HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz"

Transkript

1 příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah HODNOCENÍ Jakým nastavením je ovlivněn modul Hodnocení...3 Parametry hodnocení...3 Uživatelské podrole Základní práce s modulem Hodnocení...3 Přístup k hodnocení...3 Zadání hodnocení jednotlivci...4 Zadání více hodnocení z jednoho předmětu jednotlivci...6 Hromadné zadání hodnocení celé třídě / skupině...6 Škrtnutí / smazání známky...7 Existuje možnost hromadného smazání známek denního charakteru? Výčet dalších možností modulu Hodnocení Průběžná známka Známka na vysvědčení Rozsah známek na vysvědčení Jak odstranit špatně zadanou známku na vysvědčení? Kolizní stav proč nejde zadat běžná denní známky i když k předmětu má vyučující právo? Jak změnit klasifikaci Nehodnocen(a) či Neprospěl(a) po dodatečných/opravných zkouškách? Nástroj pro admina hromadné smazání známek na vysvědčení Vyjádření celkového hodnocení žáka za dané pololetí Slovní hodnocení Zadávat u slovního hodnocení i známku jako takovou? Ano Datum vydání vysvědčení Zadávání výchovných opatření Vkládání výchovného opatření žáku jednotlivci Vkládání výchovného opatření více žákům současně Uznání hodnocení v předmětu z jiné střední školy Výstupní hodnocení Praktické postřehy Vyučující má přístup k více žákům, než ve skutečnosti učí. Proč? Práva a přiřazení podrole vyučujícímu jsou v pořádku, proč ještě vidí více předmětů, než učí? Proč některý vyučující, rodič a žák nevidí v tabulce hodnocení žáka záložku Slovní hodnocení?

3 HODNOCENÍ Jedním z nejtypičtějších a nejvíce využívaných součástí Iškoly je modul Hodnocení. Jak již naznačuje jeho název, slouží k evidenci klasifikačních podkladů od běžných známek denního charakteru, možnost zadávat průběžné známky a výslednou známku na vysvědčení, až po evidování výchovných opatření. Tato data jsou pak druhotně využívána pro výstupové potřeby (typicky běžné hodnotící tiskové sestavy žáka/ třídy, pololetní sestavy klasifi kace, katalogový list, vysvědčení apod.). 1. Jakým nastavením je ovlivněn modul Hodnocení Parametry hodnocení Nastavuje Admin v modulu Nastavení Hodnocení. Rozhoduje to, jaký typ hodnocení bude školou používán, zdali bude povoleno využívat vah u zadávaných známek, komu zpřístupní zobrazení průměru apod. Uživatelské podrole Každý typ uživatele pracuje s právy, které mu admin vymezí v přístupu k modulu Hodnocení; týká se to především rozšiřujících práv podrolí uživatele typu Učitel; u Žáků a Rodičů práva přístupu víceméně vyplývají z právní struktury uživatelů. Podrobnější práva uživatele Učitel definuje admin v uživatelských podrolích (práce admina v modulu Nastavení Hodnocení). Na následujícím obrázku vpravo vidíte příklad práv u nastavené podrole běžného učitele: Učitel s těmito právy k modulu Hodnocení bude moci zapsat známky a uvidí klasifi kaci jen do svých předmětů (ve kterých učí a u tříd, které má v úvazku), bude moci smazat špatně zadanou známku. 2. Základní práce s modulem Hodnocení Vyjděme z předchozího odstavce, tedy vymezení práv přístupu k modulu Hodnocení. Práci s tímto modulem si nejprve ukážeme na běžném vyučujícím (tedy takovém, který má nastavena práva k zápisu jen svých předmětů a také pohledu jen na své předměty klasifikace (viz práva na obr. výše). Přístup k hodnocení 1. Vyučující po svém přihlášení do Iškoly nejprve aktivuje modul Hodnocení. 2. Poté volí v levém sloupci organizační jednotku (třídu / skupinu), v rámci které chce klasifikovat. Výběr třídy či skupiny pro klasifi kaci Poznámka: TIP učitel může využít vymezení svého úvazku, ve které třídě a skupinách učí a může pohled na organizační jednotky (se kterými může pracovat) výrazně zpřehlednit. Docílí toho tak, že při horním okraji aplikace zatrhne zatržítko Pouze mé úvazky. Doporučujeme, vyzkoušejte. 3

