Geolog ve městě Shrnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geolog ve městě Shrnutí"

Transkript

1 Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní znaky. Mnohé vzorky jsou zašlé, zaprášené, oškráané, omlácené neo neukazují texturní či kompoziční variailitu díky nedostatečné velikosti. Jednou z možných alternativ, jak tento handicap dohnat, je geologická vycházka do přírody. Ale ani to není v rámci ěžné výuky snadné uskutečnit. Prolém může představovat například časová dotace (nutnost suplování ostatních hodin za vyučujícího), finanční stránka (kompenzace suplujícího učitele, cena jízdenky), neznalost vhodného místa geologických lokalit. Navíc přírodní odkryvy mohou ýt ve špatně dostupném terénu, navětralé, porostlé mechem a lišejníkem, což jsou věci, které odvádějí pozornost studentů a znesnadňují pozorování některých znaků hornin. Zývá tedy ještě jedna alternativa poohlédnout se po kamenných dlažách a okladech exteriérů udov ve městech. Ty jsou lehce dostupné, navíc mnohé z okladových loků průčelních stěn udov jsou vyleštěné a v dosažitelné výši (oklady jsou výhodnější než dlažy, protože nejsou rozité, zašlapané, zalepené žvýkačkami neo jinak znečištěné). Stačí tedy najít udovy neo ulice v okolí školy, kde jsou leštěné kamenné oklady použity, a praktické geologické cvičení může začít. Během něj udou studenti pozorovat větší expozice některých ze základních přírodních materiálů používaných na oklady udov, osvojí si praktické poznávání hornin a seznámí se s jejich variailitou a využitím. 1 Cílová skupina 9. třída základní školy, gymnázia, žáků rozdělených do menších skupin Časová náročnost minut, podle velikosti vyraného prostoru a typů horninových okladů a množství lokalit Prostorové požadavky Exteriéry udov s oklady z přírodních materiálů. Klíčové otázky K čemu se používají horniny? Které horniny se používají pro okladové účely? Které okladové kameny pochází z českých lokalit a které ze zahraničních?

2 Získané dovednosti a znalosti Studenti - si osvojí praktické poznávání hornin - si vyvodí poznatky o použití hornin ve svém ezprostředním okolí - naučí se všímat si rozdílů ve stavách a složení hornin a sledovat jejich souvislost se základními geologickými procesy - získají poznatky o cenových relacích a dostupnostech přírodních horninových materiálů Návaznost na RVP Základní škola Člověk a příroda: Přírodopis (neživá příroda): Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vyrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Žák rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů včetně geologického oěhu hornin i oěhu vody 2 Gymnázium Geologie: Student určí nerostné složení a rozpozná strukturu ěžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin Materiál Vzorky přírodnin ze školní sírky, které odpovídají typům hornin použitých na okladech udov v okolí. Z dalších pomůcek udou žáci potřeovat zápisník, kopii detailní mapy ulice neo části města a tužku. V Českých Budějovicích jsou nejvhodnějšími místy Lannova třída a náměstí Přemysla Otakara II. Pro pozorování hornin na Lannově třídě je zapotřeí si připravit následující vzorky světlé jemnozrnné žuly, tmavšího granodioritu, hruozrnného tmavého dioritu, larvikitu, lierecké žuly, pískovce, travertinu a iogenního vápence. Pokud se uvedené (ani podoné) horniny nevyskytují ve školní sírce, je možné použít orázky s popisy z učenic či internetu.

