Ročník X. - číslo 26. Občasník primariátu H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník X. - číslo 26. Občasník primariátu H"

Transkript

1 Ročník X. - číslo 26 Občasník primariátu H

2 ÚVODNÍK, OBSAH Příprava Cesty za oponu nebyla jednoduchá. Začali jsme již v dubnu 2013, a hodí se touto cestou poděkovat všem zaangažovaným. Ředitelství PN, vedení primariátu H, statutárnímu městu Opava, Moravskoslezskému kraji, sponzorům a dobrovolníkům. Díky těmto všem byl festival finančně zajištěnou a nízkonákladovou akcí, která nezatížila rozpočet psychiatrické nemocnice. A především těm, kteří v období návalu práce či nejistoty nešetřili podporou a úsměvem, nezrazovali před propadem. Milá pro nás byla i angažovanost a zájem vystupujících (foto a text k akci na str ). Snad dostatečným ohodnocením jim byl potlesk diváků, radost v očích a bohatá návštěvnost. A kdo ví? Třeba se tato pilotní akce stane základem nové tradice. Tradice založené na lidskosti, solidaritě na důkazu, že Dokud se zpívá, ještě se neumřelo Mgr. Ivona Országová Petr Jiří Cesty za oponu Ano, jsou věci, které jsou divákovi skryté, schované, prostě za oponou. Ale pak se opona otevře a nabídne: tu činohru, drama, komedii, operu, operetu, muzikál A co jsme chtěli odkrýt otevřením opony v Psychiatrické nemocnici v Opavě my? Především to, že duševní nemoc je tady mezi námi, nelze ji přehlédnout a ani ukrýt. Také to, že psychiatrická nemocnice je místem kde se pomáhá a rozhodně ne naopak. Tímto počinem jsme také chtěli říct, že Psychiatrická nemocnice v Opavě je v našem regionu významná instituce a i v dobách transformace psychiatrie v ČR by neměly být zapomenuty její zásluhy při hledání CEST z nemoci. A když přijdou věci nové, tak ať se počítá s jejími zkušenostmi a lidským potenciálem. Byla by přece škoda budovat již poznané znovu na zelené louce. Eva Mohylová X/26 2

3 ÚVODNÍK, OBSAH OBSAH: Úvodník, obsah 2 Téma rozhovor s hlavní sestrou 4 Tvorba pacientů 7 Reportáž 9 Esej Alespoň ke komínu 10 Azylové domy I. 11 Autorská tvorba 13 CESTY ZA OPONU 14 Tvorba pacientů 17 Oddechový koutek 18 Tvorba pacientů 19 Tvorba pacientů Ing. Pe-Pa 20 Stromy 21 Léčba závislostí 23 Tvorba pacientů 25 Recenze 26 Rozdíly 27 Alfons Essler KLAUN Robert Przybyla Co jen si počít se životem? Jsem sláb a nemocen a pořád sám. Tolik sám... Přitom všude spousty lidí jen kousíček tam za plotem, kterým jsem teď obehnán. Němé masky na mě civí, ticho vyřvává svůj žal, nebojte, já nejsem cizí, to já k vám jen promlouvám. A i když je to jinou řečí, prý to ticho někdy léčí. Já jsem jen směšný, malý klaun, belhajíc se s bílou holí, jsem kudlou v duši rozpárán, jsem sběratelem malých rolí, však moře lásky v sobě mám. Michaela Nešporová X/26 3

4 Rozhovor s hlavní sestrou V dnešním čísle vám přinášíme rozhovor s hlavní sestrou Mgr. Barborou Adamčíkovou. 1. V červenci došlo ke změně názvu zařízení z psychiatrické léčebny na psychiatrickou nemocnici. Co to všechno znamená a přináší? Je třeba říci, že změna názvu nepřišla direktivně shora, tj. z MZ ČR, ale změnu si vyžádali na ministerstvu zdravotníci z oboru psychiatrie s tím, že název psychiatrická léčebna jejich profesi stigmatizuje a v neposlední řadě stigmatizuje i pacienty. Název nemocnice je mnohem neutrálnější. Změna statusu může teoreticky vést i k posílení akutní péče. Psychiatrické nemocnice, při sjednávání smluv se zdravotními pojišťovnami na akutní péči, by mohly mít lepší pozici. V administrativě se toho moc nezměnilo, zdravotnické zařízení dostalo nový štít a změnil se název na razítku. 2. Jak dlouho pracujete v PN a jak dlouho v pozici hlavní sestry? Jaká to byla změna? Do dnešní PN jsem nastoupila v roce 1981, po ukončení střední zdravotní školy. Průběžně jsem pracovala na všech odděleních PN. V roce 1996 jsem nastoupila do manažerské funkce vrchní sestry a následně roku 2006 do funkce hlavní sestry, dnes náměstkyně ošetřovatelské péče. V průběhu své pracovní kariéry jsem si neustále zvyšovala své vzdělání. V podstatě změna z pozice sestry u lůžka do pozice vrcholové manažerky byla pro mne velkou změnou i výzvou zároveň. Velmi dramaticky jsem musela změnit i management vlastního času. Musela jsem se naučit správně stanovovat priority, používat osvědčené nástroje k lepšímu využití času, delegovat úkoly, neodkládat důležitá rozhodnutí a povinnosti, pružně se rozhodovat, efektivně zacházet s písemným materiálem, vést porady a další věci vyplývající z této manažerské funkce. Ve své funkci preferuji demokratický styl řízení, ale i tak je potřeba zvážit všechna pro i proti. Důležitá je komunikace mezi členy týmu, členy týmu a manažerem a opačně. Snahou každého manažera by mělo být vytvářet správně motivované prostředí. Avšak motivovat a energetizovat sestry v prostředí dnešního zdravotnictví není vůbec jednoduché. Každopádně vycházím z filozofie, že člověk má vždy přistupovat k druhým tak, jak si přeje, aby ostatní přistupovali k němu. 3. Proč jste si zvolila toto povolání? V naší rodině jsme dlouhá sága zdravotníků, takže od dětství jsem byla konfrontována se zdravotnickým prostředím, a když přišlo na výběr povolání, bylo mé rozhodnutí jednoznačné. 4. Jaké vlastnosti a schopnosti by měla mít hlavní sestra? Podmínkou úspěchu manažera je splnění předpokladů pro řídící činnost na dané úrovni. V zásadě můžeme předpoklady rozdělit na ty, které jsou vrozené, a na ty, které se mohou výchovou, výcvikem a vzděláním měnit: mezi vrozené předpoklady patří temperament a inteligence. Ve styku s různými lidmi, v různých okolnostech skutečného života se rozvíjejí sociální schopnosti. To je umění porozumět tomu, co si jiní myslí, cítí, říkají, umí předávat jiným vlastní pocity, myšlenky. k intelektuálním dovednostem, které jsou vrozené a dají se částečně měnit výchovou, patří schopnost klást otázky, objevovat a řešit problémy. Souvisí s tím takové vlastnosti, jako je síla představivosti, zdravý úsudek, schopnost účinné komunikace a sociální schopnosti. Skutečný manažer musí mít cit a X/26 4

