Ročník X. - číslo 26. Občasník primariátu H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník X. - číslo 26. Občasník primariátu H"

Transkript

1 Ročník X. - číslo 26 Občasník primariátu H

2 ÚVODNÍK, OBSAH Příprava Cesty za oponu nebyla jednoduchá. Začali jsme již v dubnu 2013, a hodí se touto cestou poděkovat všem zaangažovaným. Ředitelství PN, vedení primariátu H, statutárnímu městu Opava, Moravskoslezskému kraji, sponzorům a dobrovolníkům. Díky těmto všem byl festival finančně zajištěnou a nízkonákladovou akcí, která nezatížila rozpočet psychiatrické nemocnice. A především těm, kteří v období návalu práce či nejistoty nešetřili podporou a úsměvem, nezrazovali před propadem. Milá pro nás byla i angažovanost a zájem vystupujících (foto a text k akci na str ). Snad dostatečným ohodnocením jim byl potlesk diváků, radost v očích a bohatá návštěvnost. A kdo ví? Třeba se tato pilotní akce stane základem nové tradice. Tradice založené na lidskosti, solidaritě na důkazu, že Dokud se zpívá, ještě se neumřelo Mgr. Ivona Országová Petr Jiří Cesty za oponu Ano, jsou věci, které jsou divákovi skryté, schované, prostě za oponou. Ale pak se opona otevře a nabídne: tu činohru, drama, komedii, operu, operetu, muzikál A co jsme chtěli odkrýt otevřením opony v Psychiatrické nemocnici v Opavě my? Především to, že duševní nemoc je tady mezi námi, nelze ji přehlédnout a ani ukrýt. Také to, že psychiatrická nemocnice je místem kde se pomáhá a rozhodně ne naopak. Tímto počinem jsme také chtěli říct, že Psychiatrická nemocnice v Opavě je v našem regionu významná instituce a i v dobách transformace psychiatrie v ČR by neměly být zapomenuty její zásluhy při hledání CEST z nemoci. A když přijdou věci nové, tak ať se počítá s jejími zkušenostmi a lidským potenciálem. Byla by přece škoda budovat již poznané znovu na zelené louce. Eva Mohylová X/26 2

3 ÚVODNÍK, OBSAH OBSAH: Úvodník, obsah 2 Téma rozhovor s hlavní sestrou 4 Tvorba pacientů 7 Reportáž 9 Esej Alespoň ke komínu 10 Azylové domy I. 11 Autorská tvorba 13 CESTY ZA OPONU 14 Tvorba pacientů 17 Oddechový koutek 18 Tvorba pacientů 19 Tvorba pacientů Ing. Pe-Pa 20 Stromy 21 Léčba závislostí 23 Tvorba pacientů 25 Recenze 26 Rozdíly 27 Alfons Essler KLAUN Robert Przybyla Co jen si počít se životem? Jsem sláb a nemocen a pořád sám. Tolik sám... Přitom všude spousty lidí jen kousíček tam za plotem, kterým jsem teď obehnán. Němé masky na mě civí, ticho vyřvává svůj žal, nebojte, já nejsem cizí, to já k vám jen promlouvám. A i když je to jinou řečí, prý to ticho někdy léčí. Já jsem jen směšný, malý klaun, belhajíc se s bílou holí, jsem kudlou v duši rozpárán, jsem sběratelem malých rolí, však moře lásky v sobě mám. Michaela Nešporová X/26 3

4 Rozhovor s hlavní sestrou V dnešním čísle vám přinášíme rozhovor s hlavní sestrou Mgr. Barborou Adamčíkovou. 1. V červenci došlo ke změně názvu zařízení z psychiatrické léčebny na psychiatrickou nemocnici. Co to všechno znamená a přináší? Je třeba říci, že změna názvu nepřišla direktivně shora, tj. z MZ ČR, ale změnu si vyžádali na ministerstvu zdravotníci z oboru psychiatrie s tím, že název psychiatrická léčebna jejich profesi stigmatizuje a v neposlední řadě stigmatizuje i pacienty. Název nemocnice je mnohem neutrálnější. Změna statusu může teoreticky vést i k posílení akutní péče. Psychiatrické nemocnice, při sjednávání smluv se zdravotními pojišťovnami na akutní péči, by mohly mít lepší pozici. V administrativě se toho moc nezměnilo, zdravotnické zařízení dostalo nový štít a změnil se název na razítku. 2. Jak dlouho pracujete v PN a jak dlouho v pozici hlavní sestry? Jaká to byla změna? Do dnešní PN jsem nastoupila v roce 1981, po ukončení střední zdravotní školy. Průběžně jsem pracovala na všech odděleních PN. V roce 1996 jsem nastoupila do manažerské funkce vrchní sestry a následně roku 2006 do funkce hlavní sestry, dnes náměstkyně ošetřovatelské péče. V průběhu své pracovní kariéry jsem si neustále zvyšovala své vzdělání. V podstatě změna z pozice sestry u lůžka do pozice vrcholové manažerky byla pro mne velkou změnou i výzvou zároveň. Velmi dramaticky jsem musela změnit i management vlastního času. Musela jsem se naučit správně stanovovat priority, používat osvědčené nástroje k lepšímu využití času, delegovat úkoly, neodkládat důležitá rozhodnutí a povinnosti, pružně se rozhodovat, efektivně zacházet s písemným materiálem, vést porady a další věci vyplývající z této manažerské funkce. Ve své funkci preferuji demokratický styl řízení, ale i tak je potřeba zvážit všechna pro i proti. Důležitá je komunikace mezi členy týmu, členy týmu a manažerem a opačně. Snahou každého manažera by mělo být vytvářet správně motivované prostředí. Avšak motivovat a energetizovat sestry v prostředí dnešního zdravotnictví není vůbec jednoduché. Každopádně vycházím z filozofie, že člověk má vždy přistupovat k druhým tak, jak si přeje, aby ostatní přistupovali k němu. 3. Proč jste si zvolila toto povolání? V naší rodině jsme dlouhá sága zdravotníků, takže od dětství jsem byla konfrontována se zdravotnickým prostředím, a když přišlo na výběr povolání, bylo mé rozhodnutí jednoznačné. 4. Jaké vlastnosti a schopnosti by měla mít hlavní sestra? Podmínkou úspěchu manažera je splnění předpokladů pro řídící činnost na dané úrovni. V zásadě můžeme předpoklady rozdělit na ty, které jsou vrozené, a na ty, které se mohou výchovou, výcvikem a vzděláním měnit: mezi vrozené předpoklady patří temperament a inteligence. Ve styku s různými lidmi, v různých okolnostech skutečného života se rozvíjejí sociální schopnosti. To je umění porozumět tomu, co si jiní myslí, cítí, říkají, umí předávat jiným vlastní pocity, myšlenky. k intelektuálním dovednostem, které jsou vrozené a dají se částečně měnit výchovou, patří schopnost klást otázky, objevovat a řešit problémy. Souvisí s tím takové vlastnosti, jako je síla představivosti, zdravý úsudek, schopnost účinné komunikace a sociální schopnosti. Skutečný manažer musí mít cit a X/26 4