3 Podroné pokyny 1. Před prohlídkou ulice neo části města je vhodné, ay se žáci líže seznámili s typy hornin, které udou na okladech udov pozorovat. Pomůže jim to nejen se správnou identifikací hornin, ale také s vnímáním některých zajímavých textur, které mohou dané okladové horniny osahovat. Nemusí se přímo jednat o vzorky okladových hornin (ve většině případů to ani není možné), pro ilustraci stačí použít podoné typy hornin ze školních sírek. V rámci této úlohy je také možné nechat žáky pátrat po nějaké vyrané neznámé hornině, která se v olasti vyskytuje v podoě okladového kamene, ale jejíž vzorek neude do předěžného seznámení zařazen. Mělo y se jednat o jeden ze základních typů hornin proíraných v předchozí výuce. Žáci tak udou nuceni prozkoumat všechna zákoutí, ay neznámou horninu ojevili a navíc udou muset využít svých znalostí k její identifikaci, zařazení a popisu. 2. Žáci se rozdělí do menších skupin, jejichž úkolem ude mapovat typy přírodních okladových materiálů vyraných částí města neo ulice v daném časovém horizontu. K mapování udou žáci potřeovat zápisník, tužku a kopii mapy ulice neo části města. Do mapy si zaznamenají místo výskytu, kterému přiřadí pořadové číslo. Do zápisníku si pod odpovídajícím pořadovým číslem zapíší název horniny, popis místa výskytu, mineralogické složení a pozorované textury, popřípadě variace arev, složení neo velikostí zrn. 3. Po uplynutí předem určené doy se studenti vrátí do učeny, kde proěhne porovnání jednotlivých popisů a kontrola správnosti identifikace a zařazení neznámé horniny Úloha může pokračovat samostatnou prací, ěhem které si žáci vyhledají některé zdrojové lomy okladových materiálů a orientační ceny. Pokyny pro úlohu proveditelnou v Českých Budějovicích na Lannově třídě: 1. V učeně si připravte pro studenty vzorky (neo orázky) hornin, které jsou shodné (neo podoné) s okladovými kameny nacházejících se na exteriérech udov Lannovy třídy. Jedná se o granodiorit, světlou jemnozrnnou žulu, hruozrnnou liereckou žulu, diorit s vyrostlicemi ílých plagioklasů, larvikit (odrůda syenitu), migmatit, travertin, pískovec a iogenní vápenec. Žáci y si měli na těchto vzorcích procvičit jejich identifikaci a zařazení do základních typů hornin (vyvřelé, usazené a přeměněné). Pokud je to možné, tak y měli ýt upozorněni na některé zajímavosti, které se mohou v těchto horninách vyskytovat. Jedna z hornin y měla ýt z ukázek vynechána, ay po ní mohli studenti pátrat. Nejideálnějším adeptem pro hledanou horninu je migmatit, protože jako jediný vzorek reprezentuje metamorfované horniny, vyskytuje se pouze na jednom místě Lannovy třídy a je snadno viditelný.

4 a. Granodiorit použitý na Lannově třídě je jemně až středně zrnitá vyvřelá hluinná hornina středně tmavé arvy kyselého charakteru (tzn., že osah SiO 2 je větší než 65%). Patří do skupiny tzv. granitoidních hornin (hornin žulového charakteru, které mají stejné minerální složení (křemen, živec, slída), ale v různém procentuálním zastoupení). V granodioritu převažuje množství sodnovápenatých živců (plagioklasů) nad draselnými (zatímco u žul je to oráceně), ale v praxi je tento jev špatně rozpoznatelný. Je tedy lepší používat rozlišování založené na arevném odstínu, i když je to méně přesné. Tmavší arva granodioritu v porovnání se světlejší arvou žuly y se dala přirovnat ke směsi pepře a soli 50/50 (zatímco světlý odstín žuly y odpovídal směsi s výraznou převahou soli). Tmavší odstín propůjčuje granodioritu převážně tmavá slída (iotit), světlá slída (muskovit) se v něm moc nevyskytuje (naopak v žule se ěžně vyskytují oa typy slíd). Granodiorit často osahuje nepravidelné uzavřeniny (or. 1) okolních rul a tmavších azičtějších hornin (s nižším osahem SiO 2 a tudíž i světlých minerálů), které yly pohlceny granodioritovým magmatem ěhem jeho výstupu. Některé uzavřeniny nemají ostré okraje, což znamená, že došlo k látkové výměně mezi horkým magmatem a uzavřeninou. Ostře ohraničené uzavřeniny se mohly do magmatu dostat až v pozdějším stadiu chladnutí magmatu, kdy nižší teploty výrazně zpomalily průěh výměnných reakcí. 4 Plagioklas Uzavřenina Or. 1: středně zrnitý granodiorit s tmavší uzavřeninou v levé části. Lierecká žula je hruozrnná hluinná vyvřelá hornina s růžovými až červenými zrny draselných živců, s menšími ílými zrny plagioklasů (sodnovápenatých živců), světle šedými průsvitnými křemeny a dronými černými iotity (tmavá slída) (or. 2).

