SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace IČ: Bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa Číslo účtu: /0300 se sídlem: Školní 2213, Česká Lípa zastoupené: Mgr. Evou Stehlíkovou, ředitelkou v textu této smlouvy dále jen poskytovatel v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006, v platném znění, uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory podle zákona č. 108/2006 Sb., 49 a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 15, v platném znění (v textu této smlouvy dále jen smlouva ): I. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Sjednaná služba je poskytována v Domově pro seniory LADA provozovaném poskytovatelem v České Lípě, Ústecká 2855, dále jen domov. 2. Sjednaná služba je poskytována nepřetržitě po dobu platnosti smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli službu dle jeho individuálních potřeb: a) základní sociální poradenství c) stravování (oddíl IV.) b) ubytování (oddíl III.) d) úkony péče (oddíl V.) 2. Uživateli mohou být individuálně dle nabídky poskytovatele poskytovány fakultativní činnosti.

2 III. Ubytování 1. Uživateli se poskytuje ubytování v(ve) jedno/dvou lůžkovém pokoji č. x 2. K pokoji náleží: a) bezbariérové soc. zařízení (sprchový kout, WC) 3. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: a) lůžko d) skříňka komoda b) noční stolek e) skládací stůl c) šatní skříň s trezorem f) police Po dohodě s poskytovatelem si uživatel může pokoj dovybavit vlastními drobnými předměty. 4. Mimo pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v domově také: a) jídelnu g) knihovnu b) terasu h) tělocvičnu c) otevřenou terasu i) salonek d) zahradu j) dále je v zařízení středisko osobní e) společenskou místnost hygieny, ordinace zubního a f) výtvarnou dílnu praktického lékaře, kadeřnictví 5. Ubytování zahrnuje také energie, teplo, teplou a studenou vodu, úklid, praní, drobné opravy ošacení, ložního a osobního prádla, a jejich žehlení. 6. Poskytovatel je povinen udržovat ve stavu způsobilém prostory určené k ubytování a k užívání. 7. Uživatel je povinen řádně užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování. 8. Po domluvě se sociální pracovnicí si uživatel může přinést vlastní nebo nově zakoupený malý elektrický spotřebič. U všech vlastních elektrických spotřebičů je nutné 1 krát ročně provést revizi u odborně způsobilé osoby. Revizi těchto elektrických spotřebičů může zajistit i poskytovatel. Uživatel si tyto revize hradí sám. IV. Stravování 1. Uživateli je poskytována celodenní strava. Poskytovatel nabízí uživateli z těchto typů celodenní stravy: 2

3 a) normální v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) b) diabetická v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře + 2. večeře) 2. Strava je zajišťována dodavatelsky z Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, která má právo ve výjimečných odůvodněných případech možnost změny jídelního lístku. 3. V případě potřeby a na základě volby uživatele je poskytovatel schopen zajistit stravování podle individuálního stravovacího režimu uživatele. Uživatel má právo vybrat si typ celodenní stravy dle svého uvážení. Pokud si však vybere typ stravy, která nekoresponduje s doporučením lékaře, bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za následky jeho rozhodnutí. V. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli, tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2. Rozsah a průběh jednotlivých činností je stanoven na základě individuálního plánu péče uživatele a může být na přání a dle zdravotního stavu uživatele upravován, měněn, přehodnocován. VI. Fakultativní činnosti 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli fakultativní činnosti nad rámec základních činností za poplatek, rozsah a výše úhrad jednotlivých činností je stanoven v Ceníku fakultativních činností, který je spolu s dalšími informacemi pro uživatele k dispozici ve společenské místnosti domova. 2. Fakultativní činnosti: a) přeprava vozidlem organizace na území města pouze s doprovodem pracovníka b) pedikúra ve středisku osobní hygieny c) zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko, mechanický vozík) d) kopírování materiálů - černobílé e) telefonické vyřizování záležitostí uživatelů 3

4 VII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., 49 a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 15 o sociálních službách, v platném znění. 2. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování stravy a ubytování, a to ve výši: 160,- Kč / celodenní strava, popř. 75,- Kč / oběd 200,- Kč / den - ubytování 3. Jestliže by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 2. tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, úhrady se sníží. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V takovém případě se sjednává Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou. 4. Uživatel se zavazuje, že do 8 dnů od nástupu do domova nahlásí na ÚŘAD PRÁCE ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci, ul. Paní Zdislavy 419, Česká Lípa, dle zákona č. 108/2006 Sb., 18, změnu bydliště a bankovní spojení pro zasílání příspěvku na péči. V případě potřeby s tímto pomáhá domov. 5. Pokud uživatel zažádal o zvýšení stávajícího příspěvku na péči a po celou dobu vyřizování mu byla poskytována služba, náleží zpětně celá částka příspěvku na základě této smlouvy poskytovateli. 6. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů dle Ceníku fakultativních činností. 7. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně poskytovatele nebo převodem na účet poskytovatele č /0300, vedeného u ČSOB Česká Lípa. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele do 15. dne daného kalendářního měsíce. 8. Variabilní symbol pro hrazení úhrad je 200XXXX. 9. Uživatel je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č.110/2006 Sb., v platném znění, o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je uživatel povinen doložit při nástupu do domova a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů po 4

5 posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 10. Přeplatky na úhradách za služby (vratky) poskytované poskytovatelem podlé této smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování uživateli předat nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen, přeplatek vyplatit uživateli v hotovosti nebo na bankovní účet nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. Uživatel, který má sníženou úhradu za pobytové služby z důvodu nedostatečného příjmu na jejich úhradu, se bude vratka vyplácet jako rozdíl mezi neuhrazenou částkou za pobyt a vypočítanou vratkou. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k nevyplacení vypočítané vratky. Přeplatky na úhradách za služby se řídí směrnicí Pobyt klienta mimo domov. 11. V případě, že se uživatel v den předání vyúčtování nenachází v domově, může mu poskytovatel předat vyúčtování a případný přeplatek nejpozději po jeho návratu do domova, pokud se před odjezdem uživatel s poskytovatelem nedohodne jinak. 12. Zamlčel-li uživatel skutečnou výši svého příjmu, při jeho doložení je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. 13. Úhrady za ubytování a stravování se mění v souladu se změnami výše uvedeného zákona a vyhlášky. VIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly domova, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy a že jim plně rozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tyto pravidla dodržovat. IX. Ukončení trvání této smlouvy, výpovědní důvody a lhůty 1. Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí dva kalendářní měsíce a její účinnost nabývá prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, pokud se strany nedohodnou jinak. 2. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména: nezaplacení úhrady za činnosti a služby 5

6 b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel domova. Za hrubé porušení se považuje zejména: hrubé chování vůči spolubydlícím, jejich návštěvám a personálu domova poškozování věcí a zařízení v majetku poskytovatele 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí jeden kalendářní měsíc a její účinnost nabývá prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi, pokud se strany nedohodnou jinak. X. Doba platnosti smlouvy 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem: dd.mm.rrrr XI. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva obsahuje celkem x stran a je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich práv a svobodné vůle. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V České Lípě dne: dd.mm.rrrr Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka razítko poskytovatele podpis uživatele 6

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č.

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. Smlouva o poskytnutí sociální služby č. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník mezi 1) Domovem Korýtko, příspěvkovou organizací sídlem: Petruškova

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více