedostatečné velikosti. Jednou z možných alternativ, jak tento handicap dohnat, je geologická vycházka do přírody. Ale ani to není v rámci ěžné výuky snadné uskutečnit. Prolém může představovat například časová dotace (nutnost suplování ostatních hodin za vyučujícího), finanční stránka (kompenzace suplujícího učitele, cena jízdenky), neznalost vhodného místa geologických lokalit. Navíc přírodní odkryvy mohou ýt ve špatně dostupném terénu, navětralé, porostlé mechem a lišejníkem, což jsou věci, které odvádějí pozornost studentů a znesnadňují pozorování některých znaků hornin. Zývá tedy ještě jedna alternativa poohlédnout se po kamenných dlažách a okladech exteriérů udov ve městech. Ty jsou lehce dostupné, navíc mnohé z okladových loků průčelních stěn udov jsou vyleštěné a v dosažitelné výši (oklady jsou výhodnější než dlažy, protože nejsou rozité, zašlapané, zalepené žvýkačkami neo jinak znečištěné). Stačí tedy najít udovy neo ulice v okolí školy, kde jsou leštěné kamenné oklady použity, a praktické geologické cvičení může začít. Během něj udou studenti pozorovat větší expozice některých ze základních přírodních materiálů používaných na oklady udov, osvojí si praktické poznávání hornin a seznámí se s jejich variailitou a využitím. 1 Cílová skupina 9. třída základní školy, gymnázia, žáků rozdělených do menších skupin Časová náročnost minut, podle velikosti vyraného prostoru a typů horninových okladů a množství lokalit Prostorové požadavky Exteriéry udov s oklady z přírodních materiálů. Klíčové otázky K čemu se používají horniny? Které horniny se používají pro okladové účely? Které okladové kameny pochází z českých lokalit a které ze zahraničních?

2 Získané dovednosti a znalosti Studenti - si osvojí praktické poznávání hornin - si vyvodí poznatky o použití hornin ve svém ezprostředním okolí - naučí se všímat si rozdílů ve stavách a složení hornin a sledovat jejich souvislost se základními geologickými procesy - získají poznatky o cenových relacích a dostupnostech přírodních horninových materiálů Návaznost na RVP Základní škola Člověk a příroda: Přírodopis (neživá příroda): Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vyrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Žák rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů včetně geologického oěhu hornin i oěhu vody 2 Gymnázium Geologie: Student určí nerostné složení a rozpozná strukturu ěžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin Materiál Vzorky přírodnin ze školní sírky, které odpovídají typům hornin použitých na okladech udov v okolí. Z dalších pomůcek udou žáci potřeovat zápisník, kopii detailní mapy ulice neo části města a tužku. V Českých Budějovicích jsou nejvhodnějšími místy Lannova třída a náměstí Přemysla Otakara II. Pro pozorování hornin na Lannově třídě je zapotřeí si připravit následující vzorky světlé jemnozrnné žuly, tmavšího granodioritu, hruozrnného tmavého dioritu, larvikitu, lierecké žuly, pískovce, travertinu a iogenního vápence. Pokud se uvedené (ani podoné) horniny nevyskytují ve školní sírce, je možné použít orázky s popisy z učenic či internetu.

3 Podroné pokyny 1. Před prohlídkou ulice neo části města je vhodné, ay se žáci líže seznámili s typy hornin, které udou na okladech udov pozorovat. Pomůže jim to nejen se správnou identifikací hornin, ale také s vnímáním některých zajímavých textur, které mohou dané okladové horniny osahovat. Nemusí se přímo jednat o vzorky okladových hornin (ve většině případů to ani není možné), pro ilustraci stačí použít podoné typy hornin ze školních sírek. V rámci této úlohy je také možné nechat žáky pátrat po nějaké vyrané neznámé hornině, která se v olasti vyskytuje v podoě okladového kamene, ale jejíž vzorek neude do předěžného seznámení zařazen. Mělo y se jednat o jeden ze základních typů hornin proíraných v předchozí výuce. Žáci tak udou nuceni prozkoumat všechna zákoutí, ay neznámou horninu ojevili a navíc udou muset využít svých znalostí k její identifikaci, zařazení a popisu. 2. Žáci se rozdělí do menších skupin, jejichž úkolem ude mapovat typy přírodních okladových materiálů vyraných částí města neo ulice v daném časovém horizontu. K mapování udou žáci potřeovat zápisník, tužku a kopii mapy ulice neo části města. Do mapy si zaznamenají místo výskytu, kterému přiřadí pořadové číslo. Do zápisníku si pod odpovídajícím pořadovým číslem zapíší název horniny, popis místa výskytu, mineralogické složení a pozorované textury, popřípadě variace arev, složení neo velikostí zrn. 3. Po uplynutí předem určené doy se studenti vrátí do učeny, kde proěhne porovnání jednotlivých popisů a kontrola správnosti identifikace a zařazení neznámé horniny Úloha může pokračovat samostatnou prací, ěhem které si žáci vyhledají některé zdrojové lomy okladových materiálů a orientační ceny. Pokyny pro úlohu proveditelnou v Českých Budějovicích na Lannově třídě: 1. V učeně si připravte pro studenty vzorky (neo orázky) hornin, které jsou shodné (neo podoné) s okladovými kameny nacházejících se na exteriérech udov Lannovy třídy. Jedná se o granodiorit, světlou jemnozrnnou žulu, hruozrnnou liereckou žulu, diorit s vyrostlicemi ílých plagioklasů, larvikit (odrůda syenitu), migmatit, travertin, pískovec a iogenní vápenec. Žáci y si měli na těchto vzorcích procvičit jejich identifikaci a zařazení do základních typů hornin (vyvřelé, usazené a přeměněné). Pokud je to možné, tak y měli ýt upozorněni na některé zajímavosti, které se mohou v těchto horninách vyskytovat. Jedna z hornin y měla ýt z ukázek vynechána, ay po ní mohli studenti pátrat. Nejideálnějším adeptem pro hledanou horninu je migmatit, protože jako jediný vzorek reprezentuje metamorfované horniny, vyskytuje se pouze na jednom místě Lannovy třídy a je snadno viditelný.

