BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální pokyny nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za následek zranění osob nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ Tento varovný symbol označuje speciální pokyny nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za následek poškození nebo zničení zařízení. POZNÁMKA Tento symbol poznámky označuje body důležité zejména pro efektivnější a pohodlnější provoz zařízení. PŘEČTĚTE SI POKYNY PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE POHÁNĚNO TÍMTO MOTOREM Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (1): říjen 2008 (M)

2 PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ Před obsluhou tohoto MOTORU si musíte z důvodu zajištění vaší bezpečnosti nejdříve přečíst a nastudovat celou tuto uživatelskou příručku. VAROVÁNÍ NENECHÁVEJTE motor v chodu v uzavřeném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, jedovatý plyn bez zápachu. Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před doplněním paliva motor zastavte a nechejte jej vychladnout. NEKUŘTE. Při doplňování paliva, opravách palivového systému, vypouštění benzínu nebo seřizování karburátoru se ujistěte, zda je prostor dobře odvětrán a zda se v něm nevyskytují žádné zdroje plamene nebo jiskření, včetně kontrolních plamínků. NENAPLŇUJTE palivovou nádrž tak, aby hladina paliva dosahovala až do plnicího hrdla nebo nad ukazatel výšky hladiny paliva. Pokud je nádrž přeplněna, teplo může způsobit rozpínání paliva a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku nádrže. Rozlitý benzín okamžitě setřete. Jak předcházet riziku požáru: Umístěte motor ve vzdálenosti minimálně 1 m od budov, překážek a jiných hořlavých objektů. NEPOKLÁDEJTE hořlavé předměty do blízkosti motoru. NEPŘIBLIŽUJTE k výfuku motoru hořlavé materiály. NEPOUŽÍVEJTE motor v lesnatém terénu nebo na půdě pokryté křovím nebo trávou, pokud není tlumič výfuku opatřen lapačem jisker. Je-li motor v chodu, NEDOTÝKEJTE se zapalovacích svíček, koncovek kabelů nebo kabelů, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. NEDOTÝKEJTE se horkého motoru nebo tlumiče výfuku, abyste zabránili popálení. Během provozu se motor značně zahřívá. Před prováděním údržby nebo demontáže dílů, zastavte motor a nechejte jej vychladnout. NEVKLÁDEJTE ruce nebo nohy do blízkosti pohybujících se nebo otáčejících součástí. Upevněte ochranný kryt na řemenici, klínový řemen nebo spojku. NEVYTÁČEJTE motor do příliš vysokých otáček. Mohlo by dojít k zranění. Před prováděním údržby motoru vždy odpojte koncovky kabelů od zapalovacích svíček, aby zabránili náhodnému nastartování motoru. Přečtěte si výstražné štítky umístěné na motoru a řádně si je nastudujte. Je-li nějaký štítek poškozen, nečitelný nebo došlo-li k jeho ztrátě, obstarejte si u autorizovaného prodejce Kawasaki nový a umístěte jej na správné místo.

3 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REGULACE EMISÍ Informace o palivu TENTO MOTOR JE URČEN PRO PROVOZ POUZE S NORMÁLNÍM BEZOLOVNATÝM BENZÍNEM. Doporučujeme vám používat palivo se součinitelem odolnosti proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti klepání je v USA k dispozici na čerpacích stanicích. Informace týkající se regulace emisí Z důvodu ochrany životního prostředí, ve kterém žijeme, používá společnost Kawasaki systém regulace výfukových emisí, a to v souladu s příslušnými předpisy Úřadu pro ochranu životního prostředí USA a Kalifornské komise pro ochranu ovzduší. V závislosti na datu výroby motoru může být také stanovena doba platnosti emisí motoru. *Stanovenou dobu platnosti emisí motoru naleznete v následujícím textu. Systém regulace výfukových emisí Systém regulace výfukových emisí použitý na tomto motoru se skládá z palivového systému a ze systému zapalování s optimálním časováním. Palivový systém byl kalibrován tak, aby poskytoval chudou směs vzduch/ palivo a aby ve spojení s vhodným vzduchovým filtrem a výfukovou soustavou zaručoval optimální spotřebu paliva. Pro eliminaci nasávaných plynů je použit také systém regulace emisí pro klikovou skříň utěsněného typu. Nasávané plyny jsou vedeny přes klikovou skříň do odvzdušňovací komory, ze které jsou vedeny do vzduchového filtru. Doba platnosti emisí motoru Kalifornie Všechny ostatní státy Motory se zdvihovým objemem 225 cm 3 Motory se zdvihovým objemem 225 cm 3 nebo větším nebo větším Modelový rok a pozdější Modelový rok a pozdější Doba platnosti emisí provozních hodin Doba platnosti emisí provozních hodin (kategorie C) Je-li pro váš motor určena stanovená doba platnosti emisí motoru, najdete ji na certifikačním štítku nacházejícím se na motoru (DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOTORU).

