MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S. R. O. KOULOVA 15, PRAHA 6 Zpracovala: Bc. Lucie Richterová Schválil: ředitel školy Mgr. Josef Neufus

2 Školní rok: Minimální preventivní program 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s. r. o., kterou platí tento MPP Koulova 15, Praha 6 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Neufus Telefon Jméno školního metodika Bc. Lucie Richterová prevence Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Jméno výchovného Mgr. Soňa Klapková poradce Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Jméno školního psychologa Telefon SŠ ostatní Počet tříd 13 Počet pedagogických Počet žáků/studentů pracovníků 172 (denní forma) 36 (dálková forma) 20

3 V letošním školním roce chceme navázat na předchozí práci se studenty, kterou je chceme vést k vhodnému chování, kultivaci mezilidských vztahů, prevenci závislostí a rizikového chování, rozvoji zdravého sebevědomí, zodpovědnosti a podpoře zdravého životního stylu. Snažíme se o všestranný a zdravý rozvoj osobnosti studentů a rádi bychom je vybavili dostatkem informací k bezproblémovému přechodu do dospělosti. Základními body programu jsou: Vhodně zprostředkovat dostatek informací studentům i rodičům a pedagogům Zvládat problematické situace, naučit se v nich orientovat a vyrovnat se s nimi Kultivovat své komunikační dovednosti Naučit se zodpovědnosti sám za sebe, své chování a důsledky na své okolí Najít své místo ve skupině, spolupracovat a pomáhat si Vytvářet bezpečné a otevřené klima ve škole Minimalizovat projevy nevhodného chování mezi vrstevníky Školní preventivní tým: - ředitel školy Mgr. Josef Neufus - metodička prevence Bc. Lucie Richterová - výchovná poradkyně Mgr. Soňa Klapková vede veškeré záznamy o pohovorech s rodiči a žáky v deníku výchovného poradce, - třídní učitelé, učitelé odborného výcviku; Spolupracujeme také s: obvodní protidrogová koordinátorka pro Prahu 6, PPP pro Prahu 6, Prev-centrum Metody při realizaci prevence: Při realizaci preventivního programu jsou využívány tradiční metody a formy práce, které se osvědčily: - výklad (informace o návykových látkách, sektách ); - debaty nad současnými ožehavými problémy ve společnosti; - samostatné práce žáků - referáty a slohové práce na určená témata, práce s denním tiskem a internetem; - besedy s pozvanými odborníky, diskuse; - metody aktivního sociálního učení (komunikace, asertivita, řešení konfliktu, reflexe, sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání, asertivní techniky apod.); - propagace zdravého životního stylu na nástěnkách školy; - exkurze, filmová a divadelní představení;

4 - adaptační seznamovací kurzy pro nastupující žáky; - výměnné zahraniční pobyty, sportovní soustředění, sportovní a lyžařské kurzy; - individuální přístup k žákům, konzultace učitelů a moderní metody učení; - odborné soutěže - anonymní schránka důvěry Školní strategie prevence šikany Desatero základních kroků, co dělat, když 1. Sledovat atmosféru ve třídě, spolupracovat s ostatními pedagogy 2. Seznámit se svým podezřením vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence 3. Mezi čtyřma očima zjistit informace, názory nezaujatých svědků, vždy pořídit zápis rozhovoru 4. Chránit oběť šikany, podporovat a zjistit od ní co nejvíc informací. Pozor na častou nechuť z různých důvodů mluvit o svých problémech 5. Provést rozhovor s agresory, případně jejich vzájemnou konfrontaci 6. Spolupracovat s rodiči obou stran 7. Rozebrat vhodně situaci se třídou 8. Dále pracovat se vztahy ve třídě 9. Třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence vždy informuje rodiče o zjištěných skutečnostech, případných opatřeních a trestech 10. V případě pokročilé šikany, kterou škola sama nezvládne, se škola obrátí na specializované instituce (PPP, dětský psycholog, Policie ČR ) Činnosti vyučujících Jednotliví vyučující a vedoucí pracovníci školy se snaží komunikovat a spolupracovat se žáky, vést je k pozitivnímu myšlení. Ve věkové skupině let nabývá na významu vrstevnická interakce, je proto nejefektivnější použít jako hlavní metodiku prevence skupinové formy působení a aktivní sociální učení. Nezastupitelnou roli má třídní učitel, který zná konkrétní podmínky a situaci jednotlivých žáků, výukové problémy a nejčastěji řešené výchovné problémy. Na základě těchto informací může vhodně a cíleně působit během vyučovacího procesu. Učitel se snaží v rámci skupinové výuky o podporu týmového řešení problémů, toleranci, spolupráci a respektování názoru druhého, také o snahu žáků prosadit se. Minimálně jednou měsíčně je uspořádána třídnická hodina, na které se rozebírají problémy ve třídě. Třídní učitel rovněž upozorní na možnost konzultace s výchovným poradcem.