5 Rozhovor s hlavní sestrou pochopení pro svého protihráče. Musí si často vědět rady s vyskytujícími se emocionálními reakcemi lidí, aby s nimi mohl účinně spolupracovat. Vytipovat společné, univerzální rysy manažerské práce je velmi obtížné. Přesto lze obecné rysy manažerské práce shrnout asi takto: Klasické funkce, jako je plánování, organizování a kontrola tvoří i nadále náplň činnosti manažera, přesto je nutné, aby manažer omezoval řídící styl typu příkaz kontrola a preferoval řízení ovlivňováním a přesvědčováním podřízených atd. Práce s lidmi - komunikace, motivování, vzdělávání, řízení kariéry nic neztrácí na významu ani v éře moderní komunikační techniky; manažer: bude stále více naplňovat roli vůdce a při uplatňování svého vlivu by se neměl opírat o formální aspekty, ale o odborný vliv, charisma, dovednosti, měl by umět přesvědčit, zmocňovat a zaujmout. Zaměření do budoucnosti musí být charakteristickým rysem jeho činnosti: musí být vizionářem, umět koncepčně myslet, ovládat techniky strategického řízení, být otevřený vůči změnám a všemu novému. Trvalým zlepšováním vzrůstá potřeba: uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízení, ale i v činnosti útvarů, které manažer řídí. 5. Co pro Vás znamená práce s duševně nemocnými lidmi? Těžiště práce sestry na psychiatrii je zcela odlišné od práce na jiných odděleních. Jde o navázání blízkého vztahu s klienty/pacienty, jejich provázení v těžkých obdobích, vytváření nových a bezpečných struktur denního života patří k její denní práci. Velký důraz kladu na vytvoření pozitivního vztahu klient/pacient - sestra. Pozitivní vztah je takový, kdy se všichni účastníci cítí v pohodě a harmonii, jsou uvolnění a naladění ke komunikaci, mají příjemný pocit, je jim dobře a vzájemně se respektují. Lépe a dlouhodoběji spolupracují klienti/pacienti, kteří zdravotnímu pracovníkovi důvěřují a domnívají se, že pro ně pracovník dělá maximum, jestliže je pacient/klient považován za rovnocenného partnera a v případě, kdy pracovník utvoří přátelskou a uvolněnou atmosféru. Předpokladem správného jednání je schopnost získat a udržet si důvěru lidí, přiměřeně se prosazovat a umět se ovládat, znát a uvědomovat si podvědomé motivy lidského jednání. Dá se říci, že každý vztah mezi lidmi je založen na spolupráci rovnocenných partnerů, to platí i v pomáhající profesi. Ke všem klientům/ pacientům má zdravotnický pracovník přistupovat bez předsudků a s respektem. Navázání vztahu mezi pracovníkem a klientem/pacientem je důležitým předpokladem k úspěšné vzájemné spolupráci a to, zda a jak se vztah vyvíjí, záleží na obou partnerech. Eva Mohylová Právě první osobní kontakt je velice důležitý, jde v něm hlavně o přivítání klienta/pacienta, představení sebe i zařízení, vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry. Je potřeba, aby byl zde pracovník vstřícný, otevřený a upřímný, protože klienti/pacienti přicházející do nemocnice jsou velice citliví. Otevřenost a upřímnost vede k překonání zábran, které mohou na straně klienta/pacienta nastat. V počátcích vztahu hraje důležitou roli sympatie, fyzická přitažlivost a upravenost. Obecně lze říci, že každý lidský vztah začíná X/26 5