5 Na růžových zrnech draselných živců je často možné pozorovat dvojčatění zrn neo zonalitu růstových přírůstků (jednotlivé přírůstky mají mírně odlišné chemické složení projevující se změnou arvy, protože se ěhem postupující krystalizace mění zytkové složení magmatu). K živec Plagioklas Křemen Biotit 5 Or. 2: Středně až hruě zrnitá lierecká žula s růžovými draselnými živci. c. Jemnozrnná světlá žula je hluinná vyvřelá kyselá hornina tvořená převážně křemenem a živci, v menší míře slídou. Světlá žula vyskytující se na několika místech Lannovy třídy je pravděpodoně mrákotínská žula, která se vyznačuje osahem menšího množství tmavé (iotitu) i světlé (muskovitu) slídy a místy nažloutlou až narezavělou arvou (or. 3). Rezavé zarvení je způsoeno migrací oxidů železa, které se uvolňuje ze slíd. U některých vzorků jsou patrné malé rezavé lemy oklopující zrna slíd, zatímco jiné vzorky mají rezavě zarvené i mnohem rozsáhlejší polohy.

6 Or. 3: Světlá a rezavá forma mrákotínské žuly. d. Diorit je hluinná vyvřelá hornina s menším osahem SiO2 a tmavší arvou v porovnání se žulou a granodioritem (arva dioritu y se dala přirovnat ke směsi soli a pepře, ve které y ylo jen velmi málo soli). Je většinou tvořen většími, doře omezenými, světlými sodnovápenatými živci (plagioklasy), uzavřenými v tmavé základní hmotě (or. 4) složené z dronějších zrn iotitů a amfiolů. Křemen ani draselný živec není v hornině přítomen neo jen v nepatrném množství. 6 Plagioklas Or. 4: Diorit s velkými vyrostlicemi světlých plagioklasů.

7 e. Larvikit je vyvřelá hluinná hruozrnná hornina ez křemene, která je tvořena z 90% živci, v malé míře iotitem, pyroxenem a dalšími minerály. Zrna s modravě-fialovozelenými odlesky (or. 5) jsou tvořena sodnovápenatým živcem nazývaným laradorit. Larvikit se často používá jako leštěný dekorační kámen, pro který se používá názvu larador světlý neo tmavý (Gregorová, 2000). 7 Or. 5: Larvikit tvořený zrny laradoritu. f. Travertin je chemogenní sediment tvořený vrstvičkami droných kalcitových zrn vysrážených z minerálních temperovaných vod. Bývá pórovitý, s arvou ílou, ílošedou neo žlutou (or. 6). Žlutavé zarvení je dáno příměsí Fe 3+ a v takovém případě se mu říká zlatý travertin. Travertiny z jednotlivých lokalit se liší svou arvou, kompaktností, velikostí a usměrněním pórů, některé dutiny mohou ýt také vyplněny hnízdy aragonitu a kalcitu. Některé travertinové vrstvy nesou známky rozlámání a opětovného zpevnění ěhem následného přirůstání nových vrstev. Z českých travertinů se využívá k okladovým účelům travertin těžený v okolí Hranic na Moravě (tzv. Kokorský travertin), donedávna se využíval i travertin z okolí Přerova (tzv. Tučínský travertin), který osahuje četné fosilie (Štelcl a kol., 2006). Zlaté travertiny se těží na Slovensku v okolí Spišské Nové Vsi a Ružomeroku (Pracný, 2009).

