ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007"

Transkript

1 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2007 A. Základní údaje o organizaci B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti,výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 3. Doplňková činnost,její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu - Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků - Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů - Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce - Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E. Závodní stravování zaměstnanců organizace F. Péče o spravovaný majetek,investiční činnost,údržba a opravy,pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku G. Stav pohledávek a závazků H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO),informace o dalších kontrolách I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst.2 Zákona č.106/1999 Sb.) J. Tabulková část včetně účetních výkazů Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,příloha,rozbor plnění HV

3 Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2007 byla projednána na poradě pracovníků školy dne v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školská rada se nevyjádřila k rozborům hospodaření. Tento dokument bude školské radě předložen k vyjádření dne

4 A. Základní údaje o organizaci: Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízená Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září 2005.V roce 2005 měla organizace název Integrovaná střední škola.tento název byl změněn na základě usnesení Zastupitelstva MSK č. 6/471/1 ze dne 29. září 2005 ke dni Školu navštěvuje 711 žáků ve 30 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje další vzdělání v oboru oděvním a podnikání. Jedná se o dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). SŠ plynule navazuje na tradici zařízení v oboru služeb a oděvnictví, avšak teoretické a praktické výuce se snaží dát ucelenější a propracovanější program. Praktická výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obory oděvní Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 2 obor kadeřnice Ostrava Zábřeh, P.Lumumby 2444 Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 3 obor fotograf Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 4 obor kosmetička Ostrava, Gregorova 2 Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník a kosmetička. Nedílnou součástí života školy jsou pravidelné módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků.

5 Učební a studijní obory a počty žáků kód oboru počet žáků - masér M/ kosmetička L/ fotograf H/ kadeřník H/ krejčí H/ oděvnictví M/ operátor oděvní výroby L/ podnikání 2 letý nástavbový obor L/ podnikání 3 letý dálkové studium L/ oděvnictví nástavba dálkové studium L/ C e l k e m 711 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2007 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatelé: - příspěvek na provoz celkem - limit mzdových prostředků - limit OPPP - přepočtený stav pracovníků - odvod z odpisů Plnění stanovených ukazatelů je pro rok 2007 následující: ( v Kč) LIMIT ČERPÁNÍ ROZDÍL Příspěvek na provoz 29, ,-- 29, ,-- 0 Limit mzd.prostředků 18, ,-- 18, ,-- 0 Limit OPPP , ,-- 0 Limit přepočt.st.prac. 67,900 64,668-3,23 Odvod z odpisů , ,-- 0 Výsledek hospod , ,99

6 Závazné ukazatelé byly v roce 2007 na naší škole splněny následovně: Celkový příspěvek na provoz ve výši 29, Kč byl vyčerpán v plné výši 29, ,-- Kč Limit mzdových prostředků ve výši 18, ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši 18, ,-- Kč Limit OPPP ve výši ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši ,-- Kč Limit přepočteného stavu pracovníků stanovený pro rok 2007 na 67,900 pracovníků byl splněn na 64,668 pracovníků a tím došlo k úspoře o 3,23 pracovníka Odvod z odpisů plánovaný limit ve výši ,-- Kč byl odveden v plné výši a v plánovaném termínu Výsledek hospodaření naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na nulu. V roce 2007 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,99 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výsledek hospodaření , , ,85 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007: Výsledek hospodaření celkem: Rezervní fond: Fond odměn: ,99 Kč ,99 Kč 1.000,-- Kč 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady V roce 2007 dosáhly náklady následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,01 195,72