6 Rozhovor s hlavní sestrou povrchní komunikací, která se postupně začíná rozvíjet a na jejím základě se vytváří rozhodnutí, jak bude vztah pokračovat. 6. Mění se role zdravotní sestry v minulosti a nyní? Ošetřovatelství jako profese se stále vyvíjí a pravděpodobně můžeme očekávat, že proces vývoje bude pokračovat nadále stejně, jako se vyvíjí společnost a životní podmínky. Na sestry se kladou stále nové a nové nároky. Sestry jsou nuceny vykonávat stále více odborných činností na úseku vyšetřování diagnostiky a léčení. Pracovní postupy i vlastní úkony jsou v oblasti ošetřovatelství stále náročnější, jak fyzicky tak časově, a to s sebou nese i požadavek na vyšší vzdělání. Stejně jako ošetřovatelství se změnila i pedagogika a didaktický přístup v procesu vzdělávání. Proto vyučující se studenty hodně diskutují, analyzují jednotlivé situace, provádějí a vyžadují reflexi. To vše z důvodu, aby se budoucí sestry naučily přemýšlet o tom, co, proč a jak dělají. Tím se mají vyhnout bezmyšlenkovité rutině, zapojit kritické myšlení, zvýšit samostatné uvažování a rozhodování. 7. Co udělat pro zvýšení prestiže role zdravotní sestry? Požadované vysokoškolské studium a stále probírané téma navýšení kompetencí u sester samo o sobě vede ke zvýšení prestiže všeobecné sestry. Toto by také mělo jít současně s úpravou seznamu výkonů, aby práce mlékařů měla vyšší hodnocení a pojišťovny za ni víc platily. Základním předpokladem pro zlepšení image zdravotních sester je změna pohledu na ošetřovatelství a sebe samu. Bude-li zdravotní sestra věřit ve svou profesi a vnímat sebe jako schopnou profesionálku, změní se přístup veřejnosti, pacientů i lidí v jejím okolí. Důležitou roli hrají také profesní organizace, v nichž by měly být zdravotní sestry sjednoceny. Jejich úkolem je hájit práva sester, podporovat image sestry profesionálky formou kvalitní komunikace, hodnocení a odměn, vypěstovat v nich zdravou sebedůvěru v sebe samé i ke své profesi. Tato organizace by měla také spolupracovat se sdělovacími prostředky a reagovat na to, jakým způsobem jsou na veřejnosti zdravotní sestry prezentovány. Dále by zdravotní sestry měly publikovat články nejen do odborných časopisů, ale také do novin určených pro širokou veřejnost, pořádat přednášky a semináře, které by jejich práci zviditelnily a získaly si tímto prestižnější místo ve společnosti. 8. Jak vnímáte současný systém psychiatrické péče v ČR? Od devadesátých let nedoznala psychiatrická péče v ČR žádných významných změn. Psychiatrická péče je dlouhodobě podfinancována, ačkoli duševní poruchy jsou druhým nejčastějším důvodem pro přiznání invalidního důchodu a výskyt duševních onemocnění má stále stoupající charakter, to znamená vyšší finanční zátěž pro zdravotní systém. Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické nemocnice nejsou schopny dostát podmínkám kvalitní péče. Z tohoto důvodu současný model vyžaduje systémovou změnu. A právě proto nyní MZ chystá reformu psychiatrické péče, na niž chce z evropských fondů získat šest miliard korun. Deklarovaným cílem reformy je modernizace systému péče o duševní zdraví (dosáhnout evropského standardu 21. století), zvýšení celkové kvality péče a decentralizace systému (přesun péče z velkých institucí do lokálních center blíže pacientovi). 9. Jak vidíte budoucnosti Psychiatrické nemocnice v Opavě? Budoucnost PN v Opavě se samozřejmě bude odvíjet od přijaté reformy psychiatrické péče. PN bude směřovat k poskytování akutní péče, z části k péči následné a dlouhodobé. Reforma vyžaduje spolupráci a komunikaci mezi MZ a MPSV, včetně zapojení pojišťoven, jako plátců zdravotní péče. 10. Co se Vám vybaví, když se řekne slovo odpočinek? Zahrada a vnoučata. Děkujeme. Rozhovor vedly: Mgr. Ivona Országová, Bc. Eva Klimešová X/26 6

