Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014"

Transkript

1 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy je zaměřen na primární prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme: - užívání návykových látek, zejména alkoholu, cigaret a drog, - patologické hráčství a virtuální drogy, - šikanu, vandalismus, projevy násilného chování, - záškoláctví, - projevy rasismu a intolerance. Jsme přesvědčeni, že řada těchto projevů mladých lidí pramení z nudy, nenalezení smysluplného využívání volného času a z nedostatku kladných sociálních kontaktů ať již v rodině nebo v kolektivech. Při stanovení hlavních cílů vycházíme ze školského zákona č. 561/2004 Sb., z vyhlášek a metodických pokynů MŠMT týkajících se této problematiky a dále z priorit, které stanovil Moravskoslezský KÚ pro oblast primární prevence pro období Hlavní cíle MPP 1. snažit se zlepšovat sociální klima ve škole, zlidšťovat vztahy učitel-žák, 2. kultivovat sociální chování žáků, rozvíjet jejich sociální dovednosti a psychickou odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům, nejenom vzdělávat, ale též vychovávat, 3. podporovat všechny aktivity, které vedou ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času, 4. pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, II. Garant programu a spolupracovníci Garantem programu je ředitel školy Ing. Jaromír Pavlíček, realizátory programu jsou všichni pracovníci školy. Program zpracovali: Mgr. Alena Kaňová, metodik prevence na škole Danuše Olšová, metodik prevence v domově mládeže III. Charakteristika školy Název organizace: Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Moravskoslezský kraj-krajský úřad, 28. října 117, Ostrava Sídlo: Opavská 49, Krnov IČ: Identifikátor zařízení: Součásti školy a jejich činnost:

2 a) Domov mládeže výchova, ubytování, stravování b) Školní jídelna zabezpečení stravování žáků a pracovníků školy, mimoškolních strávníků c) Školní knihovna výchova, vzdělávání žáků a pedagogů IV. Spolupráce s odborníky a institucemi Škola bude pokračovat v kontaktech a spolupráci s těmito institucemi: - Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál - Městský úřad a Městská policie Krnov - Oddělení Policie ČR v Krnově - Okresní ředitelství Policie ČR a preventivní informační skupina (PIS) V. Propagace MPP Pracovníci školy budou s plánem seznámeni na pedagogické radě v listopadu 2011, dále na pracovních poradách jednotlivých úseků školy. Úkoly MPP i aktuální témata plánu budeme propagovat na nástěnkách ve škole, na třídnických hodinách, ve školské radě, na třídních schůzkách s rodiči. VI. Nástroje k plnění MPP 1) Jednotně působit na žáky při rozvíjení jejich osobnosti, podpoře zdravého sebevědomí a pěstování jejich vůle a zodpovědnosti. 2) Zlepšovat komunikaci pedagog žák, pedagog rodič a vytvářet tak příznivé sociální klima ve třídě i celé škole. 3) Využívat různých metod práce se žáky při utváření pozitivních vztahů ve skupinách (třídách), učení se toleranci, úctě a posilování jejich kladných volních vlastností. 4) Účelné doškolovat a podporovat samostudium pedagogických pracovníků k přípravě na práci se žáky s poruchami chování, žáky s narušenými rodinnými vazbami apod. 5) Bezodkladně a důsledně řešit vzniklé problémy a přestupky žáků. 6) Za hlavní nástroje při výchovné práci se žáky považujeme školský zákon a příslušné prováděcí předpisy a metodické pokyny, vnitřní předpisy školy, především školní řád a metodické pokyny k jednotlivým jevům. VII. Konkretizace úkolů VII Najít vhodné typy žáků, kteří by mohli pedagogům pomáhat v preventivních činnostech nebo sami realizovat tzv. vrstevnické programy. Využít žáky, kteří se takto angažovali na základních školách a žáky se zkušenostmi. Tyto akce realizovat především pro žáky ubytované v DM ( viz.plán práce DM ) Termín ( dále jen T ): v průběhu roku Zodpovědní ( dále jen Z ): metodik prevence, tř.učitelé, vychovatelé DM VII.1.2.