7 Strukturu nákladů za rok 2007 lze vyhodnotit následovně (graf) největší podíl nákladů v hlavní činnosti roku 2007 tvořily mzdové prostředky v objemu ,72 tis. Kč a odvody zákonného pojištění ve výši 6.421,69 tis. Kč další významnou nákladovou položkou byla položka služby,která dosáhla objemu 2.284,93 tis. Kč. Oproti roku 2006 je zde pokles o 173,53 tis. Kč. Tento pokles je způsoben především u položky telefonní poplatky pokles o 24,10 tis. Kč, který vznikl přechodem k jinému operátorovi (Rádiokomunikace, T Mobile), dále u položky revize pokles o 14,69 tis. Kč, který vznikl z důvodu vyřazení většího počtu el. spotřebičů z používání, u položky školení ostatních pracovníků o 70,28 tis. Kč a položky adaptačního kurzu o 43,66 tis. Kč. Další výraznou část nákladů tvoří energie: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rozdíl Poznámka Teplo 815,96 756,23-59,73 Montáž termoventilů, Mírná zima El. energie 366,97 451, ,29 Nákup nových el.spotřebičů, PC,zdražení cen energií Voda 194,40 185,97-8,43 Zakoupení úsporných splachovačů na WC Celkem 1.377, , ,13 Oproti roku 2006 došlo k překročení energií o 16,13 tis. Kč z důvodu uvedených v poznámce. - v ostatních nákladech jsme v roce 2007 jsme dosáhli nárůstu o 83,75 tis. Kč. (zejména odvod ZPS) 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití V roce 2007 dosáhly výnosy následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy , ,23 344,60 Příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč jsou tvořeny: a) produktivní práce žáků v objemu 1.331,41 tis. Kč. Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně:

8 Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rozdíl Kadeřnice 767,64 762,33-5,31 Krejčí 221,77 102,22-119,55 Kosmetika 359,13 409, ,96 Fotograf 88,51 57,77-30,74 Celkem 1.437, ,41-105,64 b) Další příjmy ze služeb: Ve službách bylo dosaženo příjmu ve výši 227,17 tis. Kč. Jednalo se především o tržby za tabla žáků cizích škol v částce 16,88 tis. Kč, dalším přínosem je půjčovné za učebnice 53,26 tis. Kč, za šatní skříňky 60,24 tis. Kč, za ostatní služby (kopírování, studijní průkazy) 16,79 tis. Kč a za adaptační kurz žáků prvních ročníků 62,58 tis. Kč, úhrady za soukromé telef. hovory 4,43 tis. Kč a drobné služby 12,99 tis. Kč. Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 417,43tis. Kč jsou tvořeny následovně: - pronájmy 101,48 tis. Kč - úroky 33,57 tis. Kč - smluvní pokuta za porušení smlouvy 2,08 tis. Kč - ostatní tržby (šrot) 1,67 tis. Kč - použití fondu odměn 266,24 tis. Kč - použití rezervního fondu penále T-Mobile 12,39 tis. Kč 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření V roce 2007 byla na naší škole realizována doplňková činnost. Jedná se převážně o činnost v oblasti rekvalifikací, především u oboru kadeřník a kosmetička. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s Živnostenským oprávněním č.j D. Doplňková činnost se na příjmech školy v roce 2007 podílela částkou 344,60 tis. Kč. Největší objem tržeb (96 tis. Kč) byl dosažen v oboru kadeřník realizací rekvalifikačních kurzů pro Vazební věznici Ostrava. Pro Úřady práce objem tržeb (78,73 tis. Kč), ostatní rekvalifikační kurzy prováděné na našich hospodářských střediscích objem tržeb (146 tis. Kč), ostatní objem tržeb ve výši 1,40 tis. Kč tvoří úhrady za kopírování, za duplikáty výučních listů a vysvědčení a dále tržby za služby pro zákazníky (střihání,barvení,kosmetika). C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Čerpání účelových dotací V roce 2007 byly naší škole poskytnuty následující dotace:

9 a) od zřizovatele bylo poskytnuto na provozní náklady celkem ,-- Kč, z toho: provozní náklady 4, ,-- Kč krytí odpisů DHM ,-- Kč b) ze SR přes rozpočet zřizovatele byla poskytnuta dotace v celkové částce 25, ,-- Kč na přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy OPPP Zákonné odvody Přímý ONIV 18, ,-- Kč ,-- Kč 6, ,-- Kč ,-- Kč Všechny uvedené částky byly vyčerpány na 100 %. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 1. Mzdové náklady a zaměstnanci Pro rok 2007 byl naší organizaci stanoven celkový mzdový limit jako závazný ukazatel ve výši ,-- Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100%. Rovněž přidělené mzdové prostředky na OPPP ve výši ,-- Kč byly dočerpány do 100%. Závazný ukazatel počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2007 na 67,900 pracovníků byl splněn na 64,668 pracovníků a tím došlo k úspoře o 3,23 pracovníka. 2. Průměrný plat Průměrný plat za rok 2007 dosáhl na naší škole částky ,-- Kč. Oproti průměrnému platu roku 2006 tzn. nárůst o 1.397,-- Kč. V roce 2007 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně: Kategorie Rok 2006 Rok 2007 Index Učitelé , ,-- 1,079 Učitelé odborného , ,-- 1,086 výcviku THP , ,-- 1,087 Dělníci , ,-- 0,995