7 TVORBA PACIENTŮ Zpověď schizofrenika aneb boj o lásku všedního dne Kristus Nás učil milovat všechny lidí světa své nepřátele, ale zapomněl Nám říct, že s nimi musíme bojovat o svoji identitu a o své názory o své místo ve světě. Je to každodenní boj se všemi pro všechny a za sebe: je to boj s tím, jací jsme, jací chceme být a jak nás budou vidět ti, které milujeme. Boj osobní statečnosti, jehož cíl je jediný láska. I když se v dnešním světě mže zdát, že bojujeme o něco jiného (moc, peníze, víru) je to nesmysl. Naše nepochopení. Na světě jsou různé víry, různé kultury, různé systémy, různé národy. A všichni chceme žít dle naší kultury, dle našeho národa, dle naší víry a všichni musíme denně přehodnocovat své názory, myšlenky činy. Na světě je násilí, zlo nenávist. Proč? Nevím, snad nedorozumění, nepochopeni základního principu života. Je to nutné zlo, abychom měli šanci pochopit sebe, své okolí, kdo a proč co dělá, jaký je žebříček hodnot našeho světa. Je to boj a záleží jen na nás, jak dopadne. To je život, cesta, cíl. V každém případě musíme bojovat cestou nenásilí, cestou pacifismu, protože jinak nemáme šanci vyléčit celosvětovou schizofrenii. A tato nemoc, když už se nedá vyléčit, dá se zkrotit a žít s ní. A o tom bude moje zpověď. O tom, jak jsem se Jan Kubica ztratil a teď si snažím vybojovat své místo v rodině, ve společnosti. To je pro mě důležité, žít se svou ženou se svou rodinou. Vybojovat si snad i to, aby mě bralo moje okolí, sousedi, známí. To všechno jsem ztratil během jedno dne ataky nemoci, které se odborně říká paranoidní schizofrenie. Během jednoho dne, když jsem začal lítat po městě a vykřikovat, že jsem Hare Krišna. Dne, kdy tělo ani duše nevydržela sílu osudu, dne, kdy jsem nemohl dál, dne, kdy jsem se zbláznil. A najednou... bylo všechno pryč, přetrhané veškeré vazby s okolím, veškeré rodinné vztahy, veškerý život, veškerá láska, veškerý rozum. Muselo k tomu dojít? Byl to můj osud? Snad, ale co dál? Bylo mi 23 let a najednou bylo všechno pryč. Dá se to vůbec všechno zpátky vybudovat? Všechno získat? Žít zase normální obyčejný život? Dnes už žiji obyčejný život ve své rodině, dokonce jsem dosáhl tolerance okolí. Trvalo to dlouho, celých deset let, než jsem se zbavil všech těch halucinací, stihomamů, bludů a podobných nesmyslů. Dlouhých deset let, deset let tvrdé práce vracení do reálu ze světa, který jsem si vymyslet do světa, ve kterém žijeme všichni. A teď si myslím můžu říct, není krásnější svět a je v něm spousta lásky. I když na první pohled není vidět, je tu spousta krásy, spousta naději. Vím, že nikdy nebudu mít zcela vyhráno, že existuje možnost, že se nemoc vrátí, ale já jsem dostal obrovskou sílu, obrovskou lásku od lidí. Od těch lidí, které jsem se snažil zatratit, od těch lidí, před kterýma jsem utíkal, od těch lidí, které jsem někdy nenáviděl, někdy miloval. Od těch lidé, které se snažím pochopit, od těch lidí, díky kterým jsem a zase nalezl svoji osobnost, od těch lidí, které milují a obdivují od moji rodiny a především mé milované Jarušky, od ženy, která mi ukázala sílu života, nezdolnou vůli od ženy, kterou miluji. X/26 7

8 TVORBA PACIENTŮ Jestli je možné s tím vším, co jsem prožil normálně žít? Jsou to každodenní drobné starosti a radosti, které jsem dříve nestíhal a před kterými jsem utíkal do krajiny snů k různým knížkám, filosofiím, životě po životě, teoriím vzniku vesmíru, jestli existuje Bůh a tak různě. Teď jsem snad konečně pochopil, že je to všechno jeden velký nesmysl. Otázka nespočívá v tom, jestli existuje Bůh, ale jestli může neexistovat. Vždyť ho denně vidíme a prožíváme. Jsme tu my, vesmír, příroda... život. Nejlepší je žít každodenními radostmi a starostmi, a ne tím, co za nás už někdo dávno vymyslel. Nemá to cenu pracovat s tak velkými energiemi, které řídí tento vesmír, to je tak akorát dobré zbláznit se z toho, jako já. Schizofrenní ataku jsem měl třikrát. Celkem deset pobytů v psychiatrické léčebně. K čemu to bylo dobré? Vůbec k ničemu. Absolutně na nic. Teď mám jiné starosti, denně chodím 10km pěšky. Čas jsem si zorganizoval, pletu proutěné košíčky, chodím pro neteř na tréninky plavání. Pomáhám svému bratrovi a své sestře s opravou domu, vylepšuji náš byt. Večer jsem tak unavený, že po troše té lásky a něhy, kterou mi dá má žena, vezmu pilulky a okamžitě spím. A i když vím, že štěstí je dítě vrtkavé, momentálně ho pevně držím v ruce a myslím, že mi jen tak nevyklouzne. Život je prostě fajn, když nemáš čas na nesmysly a blbosti. PS: A přestože žijeme v bláznivém světě teorie her Johna Washe, chtěl bych poděkovat panu Mudr. Tarabovi. František Lučan BEZ BOJE Robert Przybyla Stín rozjasňuje moji duši ulehám do hrobu, jenž mi tak sluší, který zahřívá mne svým chladem, když pozvolna hynu trýznivým hladem po životě, jenž barví se krví milenců a obětí, kde hroby jsou pusté a bez věnců a mlčící kříže, ty neměnné majáky století křičí zoufalým hlasem, ve kterém prokletí se ztrácí a zaniká ve vlnách času, kde gejzíry smutku a zrádné protuberance zoufalství mísí se s nadějí a štěstím, ve válce bez vítězů a řádů. Trvalka Marie Farná Jsem trvalka na úhoru žití žádný jed mě zatím nevymýtí budou mě trhat ke své větší slávě a chovat se zpupně, surově a dravě vpletou mě do věnečků do vody mě hodí a voda se ztiší houpat bude s lodí budu krášlit vázu na jídelním stole usuší mé květy hlavičkami dole a pak přijde den kdy tu suchou trávu hodí oknem ven. Vyluštění rozdílů ze str. 19: anténa na střeše, kus stromu sahající do střechy, kus stromu na levém okraji fotky, znak pod oknem štítu, koš vlevo od vstupu, anténa na levé části střechy. X/26 8

