Zápis z 33. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 33. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne"

Transkript

1 Zápis z 33. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kvasil, O. Lebeda, V. Wagner Omluveni: J. Kučera, P. Lukáš, J. Mareš, S. Pospíšil, I. Wilhelm Program: 1. Ověření zápisu z 32. jednání Rady 2. Hospodaření v r a rozpočet na r Návrhy projektů do Programu interní podpory mezinárodní spolupráce AV ČR 4. Návrhy na ceny a prémie AV ČR 5. Různé Ad. 1) Jednání Rady zahájil její předseda V. Wagner. K zápisu z 32. zasedání Rady nebyly žádné připomínky. Závěr: Rada ověřila zápis z 32. jednání Rady. Ad 2) Ředitel ÚJF J. Dobeš přednesl informaci o hospodaření ústavu v r Dále předložil návrh rozpočtu na r (viz příloha) a návrh rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok Oba návrhy Rada hlasováním schválila. Vzhledem k omezeným zdrojům budou v r příspěvky grantů na režii děleny v poměru 75% do celoústavní režie a 25% do režie oddělení. Závěr: Rada schválila rozpočet ÚJF na r Ad 3) A. Kugler, J. Mrázek a O. Lebeda (za navrhovatelku K. Eigner Henke) přednesli návrhy svých skupin na výzkumné projekty Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR. Rada každý projekt v krátké diskusi projednala. Závěr: Rada projednala návrhy výzkumných projektů Experimentální studium vlastností hadronů v médiu - mezinárodní spolupráce HADES (A. Kugler et al.), Podpora česko-francouzské laboratoře LEA-NuAG a spolupráce na vývoji SPIRAL2 (J. Mrázek et al.), Studium biokonjugovaných Fab-fragmentů monoklonálních protilátek nimotuzumabu atrastuzumabu značených nekonvenčními kovovými radionuklidy pro onkologickou diagnostiku. (K. Eigner Henke et al.). Ad 4) Na Cenu AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byl navržen výsledek Studium vlastností kvark-gluonové kapaliny ve srážkách ultrarelativistických jader na urychlovači RHIC kolektivu vedeného M. Šumberou. S výsledkem seznámila Radu členka kolektivu J. Bielčíková. Závěr: Kolektiv vedený M. Šumberou dosáhl v mezinárodní spolupráci významné výsledky ve studiu stlačené jaderné hmoty. Rada doporučuje podání návrhu na Cenu AV ČR. 1

2 Na udělení prémie O. Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v AV ČR byl navržen V. Jakubský za výsledky v oboru řešitelných a kvaziřešitelných modelů kvantových systémů. V. Jakubský přednesl informaci o svojí práci. Závěr: Rada doporučuje podání návrhu na udělení prémie O. Wichterleho. Ad 5) Příští zasedání Rady bude věnováno návrhu kandidáta na funkci ředitele ÚJF. Vzhledem k závažnosti tématu by byla vhodná maximální účast členů Rady. Předpokládaný termín je Zapsal: Jaroslav Dittrich Ověřil: Vladimír Wagner 2

