Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního řádu 2 A.2 Základní údaje o ministerstvu 2 A.3 ministerstva 2 3 A.4 Zásady práce a řízení ministerstva 3 5 A.5 Zásady organizačního uspořádání ministerstva 5 6 A.6 Zaměstnanci 6 A.7 Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců 6 8 A.8 Pracovní a poradní orgány ministra 8 9 B.1 Útvary ministra B.2 Útvary NM B.3 Útvary NM B.4 Útvary NM B.5 Útvary NM B.6 Útvary NM B.7 Útvary NM C. Přílohy C.1 útvarů ministerstva C.2 Podřízené organizace MPO a vybrané samostatné orgány státní správy C.3 Přehled základních pojmů a pouţitých zkratek C.4 Přehled agend s působností MPO Strana 1 z 60

2 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: A Kapitola: - Revize: - A. Všeobecná ustanovení 1.1 Předmět organizačního řádu (1) Organizační řád Ministerstva průmyslu a obchodu (dále OŘ, MPO nebo ministerstvo) je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance ministerstva. (2) Organizační řád upravuje zejména zásady práce a řízení MPO, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ministerstva, organizační strukturu MPO a působnost jednotlivých útvarů. 1.2 Členění organizačního řádu Organizační řád obsahuje: (1) v části A obecné principy řízení platné pro všechny útvary a zaměstnance ministerstva, (2) v části B základní působnost a hlavní činnosti sekcí, úseků a odborů ministerstva a vzájemné vztahy mezi nimi, (3) v přílohách organizační strukturu ministerstva, přehled resortních podřízených organizací a dalších vybraných organizací, přehled základních pojmů a pouţitých zkratek a přehled agend s působností MPO zaregistrovaných ke dni účinnosti OŘ. (1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy. (2) Ministerstvo bylo zřízeno kompetenčním zákonem. (3) Sídlem ministerstva je Praha. (4) Adresa: Na Františku 32, Praha 1 - Staré Město, tel: , A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního řádu A.2 Základní údaje o MPO 1.3 Vydávání a platnost organizačního řádu (1) Organizační řád vydává, mění a ruší svým opatřením ministr. (2) Za účelem trvalé aktualizace se vydávají formou opatření ministra úpravy organizačního řádu. (3) Na organizační řád navazují další předpisy ministerstva, zejména - Pracovní řád, který upravuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců ministerstva z hlediska vnitřního pořádku a pracovní kázně, - Spisový řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců ministerstva v oblasti spisové sluţby, - Skartační řád, kterým se stanoví a upřesňuje postup při vyřazování a skartaci písemných, obrazových a jiných záznamů vzniklých nebo vyřízených na MPO, - jednací řády pracovních a poradních orgánů ministra a ministerstva. (4) Vybrané interní předpisy jsou soustředěny ve Sluţebním pořádku ministerstva. (5) MPO má dále dislokovaná pracoviště v budovách PV 20, W 11, D 21, G 24 a O. (6) IČ: A.3 ministerstva A.3.1 podle kompetenčního zákona (1) ministerstva vychází především z kompetenčního zákona. Z 13 tohoto zákona vyplývá, ţe MPO je ústředním orgánem státní správy (ÚOSS) pro: a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, vyuţívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těţbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud; b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, koţedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad; c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu; d) věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci ţivností; e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií; g) elektronické komunikace a poštovní sluţby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). (2) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náleţejících do působnosti Ministerstva zemědělství. (3) Ministerstvo a) koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům, b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, c) realizuje spolupráci s WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními v oblasti mezinárodního obchodu, d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního reţimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím, e) posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků. (4) Ministerstvo řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů. (5) Ministerstvu je podřízena Státní energetická inspekce (SEI), Česká obchodní inspekce (ČOI) a Licenční správa (LS). x x x (6) Ministerstvo je návazně ÚOSS pro: a) informační a komunikační technologie, Strana 2 z 60

3 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: A Kapitola: - Revize: - A. Všeobecná ustanovení b) programy účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje pro průmysl a obchod a pro institucionální podporu výzkumným organizacím z oblasti průmyslu a obchodu, c) tvorbu programů předcházení vzniku odpadů, výkon státní geologické sluţby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro posuzování vlivu průmyslových činností a jejich důsledků na ţivotní prostředí. (7) Ministerstvo: a) stanoví zásady obchodní politiky ČR pro oblast tvorby a implementace společné obchodní politiky EU vůči třetím zemím a mnohostranné obchodní politiky ve vztahu k mezinárodním obchodním a ekonomickým organizacím, b) koordinuje přípravu a schvaluje národní pozice k návrhům obchodně politických předpisů a návrhům na sjednání mezinárodních smluv ve smyslu čl. 133 Smlouvy o zaloţení ES; při jejich projednávání v orgánech REU a/nebo EK prosazuje národní zájmy, c) je gestorem členství ČR ve WTO a podílí se na činnosti dalších MEO zabývajících se obchodem a otázkami s obchodem souvisejícími, d) zabezpečuje sjednávání dvoustranných mezivládních a meziresortních smluv o hospodářské, vědeckotechnické a průmyslové spolupráci, e) zodpovídá za proexportní politiku a poskytování sluţeb státu českým exportérům v zahraničí, f) zabezpečuje poskytování státní zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v působnosti MPO, g) vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčních a kontrolních reţimů EU vůči třetím zemím, jakoţ i v oblasti některých druhů zboţí a technologií podléhajících z hlediska své citlivosti mezinárodně uznávaným pravidlům státní regulace zahraničního obchodu s nimi. (8) Ministerstvo plní v rámci své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech. Ve své veškeré činnosti se řídí ústavními a ostatními zákony ČR, usneseními vlády, nařízeními vlády a resortními předpisy. (9) Ministerstvo ve své působnosti analyzuje a zkoumá ekonomickou problematiku a dosahované ekonomické výsledky a činí potřebná opatření. (10) Ministerstvo zpracovává průmyslové politiky svěřených odvětví a výrobních oborů, energetickou politiku, surovinovou politiku, obchodní politiku, spotřebitelskou politiku, politiku podpory podnikání i podpory investic a inovací ve zpracovatelském průmyslu. (11) Ministerstvo dbá na oprávněné zájmy české podnikatelské veřejnosti, podílí na tvorbě rovných podmínek pro všechny podnikatelské subjekty podnikající v oborech jeho působnosti. Navrhuje opatření a plní koordinační úlohu v oblasti sniţování administrativní a regulatorní zátěţe podnikatelů. (12) Ministerstvo zpracovává podklady pro sestavování návrhu státního rozpočtu a pro přípravu jiných opatření širšího ekonomického dosahu. Zaujímá stanovisko k návrhům, které předkládají Vládě jiná ministerstva. (13) Ministerstvo připravuje návrhy zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů na základě a v mezích zmocnění zákonem. V rámci své působnosti MPO dbá o zachování zákonnosti, náleţitou právní úpravu věcí náleţejících do jeho kompetence a činí na základě právních předpisů potřebná opatření k nápravě zjištěných nedostatků v této oblasti. Vykonává státní správu v oblastech svěřených mu speciálními právními normami. (14) Ministerstvo spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při rozvíjení mezinárodních vztahů ve svěřených odvětvích a při přípravě mezinárodních smluv. (15) Ministerstvo zabezpečuje v rámci své kompetence provádění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství ČR v mezinárodních organizacích. (16) Ministerstvo v rámci své kompetence stanovuje strategii pro evropské záleţitosti a řeší problematiku vyplývající z členství ČR v EU. (17) Ministerstvo plní koordinační a informační roli vůči Vládě a Parlamentu pro následující samostatné orgány státní správy: ÚPV, ERÚ, ČBÚ, ČTÚ, SSHR. (18) Ministerstvo dbá na zajištění ochrany dat, týkajících se problematiky ministerstva. (19) Ministerstvo plní funkci zakladatele státních podniků a zajišťuje výkon akcionářských práv státu ve své působnosti. (20) Ministerstvo je zřizovatelem organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací, které jsou zároveň podřízenými organizacemi MPO viz příloha č. 2. A.3.2 Agendy ministerstva (1) Část z celkové působnosti ministerstva se v souladu se zákonem o základních registrech člení na agendy. Proces ohlašování agend, oznamování působnosti v agendě a registrace agend koordinuje Ministerstvo vnitra a na MPO je upraven v příslušných interních předpisech (např. Interní Pokyn MPO č. 4/2012). (2) Agenda je ucelený soubor činností, který je definován v zákoně nebo jiném právním předpisu. Za tvorbu a ohlášení agendy zodpovídá OVM (orgán veřejné moci), který je předkladatelem zákona nebo je pověřen MV k ohlášení agendy. v agendě mají všechny OVM v souladu s příslušným ustanovením daného zákona agendy. (3) Gestorem agendy je útvar MPO, který je předkladatelem zákona nebo zajišťuje hlavní působnost MPO v agendě, kterou ohlásil jiný OVM. V agendě můţe mít působnost více útvarů MPO s tím, ţe určený útvar zajišťuje koordinační roli za MPO, která spočívá např. v organizační, právní nebo metodické podpoře ostatním útvarům s působností v agendě. (4) Útvary ministerstva, které mají působnost v zaregistrovaných agendách, vyuţívají referenční údaje ze základních registrů (ZR) s pomocí zaregistrovaných agendových informačních systémů ministerstva a to v rozsahu a s oprávněním, jaké umoţňují příslušné právní předpisy zaregistrované agendy. (5) Za soulad zákona v působnosti ministerstva se zákonem o základních registrech, zejména z hlediska zajištění přístupu k příslušným neveřejným referenčním údajům základních registrů (např. základního registru obyvatel) nebo neveřejným údajům centrálních agendových infomačních systémů (např. evidence obyvatel, evidence cizinců, rejstříku trestů apod.) zodpovídá gestor agendy pod dohledem odboru /21100/ legislativního. (6) Koordinaci procesu ohlašování agend MPO a oznamování působnosti MPO v agendách zajišťuje odbor /21500/ personální - oddělení /21510/ organizace a systemizace. Přehled zaregistrovaných agend s působností MPO je uveden v příloze č. 4. (7) Koordinaci zajištění působnosti MPO v agendách z hlediska vyuţívání informačních technologií a zaregistrovaných agendových informačních systémů MPO zajišťuje odbor informatiky /21300/. Strana 3 z 60