8 Or. 6: Vzorek zlatého travertinu. g. Pískovec je zpevněná klastická hornina tvořená úlomky převážně křemenných zrn o velikosti 0,5 až 2 mm. Úlomky zrn jsou spojené křemitým, vápnitým neo jílovitým tmelem. Typ tmelu má vliv na pevnost pískovce. Vápnité tmely se snadno rozpouštějí a jsou důvodem rychlého rozpadu pískovce s takovým tmelem. O něco odolnější vůči zvětrávání jsou pískovce s železitým tmelem, ale nejodolnější a nejvíce využívané ve stavenictví jsou pískovce s křemitým tmelem. Barva pískovce může ýt různá, od éžové přes nazelenalou (zarvení je způsoeno přítomností Fe 2+ ) až po rezavou neo tmavě červenou (zarvení je dáno přítomností Fe 3+ ), vrstevnatost se často může projevovat střídající se arvou (or. 7). Podle tvarů úlomků se dá rozeznat způso transportu materiálu: zaolená zrna yla transportována tekoucí vodou, zatímco ostrohranné úlomky yly transportovány větrem. 8 Or. 7: Pískovec

9 h. Biogenní vápenec je zpevněný sediment, na jehož tvorě se podílely vápnité schránky odumřelých mořských neo sladkovodních živočichů. V místě původních schránek lze pozorovat druhotně vykrystalovaná zrna kalcitu neo dutinky v místech, kdy yly schránky rozpuštěny. Biogenní vápence mohou osahovat různé množství organického podílu. V případě velkého množství schránek mořských živočichů lze usuzovat, že se takový sediment usazoval na dně teplých mělkých moří teplého klimatického pásu. Kromě klimatických podmínek lze podle fosílií určit i stáří sedimentace vápence. 9 Or. 8: Biogenní vápenec s fosiliemi

10 i. Hledaná hornina migmatit. Migmatit je přeměněná hornina, která vznikla za velmi vysokých teplot, kdy došlo k natavení a plastické deformaci. Během natavení přešly některé části materiálu do kapalného stavu a prostoupily zytkem přeměněné horniny. Migmatity jsou tvořené nepravidelně provrásněnými polohami (or. 9), které vznikly deformací a usměrněním původních nerostů (živců, slíd) a krystalizací nových nerostů z čerstvé taveniny (křemene, živce, granátu). Vzhledem k plastickému chování a látkové migraci mají jednotlivé polohy nepravidelné mocnosti, tvary a minerální složení. Slídy často tvoří polohy s podélně orientovanými zrny, které usnadňovaly průnik taveniny, ze které následně vykrystaloval křemen a živec. Výsledná struktura je pak tvořena křemenoživcovými polohami oddělenými polohami slíd. Z velkých zrn původní horniny se v některých případech zachovala pouze kompaktní jádra, která jsou otékána deformovanými zytky a tvoří tzv. oka (většinou se jedná o větší zrna živců). 10 Or. 9: Provrásněný migmatit. Tmavé polohy jsou ohaté na iotit, růžové na draselný živec a světlé na křemen. Fotografie migmatitu pochází z okladu Poštovní spořitelny na Lannově třídě.

11 2. Po seznámení se s horninami ze školní na samostatné mapování do terénu po Lannově třídě. Nejdůležitějšími místy použití okladových kamenů jsou: a Or. 10: Granodiorit a) na okenních parapetech papírnictví a prodejny O2 s tmavou uzavřeninou, ) na pítku na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice. 11 a Or. 11: Lierecká žula a) na Prodejně Drogerie Market (DM), ) detail zonálního draselného živce

12 a Or. 12: Světlá jemnozrnná žula a) na okladech prodejny Vagaond, NewYorker, Kappahl, ) detail světlé žuly s částí ohatší na mírně narůžovělý draselný živec a 12 Or. 13: Světlá jemnozrnná žula a)na okladech u vchodu do pasáže Daniela, ) detail

13 a Or. 14: Diorit a) použitý pod výlohou prodejny Terranova na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice, ) detail tmavého dioritu s patrnými vyrostlicemi ílého plagioklasu a uzavřeninou. a 13 Or. 15: Larvikit ve Sportaru a) zvenčí je viditelný pouze vstupní schod, ) interiér je tímto dekoračním kamenem celý oložen

14 a Or. 16: Zlatý travertin a) u vstupu do OD Prior, ) detail pórovité textury vyplněné hnízdy aragonitu. a 14 Or. 17: Travertin a) u vstupu do udovy Policie ČR, ) detail rezavě zarvených vrstev

15 a Or. 18: Světlý travertin a) na fasádě ochodu Liu Jo, ) detail světlého travertinu na protější udově s prodejnou Maková Báa a 15 Or. 19: Oklady z neleštěného pískovce a) u vstupu do lékárny na rohu Lannovy třídy a ulice Štítného, ) detail éžových a rezavých vrstev s dronými železitými konkrecemi tmavé arvy. a Or. 20: a) Oklad prodejny Kožené galanterie tvořený iogenním vápencem, ) detail iogenního vápence s otisky živočišných schránek a volným prostorem po rozpuštěných schránkách.