4 3. V rámci zvolené jednotky buď může zapisovat známku jenomu žákovi nebo hromadně zadávat známky více žákům (celé třídě/skupině). Seznam žáků celé třídy k hodnocení. Klepnutím na konkrétního žáka je možné zadávat hodnocení jen jemu jako jednotlivci nebo může vyučující hodnotit celou organizační jednotku (v tomto případě celou třídu) klapnutím na některé z tlačítek v horní části tabulky. Všimněte si, že tato tabulka třídy obsahuje i některé syntetické údaje (jako např. poslední zadaná známka u žáka, poslední průběžná známka, posledně zadaná známka na vysvědčení. Zadání hodnocení jednotlivci 1. Nejprve tedy zadání hodnocení jednomu žákovi. Klepnutím myší na dotyčném se otevře hodnotící karta daného žáka. Hodnotící karta je vymezena pro jedno určité pololetí (např. pro 2. pol. 2013/2014). Takto vidí vyučující (který má v úvazku v dané třídě pouze předmět ČJL) hodnotící kartu žáka; tedy vidí jen svůj přadmět, který také může klasifi kovat. 2. Hodnocení je možné vložit klepnutím na piktogram (Pozn.: zvolená symbolika pro přidávání, nikoliv + jako plus ke známce). Po klepnutí na tento piktogram se otevře panel zadávání hodnocení. Volba typu hodnocení. Dostupnost vyplývá z toho, jak jsou systémově nastaveny parametry v modulu Nastavení Hodnocení. S tím souvisí i to, zda bude v následující nabídce dostupná volba klasická známky, zadání bodů či procent. Opět nabídka systémového číselníku - možnost výběru z toho, co má škole nastaveno, např.: ústní zkoušení, malá písemka, čtvrtletní písemka, aktivita v lavici, projekt apod. Předmět ke klasifi kaci Datum, kdy byl žák zkoušen. Možno o zadat prostřednictvím kalendáře. Váha hodnocení (výchozí stav 100%). Možnost přiřazení, má-li škola tématické okruhy založeny Slovní komentář k zadávanému hodnocení. Vložení hodnocení 4

5 Klepnutím na tlačítko OK je známka (hodnocení) vloženo do hodnotící karty žáka. Právě vložená známka. Klepnutím na vložené známce můžete zobrazit detail této známky, s možností úpravy slovního komentáře ke známce, škrtnutí či smazání známky (má-li k tomu daná osoba právo). Ke škrtnutí a smazání známky dále, viz str. 7. Rozdíly mezi hodnocením známkou / body / procenty: Na panelu přidávání známky (viz předchozí strana) jsme nastínili možnost hodnocení pomocí známek, bodů a procent. Následující obrázky přibližují rozdílnost jejich použití a parametrů zadávání. U klasické známky můžete zadat samozřejmě její stupeň; a k ní pouze specifi kovat váhové upřesnění. Příklad: U bodů zadáváte počet dosažených bodů z maxima možných; a k nim můžete specifi kovat i váhové upřesnění. Ve sloupci Průměr je tato známka vyjádřena takto. U procent zadáváte % dosažené úspěšnosti; a k nim můžete specifi kovat i váhové upřesnění. Příklad: 5

6 Zadání více hodnocení z jednoho předmětu jednotlivci Je obdobou předchozího případu s tím, že samozřejmě proceduru zadávání dalších známek (které třeba žák nasbíral za celý týden), opakujete. Možná vás ale bude zajímat následující položený dotaz. Dotaz: Proč nejde zadat více známek z jednoho předmětu žákovi současně, v jednom panelu? Odpověď / vysvětlení: V podstatě byste si nepomohli, protože stejně byste museli (byť v jenom souhrnném panelu pro dejme tomu 5 známek současně) vypisovat odlišné údaje jako datumy zkoušení, rozdílné známky (případně váhy), za co zkoušení, tématický okruh, poznámku apod. S případným uhmátnutím se, ztrátou orientace apod. a následnou opravou. To vše lze řešit dílčím pomocí klasického přidávání jednotlivé známky. Hromadné zadání hodnocení celé třídě / skupině Typickým příkladem tohoto použití je plošné zkoušení celé třídy (např. písemka), kdy vyučující potřebuje zadat známky naráz celé třídě/skupině. Postup je tento: 1. Nebudete otevírat kartu žáka jednotlivce, nýbrž na seznamu žáků k hodnocení (třídy/skupiny) klepnete vpravo nahoře (nad tabulkou jmen) na tlačítko Známka. 2. V následně otevřeném panelu postupujete obdobným způsobem jako u zadávání známky jednotlivci (datum zkoušení, typ hodnocení známkou/ body/procenty, váha hodnocení, za co, případně tématický okruh a poznámka). Níže u jednotlivých žáků vyberete stupeň známky, dosažené body či procenta. TIP: Pokud by měla být třídě zadána většinově stejná známka (např. 1), pak tuto známku zvolte u prvního žáka a ostatním ji přidělte klepnutím na jméně právě tohoto prvního žáka, u kterého jste danou známku zvolili. Systém ji vloží ostatním; drobné odlišnosti (např. jiné menšinové známky) již poupravte u jednotlivců. 6 Všem žákům se vložila stejná zvolená známka.

