Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100"

Transkript

1 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, Jičín

2 BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač / ventilátor Návod k použití Obsah I. Pravidla bezpečného použití A. Důležité informace B. Bezpečnostní a mezinárodní symboly C. Seznamte se se strojem II. Montáž A. Montáž a demontáž trubice sání B. Montáž a demontáž sběrného koše C. Montáž a seřízení náramenního popruhu III. Informace o palivech a mazivech IV. Spouštění a zastavování stroje V. Provozní pokyny A. Držení stroje při práci B. Pokyny k provozu C. Použití jako ventilátor D. Použití jako vysavač E. Čistění ucpané trubice / lopatek F. Vyprazdňování sběrného koše VI. Údržba a opravy A. Údržba vzduchového filtru B. Výměna zapalovací svíčky VII. Čistění a uskladnění VIII. Odstraňování poruch IX. Technické údaje Obsah balení: Model BV3100 Trubice sání Náramenní popruh

3 Sběrný koš Spojovací materiál Návod k obsluze Bezpečnostní symbol upozorňuje na nebezpečí, signalizuje výstrahu nebo upozornění. Vyžaduje zvýšenou pozornost kvůli prevenci vážných zranění. Používá se i ve spojení s jinými symboly. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke škodám na majetku nebo zranění osob. Pravidla bezpečného použití Důležité informace Čtěte všechny pokyny Před použitím stroje Pečlivě si pročtěte bezpečnostní a jiné pokyny. Seznamte se s ovládací prvky a se správným použitím stroje. Před použitím stroj prohlédněte. Vyměňte poškozené díly. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Zkontrolujte spojovací materiál. Jinak může dojít ke zranění a poškození stroje. Pamatujte na možné riziko zranění hlavy a končetin. Ostatní osoby, děti a zvířata se nesmějí přiblížit ke stroji na méně jak 15 m, ale i tak přetrvává riziko zasažení osob odmrštěnými předměty. Pokud se kdokoliv přiblíží ke stroji během provozu na méně jak 15 m, ihned zastavte práci. Bezpečnostní pokyny pro stroje s benzínovým motorem Výstraha: Benzín je vysoce hořlavý, jeho výpary mohou explodovat. Dodržujte tato opatření: Benzín skladujte pouze v nádobách konstruovaných a schválených k tomuto účelu. Zamezte zapálení rozlitého benzínu. Nestartujte motor, dokud výpary nezmizí. Před doplňováním benzínu zastavte motor a vždy jej nechte zchladnout. Nikdy neotevírejte víčko nádrže a nedoplňujte palivo, pokud je motor stále horký. Stroj není dovoleno používat, pokud není víčko palivové nádrže bezpečně zavřeno. Víčko otevírejte pomalu, aby se uvolnil přetlak v nádrži. Před doplňováním paliva demontujte sběrný koš. Palivo míchejte a doplňujte v čistém a dobře větraném prostoru, nejlépe venku, mimo dosah jisker či ohně. Víčko otevírejte pouze po zastavení motoru. Během doplňování paliva nekuřte. Rozlité palivo ihned setřete. Během provozu Stroj nikdy nepoužívejte v uzavřené místnosti nebo budově. Výfukové plyny jsou jedovaté. Stroj je dovoleno používat pouze ve venkovním prostoru. Noste ochranné brýle a ochranu sluchu. Pokud pracujete v prašném prostředí, používejte respirátor. Doporučujeme dlouhé rukávy. Stroj nelze používat bez nasazeného příslušenství. Stroj je nutné používat pouze s podtlakovou trubicí a sběrným košem, který musí být zcela uzavřen. Před prováděním údržby, montáží či demontáží trubice nebo sběrného koše vždy zastavte a vypněte motor. Lopatky ventilátoru se nesmějí točit.