4 a. Granodiorit použitý na Lannově třídě je jemně až středně zrnitá vyvřelá hluinná hornina středně tmavé arvy kyselého charakteru (tzn., že osah SiO 2 je větší než 65%). Patří do skupiny tzv. granitoidních hornin (hornin žulového charakteru, které mají stejné minerální složení (křemen, živec, slída), ale v různém procentuálním zastoupení). V granodioritu převažuje množství sodnovápenatých živců (plagioklasů) nad draselnými (zatímco u žul je to oráceně), ale v praxi je tento jev špatně rozpoznatelný. Je tedy lepší používat rozlišování založené na arevném odstínu, i když je to méně přesné. Tmavší arva granodioritu v porovnání se světlejší arvou žuly y se dala přirovnat ke směsi pepře a soli 50/50 (zatímco světlý odstín žuly y odpovídal směsi s výraznou převahou soli). Tmavší odstín propůjčuje granodioritu převážně tmavá slída (iotit), světlá slída (muskovit) se v něm moc nevyskytuje (naopak v žule se ěžně vyskytují oa typy slíd). Granodiorit často osahuje nepravidelné uzavřeniny (or. 1) okolních rul a tmavších azičtějších hornin (s nižším osahem SiO 2 a tudíž i světlých minerálů), které yly pohlceny granodioritovým magmatem ěhem jeho výstupu. Některé uzavřeniny nemají ostré okraje, což znamená, že došlo k látkové výměně mezi horkým magmatem a uzavřeninou. Ostře ohraničené uzavřeniny se mohly do magmatu dostat až v pozdějším stadiu chladnutí magmatu, kdy nižší teploty výrazně zpomalily průěh výměnných reakcí. 4 Plagioklas Uzavřenina Or. 1: středně zrnitý granodiorit s tmavší uzavřeninou v levé části. Lierecká žula je hruozrnná hluinná vyvřelá hornina s růžovými až červenými zrny draselných živců, s menšími ílými zrny plagioklasů (sodnovápenatých živců), světle šedými průsvitnými křemeny a dronými černými iotity (tmavá slída) (or. 2).

5 Na růžových zrnech draselných živců je často možné pozorovat dvojčatění zrn neo zonalitu růstových přírůstků (jednotlivé přírůstky mají mírně odlišné chemické složení projevující se změnou arvy, protože se ěhem postupující krystalizace mění zytkové složení magmatu). K živec Plagioklas Křemen Biotit 5 Or. 2: Středně až hruě zrnitá lierecká žula s růžovými draselnými živci. c. Jemnozrnná světlá žula je hluinná vyvřelá kyselá hornina tvořená převážně křemenem a živci, v menší míře slídou. Světlá žula vyskytující se na několika místech Lannovy třídy je pravděpodoně mrákotínská žula, která se vyznačuje osahem menšího množství tmavé (iotitu) i světlé (muskovitu) slídy a místy nažloutlou až narezavělou arvou (or. 3). Rezavé zarvení je způsoeno migrací oxidů železa, které se uvolňuje ze slíd. U některých vzorků jsou patrné malé rezavé lemy oklopující zrna slíd, zatímco jiné vzorky mají rezavě zarvené i mnohem rozsáhlejší polohy.