4 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: A Kapitola: - Revize: - A. Všeobecná ustanovení A.4 Zásady práce a řízení ministerstva (1) Vedoucí zaměstnanci útvarů MPO řídí útvary ve své působnosti s vyuţitím pokynů, pravidelných porad, průběţným stanovením úkolů a jejich kontrolou. Na porady zvou i zástupce spolupracujících útvarů a podřízených organizací ve své působnosti. (2) Ministerstvo zastává vůči ostatním ústředním a dalším orgánům vţdy jediné stanovisko, zpracované jedním z odborných útvarů, na základě připomínkového řízení uvnitř ministerstva s vyuţitím stanovisek věcně příslušných útvarů (v případě právních předpisů s vyuţitím stanoviska odboru /21100/ legislativního) a případně organizačních sloţek státu řízených MPO a příspěvkových organizací zřízených MPO. (3) Kaţdá sekce plní svodnou funkci ve své působnosti, která zahrnuje výkon státní správy, soustřeďování informačních zdrojů, tvorbu analýz a koncepcí, legislativní činnost a rozvoj institucionálních vztahů v tuzemsku i v zahraničí. Přípravu právních předpisů realizuje v kaţdé fázi legislativního procesu ve spolupráci s odborem /21100/ legislativním. Jednotlivé sekce poskytují kvalifikované podklady odboru /01300/ komunikace a marketingu k provádění zákona o svobodném přístupu k informacím. (4) Pro plnění trvalých úkolů a projednávání záleţitostí, jejichţ závaţnost vyţaduje kolektivní zpracování nebo posouzení, zřizují vedoucí zaměstnanci ministerstva v okruhu své působnosti stálé nebo dočasné poradní orgány z vedoucích i odborných zaměstnanců ministerstva. (5) Za řešení zadaných úkolů odpovídají odborní zaměstnanci na jednotlivých stupních řízení s tím, ţe poradním orgánům ministra a ministrovi se předkládají k projednání a rozhodnutí pouze ty záleţitosti, které nelze rozhodnout na niţším stupni řízení, nebo takové, které jsou jim tímto organizačním řádem (popř. jednacími řády poradních orgánů ministra) vyhrazeny. (6) Přesahuje-li rozsah řešeného úkolu působnost jednoho odborného útvaru ministerstva, je některý z odborných útvarů pověřen gescí. Při řešení úkolů v rámci gesce je útvar povinen koordinovat i práci ostatních spolupracujících útvarů ministerstva i podřízené organizace. Tyto útvary jsou povinny se aktivně podílet na řešení úkolu. (7) Ve funkci gestorů koordinovaných činností mají určení vedoucí zaměstnanci (náměstci ministra, ředitelé sekcí, vrchní ředitelé a ředitelé odborů) zejména následující pravomoci a) zabezpečovat prostřednictvím svých útvarů komplexní projednávání koordinovaných otázek včetně souhrnného zpracování písemných materiálů tak, aby bylo dosaţeno jednotného stanoviska ministerstva, b) právo vyţadovat od příslušných útvarů, náměstků ministra, ředitelů sekcí, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vedoucích podřízených organizací zpracování a předání dílčích a doplňujících podkladů a stanovisek, c) v závěrečných jednáních vystupovat jako jediní zástupci ministerstva vůči ostatním ústředním orgánům. Povinností ostatních útvarů je o případných dílčích jednáních s těmito orgány informovat gestora v okruzích a v rozsahu, který gestor poţaduje. (8) K posouzení nebo řešení sloţitých problémů, vyţadujících znalosti a zkušenosti z různých oblastí řízení, se ustavují týmy sloţené ze zaměstnanců příslušných útvarů ministerstva. Pracovní týmy se vytvářejí jako dočasné nebo trvalé. Podle významu a rozsahu úkolů jmenuje vedoucího a členy týmu ministr, náměstek ministra, ředitel sekce, vrchní ředitel popř. ředitel odboru. Pokud členem týmu bude zaměstnanec nepatřící do útvaru zřizovatele, je třeba k jeho jmenování souhlasu jeho nadřízeného. (9) Ministerstvo pouţívá při své práci metody, které směřují k racionalizaci a zvyšování účinnosti státní správy v jejím vnitřním a vnějším působení. Přitom vychází z poznatků praxe, vysokých škol a zkušeností jiných zemí a účelně vyuţívá dostupnou techniku, zejména výpočetní, organizační aj. (10) K zabezpečení informovanosti podřízených zaměstnanců konají vedoucí zaměstnanci pravidelné pracovní porady. (11) Spory vzniklé mezi útvary ministerstva řeší vedoucí příslušných útvarů vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší spor jejich nejbliţší společný nadřízený. (12) Organizační normy ministerstva a) ministerstvo vydává v rámci své kompetence - Opatření ministra, - Rozhodnutí ministra, - Interní pokyn, - Metodický pokyn ministerstva, b) zpracování, vydávání a kontrola těchto organizačních norem je upraveno Spisovým řádem ministerstva. (13) Kontrolní činnost ministerstva a) kontrolní činností ministerstvo prosazuje dodrţování zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu při současném přijímání účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění jejich opakování včetně vyvozování důsledků vůči odpovědným zaměstnancům a odpovědným zaměstnancům organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací řízených ministerstvem, b) ministerstvo zabezpečuje vyřizování stíţností, oznámení, podnětů (dále jen "podání") a peticí občanů v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. (14) Poskytování informací veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím je upraveno samostatným opatřením ministra. A.4.1 Zastupování (1) Kaţdý vedoucí zaměstnanec je povinen určit svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ve stanoveném rozsahu povinností, práv a odpovědnosti. Zastupovaný i zástupce jsou povinni se navzájem informovat o průběhu a stavu prací a plnění úkolů a o jiných důleţitých okolnostech. Zastupovaný si můţe vyhradit rozhodnutí o zvlášť důleţitých otázkách. U výkonu důleţitých agend a činností jsou určováni alternáti pro případ nepřítomnosti zaměstnanců odpovědných za tyto agendy a činnosti. (2) Zástupce můţe odsunout rozhodnutí o zvlášť důleţitých otázkách, pokud to povaha věci připouští. V případě, ţe rozhodnutí nelze odsunout, naváţe kontakt se zastupovaným, případně poţádá o rozhodnutí vyššího nadřízeného, případně jeho zástupce. (3) V nepřítomnosti ministra jej zastupuje ministrem nebo jiným vládním činitelem pověřený náměstek ministra v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědností, kromě jeho práv, povinností a odpovědnosti jako člena vlády a záleţitostí, které si ministr vyhradil. (4) Náměstci ministra, ředitelé sekcí a vrchní ředitelé činí úkony jménem ministra ve věcech spadajících do působnosti jim Strana 4 z 60

5 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: A Kapitola: - Revize: - A. Všeobecná ustanovení svěřených odvětví a rozhodují o zásadních otázkách v oboru své působnosti, pokud jejich rozhodování není vyhrazeno ministrovi, nebo pokud rozhodováním nejsou pověřeni jiní vedoucí zaměstnanci; zároveň mohou být pověřeni ministrem k dílčím pravomocem pro působnost nad rámec jim svěřených sekcí nebo úseků aţ do rozsahu působnosti celého ministerstva. (5) Náměstka ministra, ředitele sekce/vrchního ředitele zastupuje v případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ve vymezeném rozsahu povinností, pravomoci a odpovědnosti k tomu jimi určený zástupce. Zpravidla jde o jednoho z ředitelů odborů dané sekce/úseku. (6) Ředitele odboru zastupuje v plném rozsahu povinností, pravomoci a odpovědnosti zástupce ředitele odboru, popř. pověřený zaměstnanec. (7) Vedoucí oddělení určí svého zástupce a současně trvale vymezí vzájemnou zastupitelnost zaměstnanců oddělení tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění úkolů i v případě nepřítomnosti zaměstnance. (8) Bezpečnostního ředitele zastupuje v plném rozsahu jeho povinností a odpovědnosti vedoucí oddělení ochrany utajovaných informací. (9) Navenek zastupuje ministerstvo ministr v plném rozsahu, náměstci ministra, ředitelé sekcí, vrchní ředitelé, ředitelé odborů a další vedoucí zaměstnanci v rozsahu své působnosti podle organizačního řádu popř. zmocnění. A.4.2 Hospodaření s rozpočtovými prostředky (1) K zabezpečení rozpisu schválených ukazatelů rozpočtu kapitoly MPO ministr písemně jmenuje správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců resortu. (2) Správci rozpočtových prostředků se ve své činnosti řídí opatřením ministra k hospodaření s rozpočtovými prostředky MPO pro dané rozpočtové období. A.4.3 Správní řízení (1) Správní řízení vykonávají příslušné útvary MPO i PO MPO v souladu s platným správním řádem. (2) Informace o správních řízeních jsou zveřejňovány na úřední desce MPO a úředních deskách PO MPO v souladu se správním řádem. (3) Za průběh správního řízení zodpovídá příslušný ŘO, ředitel PO MPO nebo osoba určená ministrem, NM, VÚM, ŘS, VŘ nebo ŘO. (4) Členy rozkladových komisí jmenuje ministr na návrh příslušných NM, ŘS a VŘ. A.4.4 Vztahy ministerstva k ostatním subjektům (1) Vztahy ministerstva k ústředním orgánům státní správy ČR, ostatním institucím, právnickým i fyzickým osobám a občanům, vyplývají z obecně závazných právních předpisů, smluvních dokumentů a programových dokumentů Vlády. (2) Vedoucí zaměstnanci a útvary MPO zde postupují podle zásad dobré spolupráce včasné vzájemné informovanosti a v odůvodněných případech cestou smluvního řešení vzájemných vztahů. A.5 Zásady organizačního uspořádání (1) Organizační strukturu ministerstva tvoří vertikální organizační uspořádání a horizontální dělba práce mezi útvary, která vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. (2) Vertikální organizační uspořádání ministerstva má následující stupně řízení - ministr - sekce, úsek (NM, ŘS, VŘ) - odbor (ŘO) - oddělení (VO). (3) Základním organizačním stupněm je odbor. Odbory se tvoří podle hlavních druhů činností. (4) Z hlediska horizontální dělby práce a) sekce a úseky zajišťují komplexní výkon celého souboru odborných činností a jsou účelným seskupením útvarů niţšího stupně; zodpovídají za výkon státní správy, koncepční, legislativní, programové, analytické, administrativně-řídící i kontrolní činnosti podle své věcné působnosti, jakoţ i za přípravu a realizaci čerpání zdrojů státního rozpočtu, koordinaci spolupráce uvnitř i vně MPO a zajišťování odborných informací a stanovisek, b) odbory zajišťují působnost sekce/úseku v činnostech, které tvoří provázaný celek definovaný ucelenou agendou státní správy i členství ČR v EU, legislativními předpisy, koncepční činností, mezinárodními závazky v působnosti MPO, schválenými programy podpory i dotačními programy s navazujícími pracovními postupy, řídicími procesy a s jednotným zařazením do organizačního a informačního systému MPO, c) oddělení zajišťují působnost odboru v jedné nebo několika specializovaných odborných činnostech, navzájem spolu souvisejících. (5) Pokud je odbor podřízen přímo ministrovi nebo oddělení podřízeno přímo náměstkovi ministra, řediteli sekce nebo vrchnímu řediteli, jedná se o tzv. samostatný odbor nebo samostatné oddělení. (6) Sekce jsou řízeny náměstky ministra a řediteli sekcí, úseky vrchními řediteli. Člení se na odbory. (7) Odbory jsou řízeny řediteli odborů a podle potřeby se člení na oddělení. (8) Oddělení jsou řízena vedoucími oddělení. (9) Samostatný odbor můţe být v odůvodněných případech zřízen v přímé podřízenosti ministra. Z hlediska řídicích pravomocí je samostatný odbor postaven na úroveň sekce. Je řízen ředitelem samostatného odboru. Ustanovení tohoto organizačního řádu, týkající se sekce, resp. ředitele sekce, se přiměřeně vztahují na samostatný odbor, resp. ředitele samostatného odboru. (10) Organizační struktura ministerstva je vytvářena a trvale aktualizována v souladu s poţadavky na růst účinnosti a efektivnosti výkonu kompetencí ministerstva. (11) Všeobecné zásady pro zřizování útvarů a) odbor můţe být zřízen, bude-li tvořen nejméně 12 systemizovanými místy, b) oddělení musí mít nejméně 5 systemizovaných míst (vč. vedoucího oddělení), c) výjimky z výše uvedených zásad schvaluje ministr. Strana 5 z 60

6 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: A Kapitola: - Revize: - A. Všeobecná ustanovení A.5.1 Zřizování, slučování a rušení útvarů (1) Poţadavek na vytvoření nového útvaru musí být řádně zdůvodněn a můţe být předkládán, jestliţe a) vzniká nová činnost takového rozsahu a charakteru, která neumoţňuje její zařazení do stávajících útvarů nebo tomuto zařazení brání zvláštní předpisy, b) rozsah činností vykonávaných dosud v jednom útvaru přesáhl meze, kdy není účelné (popř. únosné) tuto činnost řídit jedním vedoucím zaměstnancem a je nutno tuto činnost rozdělit do dvou nebo více útvarů. (2) Při zřizování oddělení je nutno prokázat, ţe organizační forma oddělení je účelnější a efektivnější, neţ-li pracovat v odboru s týmy a specialisty bez vedoucích oddělení. (3) Ke sloučení (zrušení) útvarů vedou zejména tyto důvody a) spojení obsahově příbuzných činností rozdělených dosud do dvou nebo více útvarů pod jedno koncepční vedení, b) zrušení činnosti vykonávané určitým útvarem nebo její převedení do jiného útvaru či organizace, c) omezení obsahu určité činnosti, která svou povahou umoţňuje kumulaci s jinou činností, d) změna právních předpisů. (4) Zřizování, slučování a rušení útvarů můţe být provedeno jen opatřením ministra. A.5.2 Předávání a přejímání funkcí (1) Při předávání a přejímání funkce postupují zaměstnanci ministerstva podle příslušných ustanovení Pracovního řádu ministerstva formou předávacího protokolu. (2) Za předání a převzetí funkce zodpovídá osoba předávající, osoba přebírající danou funkci nebo pracovní pozici a přímý nadřízený pracovník ministerstva. A.5.3 Řešení rozporů (1) jednotlivých útvarů ministerstva, uvedená v části B tohoto Organizačního řádu, je stanovena rámcově a neobsahuje tudíţ podrobný výčet všech činností, jeţ ministerstvo vykonává. (2) V případě pochybností o příslušnosti útvaru k vykonávání některé činnosti nebo ke splnění konkrétního úkolu platí zásada, ţe příslušný je ten útvar, jehoţ charakter činnosti je nejblíţe dané problematice. (3) Vnitrokompetenční rozpory řeší v prvním stupni oddělení /21510/ organizace a systemizace. Pokud nedojde k dohodě, je rozpor řešen na úrovni příslušných nadřízených ředitelů sekcí/vrchních ředitelů nebo náměstků ministra. Rozpory na úrovni náměstků ministra, ředitelů sekcí a vrchních ředitelů jsou řešeny na úrovni ministra. A.5.4 Podřízené organizace (1) Podřízené organizace zřizuje nebo ruší ministr v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a mají formu příspěvkových organizací nebo organizačních sloţek státu (OSS) přehled viz příloha č. 2. (2) Příspěvkové organizace MPO získávají část zdrojů na svou činnost prostřednictvím rozpočtu MPO a zároveň poskytují sluţby za které získávají vlastní rozpočtové příjmy. (3) OSS v působnosti MPO získávají zdroje na svou činnost ze státního rozpočtu prostřednictvím MPO nebo jiného ÚOSS. (4) Kaţdá PO je v gesční působnosti sekce nebo odboru viz. příloha č. 2 a příslušný NM, ŘS nebo ŘO odpovídá za: a) průběţné posuzování efektivity činnosti, nároků na státní rozpočet, personálních otázek vedení i změn základních dokumentů (zřizovacích listin a interních předpisů) PO a předkládání návrhů na zlepšení ministrovi; b) zabezpečování projektů a související dokumentace zaměřené na transformace, delimitace nebo likvidace PO. A.6 Zaměstnanci (1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců stanovuje zákoník práce, další obecně závazné právní předpisy a Pracovní řád ministerstva. (2) Kaţdému zaměstnanci musí být vedoucím útvaru písemně poskytnut popis jeho pracovní činnosti s vymezením okruhu odpovědnosti, činností a povinností. Popisy pracovní činnosti vycházejí z hlavních činností útvarů, uvedených v tomto organizačním řádu. (3) Kaţdý zaměstnanec odpovídá svému bezprostředně nadřízenému za včasné a kvalitní plnění svých povinností. Nadřízeného informuje o všech závaţnějších problémech a jednáních. A.7 Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců (1) Vedoucími zaměstnanci, ve smyslu tohoto organizačního řádu, jsou: a) ministr b) náměstek ministra (NM) c) vedoucí Úřadu ministerstva (VÚM) d) ředitel sekce, vrchní ředitel (ŘS, VŘ) e) ředitel odboru (ŘO) f) zástupce ředitele sekce, úseku, odboru (ZŘS, ZVŘ, ZŘO) g) vedoucí oddělení (VO) A.7.1 Ministr (1) V čele ministerstva je ministr, který ministerstvo řídí, je jeho představitelem a statutárním zástupcem. Jako ústavní činitel a člen Vlády zabezpečuje, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v mezích své pravomoci a odpovědnosti realizaci hospodářských a politických cílů vymezených programovým prohlášením Vlády. V souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá za kompetenční působnost ministerstva. (2) Plní koordinační a informační funkci vůči Vládě a Parlamentu ve vztahu k ČBÚ, ČTÚ, ERÚ, SSHR a ÚPV. Strana 6 z 60

