Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A"

Transkript

1 Řešení Přijímací zkouška z české literatury Varianta A 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Přesto, že nebylo zamýšleno jako dílo krásné literatury a navzdory tomu, že není psáno češtinou, je součástí dějin české literatury. Účelem tohoto díla je oslava přemyslovské dynastie a úspěchů českého státu, kterých tento správní celek v době vlády Přemyslovců dosáhl. Události, které líčí, chronologicky zachycují dějiny Čech od pravěkých počátků až do smrti knížete Vladislava I. Název díla: Kosmova kronika 1b/ Jaké podobné texty vznikly na poli historiografie a jsou přitom součástí dějin české literatury? Dalimilova kronika, Zbraslavská kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové, O státě českém Pavla Stránského ze Stránky, Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína, Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Noční udice Chycený za ústa na noční udici jak ryba Čekám až přijdou k ránu rybáři Vyhledat v trávě nastrážené šňůry Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší A plyne voda plyne noc a hvězdy Padají břehy zjara podemleté Hroutí se hlína v černých zátokách Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší Jen na ražínkách bříška kamínků Slibují příchod dne a rána bílá rána Odezní pod lesem a laně prchají Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší Chycený za ústa a za bolest jak ryba Čekám až ráno dobří rybáři Po břehu půjdou hledat znamení Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší

2 Báseň evokuje pocit úzkosti, odevzdanosti a smíření. Lyrický subjekt sám sebe stylizuje do podoby chycené ryby a popisuje čekání na okamžik, kdy jej přijdou z jeho bolesti vysvobodit rybáři, což ovšem znamená, že jeho čekání na úlevu je ve skutečnosti čekáním na smrt. Slovní zásoba i tempo básně navozují baladickou atmosféru, podobnou funkci má i opakující se refrén, který současně fázuje text a do volného verše vnáší pravidelnost, stejně jako i zvýznamňuje a zpředmětňuje čas. Typickým Skácelovým prostředkem jsou pak důvěrně znějící, ale s běžné slovní zásoby vymizelá slova (ražínky), která vnáší do básně jiný typ sémantického zneklidnění. 3. Které literární dílo považujete za kultovní a proč? Kultovní dílo je dílo, které významným způsobem ovlivnilo určitou skupinu či společnost čtenářů. Reprezentuje jistý typ životního či uměleckého postoje. Typickým kultovním dílem je například Zen a umění motocyklu, Kvílení, Sestra. Charakteristickým rysem také je, že v případě kultovních děl není prvořadě oceňována jejich estetická úroveň, ale především jejich schopnost vystihnout a pojmenovat pocity, které často jsou pocity vztahu příslušníku dané skupiny k většinové společnosti. Neexistuje přitom automatické spojení mezi kultovním dílem a kanonickým dílem. Nezřídka se kultovní díla v průběhu dalšího literárního vývoje ztrácí z hlavního proudu, ostatně i v době svého vzniku a recepce se často jedná o díla vzniklá na periferii literárního života, jejich postoj je pak i typem vzpoury proti establishmentu.

3 Přijímací zkouška z české literatury Varianta B 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Dílo je současně historickým spisem, politickým manifestem a epickou básní. Je psáno sdruženě rýmovaným bezrozměrným veršem. Adresátem je česká šlechta, jíž autor nabádavě připomíná národní tradice a staví jí před oči ideál panovníka. Jméno autora tohoto významného díla české středověké literatury neznáme; o tom, kdo jím mohl být, se dodnes vedou spory. Dalimilova kronika 1b/ Jaké podobné texty vznikly na poli historiografie a jsou přitom součástí dějin české literatury? Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové, O státě českém Pavla Stránského ze Stránky, Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína, Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Nech rozžato Nech rozžato prosím tě Ať tě vidím Mám každou noc strach, jestli jsi to ty. Nezlob se. Chci se na tebe dívat. Neumdleně. Až se mi oči promění v strnulé kořeny do tebe zapuštěné. Bylo to tak smutné mít mnoho mužů. Bylo to smutnější než poušť Karakum. Jsem nyní jak ta šílená domácí paní, která po celý den s lucernou si osvěcuje dům. Bojím se nějakého krutého žertu. Bojím se, abys ráno nebyl někdo jiný. Bylo to tak smutné mít mnoho mužů.