7 ! Hodnocení Takto hromadně zapsané známky (pro ověření) může vyučující bezprostředně po zadání vidět například v sumáři hodnocení dané třídy, sloupec Posl. známka, nebo postupným klepnutím na jméně toho kterého žáka. Škrtnutí / smazání známky Samozřejmě se může stát, že se vyučující upíše či uhmátne při zadávání hodnocení. Tuto chybu může korigovat a to dvojím způsobem: a) škrtnutím známky která ovšem zůstane v hodnocení žáka, jen s ní nebude počítáno v dalších statistických výpočtech (průměrech apod.) b) smazáním známky ta skutečně bude z hodnotící karty žáka odstraněna. Upozornění: Pozor, to, zda daná podrole učitele bude mít právo známku smazat, nejenom škrtnout (volba Škrtnout je výchozím stavem), záleží na nastavení přístupových práv v Nastavení Hodnocení. Ukázku použití obou procedur škrtnutí i smazání známky vidíte na následující straně. 7

8 ! Hodnocení Škrtnutí / smazání známky provedete tak, že klepnete přímo na předmětné známce a v následně otevřeném panelu na příslušné tlačítko akce Škrtnout či Odstranit. Učitel s právem pouhého škrtnutí známky. Učitel s právem škrtnutí i smazání známky. Známka zůstává, je jen přeškrtlá. Známka byla skutečně smazána. Existuje možnost hromadného smazání známek denního charakteru? Jedná se o skutečnost, na kterou se jako uživatelé systému dotazujete. Dotaz: Jde hromadně smazat nevhodně zadaná známka denního charakteru celé třídě? Odpověď: Nikoliv. A to ze zcela prozaického důvodu. To, že se vyučující (s právem zapsání známek sice stejného předmětu ale s přístupem k jiné třídě, nebo díky plošněji vyšším právů zápisu čehokoliv u jakéhokoliv žáka ) uhmátne a špatně známky hromadně zapíše, se může stát. To je ale spíše otázka na správnost nastavení práv k hodnocení ze strany admina. Pokud by však existovala možnost plošného smazání známek denního charakteru, tak paradoxně může nastat ještě horší případ, a to plošné smazání (třeba i nechtěně) velkého množství známek jinému učiteli. Takový stav by pak admin docela problematicky vysvětloval kolegům, dávalo by se to za vinu nedokonalosti systému apod. Tedy, tato možnost hromadné smazání známek denního charakteru nebude ze strany Iškoly vědomě systémově implementována. 8