3 Poskytovat pomoc, radu a informace žákům ve složitých životních situacích, pokud se na pedagogického pracovníka obrátí. Zprostředkovávat jim kontakt s psychology, lékaři apod. dle potřeb žáků Z: výchovný poradce, metodik prevence a všichni ostatní pedagogičtí pracovníci VII.1.3. V třídních i pracovních kolektivech (ale menších!) vést otevřené diskuse se žáky o škodlivosti užívání drog, kouření, o nebezpečích prostituce, o právech a povinnostech žáků, o občanských právech a povinnostech, o plánech do budoucna, o životních hodnotách aj. Zkoušet pozitivně měnit hodnotovou orientaci žáků, jejich nežádoucí návyky, postoje a projevy. Více využívat pochval a ocenění k jejich pozitivnímu naladění a motivaci., při každé vhodné příležitosti Z: všichni pedagogičtí pracovníci VII.1.4. Organizovat ve škole a domově mládeže takové činnosti, které ukrátí dlouhou chvíli, zbaví žáky pocitu nudy a šedivosti života, umožní jim příjemné prožitky, poslouží dobře k jejich sociálnímu učení a k osobnostnímu rozvoji (zájezdy, exkurze, sportovní soutěže a turnaje, výstavky, lyžařský a sportovní kurz, zájmové kroužky, návštěvy výstav a divadel, besedy se zajímavými lidmi, tématické besedy a exkurze,..) T: v průběhu celého školního roku Z: třídní učitelé, vychovatelé DM, všichni pedagogové VII.1.5. Zpracovat přehled o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytovat pedagogům metodické pomůcky k práci s těmito typy žáků. Věnovat těmto žákům zvláštní pozornost, sledovat jejich prospěch i chování, včas hledat pomoc a nápravu, více spolupracovat s rodiči. U žáků doporučených PPP zpracovat individuální vzdělávací plán. Z: vých.poradce, tř.učitelé a ostatní pedagogové VII.1.6. Důsledně postihovat kuřáctví v souvislosti se zákonem 379/2005 (nekuřácký zákon) a každý případ řešit dle školního řádu. T: trvale Z: všichni pracovníci školy VIII. Prevence zaměřená na problémové žáky

4 VIII. 1. Hledat cesty a příležitosti, jak žákům s poruchami chování dopřávat více než ostatním prožití pocitu uspokojení, pochvaly, pozitivního hodnocení. Z: tř.učitelé a ostatní pedagogové VIII. 2. Zprostředkovávat žákům s rizikovým a problematickým chováním konzultace s psychology, lékaři i jinými odborníky. T: dle potřeby, průběžně Z: vých.poradce, metodik prevence VIII. 3. Zvát rodiče žáků s problémovým chováním, špatnou docházkou a negativním přístupem ke studiu do školy, ke konzultaci s třídním učitelem, popř. výchovným poradcem, vést je k odpovědnosti za výchovu, dle potřeby kontaktovat příslušné orgány péče o děti, sociální úřady, místní samosprávu apod. T: v průběhu školního roku Z: vedení školy, vých.poradce, tř.učitelé IX. Prevence zaměřená na rodiče IX. 1.. Na třídních schůzkách upozorňovat rodiče na možnost výskytu sociálně nežádoucího chování dětí, a to nejen v rámci školy. Podrobně je seznámit se změnami v chování dítěte při užívání drog, gamblerství apod. Objasňovat jim postup při řešení problémů, sdělit jim kontakty na příslušná poradenská zařízení, Informovat je neprodleně o postupu školy v případě výskytu negativního jevu u jejich dítěte. T: na třídních schůzkách a průběžně Z: tř.učitelé, metodik prevence IX. 2. Vtáhnout aktivisty sdružení přátel školy i radu školy do této problematiky a žádat podporu a pomoc při řešení problémů. T: při každé příležitosti, v jednáních orgánů Z: zástupci školy v těchto orgánech X. Primární prevence a pedagogové

5 X. 1. Pokračovat v účelném vzdělávání pedagogických pracovníků. Připravovat se nejen po stránce své odbornosti, ale též po stránce pedagogicko-psychologické. Poznatky získávané na seminářích předávat ostatním kolegům. Využívat i odbornou literaturu, internetový portál Drogy-info, materiály vydávané MŠMT Z: vedení školy, účastníci vzdělávání X. 2. Zvláštní péči a pozornost věnovat žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy nejen problémovým žákům, ale i žákům nadaným nebo jinak úspěšným žákům. Z: tř.učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci X. 3. Žáky se sociálním znevýhodněním vytipovat a věnovat jim pravidelnou péči vč. návštěv v rodinách a spolupráci s kurátorem. Z: třídní učitelé XI. Hodnocení, efektivita 1. Úkoly obsažené v MPP sleduje a dokumentuje metodik prevence a výchovný poradce. Předkládají řediteli školy kroky potřebné k jeho úspěšné realizaci. 2. Roční hodnocení MPP zpracovává metodik prevence a předkládá řediteli školy jako podklad pro výroční zprávu školy. 3. Metodik prevence sleduje čerpání prostředků určených na prevenci. 4. Sledovat výskyt sociálně patologických jevů ve škole ( i počet udělených výchovných opatření, řešených případů jednotlivých negativních jevů ). Pokusit se zavést jednoduchá srovnatelná hlediska-měřítka, podle kterých poměřovat situaci v jednotlivých školních rocích. 5. V třídních kolektivech provádět dotazníková šetření, ankety apod. ke zjišťování vztahu žáků ke kouření, pití alkoholu, k užívání drog, promiskuitě apod. Podle zjištění pak zaměřovat svoje výchovné působení. Výsledky šetření srovnávat. V Krnově dne Schváleno dne Mgr. Alena Kaňová Ing. Jaromír Pavlíček ředitel školy

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více