4 Nech dneska světlo celou noc. Báseň je stylizovanou výpovědí ženy, která vyjadřuje úzkost a touhu po milostném citu. Jedná se o netradiční vyznání lásky, jako potřeby blízkosti. Mnohost mužů, reprezentující mnohost vztahů, tu kontrastně stojí proti nedostatku skutečného a trvalého vztahu. Forma adresovaného monologu zvyšuje naléhavost výpovědi. Báseň využívá i občasný rým a metafory evokující trvalost (oči jako strnulé kořeny), prázdnotu (poušť Karakum), ironickou paradoxnost, ale i naléhavost prožívané situace (lucerna, co ve dne osvěcuje dům). Neméně důležitá je strofická organizace textu, která evokuje zajíkavost výpovědi, její maximální citový prožitek a současně obavu z vyslovovaného. 3. Která knížka vyjadřuje váš generační pocit? Generační pocit má schopnost vystihnout kniha, která nějakým způsobem odráží aktuální společenskou situaci, vytváří pocit věkového souznění a přesto je záležitostí individuálního postoje. Není přitom nutné, aby takovouto knihou byl text napsaný v příslušené době, ale stejně tak může generační pocit vyjadřovat i nadčasová kniha, napsaná dokonce i v jiném století. Příkladem nyní mohou být básně americké beat generation, knihy Oscara Wilda, Arthura Rimbauda atp. Ze současné literatury mohou být nositelem generačního pocitu např. romány Jáchyma Topola. Často je pro tyto texty charakteristické, že se nějakým způsobem kriticky stavějí proti literárnímu a společenskému mainstreamu, zvýrazňují jevy a hodnoty, které většinová společnost nerespektuje či respektuje pouze verbálně. Mohou být založeny na pocitu odcizení vůči většinové společnosti, který však zakládá pocit jiné příslušnosti, jiné totožnosti.

5 Přijímací zkouška z české literatury Varianta C 1a/ Jak se jmenuje literární směr, který spojuje následující umělecké osobnosti? Vítězslav Nezval, Petr Král, Ludvík Kundera, Ota Mizera, Toyen, Jan Švankmajer, Zdeněk Lorenc, Mikuláš Medek, Karel Teige, Vratislav Efenberger. surrealismus 1b/ Uveďte klíčové rysy tohoto směru a období jeho vrcholného rozvoje. V české kultuře zažívá vrchol v meziválečném období především po vydání Bretonova prvního (1924) a druhého (1930) manifestu. U nás má své kořeny v Devětsilu (1925 Štýrský a Toyen navštívil surr. výstavu v Paříži, 1926 překlad části Manifestu v časopise Cesta, 1928 píše Weiner do LN a Teige do ReDu o Bretonově Nadje, 1930 vychází překlad 2. Manifestu a Teige píše studii o nadrealismu, 1932 se Nezval přihlásil k surrealismu), ale k jeho oficiálnímu vystoupení dochází v roce 1934 po vzniku Surrealistické skupiny (Teige, Nezval, Biebl, Štýrský, Toyen, Muzika, Makovský, Honzl. Ježek). K obnově surrealismu došlo těsně po druhé světové válce (Ra, Spořilovští surrealisté obě skupiny vznikly už za války, jejich činnost se však mohla rozvinout až po r. 45), Efenberger, Teige, Havlíček ad. V 50. letech surealismus jako podzemní hnutí, opět se rozvinul až v druhé polovině 60. let (Dvorský, Král, Linhartová, Nápravník, Řezníček, Šebek, Voskovec, Švankmajer, Švankmajerová ad.). Po nástupu normalizace dochází k podobnému pohybu jako po roce Opětovný zájem a vzestup se odehrál v devadesátých letech. Rozchod s realistickým způsobem zobrazení a s mimetickou funkcí umění, využití mimetického principu (jeho porušením) k vytváření fantaskní skutečnosti. Automatismus a důraz na svébytnost slova. Vliv psychoanalýzy (Freuda) a zájem o podvědomí a nevědomí. Kontrastní aranžování objektů (slov i předmětů Setkání deštíku a šicího stroje na operačním stole.) 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Drápky Tvé drápky tak jemné, že vlasově psal by ptáček. Na které větvi se zachytíš? V nehlesném lese cosi pláče Tak tiše, že slyšet lesní tiš. To prázdno, obklíčené stromy, Uhnízdilo se ve mně I v tobě.