10 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond vývoj investičního fondu v roce 2007 byl následující: PS k ,225,98 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z odpisů DHM v celkovém objemu 319,26 tis. Kč Čerpání fondu v celkové výši 614,42 tis. Kč bylo realizováno následnými položkami: - odvod do rozpočtu MSK 41,00 tis. Kč - rekonstrukce výměna termoventilů 573,42 tis. Kč KS k ,82 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2006 ke snížení stavu o 295,16 tis. Kč (viz Tabulka č.7) b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2007 byl následující: PS k ,89 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu hospodaření za rok 2006 v celkovém objemu 76,93 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2007 bylo realizováno následovně: - úhrada sankce uložené za porušení rozpočtové kázně 12,39 tis. Kč (změna mobilního operátora z Telefonica O2 na T-Mobile) KS k ,43 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2006 ke zvýšení stavu o 64,53 tis. Kč (viz Tabulka č.7) c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2007 byl následující: PS k ,21 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna ze mzdových prostředků ve výši 364,93 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno v celkové výši 388,83 tis. Kč Z toho: stravování 126,17 tis. Kč rekreace 64,17 tis. Kč kultura, sport 43,09 tis. Kč penzijní připojištění 155,40 tis. Kč KS k ,31 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2006 ke snížení fondu o 23,90 tis. Kč (viz Tabulka č.7) d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2007 byl následující: PS k ,96 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu výsledku hospodaření roku 2006 ve výši 150 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno v celkové výši 266,23 tis. Kč odměny zaměstnanců KS k ,73 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2006 ke snížení fondu o 116,23 tis. Kč. Veškeré finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryté na účtech u ČSOB Ostrava.

11 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizaci je zajišťováno formou stravenek MENU SERVICE, Ostrava. Hodnota stravenky činí 50,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 20,-- Kč, z FKSP je hrazeno 10,-- Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 20,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2007 činily ,-- Kč. F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku Péče o spravovaný majetek Naše škola má ve správě hmotný majetek v celkové hodnotě ,14 tis. Kč. Jedná se o dvě budovy na ulici Příčná v Ostravě Porubě, kde je zajišťována teoretická výuka a o jednu budovu na ulici O. Jeremiáše v Ostravě Porubě, kde je prováděna výuka praktická. Dále se jedná o jednu hospodářskou budovu na ulici Příčná v Ostravě Porubě, která je využívána jako garáž pro osobní automobily. Investiční činnost I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Prostředky na opravy budov jsou realizovány částečně z provozních prostředků a je také využíván investiční fond. Údržba a opravy Značnou část majetku školy tvoří DDHM, jehož hodnota činí ,56 tis. Kč. Nejnáročnější na údržbu a opravy je strojní a přístrojové vybavení pracovišť praktické výuky. V roce 2007 bylo do oprav strojního vybavení investováno 6,85 tis. Kč. I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Jedná se o kadeřnická křesla, vysoušeče vlasů, digitální techniku pro obor foto apod.úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuka, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše střední škola získala 1.331,41 tis. Kč.