6 Or. 3: Světlá a rezavá forma mrákotínské žuly. d. Diorit je hluinná vyvřelá hornina s menším osahem SiO2 a tmavší arvou v porovnání se žulou a granodioritem (arva dioritu y se dala přirovnat ke směsi soli a pepře, ve které y ylo jen velmi málo soli). Je většinou tvořen většími, doře omezenými, světlými sodnovápenatými živci (plagioklasy), uzavřenými v tmavé základní hmotě (or. 4) složené z dronějších zrn iotitů a amfiolů. Křemen ani draselný živec není v hornině přítomen neo jen v nepatrném množství. 6 Plagioklas Or. 4: Diorit s velkými vyrostlicemi světlých plagioklasů.

7 e. Larvikit je vyvřelá hluinná hruozrnná hornina ez křemene, která je tvořena z 90% živci, v malé míře iotitem, pyroxenem a dalšími minerály. Zrna s modravě-fialovozelenými odlesky (or. 5) jsou tvořena sodnovápenatým živcem nazývaným laradorit. Larvikit se často používá jako leštěný dekorační kámen, pro který se používá názvu larador světlý neo tmavý (Gregorová, 2000). 7 Or. 5: Larvikit tvořený zrny laradoritu. f. Travertin je chemogenní sediment tvořený vrstvičkami droných kalcitových zrn vysrážených z minerálních temperovaných vod. Bývá pórovitý, s arvou ílou, ílošedou neo žlutou (or. 6). Žlutavé zarvení je dáno příměsí Fe 3+ a v takovém případě se mu říká zlatý travertin. Travertiny z jednotlivých lokalit se liší svou arvou, kompaktností, velikostí a usměrněním pórů, některé dutiny mohou ýt také vyplněny hnízdy aragonitu a kalcitu. Některé travertinové vrstvy nesou známky rozlámání a opětovného zpevnění ěhem následného přirůstání nových vrstev. Z českých travertinů se využívá k okladovým účelům travertin těžený v okolí Hranic na Moravě (tzv. Kokorský travertin), donedávna se využíval i travertin z okolí Přerova (tzv. Tučínský travertin), který osahuje četné fosilie (Štelcl a kol., 2006). Zlaté travertiny se těží na Slovensku v okolí Spišské Nové Vsi a Ružomeroku (Pracný, 2009).

8 Or. 6: Vzorek zlatého travertinu. g. Pískovec je zpevněná klastická hornina tvořená úlomky převážně křemenných zrn o velikosti 0,5 až 2 mm. Úlomky zrn jsou spojené křemitým, vápnitým neo jílovitým tmelem. Typ tmelu má vliv na pevnost pískovce. Vápnité tmely se snadno rozpouštějí a jsou důvodem rychlého rozpadu pískovce s takovým tmelem. O něco odolnější vůči zvětrávání jsou pískovce s železitým tmelem, ale nejodolnější a nejvíce využívané ve stavenictví jsou pískovce s křemitým tmelem. Barva pískovce může ýt různá, od éžové přes nazelenalou (zarvení je způsoeno přítomností Fe 2+ ) až po rezavou neo tmavě červenou (zarvení je dáno přítomností Fe 3+ ), vrstevnatost se často může projevovat střídající se arvou (or. 7). Podle tvarů úlomků se dá rozeznat způso transportu materiálu: zaolená zrna yla transportována tekoucí vodou, zatímco ostrohranné úlomky yly transportovány větrem. 8 Or. 7: Pískovec

9 h. Biogenní vápenec je zpevněný sediment, na jehož tvorě se podílely vápnité schránky odumřelých mořských neo sladkovodních živočichů. V místě původních schránek lze pozorovat druhotně vykrystalovaná zrna kalcitu neo dutinky v místech, kdy yly schránky rozpuštěny. Biogenní vápence mohou osahovat různé množství organického podílu. V případě velkého množství schránek mořských živočichů lze usuzovat, že se takový sediment usazoval na dně teplých mělkých moří teplého klimatického pásu. Kromě klimatických podmínek lze podle fosílií určit i stáří sedimentace vápence. 9 Or. 8: Biogenní vápenec s fosiliemi

10 i. Hledaná hornina migmatit. Migmatit je přeměněná hornina, která vznikla za velmi vysokých teplot, kdy došlo k natavení a plastické deformaci. Během natavení přešly některé části materiálu do kapalného stavu a prostoupily zytkem přeměněné horniny. Migmatity jsou tvořené nepravidelně provrásněnými polohami (or. 9), které vznikly deformací a usměrněním původních nerostů (živců, slíd) a krystalizací nových nerostů z čerstvé taveniny (křemene, živce, granátu). Vzhledem k plastickému chování a látkové migraci mají jednotlivé polohy nepravidelné mocnosti, tvary a minerální složení. Slídy často tvoří polohy s podélně orientovanými zrny, které usnadňovaly průnik taveniny, ze které následně vykrystaloval křemen a živec. Výsledná struktura je pak tvořena křemenoživcovými polohami oddělenými polohami slíd. Z velkých zrn původní horniny se v některých případech zachovala pouze kompaktní jádra, která jsou otékána deformovanými zytky a tvoří tzv. oka (většinou se jedná o větší zrna živců). 10 Or. 9: Provrásněný migmatit. Tmavé polohy jsou ohaté na iotit, růžové na draselný živec a světlé na křemen. Fotografie migmatitu pochází z okladu Poštovní spořitelny na Lannově třídě.