6 A jeden po druhém snad jsme to my, Pochováni jak v hrobě. 3. Je možné, aby příběhy pomáhaly s problémy? Znáte nějakou takovou knihu? Ano, vzhledem k tomu, že jednou z funkcí literatury je funkce poznávací, lze z toho odvodit, že literatura má schopnost stát se nástrojem poznání, realizovaného ovšem formou estetického činu, jímž je dílo. Podle argumentační schopnosti studenta je pak možné za zdroj takovéto inspirace, která může být návodná ve vztahu k aktuálnímu světu, považovat bezmála jakýkoliv text.

7 Přijímací zkouška z české literatury Varianta D 1a/ Jak se jmenuje literární směr, který spojuje autory následujících sbírek? Pantomima, Na vlnách TSF, S lodí, jež dováží čaj a kávu. poetismus 1b/ Uveďte klíčové rysy tohoto směru a k uvedeným sbírkám přiřaďte jejich autory. Pantomima: Vítězslav Nezval Na vlnách TSF: Jaroslav Seifert S lodí, jež dováží čaj a kávu: Konstantin Biebl Hravost, lehkost, hra se slovy, porušování pravidel interpunkce, obdiv k technice, městu, civilizaci, exotice. Odpolitizování básnické výpovědi. Hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti. 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Anděl Jel s námi dvě zastávky měl křídla tašky uzené koleno Měl čas Byl cítit spálenou gumou prostějovskou a volným večerem Pevněji sevřeli jsme tyče se znehodnocovači Báseň je o cestě hromadným dopravním prostředkem. Popisuje dění z pohledu spolucestujícího. Jeho vnitřní pocity však v ukázce reprezentuje jen potřeba pevně sevřít tyč se znehodnocovačem, jejíž hmatatelná jistota, spolu s technickým pojmenováním, je tu postavena do kontrastu se znejisťující situací, kterou do básně vnáší postava anděla. Anděl není popisován jako božské stvoření obklopené světlem, ale jako kterýkoliv z cestujích. Přesto zřetelně vnímáme jeho nepatřičnost v tomto prostoru. Jediným atributem, který je mu ponechán jako výraz jeho nezemského původu, jsou křídla. Báseň je psána volným veršem, postrádá interpunkci, její jazyk je civilní. Všednost výrazu tak kontrastuje s nevšedností zneklidňující události.

8 3. Co se stane se společností, ve které se už nebudou číst knihy? Ve společnosti, kde se nebudou číst knihy, se bude na knihy prášit. Knihovny budou opuštěné, nejspíš zavřené. Jako první věc, když jsem si přečetla zadání, mě napadlo, že lidé ztratí slovní zásobu a naše komunikace se stane velmi primitivní. Ale ono by to tak nejspíš nebylo. Kdyby se člověk odklonil od čtení knih, asi by to bylo proto, že by tu bylo něco, co je nahradí. Myslím, že tento proces už začal. Častěji sedíme u televize nebo u počítače. Málo kdo si večer sedne ke knize. Co nám knihy dávají? Odborná literatura poznání. Beletrie zábavu, prožívání příběhu. Poezie prožitek. Knihy rozvíjí naši fantazii. Co čteme, to si pokoušíme představit. Vžíváme se do postav. To je něco, co nám televize či počítačové hry nemohou v takové podobě dát. Bez čtení knih by společnost mohla přijít o představivost. Knihy nás inspirují a ovlivňují, vzdělávají. Čtěme knihy, pokud se o to nechceme připravit.