3 Návrh rozpočtu na rok 2012 Pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. v tis. Kč 1 A. 5 Náklady VVI celkem , ,00 0,92 2 A.I. 50 Spotřebované nákupy , ,00 0,93 3 A.I Spotřeba materiálu , ,00 0, v tom: spotřeba paliva spotřeba pohonných hmot 149,61 220,00 1, spotřeba materiálu,ochr.pom , ,00 0, nákup drobného hmotného majetku 3 965, ,00 0, knihy, časopisy 3 953, ,00 0, ostatní materiálové náklady 10 A.I Spotřeba energie 7 464, ,00 1,04 11 A.I Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 221, ,00 1, v tom: voda 961, ,00 1, pára 3 082, ,00 1, plyn 178,04 178,00 1,00 15 A.I Prodané zboží 0,00 16 A.II. 51 Služby , ,00 0,93 17 A.II Opravy a udržování 6 770, ,00 0, v tom: opravy a udržování nemovitostí 4 919, ,00 0, opravy a udržování movitostí 1 850, ,00 0,71 20 A.II Cestovné , ,00 0, v tom: tuzemské cestovné 189,35 191,00 1, zahraniční cestovné , ,00 0,95 23 A.II Náklady na reprezentaci 63,50 63,00 0,99 24 A.II Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P 25 A.II Ostatní služby , ,00 1, v tom: stálé nájemné z ploch 306, ,00 4, ostatní nájemné 245,78 246,00 1, výkony spojů 1 311, ,00 1, prelimináře 112,81 115,00 1, účastnické poplatky na konference apod ,61 920,00 0, stočné 263,69 296,00 1, výkony výpočetní techniky 106,50 106,00 1, nákup drobného nehmotného majetku 326,36 326,00 1, ostatní služby , ,00 0,99 35 A.III. 52 Osobní náklady , ,00 1,01 36 A.III Mzdové náklady , ,00 1, v tom: mzdy , ,00 1, OON 1 019, ,00 1, autorské honoráře 0, odstupné 0, ostatní odměny a OON (např. sociální fond) 9,00 10,00 1, odměna za funkci v radě v. v. i. 159,00 159,00 1,00 43 A.III Náhrady při DNP 155,08 155,00 1, Náhrady při DNP dle legislativy 155,08 155,00 1, Náhrady při DNP nad rámec legislativy 0,00 46 A.III Zákonné sociální pojištění , ,00 1, v tom: pojištění zdravotní 7 693, ,00 1, pojištění sociální , ,00 1, odvody do jiných zemí EU 0,00 50 A.III Zákonné sociální náklady 4 454, ,00 1, v tom: příděl do sociálního fondu 1 699, ,00 1, ostatní ( 24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.) 2 754, ,00 1,14 53 A.III Ostatní sociální náklady 0,00 54 A.IV. 53 Daně a poplatky 80,32 80,00 1,00 55 A.IV Daň silniční 17,30 17,00 0,98 56 A.IV Daň z nemovitostí 63,02 63,00 1,00 57 A.IV Ostatní daně a poplatky 0,00 58 A.V. 54 Ostatní náklady 6 337, ,00 0,29 59 A.V Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 60 A.V Ostatní pokuty a penále 105,00 61 A.V Odpis nedobytné pohledávky 0,00 62 A.V Úroky 0,00 63 A.V Kursové ztráty 565,87 525,00 0,93 64 A.V Dary 0,00 65 A.V Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P 0,00 66 A.V Manka a škody 0,00 Strana1