5 Rozhovor s hlavní sestrou pochopení pro svého protihráče. Musí si často vědět rady s vyskytujícími se emocionálními reakcemi lidí, aby s nimi mohl účinně spolupracovat. Vytipovat společné, univerzální rysy manažerské práce je velmi obtížné. Přesto lze obecné rysy manažerské práce shrnout asi takto: Klasické funkce, jako je plánování, organizování a kontrola tvoří i nadále náplň činnosti manažera, přesto je nutné, aby manažer omezoval řídící styl typu příkaz kontrola a preferoval řízení ovlivňováním a přesvědčováním podřízených atd. Práce s lidmi - komunikace, motivování, vzdělávání, řízení kariéry nic neztrácí na významu ani v éře moderní komunikační techniky; manažer: bude stále více naplňovat roli vůdce a při uplatňování svého vlivu by se neměl opírat o formální aspekty, ale o odborný vliv, charisma, dovednosti, měl by umět přesvědčit, zmocňovat a zaujmout. Zaměření do budoucnosti musí být charakteristickým rysem jeho činnosti: musí být vizionářem, umět koncepčně myslet, ovládat techniky strategického řízení, být otevřený vůči změnám a všemu novému. Trvalým zlepšováním vzrůstá potřeba: uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízení, ale i v činnosti útvarů, které manažer řídí. 5. Co pro Vás znamená práce s duševně nemocnými lidmi? Těžiště práce sestry na psychiatrii je zcela odlišné od práce na jiných odděleních. Jde o navázání blízkého vztahu s klienty/pacienty, jejich provázení v těžkých obdobích, vytváření nových a bezpečných struktur denního života patří k její denní práci. Velký důraz kladu na vytvoření pozitivního vztahu klient/pacient - sestra. Pozitivní vztah je takový, kdy se všichni účastníci cítí v pohodě a harmonii, jsou uvolnění a naladění ke komunikaci, mají příjemný pocit, je jim dobře a vzájemně se respektují. Lépe a dlouhodoběji spolupracují klienti/pacienti, kteří zdravotnímu pracovníkovi důvěřují a domnívají se, že pro ně pracovník dělá maximum, jestliže je pacient/klient považován za rovnocenného partnera a v případě, kdy pracovník utvoří přátelskou a uvolněnou atmosféru. Předpokladem správného jednání je schopnost získat a udržet si důvěru lidí, přiměřeně se prosazovat a umět se ovládat, znát a uvědomovat si podvědomé motivy lidského jednání. Dá se říci, že každý vztah mezi lidmi je založen na spolupráci rovnocenných partnerů, to platí i v pomáhající profesi. Ke všem klientům/ pacientům má zdravotnický pracovník přistupovat bez předsudků a s respektem. Navázání vztahu mezi pracovníkem a klientem/pacientem je důležitým předpokladem k úspěšné vzájemné spolupráci a to, zda a jak se vztah vyvíjí, záleží na obou partnerech. Eva Mohylová Právě první osobní kontakt je velice důležitý, jde v něm hlavně o přivítání klienta/pacienta, představení sebe i zařízení, vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry. Je potřeba, aby byl zde pracovník vstřícný, otevřený a upřímný, protože klienti/pacienti přicházející do nemocnice jsou velice citliví. Otevřenost a upřímnost vede k překonání zábran, které mohou na straně klienta/pacienta nastat. V počátcích vztahu hraje důležitou roli sympatie, fyzická přitažlivost a upravenost. Obecně lze říci, že každý lidský vztah začíná X/26 5