9 Přijímací zkouška z české literatury Varianta E 1a/ Podle následující charakteristiky určete autora: Narodil se v Brně Králově Poli, studoval hudební kompozici, posléze režii a scenáristiku na FAMU, kde po absolvování studií učil světovou literaturu. Je básníkem, dramatikem a prozaikem. V roce 1981 obdržel francouzské občanství, v roce 1990 francouzský Řád čestné legie a v roce 2001 Velkou cenu Francouzské akademie za celoživotní dílo. Státní cenu udělovanou ministrem kultury ČR obdržel v roce Své poslední prozaické a esejistické knihy píše francouzsky. Milan Kundera 1/b Uveďte název jeho básnické, jeho prozaické a jeho románové prvotiny. Člověk zahrada širá Směšné lásky Žert 2/ O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Užovka Spí, mrtva je užovka v upolínu, má barvu pláče její zvadlá pleť, a na ruce jak padá zeleň stínů, na křídlech milovat, ó považ teď. Tak s hlavou nazad obrácenou dřímá, jak mrtvé dny se nazpět dívají, má barvu řek a nehledět už zpříma, hle, dávná marnost rozkázala jí. Skloňte se sosen sloupy jantarové, sudlice trav, kde mihla se v dny nové nit stříbrná, již sotva postřehls. Džbán výšek rozbit, tuhne draslo slz Má barvu pláče, řek a mokrých stínů, spí, mrtva je užovka v upolínu. Lyrická poezie, sonet, 4 strofy, 14 veršů dvě čtyřverší (kvarteta), dvě trojverší (terceta), jamb, rýmová struktura ABAB ABAB CCD DEE Zahradníčkův sonet vytváří čtyři relativně uzavřené úseky výpovědi. Úvodní část tematizuje užovku, jedinečný objekt, k němuž se soustřeďuje pozornost textu. Druhá strofa nastoluje

10 téma smrti; není její obžalobou ani oslavou, ale pokorným rozpoznáním její nutnosti, neodvolatelnosti, nevyhnutelnosti. Jedinečná smrt se stává součástí koloběhu. Třetí sloka představuje vyvrcholení významové výstavby básně. Opakování hlásky s rytmicky upoutává pozornost a současně evokuje zvuk hadího syčení (i grafická podoba hlásky evokuje podobu hada). Vokativ, který je v opozici s dosavadním klidným, popisným tónem básně, představuje dramatizaci výpovědi. Příroda je tu vyzvána, aby se pokořila před zdánlivě bezvýznamnou smrtí stěží postřehnutelné bytosti. Sloupy sosen pak konstruují sakrální prostor, v němž k tomuto aktu dojde. Závěrečné strofa stojí se svým kontrastním smířlivým tónem v opozici k předchozí strofě. Báseň se jejím prostřednictvím opět ztišuje. Jsou zde ještě jednou shromážděny všechny významné motivy předchozího textu (opakování tak přispívá k zpomalení významového tempa): výška, slzy, barva pláče, barva řek, stíny, spánek. Doslovným opakováním prvního verše, v podobě posledního verše, se báseň nejenom uzavírá a rámcuje (znásobujíce tak sevřenost výpovědi), ale zvýznamňuje se jím motiv návratnosti, osudovosti, cykličnosti, neodvratitelnosti ale i smíření 3. Jaký význam by podle Vás měly mít literární ceny a jaký význam reálně mají? Literární ceny představují společenské uznání literatuře, současně i ukazují na hodnotový systém, který daná společnost ve vztahu k literárnímu dílu chová. Literární cena by měla být nejenom výrazem uznání, ale i zprávou o stavu společnosti. Měla by současně pomáhat v hodnotové orientaci čtenáře a ve vztahu k druhu dané ceny by měla symbolizovat i vývojovou kontinuity literatury. Měly by být spíše udělována za literární dílo a nikoliv za obecné zásluhy o literaturu. Neměla by proto být záležitostí politiky, a to ani politiky v rámci literárního života. Tuto roli literární ceny plní jen částečně. Na jedné straně je jich relativně velké množství, ne vždy jsou přitom jasná kriteria výběru, což často vyvolává otázku relevance výběru. Ani čtenářský zájem o proces udělování literárních cen není velký, což je důsledkem nedostatečné propagace i nedostatečného zájmu médií o tuto součást života společnosti. Výjimkou je snad jen Magnesia Litera, která se vydala cestou masmédií, otázkou je však míra srozumitelnosti pro diváky a charakter tohoto způsobu prezentace, který má tendenci inklinovat k způsobům revuálních pořadů.