7 (3) Ministrovi jsou přímo podřízeni náměstci ministra, vedoucí Úřadu ministerstva, ředitelé sekcí, vrchní ředitelé a ředitelé samostatných odborů. (4) Ministr řídí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy vedoucí organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací spadajících do působnosti ministerstva. (5) Vzhledem k rozsahu a charakteru řízení můţe ministr delegovat své pravomoci na náměstky ministra, ředitele sekcí, vrchní ředitele a ředitele samostatných odborů s výjimkou práv, povinností a odpovědnosti člena Vlády. (6) Ministr rozhoduje o a) stanoviscích ministerstva k návrhům zákonů a jejich věcných záměrů včetně dalších obecně závazných právních předpisů předkládaných ministry nebo vedoucími jiných ústředních orgánů, b) předkládání návrhů na zakládání státních podniků vládě, zrušení státních podniků (sloučení, splynutí, rozdělení) a zřizování, sloučení, rozdělení nebo zrušení organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací spadajících do působnosti MPO, c) základních otázkách souvisejících s privatizací organizací spadajících do působnosti ministerstva v mezích daných obecně závaznými právními předpisy nebo zmocněními Vlády, d) záleţitostech vyplývajících z výkonu akcionářských práv státu v působnosti MPO ve smyslu obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů, e) organizační struktuře MPO, systemizaci a početních stavech zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech, f) zřizování a sloţení svých poradních orgánů, g) zásadních otázkách souvisejících s obranyschopností v rámci ministerstva, h) zřízení a rušení pracovních a rozkladových komisí, i) rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím MPO. (7) Ministr schvaluje a) návrhy všech dokumentů předkládaných ministrem k projednání ve Vládě a ostatních ústředních orgánech státní správy, b) materiály předkládané jako podklad pro tvorbu rozpočtů ČR, c) stanoviska k privatizačním projektům, d) pravidla jednání pracovních komisí. (8) Ministr vydává a) obecně závazné právní předpisy na základě zmocnění a v mezích příslušných zákonů, b) ostatní organizační a řídicí normy MPO, jejichţ schválení si vyhradil (opatření ministra, rozhodnutí ministra). (9) Ministr jmenuje a odvolává a) vedoucí zaměstnance ministerstva, b) ředitele státních podniků a dalších organizací zřízených ministerstvem v případě, ţe si toto právo nevyhradila Vláda, c) bezpečnostního ředitele, d) zvláštní zmocněnce z řad zaměstnanců, e) správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců. (10) Ministr můţe udělit zaměstnancům ministerstva souhlas k poskytování informací sdělovacím prostředkům. (11) Schvaluje plnou moc pro zastupování MPO u soudů, ve statutárních orgánech apod. (12) Zastupuje ministerstvo jako zaměstnavatele ve vztahu k odborům. A.7.2 Náměstek ministra Ve své působnosti: (1) Řídí vedoucí podřízených útvarů, koordinuje a organizuje celkovou řídicí a kontrolní činnost, zodpovídá za výkon státní správy, dodrţování obecně závazných právních předpisů a interních norem ministerstva. (2) Zastupuje ministerstvo, jedná jeho jménem a koordinuje i rozhoduje v záleţitostech, ve kterých jej ministr pověřil. Za svou činnost je přímo odpovědný ministrovi. (3) Zabezpečuje v mezích své kompetence úkoly z usnesení vlády a jiných orgánů státní správy a úkoly z poradních orgánů ministra, koordinuje jejich plnění s ostatními útvary ministerstva, kontroluje postup jejich zabezpečení a včas informuje ministra o výsledcích plnění. (4) Řídí a koordinuje: a) přípravu materiálů k projednání na Poradě vedení MPO, ve Vládě, v Parlamentu, v RHSD a v poradních orgánech ministra i Vlády, b) zpracování souhrnných stanovisek k návrhům materiálů pro jednání Vlády a Parlamentu, zabezpečení agend vyplývajících z členství ČR v EU a z dalších mezinárodních závazků, c) přípravu koncepčních, legislativních, programových i analytických materiálů a podkladů pro mezinárodní smluvní dokumenty, čerpání zdrojů státního rozpočtu, d) personální otázky, zabezpečení úkolů kontrolní i auditní činnosti, spolupráci vyţádanou odborem kontroly a interního auditu, zadávání veřejných zakázek, e) zabezpečení úkolů interní i vnější spolupráce MPO, prezentace činnosti ministerstva a informování veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s příslušnými interními předpisy MPO. A.7.3 Vedoucí Úřadu ministerstva (1) Řídí administrativní činnost ministerstva. (2) Dbá o řádný chod aparátu ministerstva a o jeho racionalizaci a efektivnost. (3) Řídí a usměrňuje činnost aparátu ministerstva po stránce organizační, včetně návrhů na racionalizaci organizační struktury ministerstva. (4) Řídí práce na vytváření ucelené soustavy řídicích a organizačních norem ministerstva. (5) Předkládá v dohodě s NM, ŘS a VŘ ministrovi návrhy na organizaci a systemizaci útvarů aparátu ministerstva. Rozhoduje o dislokaci útvarů ministerstva. (6) Koordinuje kompetenční vztahy mezi ministerstvem a ostatními ústředními orgány státní správy. (7) Dohlíţí na hospodaření s mzdovými prostředky. (8) Po projednání s NM, ŘS a VŘ předkládá ministrovi návrhy odměn. (9) Zastupuje ministra ve vztahu k základní organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací na MPO. (10) V případech, kdy tento způsob zhodnotí jako nejefektivnější, je oprávněn vystupovat jako zástupce ministerstva při jednáních se zástupci NKÚ a ostatních tuzemských kontrolních orgánů. V tomto případě mu příslušní náměstci ministra a ředitelé sekcí/vrchní ředitelé předkládají svá vyjádření, potřebné informace a dokumenty dokládající projednávané skutečnosti. V ostatních případech jednají s kontrolními orgány přímo příslušní NM nebo ŘS/VŘ. Strana 7 z 60

8 A.7.4 Ředitel sekce, vrchní ředitel Ve své působnosti: (1) Řídí ředitele odborů, koordinuje a organizuje celkovou řídicí a kontrolní činnost, zodpovídá za výkon státní správy a dodrţování obecně závazných právních předpisů a interních norem ministerstva. (2) Zastupuje ministerstvo, jedná jeho jménem a koordinuje i rozhoduje v záleţitostech, ve kterých jej ministr pověřil. Za svou činnost je přímo odpovědný ministrovi. (3) Zabezpečuje úkoly z usnesení vlády a jiných orgánů státní správy, úkoly z poradních orgánů ministra, koordinuje jejich plnění s ostatními útvary ministerstva, kontroluje postup jejich zabezpečení a včas informuje ministra o výsledcích plnění. (4) Řídí a koordinuje: a) přípravu materiálů k projednání na poradě vedení MPO, ve Vládě, Parlamentu, RHSD a v ostatních poradních orgánech ministra i Vlády, b) zpracování souhrnných stanovisek k návrhům materiálů pro jednání Vlády a Parlamentu, zabezpečení agend vyplývajících z členství ČR v EU a z dalších mezinárodních závazků, c) přípravu koncepčních, legislativních, programových i analytických materiálů a podkladů pro mezinárodní smluvní dokumenty, čerpání zdrojů státního rozpočtu, d) personální otázky, zabezpečení úkolů kontrolní i auditní činnosti, spolupráci vyţádanou odborem kontroly a interního auditu, zadávání veřejných zakázek, e) zabezpečení úkolů interní i vnější spolupráce MPO, prezentace činnosti ministerstva a informování veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s příslušnými interními předpisy MPO. (5) Zástupce ředitele sekce (ZŘS), zástupce vrchního ředitele (ZVŘ) je zpravidla ředitelem jednoho z odborů sekce/úseku a řídí stanovený okruh činností v sekci/úseku. V případě nepřítomnosti ŘS/VŘ nebo jeho zaneprázdnění jej zastupuje v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti v souladu s pověřením od ŘS/VŘ. (6) Vrchní ředitel úseku Kabinetu ministra můţe k zabezpečení naléhavých opatření ukládat z pověření ministra úkoly náměstkům ministra, ředitelům sekcí, vrchním ředitelům, ředitelům odborů, výjimečně i dalším zaměstnancům. O těchto úkolech dodatečně informuje jejich přímé nadřízené. A.7.5 Ředitel odboru Ve své působnosti: (1) Řídí vedoucí útvarů, koordinuje a organizuje celkovou řídicí a kontrolní činnost, zodpovídá za výkon státní správy a dodrţování obecně závazných právních předpisů a interních norem ministerstva. (2) Zodpovídá za přípravu koncepčních, legislativních, programových i analytických materiálů, odborných stanovisek, čerpání zdrojů státního rozpočtu, zadávání veřejných zakázek. (3) Zabezpečuje úkoly z usnesení vlády a jiných orgánů státní správy, úkoly z poradních orgánů ministra i od nadřízených ŘS a NM. (4) Zodpovídá za přípravu materiálů k projednání na poradě vedení MPO, ve Vládě, Parlamentu, k projednání se sociálními partnery v RHSD a v poradních orgánech ministra. (5) Zodpovídá za zabezpečení agend vyplývajících z členství ČR v EU a z dalších mezinárodních závazků. (6) Zodpovídá za personální otázky, zabezpečení úkolů kontrolní i auditní činnosti, spolupráci vyţádanou odborem kontroly a interního auditu. (7) Zabezpečuje úkoly interní i vnější spolupráce MPO se zvláštním zřetelem na partnerské tuzemské i zahraniční instituce a odbornou i podnikatelskou veřejnost. (8) Zabezpečuje úkoly prezentace činnosti ministerstva a informování veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s příslušnými interními předpisy MPO. A Ředitel samostatného odboru (1) Na ředitele samostatného odboru v přímé podřízenosti ministra se vztahují přiměřeně i ustanovení článku A.7.4 a plně ustanovení článku A.7.5. A Ředitel Kanceláře ministerstva (1) Ředitel Kanceláře ministerstva můţe k zabezpečení naléhavých záleţitostí ukládat z pověření ministra nebo vedoucího Úřadu ministerstva úkoly náměstkům ministra, ředitelům sekcí/vrchním ředitelům, výjimečně i dalším zaměstnancům. O těchto úkolech dodatečně informuje jejich přímé nadřízené. A Bezpečnostní ředitel (1) Bezpečnostního ředitele jmenuje podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ministr. (2) Bezpečnostní ředitel je při plnění úkolů ochrany utajovaných informací v působnosti ministerstva přímo řízen ministrem. (3) Rozsah odborné působnosti bezpečnostního ředitele je stanoven v popisu působnosti odboru bezpečnosti a krizového řízení. A.7.6 Zástupce ředitele odboru (1) Zástupce ředitele odboru je zpravidla vedoucím jednoho z oddělení a řídí stanovený okruh činností v odboru. V případě nepřítomnosti ředitele odboru nebo jeho zaneprázdnění jej zastupuje v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti v souladu s pověřením od ředitele odboru. A.7.7 Vedoucí oddělení (1) Vedoucí oddělení řídí zaměstnance oddělení a zabezpečuje činnost odboru v rozsahu stanoveném působností oddělení. Řídí se pokyny svého ŘO, ZŘO a jim nadřízených vedoucích zaměstnanců MPO. A.8 Pracovní a poradní orgány ministra A.8.1 Porada vedení ministerstva (PV) (1) Porada vedení ministerstva je základním pracovním orgánem ministra, který slouţí k přípravě ministra na jednání Vlády a dalších orgánů Vlády i Parlamentu, orgánů EU a dalších institucí. (2) PV ministr svolává zpravidla týdně. (3) PV tvoří vybraní vedoucí pracovníci ministerstva jmenovaní ministrem a ve svém jednání se řídí příslušnými interními přepisy ministerstva a pokyny ministra. A.8.2 Ministerská rada (1) Rada je pracovní orgán, který ministr ustavuje za účelem dlouhodobější koordinace vybrané důleţité agendy v kompetenci ministerstva. Strana 8 z 60