4 Informace o seřízení výkonu při provozu ve vysokých nadmořských výškách Z důvodu zvýšení VÝKONU SYSTÉMU PRO REGULACI EMISÍ u motorů provozovaných v nadmořských výškách nad metrů, doporučuje společnost Kawasaki použít úpravy schválené Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA) a Kalifornskou komisí pro ochranu ovzduší (CARB). Modely DFI (systém digitálního vstřikování paliva) ovšem nevyžadují žádné seřízení pro provoz ve velkých nadmořských výškách. POZNÁMKA Jsou-li tyto předepsané úpravy správně provedeny, nejsou považovány za zásah do systému regulace emisí a výkon motoru se po nich obvykle nezmění. Údržba a záruka Řádná údržba je nezbytná, má-li být zaručena stále nízká úroveň emisí vašeho motoru. Tato Uživatelská příručka obsahuje taková doporučení k údržbě vašeho motoru. Tyto položky obsažené v Tabulce pravidelné údržby jsou nezbytné pro zaručení souladu s příslušnými normami. Vy jako majitel motoru jste zodpovědný za to, aby bylo zajištěno, že doporučená údržba bude prováděna v souladu s pokyny uvedenými v této Uživatelské příručce a na vaše vlastní náklady. Omezená záruka společnosti Kawasaki na systém regulace emisí vyžaduje, abyste pro provedení opravy v rámci záruky vrátili váš motor autorizovanému prodejci Kawasaki. Pečlivě si prosím prostudujte záruku a udržujte její platnost plněním zde uvedených povinností majitele. Zásahy do systému regulace emisí jsou zakázány Federální zákony a zákony státu Kalifornie zakazují provádět nebo způsobovat následující úkony: (1) demontáž nebo vyřazení z provozu, a to jakoukoliv osobou, z jiného důvodu než z důvodu údržby, opravy nebo výměny jakéhokoli zařízení nebo konstrukčního prvku zabudovaného do nového motoru za účelem regulace emisí před jeho prodejem nebo dodávkou konečnému uživateli nebo při jeho používání nebo (2) použití motoru poté, co bylo takové zařízení nebo konstrukční prvek kýmkoli demontován nebo vyřazen z provozu.

5 Mezi tyto úkony považované za neoprávněné zásahy patří níže uvedené úkony: Nezasahujte do originálních součástí systému regulace emisí: Karburátor nebo systém DFI a jejich vnitřní součásti Zapalovací svíčka Systém elektronického zapalování nebo magneto Vložka palivového filtru Vložka vzduchového filtru Kliková skříň Hlava válce Odvzdušňovací komora a vnitřní součásti Sací potrubí a trubice Tlumič výfuku nebo jakákoli vnitřní část tlumiče

6 PŘEDMLUVA Tato uživatelská příručka vám bude pomáhat provádět bezpečnou a spolehlivou obsluhu vašeho motoru. PŘED OBSLUHOU TOHOTO MOTORU SI TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE A NASTUDUJTE. PŘEČTĚTE SI POKYNY PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE POHÁNĚNO TÍMTO MOTOREM. Z důvodu zajištění dlouhodobé a bezproblémové provozní životnosti musíte tomuto motoru věnovat řádnou péči a musíte provádět jeho údržbu popsanou v této příručce. Uvědomte si prosím, že fotografie a ilustrace použité v této příručce byly pořízeny podle modelu FR730V, což je typický příklad mezi jinými podobnými modely. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nemůže být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Consumer Products & Machinery Company. I když byla kompletní a přesné přípravě tohoto návodu věnována veškerá možná péče, společnost Kawasaki nemůže zaručit, že se v něm neobjeví chyby a opomenutí. Vzhledem k neustálému zdokonalování konstrukce a výkonu během výroby tohoto motoru mohou být prováděny změny postupů a technických údajů bez předchozího upozornění. Ilustrace jsou použity z důvodu lepší názornosti a mohou se lišit od vašeho aktuálního modelu.

7 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... 8 Umístění nálepek... 8 Umístění součástí... 9 Parametry pro seřízení Množství motorového oleje DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ Palivo Motorový olej PŘÍPRAVA Palivo Motorový olej STARTOVÁNÍ Startování motoru PROVOZ MOTORU Zahřívání Náklon motoru ZASTAVENÍ Zastavení motoru Nouzové zastavení SEŘÍZENÍ Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Instalace, seřízení lanka sytiče Seřízení otáček motoru ÚDRŽBA Tabulka pravidelné údržby Kontrola množství oleje Výměna oleje Výměna olejového filtru Údržba vzduchového filtru Papírová vložka Údržba zapalovací svíčky Údržba palivového filtru a palivového čerpadla Čištění chladicího systému SKLADOVÁNÍ Vypuštění palivového systému ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TECHNICKÉ ÚDAJE SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Schéma elektrického zapojení... 36

8 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE Umístění nálepek ZÁKLADNÍ INFORMACE VAROVÁNÍ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU MOTORU SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU. BENZÍN JE HOŘLAVÝ. NEPŘIBLIŽUJTE SE S OTEVŘENÝM PLAMENEM NEBO SE ZDROJEM JISKŘENÍ. VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ. NENECHÁVEJTE MOTOR V CHODU V UZAVŘENÉM PROSTORU. NEDOTÝKEJTE SE HORKÉHO TLUMIČE VÝFUKU, ABYSTE ZABRÁNILI ZPŮSOBENÍ POPÁLENIN. 1. Štítek s varováním 2. Štítek s důležitými informacemi o motoru 3. Štítek s údaji o údržbě motoru 4. Štítek s výrobním číslem motoru Výrobní číslo vašeho motoru je jediným prostředkem pro rozlišení vašeho konkrétního motoru od jiných motorů stejné modelové řady. Toto výrobní číslo motoru musíte sdělit prodejci při objednávání náhradních dílů. ÚDRŽBA MOTORU 1. ZKONTROLUJTE MNOŽSTVÍ OLEJE 2. ZKONTROLUJTE A VYČISTĚTE VZDUCHOVÝ FILTR 3. ZKONTROLUJTE SÍTKO SÁNÍ A ŽEBRA 4. PROVÁDĚJTE VÝMĚNU OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

9 Umístění součástí ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 A. Vzduchový filtr B. Kryt sání vzduchu C. Zátka pro vypouštění oleje D. Olejový filtr E. Zapalovací svíčka/koncovka kabelu zapalovací svíčky F. Měrka oleje J. Ovládací panel K. Karburátor G. Palivové čerpadlo H. Palivový filtr I. Elektrický startér

10 10 ZÁKLADNÍ INFORMACE Parametry pro seřízení POLOŽKA Technické údaje Časování zapalování Nelze nastavit Zapalovací svíčky: NGK BPR4ES Odtrh 0,75 mm Nízké volnoběžné ot./min otáčky Vysoké volnoběžné ot./min otáčky Vůle ventilů Sací 0,10 ~ 0,15 mm (0.004 ~ in) Výfukový 0,10 ~ 0,15 mm (0.004 ~ in) Jiné parametry Žádná jiná seřízení nejsou nutná Množství motorového oleje Množství motorového oleje FR651V FR691V FR730V 1,8 l [bez demontáže olejového filtru] 2,1 l [při demontáži olejového filtru] POZNÁMKA Vysoké a nízké volnoběžné otáčky se mohou lišit v závislosti na zařízení, ve kterém je motor nainstalován. Viz technické parametry zařízení.