9 ! Hodnocení 3. Výčet dalších možností modulu Hodnocení Kromě klasického denního hodnocení mohou vyučující zadávat i další typy klasifikačních / hodnotících podkladů. I ty si pak s sebou žák nese ve své hodnotící kartě. Jsou to: průběžná známka výstupní hodnocení známka na vysvědčení slovní hodnocení výchovná opatření (v podobě pochvaly či poznámky) zadání data vydání vysvědčení 4. Průběžná známka Co je to průběžná známka? Jde o vyjádření stavu, na jakou výslednou známku vyučující hodnotí výkon žáka (v průběhu pololetí), jinými slovy, jaká by to byla známka na vysvědčení, kdyby byl žák právě teď hodnocen z daného předmětu na vysvědčení. Upozornění: Pozor, průběžná známka není počítána z denní klasifi kace, není žádným průměrem! Je to skutečně vyjádření momentálního stavu daným vyučujícím. Příklad: Žák má v průběhu pololetí známky z českého jazyka: 1,1,1,1 a 4. Průměrem by to vycházelo na 1.6, ovšem vyučující ví, že jde o jinak výborného žáka a ta 4ka byla jen jakýmsi jeho úletem. Prostřednictvím průběžné známky tedy může vyjádřit stav, že žák se mu jeví stále na výslednou 1 na vysvědčení. Možnost zadávání průběžné známky musí být systémově povolena adminem v Nastavení Hodnocení. Pokud tomu tak je, může vyučující přistoupit k zadání průběžné známky. Co do četnosti systém umí evidovat více průběžných známek, řadí je za sebou chronologicky (v rámci daného pololetí) od nejstarší po nejnovější. Průběžnou známku můžete zadávat opět dvojím způsobem žáku jednotlivci nebo celé třídě / skupině. Postup je zcela obdobný, jako u zadávání běžné denní známky. 1. Následující obrázky se vážou k procesu vložení této známky jednotlivci. Zadávání průběžné známky jednotlivci hotovo. Po klepnutí na zadané průběžné známce se objeví panel s detailními informacemi, možností úpravy komentáře a odstranění známky (opět na základě práva k tomuto úkonu). Detail průběžné známky; tento vyučující má právo ji i odstranit. 9

10 2. Postup vložení průběžné známky více žákům současně / třídě / skupině. Výsledek hromadného zadání průběžné známky z daného předmětu. Odstranění jedné z více průběžných známek předmětu: Dotaz: Co když má žák více průběžných známek z předmětu během pololetí a já mu zadal(a) poslední z nich špatně. Můžu ji smazat, aniž bych smazal(a) zbývající správné? Odpověď: Můžete a ostatní nesmažete. Klepněte u daného žáka na číslici průběžné známky (systém v tabulce pro přehlednost zobrazuje vždy jen tu nejnovější). V panelu detailu vidíte chronologický přehled průběžných známek daného předmětu. Označte klepnutím špatnou a potvrďte tlačítkem Odstranit. Je-li tato průběžná známka (4) špatně zadaná, klepněte nejprve na odkaz datumu (tím ji aktivujete) a následně na tlačítko Odstranit. Tato známka, 4 bude smazána, známka 2 zůstane. Poté můžete znovu zadat "květnovou" průběžnou známku správně. 10

11 5. Známka na vysvědčení Postupně se dostáváme k fi nalizaci prospěchu v daném předmětu, a to známce na vysvědčení. Zadání známky na vysvědčení zcela kopíruje postup u jednotlivé denní známky či známky průběžné, tedy zadání žáku jednotlivci nebo celé třídě / skupině. 1. Zadání známky na vysvědčení jednotlivci. Hotovo, vložená známka na vysvědčení z předmětu. 2. Zadání známky na vysvědčení více žákům / třídě / skupině.! Za povšimnutí stojí žák Joklík Milan Joklík Milan. V jeho případě je možnost zadání známky v rámci tohoto hromadného přidávání nemožná. Je to tím, že tento žák již známku na vysvědčení z tohoto předmětu má (2) a systém tuto operaci blokuje. 11

