V Z O R S M L O U V Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Z O R S M L O U V Y"

Transkript

1 V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní podobě mezi Žadatelem o sociální službu: Pan/í: Narozen: Trvale bytem: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Poskytovatelem sociální služby: Organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Golovinova 1559, Kadaň, IČ , zastoupená ředitelkou organizace Ing. Lenkou Milákovou Středisko: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, Sídliště 232, Mašťov Služba: Domov pro seniory (v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel )

2 V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505 níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli výše uvedené strany tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory a domově pro osoby se zdravotním postižením Mašťov (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ): I. Rozsah poskytování sociální služby 1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli základní činnosti při poskytování služby: a) ubytování b) stravování, c) úkony péče d) základní sociální poradenství 2) Poskytovatel zajistí sociální služby nejméně v té kvalitě, kterou zaručují standardy kvality sociálních služeb. II. Ubytování 1) Uživateli se poskytuje celoroční ubytování v: o Jednolůžkovém pokoji o Dvoulůžkovém pokoji 2) K pokoji náleží: a) balkon

3 b) klíč od pokoje c) sociální zařízení (sprchový kout, WC) d) předsíňka se šatní stěnou 3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: o lůžkem o nočním stolkem o šatní skříní o stolem + dvěma židlemi o stropním světlem

4 Po dohodě s poskytovatelem si uživatel může pokoj vybavit vlastním nábytkem (jmenný seznam věcí je uveden na soupise věcí, který je součástí osobního spisu uživatele). 4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Uživateli v domově také: o jídelnu o společenskou místnost s televizorem o volnočasové aktivity, o rehabilitaci, tělocvičnu o kuřárnu o zahradu

5 5) Ubytování zahrnuje také: o topení o teplou a studenou vodu o elektrický proud o úklid o praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení o odvoz komunálního a nebezpečného odpadu

6 6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. 7) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 8) Uživatel je povinen mít povolení od Poskytovatele k používání elektrických spotřebičů (např. varná konvice, lampičky, elektrický šicí stroj, lednice apod.). Revizi těchto elektrických spotřebičů zajistí Poskytovatel 1x za rok. Uživatel si tyto revize hradí sám a to měsíčně poměrnou částkou za každý spotřebič. (viz vnitřní předpisy). 9) Uživatel musí dodržovat bezpečnost požární ochrany (viz. Vnitřní pravidla), se kterými je seznámen při nástupu do domova (uživatel je povinen respektovat zákaz používání otevřeného ohně v prostorách domova, kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách).

7 III. Stravování 1) Uživateli je poskytována celodenní strava. Poskytovatel je povinen zajistit uživateli stravu. (2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku schváleného ústavním lékařem, podle počtu poskytovaných jídel, kalkulace a dle vnitřních pravidel domova pro seniory. (3) V případě potřeby je Poskytovatel schopen zajistit stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele, seznam diet je uveden ve vnitřních pravidlech domova pro seniory.

8 IV. Péče 1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli v rámci péče tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti ergoterapie, fyzioterapie f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V. Základní sociální poradenství 1) Poskytovatel je povinen podle zákona zajistit uživateli základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném v 3 vyhlášky č.505/2006 Sb. Poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a jiných formách pomoci, dále o základních právech a povinnostech a o možnostech využívání běžných zdrojů (dostupnosti lékařských služeb, kulturní vyžití, informace o jiných organizacích a institucích)

9 VI. Fakultativní (nenárokové) činnosti Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Uživateli následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v či. odst. 1, dále čl. II, III a IV zákona č. 108/2006Sb, o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505, které uživatel hradí ze svých příjmů: 1) Pedikúra dle ceníku pedikérky 2) Kadeřnice dle ceníku smluvní kadeřnice 3) Masáže 5 Kč za úkon (bez lékařského předpisu) 4) Perličková koupel 5 Kč za úkon (bez lékařského předpisu)

10 5) Doprava ve vlastním zájmu 1Kč/km 6)Drobné nákupy 5,- Kč 7)Velký nákup mimo obec Mašťov 30 Kč 8)Poskytnutí PC s připojením na internet 50 Kč/měsíc 9) Doprovod na kulturní nebo společenskou akci mimo zařízení 10) Doprava služebním vozidlem do 50 km 11)Běžné pochůzky /pošta, MÚ,./

11 12) Úhrada za soukromé elektrospotřebiče 13) Provedení vyčištění odpadu z důvodu zanesení v opilosti nebo opakovaného ucpání klienty 14)Provedení hygieny a úklid pokoje, toalety z důvodu opilosti, znečištění Tyto činnosti jsou vykazovány Poskytovatelem měsíčně a hrazeny Uživatelem vždy zpětně k 15tému následujícího měsíce. Částka je hrazena z kapesného do provozní pokladny. VII. Místo a čas poskytování sociální služby 1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením provozovaném Poskytovatelem v Mašťově, Sídliště 232.