11 DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ 11 Palivo Používejte pouze čistý a čerstvý bezolovnatý benzín. UPOZORNĚNÍ Nemíchejte olej do benzínu. Oktanové číslo Oktanové číslo benzínu je míra jeho odolnosti proti klepání. Doporučuje se používat palivo se součinitelem odolnosti proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti klepání je v USA k dispozici na čerpacích stanicích. Součinitel odolnosti proti klepání: (RON + MON)/2 RON = Oktanové číslo získané výzkumnou metodou MON = Oktanové číslo motoru POZNÁMKA Dochází-li ke klepání nebo zvonění, použijte jinou značku benzínu nebo benzín s vyšším oktanovým číslem. Palivo s okysličovadly Do benzínu jsou přidávána okysličovadla (etanol nebo MTBE). Pokud chcete používat palivo s okysličovadly, musí být bezolovnaté a musí splňovat minimální požadavky na oktanové číslo. V následujícím textu jsou uvedena procenta okysličovadel v palivech schválená úřadem EPA. ETANOL: (Etyl nebo obilný líh) Můžete použít benzín obsahující až 10 objemových procent etanolu. MTBE: (Methyl terciární butyl éter) Můžete použít benzín obsahující až 15 objemových procent MTBE. METANOL: (Methyl nebo dřevný líh) 5 % objemu Můžete používat benzín obsahující až 5 objemových procent metanolu za podmínky, že obsahuje také rozpouštědla a antikorozní přísady pro ochranu palivové soustavy. Benzín obsahující více než 5 objemových procent metanolu může způsobovat problémy se startováním nebo výkonem motoru. Může také poškodit kovové, pryžové a plastové součásti palivové soustavy.

12 12 DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ Motorový olej Jsou doporučeny následující motorové oleje. Klasifikace pro provoz dle API: SF, SG, SH, SJ nebo SL. POZNÁMKA Použití univerzálních olejů (5W-20, 10W-30 a 10W-40) zvýší spotřebu oleje. Pokud je používáte, kontrolujte hladinu oleje častěji. Viskozita oleje Zvolte viskozitu v závislosti na teplotě podle následující tabulky:

13 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA 13 Palivo VAROVÁNÍ Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před doplněním paliva přepněte spínač motoru do polohy vypnuto (OFF). Nekuřte. Ujistěte se, zda je prostor dobře odvětraný a zda se v něm nevyskytují žádné zdroje plamene nebo jiskření, včetně jakýchkoli zařízení s kontrolním plamínkem. Nikdy nenaplňujte nádrž tak, aby hladina paliva dosahovala až do plnicího hrdla. Jeli nádrž přeplněna, teplo může způsobit rozpínání paliva a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku nádrže. Po doplnění paliva se ujistěte, zda je víčko palivové nádrže bezpečně uzavřeno. Dojde-li k rozlití benzínu, okamžitě jej setřete. Motorový olej Kontrolujte množství motorového oleje každý den před startováním motoru, protože nedostatek motorového oleje může způsobit vážné poškození motoru, jako například zadření. Postavte motor na rovný povrch. Před vytažením měrky oleje očistěte prostor v její blízkosti. Vytáhněte měrku oleje (A) a otřete ji čistým hadrem. Pomalu doplňujte olej až ke značce FULL na olejové měrce. Zasuňte měrku oleje zpět do trubice (B), ANIŽ BYSTE JI ZAŠROUBOVALI. Vytáhněte měrku oleje (A) a zkontrolujte množství oleje. Hladina by měla být mezi značkami ADD a FULL. Nedoplňujte nadměrné množství. Zasuňte měrku oleje (A) zpět a řádně ji utáhněte. UPOZORNĚNÍ Doplňujte pouze takové množství oleje, aby by se jeho hladina na měrce nacházela pod značkou FULL. Nadměrné množství oleje způsobí kouřivost motoru a může způsobit přehřátí motoru. Množství motorového oleje FR651V FR691V FR730V 1,8 l [bez demontáže olejového filtru] 2,1 l [při demontáži olejového filtru]

14 14 PŘÍPRAVA UPOZORNĚNÍ Motor je dodáván bez motorového oleje. A. Měrka oleje B. Trubice

15 STARTOVÁNÍ STARTOVÁNÍ 15 Startování motoru VAROVÁNÍ Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je bezbarvý a jedovatý plyn bez zápachu. Neprovozujte motor v uzavřených prostorách. Vždy zajistěte řádné odvětrání. VAROVÁNÍ Výfuk motoru může zapálit hořlavé materiály a může způsobit požár. Udržujte volný prostor v blízkosti koncovky výfuku. Umístěte motor tak, aby výstup z výfuku směřoval do otevřeného prostoru a aby se nacházel alespoň jeden metr od jakékoli překážky. POZNÁMKA Aby bylo zaručeno snadné startování motoru v chladném počasí, vezměte do úvahy následující připomínky. Používejte vhodný olej pro očekávanou teplotu (viz kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ). Používejte čerstvý benzín. Nejsou-li používány, chraňte motor nebo pohánění zařízení před povětrnostními vlivy. POZNÁMKA Dodržujte pokyny pro obsluhu zařízení, které je poháněno tímto motorem. Před startováním motoru odpojte všechna možná externí zatížení. Otevřete ventil přívodu paliva (A) na zařízení. Nastavte páčku akcelerátoru na ovládacím panelu do polohy odpovídající středním otáčkám. Je-li motor studený, použijte páčku sytiče, ale v teplém počasí nebo je-li motor již zahřátý, nastavte páčku sytiče pouze do poloviny nebo sytič nepoužívejte vůbec. Zasuňte klíček do spínací skříňky motoru. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy START. Motor obvykle nastartuje do 3 sekund. UPOZORNĚNÍ Nenechávejte elektrický startér souvisle běžet déle než 5 sekund, protože by mohlo dojít k rychlému vybití akumulátoru. Pokud motor nenastartuje okamžitě, počkejte 15 sekund a zkuste to znovu. POZNÁMKA Je-li motor velmi zahřátý nebo nedojde-li k nastartování motoru ihned, NEPOKOUŠEJTE se motor startovat pomocí sytiče, protože by došlo k přeplavení karburátoru a startování bude mnohem obtížnější. V takové situaci nepoužívejte sytič při startování vůbec.