4 Zabraňte náhodnému nastartování. Při zatažení za lano startéru vždy stůjte v pracovní poloze. Při startování zajistěte stabilní polohu obsluhy i stroje. Viz pokyny ke startování a zastavování motoru. Vždy udržujte rovnováhu. Nedotýkejte se motoru nebo deflektoru, neboť se během práce nadměrně zahřívají a i po vypnutí stroje zůstávají horké. Stroj nepoužívejte, pokud bude jakýkoli díl uvolněný nebo poškozený. Nepoužívejte neopravený stroj. Požívejte pouze originální náhradní díly. Obdržíte je od prodejce. Použití jiných dílů může způsobit vážné zranění, poškození stroje a zrušení záruky. Za chodu nepokládejte stroj jinam než na rovný, čistý a zpevněný povrch. Nečistoty, písek, kamení, tráva apod. mohou být zachyceny sáním a odmrštěny, a způsobit tak zranění nebo škodu na majetku. Nepřibližujte se končetinami nebo obličejem k pohyblivým dílům. Nedotýkejte se lopatek ventilátoru, ani se je nepokoušejte zastavit. Tento přístroj se nesmí používat k posypu chemických látek, hnojiv nebo jiných materiálů, které mohou obsahovat jedovaté látky. Během provozu při použití jako ventilátor Nikdy nemiřte strojem směrem k lidem, zvířatům nebo na okna. Odsávané předměty musejí vždy směřovat mimo osoby, zvířata, sklo a pevné předměty, např. stromy, automobily, stěny apod. Během provozu při použití jako vysavač Vyhněte se situacím, kdy by se sběrný koš mohl zapálit. Nepoužívejte stroj v blízkosti otevřeného ohně. Nevysávejte horký popel z krbů, ohnišť apod., ani nevyhaslé nedopalky nebo doutníky. Stroj je konstruován na sběr suché hmoty, např. listů, trávy, větviček a kousků papíru. nezkoušejte vysávání vlhké hmoty nebo vody, může dojít k poškození stroje. Dále nenasávejte kovy, střepy apod. Ostatní pokyny Před uložením nebo přepravou nechte motor vychladnout. Během přepravy stroj zajistěte. Stroj skladujte na suchém místě a tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému použití a aby byl mimo dosah dětí. Stroj nikdy neponořujte do vody ani nepostřikujte vodou. Rukojeti mají být suché a čisté. Po každém použití stroj vyčistěte, viz příslušné pokyny. Uložte si tyto pokyny.

5 Bezpečnostní a mezinárodní symboly Zde je přehled symbolů, které můžete najít na stroji. Kompletní pokyny najdete v příslušných částech této příručky. Výstraha čtěte návod Přečtěte si návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Jinak může dojít ke zranění osob. Použijte ochranu zraku a sluchu Výstraha: Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění a hluk ztrátu sluchu. Používejte ochranu sluchu podle normy ANSI Z a ochranu zraku. Dle potřeby použijte ochranný štít. Zabraňte přibližování osob Výstraha: Všechny osoby, především děti, a domácí zvířata, mají zůstat ve vzdálenosti nejméně 15 m od stroje. Ruční sytič Stiskněte ruční sytič 10x pomalu a naplno. Bezolovnatý benzín Vždy používejte čistý a čerstvý bezolovnatý benzín. Olej Správný druh oleje najdete v návodu k použití. Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění. Výstraha: Výstupní otvor ventilátoru musí zůstat volný. Nikdy jím nemiřte k sobě nebo na jiné osoby. Může dojít k odmrštění předmětů. Stroj nepoužívejte bez patřičného příslušenství a ochranných prvků.

6 Spínač zapnutí Spínač vypnutí Horký povrch Nedotýkejte se horkého deflektoru nebo válce. Může dojít k popálení. Tyto díly se za provozu extrémně zahřívají a i po vypnutí motoru zůstávají horké. Ovládání sytiče A. poloha naplno (FULL) B. poloha částečného otevření (PARTIAL) C. poloha za provozu (RUN) Nebezpečí zranění lopatkami ventilátoru Výstraha: před manipulací s díly stroje, čistěním a údržbou se musí ventilátor zastavit. Režim použití: ventilátor / vysavač A vysavač B ventilátor Ovládání plynu Ukazatel maximální rychlosti. Ukazatel nejnižší rychlosti.