12 2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. hodin 24 denně Služba Sazba za den Úhrada za měsíc (30dnů) Ubytování x x Strava x x Celkem x x VIII. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za sjednané služby podle 73 zákona č.108/2006sb: 2) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. 3) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V případě kdy příspěvek na péči v den podpisu smlouvy nebyl ještě stanoven, či bude-li v průběhu trvání smlouvy navýšen, náleží zpětné vyplacení příspěvku na péči ode dne přiznání za dny poskytované péče Poskytovateli.

13 4) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, jestliže o to požádá a to do 8 dnů od požádání. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zálohově za veškeré služby za daný měsíc zároveň s výplatou důchodů (hromadný seznam ČSSZ Praha), vždy k 15tému dni v daném kalendářním měsíci (za ubytování, stravu a za poskytování péče) na účet poskytovatele: č. ú.: /0100 vedený u Komerční Banky v Kadani, nebo v hotovosti do provozní pokladny Poskytovatele. Úhrada musí být připsána na účet nebo uhrazena do pokladny nejpozději do posledního dne měsíce, za který má být úhrada zaplacena. 5) Uživatel je povinen bez prodlení doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 6) Vrácení úhrady při pobytu mimo Domov se řídí vnitřním předpisem Domova. 7) Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 8 tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu.

14 IX. 1) Osobní cíl uživatele 1. Zachování v maximální možné míře svůj dosavadní styl života 2. Umožnění využití institucí, které poskytují služby veřejnosti /kadeřník, pedikérka, kavárna aj./ 3. Vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život 4. Zachovat kontakt s okolím, s přáteli, s rodinou 5. Zvyšovat soběstačnost, zlepšovat schopnost samostatně se pohybovat 6. Pečovat o dobré zdraví a pohodu 7. Podporovat zvýšení orientace 8. Udržovat hygienické návyky 9. Podílet se na aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem a základními Vnitřními pravidly týkajících se uživatelů Domova, v němž se poskytuje sociální služba dle této Smlouvy. Uživatel prohlašuje, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. X.

15 XI. Osobní doklady, dokumenty, údaje 1) Uživatel bere na vědomí a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje souhlas s tím, aby Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov shromažďoval a zpracovával a uchovával osobní a citlivé údaje o své osobě, které mají spojitost s poskytovanými sociálními službami, v rozsahu, který umožňuje poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 2) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel shromažďuje osobní a citlivé údaje uživatele a tyto bude dále shromažďovat, zpracovávat sociální pracovnice, zdravotní sestry a pracovníci v sociální péči v informačním elektronickém systému poskytovatele a v písemné podobě. 3) Uživatel si přeje mít občanský průkaz uložen: a) u uživatele b) v ordinaci, kde OP je uzamčen v úložném prostoru k tomu určeném 4) Dokumenty vydané ostatními institucemi (např. ČSSZ, Městský úřad, soudy, apod.) během poskytování sociální služby budou uloženy: a) u uživatele b) v dokumentaci, kterou vede sociální pracovnice

16 XII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí 7 dní. 2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: zamlčení výše příjmu nebo jeho změn nezaplacení úhrady porušení povinností, které vyplývají z domácího řádu a vnitřních přepisů poskytovatele a se kterými byl uživatel seznámen b) jestliže osobní poměry uživatele přestaly být ve shodě s podmínkami cílové skupiny tak, jak jsou vymezeny ve zřizovací listině. c) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí služby podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 505/2006 Sb.) 3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. 4)Tyto výpovědi jsou platné pouze v písemné podobě.

17 XIII. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. XIV. Ostatní ujednání (1) Poskytovatel projedná do jednoho měsíce od nástupu do zařízení s uživatelem jeho osobní cíle, individuální plán a ustanoví klíčového pracovníka, který mu bude nápomocen. (2) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. (3) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. Veškeré změny, které se budou týkat této Smlouvy, budou řešený písemnými Dodatky ke smlouvě. (4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich

18 pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. (5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Mašťově dne: podpis a razítko Poskytovatele podpis uživatele

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více