5 Prevence prostupuje celým výchovně vzdělávacím procesem, výchova prevence rizikového chování se prolíná mezipředmětově, s tímto faktem se počítalo při tvorbě ŠVP. Vzdělání v této oblasti se týká všech pedagogických pracovníků, ti by měli trvat na dodržování pravidel Školního řádu, jasně vymezit mantinely. Každoročně aktualizujeme seznam žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, tento seznam je k dispozici u výchovného poradce. Seznam literatury, DVD Naše škola má knihovnu, která obsahuje řadu DVD a knih věnujících se problematice prevence. Tyto materiály jsou pravidelně žákům představovány v hodinách občanské nauky. Název Autor Signatura Drogová závislost Presl, J. on - 015a Hry pro posílení psychické odolnosti Portmannová, R. on Chytré drogy Kühnl, R. on Já se z těch rodičů zblázním - Jak zlepšit vztahy s rodiči Vedralová, J. on Jak se vyhnout AIDS Johnson, E. on Menšiny a migranti v České republice Šišková, T. on Množiny lásky Brtníková, M. on Sex? AIDS! Brtníková, M. a kol. on Tajná zpráva z planety X - alkohol, drogy, hry, jóga Nešpor, K. on Terapie homosexuality Kolektiv autorů on Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem Nešpor, K. on DVD Etiketa 1 Etiketa 2 Katka Kultura života otázky bioetiky Kyberšikana Neonacismus a extremismus Obnovitelné zdroje energie Odpadky do lesa nepatří!

6 Pravda o drogách Řekni drogám ne! Sexuální výchova aneb o sexu od A až do Z Šikana, rasismus a xenofobie ve škole Štěstí přeje připraveným Ten park není můj Výchova a prevence v oblasti požární ochrany Závislost na počítačových hrách a automatech Přehled legislativy pro oblast prevence Zákony: - 91/1998 Sb. o rodině; - 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí; - 167/1998 Sb. o návykových látkách; - 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; - 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy; - 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon s účinností od ; - 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Vyhlášky: - 72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných; - 73/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; - 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Metodické pokyny, předpisy MŠMT: / vymezuje netolismus a patologické hráčství jako velmi rizikový vliv pro zdravý rozvoj mladé generace; / k výchove proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance; / k prevenci sociálně patologických jevů ve škole; / k prevenci šikanování; / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví;

7 / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže na dětech a mládeži páchané; / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu; / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Ostatní dokumenty: /2004 Národní strategie protidrogové politiky na období ; - Protidrogová strategie EU na období ; - Úmluva o právech dítěte; - Školní rád. Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence Prev Centrum ředitel sdružení: Mgr. Ondřej Počarovský Meziškolská 1120/2, Praha 6 Tel.: , Fax: Nízkoprahové služby vedoucí programu: Mgr. Barbora Klicperová Tel.: , Fax: Programy primární prevence vedoucí programu: PhDr. Alena Petriščová Tel.: , Fax: Ambulantní léčba vedoucí programu: Mgr. Alexandra Roubalová Tel.: ,Fax:

8 PPP Praha 6 Vokovická 32/3, Praha 6 ředitelka: PhDr. Kateřina Fidrhelová tel.: , Preventivně informační skupiny Policie České republiky Policejní prezidium ČR, Preventivně informační skupina plk. PhDr. Jiří Vokuš kpt. Mgr. Zuzana Pidrmanová republikový koordinátor preventivních činností Policie ČR tel.: , fax: e -mail: kpt. Mgr. Hana Švecová Strojnická 27, Praha 7 tel.: kpt. Bc. Kateřina Bílková tel.: e -mail: Správa hl. m. Prahy, Policie ČR, PIS npor. Bc. Eva Brožová krajský koordinátor preventivních činností na stejné adrese i telefonickém, faxovém a mailovém spojení - npor. Bc. Eva Brožová Kongresová 2, Praha 4 tel.: , mobil: , Stanovení cílů MPP Dlouhodobé cíle prevence Naší dlouhodobou preventivní strategií je nejenom žáka vzdělávat, ale též jej vychovávat. Do výchovně-vzdělávacího procesu je zaváděna prevence rizikového chování (zejména kouření, užívání alkoholu, drog, gambling, agresivita, šikana, rasismus), etická výchova (tolerance, úcta, osvojování společenských norem) a ekologická výchova. Cílem je udržet a posilovat komunikaci učitel žák, učitel rodič, posilovat důvěru ve výchovného poradce a