9 (2) Rada je zpravidla tvořena zástupci MPO i jiných ministerstev, podnikatelských asociací, expertů z oblasti školství, vědy a výzkumu i z dalších institucí. (3) Rada se ve své činnosti řídí Statutem a Jednacím řádem, které schvaluje ministr. A.8.3 Resortní koordinační skupina pro EU (1) Ke koordinaci problematiky EU na MPO je zřízena Resortní koordinační skupina (RKS). (2) RKS je řízena vedoucím zaměstnancem, který je k tomu ministrem pověřen. (3) Organizační a personální sloţení RKS schvaluje ministr. (4) RKS se ve své činnosti řídí Statutem, Jednacím řádem a dalšími interními předpisy, které schvaluje ministr. A.8.4 Řídicí orgán operačního programu (1) Ministerstvo je ve smyslu příslušných nařízení Rady EU (ES), UVL a interních předpisů MPO řídicím orgánem OPPP a OPPI. (2) OPPP a OPPI jsou základními nástroji MPO pro vyuţívání prostředků SF a jsou zabezpečovány v souladu s příslušnými předpisy EU, o.z.p.p. ČR, UVL a interními předpisy ministerstva. (3) Ministr schvaluje organizační a personální zabezpečení OPPP a OPPI a jmenuje náměstka ministra nebo ředitele útvaru odpovědného za operativní řízení OPPP a OPPI (tj. výkon funkce řídicího orgánu operačního programu). (4) Ministr jmenuje příslušného náměstka ministra nebo ředitele útvaru předsedou Monitorovacího výboru OPPP a Monitorovacího výboru OPPI. A.8.5 Zmocněnec ministra (1) K zabezpečení některých konkrétních specifických úkolů nebo činností můţe ministr písemně jmenovat zvláštního zmocněnce. Zmocněnec zastupuje MPO a jedná jeho jménem v rozsahu zmocnění. A.8.6 Hodnotitelské komise (1) Jsou zřizovány MPO v rámci programů podpory podnikání MPO, jsou tvořeny jak zástupci MPO, tak zástupci jiných organizací, jejich činnost je upravena statuty a jednacími řády. (2) Za jejich činnost zodpovídá věcně příslušný NM, ŘS nebo ŘO. (3) Jsou zřizovány za účelem koordinace a metodického řízení příslušných programů, vyhodnocování, zda předkládané podnikatelské projekty splňují podmínky programu, a zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí programové dotace nebo návratné finanční výpomoci ţadatelům. A.8.7 Pracovní skupiny (týmy) (1) Pracovní skupiny, tj. týmy vybraných odborných zaměstnanců z různých útvarů MPO i externích subjektů, zřizuje ministr, NM, ŘS, VŘ nebo ŘO za účelem splnění určitého konkrétního průřezového úkolu nebo koordinace určité průřezové činnosti na ministerstvu. A.8.8 Poradci ministra (1) Zabezpečují odbornou a organizační činnost podle pokynů ministra. (2) Zpracovávají stanoviska i podklady pro ministra k materiálům předkládaným na Poradu vedení, do Vlády, Parlamentu, k vystoupením ministra na vnitrostátních i mezinárodních jednáních, pro prezentaci a korespondenci ministra. (3) Podle pokynů ministra pracují v dalších pracovních a poradních orgánech MPO. Strana 9 z 60

10 B.0/B.1 Útvary ministra Sekretariát ministra Úsek Kabinetu ministra Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor kontroly a interního auditu Odbor komunikace a marketingu B.1.0 /10000/ Úsek Kabinetu ministra Vedení úseku Odbor meziresortních záleţitostí Odbor právní Odbor zakladatelských činností a majetkových účastí Kancelář ministerstva (odbor) (1) Úsek Kabinetu ministra (ÚKM) je útvar pro koordinaci administrativních, organizačních, komunikačních, programovacích, právních a poradenských činností k zabezpečení výkonu funkce ministra jako člena vlády a vedoucího ústředního orgánu státní správy. (2) ÚKM sjednává pro ministra na úřadě pracovní schůzky, porady, přijetí tuzemských i zahraničních návštěv. Organizačně zajišťuje účast ministra na jednáních mimo úřad. (3) ÚKM zadává jednotlivým útvarům MPO zpracování podkladových materiálů pro jednání ministra a koordinuje zahraniční a tuzemské cesty ministra, přičemţ úzce spolupracuje s jednotlivými sekcemi. (4) Vrchní ředitel ÚKM koordinuje činnost sekretariátu ministra a podřízených útvarů a podle pokynů a pověření ministra předává úkoly náměstkům ministra, případně ředitelům odborů přímo řízených ministrem a schvaluje jejich specifikované pracovní poţadavky. (5) Vrchní ředitel ÚKM je zmocněn ministrem ke schvalování následujících záleţitostí ve vztahu k NM, ŘS, a ŘO přímo řízených ministrem: - termínů řádných dovolených; - zahraničních (u všech zaměstnanců MPO) a tuzemských pracovních cest; - ţádanek o přepravu vozidly ministerstva; - přidělení referentských vozidel; - výjimek z příslušného opatření ministra, které stanovuje limity úhrad za pouţívání sluţebních mobilních telefonů. (6) Poradci ministra vypracovávají dílčí podklady, informace a stanoviska k úkolům a materiálům v působnosti MPO, konzultují je podle potřeby se zpracovateli a účastní se jejich projednávání na poradách vedení ministerstva a plní další úkoly podle pokynů ministra. (7) Sekretariát ministra zajišťuje evidenci osobních písemností, adresovaných jmenovitě ministrovi, které nejsou evidovány ve spisovém protokolu MPO a písemností, jejichţ přímé předkládání si ministr vyhradil a zpětně, dle pokynu ministra, zajišťuje jejich přidělování k dalšímu řízení. B /10100/ Odbor meziresortních záležitostí Odbor není členěn na oddělení (1) Odbor plní úkoly, které svým charakterem zasahují mimo působnost MPO i do působnosti jiných resortů či ostatních subjektů veřejné správy a další úkoly podle pokynů ministra. (2) Komplexně koordinuje tvorbu a stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstva s vazbami na jiné obory stání správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování širokých skupin osob v zásadních oblastech. (3) Zajišťuje úkoly MPO v oblastech a) rovných příleţitostí pro zdravotně postiţené občany, b) koordinace protidrogové politiky v ČR, c) rovných příleţitostí ţen a muţů a slaďování pracovního a rodinného ţivota, d) integrace azylantů v ČR, e) církví a náboţenských společenstev, Strana 10 z 60

11 f) vyřizování stíţností podaných proti ČR k Evropskému soudu pro lidská práva, g) systémového dohledu nad prevencí špatného zacházení s osobami zbavenými svobody, h) problematiky národnostních menšin v ČR, i) problematiky romské komunity v ČR, j) problematiky ochrany práv dětí v ČR, k) pozastavení činností a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí, l) ochrany osobních dat v souvislosti s rozvojem informační společnosti, m) zavádění Národní koncepce rodinné politiky, n) zasedání a náplň "Rady Kvality" ČR v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu dle nařízení vlády č. 458/2000. o) spolupráce s útvary MPO při práci na materiálech pro orgány Rady Kvality ČR, resortů i MPO při zajišťování Národní politiky kvality v České republice, p) Koordinace investičního projektu firmy Hyundai v České republice v rámci MPO a ostatních resortů (zejména zajištění plnění podmínek z platné investiční smlouvy). B /10200/ Odbor právní oddělení právní podpory oddělení metodiky veřejných zakázek (1) Zodpovídá za přípravu právních stanovisek a rozborů pro potřeby MPO. (2) Zodpovídá za metodiku a koordinaci činností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na MPO. /10210/ Oddělení právní podpory (1) Vyjadřuje se z pohledu právního k návrhům smluv, které uzavírají za MPO věcně příslušné útvary. (2) Zpracovává právní stanoviska koncepčního charakteru k zásadním materiálům MPO nelegislativní povahy, k materiálům projednávaným poradou vedení ministerstva a následně pak Vládou. (3) Vyjadřuje se k právním otázkám nelegislativní povahy majícím souvislost s obecně závaznými právními předpisy v působnosti MPO. (4) Zajišťuje právní podporu ve formě právních stanovisek pro věcně příslušné útvary, pokud jde o: a) správní řízení vedená v rámci MPO a spadající do věcné působnosti těchto útvarů, b) přezkum správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví. c) ţádosti o náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem uplatněné vůči MPO. (5) Na základě jmenování ministrem se účastní jednání v rozkladových komisích zřízených pro rozhodování ve správním řízení a v odborných komisích. Dále se na základě jmenování ministrem účastní jednání v komisích zřízených jinými ministerstvy. (6) Zabezpečuje organizační přípravu a podklady pro jednání rozkladové komise ministra pro řízení ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. (7) Poskytuje právní podporu při přípravě organizačních či dalších interních norem ministerstva, jakoţ i základních dokumentů pro organizační sloţky státu a příspěvkové organizace. /10220/ Oddělení metodiky veřejných zakázek (1) Zpracovává návrh metodiky veřejných zakázek a jejích změn pro aparát MPO. (2) Sleduje změny obecně závazných právních předpisů v oblasti veřejných zakázek a koncesních smluv. (3) Metodicky koordinuje činnost podřízených organizací v oblasti veřejných zakázek. (4) Koordinuje vkládání údajů o veřejných zakázkách do EIS MPO. (5) Zpracovává plán veřejných zakázek MPO na kalendářní rok. (6) Řeší metodické otázky a dotazy při zadávání veřejných zakázek. (7) Připomínkuje záměr zadat veřejnou zakázku jednotlivých útvarů MPO a určuje postup a formu veřejné zakázky. (8) Koncepčně zpracovává problematiku elektronizace a centralizace veřejných zakázek v resortu MPO. (9) Zveřejňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a metodikou MPO veřejné zakázky v elektronické podobě. Monitoruje a eviduje elektronický systém uveřejňování veřejných zakázek. (10) Eviduje počty a finanční objemy veřejných zakázek. (11) Zpracovává připomínky a stanoviska k materiálům jiných ministerstev, týkají-li se oblasti veřejných zakázek. B /10300/ Odbor zakladatelských činností a majetkových účastí Oddělení zakladatelských činností Oddělení majetkových účastí (1) Odbor zabezpečuje v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o státním podniku) zakladatelskou funkci a výkon vlastnických práv u státních podniků, státních podniků v likvidaci v zakladatelské působnosti resortu MPO a zajišťuje Strana 11 z 60