16 a Or. 21: a) Oklady z leštěného migmatitu použité na udově s prodejnou O2 a Poštovní spořitelnou, ) detail plasticky deformovaného migmatitu s tmavšími polohami ohatými na iotit, růžovými na draselný živec a světlými na křemen. Možné modifikace úlohy: Exkurzi je možné provádět také v interiérech (například na chodách školních neo veřejných udov), popřípadě lze pozorovat místo okladů dlažu chodníků. Použitá literatura Gregorová, J., 2000: www server Petrologie Poznávání hornin. [cit ]. Dostupný na 16 Štelcl, J., Vávra, V. a Zimák, J., 2006: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, výsledek řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005. [cit ]. Dostupné z Pracný, p., 2009: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žleu v Moravském krasu. Rešerše, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav geologických věd. [cit ]. Dostupné na Autorství a kontakt na autora Simona Dvořáčková

17 Pracovní list 1) Do protokolu popiš školní ukázky hornin 2) Do mapy vyznač místa, kde jsou oklady udov tvořeny těmito horninami. 3) Najdi oklad, který je tvořen horninou, jež neyla mezi vzorky v učeně. Místo vyznač na mapě a pokus se určit, o jaký typ horniny (vyvřelé, přeměněné, usazené) se jedná. Hornina č. 1: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 2: Název: Typ horniny: 17 Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 3: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

18 Hornina č. 4: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 5: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 6: 18 Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: Hornina č. 7: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky:

19 Hornina č. 8: Název: Typ horniny: Minerální složení: Poznávací znaky: VÝSLEDEK PÁTRÁNÍ - NEZNÁMÁ HORNINA: Typ horniny: Místo nálezu: Poznávací znaky: 19

20 Mapa Lannovy třídy 20

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi Přírodopis 9 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia 9 Nakladatelství Fraus 2007 www.fraus.cz O geologii O minerálech a horninách O stavbě planety Země O vnitřních geologických dějích O vnějších

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA Nerosty Minerál - prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická V přírodě je známo přes 4 900 minerálů a každým rokem bývá

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Přeměněné horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen šesti učebními úlohami. Je možné jej využít jako celek při ověření znalostí

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_9A_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět:

VY_52_INOVACE_PŘ_9A_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Název: Škola: utor: VY_52_NOVC_PŘ_9_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. déla Nosková Ročník: 9. ematický okruh, předmět: Přírodní vědy, přírodopis éma: est- petrologie,

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

ZVĚTRÁVÁNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ZVĚTRÁVÁNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVĚTRÁVÁNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_285 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 ZVĚTRÁVÁNÍ ZVĚTRÁVÁNÍ

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin Čas: 3 hod. Milan Libertin Hlavní město Praha GPS: 50 1 53 N, 14 19 58 E Praha 1 Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY A B C A. lom Mušlovka B. Lobolitová stráň C. lom Požáry GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ Příloha č. 5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ DOKUMENTAČNÍ BOD: 1 SOUŘADNICE GPS: 49 33'43.94"N, 17 5'37.29"E DRUH BODU: menší skalní výchozy na erodované lesní cestě LITOLOGIE: petromiktní slepenec s drobovou

Více

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY MAGMATISMUS VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY obecně je za sopku považována vyvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem, v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch mezi základní prvky

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

VY_V/2_inovace_sada01

VY_V/2_inovace_sada01 Autor: Josef Kraus Datum: 19.10.2011 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - Sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast : Člověk a

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Přírodní vědy s didaktikou prezentace Přírodní vědy s didaktikou 2 2. prezentace VÝZNAM POKUSU 1) pokus je zdrojem poznatků o přírodních jevech, ale též metod získávání poznatků 2) značně ulehčuje osvojení si učiva tím, že zvyšuje zájem žáků