9 školního metodika prevence. Rodičům žáků školy poskytovat informace o prevenci rizikových forem chování. Neustále by měl být zdůrazňován význam a smysl povolání ve službách a nutnost charakteru osobnosti v této profesi (nikdo nezaměstná nezodpovědného, rizikového člověka do provozu služeb, kde je nutná komunikace se zákazníkem, manipulace s penězi, slušný vzhled pracovníka apod.). Žáci jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti a účasti na reprezentaci školy (rozvíjení image školy na veřejnosti - gastronomické akce a soutěže, dny otevřených dveří apod.), spolu se svými třídními učiteli se podílejí na upevňování třídního kolektivu, na vytváření příznivého školního prostředí, na udržování pořádku a na výzdobě školy, jsou vychováváni ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Samozřejmě se předpokládá, že se žáci získanými vědomostmi a dovednostmi budou řídit i ve svém osobním životě. Krátkodobé cíle prevence Krátkodobé cíle prevence bezprostředně navazují na dlouhodobou preventivní strategii školy. Dále se budeme snažit se zlepšovat sociální klima ve škole, zlidšťovat vztahy učitel-žák, zmírňovat dopady poruch učení, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet jejich sociální dovednosti a psychickou odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům. V letošním školním roce se školní preventivní tým rovněž zaměří na snížení absencí, jak omluvených, tak neomluvených, neboť statistika absencí v předcházejícím školním roce ukázala zvyšující se trend. Způsob hodnocení efektivity Během MPP bude zjišťována zpětná vazba formou osobních rozhovorů se žáky, jejich rodiči, pedagogy, diskuzí se žáky, popř. dotazníkovou metodou.

10 Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny a) Pedagogové Ředitel školy vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů, pověřuje vhodné pracovníky funkcí výchovného poradce a školního metodika prevence, zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit,. zajišťuje zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v řádu školy, provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve škole. V předchozím školním roce se odborných vzdělávacích aktivit v rámci MPP zúčastnil hlavně ŠMP, který pravidelně do PPP na Praze 6 a je v kontaktu s protidrogovou koordinátorkou Městské části Praha 6. Rovněž výchovný poradce se pravidelně účastní setkávání výchovných poradců pro Prahu 6 v PPP. b) Rodiče Klademe silný důraz na spolupráci rodiče se školou, a tak nejen na třídních schůzkách upozorňujeme rodiče na možnost výskytu sociálně nežádoucího chování dětí ve škole i mimo ni, podrobně je seznamujeme se změnami v chování dítěte při jakékoli závislosti, nalézáme společně postup při řešení problémů, sdělujeme jim kontakty na příslušná poradenská zařízení. Pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků pořádáme první třídní schůzky v červnu, abychom navodili partnerský vztah rodič-škola se společným zájmem úspěšné ukončení studia jejich dítěte na naší škole a vychovat zdravě sebevědomého a zodpovědného člověka a zručného a poctivého pracovníka. c) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Témata prevence nejčastěji probíhají v hodinách občanské nauky zejména formou řízené diskuse, interaktivní hry, besedy, dále formou odborných přednášek a besed. Téma třída plán poznámky Tlak skupiny ČK1, G1 září Kulturní rozdíly ČK1, G1 říjen Současné problémy společenského života ČK1, G1 listopad Sociálně patologické jevy ČK1, G1 leden Lidská důstojnost, šikana ČK1, G1 únor

11 Problematika mládeže alkohol, drogy, hazard, gamblerství, poruchy příjmů ČK1, G1 duben - květen potravy Extremismus ČK2, G2 říjen Ohniska napětí v současném světě ČK2, G2 únor Globalizace, globální problémy lidstva, pandemie, problematika AIDS ČK2, G2 březen - duben Ochrana za mimořádných okolností, první ČK2, G2 květen pomoc Kriminalita mladistvých ČK3 listopad Morálka, pomoc sociálně potřebným ČK3 březen - květen Psychický vývoj, sebepoznání osobnosti, motivace G4 říjen - prosinec Sociální problémy, nerovnost, fungování rodiny N1D říjen - prosinec Náročné životní situace, etika N1D únor - duben Vyučovací předmět Základy přírodních věd obsahuje témata související s prevencí: organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi, vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, ekologické využití odpadů. Akce pro žáky Srpen: seznamovací kurz pro 1. ročníky Září - říjen: odborné exkurze a soutěže Listopad - prosinec: ozvěny Antifetfestu, odborné exkurze, školní výlety, turnaj ve floorballu, Vánoční trhy Prahy 6 Leden únor: lyžařský kurz pro 1. ročník Únor - březen: barmanský kurz, sommelierský kurz, maturitní ples Duben - květen: Erasmus+ (zahraniční pracovně-poznávací pobyt pro studenty 3. ročníku) Červen: odborné exkurze, školní výlety Další jednorázové časově nezařazené akce: pravidelné snídaně s Výchovným poradcem, výstavy, návštěvy kulturních institucí, odborné akce školy, odborné soutěže, spolupráce s partnery, sportovní turnaje.

12 Evaluace MPP Minimální preventivní program je určen pro všechny třídní skupiny. Při výskytu problémů operativně upravujeme naše aktivity ve třídách. Snažíme se zavést jednoduchá měřítka, podle kterých poměřujeme situaci v jednotlivých školních rocích. Sledujeme výskyt sociálně patologických jevů ve škole (i počet udělených výchovných opatření, řešených případů jednotlivých negativních jevů). Ve třídních kolektivech provádíme dotazníková šetření ke zjišťování vztahu žáků ke kouření, pití alkoholu, k užívání drog, promiskuitě apod. Podle dotazníkových výsledků pak zaměřujeme svoje výchovné působení. V Praze dne

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více