9 REPORTÁŽ, ESEJ Motto: Jesenicko - zdánlivě jakoby odříznuté od ostatního světa masivem Hrubého Jeseníku ukrývá ve své drsné náruči osudy těchto lidí. Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu. Jeho posláním je umožnit duševně nemocným lidem "návrat zpět do života", uplatnit se v lidské společnosti a pomáhat jim v jejich nelehké životní situaci zdolávat překážky běžného života, které jsou způsobeny jejich nemocí. Kromě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytuje ucelený systém zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, odborné pracovní poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném práce. trhu Občanské sdružení Zahrada 2000 nabízí: SOCIÁLNÍ REHABILITACI Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností - odborně sestavený a vedený program složený z jednotlivých aktivit probíhajících v pracovní dny od 8.00 do hod. Jednotliví uživatelé si vybírají aktivity, které jim vyhovují. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj pracovních dovedností využívající řadu řemeslných dílen a tréninková pracoviště. Služba je k dispozici jako ambulantní v pracovní dny od 8.00 do hod. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Probíhá v rámci registrovaných služeb jako základní poradenství, k dispozici je sociální pracovník i psycholog. Pro ty, kterým více vyhovuje "prožitá zkušenost" máme k dispozici vyškolenou skupinu uživatelů ochotných podělit se o své vlastní zkušenosti s duševní nemocí. VZDĚLÁVACÍ A PRAKTICKÉ KURZY, TERAPIE Individuální programy podle aktuální poptávky vložené zpravidla do registrované sociální služby "Sociální rehabilitace" nebo probíhající samostatně (víkendové kurzy a semináře). DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Mimo čas vymezený hlavním službám a aktivitám pořádáme čas od času společně nebo si pořádá skupina uživatelů sama společné výlety (např. Flora Olomouc, Karlova Studánka, turistické cíle v okolí), návštěvy zajímavých akcí (např. Zahájení lázeňské sezony). SVÉPOMOCNÁ SKUPINA HOPE" HumornáOchotnáPracovitáEnergická skupina je první klientskou aktivitou v Zahradě Jedním ze základních principů práce je vysoká míra zapojení uživatelů a využívání jejich aktivity pro utváření jednotlivých služeb. Svépomocná uživatelská skupina mimo jiné vydává vlastní občasník "ZAHRADNÍ NOVINY", administruje si vlastní doménu 3 řádu nadeje.zahrada2000.cz, organizuje vlastní výlety. X/26 9

10 REPORTÁŽ, ESEJ Další práce pro klienty je práce ve VIDA centru. VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála. Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bezprostřední podporu a cílené informace na základě zpracovaných adresářů daného regionu a na základě vlastních zkušeností a prožitků. VIDA centrum je k dispozici jak uživatelům péče, tak veřejnosti v regionu. Dalším cílem je poskytnout kontakt klientům, kteří vypadnou z péče, přeruší léčbu a obtížně komunikují s profesionály. Součástí práce je komunikace s dalšími odborníky v regionu. VIDA centrum pomáhá s mapováním potřeb jednotlivých uživatelů, problémových oblastí a chybějících služeb v regionu. Zprostředkoval: Mgr. Libor Kundrata Jiří Petr Pozná se to? aneb Alespoň ke komínu! Co mohou mít společného tyto dvě věty? Uvidíme. K příznakům psychózy patří jak ty pozitivní, to je halucinace a bludy tak ty negativní, tj. oslabení vůle, pokles životní energie, chybějící motivace k činnosti, snížená schopnost něco plánovat či organizovat. A tyto negativní příznaky nás budou nyní zajímat více. Bývají někdy úporné, trvají dlouho a psychofarmaka samostatně na ně nestačí. Je třeba přidat další součásti komplexního programu léčby, především vhodnou aktivní náplň času. V době hospitalizace během pracovního týdne na oddělení je program pestrý. O víkendu více záleží na iniciativě klientů. Rovnoměrně by tam měl být zastoupena fyzická i psychická činnost spolu s pěstováním společenských kontaktů, chcete-li nabýt sám, s někým si popovídat. I podle toho jak takový víkend dopadne, leze hodnotit, jak kdo v léčení pokročil. Jenže někdy jsou okolnosti proti nám. Počasí je nepříznivé, optimální farmakoterapie se teprve nastavuje, návštěva nepřijela... I tehdy je třeba nepodléhat pasivitě. A pro takovou situaci máme doporučení udělat si jednu dopoledne a jednu odpoledne půlhodinovou procházku po areálu Psychiatrické nemocnice a dojít tak "alespoň ke komínu", který je na opačné straně od našeho rehabilitačního a doléčovacího oddělení. A teď k první větě nadpisu tohoto článku. Klienti se někdy ptají zda se pozná. že jsou hospitalizování na psychiatrii. Domnívám se, že ten, kdo zvládá vhodnou aktivitou své potíže, působí na své okolí zcela přiměřeně. Avšak i po ukončení hospitalizace a po návratu do běžného domácího prostředí je zapotřebí neuzavírat se před svým okolím do izolace, kam ovšem psychotické onemocnění často táhne. Vycházky do programu našich klientů rozhodně patří. I tehdy, když není zrovna ideální počasí. Postupně je možné klást si cíle větší. Pro začátek pak "alespoň ke komínu". Přeji Vám hodně zdraví. PhDr. Václav Kutnohorský X/26 10