7 Seznamte se se strojem Použití: Jako ventilátor čistění dvorků, garáží, nájezdů, verand, nádvoří, prostoru u stěn, plotů apod. Popis shora dolů Páčka plynu Uzávěr palivové nádrže Spínač zapalování Rukojeť lana startéru Trubice Otvor sání Otvor ventilátoru Popruh Háček na sběrný koš Volič režimu (ventilátor / vysavač) Zapalovací svíčka Sběrný koš Zip na sběrném koši Sytič Ruční sytič Kryt vzduchového filtru a deflektoru Montáž Poznámka: Přístroj se dodává s demontovanou trubicí, kterou je třeba před použitím namontovat. 1. Připravte šrouby a matice z balíčku se spojovacím materiálem. 2. Nasaďte trubici na otvor v krytu motoru a nalícujte otvory pro šrouby (obr. 1). 3. Na pravé straně motoru vložte dva šrouby Torx T x3/4 a na levé straně dvě matice. 4. Pevně utáhněte šrouby. Nepoužívejte nadměrnou sílu. 5. Do otvorů v obou stranách krytu zašroubujte dne samořezné šrouby Torx T /3/4 (obr. 2). Nepřetahujte.

8 Obr. 1 Kryt motoru Matice Trubice Šroub Samořezný šroub Montáž a demontáž sběrného koše 1. Sběrný koš přichyťte na hák na trubici (obr. 3). Obr. 3 Hák na sběrný koš 2. Koš natáhněte přes výhozovou trubici na krytu. Trubici posuňte tak, aby na obou stranách zapadly západky a přichytily koš (obr. 4). Demontáž Obr. 2 Šroub a matice Samořezný šroub Šroub a matice 1. Stiskněte a uvolněte západky po stranách trubice a stáhněte koš (obr. 5). 2. Vysuňte koš z háku. Demontáž Výstraha: Před demontáží trubice se motor a ventilátor musí zastavit. 1. Vyšroubujte dva samořezné šrouby na obou stranách krytu. 2. Vyšroubujte dva šrouby a matice, kterými je přichycena trubice ke krytu (obr. 1) Poznámka: Spojovací materiál uložte. 3. Demontujte trubici z krytu motoru. 4. Před dalším použitím stroje trubici opět namontujte. Obr. 4 Západky Výhozová trubice Trubice koše Koš Zip Obr. 5 Západky

9 Montáž a seřízení náramenního popruhu Poznámka: Před nastartováním stroje je třeba mít popruh přes rameno a seřízený (nikoliv však přichycený sponou). 1. Protáhněte popruh středem přezky. 2. Popruh přetáhněte přes tyč a zářezem v přezce (obr. 6). 3. Popruh natáhněte na celou délku. Obr. 6 Spona 4. Kovovou sponu popruhu přichyťte na svorku na horní straně rukojeti (obr. 7). Obr. 7 Spona Svorka 5. Přetáhněte popruh přes rameno (obr. 8) 6. Stůjte v provozní poloze (obr. 8) a seřiďte délku popruhu. Popruh se prodlužuje stažením a zdvižením přezky nahoru (obr. 9). Popruh se zkracuje protažením přezkou (obr. 9). Informace o palivech a mazivech Stará a nesprávně smíchaná palivová směs bývá nejčastějším důvodem, proč stroj nefunguje. Určitě používejte čerstvé a čisté palivo a dodržujte pečlivě pokyny k míchání směsi. Doporučený typ oleje Používejte vysoce kvalitní olej k použití ve dvoutaktních vzduchem chlazených motorech. Doporučené palivo Používejte čerstvý a čistý bezolovnatý benzín ne starší než 60 dní. Výstraha: Benzín je extrémně hořlavý a jeho výpary mohou po zapálení explodovat. Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout. Při doplňování paliva nekuřte. Nepřibližujte se k ohni nebo zdroji jiskření. Pokyny pro míchání směsi Pečlivě promíchejte směs 5 litrů bezolovnatého paliva a 125 ml oleje do dvoutaktních motorů (40:1). Nemíchejte v nádrži.