16 16 STARTOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Po každém startování motoru se ujistěte, zda po nastartování motoru nesvítí výstražná kontrolka. Pokud výstražná kontrolka svítí, okamžitě zastavte motor a zkontrolujte množství oleje (je-li kontrolka součástí výbavy). Po nastartování motoru postupně vracejte páčku sytiče do zcela otevřené polohy.

17 PROVOZ MOTORU PROVOZ MOTORU 17 Zahřívání Po nastartování motoru nastavte páčku akcelerátoru (A) na zařízení doprostřed mezi polohy s označením FAST a SLOW (vysoké a nízké otáčky). Než uvedete zařízení poháněné tímto motorem do provozu, nechejte motor v chodu 3 až 5 minut s páčkou akcelerátoru ve stejné poloze (uprostřed), aby došlo k jeho zahřátí. Potom nastavte páčku akcelerátoru (A) na zařízení do polohy FAST (vysoké otáčky). UPOZORNĚNÍ Před zatížením nechejte motor dostatečně zahřát (3 až 5 minut ve volnoběžných otáčkách). Tento postup umožní, aby se olej dostal ke všem součástem motoru a aby vůle pístu dosáhla konstrukční specifikace. Náklon motoru Tento motor bude spolehlivě pracovat v náklonu pod úhlem až 25 v jakémkoli směru. Nahlédněte do návodu pro obsluhu zařízení, které je poháněno tímto motorem. S ohledem na konstrukci nebo použití zařízení mohou existovat ještě přísnější omezení týkající se úhlu náklonu při provozu. UPOZORNĚNÍ Nenechávejte tento motor delší dobu v chodu v náklonu pod úhlem přesahujícím 25 v jakémkoli směru. Mohlo by dojít k poškození motoru z důvodu nedostatečného mazání. UPOZORNĚNÍ Při zahřívání motoru se ujistěte, zda na ovládacím panelu nesvítí výstražná kontrolka (tlak oleje). Tato výstražná kontrolka nesmí svítit během chodu motoru (je-li kontrolka součástí výbavy).

18 18 SEŘÍZENÍ ZASTAVENÍ Zastavení motoru VAROVÁNÍ Necháte-li zařízení bez dozoru nebo není-li zařízení používáno, vždy vyjměte klíček ze spínací skříňky motoru. Běžné zastavení Nastavte páčku akcelerátoru (A) do polohy pro nízké otáčky (SLOW). Snižte otáčky motoru na volnoběžné otáčky. Nechejte motor v chodu na volnoběh přibližně jednu minutu. UPOZORNĚNÍ Mohlo by dojít k poškození motoru z důvodu přeběhu motoru nebo dohořívání směsi, dojde-li k náhlému zastavení motoru při provozu ve vysokých otáčkách pod zátěží. Proto před zastavením motoru snižte jeho otáčky a nechejte jej jednu minutu v chodu na volnoběh. Nastavte spínač motoru nebo klíček ve spínací skříňce do polohy vypnuto (OFF). U typu se spínačem na ovládacím panelu nastavte páčku akcelerátoru na nízké otáčky, aby došlo k vypnutí zapalování. Nouzové zastavení Okamžitě nastavte spínač motoru nebo klíček ve spínací skříňce do polohy vypnuto (OFF). Uzavřete ventil přívodu paliva na zařízení. U typu se spínačem na ovládacím panelu nastavte páčku akcelerátoru na zařízení do polohy pro nízké otáčky. Nastavení páčky do polohy pro nízké otáčky vypne zapalování.

19 SEŘÍZENÍ SEŘÍZENÍ 19 Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Připojte lanko akcelerátoru (G) k ovládací páčce akcelerátoru (C) a volně upevněte vnější pouzdro lanka akcelerátoru (F) pomocí upínacího šroubu lanka (A). Nastavte páčku akcelerátoru do polohy FAST (vysoké otáčky). Stáhněte vnější plášť (F) z lanka akcelerátoru tak, aby bylo vnitřní lanko (G) téměř zcela nataženo a utáhněte upínací šroub lanka (A). Nastavte páčku akcelerátoru do polohy SLOW (nízké otáčky). Ujistěte se, zda se volně pohybuje škrticí klapka karburátoru (H). Instalace, seřízení lanka sytiče Připojte lanko sytiče (K) k ovládací páčce sytiče (D) a volně upevněte vnější pouzdro lanka sytiče (L) pomocí upínacího šroubu lanka (B). Nastavte páčku sytiče na zařízení do polohy OPEN (otevřeno). Ujistěte se, zda je klapka sytiče karburátoru (I) zcela otevřena. Stáhněte vnější plášť (L) z lanka sytiče tak, aby bylo vnitřní lanko (K) téměř zcela nataženo a utáhněte upínací šroub lanka (B). Nastavte ovládací páčku sytiče na zařízení do polohy CHOKE (sytič). Ujistěte se, zda je klapka sytiče karburátoru (I) zcela zavřena. Ujistěte se, zda se při manipulaci s ovládací páčkou sytiče na zařízení otáčí klapka sytiče ze zcela zavřené polohy do zcela otevřené polohy.

