7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI"

Transkript

1 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním vytvoří škola podmínky vhodné pro plnění vzdělávacích plánů obsažených v ŠVP, a to s ohledem na možnosti a potřeby těchto žáků. ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami studující podle mimořádného osobního plánu podmínkou pro umožnění studia žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle mimořádného osobního plánu je žádost rodičů a předložení odborného posudku ze specializovaného pracoviště řediteli školy pokud příslušné poradenské zařízení diagnostikovanému žákovi nedoporučí individuální studijní plán, vypracuje třídní učitel mimořádný osobní plán výuky, který respektuje doporučení poradenského zařízení a kterým žák naplňuje příslušné výstupy ŠVP třídní učitel v mimořádném osobním plánu žáka blíže popíše specifické metody výuky a způsoby práce ve výuce, které jsou nutné k zohlednění žákovy speciální vzdělávací potřeby mimořádný osobní plán výuky je tvořen na jeden školní rok a navazuje na vědomostní, dovednostní nebo interpretační úroveň dosaženou v roce předchozím mimořádný osobní plán schvaluje ředitel školy při vývoji obtíží žáka je možné učební plán upravovat na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku, jejíž obsah naplňuje výstupy ŠVP pro příslušný ročník základního studia, její náročnost a způsob vykonání jsou vždy v přímé návaznosti na žákův mimořádný osobní plán na vysvědčení je žák klasifikován v souladu s klasifikačním řádem školy a hodnotí se úroveň plnění mimořádného osobního plánu s přihlédnutím ke skutečným možnostem daného žáka ŠVP ZUŠ CHRUDIM 381/389

2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami studující podle individuálního studijního plánu žák se speciálními vzdělávacími potřebamije diagnostikován prostřednictvím školských poradenských zařízení (PPP, SPC), vždy za spolupráce s rodiči podmínkou pro umožnění studia žáka podle individuálního studijního plánu je žádost rodičů a předložení odborného posudku ze specializovaného pracoviště, z něhož pro školu vyplývá doporučení individuální studijní plán zpracovat žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je v takovém případě vytvořen na jeden školní rok individuální studijní plán, který navazuje na vědomostní, dovednostní nebo interpretační úroveň dosaženou v roce předchozím plán je stanoven tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky formulovanými v RVP ZUV a skutečnými možnostmi žáka individuální studijní plán schvaluje ředitel školy při vývoji obtíží žáka je možné studijní plán upravovat na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku, jejíž obsah a náročnost jsou vždy v přímé návaznosti na individuální studijní plán na vysvědčení je žák klasifikován v souladu s klasifikačním řádem školy a hodnotí se úroveň plnění individuálního studijního plánu s přihlédnutím ke skutečným možnostem daného žáka PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání o této povinnosti jsou rodiče informováni na přihlášce ke studiu a ve školním řádu škola je bezbariérová v prvním nadzemním podlaží ŠVP ZUŠ CHRUDIM 382/389

3 8.0 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žáci s mimořádnými schopnostmi a zájmem studující podle mimořádného osobního plánu Pro ţáky s mimořádnými schopnostmi a zájmem zajišťuje ZUŠ Chrudim individuální podmínky pro rozvoj jejich talentu. Pokud jsou u některého ţáka odhaleny mimořádné schopnosti a zájem, učitel hlavního oboru po dohodě s rodiči navrhne v rámci základního studia pro tohoto konkrétního ţáka navýšení minimální hodinové dotace jeho studijního zaměření a vypracuje na začátku daného školního roku písemnou ţádost o navýšení minimální hodinové dotace s jejím řádným odůvodněním. Cílem studia ţáka s mimořádnými schopnostmi a zájmem by pod vedením jeho učitele měla být přijímací zkouška na konzervatoř nebo jinou střední, případně vysokou školu s uměleckým zaměřením, příprava na soutěţ nebo jinou důleţitou reprezentaci školy. V hudebním oboru lze navýšit základní hodinovou dotaci hlavního oboru aţ na dvě individuální vyučovací hodiny týdně a ţákovi je umoţněno se do maximální moţné hloubky vzdělávat v nepovinném šestém a sedmém ročníku předmětu Hudební nauka. Ten je vyučován formou speciální hudební nauky a jeho konkrétní náplň i metody výuky jsou kaţdoročně přizpůsobovány potřebám a zájmům ţáků v aktuální skupině. Konečné rozhodnutí o povolení této formy studia náleţí řediteli školy. Ve VO, TO a LDO můţe být ţákovi s mimořádnými schopnostmi a zájmem umoţněna docházka i do jiných studijních skupin (neţ do kterých je dle svého základního studia a příslušného ročníku řádně zařazen) a můţe s ním být pracováno individuálně tak, aby jeho schopnosti mohly být po všech stránkách maximálně rozvinuty. Návrh konkrétní realizace a organizace takové výuky vypracuje písemně a s řádným odůvodněním třídní učitel a předá tuto ţádost vţdy na začátku příslušného školního roku ke konečnému schválení řediteli školy. Ředitel školy vydává rozhodnutí o mimořádném navýšení hodinové dotace pro ţáka s mimořádnými schopnostmi a zájmem s platností pro jeden školní rok. Prokáţe-li ţák mimořádné studijní výsledky, můţe mu být navýšená hodinová dotace přiznána opakovaně. Ţáci s mimořádnými schopnostmi a zájmem plní očekávané výstupy základního studia do větší hloubky neţ je běţné a je s nimi pracováno do mnohem větších detailů a souvislostí tak, aby mohli svůj talent maximálně rozvinout. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 383/389