10 Spouštění a zastavování stroje Spouštění stroje 1. Smíchejte benzín a olej. Palivovou směsí naplňte nádrž. Viz příslušné pokyny Výstraha: Před doplňováním paliva vždy demontujte sběrný koš. Poznámka: Před nastartováním stroje si nasaďte přes rameno popruh a seřiďte jej, ale nepoužívejte svorku. Poznámka: Vysoká rychlost je vpravo. Páčka zůstane ve své poloze. Poznámka: Pokud je stroj nastaven k použití jako ventilátor, sběrný koš se při startu nenaplní. Poznámka: Spínač zapalování je dočasný a vždy v poloze ON (obr. 10). 2. Volič režimu nastavte do horní polohy (ventilátor). Viz kapitola Provoz v režimu ventilátoru. 3. Desetkrát pomalu a naplno stiskněte ruční sytič. Palivo by v něm mělo být viditelné (obr. 11). Pokud palivo nevidíte, tiskněte sytič opakovaně tak dlouho, dokud palivo neuvidíte. 4. Páčku sytiče nastavte do polohy A (obr. 11). 5. Postavte stroj na zem a nastavte páčku plynu do polohy FAST (obr. 10). 6. Svižně zatáhněte za lano startéru (obr. 12). Tahejte dál, dokud motor načne vydávat zvuk jako kdyby chtěl nastartovat (obvykle po 2 5 zataženích). 7. Nastavte páčku sytiče do polohy B (obr. 11) x svižně zatáhněte za lano startéru a nastartujte motor (obr. 12). 9. Pokud motor nenastartuje, opakujte postup v bodě 3 až Nechte motor 5 10 sekund zahřát. 11. Stůjte v pracovní pozici a zapojte popruh do svorky. Poznámka: Pokud se motor během startování přesytí, nastavte sytič do polohy C. Páčku plynu nastavte do polohy FAST (obr. 10). Svižně zatáhněte za lano startéru. Motor by měl na 3 8 zatažení nastartovat Obr. 11 Poloha A B C Páčka sytiče Ruční sytič Poznámka: Sytič není nutný, pokud startujete zahřátý motor. Páčku plynu nastavte do polohy FAST (obr. 10) a startujte s nastavením sytiče v poloze B (obr. 11). Zastavení motoru 1. Páčky plynu nastavte do polohy volnoběhu (obr. 10). Motor nechte zchladnout na volnoběhu. 2. Stiskněte a přidržte spínač zapalování v poloze STOP, dokud se moto zcela nezastaví (obr. 10). Obr. 12 Lano startéru Obr. 10 Páčka sytiče Spínač zapalování Volnoběh Vysoké otáčky

11 Držení stroje při práci Před použitím stroje se postavte do pracovního postoje (obr. 13). Obsluha musí použít odpovídající oděv, například vysoké boty, ochranné brýle, ochranu sluchu, rukavice, dlouhé nohavice a dlouhý rukáv. Pokyny k provozu Před nastartováním stroje musí být sběrný koš uzavřen. Stroj nesmí při startování mířit na sypkou hmotu nebo jiné osoby. Obr. 13 Většinou je použití jako ventilátor výhodnější se suchým odpadem na nižší rychlosti. Vyšší rychlost je vhodná pro těžší materiály, jako jsou větší předměty nebo štěrk. Obr. 14 Volič režimu Režim vysávání Režim ventilátoru Ventilátor se používá u stromů, keřů, záhonů a obtížně přístupných ploch (obr. 15). Stroj musí být v dobrém provozním stavu. Trubice a ochranné prvky musí být nasazeny na svém místě a v dobrém stavu. Stroj za provozu vždy držte oběma rukama. Přední i zadní rukojeť držte pevně. Doporučuje se používat ochranu sluchu, jinak dojde k jeho poškození. Dávejte pozor na děti, zvířata, otevřená okna nebo právě omytá vozidla, a odpad odhazujte v dostatečné vzdálenosti. Po použití stroje jej vyčistěte. Odpad vyhoďte do odpovídajících popelnic. Použití jako ventilátor 1. Nastartujte motor. Viz příslušné pokyny. 2. Volič režimu nastavte do horní polohy (ventilátor) (obr. 14). Poznámka: Stroj nikdy nepoužívejte, pokud je volič v prostřední poloze. 3. Nasaďte si popruh a seřiďte jej. Viz příslušné pokyny. Stroj držte dle obr. 15, 16 a 17. Zametání provádějte pohybem do stran a hubici držte několik cm nad zemí. Postupujte pomalu, zametaný odpad posunujte před sebou. Ventilátor se používá kolem budov a pro jiné běžné čistění (obr. 16).