20 20 SEŘÍZENÍ Seřízení otáček motoru POZNÁMKA Nezasahujte do nastavení regulátoru nebo do nastavení karburátoru, abyste zvýšili otáčky motoru. Každý karburátor je seřízen ve výrobě a na každém šroubu pro nastavení směsi je nasazena krytka nebo dorazový plech. Je-li nutné jakékoli seřízení, musí být prováděno v autorizovaném servisu Kawasaki. Zcela uzavřená poloha Zcela otevřená poloha

21 ÚDRŽBA ÚDRŽBA 21 Údržbu, výměnu nebo opravy zařízení a systémů pro regulaci emisí může provádět libovolný kvalifikovaný mechanik nebo servis pro tyto motory. Tabulka pravidelné údržby VAROVÁNÍ Před prováděním údržby motoru vždy odpojte koncovky kabelů od zapalovacích svíček, aby zabránili náhodnému nastartování motoru. POZNÁMKA Tyto intervaly údržby mohou být používány jako vodítko. Pokud to provozní podmínky vyžadují, provádějte servis častěji. : Při provozu v prašných podmínkách provádějte servis častěji. K: Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki. ÚDRŽBA Zkontrolujte a doplňte motorový olej. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo ztrátě matic a šroubů. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva nebo oleje. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. Zkontrolujte nebo vyčistěte sítko sání vzduchu. Denně Prvních 8 hodin Každých 25 hodin Každých 50 hodin INTERVAL Každých 100 hodin Každých 200 hodin Každých 250 hodin Každých 300 hodin Každých 500 hodin

22 22 ÚDRŽBA ÚDRŽBA Denně Prvních 8 hodin Každých 25 hodin Každých 50 hodin INTERVAL Každých 100 hodin Každých 200 hodin Každých 250 hodin Vyčistěte papírovou vložku vzduchového filtru. Vyčistěte prach a nečistoty ze žeber válce K a ze žeber hlavy válce. Utáhněte matice a šrouby. Vyměňte motorový olej. Vyčistěte zapalovací svíčky a obnovte vzdálenost elektrod. Vyměňte olejový filtr. Vyměňte papírovou vložku vzduchového filtru. K Vyčistěte spalovací komoru. K Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů. K Vyčistěte a zabruste dosedací plochy ventilů. Každých 300 hodin Každých 500 hodin

23 ÚDRŽBA 23 Kontrola množství oleje Kontrolujte množství oleje každý den a před každým použitím motoru. Ujistěte se, zda je v motoru předepsané množství oleje. Viz kapitola PŘÍPRAVA. Množství motorového oleje FR651V FR691V FR730V 1,8 l [bez demontáže olejového filtru] 2,1 l [při demontáži olejového filtru]

24 24 ÚDRŽBA Výměna oleje Proveďte výměnu oleje po prvních 8 hodinách provozu. Potom provádějte výměnu oleje po každých 100 hodinách. Nastartujte motor, aby došlo k zahřátí oleje. Zajistěte, aby zařízení s motorem stálo na rovném povrchu. Zastavte motor. Dokud bude motor zahřátý, demontujte zátky pro vypouštění oleje (A) a vypusťte olej do vhodné nádoby. VAROVÁNÍ Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny. Před vypouštěním oleje a další manipulací s tímto olejem počkejte, dokud nedojde k poklesu teploty motoru. Namontujte zpět zátky pro vypouštění oleje. Vytáhněte měrku oleje a nalijte do motoru čerstvý olej (viz kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ). Zkontrolujte množství oleje (viz kapitola PŘÍPRAVA, kde naleznete postup pro kontrolu množství oleje). A. Zátka pro vypouštění oleje B. Vhodná nádoba VAROVÁNÍ Motorový olej je toxická látka. Použitý olej musí být likvidován správným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace nebo možné recyklaci oleje vám poskytnou místní úřední orgány.

25 Výměna olejového filtru Vyměňujte olejový filtr po každých 200 provozních hodinách. VAROVÁNÍ Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny. Před demontáží olejového filtru počkejte, dokud nedojde k mírnému vychladnutí motoru. Vypusťte motorový olej do vhodné nádoby (C). UPOZORNĚNÍ Před demontáží olejového filtru umístěte pod přípojku filtru vhodnou nádobu. Otočte olejový filtr (A) proti směru pohybu hodinových ručiček, abyste jej mohli sejmout. Naneste tenkou vrstvu čistého motorového oleje na těsnění nového filtru. Namontujte nový filtr otočením ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby bylo jeho těsnění v kontaktu s montážním povrchem (B). Potom filtr otočte rukou ještě o 3/4 otáčky. Doplňte motorový olej podle uvedených pokynů. Nechejte motor v chodu asi 3 minuty, potom jej zastavte a zkontrolujte, zda v blízkosti filtru nedochází k úniku oleje. ÚDRŽBA 25 Dolijte olej, abyste vyrovnali pokles jeho hladiny vzhledem ke kapacitě olejového filtru (viz kapitola PŘÍPRAVA, kde naleznete postup pro kontrolu množství oleje). A. Olejový filtr B. Montážní povrch C. Vhodná nádoba VAROVÁNÍ Motorový olej je toxická látka. Použitý olej musí být likvidován správným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace nebo možné recyklaci oleje vám poskytnou místní úřední orgány.