6 Rozhovor s hlavní sestrou povrchní komunikací, která se postupně začíná rozvíjet a na jejím základě se vytváří rozhodnutí, jak bude vztah pokračovat. 6. Mění se role zdravotní sestry v minulosti a nyní? Ošetřovatelství jako profese se stále vyvíjí a pravděpodobně můžeme očekávat, že proces vývoje bude pokračovat nadále stejně, jako se vyvíjí společnost a životní podmínky. Na sestry se kladou stále nové a nové nároky. Sestry jsou nuceny vykonávat stále více odborných činností na úseku vyšetřování diagnostiky a léčení. Pracovní postupy i vlastní úkony jsou v oblasti ošetřovatelství stále náročnější, jak fyzicky tak časově, a to s sebou nese i požadavek na vyšší vzdělání. Stejně jako ošetřovatelství se změnila i pedagogika a didaktický přístup v procesu vzdělávání. Proto vyučující se studenty hodně diskutují, analyzují jednotlivé situace, provádějí a vyžadují reflexi. To vše z důvodu, aby se budoucí sestry naučily přemýšlet o tom, co, proč a jak dělají. Tím se mají vyhnout bezmyšlenkovité rutině, zapojit kritické myšlení, zvýšit samostatné uvažování a rozhodování. 7. Co udělat pro zvýšení prestiže role zdravotní sestry? Požadované vysokoškolské studium a stále probírané téma navýšení kompetencí u sester samo o sobě vede ke zvýšení prestiže všeobecné sestry. Toto by také mělo jít současně s úpravou seznamu výkonů, aby práce mlékařů měla vyšší hodnocení a pojišťovny za ni víc platily. Základním předpokladem pro zlepšení image zdravotních sester je změna pohledu na ošetřovatelství a sebe samu. Bude-li zdravotní sestra věřit ve svou profesi a vnímat sebe jako schopnou profesionálku, změní se přístup veřejnosti, pacientů i lidí v jejím okolí. Důležitou roli hrají také profesní organizace, v nichž by měly být zdravotní sestry sjednoceny. Jejich úkolem je hájit práva sester, podporovat image sestry profesionálky formou kvalitní komunikace, hodnocení a odměn, vypěstovat v nich zdravou sebedůvěru v sebe samé i ke své profesi. Tato organizace by měla také spolupracovat se sdělovacími prostředky a reagovat na to, jakým způsobem jsou na veřejnosti zdravotní sestry prezentovány. Dále by zdravotní sestry měly publikovat články nejen do odborných časopisů, ale také do novin určených pro širokou veřejnost, pořádat přednášky a semináře, které by jejich práci zviditelnily a získaly si tímto prestižnější místo ve společnosti. 8. Jak vnímáte současný systém psychiatrické péče v ČR? Od devadesátých let nedoznala psychiatrická péče v ČR žádných významných změn. Psychiatrická péče je dlouhodobě podfinancována, ačkoli duševní poruchy jsou druhým nejčastějším důvodem pro přiznání invalidního důchodu a výskyt duševních onemocnění má stále stoupající charakter, to znamená vyšší finanční zátěž pro zdravotní systém. Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické nemocnice nejsou schopny dostát podmínkám kvalitní péče. Z tohoto důvodu současný model vyžaduje systémovou změnu. A právě proto nyní MZ chystá reformu psychiatrické péče, na niž chce z evropských fondů získat šest miliard korun. Deklarovaným cílem reformy je modernizace systému péče o duševní zdraví (dosáhnout evropského standardu 21. století), zvýšení celkové kvality péče a decentralizace systému (přesun péče z velkých institucí do lokálních center blíže pacientovi). 9. Jak vidíte budoucnosti Psychiatrické nemocnice v Opavě? Budoucnost PN v Opavě se samozřejmě bude odvíjet od přijaté reformy psychiatrické péče. PN bude směřovat k poskytování akutní péče, z části k péči následné a dlouhodobé. Reforma vyžaduje spolupráci a komunikaci mezi MZ a MPSV, včetně zapojení pojišťoven, jako plátců zdravotní péče. 10. Co se Vám vybaví, když se řekne slovo odpočinek? Zahrada a vnoučata. Děkujeme. Rozhovor vedly: Mgr. Ivona Országová, Bc. Eva Klimešová X/26 6

7 TVORBA PACIENTŮ Zpověď schizofrenika aneb boj o lásku všedního dne Kristus Nás učil milovat všechny lidí světa své nepřátele, ale zapomněl Nám říct, že s nimi musíme bojovat o svoji identitu a o své názory o své místo ve světě. Je to každodenní boj se všemi pro všechny a za sebe: je to boj s tím, jací jsme, jací chceme být a jak nás budou vidět ti, které milujeme. Boj osobní statečnosti, jehož cíl je jediný láska. I když se v dnešním světě mže zdát, že bojujeme o něco jiného (moc, peníze, víru) je to nesmysl. Naše nepochopení. Na světě jsou různé víry, různé kultury, různé systémy, různé národy. A všichni chceme žít dle naší kultury, dle našeho národa, dle naší víry a všichni musíme denně přehodnocovat své názory, myšlenky činy. Na světě je násilí, zlo nenávist. Proč? Nevím, snad nedorozumění, nepochopeni základního principu života. Je to nutné zlo, abychom měli šanci pochopit sebe, své okolí, kdo a proč co dělá, jaký je žebříček hodnot našeho světa. Je to boj a záleží jen na nás, jak dopadne. To je život, cesta, cíl. V každém případě musíme bojovat cestou nenásilí, cestou pacifismu, protože jinak nemáme šanci vyléčit celosvětovou schizofrenii. A tato nemoc, když už se nedá vyléčit, dá se zkrotit a žít s ní. A o tom bude moje zpověď. O tom, jak jsem se Jan Kubica ztratil a teď si snažím vybojovat své místo v rodině, ve společnosti. To je pro mě důležité, žít se svou ženou se svou rodinou. Vybojovat si snad i to, aby mě bralo moje okolí, sousedi, známí. To všechno jsem ztratil během jedno dne ataky nemoci, které se odborně říká paranoidní schizofrenie. Během jednoho dne, když jsem začal lítat po městě a vykřikovat, že jsem Hare Krišna. Dne, kdy tělo ani duše nevydržela sílu osudu, dne, kdy jsem nemohl dál, dne, kdy jsem se zbláznil. A najednou... bylo všechno pryč, přetrhané veškeré vazby s okolím, veškeré rodinné vztahy, veškerý život, veškerá láska, veškerý rozum. Muselo k tomu dojít? Byl to můj osud? Snad, ale co dál? Bylo mi 23 let a najednou bylo všechno pryč. Dá se to vůbec všechno zpátky vybudovat? Všechno získat? Žít zase normální obyčejný život? Dnes už žiji obyčejný život ve své rodině, dokonce jsem dosáhl tolerance okolí. Trvalo to dlouho, celých deset let, než jsem se zbavil všech těch halucinací, stihomamů, bludů a podobných nesmyslů. Dlouhých deset let, deset let tvrdé práce vracení do reálu ze světa, který jsem si vymyslet do světa, ve kterém žijeme všichni. A teď si myslím můžu říct, není krásnější svět a je v něm spousta lásky. I když na první pohled není vidět, je tu spousta krásy, spousta naději. Vím, že nikdy nebudu mít zcela vyhráno, že existuje možnost, že se nemoc vrátí, ale já jsem dostal obrovskou sílu, obrovskou lásku od lidí. Od těch lidí, které jsem se snažil zatratit, od těch lidí, před kterýma jsem utíkal, od těch lidí, které jsem někdy nenáviděl, někdy miloval. Od těch lidé, které se snažím pochopit, od těch lidí, díky kterým jsem a zase nalezl svoji osobnost, od těch lidí, které milují a obdivují od moji rodiny a především mé milované Jarušky, od ženy, která mi ukázala sílu života, nezdolnou vůli od ženy, kterou miluji. X/26 7