12 ! Hodnocení Rozsah známek na vysvědčení Patrně jste si již na předchozím obrázku (a při činnosti v systému) celého rozsahu všimli. Pojďme si použití všech přiblížit. Hodnocení 1 5: standardní známky. Nehodnocen: použití v případě, že není možné žáka objektivně klasifi kovat (málo klasifi kačních podkladů denní klasifi kace). Hodnocen(a) slovně: použití v případě slovního hodnocení žáka v daném předmětu. Blíže ke slovnímu hodnocení (více viz str. 16). Uvolněn(a): použití v případě, že je žák v daném pololetí osvobozen z klasifi kace v daném předmětu (např. z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů). Pracoval(a) / Pracoval(a) úspěšně: použití u zájmových předmětů (jsou-li na škole vyučovány). Započteno: použití u škol typu VOŠ. Uznáno: použití v případě tzv. uznání klasifi kace z daného předmětu u žáka (např. po jeho přestupu na školu během pololetí, na které dokončuje klasifi kace z dalších předmětů). Předmět neznámkován: použití v případech, kdy je předmět vyučován jen v jednom pololetí nebo když žák není z daného předmětu (např. přestup na vaši školu) není v jednom z pololetí klasifikován. Příklad 1: Předmět (např. seminář) vyučován (či klasifi kován) až v 2. pololetí. V 1. pololetí bude jako výsledná známka zadáno hodnocená typu Předmět neznámkován, na vysvědčení bude v tomto pololetí známka z tohoto předmětu proškrtnuta. Ve 2. pololetí některý z ostatních hodnocení (např. známkou 2). Příklad 2: Žák, který na vaši školu přichází od 2. pololetí šk. roku. V 1. pololetí bude mít sadu všech předmětů třídy ohodnocenou typem Předmět neznámkován, na vysvědčení bude mít toto 1. pololetí ve známkách proškrtáno. Ve 2. pololetí pak budou použity ostatní hodnotící stupně (např. známka 1-5). Upozornění: Pozor, doplnění známky na vysvědčení některým z typů hodnocení (např. i typem Předmět neznámkován) je nutné pro automatický výpočet/vyjádření celkového prospěchu žáka. Z prázdné hodnoty (tedy ze stavu, kdy žáku chybí min. u jednoho předmětu na vysvědčení validní známka), logicky není schopen systém celkové hodnocení ze zbývajících známek správně vyjádřit, dosadí pak stav -Nehodnocen-. Jak odstranit špatně zadanou známku na vysvědčení? Špatně zadanou známku na vysvědčení může vyučující (pokud k tomu má právo) odstranit. Nemá-li oprávnění ke smazání známky, musí se obrátit na admina či osobu s vyššími právy k pohledu na více předmětů a mazání známek. Postup je obdobný mazání denní či průběžné známky. Klepnutím na číslici známky na vysvědčení se zobrazí panel s detaily této známky. V něm stačí klepnout na tlačítko Odstranit. 12

13 ! Hodnocení Kolizní stav proč nejde zadat běžná denní známky i když k předmětu má vyučující právo? Může se vám (jako vyučujícímu zadávajícímu hodnocení) stát, že zjistíte, že vám systém u žáka v daném předmětu nenabízí piktogram pro přidání běžné denní známky, byť máte k předmětu (jako jeho vyučující) právo ji zadávat. V čem tkví problém? Není-li to v právech přístupu k hodnocení, pak je to nepochybně tím, že žák má již v daném předmětu (třeba i záhy v průběhu pololetí) vloženou známku na pozici známky na vysvědčení. Pokud je tato známka v rozsahu všech typů hodnocení kromě typu Nehodnocen(a), pak již systém posuzuje stav uzavření klasifi kace v tomto předmětu a nepřipouští vkládání dalších denních známek.! Chybějící možnost zadávání běžných denních známek blokuje (patrně omylem) vložená známka na vysvědčení. i Řešení: Smazání nechtěné známky na vysvědčení; poté již bude opět možné přidávat běžné denní známky. Poznámka: U známky na vysvědčení typu Nehodnocen(a) je tomu jinak systém umožňuje vkládání dalších denních známek. Příklad: Žák je nehodnocen na vysvědčení, např. v 1. pololetí z důvodu dlouhodobé nemoci. Byť má jako známku na vysvědčení Nehodnocen(a), může si dál doplňovat běžné klasifi kační podklady z dozkušování probrané látky, vyučující mu i v průběhu již 2. pololetí může doplňovat tuto denní klasifi kaci 1. pololetí v daném předmětu. Jakmile je v klasifi kaci jasno, změní se typ Nehodnocen(a) na validní známku, např. 1. Jak změnit klasifikaci Nehodnocen(a) či Neprospěl(a) po dodatečných/opravných zkouškách? Jedná se o typický případ žáka, který z daného předmětu v daném pololetí: a) je nehodnocen z důvodu nedostatku průkazných klasifi kačních podkladů, typ známky Nehodnocen(a) b) neprospěl tedy je klasifikován stupněm známky 5. Jak správně zapsat známku po absolvování dodatečné / opravné zkoušky? 1. Klepněte na symbol udělené známky na vysvědčení. 2. V panelu detailu této známky je k dispozici tlačítko Opravná/Dodatečná zkouška. Klepněte na ně. 3. V následujícím kroku vyplňte datum konání opravné/dodatečné zkoušky a zadejte známku (případně připojte komentář). Pokud opravná/dodatečná zkouška teprve proběhne (typicky např. žák nehodnocen v 2. pol. a jeho zkouška proběhne v přípravném srpnovém týdnu), tak u vyplněného data konání zatrhněte zatržítko Dosud neproběhla. Tato dodatečná zkouška ještě neproběhla (aktivované zatržítko). Známku zatím nezadávejte, jen uložte příznak data konání klepnutím na tlačítko OK. Jakmile dodatečná zkouška proběhne, opětovným klepnutím na stávající známku Nehodnocen panel otevřete a doplníte známku získanou z aktuální dodatečné zkoušky. 13