12 Použití jako vysavač 1. Nastartujte motor. Viz příslušné pokyny. 2. Volič režimu nastavte do spodní polohy (vysavač) (obr. 14). Poznámka: Stroj nikdy nepoužívejte, pokud je volič v prostřední poloze. Ventilátor se používá u stěn, stříšek a plotů (obr. 17). Čistění ucpané trubice / lopatek 1. Spínač zapalování přidržte v poloze OFF (obr. 10) a počkejte na zastavení stroje. 2. Odpojte zapalovací svíčku. 3. Demontujte trubici a sběrný koš. 4. Pečlivě odstraňte nahromaděnou hmotu. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození lopatek ventilátoru. Otočte ventilátorem rukou, musí se otáčet volně. Obr. 18 Volič režimu Režim vysávání Režim ventilátoru 5. Nasaďte znovu sběrný koš a trubici. 6. Připojte kabel zapalovací svíčky. Vyprazdňování sběrného koše 1. Tiskněte západky po stranách trubice a stáhněte koš (obr. 20). 2. Uvolněte koš z háku. 3. Nasaďte si popruh a seřiďte jej. Viz příslušné pokyny. Přidržte stroj, nakloňte lehce trubici a zametacím pohybem sbírejte odpad (obr. 19). Drobné lístky a větvičky se nasají a budou zmulčovány průchodem skrz kryt ventilátoru. Sběrný koš tak bude moci pojmout větší objem odpadu. Obr. 20 Stiskněte Západky 3. Otevřete koš a vyprázdněte jej do popelnice nebo kontejneru. 4. Poté otočte koš naruby a odstraňte zbývající smetí. 5. Obraťte koš lícem navrch, zazipujte jej a nasaďte zpět

13 Údržba a opravy Údržba vzduchového filtru Demontáž krytu filtru a deflektoru 1. Sytič nastavte do polohy B. Poznámka: Pokud páčka sytiče není v poloze B (obr. 21), kryt nelze demontovat. 2. Vyšroubujte 4 šrouby na krytu (obr. 21), buď plochým šroubovákem, nebo šroubovákem Torx T Stáhněte kryt s motoru. Nepoužívejte hrubou sílu. Čištění filtru Filtr čistěte a ošetřujte olejem po každých 10 hodinách provozu. Jde o důležitou proceduru. Pokud nebude filtr udržován, ruší se záruka. 1. Demontujte kryt filtru a deflektoru. Viz příslušné pokyny. 2. Vyjměte filtr ze zadní části krytu (obr. 22). 3. Filtr vyperte ve vodě s čisticím prostředkem (obr. 23). Důkladně jej propláchněte a vyždímejte a nechte jej zcela vyschnout. 4. Ošetřete filtr čistým olejem (obr. 24). 5. Vyždímejte z filtru přebytečný olej (obr. 25). 6. Vložte filtr zpět do krytu (obr. 22). Obr. 21 Páčka sytiče Šrouby 2. Do otvorů v krytu vložte 4 šrouby (obr. 21) a utáhněte je plochým šroubovákem nebo šroubovákem Torx T20. Nepřetahujte a nepoužívejte hrubou sílu. Obr. 22 Vzduchový filtr Poznámka: Pokud bude stroj provozován bez filtru a sestavy krytu, ruší se tím záruka. Montáž krytu 1. Nasaďte kryt na karburátor a deflektor. Poznámka: Páčka sytiče musí být v poloze B (obr. 21), jinak kryt nelze nasadit.