12 výkon akcionářských práv u společností, u kterých je majetkový podíl v drţení MPO. (2) Zodpovídá za metodické zajišťování postupu privatizace, za projednávání privatizačních projektů v resortu MPO a zajišťuje další postup při dokončování privatizace. (3) Zodpovídá za převody majetku privatizovaných subjektů na MF, majetkových účastí státu na MF a zabezpečení převodů majetku cestou uplatňování vlivu na řízení jednotlivých státních podniků. (4) Vede datovou základnu a informatiku procesu privatizace a správy majetku, doprivatizace majetku státních podniků a postupu jejich likvidace. (5) Zajišťuje řídící akty zakladatele ve vztahu ke státním podnikům a státním podnikům v likvidaci, provádí kontrolu jejich plnění, a to pravidelným vyhodnocováním předkládaných dokladů v návaznosti na příslušná opatření ministra a navazující interní pokyny, vyhodnocováním plnění úkolů ředitelů státních podniků a vyuţíváním kompetencí dozorčích rad. /10310/ Oddělení zakladatelských činností (1) Zabezpečuje výkon zakladatelských funkcí u státních podniků v působnosti resortu kromě činností spojených s výkonem práv a povinností zakladatele, které jsou prováděny jinými odbornými útvary ministerstva. (2) Sleduje vývoj hospodaření státních podniků, dohlíţí na průběh převodů majetku státu, resp. transformace, vypořádání uplatněných restitučních nároků, vypořádání hospodářské činnosti a na naplnění všech zákonných náleţitostí pro ukončování činnosti státních podniků. (3) Posuzuje návrhy na zrušení státních podniků likvidací a zajišťuje úkony spojené s rušením státních podniků likvidací včetně zpracování příslušných rozhodnutí ministra a návrhů změn zápisů v obchodním rejstříku. (4) Navrhuje likvidátory státních podniků z pozice zakladatele, připravuje smlouvy s likvidátory o podmínkách výkonu jejich činnosti a odměně a na základě výsledků vyhodnocení jejich činnosti předkládá návrhy na odvolání likvidátorů. (5) Posuzuje hospodárnost likvidačního procesu a dobu jeho trvání a vyhodnocuje činnost likvidátorů na základě předkládaných čtvrtletních zpráv. (6) Vede a aktualizuje databázi likvidátorů, evidenci o zrušených státních podnicích a seznam státních podniků, na které byl vyhlášen konkurz, evidenci o archivaci materiálů týkajících se státních podniků v likvidaci s provedeným výmazem z obchodního rejstříku. (7) Zajišťuje metodiku pro vyřizování souhlasu s nakládáním s majetkem státu a provádí vyřizování ţádostí státních podniků v zakladatelské působnosti MPO o udělení souhlasu s převodem majetku státu podle zákona o státním podniku. (8) Stanovuje metodické postupy ministerstva k oblasti hospodaření s majetkem státu, k oblasti účetnictví a k zabezpečení výkonu zakladatelské funkce ministerstva. (9) Zabezpečuje zpracování manaţerských smluv vč. jejich dodatků ředitelům státních podniků v reţimu zákona o státním podniku, stanovuje jmenovité úkoly ředitelům státních podniků, provádí jejich kontrolu a vyhodnocuje jejich plnění. (10) Metodicky a organizačně zabezpečuje, posuzuje a vyhodnocuje věcnou a formální správnost náleţitostí účetních závěrek, zpracovává rozhodnutí o schválení účetních závěrek a výročních zpráv a rozhodnutí o naloţení s výsledkem hospodaření z pozice osoby oprávněné jednat jménem zakladatele u státních podniků v reţimu zákona o státním podniku. /10320/ Oddělení majetkových účastí (1) Zabezpečuje výkon akcionářských práv a privatizaci společností, u kterých je majetkový podíl v drţení MPO. (2) Zabezpečuje komplexní agendu související s výkonem akcionářských práv ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary, účast na valných hromadách, návrhy na změny zástupců MPO a vedení agendy zástupců MPO v orgánech společností s majetkovou účastí MPO na základě smluv o spolupráci při výkonu akcionářských práv s MF (dříve FNM). (3) Zajišťuje metodiku dalšího postupu privatizace a majetkových převodů včetně opatření k plynulému postupu schvalovacího řízení privatizačních projektů na MF, včetně náleţitostí pro dohodovací řízení. (4) Vede archiv privatizačních projektů, privatizačních rozhodnutí, majetkových účastí a převodů majetku na MF (dříve FNM). (5) Zajišťuje vypracování zakladatelských privatizačních projektů, aktualizaci schválených privatizačních projektů v rámci MPO a realizuje převody majetku a majetkových účastí státu na MF. (6) Formuluje právní názory k problematice řešené v rámci činnosti odboru, zajišťuje výkon odborné právní a metodické činnosti spojené s problematikou státních podniků a státních podniků v likvidaci. (7) Zajišťuje zpracování stanovisek a vyjádření pro soudy a jiné státní orgány ve vztahu k problematice řešené v rámci činnosti odboru (týkajících se státních podniků, privatizace, restituce, náhrady škody apod.). (8) Zpracovává návrhy na změny zakládacích listin a statutů státních podniků včetně zajištění zápisu do obchodního rejstříku. (9) Zpracovává návrhy na jmenování a odvolání ředitelů státních podniků včetně zajištění všech dokladů potřebných pro zápis těchto skutečností do obchodního rejstříku. (10) Zpracovává návrhy na jmenování a odvolání členů dozorčích rad státních podniků jmenovaných zakladatelem, vede a aktualizuje agendu dozorčích rad státních podniků. (11) Zabezpečuje agendu vyhledávání archivních míst pro účely sociálního zabezpečení. B /10400/ Oddělení spisové a vládní agendy Oddělení zahraničního protokolu Oddělení parlamentní Kancelář ministerstva (odbor) (1) Kancelář ministerstva (KM) metodicky zajišťuje systém oběhu písemností a systém spisové sluţby ministerstva, včetně návrhů opatření k jeho racionalizaci. Zajišťuje spisový protokol ministra a průběţnou přípravu běţné spisové agendy ministra. Strana 12 z 60

13 (2) Koordinuje a organizuje přípravu komplexních podkladů od věcně příslušných útvarů MPO pro jednání porad vedení (PV) MPO, pro jednání ministra ve vládě ČR, PČR, RHSD, PEM, včetně návrhů vystoupení ministra, stanovisek pro ministra, resp. zajištění účasti vybraných zaměstnanců MPO na jednáních. (3) Zodpovídá za koordinaci přípravy koncepčních dokumentů za MPO podklad pro Programové prohlášení vlády, plán nelegislativních úkolů vlády, priority MPO, plán hlavních úkolů a dalších a ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva zpracovává nebo organizuje zpracování některých souhrnných podkladů za MPO, zejména programového a koncepčního charakteru. Zajišťuje komplexní evidenci a kontrolu úkolů MPO uloţených vládou ČR, PČR, RHSD, PV MPO, včetně metodiky sledování úkolů. (4) Podle pokynu ministra nebo VŘ ÚKM zpracovává stanoviska k vybraným vládním materiálům, které nespadají do přímé působnosti ostatních útvarů MPO a k dalším materiálům a jednáním, kterých se zúčastňuje ministr a souhrnné vybrané materiály i podklady za MPO. (5) Zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary podklady pro jednání ministra nebo VÚM s mimovládními subjekty (např. s HK ČR a SP ČR, apod.) (6) Zabezpečuje výkon funkce diplomatického protokolu ministerstva s koordinací sluţeb pro zahraniční delegace, zajišťuje administraci zahraničních pracovních cest na MPO, koordinuje vyuţívání přiděleného ministerského fondu pohoštění a darů, zabezpečuje odborné překlady a tlumočení v souladu s interními pravidly. (7) Ředitel KM můţe předávat pokyny z pověření ministra nebo VŘ ÚKM, případně VÚM, úkoly pro NM, ŘS, ŘO i dalším odpovědným pracovníkům v působnosti MPO k zajištění naléhavých úkolů. O těchto úkolech dodatečně informuje jejich přímé nadřízené. (8) Podle pokynů vedení ministerstva zpracovává korespondenci ministra ve vztahu k veřejnosti a institucím. (9) Souhrnně, organizačně i věcně se podílí na zpracování hodnotitelských dokumentů práce resortu (např. hodnocení plnění Programového prohlášení vlády). /10410/ Oddělení spisové a vládní agendy (1) Zpracovává a předkládá (ve spolupráci s oddělením parlamentním KM) zprávy o plnění úkolů MPO uloţených vládou ČR, PČR, RHSD a PEM a zprávy o plnění úkolů vyplývajících pro MPO z Programového prohlášení vlády a dalších dokumentů. (2) Zajišťuje organizační přípravu PV MPO a dalších porad podle pokynů ministra. Zpracovává zápisy z těchto porad. Průběţně vede evidenci úkolů z PV MPO a provádí jejich vyhodnocení. (3) Zajišťuje evidenci usnesení vlády (UV); připravuje rozpisy úkolů z UV. Vede evidenci úkolů z UV a provádí jejich pravidelné vyhodnocení. (4) Podle pokynů ÚV ČR koordinuje na MPO přípravu pololetních plánů hlavních úkolů MPO. (5) Zpracovává ve spolupráci s odborem hospodářské správy Spisový řád MPO. Kontroluje dodrţování Spisového řádu ve všech útvarech ministerstva. (6) Zabezpečuje evidenci a rozpis došlých písemností ve spisovém protokolu ministra a kontrolu věcné a formální stránky písemností, které schvaluje a podepisuje ministr, i termínovou kontrolu jejich plnění. (7) Koordinuje na MPO zabezpečení elektronického oběhu vládních dokumentů (eklep). Tato činnost je upravena zvláštním metodickým předpisem MPO. (8) Vede evidenci zaměstnanců MPO a externistů jmenovaných či nominovaných ministrem do pracovních orgánů vlády a jiných institucí, do meziresortních komisí a pracovních skupin; ve spolupráci s odborem /10300/ vede také evidenci zastoupení MPO ve statutárních orgánech a dozorčích radách státních podniků a akciových společnostech. /10420/ Oddělení zahraničního protokolu (1) Pro zahraniční delegace, které navštíví ČR v působnosti MPO, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary a v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje: a) program pobytu, ubytování, jednací prostory, doprovodné programy, pohoštění, dary, výzdobu, vybavení pro podpisy smluv a dohod, stravování a další náleţitosti, doprovází delegace během pobytu, objednává dopravu, b) celní a pasové odbavení ve VIP salóncích na letištích, pohoštění při příletech a odletech delegací, zajišťuje tlumočnické a překladatelské sluţby, doprovod, průvodce a ostatní sluţby podle programu pobytu delegací, c) provádí kontrolu, likvidaci a evidenci dokladů u výdajů, spojených s pobytem delegací. (2) Pro zahraniční a tuzemské návštěvy, které se uskuteční ve vyčleněných jednacích prostorách v budovách MPO F-32 a PV- 20 i mimo ně zajišťuje: jednací místnost, včetně výzdoby a obsluhy, restaurační zařízení, kongresové centrum aj., v případě potřeby oficiálního tlumočníka, tlumočnické zařízení, dary, pohoštění, gastronomické akce, doprovod oficiální delegace nebo návštěvy na úrovni ministra při příchodu a odchodu z foyer budovy MPO do jednacích prostor. Doprovody návštěv na úrovni ostatních vedoucích zaměstnanců zajišťuje některý ze zaměstnanců věcně příslušných útvarů. Pověří-li ministr jiného vedoucího zaměstnance přijmout zahraniční či tuzemskou návštěvu v jeho zastoupení, zabezpečuje tuto návštěvu všemi činnostmi, které náleţí návštěvám na úrovni ministra. Doprovod po ukončení jednání zabezpečí některý ze zaměstnanců věcně příslušných útvarů. (3) Zajišťuje pro zaměstnance ministerstva při jejich zahraničních pracovních cestách (dále ZPC) nejvhodnější dopravní spojení, nákup letenek a jízdenek, nákup devizových prostředků na ubytování, stravování a kapesné v zahraničí, vrací nespotřebované devizové prostředky, obstarává víza, VISA karty, sluţební a diplomatické pasy, zajišťuje speciální letadla na ZPC ministra a zodpovídá za vedení veškerých evidencí v oblasti ZPC. (4) Zabezpečuje odborné překlady a tlumočení pro celý aparát ministerstva buď vlastními zaměstnanci nebo externě. Obstarává nákup dárkových předmětů, provádí evidenci o jejich nákupu a výdajích, vede sklad dárkových předmětů. (5) Odpovídá za hospodárné vynakládání všech finančních prostředků a dodrţení stanovených limitů, vypracovává návrh rozpočtového limitu a předkládá měsíčně ministrovi nebo jinému zmocněnci přehled čerpání finančních prostředků podle jednotlivých poloţek (ZPC, pohoštění, dary, pronájmy, tlumočení, překlady a další sluţby). (6) Zajišťuje likvidaci došlých faktur a provádí finanční operace v hotovosti ze svých limitů, zajišťuje platby do zahraničí, vede VISA účet, podle jednotlivých limitů vede příslušné účetní evidence, sleduje, kontroluje a vyhodnocuje čerpání finančních prostředků, navrhuje opatření a připravuje podklady pro úpravy, změny a přesuny u jednotlivých poloţek rozpočtového limitu. Analyzuje a koordinuje účetnictví s odborem rozpočtu a financování. (7) Aplikuje na podmínky ministerstva obecně závazné právní předpisy z oblasti pohoštění a darů a zahraničních pracovních Strana 13 z 60