8 TVORBA PACIENTŮ Jestli je možné s tím vším, co jsem prožil normálně žít? Jsou to každodenní drobné starosti a radosti, které jsem dříve nestíhal a před kterými jsem utíkal do krajiny snů k různým knížkám, filosofiím, životě po životě, teoriím vzniku vesmíru, jestli existuje Bůh a tak různě. Teď jsem snad konečně pochopil, že je to všechno jeden velký nesmysl. Otázka nespočívá v tom, jestli existuje Bůh, ale jestli může neexistovat. Vždyť ho denně vidíme a prožíváme. Jsme tu my, vesmír, příroda... život. Nejlepší je žít každodenními radostmi a starostmi, a ne tím, co za nás už někdo dávno vymyslel. Nemá to cenu pracovat s tak velkými energiemi, které řídí tento vesmír, to je tak akorát dobré zbláznit se z toho, jako já. Schizofrenní ataku jsem měl třikrát. Celkem deset pobytů v psychiatrické léčebně. K čemu to bylo dobré? Vůbec k ničemu. Absolutně na nic. Teď mám jiné starosti, denně chodím 10km pěšky. Čas jsem si zorganizoval, pletu proutěné košíčky, chodím pro neteř na tréninky plavání. Pomáhám svému bratrovi a své sestře s opravou domu, vylepšuji náš byt. Večer jsem tak unavený, že po troše té lásky a něhy, kterou mi dá má žena, vezmu pilulky a okamžitě spím. A i když vím, že štěstí je dítě vrtkavé, momentálně ho pevně držím v ruce a myslím, že mi jen tak nevyklouzne. Život je prostě fajn, když nemáš čas na nesmysly a blbosti. PS: A přestože žijeme v bláznivém světě teorie her Johna Washe, chtěl bych poděkovat panu Mudr. Tarabovi. František Lučan BEZ BOJE Robert Przybyla Stín rozjasňuje moji duši ulehám do hrobu, jenž mi tak sluší, který zahřívá mne svým chladem, když pozvolna hynu trýznivým hladem po životě, jenž barví se krví milenců a obětí, kde hroby jsou pusté a bez věnců a mlčící kříže, ty neměnné majáky století křičí zoufalým hlasem, ve kterém prokletí se ztrácí a zaniká ve vlnách času, kde gejzíry smutku a zrádné protuberance zoufalství mísí se s nadějí a štěstím, ve válce bez vítězů a řádů. Trvalka Marie Farná Jsem trvalka na úhoru žití žádný jed mě zatím nevymýtí budou mě trhat ke své větší slávě a chovat se zpupně, surově a dravě vpletou mě do věnečků do vody mě hodí a voda se ztiší houpat bude s lodí budu krášlit vázu na jídelním stole usuší mé květy hlavičkami dole a pak přijde den kdy tu suchou trávu hodí oknem ven. Vyluštění rozdílů ze str. 19: anténa na střeše, kus stromu sahající do střechy, kus stromu na levém okraji fotky, znak pod oknem štítu, koš vlevo od vstupu, anténa na levé části střechy. X/26 8