4 Žáci mimořádně nadaní studující podle individuálního studijního plánu Pokud je ţák příslušným poradenským zařízením diagnostikován jako mimořádně nadaný a vyţadující zvláštní péči, je takovému ţákovi vytvořen individuální studijní plán na jeden školní rok. V hudebním oboru lze navýšit základní hodinovou dotaci hlavního oboru aţ na dvě individuální vyučovací hodiny týdně a ţákovi je umoţněno se do maximální moţné hloubky vzdělávat v nepovinném šestém a sedmém ročníku předmětu Hudební nauka. Ten je vyučován formou speciální hudební nauky a jeho konkrétní náplň i metody výuky jsou kaţdoročně přizpůsobovány potřebám a zájmům mimořádně nadaných ţáků v aktuální skupině. Konečné rozhodnutí o povolení této formy studia náleţí řediteli školy. Ve VO, TO a LDO můţe být mimořádně talentovanému ţákovi umoţněna docházka i do jiných studijních skupin (neţ do kterých je dle svého základního studia a příslušného ročníku řádně zařazen) a můţe s ním být pracováno individuálně tak, aby jeho talent mohl být po všech stránkách maximálně rozvinut. Návrh konkrétní realizace a organizace takové výuky vypracuje písemně a s řádným odůvodněním třídní učitel a předá tuto ţádost vţdy na začátku příslušného školního roku ke konečnému schválení řediteli školy. Individuální studijní plán schvaluje ředitel školy. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 384/389

5 9.0 HODNOCENÍ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Hodnocení žáků Principy hodnocení: Hudební obor Cílem a základem kaţdého hodnocení v hudebním oboru je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro ţáky motivující. Při hodnocení dáváme ţákovi vţdy jasně najevo, ţe se nehodnotí jeho osoba, ale konkrétní ověřovaný výkon. Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok kaţdého ţáka. Klasifikuje se vţdy jen dostatečně probraná a procvičená látka. Hodnocení probíhá průběţně v celém časovém období. Ţáky cíleně vedeme k sebehodnocení a k sebekontrole. V předmětu Praxe v souboru dáváme ţákům při hodnocení vţdy jasně najevo, ţe se hodnotí zejména smysl pro spolupráci a spoluodpovědnost za kolektivní výkon. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 385/389

6 Ţáci 1. stupně vykonávají kaţdoročně povinnou postupovou zkoušku. Ţáci 2. stupně vykonávají závěrečnou zkoušku ve 4.ročníku. Při pololetní i závěrečné klasifikaci přihlíţíme k úrovni přípravy a interpretace v jednotlivých hodinách ţáka, úrovni interpretace při jeho veřejných vystoupeních, při postupových a závěrečných zkouškách. Klasifikační řád je součástí školního řádu, který je k nahlédnutí na stránkách školy (www.zuschrudim.cz).s Literárně dramatický obor Klasifikace v tomto oboru je velice specifickou záleţitostí. Neplatí zde hodnocení správně nesprávně. Hodnotí se, jak zdařilý byl celý projekt (určitý dramatický či literární útvar), ne kdo byl dobrý či špatný. Kaţdý ţák má dosáhnout co nejvyšší úrovně při zachování různosti a odlišnosti individualit ve skupině. Velice důleţité je pozitivní hodnocení, které vychází z předpokladu, ţe kaţdý ţák se snaţí maximálně vyuţít svých schopností a hraje, jak nejlépe dovede. Kaţdý je individualitou a můţe obohatit skupinu jako celek a dodat jí osobitost. Je hodnocen podle toho, jaký udělal pokrok, jak dokáţe spolupracovat s ostatními, jak je tvořivý, jak dokáţe přijímat kritiku a poučit se z ní. V dramatické výchově je nutný demokratický styl vedení, partnerství učitele a ţáka, respektování ţáka jako osobnosti. Ţáci jsou hodnoceni slovně během vlastní tvořivé práce v hodinách. Ta se pak zúročí v pořadech a soutěţích. Taneční obor Hodnocení v tanečním oddělení je specifické zejména tím, ţe se nehodnotí jen technická stránka provedení, ale i proţitek, výraz a tanečnost. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 386/389