14 Výměna zapalovací svíčky Zapalovací svíčka je typ Champion RDJ7Y nebo ekvivalentní. Vzdálenost elektrod je 0,5 mm. Svíčku vyšroubujte vždy po 25 hodinách provozu a zkontrolujte její stav. 1. Zastavte motor a nechte jej zchladnout. Odpojte kabel zapalovací svíčky. 2. Odstraňte z okolí svíčky nečistoty. Svíčky vyšroubujte z hlavy válce nástrčným klíčem 5/8 proti směru hodin. 3. Prasklou, vadnou či znečistěnou svíčku vyměňte. Nastavte vzdálenost elektrod na 0,5 mm (obr. 26). 4. Správně seřízenou svíčku opatrně našroubujte do hlavy pomocí nástrčného klíče 5/8. Čistění a uskladnění Momentový klíč nastavte na 12,3 13,5 N/m. Nepřetahujte! Dlouhodobé uložení Čištění stroje Vnější povrchy stroje a odvětrávací štěrbiny čistěte kartáčkem. Čištění sběrného koše 1. Sběrný koš vyprazdňujte po každém použití, jinak může dojít ke zrychlenému stárnutí a zamezení průchodu vzduchu a sníží se výkon stroje. 2. Používejte ochranné brýle a respirátor. Koš čistěte dle potřeby. Po vysypání odpadu koš otočte naruby a vyklepejte. 3. Koš perte jednou ročně či častěji dle potřeby: a. Demontujte trubici. b. Otočte koš naruby. c. Zavěste jej. d. Důkladně jej omyjte proudem vody. e. Nechte vysušit. f. Otočte lícem navrch a nasaďte. Skladování Motor nechte před uskladněním vychladnout. Stroj skladujte v uzamčené místnosti, aby nedošlo k jeho neoprávněnému použití a poškození. Stroj skladujte v suchém a dobře větraném prostoru. Stroj skladujte mimo dosah dětí. Pokud stroj nebude delší dobu používán, postupujte takto: 1. Vypusťte z nádrže všechno palivo a uskladněte jej. Nelze však používat palivo, které leží nepoužité více jak 60 dní. Staré palivo zlikvidujte podle platných předpisů. 2. Nastartujte motor a nechte doběhnout. Tím se zajistí vyčerpání paliva z karburátoru. 3. Motor nechte zchladnout. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nalijte 30 ml kvalitního motorového oleje. Zatáhněte pomalu za lano startéru, aby se olej rozprostřel ve válci. Našroubujte svíčku. Poznámka: Před dalším použitím stroje vyšroubujte svíčku a olej vylijte z válce. 4. Důkladně vyčistěte stroj a prohlédněte, zda nejsou některé díly volné nebo poškození. Opravte nebo vyměňte poškozené díly a utáhněte volné šrouby a matice. Stroj je připraven k uložení. Přeprava Před přepravou nechte motor vychladnout. Stroj musí být během přepravy zajištěn. Před přepravou vypusťte palivovou nádrž. Pečlivě uzavřete víčko palivové nádrže.

15 Odstraňování poruch Motor nestartuje Prázdná palivová nádrž Nedostatečné tisknutí ručního sytiče Motor přesycený Stará nebo nesprávně namíchaná palivová směs Vadná zapalovací svíčka Motor neběží na volnoběh Ucpaný vzduchový filtr Stará nebo nesprávně namíchaná palivová směs Špatně seřízený karburátor Doplňte palivo. Ruční sytič stiskněte 10x pomalu a nadoraz. Opakujte startování, páčka sytiče musí být v poloze RUN. Vypusťte nádrž, doplňte čerstvou směs. Vyměňte nebo vyčistěte svíčku. Vyměňte filtr nebo jej vyčistěte. Vypusťte nádrž, doplňte čerstvou směs. Nechte seřídit v autorizovaném servisu. Motor má malou akceleraci Stará nebo nesprávně namíchaná palivová směs Špatně seřízený karburátor Vypusťte nádrž, doplňte čerstvou směs. Nechte seřídit v autorizovaném servisu. Motor ztrácí výkon nebo se zastaví při zátěži Stará nebo nesprávně namíchaná palivová směs Špatně seřízený karburátor Přístroj nefunguje jako ventilátor ani jako vysavač Plný koš Ucpaná trubice Ucpaný ventilátor Poškozený ventilátor Vypusťte nádrž, doplňte čerstvou směs. Nechte seřídit v autorizovaném servisu. Vyprázdněte koš dle pokynů. Vyčistěte trubici dle příslušných pokynů. Vyčistěte ventilátor dle příslušných pokynů. Nechte opravit v autorizovaném servisu.