4 67 A.V Jiné ostatní náklady 5 666, ,00 0, v tom: pojištění 1 467, ,00 0, v tom: pojištění úrazové 358,38 357,00 1, pojištění ostatní 1 109,56 740,00 0, ostatní 220,72 221,00 1, tvorba fondu účelově určených prostředků 3 977,75 0, v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem) 0, tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem) 2 698, tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů 1 279, tvorba FÚUP - ostatní 0, mimořádné náklady 0,00 78 A.VI. 55 Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a oprav. položek , ,00 1,00 79 A.VI Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , ,00 1, v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace , ,00 1, odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů 1 486, ,00 1, zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z dotace 20, zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z vl. zdrojů 84 A.VI Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku 0,00 0, v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace 0, zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů 0,00 87 A.VI Prodané cenné papíry a podíly 0,00 88 A.VI Prodaný materiál 0,00 89 A.VI Tvorba rezerv 0,00 90 A.VI Tvorba opravných položek 0,00 91 A.VII. 58 Poskytnuté příspěvky , ,00 0,37 92 A.VII Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám , ,00 0,37 93 A.VIII. 59 Daň z příjmů -284,03 0,00 94 A.VIII Dodatečné odvody daně z příjmů -284,03 65 B. 6 Výnosy VVI celkem , ,00 0,89 96 B.I. 60 Tržby za vlastní výkony a za zboží , ,00 0,94 97 B.I Tržby za vlastní výrobky 0,00 0, v tom: příjmy z prodeje periodických publikací 0, příjmy z prodeje neperiodických publikací 0, příjmy z prodeje - věda 0, tržby z prodeje jídel a nápojů 0, tržby za ostatní vlastní výrobky 0, B.I Tržby z prodeje služeb , ,00 0, v tom: tržby z ubytování 9,14 10,00 1, inkaso konferenčních poplatků 278,99 500,00 1, licence 0, tržby ze zakázek hl. činnosti 3 483, ,00 1, tržby za ostatní služby , ,00 0, B.I Tržby za prodané zboží 0, B.II. 61 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0,00 0, B.II Změna stavu zásob nedokončené výroby 0, B.II Změna stavu zásob polotovarů 0, B.II Změna stavu zásob výrobků 0, B.II Změna stavu zvířat 0, B.III. 62 Aktivace 0,00 0, B.III Aktivace materiálu a zboží 0, B.III Aktivace vnitroorganizačních služeb 0, B.III Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0, B.III Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0, B.IV. 64 Ostatní výnosy , ,00 0, B.IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, B.IV Ostatní pokuty a penále 0, B.IV Platby za odepsané pohledávky 0, B.IV Úroky 92,51 20,00 0, B.IV Kursové zisky 0, B.IV Zúčtování fondů 9 266, ,00 0, v tom: rezervní fond 20, ,00 48, v tom: peněžní dary ostatní 20, ,00 48, fond reprodukce majetku 0, fond účelově určených prostředků 7 821, ,00 0, v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem) 23, institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem) 5 807, ,00 0, prostředky od jiných poskytovatelů 824, účelové prostředky ze zahraničí 1 162, ,00 1, účelově určené peněžní dary 3, sociální fond 1 423, ,00 1,30 Strana2

5 138 B.IV Jiné ostatní výnosy , ,00 0, v tom: výnosy z konferencí 0, nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor) 3 024, ,00 0, nájemné ze zařízení 1 565, ,00 1, příspěvek na sdruženou činnost 0, zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace , ,00 1, ostatní výnosy 811,71 520,00 0, mimořádné výnosy 0, B.V. 65 Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav. položek 3,38 6,00 1, B.V Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 0,00 1, B.V Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0, B.V Tržby z prodeje materiálu 3,38 5,00 1, B.V Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0, B.V Zúčtování rezerv 0, B.V Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0, B.V Zúčtování opravných položek 0, B.VI. 68 Přijaté příspěvky 0,00 0, B.VI Přijaté příspěvky 0, B.VI Přijaté členské příspěvky 0, B.VII. 69 Provozní dotace , ,00 0, B.VII Provozní dotace (přidělená rozhodnutím) , ,00 0, v tom: institucionální , ,00 0, v tom: výzkumný záměr, podpora VO a podpora činností pracovišť AV , ,00 0, dotace na činnost 3 814, ,00 3, z toho: Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR 2 217,00 310,00 0, ostatní dotace (EHP/Norsko apod.) 0, účelové 4 294,00 907,00 0, v tom: granty GA AV 2 407,00 907,00 0, program Nanotechnologie pro společnost 1 887, ostatní dotace 168 B.VII Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet) , ,00 0, v tom: granty GA ČR 7 853, ,00 1, projekty ostatních resortů , ,00 0, z toho: Technologická agentura ČR dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci) 4 424, ,00 1, dotace na proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci) 4 113, ,00 1, z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci) 890, ostatní 176 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 7 090,79 0, Daň z příjmů 959, D. Výsledek hospodaření po zdanění 6 131,57 0,00 Strana3