Více

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY. Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY. Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, 1 Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu poznat základní geologické pochody v krajině

Více

Katodová luminiscence

Katodová luminiscence PETROLOGIE Katodová luminiscence Čtení zápisu z dob vzniku horniny JAROMÍR LEICHMANN FILIP JELÍNEK 3 1 2 I obyčejný kámen nalezený na poli může být pro geologa cenným zdrojem informací, má v sobě záznam

Více

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou Časový harmonogram Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková b) potřeby - kádinka - vápenec

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

3. přednáška Horniny - horninový cyklus 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Zbraslav Zdeněk Kukal

Zbraslav Zdeněk Kukal Čas: 4 hod. Zdeněk Kukal Hlavní město Praha GPS: 49 58 20 N, 14 24 1 E ZBRASLAV Praha 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 3 2 4 1 1. most přes Vltavu 2. zářez silnice, letenské souvrství 3. obří konkrece

Více

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny Litosféra Geologický obrat na Zemském povrchu Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny HCO 3 - Silikátové minerály (křemičitany) CaCO 3 - Vyvřeliny + kyseliny

Více

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vyvřelé horniny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si utřídí poznatky o horninách, které vznikají tuhnutím magmatu.

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle 1 Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle Pracujte ve skupinách. Co potřebujete? Sbírku horniny a nerostů, encyklopedii o minerálech, dva bílé papíry A4, fixy či pastelky, nůžky a lepidlo. Na

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

NERUDNÍ SUROVINY. 1.pískovec

NERUDNÍ SUROVINY. 1.pískovec NERUDNÍ SUROVINY Stavební kámen 1.pískovec 2. žula 3. vápenecv Pískovec je zpevněná,, usazená hornina, obsahuje zrna různých nerostů,, nejčast astěji křemene a živce byl původnp vodně sypkým pískemp složen

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

1) Minerály mohou vznikat různými způsoby. Přiřaďte k jednotlivým popisům vzniku minerálů správný termín.

1) Minerály mohou vznikat různými způsoby. Přiřaďte k jednotlivým popisům vzniku minerálů správný termín. VZNIK MINERÁLŮ Minerály neboli nerosty jsou anorganické stejnorodé přírodniny. Jejich složení je možno vyjádřit chemickou značkou nebo chemickým vzorcem. Každý minerál je specifický svým vznikem a svými

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Struktury a textury hornin

Struktury a textury hornin Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum Objevy čekají na tebe Geologické pochody Maršovický vrch, lom Chlum Autoři: Veronika Blažková, Martin Frýdek, Eliška Hloušková, František Kutnohorský, Martin Lát, Jitka Macková, Adam Nguyen, Pavel Svoboda,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Geologická exkurze. Praktické cvičení z biologie C19. Zhotovila: Mgr. Tomáš Hasík G a SOŠPg Čáslav

Geologická exkurze. Praktické cvičení z biologie C19. Zhotovila: Mgr. Tomáš Hasík G a SOŠPg Čáslav Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

9. třída základní školy, gymnázia, žáků rozdělených do menších skupin

9. třída základní školy, gymnázia, žáků rozdělených do menších skupin Chyť mě, jestli to dokážeš Shrnutí Detektivní příběhy zabývající se vyšetřováním závažných kriminálních činů vždy byly (a stále jsou) velmi populární. Díky nim každý ví, že při hledání místa činu v exteriéru

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 4 listy úkoly,

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Úvod: Lázeňské město Karlovy Vary leží

Více

Vyplnění pracovního listu. Název pracovního týmu Členové pracovního týmu. Zadání úkolu. Řešení úkolu. Základní škola Zlaté Hory 1

Vyplnění pracovního listu. Název pracovního týmu Členové pracovního týmu. Zadání úkolu. Řešení úkolu. Základní škola Zlaté Hory 1 Pracovní list Název projektového úkolu UŽ ZNÁŠ HORNINY? Třída: IV. Název společného projektu ZLATOHORSKO KOUZELNÝ KRAJ POKLADŮ aneb NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více