9 REPORTÁŽ, ESEJ Motto: Jesenicko - zdánlivě jakoby odříznuté od ostatního světa masivem Hrubého Jeseníku ukrývá ve své drsné náruči osudy těchto lidí. Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu. Jeho posláním je umožnit duševně nemocným lidem "návrat zpět do života", uplatnit se v lidské společnosti a pomáhat jim v jejich nelehké životní situaci zdolávat překážky běžného života, které jsou způsobeny jejich nemocí. Kromě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytuje ucelený systém zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, odborné pracovní poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném práce. trhu Občanské sdružení Zahrada 2000 nabízí: SOCIÁLNÍ REHABILITACI Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností - odborně sestavený a vedený program složený z jednotlivých aktivit probíhajících v pracovní dny od 8.00 do hod. Jednotliví uživatelé si vybírají aktivity, které jim vyhovují. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj pracovních dovedností využívající řadu řemeslných dílen a tréninková pracoviště. Služba je k dispozici jako ambulantní v pracovní dny od 8.00 do hod. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Probíhá v rámci registrovaných služeb jako základní poradenství, k dispozici je sociální pracovník i psycholog. Pro ty, kterým více vyhovuje "prožitá zkušenost" máme k dispozici vyškolenou skupinu uživatelů ochotných podělit se o své vlastní zkušenosti s duševní nemocí. VZDĚLÁVACÍ A PRAKTICKÉ KURZY, TERAPIE Individuální programy podle aktuální poptávky vložené zpravidla do registrované sociální služby "Sociální rehabilitace" nebo probíhající samostatně (víkendové kurzy a semináře). DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Mimo čas vymezený hlavním službám a aktivitám pořádáme čas od času společně nebo si pořádá skupina uživatelů sama společné výlety (např. Flora Olomouc, Karlova Studánka, turistické cíle v okolí), návštěvy zajímavých akcí (např. Zahájení lázeňské sezony). SVÉPOMOCNÁ SKUPINA HOPE" HumornáOchotnáPracovitáEnergická skupina je první klientskou aktivitou v Zahradě Jedním ze základních principů práce je vysoká míra zapojení uživatelů a využívání jejich aktivity pro utváření jednotlivých služeb. Svépomocná uživatelská skupina mimo jiné vydává vlastní občasník "ZAHRADNÍ NOVINY", administruje si vlastní doménu 3 řádu nadeje.zahrada2000.cz, organizuje vlastní výlety. X/26 9

10 REPORTÁŽ, ESEJ Další práce pro klienty je práce ve VIDA centru. VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála. Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bezprostřední podporu a cílené informace na základě zpracovaných adresářů daného regionu a na základě vlastních zkušeností a prožitků. VIDA centrum je k dispozici jak uživatelům péče, tak veřejnosti v regionu. Dalším cílem je poskytnout kontakt klientům, kteří vypadnou z péče, přeruší léčbu a obtížně komunikují s profesionály. Součástí práce je komunikace s dalšími odborníky v regionu. VIDA centrum pomáhá s mapováním potřeb jednotlivých uživatelů, problémových oblastí a chybějících služeb v regionu. Zprostředkoval: Mgr. Libor Kundrata Jiří Petr Pozná se to? aneb Alespoň ke komínu! Co mohou mít společného tyto dvě věty? Uvidíme. K příznakům psychózy patří jak ty pozitivní, to je halucinace a bludy tak ty negativní, tj. oslabení vůle, pokles životní energie, chybějící motivace k činnosti, snížená schopnost něco plánovat či organizovat. A tyto negativní příznaky nás budou nyní zajímat více. Bývají někdy úporné, trvají dlouho a psychofarmaka samostatně na ně nestačí. Je třeba přidat další součásti komplexního programu léčby, především vhodnou aktivní náplň času. V době hospitalizace během pracovního týdne na oddělení je program pestrý. O víkendu více záleží na iniciativě klientů. Rovnoměrně by tam měl být zastoupena fyzická i psychická činnost spolu s pěstováním společenských kontaktů, chcete-li nabýt sám, s někým si popovídat. I podle toho jak takový víkend dopadne, leze hodnotit, jak kdo v léčení pokročil. Jenže někdy jsou okolnosti proti nám. Počasí je nepříznivé, optimální farmakoterapie se teprve nastavuje, návštěva nepřijela... I tehdy je třeba nepodléhat pasivitě. A pro takovou situaci máme doporučení udělat si jednu dopoledne a jednu odpoledne půlhodinovou procházku po areálu Psychiatrické nemocnice a dojít tak "alespoň ke komínu", který je na opačné straně od našeho rehabilitačního a doléčovacího oddělení. A teď k první větě nadpisu tohoto článku. Klienti se někdy ptají zda se pozná. že jsou hospitalizování na psychiatrii. Domnívám se, že ten, kdo zvládá vhodnou aktivitou své potíže, působí na své okolí zcela přiměřeně. Avšak i po ukončení hospitalizace a po návratu do běžného domácího prostředí je zapotřebí neuzavírat se před svým okolím do izolace, kam ovšem psychotické onemocnění často táhne. Vycházky do programu našich klientů rozhodně patří. I tehdy, když není zrovna ideální počasí. Postupně je možné klást si cíle větší. Pro začátek pak "alespoň ke komínu". Přeji Vám hodně zdraví. PhDr. Václav Kutnohorský X/26 10

11 Azylové domy v Moravskoslezském kraji I. Seriál informací o možnostech azylového bydlení vás bude informovat o možnostech v regionu našeho kraje. Bruntál Slezská diakonie CHANA Bruntál, azylový dům Kavalcova 817/7, Bruntál telefon: web: BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy, 8. května 418/36, Rýmařov Bethel Bruntál, Rýmařov byt č. 33, Dlouhá 1852/26a, Bruntál BETHEL Bruntál, Rýmařov byt č. 49, Dlouhá 1852/26b, Bruntál telefon: telefon: web: Český Těšín Charita Český Těšín Charitní dům pro matky v tísni Třanovského 79/6, Český Těšín telefon: web: Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm Azylová ubytovna a noclehárna Na Nivách 1929, , Frenštát pod Radhoštěm telefon: web: Frýdek-Místek SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, byt č. 32, Komenského 159, Frýdek- Místek SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy Bruzovská 328, Frýdek, Frýdek-Místek telefon: Slezská diakonie BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům Bahno-Příkopy 1309, Místek, Frýdek- Místek Azylový dům, byt č. 20, byt č. 21 Sokolská 1347, Frýdek, Frýdek-Místek Azylový dům, byt č. 2 Komenského 159, Místek, Frýdek-Místek Azylový dům, byt č. 22 Jiřího Trnky 72, Místek, Frýdek-Místek web: telefon: Havířov Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro muže Na Spojce 807/2, Město, Havířov telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi Dvořákova 235/21, Město, Havířov telefon: fax: web: Karviná Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Azylový dům a terénní programy nám. Ondry Foltýna 267/12, Staré Město, Karviná telefon: web: Slezská diakonie SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Petrovice u Karviné 616, Petrovice u Karviné) fax: X/26 11