7 Hodnocení by mělo být pro ţáky motivující, mělo by se v něm vyzdvihnout zejména to, co se ţákovi daří. Při hodnocení je důleţité, aby ţák vnímal, ţe se nehodnotí jeho osoba, ale konkrétní ověřovaný výkon. Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok kaţdého ţáka, na to, jak se přiměřeně míře svému talentu zdokonaluje. Hodnocení probíhá průběţně v celém časovém období a to jak slovní formou, tak i známkováním a odměňováním obrázky a nálepkami do notýsků, které si ţáci nosí do hodiny. Ţáky cíleně vedeme k sebehodnocení, aby sami hledali své chyby a aby se u nich rozvíjela zdravá tvořivá soutěţivost. Při závěrečné klasifikaci přihlíţíme k úrovni přípravy v jednotlivých hodinách ţáka, úrovni interpretace při jeho veřejných vystoupeních, při postupových a závěrečných zkouškách. Známky na vysvědčení jsou výsledkem celkového přístupu k práci, snahy a talentu ţáka. Výtvarný obor Průběţné hodnocení výsledků je prováděno slovně vţdy v závěru vyučovací lekce nejprve s jednotlivci a po té s celou skupinou. Hodnotí se osobitost výtvarného projevu, nápad, správné rozvrţení v ploše, zvládnutí řemeslné techniky, barev, kresby, stínování apod. Známky na vysvědčení jsou výsledkem celkového přístupu k práci, snahy a talentu ţáka. Hodnocení probíhá formou předloţení prací jednotlivých ţáků za pololetí, kdy se k hodnocení mohou vyjádřit i ostatní ţáci. Vyučující pak sám udělá závěr a ohodnotí ţáka známkou. Ukončení I. a II. stupně základního studia: Ţáci zakončí I. stupeň absolvováním 7. ročníku zhotovením závěrečné práce většího výtvarného celku. Ţáci II. stupně absolvováním 4. ročníku a závěrečnou prací v 3. ročníku Ţák si sám, nebo po dohodě s učitelem vybere téma, které výtvarně zpracuje. Systematicky pracuje na větším výtvarném celku. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 387/389

8 Ţák, který končí I. nebo II. stupeň základního studia a plně se věnuje přípravě na talentové zkoušky v rámci přijímacího řízení na vyšší typy škol, plní tím ustanovení Vyhlášky č. 71/2005 Sb. 6 a 7 odstavce 1. Postupové a závěrečné zkoušky všech oborů jsou vykonávány a hodnoceny dle klasifikačního řádu školy. Kritéria pololetní a závěrečné klasifikace žáků všech oborů jsou obsaženy v klasifikačním řádu školy. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 388/389

9 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je prostředek, který nám dává přehled o kvalitě práce školy. Pro trvalé zlepšování své práce je pro nás smysluplně provedené vlastní hodnocení školy nepostradatelné. Vyhodnocování stavu školy v různých oblastech, odhalování rizik, přijímání potřebných opatření, vyhodnocování účinnosti těchto opatření tento průběţný proces je zdrojem pro vlastní hodnocení školy. Oblasti vlastního hodnocení, které škola sleduje: - podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - podpora školy ţákům, spolupráci s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání ţáků - řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Vlastní hodnocení školy je součástí výroční zprávy. ŠVP ZUŠ CHRUDIM 389/389

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1.1 Způsoby hodnocení (klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Č.j.: /2014/ŠPE Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí organizačního řádu školy jako doplňující část školního řádu Základní školy

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011 Pracoviště Základní škola Vypracovala: PaedDr. Blanka Šťastná Číslo jednací ZŠMŠ-Sedl/120/2011

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Příloha školního řádu č. 1 Základní škola Halenkov, okres Vsetín IČO: 476 592 62 ředitel školy: Mgr. Soňa Růžičková Pravidla pro hodnocení žáků (platná od 4. 9. 2006) Obsah: - Obecná ustanovení str. 2

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah Š K O LNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 4/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla hodnocení žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 24.11.2010 1 Pravidla hodnocení žáků Významným rysem hodnocení

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více