11 Azylové domy v Moravskoslezském kraji I. Seriál informací o možnostech azylového bydlení vás bude informovat o možnostech v regionu našeho kraje. Bruntál Slezská diakonie CHANA Bruntál, azylový dům Kavalcova 817/7, Bruntál telefon: web: BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy, 8. května 418/36, Rýmařov Bethel Bruntál, Rýmařov byt č. 33, Dlouhá 1852/26a, Bruntál BETHEL Bruntál, Rýmařov byt č. 49, Dlouhá 1852/26b, Bruntál telefon: telefon: web: Český Těšín Charita Český Těšín Charitní dům pro matky v tísni Třanovského 79/6, Český Těšín telefon: web: Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm Azylová ubytovna a noclehárna Na Nivách 1929, , Frenštát pod Radhoštěm telefon: web: Frýdek-Místek SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, byt č. 32, Komenského 159, Frýdek- Místek SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy Bruzovská 328, Frýdek, Frýdek-Místek telefon: Slezská diakonie BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům Bahno-Příkopy 1309, Místek, Frýdek- Místek Azylový dům, byt č. 20, byt č. 21 Sokolská 1347, Frýdek, Frýdek-Místek Azylový dům, byt č. 2 Komenského 159, Místek, Frýdek-Místek Azylový dům, byt č. 22 Jiřího Trnky 72, Místek, Frýdek-Místek web: telefon: Havířov Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro muže Na Spojce 807/2, Město, Havířov telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi Dvořákova 235/21, Město, Havířov telefon: fax: web: Karviná Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Azylový dům a terénní programy nám. Ondry Foltýna 267/12, Staré Město, Karviná telefon: web: Slezská diakonie SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Petrovice u Karviné 616, Petrovice u Karviné) fax: X/26 11

12 Azylové domy v Moravskoslezském kraji I. web: telefon: Kopřivnice Salus o.p.s Domov pro matky a děti v nouzi - Salus o.p.s. Tyršova 1015/2, Kopřivnice telefon: web: fax: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace Azylový dům, Horní 1114/25, Kopřivnice web: telefon: Krnov Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, Krnov web: telefon: Pečovatelská služba Nový Jičín Akutní sociální lůžko U Jičínky 25, Nový Jičín telefon: web: Opava Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi Rybářská 484/86, Předměstí, Opava telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 390/24, Město, Opava web: telefon: Bc. Simona Slaná Ludgeřoviceá Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrasie Markvartovická 20/22, Ludgeřovice fax: telefon: Nový Jičín Charita Ostrava Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům Dolní brána 2075/57, Nový Jičín Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům Nový Jičín 39, Straník, Nový Jičín telefon: telefon: web: Radka Goláňová Jedná se o výšivku, provedenou na povlaku. Tento a mnoho jiných motivů lze si u autorky objednat na oddělení 17BC, kde zájemcům sdělí kontaktní informace. X/26 12

13 AUTORSKÁ TVORBA Jana Doležalová Její tvorba zahrnuje vlastní designové návrhy i konečnou výrobu a stylizaci. Vytváří módní šaty, kabelky, doplňky. Radka Goláňová Pracuje formou vyšívání na podkladovou látku, zpracovává nejrůznější návrhy. Pokud by někdo z vás měl zájem o spolupráci s některou z těchto autorkek, může se přihlásit na oddělení 17BC, kde mu sdělíme kontaktní informace. X/26 13

14 CESTY ZA OPONU Byla jsem aktivní účastnicí celé akce, a musím z pozice návštěvníka říci, že mně akce velice mile překvapila svým rozsahem, programem, profesionálním nasazením všech organizátorů a pomocníků a počtem návštěvníků. Jedinou slabší chvilkou bylo zaváhání počasí, kdy na krátkou dobu zapršelo, ale ani tato nepříjemnost nezkazila atmosféru pohody a nenarušila našlapaný program. Čtvrtek 12. září Zdánlivě obyčejný slunečný den. Den, jakých je mnoho. Kdo ale měl štěstí a byl upozorněn, četl, slyšel, nebo věděl, že v Psychiatrické nemocnici Opava se koná 1. ročník kulturního festivalu "CESTY ZA OPONU", ten měl den úplně jiný. Festival se konal ve spolupráci se Statutárním městem Opava, za podpory Moravskoslezského kraje a mnoha sponzorů. Tato neobvyklá akce otevřela brány Psychiatrické nemocnice široké veřejnosti a lákala na bohatý kulturní, společenský a doprovodný program. Své místo zde měli i workshopy a pracovní dílny následných organizací, např. Anima, Fokus, Charita, Menssana. Zahájení akce bylo v s účastí představitelů města Opavy a ředitele Psychiatrické nemocnice a pak již vypukla volná zábava a doprovodný program. Program probíhal na dvou paralelně fungujících scénách, kde účinkovali jak profesionální a amatérští umělci, tak i samotní klienti nemocnice. Návštěvník tak mohl slyšet například vystoupení zpěvačky Beaty Bocek, Milana Vilče doprovázejícího zpěv Adély Tomanové, Patrika Kee, Alici Krejčí, Opavské čtyřky, hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ V. Kálika, sbory Mendelova gymnázia Opava a Collegium Bonum, Tomáše Kočka a orchestru a skupinu Zrní. Po celý den dělali radost dětem i dospělým klauni a žongléři Cirkusu trochu jinak a k dobré pohodě přispívali i stánky s občerstvením a skákací hrad. Zajímavé byly i živé obrazy žáků ZUŠ Solná Opava. Kdo byl již unaven, mohl navštívit Biograf v kulturním domě, nebo zapřemýšlet při šachové partii. Před kulturním domem proběhla také malá prodejní výstava děl X/26 14