16 Technické údaje Motor Typ vzduchem chlazený dvoutaktní Zdvih 31 cm3 Maximální výkon dle ISO kw Provozní otáčky (300 rd) ot/min Volnoběh (300 rd) ot/min Zapalování elektronické Spínač zapalování kolébkový Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,5 mm Mazání směs benzínu a oleje Poměr benzínu a oleje 40:1 Karburátor membránový Startér automatické navíjení Deflektor s přepážkou a ochrannou lištou Plyn ruční Kapacita palivové nádrže 385 ml Ventilátor / vysavač Ovládání plynu prstem Rychlost proudu vzduchu 257 km/h Výkon ventilátoru 12,1 cmm Mulčovací poměr 10:1 Objem sběrného koše 35,24 l Náramenní popruh s jednou přezkou Přibližná hmotnost (bez paliva, s trubicí a prázdným 6 kg sběrným košem Hladina vibrací při volnoběhu, přední část Hladina vibrací při volnoběhu, zadní část Hladina vibrací při provozních otáčkách, přední část, dle ISO 7916 Hladina vibrací při provozních otáčkách, zadní část, dle ISO 7916 Hladina zvuku (volnoběh, dle EN 27917) Hladina zvuku (volnoběh, dle ISO ) Hladina zvuku (provozní otáčky, dle EN 27917) Hladina zvuku (provozní otáčky, dle ISO ) 4,77 m/s2 5,85 m/s2 8,61 m/s2 10,46 m/s2 76 LpeqdB(A) 96 LpeqdB(A) 89 LpeqdB(A) 109 LpeqdB(A)

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ OBSAH VÝZNAM SYMBOLŮ 3 [1] VŠEOBECNÝ POPIS... 4 [2] PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST... 5 [3] BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ... 7 [4] BENZÍNOVÁ SMĚS... 9 [5] MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU...

Více

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306 Návod na použití Okružní pila na kov TSC 306 TSC-306 RYOBI Pila na kov Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Křídlový šroub 3. Bezpečnostní kryt 4. Zámek 5. Šroub se šestihrannou nástrčnou hlavou 6. Klíč

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210 Návod na použití Aku utahovák BID 1210 RYOBI BID-1210 Aku utahovák Návod k použití Popis: 1. Držák nástroje 2. Nástroj 3. Spínač 4. Přepínač zpětného chodu 5. Akumulátor Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3002-B EN Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH VAROVNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY Tento symbol Vás vyzve k instrukcím týkajícím se Vaší bezpečnosti. SLEDUJTE TENTO SYMBOL Ukazuje důležité bezpečnostní opatření. Znamená POZOR! PŘIJDE

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Více

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY vibracemi během práce. 13. Včas zařazujte přestávky. POZOR - Delší používání motorového přístroje může vést k poruchám prokrvení na prstech, rukách nebo zápěstí, které je způsobeno

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL PŘÍRUČKA VLASTNÍKA UŽIVATELE Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste ji zcela pochopili. POZOR Při používání tohoto přístroje

Více

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční servis: METABO s.r.o. Královická 1793 Brandýs n/l

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Vibrační pěch VS 1000 08-2011. Návod k použití

Vibrační pěch VS 1000 08-2011. Návod k použití Vibrační pěch VS 1000 08-2011 Návod k použití 390 8301 002 Česká republika Pouze pro země EU Nevyhazujte elektrické přístroje a nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EU o starých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOTOROVÁ KOSA KG580

NÁVOD K OBSLUZE MOTOROVÁ KOSA KG580 NÁVOD K OBSLUZE MOTOROVÁ KOSA KG580 1 OBSAH Úvod 3 1. POUŽITÍ 3 2. POPIS 4-5 3. OBSAH BALENÍ 5 4. SYMBOLY 5-6 5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 6-7 6. SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍSROJ 7-8 7. MONTÁŽ 8-9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrocentrála ZI-STE6000 EAN-kód: 912003923793 0 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2009 revize 02

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50 Návod na použití Fréza na hrany TR 50 TR-50 Frézka Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Podstavec 3. Základní deska 4. Křídlový šroub 5. Stupnice 6. Kleštinové upínací pouzdro 7. Pracovní nástroj 8. Klíče

Více

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200)

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) 1 1. ochrana zapalovací svíčky 2. kohout paliva 3. sytič 4. řadicí páka 5. seřizovací páka 6. páka spojky - jízda 7. páka spojky - šnek 8. nádrž 9.