11 2. Po seznámení se s horninami ze školní na samostatné mapování do terénu po Lannově třídě. Nejdůležitějšími místy použití okladových kamenů jsou: a Or. 10: Granodiorit a) na okenních parapetech papírnictví a prodejny O2 s tmavou uzavřeninou, ) na pítku na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice. 11 a Or. 11: Lierecká žula a) na Prodejně Drogerie Market (DM), ) detail zonálního draselného živce

12 a Or. 12: Světlá jemnozrnná žula a) na okladech prodejny Vagaond, NewYorker, Kappahl, ) detail světlé žuly s částí ohatší na mírně narůžovělý draselný živec a 12 Or. 13: Světlá jemnozrnná žula a)na okladech u vchodu do pasáže Daniela, ) detail

13 a Or. 14: Diorit a) použitý pod výlohou prodejny Terranova na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice, ) detail tmavého dioritu s patrnými vyrostlicemi ílého plagioklasu a uzavřeninou. a 13 Or. 15: Larvikit ve Sportaru a) zvenčí je viditelný pouze vstupní schod, ) interiér je tímto dekoračním kamenem celý oložen

14 a Or. 16: Zlatý travertin a) u vstupu do OD Prior, ) detail pórovité textury vyplněné hnízdy aragonitu. a 14 Or. 17: Travertin a) u vstupu do udovy Policie ČR, ) detail rezavě zarvených vrstev

15 a Or. 18: Světlý travertin a) na fasádě ochodu Liu Jo, ) detail světlého travertinu na protější udově s prodejnou Maková Báa a 15 Or. 19: Oklady z neleštěného pískovce a) u vstupu do lékárny na rohu Lannovy třídy a ulice Štítného, ) detail éžových a rezavých vrstev s dronými železitými konkrecemi tmavé arvy. a Or. 20: a) Oklad prodejny Kožené galanterie tvořený iogenním vápencem, ) detail iogenního vápence s otisky živočišných schránek a volným prostorem po rozpuštěných schránkách.

16 a Or. 21: a) Oklady z leštěného migmatitu použité na udově s prodejnou O2 a Poštovní spořitelnou, ) detail plasticky deformovaného migmatitu s tmavšími polohami ohatými na iotit, růžovými na draselný živec a světlými na křemen. Možné modifikace úlohy: Exkurzi je možné provádět také v interiérech (například na chodách školních neo veřejných udov), popřípadě lze pozorovat místo okladů dlažu chodníků. Použitá literatura Gregorová, J., 2000: www server Petrologie Poznávání hornin. [cit ]. Dostupný na 16 Štelcl, J., Vávra, V. a Zimák, J., 2006: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, výsledek řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005. [cit ]. Dostupné z Pracný, p., 2009: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žleu v Moravském krasu. Rešerše, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav geologických věd. [cit ]. Dostupné na Autorství a kontakt na autora Simona Dvořáčková

17 Pracovní list 1) Do protokolu popiš školní ukázky hornin 2) Do mapy vyznač místa, kde jsou oklady udov tvořeny těmito horninami. 3) Najdi oklad, který je tvořen horninou, jež neyla mezi vzorky v učeně. Místo vyznač na mapě a pokus se určit, o jaký typ horniny (vyvřelé, přeměněné, usazené) se jedná. Hornina č. 1: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 2: Název: Typ horniny: 17 Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 3: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

18 Hornina č. 4: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 5: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 6: 18 Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 7: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

19 Hornina č. 8: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: VÝSLEDEK PÁTRÁNÍ - NEZNÁMÁ HORNINA: Typ horniny: Místo nálezu: Poznávací znaky: 19

20 Mapa Lannovy třídy 20

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra biologie Praktická cvičení v učivu Biologie buněk na gymnáziu Diplomová práce Autor: Jana Mandryszová Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách

Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách GEOLOGICKÉ, PEDOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ Objednal: Jizersko-ještědský horský spolek,

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP line mladfkj line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ M2 - DEKORÁCIE DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP Hliněné omítky Předmluva Hlína

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče)

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) Pavlovské vrchy (CHKO

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního č.j. NZ 08/07 ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužné objekty lanové dráhy. Nálezová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více