26 26 ÚDRŽBA Údržba vzduchového filtru UPOZORNĚNÍ Nestartujte motor, je-li demontován vzduchový filtr, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování motoru. Papírová vložka Čistěte papírovou vložku (A) po každých 100 hodinách. Vyčistěte papírovou vložku jemným poklepem, aby došlo k odstranění prachu. Je-li vložka velmi znečištěna, musí být provedena její výměna. Použijte novou papírovou vložku každý rok nebo po 200 hodinách. Provádějte tento úkon dle aktuálnosti. POZNÁMKA Provoz v prašných podmínkách může vyžadovat častější údržbu, než je popsána výše. UPOZORNĚNÍ Papírovou vložku neumývejte. Nenavlhčujte papírovou vložku olejem. Nepoužívejte při čištění papírové vložky stlačený vzduch.

27 ÚDRŽBA 27 Údržba zapalovací svíčky VAROVÁNÍ Horké součásti motoru mohou způsobit vážné popáleniny. Před kontrolou zapalovacích svíček zastavte motor a nechejte jej vychladnout. Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčky a obnovte vzdálenost elektrod (A) po každých 100 provozních hodinách. Odpojte koncovky kabelů zapalovacích svíček od zapalovacích svíček a demontujte zapalovací svíčky. Vyčistěte elektrody (B) oškrábáním nebo použijte drátěný kartáč pro odstranění usazenin karbonu. Zkontrolujte, zda není porcelán zapalovací svíčky popraskaný, opotřebovaný nebo jinak poškozený. Je-li to nutné, proveďte výměnu zapalovací svíčky. Zkontrolujte odtrh elektrod zapalovací svíčky a jeli to nutné, proveďte seřízení. Vzdálenost elektrod musí být 0,75 mm. Musíte-li tuto vzdálenost upravit, ohýbejte pouze boční elektrodu pomocí klíče na zapalovací svíčky. Namontujte zapalovací svíčky a utáhněte je utahovacím momentem 22 Nm (2,2 kgm). Připojte k zapalovacím svíčkám koncovky kabelů. DOPORUČENÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA NGK... BPR4ES A. Odtrh zapalovací svíčky B. Elektrody

28 28 ÚDRŽBA Údržba palivového filtru a palivového čerpadla VAROVÁNÍ Nesprávné použití rozpouštědel může mít za následek požár nebo výbuch. Nepoužívejte pro čištění palivového filtru nebo palivového čerpadla benzín nebo rozpouštědla s nízkým bodem vznícení. Provádějte čištění pouze na dobře větraných místech, mimo dosah zdrojů jiskření nebo plamene, a to včetně zařízení s kontrolním plamínkem. Palivový filtr nemůže být demontován. Dojde-li k ucpání palivového filtru, proveďte jeho výměnu. Palivové čerpadlo nelze demontovat. Dojdeli k poruše palivového čerpadla, musí být provedena jeho výměna.

29 ÚDRŽBA 29 Čištění chladicího systému Před každým použitím motoru zkontrolujte, zda se na kruhové síťce sání vzduchu (A) nenachází tráva nebo jiné nečistoty a je-li to nutné, proveďte její vyčištění. Po každých 100 provozních hodinách zkontrolujte a vyčistěte chladicí žebra a povrch motoru. Odstraňte trávu, plevy nebo jiné nečistoty omezující chladicí systém a způsobující přehřívání. Při čištění sejměte vzduchový filtr (uvnitř E), povolte šrouby (C) a (D) a potom sejměte skříň ventilátoru (B). UPOZORNĚNÍ Nestartujte motor, dokud nejsou namontovány zpět všechny součásti chladicího systému, aby bylo zaručeno správné chlazení a vytváření směsi. UPOZORNĚNÍ Ohýbejte kryt motoru (na straně regulátoru) [A] pouze v rámci uvedeného rozsahu [B] (70 ). [Rozměry šroubů, Utahovací momenty] Šrouby Rozměr Délka Utahovací moment C M6 16 mm 8,8 Nm (0,9 kgm) D M6 22 mm 8,8 Nm (0,9 kgm) [B] = 70

30 30 SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ Vypuštění palivového systému Z motoru, který by měl být skladován déle než 30 dnů, musí být vypuštěno palivo, aby nedocházelo k vytváření usazenin na důležitých dílech karburátoru, palivového filtru a palivové nádrže. VAROVÁNÍ Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před dlouhodobým uložením zařízení vypusťte palivo. Provádějte vypouštění paliva pouze na dobře větraných místech, mimo dosah zdrojů jiskření nebo plamene, a to včetně zařízení s kontrolním plamínkem. Ukládejte palivo ve schválené nádobě na bezpečném místě. Vyčistěte všechny součásti motoru. Ujistěte se, zda je spínač motoru nebo klíček ve spínací skříňce v poloze vypnuto (OFF). Zavřete ventil přívodu paliva a demontujte sedimentační nádobku. Položte pod ventil přívodu paliva vhodnou nádobu a otevřete tento ventil, aby z došlo k úplnému vypuštění paliva z palivové nádrže. Namontujte sedimentační nádobku a otevřete ventil přívodu paliva. Chcete-li odstranit palivo z karburátoru, nechejte motor v chodu, dokud nedojde k úplnému spotřebování paliva z karburátoru. Demontujte zapalovací svíčky, přes otvory pro zapalovací svíčky (A) nalijte do válce přibližně 1-2 ml motorového oleje a po několika protočeních motoru namontujte zpět zapalovací svíčky. Pomalu protáčejte motor, dokud neucítíte kompresi a potom nechejte motor v této poloze. Tímto způsobem bude uvnitř válce zachycen vzduch a nebude docházet k působení koroze uvnitř motoru. Otřete motor hadrem navlhčeným v oleji. Zabalte motor do igelitu a uložte jej na suchém místě. Po dlouhodobém uložení motoru proveďte výměnu motorového oleje (viz část Výměna oleje v kapitole ÚDRŽBA). VAROVÁNÍ Benzín je toxická látka. Likvidace benzínu musí být prováděna řádným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace vám poskytnou vaše místní úřední orgány.