14 cest vypracováním vnitřních směrnic, provádí jejich výklad, zodpovídá a kontroluje jejich dodrţování, vypracovává stanoviska k návrhům směrnic ostatních ústředních orgánů, spolupracuje při výkonu funkce s ÚV ČR, MZV a ostatními resorty. /10430/ Oddělení parlamentní (1) Koordinuje a organizuje zabezpečení komplexních podkladů pro jednání ministra v obou komorách PČR. Zadává prostřednictvím ÚKM jednotlivým NM, ŘS, a dalším odpovědným pracovníkům MPO a podřízených organizací MPO (PO) zpracování stanovisek, návrhů vystoupení, dílčích materiálů, apod. pro ministra k těmto podkladům. Provádí rovněţ kontrolu plnění těchto úkolů. (2) Zabezpečuje komunikaci MPO s PČR, předáváním informací a podkladů, zprostředkováním kontaktů mezi zpracovateli a jednotlivými poslanci a senátory, s cílem vyloučit moţné administrativní i věcné komplikace v legislativním procesu tvorby a přijímání zákonných norem, mezinárodních smluv, zpráv a informací. (3) Koordinuje a zabezpečuje účast NM, ŘS, ŘO a dalších odpovědných pracovníků ministerstva i PO na jednání v obou komorách PČR. (4) Organizuje zpracování návrhů odpovědí na ústní i písemné interpelace poslanců přímo se zadáním jednotlivým NM, ŘS, ŘO a dalším odpovědným pracovníkům MPO a PO a to tak, aby ústní interpelace byly zpracovány do 2 hodin od zveřejnění v PČR a písemné cestou KM. (5) Zabezpečuje evidenci usnesení obou komor PČR a jejich orgánů s úkoly pro MPO, zadává rozpisy úkolů z těchto usnesení NM, ŘS, ŘO a dalším odpovědným pracovníkům MPO a PO cestou KM. (6) Vypracovává pravidelné písemné zprávy o plnění úkolů ve vztahu k oběma komorám PČR a RHSD. (7) Vede agendu RHSD ve vztahu k MPO. Zadává prostřednictvím KM jednotlivým NM, ŘS, ŘO a dalším odpovědným pracovníkům MPO a PO zpracování stanovisek pro ministra k projednávaným materiálům. Zabezpečuje prostřednictvím KM rozpis a evidenci úkolů z RHSD. (8) Pro koordinační činnost MPO ve vztahu k ČBÚ, ÚPV, ERÚ, SSHR a ČTÚ při jednáních v PČR a RHSD platí ustanovení (1- aţ 7) přiměřeně. B.0.11 /01100/ Odbor bezpečnosti a krizového řízení Oddělení krizového řízení Oddělení ochrany utajovaných informací (1) Zodpovídá v působnosti MPO za koordinaci úkolů vyplývající z členství ČR v NATO, zajišťování úkolů krizového řízení, civilního nouzového plánování a civilní ochrany obyvatelstva. Z tohoto pohledu zpracovává návrhy koncepčních, legislativních a metodických opatření a provádí u subjektů metodickou a kontrolní činnost. (2) Plní úkoly ochrany utajovaných informací (UI) v působnosti MPO. (3) Ředitel odboru současně vykonává funkci bezpečnostního ředitele ministerstva (viz část A.7). (4) Bezpečnostní ředitel plní povinnosti stanovené mu písemně ministrem v rozsahu zákona o ochraně UI. K tomu je oprávněn vydávat pokyny věcně příslušným útvarům ministerstva. Realizaci těchto povinností provádí oddělení /01120/ ochrany utajovaných informací. (5) Ve vnitřním i vnějším styku při plnění povinností týkajících se ochrany utajovaných informací pouţívá ředitel označení Bezpečnostní ředitel MPO. /01110/ Oddělení krizového řízení (1) Zajišťuje přípravu stanovené dokumentace BRS v působnosti ministerstva a přípravu materiálů pro jednání schůze BRS, ÚKŠ, VCNP a KŠ MPO. Zřizuje pracoviště KŠ MPO, zabezpečuje jeho provoz personálně, technickým a materiálním vybavením. (2) Zpracovává krizový plán a systém hospodářských opatření ministerstva pro krizové stavy. Provádí kontrolní činnost organizací v v rámci krizového plánování. (3) Posuzuje poţadavky oprávněných subjektů na utváření SHR a spolupracuje se SSHR a odbornými útvary ministerstva při stanovení komodit státních hmotných rezerv, jejich minimálních limitů a orientačních cílových stavů. (4) Zajišťuje ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva poskytování státní pomoci na území postiţených ţivelní nebo jinou pohromou v ČR. (5) Určuje ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva objekty kritické infrastruktury státu v působnosti ministerstva a připravuje podklady pro komplexní strategii a národní program ochrany kritické infrastruktury. (6) Kontroluje ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochranu prvků kritické infrastruktury a ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole. (7) Zpracovává a projednává v orgánech NATO nadnárodní opatření v působnosti ministerstva k řešení krizových situací. Zabezpečuje koordinaci a kontrolu plnění přijatých závěrů z jednání orgánů NATO v působnosti ministerstva. (8) Zpracovává ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva podklady k bezpečnostnímu systému ČR, Bezpečnostní strategii ČR v oblasti hospodářské politiky, zprávám o situaci v oblasti veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti, extremismu na území ČR a akčnímu plánu boje proti terorismu v působnosti MPO. Zajišťuje plnění úkolů, které z nich vyplývají. (9) Zajišťuje evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Posuzuje v rozsahu působnosti odboru návrhy dalších koncepčních a metodických materiálů a vypracovává k nim stanoviska. /01120/ Oddělení ochrany utajovaných informací (1) Zajišťuje a kontroluje ochranu UI podle zákona o ochraně UI a mezinárodních smluv. (2) Zabezpečuje ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k UI stupně utajení Vyhrazené. Vede evidenci osob, které mají přístup k UI a evidenci kryptografické ochrany. Zpracovává personální projekt. Strana 14 z 60

15 (3) Provádí jednou ročně proškolení fyzických osob, které mají přístup k UI, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací. Provádí poučení fyzických osob. (4) Vede a aktualizuje ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci ministerstva přehled míst, na kterých je nezbytné mít přístup k UI včetně informací EU, NATO a utajovaných informací vyţadujících zvláštní reţim nakládání, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany. (5) Připravuje k písemnému oznámení NBÚ podklady o skutečnostech, které mohou mít vliv na vydání nebo platnost osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele. (6) Vede a spravuje Tajný protokol - spisovnu utajovaných dokumentů a Registr utajovaných informací. Vede příslušné protokoly pro jednotlivé stupně utajení a pro UI poskytované do a ze zahraničí a provádí jejich manipulaci. Provádí kontrolu UI vedených v Tajném protokolu za uplynulý kalendářní rok a oznamuje výsledek kontroly UI v mezinárodním styku vedených v registrech NBÚ. (7) Zajišťuje podmínky pro označování, evidenci, zapůjčování, ukládání, přepravu, další manipulaci a vyřazování UI a utajované informace se zvláštním reţimem nakládání. (8) Eviduje a připravuje na základě ţádosti právnické nebo podnikající fyzické osoby vydání souhlasu k poskytnutí UI stupně utajení Vyhrazené v mezinárodním styku, která náleţí do věcné působnosti MPO. (9) Zpracovává a vede projekt fyzické bezpečnosti a kontroluje a zabezpečuje jeho shodu se skutečným stavem. Kontroluje shodu technických prostředků s poţadavky zákona o ochraně UI. (10) Připravuje podklady k certifikaci a schválení IS určeného ke zpracování UI do provozu. Zabezpečuje a kontroluje plnění certifikačních podmínek stanovených NBÚ. Spolupracuje na zajištění provozu a bezpečnostní správě IKS a kryptografických prostředků určených ke zpracování a přenosu UI. V oblasti bezpečnosti IS spolupracuje s odborem /21300/ informatiky. (11) Připravuje podklady k oznámení NBÚ o porušení povinnosti při ochraně UI nebo povinnosti uloţené mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany UI a přijetí opatření k odstranění příčin a nepříznivých následků porušení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. (12) Koordinuje a metodicky usměrňuje spisovou sluţbu zahrnující UI, včetně zpracování návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový a skartační řád). B.0.12 /01200/ Odbor kontroly a interního auditu Referát interního auditu Oddělení finanční kontroly Oddělení vnitřní kontroly (1) Je gestorem výkonu státní kontroly prováděné ministerstvem v souladu s příslušnými právními předpisy. (2) Provádí ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, následnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly MPO. (3) Zpracovává výsledné materiály z kontrolních i auditních akcí. Průběţně informuje příslušné NM, ŘS, VŘ a ŘO o závaţných zjištěních na úseku jejich působnosti. Ve zvlášť závaţných případech připravuje informaci ministrovi. Při podezření z porušení platných právních předpisů, případně dalších předpisů upravujících nakládání s prostředky státního rozpočtu, plní oznamovací povinnost ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům státní správy (např. finančním úřadům apod.). (4) Provádí formou interních auditů nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému MPO. (5) Spolupracuje s věcně příslušnými útvary na vypracovávání stanovisek ke kontrolním závěrům NKÚ, včetně vypracování námitek k protokolům NKÚ a odvolání proti Rozhodnutí o námitkách a vyţaduje přijetí účinných opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ, případně jiných vnějších kontrolních orgánů. (6) Připravuje Plán kontrol a interních auditů MPO a zabezpečuje a koordinuje jeho plnění. V oblastech působnosti jednotlivých oddělení zabezpečuje metodickou pomoc a koordinaci kontrolní činnosti v rámci MPO. (7) Plní úkoly vyplývající z doţádání vnějších orgánů, zajišťuje styk s NKÚ, s orgány činnými v trestním řízení a s ostatními orgány státní správy v oblasti kontroly. Organizuje vyřizování stíţností a petic, vede jejich centrální evidenci. (8) Zabezpečuje připomínkové řízení k materiálům zpracovaným ústředními orgány státní správy i odbornými útvary ministerstva za oblast kontroly. (9) Provádí kontrolu plnění práv a povinností MPO, jako zakladatele státních podniků podle zákona o státním podniku. (10) Výsledky kontrolní a auditní činnosti odboru kontroly a interního auditu souhrnně uvádí v roční zprávě, která komplexně shrnuje údaje a informace o výsledcích provedených kontrol a auditů. /01202/ Referát interního auditu (1) Na základě schváleného plánu interních auditů, pokynů ministra a podle rozhodnutí ŘO kontroly a interního auditu provádí a organizuje interní audity v útvarech MPO. Vlastní zabezpečení systému interního auditu je stanoveno samostatnými předpisy. (2) Interní audity jsou zaměřeny zejména na přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému MPO. (3) Na základě svých zjištění předkládá doporučení ke zvyšování účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému MPO, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a následně pak prověřuje, zda a v jaké formě byla doporučení realizována. /01210/ Oddělení finanční kontroly (1) Na základě schváleného plánu kontrolní činnosti, pokynů ministra, podle rozhodnutí ŘO kontroly a interního auditu a na základě vyţádání orgánů činných v trestním řízení, případně jiných orgánů státní správy, provádí a organizuje kontrolní akce dotačních titulů rozpočtové kapitoly MPO. Strana 15 z 60