14 Proč je vhodné dopředu vyplnit datum konání dodatečné/opravné zkoušky? Toto datum je např. pozicováno na jeden z typů výpisu známek z vysvědčení (konce 2. pololetí), který žák obdrží místo skutečného vysvědčení (viz ukázkový obrázek vpravo ). Chování Český jazyk a literatura A nglický jazyk Chemie Technologie za pololetí velmi dobré Povinné předměty nehodnocen výborný dobr ý d obrý Termín zkoušky 26. srpna 2014 i Poznámka: V chronologii výsledného hodnocení tohoto předmetu zůstane zachována jak původní známka Nehodnocen(a) nebo 5, a nově bude přidána i známka získaná z dodatečné/opravné zkoušky (viz následující obrázek). Navíc, obě známky budou zaznamenány i v katalogovém listu žáka. Panel známky na vysvědčení obsahuje jak původní známku, tak následně získanou po dodatečné (či opravné) zkoušce. Nástroj pro admina hromadné smazání známek na vysvědčení V případě nutnosti je možné hromadně smazat nevhodně/nesprávně zadané známky na vysvědčení. Tuto operaci může uskutečnit jen Admin. 1. V modulu Hodnocení admin načte předmětnou třídu a klepne na tlačítko Vysvědčení. 2. V panelu práce se známkami na vysvědčení nejprve prostřednictvím rozevírací nabídky vybere příslušný předmět (v rámci nějž chce odebírat známky). 3. Následně "odejme" žákům již zadané známky na vysvědčení a to tak, že místo nich vloží hodnoty Neurčeno. Klepnutím na tlačítko Potvrdit dokončí proces hromadného smazání známky na vysvědčení. Proces odejmutí (smazání) již (např. omylem/špatně) zadaných známek na vysvědčení.!! 14

15 ! Hodnocení Vyjádření celkového hodnocení žáka za dané pololetí A) Automatické vyjádření celkového prospěchu V souvislosti se zadáváním známek na vysvědčení bude systém schopen automaticky vyjádřit celkové hodnocení (právě na základě dostupnosti zadané fi nální klasifikace pololetí). Upozornění: Předpokladem pro správný automatický výpočet celkového hodnocení je dosazení validních hodnocení do všech předmětů žáka. V případě, že u některého předmětu není dosazena žádná známka na vysvědčení, systém přirozeně není schopen z této prázdné hodnoty výsledný celkový prospěch vyjádřit. V případě, že hodnotící karta žáka je osazena veškerými známkami na vysvědčení, celkový prospěch žáka je systémem vypočten. Jeho vyjádření k dispozici při spodním pravém okraji hodnotící tabulky. Poznámka: vyjádření celkového prospěchu žáka v daném období může vidět osoba s vyššími právy přístupu, typicky Třídní učitel. B) Manuální vyjádření celkového prospěchu Tento způsob je možné použít v případě, že žákovi byly k hodnocení přiřazeny i předměty, které ve skutečnosti nemá (nestuduje je) a systém není schopen z nedoplněných hodnot správně vyjádřit celkový prospěch, nebo z dalších příčin, kdy je tento automatický výpočet nutné manuálně korigovat. Příklad: Žák nebyl v řádném období 2. pololetí klasifi kován (má z daného předmětu známku Nehodnocen). V srpnu se nedostavil k dodatečné zkoušce. Z daného předmětu mu za toto 2. pololetí sice zůstane známka Nehodnocen, ale Celkový prospěch je nutné manuálně poupravit na vyjádření Neprospěl. Tak alespoň vymezuje tento případ správného ukončení klasifi kace po 2. pol. metodika MŠMT. 15 Automatické vyjádření celkového prospěchu Ruční oprava celkového prospěchu žáka.