11 Přijímací zkouška z české literatury Varianta F 1a/ Podle následující charakteristiky určete autora: Brumovský rodák, vychovatel v učňovském zařízení, redaktor nakladatelství Rudé právo a redaktor Československého rozhlasu. Je znám především svým polemickým vystoupením na IV. sjezdu SČSS v červnu 1967 a politickým manifestem, který vyšel o rok později v Literárních listech. Očekávanou událostí se staly jeho pravidelné jarní fejetony. Jeho prozaické texty směšují principy autentické a fikční literatury. Ludvík Vaculík 1b/ Uveďte názvy jeho tří klíčových děl. Rušný dům, Sekyra, Morčata, Český snář, Jak se dělá chlapec 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? V rakvi Bylo třeba se rozloučit. Už i k pohřebnímu vozu tě vyprovodili, ale ty jsi stále otálel, jako bys čekal, až se jejich vzlyky a slzy promění v hlas, lidský hlas, takový zblízka Ale už podle toho, jak funebrák vzal do rukou opratě, viděl jsi, že se opozdil u nálevního pultu a že to chce nyní dohnat, i kdyby to mělo být odnikud nikam Báseň, stylizovaná jako forma oslovení, jímž se lyrický mluvčí obrací k mrtvému v rakvi, respektuje formálně charakter tradičního kondolenčního aktu, kdy se kondolující obrací oslovením k mrtvému v rakvi. Obsah básně jde však kontrastně proti konvenci takového projevu. Lyrický mluvčí využívá perspektivu mrtvého, přesouvá se do jeho mysli, nerespektující tak fakt jeho smrti, a nechává jej ještě vnímat, slyšet. V popisu a typu zvuků, které jsou přivolány, aby vytvořili scenérii básně, se zvýrazňuje absolutní samota mrtvého. Už to však není jen samota po smrti, ale i samota ještě za života. Za vzlykotem a slzami nezaznívá jediný blízký hlas, jediný skutečný cit. I obraz druhé strofy vytváří podobně