15 CESTY ZA OPONU klientů dětského oddělení a to s velkým úspěchem. Po celou dobu se mezi návštěvníky proplétali studenti a nabízeli něco dobrého k zakousnutí. To, že celá akce probíhala v areálu Psychiatrické nemocnice, místa za plotem, nebylo vůbec poznat. Klienti nemocnice zcela splynuli s návštěvníky, nikde nedocházelo k žádným nepříjemnostem, vše probíhalo s úsměvem a ve velké pohodě. Jen ploty uzavřeného oddělení v pozadí a pracující v pracovních oděvech byli připomínkou místa konání. Myslím, že mnohý návštěvník festivalu byl zcela poprvé v těchto místech, o kterých ale každý návštěvník slyšel. Upravenost areálu, připravenost a zajištění ze strany pořadatelů určitě zanechala v každém zrnko podivu, odkud se berou mnohdy nelichotivá přízviska nemocnice. Festival se posouval nesmlouvavě kupředu, vystoupení se střídala za sebou a dopoledne se přehouplo do podvečera. Konec festivalu se začal přibližovat, vrcholila vystoupení na obou scénách, v kulturním domě a ve všech stáncích a workshopech. Pod širým nebem X/26 zakončila festival skupina Zrní, v kulturním domě vystoupení Evy Henychové. Tímto chci složit poklonu všem, kteří přiložili ruce k dílu a ke svým pracovním povinnostem si vzali na svá bedra úkol organizace tohoto dne. Jejich energie a entuziasmus celou akci naplnil, nakazil klienty i návštěvníky a všechny vtáhl do něčeho nového a jiného. Jsem velmi potěšena, že jsem se mohla této akce zúčastnit a přispět svou přítomností k jejímu průběhu. Děkuji i sponzorům představitelům města i kraje, díky kterým se tato akce mohla pořádat a těším se na příští rok. Doufám, že tato akce se stane tradicí a přinese vždy chvilku oddechu a zamyšlení všem, kteří jsme za oponou, nebo před oponou Po návštěvě této akce a na zdejším místě si všichni určitě uvědomíme, že podobná věc se může stát kdykoliv a komukoliv a že tím nepřestáváme být lidmi a chceme se jako lidé cítit a zapojit se do obyčejného života. Bez plotů. Bez opon. autor: Alena Volková, návštěvník z venku fotografie: Ing. Jiří Vaněk 15

16 CESTY ZA OPONU FESTIVALOVÉ STŘÍPKY, ZACHYCENÉ FOTOOBJEKTIVEM X/26 16

17 Tvorba pacientů LUCIE Martin Vitásek Za světem myšlenek, pocitů a vjemů já hledal jsem skutečnost, tam v tichu své duše, kam nedohlédne sebevětší ctnost, cesta má vedla temnotou, já nevěřil jsem v nic, tou cestou šel jsem dál a uviděl jsem mnohem víc, potkal jsem bohyni a její krásu bez hranic, laskavý pohled jejích očí je jako paprsek světla, který moji duši hladí, světlo, které k sebezapomnění svádí, kdo jsem já a kdo je ona, já pošetilý blázen, ona bohyně, jenž sestoupila na zem, krásná je noční obloha, krásnější je sluneční záře, však vše to nevyrovná se pohledu do její tváře, viděl jsem mnoho na nebi hvězd, prošel jsem spoustu měst, teď však v srdci svém mám jen, o nádherné bohyni sen, je jemná jak sněhová vločka, je to absolutní kočka, jak zbavit se svých bolestí snáz, než poslouchat její medově sladký hlas, to pro ni svůj rozum beznadějně ztrácím, to k ní se ve svých myšlenkách neustále vracím, ta která je prolínáním pozemských a nebeských krás, o ní mé srdce zpívá stále, zas a zas, cíle své cesty, tam kde všechno a nic je bych se vzdal, touhy mé zcestí vrací mne k smrtelnosti, možná ještě dál, ona je lékem, který léčí každý splín, ona je mé duše každé světlo a každý stín, jsem relativista, který uvěřil v absolutno, to díky té, bez jejíž přítomnosti je mi smutno, v celém nekonečnu všech světů dokonalejšího již nic nežije, tou bohyní je sestra Lucie. SNAD Robert Przybyla Snad se Ti ještě ukáži v jasném jitřním přílivu, až noc zhyne pýchou dní a ulehnou i poslední hvězdáři, až medúzy zapějí v zálivu árii k polibkům z posledních. Zalesknou slzy se z kamenů a rozpijí jistotu ve snáři stvořenou z křídel motýlích, já zrodím se z budoucích plamenů, do krásy znetvořen ve tváři, tak podobných zakletým pramenům, k věčnosti bolest svou rozzářím, až dojdu s nadějí k oltáři pak snad se Ti ještě ukáži. V tajence najdete značku automobilu. Oblast pracovního zařazení člověka R Podstata problému M M Plastová podoba lidského těla G Mužské jméno F Hlavní město ČR Učitel na VŠ F Délková míra R X/26 17

18 ODDYCHOVÝ KOUTEK SUDOKU Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém čtverci Hodně zdaru při luštění Jan Kubica Rubrika o rozdílech zdánlivě podobných věcí ROZDÍL MEZI TABLETEM A TABLETKOU Tablet X Tabletka Když tě něco bolí, nepomůže 0:1 Pomůže vždy a rychle Všechny informace podá ihned 1:1 Jediná informace je na příbalovém letáku Do kapsy ho nedáš 1:2 Do kapsy jich dáš dost a dost Může mít různou barvu 2:3 Může mít různou barvu Čím větší, tím lepší 3:3 Čím větší, tím horší Tak tentokrát to skončilo remízou, je dobré tedy mít jedno i druhé. Takže příště uvidíme VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Proč vyhazuje blondýna hodinky do vzduchu? Protože chce vědět, jak ten čas letí. Proč mají policajti zahrádku? Aby mohli sázet pokuty... X/26 18