16 6. Slovní hodnocení Řada škol používá místo klasické škály známek 1 až 5 pro vyjádření studijních schopností žáka slovní hodnocení. Rovněž tato možnost je v Iškole zastoupena, včetně jejího propojení do vysvědčení. Možnost přidání slovního hodnocení je k dispozici na hodnotící kartě žáka (modul Hodnocení zvolení třídy - jméno žáka, záložka Slovní hodnocení). Pole pro slovní hodnocení, pro pozicování do různých formulářů vysvědčení SEVT. V tomto případě uživatel edituje slovní hodnocení žáka pro vysvědčení SEVT ZŠ list A s přílohou SEVT , ZŠ list B. Systém samozřejmě uchovává texty slovního hodnocení v hodnotící kartě žáka za jednotlivá pololetí. Je tedy možné se k nim kdykoliv (jakožto i k jiným datům hodnocení) vrátit. Na následující straně můžete vidět, jak vypadá pozicování tohoto textu slovního hodnocení ve formuláři vysvědčení. 16

17 Výstup slovního hodnocení ve vybraném formuláři vysvědčení: ČESKÁ REPUBLIKA Základní škola Horní Dolní... IZO xx Třída:... 9.A Ročník: Číslo v třídním výkazu: Školní rok: /2014 VYSVĚDČENÍ list A Jméno a příjmení:... Georgeus Papandreus Datum narození: květen 1973 Rodné číslo * ):... Místo narození:... Athény... 2 pololetí nedílnou součástí tohoto vysvědčení... je vysvědčení - list B (je- není) Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 1., listu A..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. První a druhá strana vysvědčení se slovním hodnocen žáka SEVT ZŠ list A... Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 2., listu A..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. Zameškané hodiny Pochvaly a jiná ocenění omluvené... 0 neomluvené... 0 Celkové hodnocení... -prospěl- Žák(yně) splnil(a)... devět let/rok... povinné školní docházky. Vzdělávání se uskutečňovalo podle vzdělávacího programu: Název ŠVP "XY" V... Prostějově Ing. Petr Ředitel... ředitel(ka) dne června Mgr. Milan Třídní třídní učitel(ka) STUPNĚ CELKOVÉHO HODNOCENÍ *) 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. - rodné číslo žáka nebo studenta se uvádí vždy, bylo-li mu přiděleno Celkové hodnocení prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Patisk zakázán ČESKÁ REPUBLIKA Základní škola Horní Dolní... IZO xx Třída:... 9.A Ročník: Číslo v třídním výkazu: Školní rok: /2014 VYSVĚDČENÍ list B Jméno a příjmení:... Georgeus Papandreus Datum narození: květen 1973 Rodné číslo: s přílohovou částí SEVT , ZŠ list B. "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 2., listu B..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed pololetí list B číslo..., 1 listů B celkem... 1 Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 1., listu B..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. V... Prostějově dne června Ing. Petr Ředitel ředitel(ka) Mgr. Milan Třídní třídní učitel(ka) Upozornění: Vysvědčení - list B je platné pouze jako nedílná součást Vysvědčení - listu A. 17

18 Zadávat u slovního hodnocení i známku jako takovou? Ano. Možná vás napadla otázka, zda stačí jen editovat text slovního hodnocení pod záložkou Slovní hodnocení? Odpověď je nikoliv, protože:? 1. Záložka Slovní hodnocení slouží pro vložení textu finální podoby slovního hodnocení pro vysvědčení. K této záložce nemají přístup běžní učitelé (jen admin, třídní učitelé) a už vůbec ne rodiče a žáci. Je to prostě místo pro zapracování textu pro vysvědčení. 2. Správný by měl být postup vlastně opačný, jednotliví vyučující by měli zadávat (za svůj předmět) text slovního hodnocení (a to dokonce třeba i u běžných denních známek, a také typicky u známky na vysvědčení) k dané vkládané známce v Přehledu prospěchu (stejnojmenná záložka). U denních známek typu hodnocen(a) slovně tím postihnete detailnější vyjádření, jak přezkušované učivo žák zvládl, u známky na vysvědčení pak to mohou být podklady pro toho, kdo bude sestavovat výsledné slovní hodnocení pro vysvědčení. 3. Pouze v tabulce Přehled prospěchu mají žáci a rodiče možnost se dozvědět o klasifi kačních podkladech; tedy po klepnutí na známce (respektive při najetí kurzorem myši na ní) bližší informace k danému zkoušení. Přihlášený žák a jeho přehled prospěchu. Vidíte, že tento typ uživatele (tedy žák, rodič a vyučující netřídní ) vůbec nemají k dispozici záložku Slovní hodnocení (sloužící pro vysvědčení). 4. Sumarizující hodnotící sestavy, typicky např. Klasifi kační sestava pokud byste (jako škola používající pro vysvědčení jen slovní hodnocení) v Přehledu prospěchu nevložili známky typu hodnocen(a) slovně, byla by tato sestava úplně prázdná, a to by byla škoda, neměli byste odpovídající výstup pro založení do dokumentace k pololetí. I ptoto vidíte, že je vhodné v tabulce prospěchu žáka (alespoň na úrovni známek na vysvědčení) vkládat známky typu hodnocen(a) slovně. Andršt Jiří Bělinská Marie Pololetní Klasifi kační sestava obsahující index známky slovního hodnocení (HS) 18