12 Azylové domy v Moravskoslezském kraji I. web: telefon: Kopřivnice Salus o.p.s Domov pro matky a děti v nouzi - Salus o.p.s. Tyršova 1015/2, Kopřivnice telefon: web: fax: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace Azylový dům, Horní 1114/25, Kopřivnice web: telefon: Krnov Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, Krnov web: telefon: Pečovatelská služba Nový Jičín Akutní sociální lůžko U Jičínky 25, Nový Jičín telefon: web: Opava Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi Rybářská 484/86, Předměstí, Opava telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 390/24, Město, Opava web: telefon: Bc. Simona Slaná Ludgeřoviceá Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrasie Markvartovická 20/22, Ludgeřovice fax: telefon: Nový Jičín Charita Ostrava Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům Dolní brána 2075/57, Nový Jičín Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům Nový Jičín 39, Straník, Nový Jičín telefon: telefon: web: Radka Goláňová Jedná se o výšivku, provedenou na povlaku. Tento a mnoho jiných motivů lze si u autorky objednat na oddělení 17BC, kde zájemcům sdělí kontaktní informace. X/26 12

13 AUTORSKÁ TVORBA Jana Doležalová Její tvorba zahrnuje vlastní designové návrhy i konečnou výrobu a stylizaci. Vytváří módní šaty, kabelky, doplňky. Radka Goláňová Pracuje formou vyšívání na podkladovou látku, zpracovává nejrůznější návrhy. Pokud by někdo z vás měl zájem o spolupráci s některou z těchto autorkek, může se přihlásit na oddělení 17BC, kde mu sdělíme kontaktní informace. X/26 13

14 CESTY ZA OPONU Byla jsem aktivní účastnicí celé akce, a musím z pozice návštěvníka říci, že mně akce velice mile překvapila svým rozsahem, programem, profesionálním nasazením všech organizátorů a pomocníků a počtem návštěvníků. Jedinou slabší chvilkou bylo zaváhání počasí, kdy na krátkou dobu zapršelo, ale ani tato nepříjemnost nezkazila atmosféru pohody a nenarušila našlapaný program. Čtvrtek 12. září Zdánlivě obyčejný slunečný den. Den, jakých je mnoho. Kdo ale měl štěstí a byl upozorněn, četl, slyšel, nebo věděl, že v Psychiatrické nemocnici Opava se koná 1. ročník kulturního festivalu "CESTY ZA OPONU", ten měl den úplně jiný. Festival se konal ve spolupráci se Statutárním městem Opava, za podpory Moravskoslezského kraje a mnoha sponzorů. Tato neobvyklá akce otevřela brány Psychiatrické nemocnice široké veřejnosti a lákala na bohatý kulturní, společenský a doprovodný program. Své místo zde měli i workshopy a pracovní dílny následných organizací, např. Anima, Fokus, Charita, Menssana. Zahájení akce bylo v s účastí představitelů města Opavy a ředitele Psychiatrické nemocnice a pak již vypukla volná zábava a doprovodný program. Program probíhal na dvou paralelně fungujících scénách, kde účinkovali jak profesionální a amatérští umělci, tak i samotní klienti nemocnice. Návštěvník tak mohl slyšet například vystoupení zpěvačky Beaty Bocek, Milana Vilče doprovázejícího zpěv Adély Tomanové, Patrika Kee, Alici Krejčí, Opavské čtyřky, hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ V. Kálika, sbory Mendelova gymnázia Opava a Collegium Bonum, Tomáše Kočka a orchestru a skupinu Zrní. Po celý den dělali radost dětem i dospělým klauni a žongléři Cirkusu trochu jinak a k dobré pohodě přispívali i stánky s občerstvením a skákací hrad. Zajímavé byly i živé obrazy žáků ZUŠ Solná Opava. Kdo byl již unaven, mohl navštívit Biograf v kulturním domě, nebo zapřemýšlet při šachové partii. Před kulturním domem proběhla také malá prodejní výstava děl X/26 14