16 (2) Provádí finanční kontroly u PO MPO zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu a nakládání s majetkem státu. (3) Provádí následné kontroly ukončených programů a projektů zaměřené na čerpání a uţití prostředků státního rozpočtu (projekty malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje, investičních pobídek apod.). (4) Provádí následné kontroly uţití prostředků státního rozpočtu poskytnutých na útlumové programy uhelného, rudného hornictví a uranového průmyslu a správnosti jejich ročního zúčtování. (5) Provádí kontroly na místě u vybraného vzorku projektů. Vlastní činnost je stanovena samostatným předpisem. (6) Podle rozhodnutí ŘO kontroly a interního auditu se podílí na provádění kontrolních akcí v celém rozsahu působnosti odboru kontroly a interního auditu. /01220/ Oddělení vnitřní kontroly (1) Na základě pokynů ministra, podle rozhodnutí ŘO kontroly a interního auditu a na základě vyţádání orgánů činných v trestním řízení provádí a organizuje kontrolní akce zaměřené na činnost odborných útvarů MPO. Organizuje vyřizování stíţností a petic, vede jejich centrální evidenci. (2) Podle rozhodnutí ŘO kontroly a interního auditu se podílí na provádění kontrolních akcí v celém rozsahu působnosti odboru kontroly a interního auditu. B.0.13 /01300/ Odbor komunikace a marketingu oddělení tiskové oddělení marketingu (1) Zodpovídá za komplexní komunikační aktivity ministerstva, koordinuje provádění zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách MPO. (2) Koordinuje přípravu a realizaci publikačních a propagačních aktivit MPO. /01310/ Oddělení tiskové (1) Organizuje styk ministra a ministerstva s domácími a zahraničními sdělovacími prostředky a operativně, podle potřeby, reaguje na informace v tisku týkající se činnosti MPO. Rozhoduje a schvaluje jednotlivé vystoupení zástupců MPO v médiích. Výhradně zastupuje a komunikuje za všechny útvary MPO s médii. (2) Zajišťuje tiskové konference ministra a podle poţadavků a rozhodnutí ředitelky odboru /01300/ i jeho náměstků. Schvaluje a vydává všechny tiskové zprávy, prohlášení a dokumenty týkající se všech útvarů MPO. (3) Zabezpečuje přijetí novinářů u ministra včetně přípravy rozhovorů pro sdělovací prostředky. (4) Zabezpečuje spolupráci s tiskovými útvary ministerstev, ÚVL a organizací přímo řízených MPO. (5) Koordinuje zabezpečování internetových stránek ministerstva a spolupracuje na zabezpečování intranetu ministerstva. (6) Zajišťuje vnitřní informovanost o komunikačních a marketingových aktivitách v rámci MPO. (7) Rozhoduje o umístění inzercí v médiích a schvaluje ji po obsahové stránce. /01320/ Oddělení marketingu (1) Koordinuje přípravu a realizaci mediálních plánů a edičních plánů, včetně jejich aktualizace s jednotlivými útvary MPO. (2) Podílí se na zabezpečení společensko propagačních aktivit ministra a MPO. (3) Dohlíţí a odsouhlasuje dodrţování jednotného vizuálního stylu MPO při zajišťování komunikačních a marketingových aktivit jednotlivými útvary MPO. (4) Koordinuje a realizuje ţádosti o záštity MPO a ministra a dohlíţí na jejich realizaci. (5) Navrhuje a zajišťuje propagační předměty a materiály MPO. (6) Dohlíţí na umístění inzerce v médiích a schvaluje ji po finanční a vizuální stránce. B.2. /20000/ Útvary náměstka ministra Sekretariát náměstka Odbor strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Sekce správní (1) Útvary jsou řízeny náměstkem ministra, který zodpovídá za: a) koordinaci legislativního procesu v působnosti ministerstva, b) koordinaci výstupů ministerstva ve vztahu k Vládě a PČR, c) činnosti spojené s rozpočtem a financováním v rámci kapitoly MPO, d) rozvoj informačního systému MPO, včetně vazby na projekty KIVS, e) agendu vládní dislokační komise (VDK) v působnosti MPO, f) personální agendu aparátu ministerstva, organizaci a koordinaci přípravy vnitřních předpisů MPO, g) funkce spojené s administrativním a správním chodem ministerstva včetně pravidel pro tvorbu a oběh písemností, h) hospodářskou správu včetně správy budov úřadu ministerstva a zajištění souvisejících sluţeb, i) zastupuje MPO v Pracovním týmu RHSD pro hospodářskou politiku, j) koordinuje proces přípravy a realizace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti v působnosti MPO, k) řídí koordinační pracovní skupinu pro oblast veřejných zakázek. Strana 16 z 60

17 B /20100/ Odbor strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) Oddělení řízení programu SMK Oddělení řízení projektů implementace SMK (1) Připravuje návrh Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR (Strategii) pro poradu vedení MPO a do vlády včetně vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení. (2) Připravuje pravidelné informace vládě o stavu naplňování Strategie. (3) Zajišťuje mechanismus implementace Strategie v působnosti MPO včetně spolupráce MPO s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). (3) Koordinuje přípravu podkladů pro Strategii s věcně příslušnými útvary MPO. (4) Zabezpečuje ve spolupráci s kanceláři ministerstva /10400/, odborem rozpočtu a financování /21200/ a odborem legislativním /21100/, aby Harmonogram implementace Strategie byl zohledněn při přípravách státního rozpočtu a legislativním i nelegislativním plánem vlády v působnosti MPO. (5) Koordinuje zabezpečení jednotlivých projektů v působnosti MPO zaměřených na realizaci záměrů Strategie. /20110/ Oddělení řízení programů SMK (1) Zodpovídá za vypracování návrhu Strategie, její aktualizaci i pravidelné vyhodnocování. (2) Zajišťuje koordinaci implementace Strategie v působnosti MPO a vztah MPO na RVKIS. (3) Zodpovídá za soulad Harmonogramu implementace Strategie s rozpočtem i legislativními a nelegislativními úkoly vlády v působnosti MPO. /20120/ Oddělení řízení projektů implementace SMK (1) Koordinuje přípravu projektů implementace Strategie v působnosti MPO: (2) Zodpovídá za pravidelné vyhodnocování projektů implementace Strategie v působnosti MPO. B.2.1 /21000/ Sekce správní Odbor legislativní Odbor rozpočtu a financování Odbor informatiky Odbor hospodářské správy Odbor personální (1) Sekce je řízena NM/ŘS, který zodpovídá za : a) koordinaci legislativního procesu v působnosti ministerstva, b) činnosti spojené s rozpočtem a financováním v rámci kapitoly MPO, c) rozvoj informačního systému MPO, včetně vazby na projekty KIVS, d) agendu vládní dislokační komise (VDK) v působnosti MPO, e) personální agendu aparátu ministerstva, organizaci a koordinaci přípravy vnitřních předpisů MPO, f) funkce spojené s administrativním a správním chodem ministerstva včetně pravidel pro tvorbu a oběh písemností, g) hospodářskou správu včetně správy budov úřadu ministerstva a zajištění souvisejících sluţeb, h) zastupuje MPO v Pracovním týmu RHSD pro hospodářskou politiku. B /21100/ Odbor legislativní Oddělení průmyslové a energetické legislativy Oddělení obchodní a všeobecné legislativy (1) Zajišťuje legislativní proces na MPO ve vztahu k Vládě, LRV, PČR a ostatním ÚOSS; (2) Podílí se s gesčními útvary MPO, případně se zástupci OSS, které nemají v čele ministra na (a) přípravě věcných záměrů zákonů, paragrafovaného znění zákonů, nařízení vlády a vyhlášek v působnosti MPO, (b) provedení a vypořádání vnitřního i mezirezortního připomínkového řízení k právním předpisům, (c) předloţení návrhů právních předpisů do vlády spolupracuje s LRV, odborem vládní legislativy a odborem kompatibility Úřadu vlády na přípravě stanovisek LRV, účastní se jednání pracovních komisí LRV a jednání LRV, (d) předloţení čistopisu návrhu k podpisu ministrovi a předsedovi vlády, pro tyto účely zapracovává stanovisko LRV do návrhu právního předpisu, a vkládá čistopis do systému EKLEP, (e) zasílání vyhlášek a nařízení vlády po podpisu ministrem k publikaci ve Sbírce zákonů; spolu se zástupci věcného útvaru se účastní korektur textu, (f) předloţení vládního návrhu zákona do PSP a Senátu, (g) projednání ve výborech a podvýborech PSP a Senátu; projednává návrh s Parlamentním institutem a výborem pro záleţitosti EU v PSP, Strana 17 z 60

18 (h) vypracování souhrnného vypořádání pozměňovacích návrhů, (i) přípravě konečného znění zákonů ve spolupráci s legislativními odbory PSP a Senátu. (3) Dohlíţí na soulad připravovaných právních předpisů s právním řádem, ústavním pořádkem a nálezy Ústavního soudu. Se sekcí EU /51000/ dbá na soulad s mezinárodními smlouvami, jakoţ i judikaturou příslušných mezinárodních soudních institucí a spolupracuje na harmonizaci právních předpisů s právem EU. Navrhované úpravy projednává společně s příslušnými útvary s odborem kompatibility ÚV ČR, spolupracuje s příslušnými věcnými útvary a odborem /41100/ podnikatelského prostředí při navrhování variant právního řešení v rámci zpracování analýzy RIA. (4) Zpracovává pro ministra stanoviska k materiálům projednávaným Vládou, RHSD, poradou ministra, vyjadřuje se ke stanoviskům LRV, spolupodílí se z legislativně právního hlediska na přípravě podkladů pro ministra pro jednání PČR a obhajování vládních návrhů zákonů v gesci MPO ve výborech tohoto orgánu. (5) Spolupracuje i při přípravě rámcových pozic pro jednání RKS i Pracovní skupiny pro kodifikaci právních předpisů Rady EU. Podílí se na vypracování materiálů pro screeningová jednání, pořádaná v rámci WTO a OEC. (6) Spolupracuje a vypracovává ve spolupráci s věcně příslušnými útvary stanoviska k dotazům ohledně právních předpisů v působnosti MPO. (7) Připravuje za MPO podklady pro plán legislativních prací vlády na základě podkladů odborných útvarů a společně s KM jej projednává před předloţením Vládě. Zajišťuje vyhodnocení legislativních aktivit MPO. (8) Na základě jmenování ministrem se účastní jednání v rozkladových komisích zřízených pro rozhodování ve správním řízení a odborných komisích. Dále se na základě jmenování ministrem účastní jednání v komisích zřízených jinými ministerstvy. Spolupracuje při přípravě podkladů a organizaci jednání rozkladových komisí, zajišťuje přípravu závěrů jejich jednání. (9) Vede seznam platných předpisů patřících do působnosti MPO, vydaných po roce Tento seznam zveřejňuje na internetu MPO nejméně 1x ročně, případně podle potřeby organizačních změn. /21110/ Oddělení průmyslové a energetické legislativy (1) Zabezpečuje působnost odboru legislativního v oblasti průmyslové a energetické legislativy MPO připravované zejména sekcemi /31000/ průmyslu, /32000/ energetiky, /41000/ podnikání, /42000/ ochrany spotřebitele a technické harmonizace a /61000/ fondů EU. (2) V případě naléhavé potřeby spolupracuje na předpisech spadajících do oddělení /21120/ obchodní a všeobecné legislativy. /21120/ Oddělení obchodní a všeobecné legislativy (1) Zabezpečuje působnost odboru legislativního v oblasti obchodní a všeobecné legislativy MPO připravované zejména sekcemi /41000/ podnikání, /42000/ ochrany spotřebitele a technické harmonizace, /71000/ digitální ekonomiky /51000/ EU a /52000/ zahraničního obchodu. (2) V případě naléhavé potřeby spolupracuje na předpisech spadajících do působnosti oddělení /21110/ průmyslové a energetické legislativy. B /21200/ Odbor rozpočtu a financování Oddělení státního rozpočtu Oddělení účetnictví a financování Oddělení financování evropských a národních programů Referát financování národních programů (1) Koordinuje přípravu, metodiku, realizaci i ekonomické vyhodnocení státního rozpočtu v působnosti MPO, včetně spolupráce s MF i dalšími ÚOSS a projednání dokumentů o rozpočtu MPO v orgánech PČR. (2) Souhrnně zabezpečuje finanční vztahy resortu, které vyplývají ze schváleného rozpočtu kapitoly MPO. Vede a sleduje pohyb finančních prostředků na příslušných účtech MPO. (3) Zpracovává státní závěrečný účet - kapitolu MPO. (4) Zajišťuje vedení účetnictví a financování ministerstva jako organizační sloţky státu. (5) Zajišťuje financování projektů a programů spolufinancovaných z fondů EU, z finančních mechanismů EHP, případně dalších členských zemí OECD. (6) Zajišťuje činnosti související s vyuţitím informačních systémů v ekonomické oblasti. Zajišťuje za MPO svodné zpracování dat v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, CEDRu, IISSP, CSÚIS a IS ČSÚ. (7) Zabezpečuje informace o rozpočtu na webových stránkách MPO i archivaci dokladů v souladu s příslušnými předpisy. /21210/ Oddělení státního rozpočtu (1) Vypracovává návrh rozpočtu za kapitolu MPO a projednává tento návrh s MF. Stanovuje a rozepisuje schválené ukazatele rozpočtu kapitoly MPO na správce rozpočtových prostředků. Usměrňuje a reguluje hospodaření s rozpočtovými prostředky v rámci kapitoly MPO v příslušném rozpočtovém roce. (2) Zabezpečuje vystavování limitu výdajů státního rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu. (3) Rozpracovává rozpočtová opatření MF do podmínek kapitoly MPO. Projednává s MF úpravy a změny závazných limitů rozpočtu MPO v průběhu roku. Provádí úpravy, změny a přesuny u poloţek v pravomoci MPO. (4) Kontroluje čerpání poloţek rozpočtu aparátu ministerstva, analyzuje hospodárnost vynakládání rozpočtových prostředků a navrhuje příslušná opatření k dodrţování závazných limitů. (5) Usměrňuje činnost podřízených organizací z hlediska dodrţování platných předpisů v oblasti financování. (6) Zabezpečuje zúčtování finančních vztahů kapitoly MPO se státním rozpočtem za uplynulý rok. (7) Zpracovává státní závěrečný účet kapitoly MPO a odpovídá za jeho předkládání na MF a Hospodářský výbor PSP, NKÚ a ČSÚ. Strana 18 z 60