19 7. Datum vydání vysvědčení Datum vydání vysvědčení je možné zadat vícero způsoby. A) Zadání data vydání vysvědčení žáků celé třídy: Může je například zadat pro celou třídu Třídní učitel, prostřednictvím modulu Hodnocení... jeho třída... tlačítko Datum vyd. vysvědčení. Tlačítko pro zadání data vydání vysvědčení celé třídě. Zadejte datum vydání vysvědčení do pole Datum a klepněte na tlačítko Doplň k nevyplněným žákům datum se vloží do polí žákům, u nichž ještě nebylo pole vyplněno. A) Zadání data vydání vysvědčení žáku jednotlivci: Vložení data potvrďte tlačítkem OK. Tento postup je typický v případě, že žák (nebo více žáků třídy) bude mít vydáno vysvědčení jindy, než většina třídy / škola (například v případě konání dodatečné / opravné zkoušky). Postup je obdobný (Hodnocení -... jeho třída... - tlačítko Datum vyd. vysvědčení) a pouze upřesněte datum vydání vysvědčení u předmětného žáka / žáků. Upřesnění data vydání vysvědčení u žáka jednotlivce. Vložit správné datum můžete buď vypsáním na klávesnici nebo klepnutím na datu v Kalendáři (který se zpřístupní po klepnutí myší do políčka datumu). 19

20 8. Zadávání výchovných opatření Výchovné opatření, tedy typicky např. pochvalu či poznámku může zadat každý vyučující bez ohledu na to, zda v dané třídě učí či nikoliv. Příklad: Vyučující A přichytí cizí žáky, jak tropí neplechu o přestávce na chodbě. Vzhledme k tomu, že je to něco vážnějšího a vyžaduje si to zápis do výchovných opatření, nepůjde s tím vyučující za třídním učitelem B (protože ten by jej vlastně odkázal na to, že je při činu přichytil právě učitel A a ten také nejlépe zná okolnosti a svým způsobem si za zúřadování této záležitosti také zodpovídá. i Poznámka: Výběr konkrétního typu uděleného výchovného opatření záleží na tom, jak má škole sestavený číselník výchovných opatření (modul Nastavení Hodnocení, číselník Položky za co výchovné opatření ). Vkládání výchovného opatření žáku jednotlivci i 1. Učitel klepne na modul Hodnocení. 2. V levém menu vybere třídu a posléze žáka, kterého se výchovné opatření týká. POZOR, v případě vyučující vidí jen žáky své třídy (které hodnotí v rámci svého úvazku) a potřebuje zadat výchovné opatření žákovi ze třídy, ve které nevyučuje, je to možné. Je to tím, že vyučující může mít (pro rychlejší a snazší orientaci v systému) aktivován parametr zobrazení jen svých úvazků (a tedy jen tříd či skupin, ve kterých učí). Stačí jen tento parametr potlačit, a to deaktivací zatržítka Pouze mé úvazky v horním stavovém panelu učitele (viz obr., porovnejte rozdíl). Redukovaný výpis organizačních jednotek, ve kterých vyučující učí.... a porovnejte... Deaktivací zatržítka Pouze mé úvazky docílí vyučující toho, že se mu zobrazí všechny organizační jednotky (třídy / skupiny) a bude tak moci zadat výchovné opatření jakémukoliv žáku školy. atd. 3. Vyučující vybere v dalším kroku z dané organizační jednotky žáka. 20

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 763/2009-22 V Praze dne 16.1.2009 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Odbor předškolního, základního a základního

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2013

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více