19 TVORBA PACIENTŮ VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Baví se dva policajti: "Víš o tom, že letos připadá Silvestr na pátek?" "Na pátek? Doufám, že nebude třináctého." V televizi, při vědomostní soutěži se ptá moderátor soutěžící: "Otázka z náboženství: Jak se jmenuje křesťanský spasitel a jak se jmenují jeho rodiče?" Soutěžící se hluboce zamyslí a odpoví: "JežišMarjáJózefe... tak to si teďkom nevzpomenu." Otázka: Kdy se u nás usadili první lidé? Odpověď: Když je bolely nohy. Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: Proč je Tichý oceán tichý? Tatínek se nazlobí: Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího? Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře? Alfons Essler Proměny Robert Przybyla Kolikpak tajemných pokladů ve snářích, astrálních i tklivých světů, tichounkých, snivých jak slzy ve tvářích, elfích snad vznešených světů. Říkanky jak perly z nebe se kutálí, in vitro rodí se v překrásná zřídla, nad krásou němí a opilí hvězdáři, andělé bolestně ztrácejí křídla. Hadráři vzkřísení, směšní a zlomení, atrakce pážatům, králům i vílám, nestoudnost smyslně v trapnost se promění, šaškové bez bázně podlehnou silám. Užaslí skřítkové zasní se temnotou, teskno se, jak stádo, do světa rozletí, oddanost se zradou tiše se prolnou, víra Tě dostihne vteřinou prokletí a tehdy konečně staneš se volnou. Petr Jiří X/26 19

20 TVORBA PACIENTŮ - Ing. Pe-pa Sebeanalýza. Skutečnosti, týkající se onemocnění schizofrenií od jejího prvopočátku, tak jak dotyčný sám na sobě pozoroval. Pokud by došlo k stanovení jemné rozlišovací hranice mezi normálním a abnormálním v jednotlivých bodech, mohlo by to jak většinové populaci, tak zejména duševně postiženým možná prospět. 10 bodů vyžadovaných k evaluaci programem ITAREPS Psychiatrickým centrem Praha: 1. spánek 2. chuť k jídlu 3. soustředěnost 4. strach z lidí 5. neklid, podrážděnost 6. věci, kterým nerozumím, namířené proti mně 7. ztráta energie a zájmu 8. schopnost řešit každodenní problémy 9. hlasy 10. jiný časný varovný příznak Další prostý výčet bodů, které se mé schizofrenie v průběhu života bezprostředně týkají, bez jakýchkoliv dalších vlastních ambicí o objasnění: 11. stav špatně 12. zrakové halucinace 13. pocity sledování 14. poruchy nálad 15. bludy 16. vysoký krevní tlak 17. únava 18. vyčerpanost 19. zátěž 20. další fyzické zdraví 21. stressy 22. sny v noci 23. zmatenost 24. počasí 25. přecitlivělost 26. útlum 27. vztahovačnost 28. výkonnost 29. projev citu brzdy 30. spontánnost Alfons Essler 31. vztah s 2. manželkou 32. vztek 33. hněv 34. radost 35. smutek 36. jáství 37. vytržení z reality 38. zostřené vnímání 39. zastřené vnímání 40. sebeúcta 41. podezíravost 42. apatie 43. megalomanie 44. odmítavost vnímání 45. strach obecně 46. obavy obecně 47. úzkost obecně 48. vkládání se do schizofrenie 49. mesiášský komplex 50. denní snění 51. hygiena 52. reflexy 53. tajné služby a policie 54. vnitřní svár 55. sebevztah 56. ospalost 57. paličatost 58. pištění v uších 59. ozvy 60. pocit tíhy 61. pocit lehkosti 62. nevyrovnanost, tělesná nestabilita 63. zvuky a na ně navazující halucinace 64. cítění těla 65. pocity rozšiřování se do prostoru 66. pocity, že jsem někde už byl, něco již viděl a slyšel a je to zpětném vyhodnocení jen zdání 67. pocity ublížení 68. nadřazování 69. pýcha 70. pohrdavost 71. nepřemýšlení smyslové vytrhávání z myšlenek a ještě 216 dalších 72. přemrštěný automatismus v jednání a chování 73. jako pytlem praštěný po spaní 74. vnitřní zrak 75. vědomí sama sebe 76. ztrácení se v sobě samém 77. ztrácení se v ostatních 78. prožívání 79. nereflektované podvědomí 80. můj svět x vnější svět 81. pití alkoholu 82. sebeznásilňování 83. agresivita v myšlenkách 84. agresivita slovní 85. agresivita v činech 86. dlouhodobá paměť 87. krátkodobá paměť 88. vlastní integrita 89. myšlenky na smrt 90. nenávist 91. podrážděná reakce na tón hlasu 92. zášť 93. závist 94. orientace v čase 95. orientace v prostoru 96. nevšímavost 97. bezprostřední vnímání 98. mlžné vidění 99. míchané vidění barev 100. necitlivost 101. lhostejnost 102. pasivita 103. přehnaná aktivita 104. ufoni, záhady 105. jasné myšlení 106. pocit prázdna 107. zpomalené reakce 108.zrychlené reakce X/26 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více