15 CESTY ZA OPONU klientů dětského oddělení a to s velkým úspěchem. Po celou dobu se mezi návštěvníky proplétali studenti a nabízeli něco dobrého k zakousnutí. To, že celá akce probíhala v areálu Psychiatrické nemocnice, místa za plotem, nebylo vůbec poznat. Klienti nemocnice zcela splynuli s návštěvníky, nikde nedocházelo k žádným nepříjemnostem, vše probíhalo s úsměvem a ve velké pohodě. Jen ploty uzavřeného oddělení v pozadí a pracující v pracovních oděvech byli připomínkou místa konání. Myslím, že mnohý návštěvník festivalu byl zcela poprvé v těchto místech, o kterých ale každý návštěvník slyšel. Upravenost areálu, připravenost a zajištění ze strany pořadatelů určitě zanechala v každém zrnko podivu, odkud se berou mnohdy nelichotivá přízviska nemocnice. Festival se posouval nesmlouvavě kupředu, vystoupení se střídala za sebou a dopoledne se přehouplo do podvečera. Konec festivalu se začal přibližovat, vrcholila vystoupení na obou scénách, v kulturním domě a ve všech stáncích a workshopech. Pod širým nebem X/26 zakončila festival skupina Zrní, v kulturním domě vystoupení Evy Henychové. Tímto chci složit poklonu všem, kteří přiložili ruce k dílu a ke svým pracovním povinnostem si vzali na svá bedra úkol organizace tohoto dne. Jejich energie a entuziasmus celou akci naplnil, nakazil klienty i návštěvníky a všechny vtáhl do něčeho nového a jiného. Jsem velmi potěšena, že jsem se mohla této akce zúčastnit a přispět svou přítomností k jejímu průběhu. Děkuji i sponzorům představitelům města i kraje, díky kterým se tato akce mohla pořádat a těším se na příští rok. Doufám, že tato akce se stane tradicí a přinese vždy chvilku oddechu a zamyšlení všem, kteří jsme za oponou, nebo před oponou Po návštěvě této akce a na zdejším místě si všichni určitě uvědomíme, že podobná věc se může stát kdykoliv a komukoliv a že tím nepřestáváme být lidmi a chceme se jako lidé cítit a zapojit se do obyčejného života. Bez plotů. Bez opon. autor: Alena Volková, návštěvník z venku fotografie: Ing. Jiří Vaněk 15

16 CESTY ZA OPONU FESTIVALOVÉ STŘÍPKY, ZACHYCENÉ FOTOOBJEKTIVEM X/26 16

17 Tvorba pacientů LUCIE Martin Vitásek Za světem myšlenek, pocitů a vjemů já hledal jsem skutečnost, tam v tichu své duše, kam nedohlédne sebevětší ctnost, cesta má vedla temnotou, já nevěřil jsem v nic, tou cestou šel jsem dál a uviděl jsem mnohem víc, potkal jsem bohyni a její krásu bez hranic, laskavý pohled jejích očí je jako paprsek světla, který moji duši hladí, světlo, které k sebezapomnění svádí, kdo jsem já a kdo je ona, já pošetilý blázen, ona bohyně, jenž sestoupila na zem, krásná je noční obloha, krásnější je sluneční záře, však vše to nevyrovná se pohledu do její tváře, viděl jsem mnoho na nebi hvězd, prošel jsem spoustu měst, teď však v srdci svém mám jen, o nádherné bohyni sen, je jemná jak sněhová vločka, je to absolutní kočka, jak zbavit se svých bolestí snáz, než poslouchat její medově sladký hlas, to pro ni svůj rozum beznadějně ztrácím, to k ní se ve svých myšlenkách neustále vracím, ta která je prolínáním pozemských a nebeských krás, o ní mé srdce zpívá stále, zas a zas, cíle své cesty, tam kde všechno a nic je bych se vzdal, touhy mé zcestí vrací mne k smrtelnosti, možná ještě dál, ona je lékem, který léčí každý splín, ona je mé duše každé světlo a každý stín, jsem relativista, který uvěřil v absolutno, to díky té, bez jejíž přítomnosti je mi smutno, v celém nekonečnu všech světů dokonalejšího již nic nežije, tou bohyní je sestra Lucie. SNAD Robert Przybyla Snad se Ti ještě ukáži v jasném jitřním přílivu, až noc zhyne pýchou dní a ulehnou i poslední hvězdáři, až medúzy zapějí v zálivu árii k polibkům z posledních. Zalesknou slzy se z kamenů a rozpijí jistotu ve snáři stvořenou z křídel motýlích, já zrodím se z budoucích plamenů, do krásy znetvořen ve tváři, tak podobných zakletým pramenům, k věčnosti bolest svou rozzářím, až dojdu s nadějí k oltáři pak snad se Ti ještě ukáži. V tajence najdete značku automobilu. Oblast pracovního zařazení člověka R Podstata problému M M Plastová podoba lidského těla G Mužské jméno F Hlavní město ČR Učitel na VŠ F Délková míra R X/26 17

18 ODDYCHOVÝ KOUTEK SUDOKU Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém čtverci Hodně zdaru při luštění Jan Kubica Rubrika o rozdílech zdánlivě podobných věcí ROZDÍL MEZI TABLETEM A TABLETKOU Tablet X Tabletka Když tě něco bolí, nepomůže 0:1 Pomůže vždy a rychle Všechny informace podá ihned 1:1 Jediná informace je na příbalovém letáku Do kapsy ho nedáš 1:2 Do kapsy jich dáš dost a dost Může mít různou barvu 2:3 Může mít různou barvu Čím větší, tím lepší 3:3 Čím větší, tím horší Tak tentokrát to skončilo remízou, je dobré tedy mít jedno i druhé. Takže příště uvidíme VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Proč vyhazuje blondýna hodinky do vzduchu? Protože chce vědět, jak ten čas letí. Proč mají policajti zahrádku? Aby mohli sázet pokuty... X/26 18