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Občanské sdružení Ester, Zálesí 111, Javorník 790 70, IČ: 705 999 63 Nová naděje reg.č. projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00023 METODIKA OBSLUHA KŘIVONOŘEZU

Občanské sdružení Ester, Zálesí 111, Javorník 790 70, IČ: 705 999 63 Nová naděje reg.č. projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00023 METODIKA OBSLUHA KŘIVONOŘEZU Občanské sdružení Ester, Zálesí 111, Javorník 790 70, IČ: 705 999 63 Nová naděje reg.č. projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00023 METODIKA OBSLUHA KŘIVONOŘEZU KŘOVINOŘEZ CZ OBSAH Obecný popis částí... 3 Montáž...

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod na použití. Souprava CSC18/5. take five

Návod na použití. Souprava CSC18/5. take five Návod na použití Souprava CSC18/5 take five RYOBI CSC-18/5 TAKE 5 Souprava nářadí s vlastním zdrojem 18V Návod k použití Uložte tento návod k použití a přečtěte si všechny pokyny. Seznamte se dobře

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ NÁVOD K OBSLUZE (Původní pokyny) GCV140 GCV160 GCV190 (Finální aplikace může mít odlišný vzhled) (Vybrané typy) [5] [10] [9] [6] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ 1 Uzávěr plnicího otvoru paliva 2 Rukojeť startéru

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k použití Hladička betonu ZI-BG100 EAN:912003923799 2 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 4. března 2010 revize

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY CS 1 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Bezpečnostní pokyny... 1 3. Součásti a ovládání... 2 4. Co je vhodné znát... 3 5. Pokyny k použití... 4 6. Údržba... 5 7. Poruchy a řešení... 7 8. Technické údaje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU (překlad z originálního návodu) BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA POZOR: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532 532 Návod k obsluze Motorová lištová sekačka 532 Pozor! Před prvním uvedením stroje do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 9 532 110 11/2007

Více

Křovinořez 2v1 51.06-KR-2

Křovinořez 2v1 51.06-KR-2 Křovinořez 2v1 PROTECOR 51.06-KR-2 PROTECO R Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 7 6 Obr. A 2 4 5 8 9 10 11 25 12 14 26 PROTECO nářadí s.r.o. 2 13 18 A B 2 21 23 20 22 19 24

Více

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Version 1.2 česky Vibrační deska HRP90 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. Generátor s invertorovou regulací Typy: GG2000 Si GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. 2 I. Bezpečnostní pokyny Naše generátory díky své konstrukci slouží bezpečně

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Návod k použití Motorová kosa ZI-MOS 145 EAN: 912003923781 7 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 02.11.2009 revize

Více

Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA. Park Ranger 2150

Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA. Park Ranger 2150 Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA Park Ranger 50 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme vám k zakoupení produktu Nilfisk Outdoor. Model Park Ranger 50 byl zkonstruován a vyroben v Dánsku a nabízí

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL NÁVOD K POUŽITÍ Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL Záruka je platná pouze tehdy, když bude vyplněno a během 14 dní odesláno přiložené PROHLÁŠENÍ O PŘEDÁNÍ STROJE. Výrobce: Dovozce:

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 4 5 1 1 2 3 7 Nastavení pro začišťování okrajů trávníku 15 9 10 13 6 8 1. Rukojeť 2. Vypínač 3. Úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 4. Přední stavitelná

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 12 11 9 10 8 7 PROTECO 6 13 19 17 16 15 14 5 1 4 1. Sací hubice 2. Pojezdový váleček 3. Aretace pojezdového válečku 4. Výfuková tryska 5. Sběrný vak 6. Upevňovací

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze STOP Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Form No. 3396-497 Rev A Návod k obsluze Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi. Více

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více