31 A. Otvor pro zapalovací svíčku SKLADOVÁNÍ 31

32 32 ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ Dojde-li k poruše motoru, pečlivě prozkoumejte příznaky a provozní podmínky a jako průvodce vyhledáváním a odstraňováním závad použijte následující tabulku. Závada Pravděpodobná příčina Odstranění závady Motor nenastartuje nebo má nízký výkon ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ Nedostatečná komprese Žádné palivo ve spalovací komoře Zapalovací svíčky znečištěné palivem Vadné písty, válce, pístní kroužky a těsnění hlavy Vadné ventily Uvolněné zapalovací svíčky Uvolněné šrouby hlavy válců Žádné palivo v palivové nádrži Ventil přívodu paliva není v poloze otevřeno (ON) Ucpaný palivový filtr nebo palivové potrubí Ucpaný odvzdušňovací otvor ve víčku nádrže Vadný karburátor Příliš bohatá směs palivo/vzduch Ucpaný vzduchový filtr Vadný karburátor Nesprávná kvalita/typ paliva Voda v palivu K Řádně utáhněte Naplňte palivovou nádrž Otevřete páčkou ventil přívodu paliva. Vyměňte palivový filtr nebo palivové potrubí Vyčistěte víčko palivové nádrže K Otevřete sytič. Otočte motorem s demontovanými zapalovacími svíčkami, aby došlo k odstranění přebytečného paliva. Vyčistěte zapalovací svíčky. Proveďte vyčištění K Vyměňte palivo

33 ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ 33 Závada Pravděpodobná příčina Odstranění závady Žádná nebo Vadné zapalovací svíčky Vyměňte zapalovací svíčky slabá jiskra Vadná zapalovací cívka K Spínač motoru ponechán v poloze vypnuto (OFF) Nastavte spínač motoru do polohy START (viz M) Nízký výkon Motor se Ucpaný vzduchový filtr Proveďte vyčištění přehřívá Sítko sání vzduchu nebo cesta chladicího vzduchu jsou zaneseny nečistotami Nedostatek motorového oleje Doplňte nebo vyměňte olej Usazeniny karbonu ve spalovací K komoře Nedostatečné větrání v blízkosti Vyberte lepší umístění motoru motoru Otáčky motoru se nezvyšují Vadný regulátor K K: Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki. M: U typu se spínačem na ovládacím panelu nastavte páčku akcelerátoru na zařízení mimo polohu pro nízké otáčky, aby se spínač motoru přepnul do polohy START.

34 34 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Provádějte řádnou likvidaci použitých akumulátorů, motorového oleje, benzínu, chladicí kapaliny nebo jiných součástí, abyste zajistili řádnou ochranu našeho životního prostředí. Konzultujte správné postupy likvidace s autorizovaným prodejcem Kawasaki nebo s úřadem pro ekologickou likvidaci odpadů.

35 TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE 35 FR651V, FR691V, FR730V Typ Vzduchem chlazený čtyřdobý zážehový motor, vidlicový dvouválec s rozvodem OHV Vrtání Zdvih mm Zdvihový objem 726 ml Systém zapalování Polovodičové zapalování Směr otáčení Proti směru pohybu hodinových ručiček při pohledu na vývodový hřídel Systém startování Elektrický startér Suchá hmotnost: kg 40 POZNÁMKA Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Suchá hmotnost nezahrnujte hmotnost palivové nádrže a tlumiče výfuku.

36 36 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Schéma elektrického zapojení SETRVAČNÍK ZAPALOVACÍ SVÍČKY CÍVKY ZAPALOVÁNÍ NABÍJECÍ CÍVKA SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ KARBURÁTOR STARTÉR POZNÁMKA Část označená šrafováním označuje součásti dodávané společností Kawasaki. VAROVÁNÍ Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem před každou opravou nebo údržbou odpojte kabel od záporné (-) svorky akumulátoru. Doporučená kapacita akumulátoru Kapacita akumulátoru 12 V, třída 550 CCA ČERNÁ ZELENOBÍLÁ SPÍNACÍ SKŘÍŇKA POJISTKA 20 A VYPNUTO ZAPNUTO START AKUMULÁTOR

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a porozumět jim. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...3 2.

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ NÁVOD K OBSLUZE (Původní pokyny) GCV140 GCV160 GCV190 (Finální aplikace může mít odlišný vzhled) (Vybrané typy) [5] [10] [9] [6] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ 1 Uzávěr plnicího otvoru paliva 2 Rukojeť startéru

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout, a proto

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. Generátor s invertorovou regulací Typy: GG2000 Si GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. 2 I. Bezpečnostní pokyny Naše generátory díky své konstrukci slouží bezpečně

Více

GX630 GX660 GX690. Návod k obsluze. HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright

GX630 GX660 GX690. Návod k obsluze. HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright GX630 GX660 GX690 Návod k obsluze HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ GX630 GX660 GX690 VAROVÁNÍ: Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

Zážehový motor. Provozní pokyny

Zážehový motor. Provozní pokyny Zážehový motor CZ Provozní pokyny OBSAH 1. BEZPEČNOST MOTORU 5 2. UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 6 3. OVLÁDACÍ PRVKY 7 4. KONTROLY PŘED SPUŠTĚNÍM 9 5. PROVOZ 10 6. ÚDRŽBA 14 7. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Více

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY CS 1 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Bezpečnostní pokyny... 1 3. Součásti a ovládání... 2 4. Co je vhodné znát... 3 5. Pokyny k použití... 4 6. Údržba... 5 7. Poruchy a řešení... 7 8. Technické údaje...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU (překlad z originálního návodu) BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA POZOR: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200)

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) 1 1. ochrana zapalovací svíčky 2. kohout paliva 3. sytič 4. řadicí páka 5. seřizovací páka 6. páka spojky - jízda 7. páka spojky - šnek 8. nádrž 9.

Více

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3 Návod k použití MVVS 116-BOXER IRS č: 3010 Verze 1.3 1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 116. MVVS 116 je určen pro pohon rádiem

Více

Návod k použití Elektrocentrála ZI-STE3000 EAN : 912003923789 3 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 22.12.2009 revize

Více

GX 120 * GX 160 * GX 200.