12 Majetek Pořizovací hodnota nemovitého majetku ke dni činí: 19, ,90 Kč Rozpis nemovitého majetku: Č.parc. výměra č.popisné způsob využití k.ú. účetní hodnota A) Budovy a stavby druh celkem: 17, ,90 Kč 837/2 ost.stav.objekt Poruba ,-- Kč občan.vybaven. Poruba 3, ,-- Kč občan.vybaven. Poruba 8, ,80 Kč 3751/ občan.vybaven. Poruba-sever 5, ,10 Kč B) Pozemky druh celkem: 1, ,-- Kč zastav.plocha Poruba ,-- Kč zastav.plocha Poruba ,-- Kč Informace o pojištění majetku Dle Zásad pro pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k jejich hospodářskému využití, dle usnesení Rady kraje č. 34/2442 ze dne má naše SŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava Poruba uzavřenou pojistnou smlouvu č na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ze dne přes makléřskou společnost FIXUM, a.s. s Generali pojišťovnou, a.s. v celkové roční částce ,-- Kč. Havarijní pojištění vozidel je realizováno u České pojišťovny a.s. pojistnou smlouvou: č pro osobní automobil FABIA v částce ,-- Kč č pro osobní automobil RENAULT v částce ,-- Kč G. Stav pohledávek a závazků, inventarizace majetku Pohledávky: K byly evidovány pohledávky ve výši ,-- Kč. Jedná se o neuhrazenou VF č za ušití pracovních oděvů. Faktura zaplacena v měsíci lednu 2008.

13 Závazky: K tvoří celkové závazky na naší SŠ částku 2, ,71 Kč. Jsou tvořeny neproplacenými fakturami vystavenými v závěru roku 2007 ve výši ,71 Kč. Zbývající závazky tvoří: - mzdy 1, ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - daň z příjmů ,-- Kč - ostatní příspěvky ČMOS 3.034,-- Kč - ostatní depon.mzdy učni 3.413,-- Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna Inventarizace majetku: Inventarizace majetku na naší škole v roce 2007 byla uskutečněna ke dni za základě Rozhodnutí ředitele č. 7 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav 23, ,90 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav 13, ,36 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob v celkové částce ,23 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM, DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP jehož hodnota činí 8.240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne bylo uloženo: 1. provést aktualizaci inventurních seznamů ve třídách,kabinetech a provozovnách střední školy 2. provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků Oba body byly v průběhu roku 2007 splněny.

14 V rámci zhodnocení inventur ÚIK byla pro rok 2007 navržena tato opatření: 1. provést aktualizaci inventurních seznamů ve třídách, kabinetech,provozovnách školy 2. provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků 3. nutnost dodržovat předkládání převodek majetku H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách V roce 2007 byly na naší škole provedeny dvě kontroly. Jednalo se o kontrolu Všeobecné zdravotní pojišťovny Ostrava provedenou dne , byla prověřena správnost stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínu splatnosti a plnění oznamovací povinnosti. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložená žádná opatření. Dále se jednalo o kontrolu Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava provedenou dne Zde byla provedena kontrola nemocenského pojištění, evidenčních listů, povinnosti při odvodu pojistného. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložená žádná opatření. I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst.2 Zákon č.106/1999 Sb.) 1. počet podaných žádostí: počet odvolání: 0 3. nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 4. nebylo vedeno žádné řízení o sankcích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. J. Tabulková část včetně finančních výkazů tabulky ke zprávě o činnosti PO č rozvaha k výkaz zisku a ztráty k příloha k účetní závěrce výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Přílohy: 1. Graf vývoje spotřeby vývoje energií v posledních pěti letech 2. Graf struktury celkových nákladů roku Graf struktury vlastních zdrojů roku 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015 Alexandra Olaszová - kontrolor, IČ: 71910514, se sídlem v Horní Rokytnici 626, 512 45 Rokytnice n.j. Tel. 737 967 426, e-mail: aola@seznam.cz, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. 336 13 Blovice. Organizační řád. I. Všeobecná část

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. 336 13 Blovice. Organizační řád. I. Všeobecná část Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 336 13 Blovice V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 25.04. 2012 Pořadové číslo: 2/2012 Správce předpisu: Hospodářsko - ekonomický úsek Název předpisu: S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 4

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 4 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 4 Lipník nad Bečvou 12. února 2015 Popis činnosti

Více

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz. Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22. 5.

Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz. Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22. 5. Karel Pítro - kontrolor, IČ: 86689186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22.

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001 Výroční zpráva 2002 V roce 2002 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. V roce 2002 probíhalo

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové. rozpočtu na a schváleného zatřídění.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové. rozpočtu na a schváleného zatřídění. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové Schválený Název rozpočtu na a schváleného zatřídění rozpočet 2012 rok 2013 rozpočtu 2012 v % Příjmy ze vstupního vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 Odbor sociálních věcí Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 1. INFORMACE O

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 IČ: 00843474

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 IČ: 00843474 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více