19 (8) Zabezpečuje ve spolupráci s ostatními odděleními odboru /21200/ rozpočtu a financování zpracování, kontrolu a předkládání čtvrtletních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu a měsíčního výkazu o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za kapitolu MPO a jejich předkládaní MF. (9) Zajišťuje svodné zpracování pravidelných aktualizací EDS/SMVS za MPO a jejich předání na MF. (10) Zajišťuje zpracování a aktualizaci opatření ministra průmyslu a obchodu k hospodaření s rozpočtovými prostředky MPO. (11) Zabezpečuje ve spolupráci s odborem informatiky procesy související se zaváděním a provozem IISSP na MPO. (12) Zpracovává metodické postupy pro oblast rozpočtování. /21220/ Oddělení účetnictví a financování (1) Vede účetnictví ministerstva, včetně FKSP, v souladu platnými právními normami ČR upravující postupy účtování s účtovou osnovou a postupy účtování příspěvkových organizací a organizačních sloţek státu. (2) Provádí finanční operace, vyplývající z činnosti ministerstva jako organizační sloţky státu, včetně zúčtování mezd zaměstnanců MPO, náhrad dávek v pracovní neschopnosti, daňových povinností a výpočtu souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění. Zpracovává a odesílá evidenční listy důchodového pojištění a hlášení do Registru pojištěnců. Spolupracuje s Finančním úřadem, Praţskou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. (3) Vede evidenci pohledávek ministerstva a zajišťuje jejich vyúčtování, včetně návratných finančních výpomocí. (4) Vede evidenci dodavatelských faktur, přezkušuje jejich formální správnost a zajišťuje jejich úhradu elektronicky prostřednictvím ČNB. Předává hlášení finančnímu úřadu o uskutečněných úhradách faktur MPO fyzickým osobám v souladu se zákonem o správě daní. (5) Vede evidenci faktur vystavovaných útvary ministerstva, kterými je zúčtováno nájemné a sluţby z pronajatých prostor nebo refundace výdajů prvotně uhrazených z prostředků MPO vůči zaměstnancům, cizím organizacím nebo osobám. (6) Vydává a novelizuje podpisové vzory zaměstnanců jednotlivých útvarů ministerstva z hlediska nařizování, schvalování a věcné správnosti hospodářských a účetních operací. (7) Zajišťuje s ČNB i ostatními bankami platební styk a pokladní činnost ministerstva, včetně FKSP. Účtuje o pohybu finančních prostředků na veškerých bankovních účtech MPO. (8) Provádí finanční vypořádání tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnanců ministerstva včetně refundací cest na REU. Vede evidenci nákupu a vratek devizových prostředků poskytovaných zaměstnancům MPO na zahraniční pracovní cesty, včetně pojištění. (9) Zajišťuje zpracování kompletní účetní evidence majetku MPO, od jeho pořízení aţ po zánik. (10) Zabezpečuje výklad k vydaným předpisům v oblasti účtování, financování a plateb. Eviduje v elektronické podobě v systému EIS smlouvy a objednávky uzavřené na MPO. (11) Účtuje o provedených platbách prostředků státního rozpočtu na dotační programy, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU a EHP. (12) Zabezpečuje ve spolupráci s oddělením /21210/ státního rozpočtu zpracování, kontrolu a předkládání finančních čtvrtletních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu a měsíčního výkazu o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za kapitolu MPO. Zpracovává a předkládá čtvrtletní, pololetní a roční statistické výkazy pro ČSÚ a pololetní a roční hlášení do Informačního systému o platech pro MF. Zabezpečuje zpracování účetních výkazů. (13) Je garantem EIS MPO a zodpovídá za metodické řízení systému. (14) Zpracovává metodické postupy a směrnice pro oblast účtování. /21230/ Oddělení financování evropských a národních programů (1) Zabezpečuje financování národních programů v gesci MPO. (2) Vypracovává přehledy a zprávy o čerpání prostředků na národní dotační programy. (3) Zabezpečuje a zpracovává za oblast národních dotací podklady k zúčtování finančních vztahů kapitoly MPO se státním rozpočtem, zpracovává celkovou zprávu o zúčtování finančních vztahů za MPO a předkládá ji MF. (4) Zabezpečuje a zpracovává podklady za oblast národních dotací pro SZÚ za uplynulý rok. (5) Zpracovává za MPO svodně informace o poskytnuté veřejné podpoře a předkládá je ÚOHS. (6) Vykonává funkce finančního útvaru v souladu s platnými metodikami finančních toků a kontroly programů financovaných a spolufinancovaných z fondů EU, z finančních mechanismů EHP a dalších zemí OECD, v souladu s Páteřními manuály OPPI a dalšími formalizovanými metodikami. (7) Vypracovává a aktualizuje příslušné pracovní postupy (manuály), spolupracuje s příslušnými odbory MPO, MF a dalšími subjekty. (8) Provádí formální a finanční kontrolu dokumentů předaných věcně příslušnými odbory (Ţádostí o platby, Rozhodnutí, Prohlášení, Vratek apod.). (9) Vystavuje Pokyny pro nastavení rozpočtového limitu v příslušné bance. (10) Provádí platby projektů a programů spolufinancovaných z evropských fondů. (11) Zajišťuje a provádí vkládání dat do příslušných informačních systémů (ISOP, Monit, EIS) provádí kontrolu po jejich zaúčtování, provádí účetní zápisy o vybraných skutečnostech. (12) Zajišťuje zapracování poţadavků na spolufinancování v rámci projektů a programů do rozpočtu kapitoly MPO. (13) Vypracovává statistické přehledy, podklady pro výkazy a zprávy o čerpání prostředků projektů a programů. (14) Zabezpečuje a zpracovává podklady za oblast evropských programů pro SZÚ za uplynulý rok. (15) Spolupracuje s příslušnými útvary při správě a rozvoji informačního systému v oblasti strukturálních fondů. Spolupracuje s odborem informatiky při zavádění, správě a aktualizaci EIS. /21231/ Referát financování národních programů (1) Provádí kontrolu ţádostí věcně příslušných útvarů MPO z hlediska krytí dotace v rámci rozpočtu, úplnosti a správnosti podkladu k zaúčtování dotace nebo NFV. Vystavuje Pokyny pro nastavení rozpočtového limitu v příslušné bance a Příkazy k úhradě k převodu prostředků na účet příjemce dotace. (2) Zajišťuje za dotační programy MPO manuální vkládání a nahrávání dat z informačních systémů ISOP a CEP do IS CEDR, kontrolu těchto dat, jejich svodné zpracování a předkládání na MF. Kontroluje podklady věcně příslušných útvarů MPO v rámci nově poskytovaných NFV. Strana 19 z 60

20 (3) Spolupracuje s příslušnými útvary při správě a rozvoji informačního systému v oblasti poskytování národních dotací. Spolupracuje s odborem /21300/ informatiky při zavádění, správě a aktualizaci dotačního informačního systému. B /21300/ Odbor informatiky Oddělení koncepce a zabezpečování provozu Oddělení uţivatelských systémů a integrace (1) Zabezpečuje vývoj, provoz a údrţbu IS MPO (např. SSL, PIS, IS RKS, EU Extranet apod.), zajišťuje komplexní servis uţivatelům IS MPO. (2) Zpracovává koncepce rozvoje pouţívání ICT, VT a vyuţívání databází v aparátu MPO a zodpovídá za její realizaci. Zajišťuje vazbu IS/ICT MPO na IS/ICT VS v ČR a v zahraničí. (3) Zodpovídá za spolupráci s MV a ostatními resorty při přípravě základních koncepčních materiálů souvisejících s elektronizací státní správy s celostátním resp. mezinárodním významem (tzv. egovernment), jako je např. SIKP, KIVS, Akční plán e-europe apod. Zpracovává stanoviska k vládním i resortním materiálům z hlediska vazeb na IS MPO a IS VS. (4) Zajišťuje technické předpoklady v oblasti ICT související s členstvím ČR v EU, vytváří uvnitř MPO podmínky pro realizaci informačních systémů pro spolupráci s EU. (5) V resortu MPO řídí a koordinuje realizaci projektů egovermentu. Spolupracuje při přípravě a tvorbě základních koncepčních materiálů MPO. Zajišťuje úkoly související s problematikou digitálního podpisu, ochrany osobních údajů a ochrany duševního vlastnictví. (6) Stanovuje zásady bezpečnostní politiky související s provozem ICT a zpracováním a vyuţitím informací v resortu MPO. (7) Odpovídá za obsahové vymezení, rozvoj a bezpečný provoz vnitřních IS MPO. V souladu s Metodikou řízení projektů konzultuje s útvary MPO záměry odvětvových IS a před jejich tvorbou projednává se zadavateli těchto systémů návaznost a jednotnost programového prostředí s IS MPO. (8) Zabezpečuje technické a provozní podmínky pro zpracování statistických a databázových informací pro potřeby MPO, zajišťuje informační podporu pro OEÚ ZÚ ČR a pro potřeby oficiálních účastí ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách organizovaných MPO. (9) Zpracovává podklady a řídí jednání Pracovní skupiny pro rozvoj IS MPO. Zabezpečuje technickou podporu a provoz webových stránek MPO a spolupracuje s pracovním orgánem MPO pro webové stránky při řešení koncepčních otázek. (10) Spolupracuje na koncepčním řešení problémů souvisejících obecně s problematikou informatizace, informační podpory podnikání a vytváření podmínek pro rozvoj a proexportní podporu odvětví informačních a komunikačních technologií apod. Zabezpečuje výběr vhodných technických a programových prostředků pro IS MPO. (11) Koordinuje zajištění působnosti MPO v agendách z hlediska vyuţívání informačních technologií a zaregistrovaných agendových informačních systémů MPO. /21310/ Oddělení koncepce a zabezpečování provozu (1) Vypracovává návrh rozpočtu pro oblast IS/ICT MPO, po jeho schválení průběţně sleduje průběh a efektivnost jeho čerpání. (2) Zajišťuje koncepční a systémové řízení projektů IS/ICT na MPO. Připravuje interní předpisy a metodické pokyny pro vyuţití VT a IS MPO a kontroluje jejich dodrţování. (3) Zajišťuje projednávání a přípravu návrhů smluv na dodávky prací, sluţeb a zařízení VT pro útvary MPO. (4) Zajišťuje systémové řízení bezpečnosti IS MPO, provádí analýzu rizik a bezpečnostních potřeb a připravuje realizaci opatření, včetně zpracování bezpečnostní dokumentace. Zajišťuje prostředky na ochranu programů a dat před zneuţitím, ztrátou a neoprávněným uţitím včetně profylaktické prohlídky VT. (5) Zajišťuje podmínky pro zabezpečení provozu IS MPO, včetně evidence a dokladovosti o čerpání přidělených prostředků. Zajišťuje příjem, výdej a opravy VT, zpracovává návrhy na její vyřazování. (6) Realizuje rozšiřování datové základny ministerstva o nové zdroje informací, včetně propojení na lokální sítě orgánů státní správy. Zajišťuje organizaci a realizaci školení a dalších podpůrných činností pro rozvoj IS/ICT MPO. (7) Ve spolupráci s odborem rozpočtu a financování zabezpečuje procesy související se zaváděním a provozem IISSP na MPO a při zavádění, správě a aktualizaci dotačního informačního systému. (8) Spolupracuje s příslušnými útvary při správě a rozvoji informačního systému v oblasti strukturálních fondů. /21320/ Oddělení uživatelských systémů a integrace (1) Zabezpečuje vývoj, provoz, údrţbu IS MPO (např. SSL, PIS, IS RKS, web MPO, OEÚ, EU-Extranet, videokonference Brusel a Ţeneva apod.), po technické, provozní i programové stránce včetně informačního a uţivatelského servisu, provozu příslušných databázových serverů při zabezpečení odpovídající ochrany dat. (2) Zabezpečuje rozvoj, provoz a údrţbu počítačových sítí v budovách MPO, včetně napojení na vnější datové sítě. Spolupracuje při výběru a zajišťování vhodných technických a programových prostředků pro IS MPO. Monitoruje a vyhodnocuje provoz v síti MPO z hlediska bezpečnosti zpracování informací a přijímá adekvátní opatření. (3) Posuzuje vhodnost implementace sluţeb mezinárodních sítí a databází (OECD, EU, NATO apod.). Zajišťuje podmínky pro přenos informací (datových, hlasových a obrazových) prostřednictvím odpovídajících sítí propojujících MPO na další orgány státní správy. Strana 20 z 60

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální úřad pro Středočeský kraj O r g a n i z a č n í ř á d ze dne 27.12. 2010 č.j. KÚ - 9658/2010-200-1001-1, ve znění dodatkŧ č. 1 č.j. KÚ-1333/2011-200-1001-1 ze dne 22.2.2011, č. 2 č.j. KÚ- 8426/2011-200-1001-1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1 S T A T U T Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE MALÉHO Základní ustanovení 1 Název a sídlo 1. Občanské sdružení se nazývá Asociace malého fotbalu České republiky, o. s., ve zkratce AMF ČR, o. s., dále jen AMF. 2. AMF je občanským sdružením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 4. listopadu

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity Článek I Úvodní ustanovení 1) Koordinační rada pro kosmické aktivity (dále jen Koordinační rada ) je stálým koordinačním, iniciačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

zákona o státní službě

zákona o státní službě Principy komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona o státní službě Podklad na jednání Rady hospodářské a sociální dohody Od února do května 2014 probíhala jednání na odborné a politické úrovni ke

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více