GX 120 * GX 160 * GX 200. GX 120 * GX 160 * GX 200. NÁVOD K OBSLUZE HONDA MOTOR CO., LTD. Motor HONDA GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390 Návod k obsluze Děkujeme Vám za nákup motoru HONDA. Tento návod k obsluze popisuje

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Návod k obsluze PANDA

Návod k obsluze PANDA - 1 - Návod k obsluze PANDA Jednofázová elektrocentrála PANDA 3010 Verze 01 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 5. TECHNICKÉ

Více

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. CZ ČEŠTINA OBECNĚ SYMBOLY Tento symbol znamená VÝSTRAHU.

Více

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright GCV 160 * GCV 190 Návod k obsluze AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright 2 OBSAH: ÚVOD... 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. 5 2 POPIS KOMPONENTŮ A OVLÁDÁNÍ MOTORU... 6 3.

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrocentrála ZI-STE6000 EAN-kód: 912003923793 0 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2009 revize 02

Více

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NAVODILA ZA UPORABO

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 200000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 50 70 90 110 ÚVOD Tento manuál poskytuje jasné detaily k užívání tohoto vozidla. Tento manuál zároveň obsahuje

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

Návod k obsluze. ARCTOS Jednofázová elektrocentrála

Návod k obsluze. ARCTOS Jednofázová elektrocentrála Návod k obsluze ARCTOS Jednofázová elektrocentrála 12510V 12530V 22020H 22040H ARCTOS 12510-20040 navod CZ 3 2/14 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS

Více

Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI

Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI MEDVED GRIZZLI Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI Třífázová a jednofázová elektrocentrála 16000H 16100H Blahopřejeme Blahopřejeme Vám k výběru špičkového profesionálního zařízení pro nezávislou výrobu

Více

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry br. 2 Maximální hladina paliva v nádrži br. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů N =ZAPNUT, TEVŘEN FF =VYPNUT, ZAVŘEN br.4 Technické parametry Popis motoru jednoválcový, vzduchem chlazený, skloněný

Více

Benzinové motory CZ Z. Návod k obsluze

Benzinové motory CZ Z. Návod k obsluze Benzinové motory CZ Z Návod k obsluze Obsah: 1. Zabezpečení motoru...4 2. Umístění dílců a ovládacích prvků. 5 3. Ovládací prvky... 6 4. Kontrola před uvedením do provozu. 8 5. Provoz motoru...10 6. Údržba...14

Více

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Více

1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4

1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4 1 POPIS DÍLŮ (OBR. A)... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23... 4 4 ŘÍDICÍ FUNKCE... 4 4.1 Systém kontroly oleje... 4 4.2 Vypínač motoru... 4 4.3 Chránič AC (jistič AC)... 5 5

Více

Návod k obsluze CH260, CH270, CH395, CH440

Návod k obsluze CH260, CH270, CH395, CH440 CH260, CH270, CH395, CH440 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ : Přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní opatření a pokyny před obsluhováním zařízení. Podívejte se i do návodu k obsluze zařízení, které tyto motory

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu.

DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu. DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu. OBSAH Kapitola 1 Hlavní technické specifikace a parametry

Více

www.honda-stroje.cz Sněhová fréza HS760K1, HS970K1 Návod k obsluze a servisní knížka

www.honda-stroje.cz Sněhová fréza HS760K1, HS970K1 Návod k obsluze a servisní knížka Sněhová fréza HS760K1, HS970K1 Návod k obsluze a servisní knížka HONDA MOTOR CO., LTD Vydání 09/09/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS760, HS970 Děkujeme Vám za

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

LCT motory. Uživatelská příručka TECHNOLOGIE KAPALNÉHO SPALOVÁNÍ. PGH45249 03/21/11 rev A

LCT motory. Uživatelská příručka TECHNOLOGIE KAPALNÉHO SPALOVÁNÍ. PGH45249 03/21/11 rev A LCT motory Uživatelská příručka PGH45249 03/21/11 rev A TECHNOLOGIE KAPALNÉHO SPALOVÁNÍ Obsah Číslo modelu motoru & systém sériového číslování 2-3 Obecné specifikace 4 Obecné závady 5-6 Pokročilé závady

Více

GSE 4000 DSG. Magyarxx Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Německo. Česky. English

GSE 4000 DSG. Magyarxx Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Německo. Česky. English GSE 4000 DSG Česky English 40583 xx Françaisxx Danskxx Češtinaxx Slovenčinaxx Nederlandsx Italiano xx Norskxx Svenxx Magyarxx Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Německo

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze STOP Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Form No. 3396-497 Rev A Návod k obsluze Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi. Více

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Version 1.2 česky Vibrační deska HRP90 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL PŘÍRUČKA VLASTNÍKA UŽIVATELE Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste ji zcela pochopili. POZOR Při používání tohoto přístroje

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Návod k použití Hladička betonu ZI-BG100 EAN:912003923799 2 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 4. března 2010 revize

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY vibracemi během práce. 13. Včas zařazujte přestávky. POZOR - Delší používání motorového přístroje může vést k poruchám prokrvení na prstech, rukách nebo zápěstí, které je způsobeno

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

1D 90 V 1D 90 W. 433 21772-CZ-12.05-0.03 Printed in Germany

1D 90 V 1D 90 W. 433 21772-CZ-12.05-0.03 Printed in Germany NÁVOD K OBSLUZE 1D 90 V 1D 90 W 433 21772-CZ-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nový pomocník pro Vaši práci vznětový motor HATZ Motor HATZ je určen výhradně k účelu použití definovaným a otestovaným výrobcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku podpory pro

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 68801 Uherský Brod Te.:+420 572 632 108, 572 633 464, Fax: +420 573 631 206, www.internova.cz,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více