12 zmarněnou scénu. Opilý funebrák, který spěchá, aby dohnal své zpoždění ruší tradiční obraz piety. Z pohledu mrtvého je však jeho spěch bezdůvodný, protože nikam. Závěrečný výraz, odnikud nikam, báseň ve skutečnosti neuzavírá, ale prodlužuje její časovost a zahrnuje tak nejenom okamžik smrti, ale i život. Základním tónem rezonujícím básní se tak stává úzkost prázdnoty, která však současně zevšedněla, stala se trvalým stavem, a proto je jen konstatována. O to však je její čtenářský prožitek hrůzyplnější. Vedle volného verše a rozčlenění do dvou strof užívá báseň jazykové prostředky, které podtrhávají zvláštní význam časovosti, nedořečenosti, rezignace: odporovací spojka ale konstatuje bezvýchodnost a zpochybňuje mizivou naději blízkosti, jíž končí první strofa, tři tečky pak prodlužují gesto básně a současně představují návratný motiv. Zatímco v první strofě ještě může být tento motiv interpretován jako důsledek emocionální prosby a touhy po blízkosti, v druhé strofě prodlužuje bezvýchodnost, absorbující do sebe celou kontinuitu života. 3. Jak byste charakterizovali současný literární život? Současný literární život odráží vztah mezi literaturou a společností. V jeho rámci zájem o literární projevy slábne a tím slábne i zájem většinové společnosti o literaturu a jí reprezentované estetické, ale i morální a kognitivní hodnoty. Literární život se uzavírá do specializovaných periodik a mizí ze stránek novin a všeobecných časopisů. Setkáme-li se zde přesto s jeho projevy, je úroveň a způsob informovaní o jevech literárního života neadekvátní. I z toho důvodu může současný literární život připomínat aktivitu členů sektářské společnosti, kdy literární časopisy publikují články a texty stále stejného okruhu autorů, dominují v nich povrchní kritiky, což způsobuje celkový úpadek nejenom kvality reflexe, ale i hodnotového systému, kterého je literatura a její kritika nositelem. Krátkodeché aktivity typu mediálně propagované Magnesia Litera nejsou s to nahradit užší kontakt mezi společností a její literaturou, případně jeho stimulaci. Výsledkem je, že klesají náklady knih, a jen málokterý nakladatel si dovolí vydat původní českou prvotinu či poezii bez jistoty státní dotace. Státní podpora knižním nakladatelům, ale i vydavatelům literárních časopisů tak supluje zájem čtenářské obce, což však, vzhledem k složení a příslušnosti porot, které o dotacích rozhodují vytváří uzavřený kruh, do nějž jen těžko může proniknout někdo zvenčí. Výsledkem je petrifikace stávajícího stavu a klesající úroveň literárních periodik.

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 3. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.11.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Vítězslav Nezval 1900-1958 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Český jazyk a literatura Literatura 20. století

Český jazyk a literatura Literatura 20. století Český jazyk a literatura Literatura 20. století Apollinaire- Čapkova studie VY_12_INOVACE_LITNOVA01 cíl: seznámit se s dobovou reakcí předního českého autora na nástup evropské avantgardy, vnímat Čapka

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VERŠ PODIVUHODNÉHO KOUZELNÍKA

VERŠ PODIVUHODNÉHO KOUZELNÍKA VERŠ PODVUHODNÉHO KOUZELNÍKA VERŠ PODVUHODNÉHO KOUZELNÍKA Daktylská rytmizace, byť slábnoucí, určuje charakter volného verše ještě i v raném PK (dat., vyd. ), který je ve své době jakýmsi vrcholem verslibrismu

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Lyrická poezie v recepci žáků vyšších ročníků 1. stupně základní školy Jitka Zítková Pedagogická fakulta zitkova@ped.muni.cz

Lyrická poezie v recepci žáků vyšších ročníků 1. stupně základní školy Jitka Zítková Pedagogická fakulta zitkova@ped.muni.cz Lyrická poezie v recepci žáků vyšších ročníků 1. stupně základní školy Jitka Zítková Pedagogická fakulta zitkova@ped.muni.cz Komunikace se specifickými prostředky užívanými v umělecké literatuře představuje

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Nezvalova poezie uzenin

Nezvalova poezie uzenin Nezvalova poezie uzenin Kdyby vás nebylo, dělníci, ( ) Člověk by neměl ani groš a nebyly by masné krámy. 1 V padesátých letech napsal Josef Hiršal pro pobavení svých přátel několik básní parodujících sloh

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Světoví písničkáři 2 Mgr. Pavel Šupka Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Autor: Vybraná díla z české literatury

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z: Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_745_Versologie_pwp Střední odborná škola a Střední

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

16. Sociální psychologie skupiny a organizace

16. Sociální psychologie skupiny a organizace 16. Sociální psychologie skupiny a organizace Skupina a podobné pojmy (plurality, společenství, masy, davy atd.) mají v neexaktních společenských vědách vymezení velmi vágní, a proto při výkladech a debatách

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 10. 12. 2012 Český jazyk 1. 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01 ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01/14-20 Mgr. Jitka Riedlová

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více