19 TVORBA PACIENTŮ VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Baví se dva policajti: "Víš o tom, že letos připadá Silvestr na pátek?" "Na pátek? Doufám, že nebude třináctého." V televizi, při vědomostní soutěži se ptá moderátor soutěžící: "Otázka z náboženství: Jak se jmenuje křesťanský spasitel a jak se jmenují jeho rodiče?" Soutěžící se hluboce zamyslí a odpoví: "JežišMarjáJózefe... tak to si teďkom nevzpomenu." Otázka: Kdy se u nás usadili první lidé? Odpověď: Když je bolely nohy. Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: Proč je Tichý oceán tichý? Tatínek se nazlobí: Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího? Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře? Alfons Essler Proměny Robert Przybyla Kolikpak tajemných pokladů ve snářích, astrálních i tklivých světů, tichounkých, snivých jak slzy ve tvářích, elfích snad vznešených světů. Říkanky jak perly z nebe se kutálí, in vitro rodí se v překrásná zřídla, nad krásou němí a opilí hvězdáři, andělé bolestně ztrácejí křídla. Hadráři vzkřísení, směšní a zlomení, atrakce pážatům, králům i vílám, nestoudnost smyslně v trapnost se promění, šaškové bez bázně podlehnou silám. Užaslí skřítkové zasní se temnotou, teskno se, jak stádo, do světa rozletí, oddanost se zradou tiše se prolnou, víra Tě dostihne vteřinou prokletí a tehdy konečně staneš se volnou. Petr Jiří X/26 19

20 TVORBA PACIENTŮ - Ing. Pe-pa Sebeanalýza. Skutečnosti, týkající se onemocnění schizofrenií od jejího prvopočátku, tak jak dotyčný sám na sobě pozoroval. Pokud by došlo k stanovení jemné rozlišovací hranice mezi normálním a abnormálním v jednotlivých bodech, mohlo by to jak většinové populaci, tak zejména duševně postiženým možná prospět. 10 bodů vyžadovaných k evaluaci programem ITAREPS Psychiatrickým centrem Praha: 1. spánek 2. chuť k jídlu 3. soustředěnost 4. strach z lidí 5. neklid, podrážděnost 6. věci, kterým nerozumím, namířené proti mně 7. ztráta energie a zájmu 8. schopnost řešit každodenní problémy 9. hlasy 10. jiný časný varovný příznak Další prostý výčet bodů, které se mé schizofrenie v průběhu života bezprostředně týkají, bez jakýchkoliv dalších vlastních ambicí o objasnění: 11. stav špatně 12. zrakové halucinace 13. pocity sledování 14. poruchy nálad 15. bludy 16. vysoký krevní tlak 17. únava 18. vyčerpanost 19. zátěž 20. další fyzické zdraví 21. stressy 22. sny v noci 23. zmatenost 24. počasí 25. přecitlivělost 26. útlum 27. vztahovačnost 28. výkonnost 29. projev citu brzdy 30. spontánnost Alfons Essler 31. vztah s 2. manželkou 32. vztek 33. hněv 34. radost 35. smutek 36. jáství 37. vytržení z reality 38. zostřené vnímání 39. zastřené vnímání 40. sebeúcta 41. podezíravost 42. apatie 43. megalomanie 44. odmítavost vnímání 45. strach obecně 46. obavy obecně 47. úzkost obecně 48. vkládání se do schizofrenie 49. mesiášský komplex 50. denní snění 51. hygiena 52. reflexy 53. tajné služby a policie 54. vnitřní svár 55. sebevztah 56. ospalost 57. paličatost 58. pištění v uších 59. ozvy 60. pocit tíhy 61. pocit lehkosti 62. nevyrovnanost, tělesná nestabilita 63. zvuky a na ně navazující halucinace 64. cítění těla 65. pocity rozšiřování se do prostoru 66. pocity, že jsem někde už byl, něco již viděl a slyšel a je to zpětném vyhodnocení jen zdání 67. pocity ublížení 68. nadřazování 69. pýcha 70. pohrdavost 71. nepřemýšlení smyslové vytrhávání z myšlenek a ještě 216 dalších 72. přemrštěný automatismus v jednání a chování 73. jako pytlem praštěný po spaní 74. vnitřní zrak 75. vědomí sama sebe 76. ztrácení se v sobě samém 77. ztrácení se v ostatních 78. prožívání 79. nereflektované podvědomí 80. můj svět x vnější svět 81. pití alkoholu 82. sebeznásilňování 83. agresivita v myšlenkách 84. agresivita slovní 85. agresivita v činech 86. dlouhodobá paměť 87. krátkodobá paměť 88. vlastní integrita 89. myšlenky na smrt 90. nenávist 91. podrážděná reakce na tón hlasu 92. zášť 93. závist 94. orientace v čase 95. orientace v prostoru 96. nevšímavost 97. bezprostřední vnímání 98. mlžné vidění 99. míchané vidění barev 100. necitlivost 101. lhostejnost 102. pasivita 103. přehnaná aktivita 104. ufoni, záhady 105. jasné myšlení 106. pocit prázdna 107. zpomalené reakce 108.zrychlené reakce X/26 20

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Co dokáže překonat láska

Co dokáže překonat láska www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 6 / 2 0 1 2 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 3 0 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 : êz : êw IDEÁLNÍ PACIENT očima odborníků 27 / 09 vnímána pacienty versus... na slepé koleji 33 PRO PARKINSONOVU NEMOC 12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 q Konference a 11. výročí založení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Možnosti paliativní péče s důrazem na smysl doprovázení umírajících a utváření životních postojů a hodnot. Bakalářská práce Brno 2007

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

PARKINSON. Z obsahu. Toto číslo je věnováno tématu: Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Tvář Společnosti Parkinson: MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

PARKINSON. Z obsahu. Toto číslo je věnováno tématu: Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Tvář Společnosti Parkinson: MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. 38 2012 PARKINSON Časopis SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. Z obsahu Tvář Společnosti Parkinson: MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. Osobnost mezi námi prof. Zdeněk Sadílek Toto číslo je věnováno tématu: Poruchy kontroly

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

závěrečná publikace k projektu

závěrečná publikace k projektu závěrečná publikace k projektu RADDAR alternativní program na podporu rodiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více