Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky."

Transkript

1 PŘEDMLUVA Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. Varovná upozornění obsažená v tomto návodu k obsluze obsahují důležité bezpečnostní pokyny pro jednotlivé fáze instalace, použití a údržby. Kompletní dokumentaci pečlivě uložte v blízkosti přístroje, musí být k dispozici technikovi i obsluze. Obsluha je povinná si tento návod k obsluze přečíst před tím, než přístroj použije, a musí návodu porozumět a naučit se přístroj používat. Přístroj je určen pro průmyslové mytí nádobí ve velkokuchyních, to znamená že instalaci, provoz a údržbu smí provádět vyškolený odborný personál, který se musí řídit návodem k obsluze. Zabraňte přístupu dětí do blízkosti přístroje. Kvalita tohoto přístroje je zaručena výběrem materiálu, výrobou dle norem CE a kompletní přejímkou. Kromě návodu k obsluze je s přístrojem dodáváno následující: schéma zapojení detailní nárys pro montáž jednotlivých částí přístroje Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na věcech či osobám při nedodržení daných pokynů nebo nevhodném použití přístroje.

2 INSTALACE Správná instalace je základní podmínkou pro dobré fungování přístroje. Důležité údaje o přístroji se nacházejí na typovém štítku na pravé straně přístroje, který je jako kopie vyobrazený i na obalu tohoto návodu k obsluze. Instalaci smí provést výhradně kvalifikovaný a autorizovaný odborník. VYBALENÍ Obal zkontrolujte ohledně poškození. Případná zjištěná poškození poznamenejte do dodacího listu. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je výrobek kompletní. Pokud je přístroj poškozený, ihned informujte prodejce pomocí faxu nebo doporučeného dopisu a informujte též firmu, která zajišťovala dopravu. Pokud poškození ovlivňuje bezpečnosti provozu, přistroj před příchodem odborného technika neinstalujte ani nepoužívejte. Součásti obalu (plastové pytle, styropor, hřebíky atp.) nesmějí být v dosahu dětí ani domácích zvířat, neboť představují možné nebezpečí. UMÍSTĚNÍ Překontrolujte, zda se v místě instalace nenacházejí žádné předměty ani materiál, případně zda jsou tyto dostatečně chráněné před vodní párou, která může během provozu z přístroje unikat a mohla by je poškodit. Aby byla zajištěna stabilita, je třeba přístroj umístit na vodorovný podklad a provést případnou nivelaci pomocí nožek. Jiná řešení instalace musejí být domluvena s výrobcem a ten je musí schválit.

3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU Připojení k el. síti musí být provedeno přes hlavní spínač pro všechny póly, který přeruší všechny kontakty včetně nulového vodiče. Minimální vzdálenost mezi otevřenými kontakty je 3 mm, musí mít s termomagnetickým vypínání nebo i pojistky. Pojistky i vypínač musejí odpovídat výkonu přístroje uvedenému na typovém štítku přístroje. Hlavní vypínač se musí nacházet na přívodu elektrického proudu v blízkosti místa připojení. K hlavnímu vypínači smí být připojen vždy jen jeden přístroj. Ujistěte se, že napětí a frekvence el. sítě odpovídají údajům na typovém štítku umístěném na pravé dolní straně přístroje. Odborně provedené uzemnění provedené tak, jak je předepsáno v platných bezpečnostních předpisech, představuje záruku pro bezpečnost obsluhujícího personálu a pro přístroj. Napájecí kabel musí být typu H07RNF a při normálním provozu nesmí být vystaven ani tlaku ani tahu. Kromě toho musí být přístroj vestavěn do systému vyrovnání napětí, s nímž je propojen pomocí svorky nacházející se na jeho krytu, vodič musí mít odpovídající průměr. Dbejte na polaritu uvedenou ve schématu zapojení. Ohledně dalších informací nahlédněte do schématu zapojení. Je zásadně zakázáno použití propojovacích konektorů, rozdvojek, prodlužovacích kabelů a kabelů s nedostatečným průměrem, které neodpovídají platným normám. PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY Přístroj se připojí hadicí k rozvodu vody. Mezi připojením k vodě a elektroventilem v přístroji musí být instalován uzavírací ventil (šoupátko, kulový kohout nebo šoupátkový ventil), který bude schopen provést v případě nouze rychlé a úplné uzavření přívodu vody. Uzavírací ventil se musí nacházet v blízkosti a přímo před přístrojem. Pokud je rozvod nový nebo byl málo používaný, nechte před připojením odtéci značné množství

4 vody. Přívod vody, teplota a tlak musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Pokud je tvrdost vody vyšší než 14 F (8 dh) doporučujeme Vám instalovat před přístroj zařízení na změkčování vody (lze doobjednat). Pokud je tvrdost vody vyšší než 35 F (19,5 dh), doporučujeme Vám před elektroventil instalovat zařízení s maximálním výkonem. PŘIPOJENÍ K ODPADU Připojení k odpadu se musí skládat z jímky s volným sifonem. Rozměry musí být přizpůsobeny průměru odtokové hadice dodávané s přístrojem. Hadice odtoku musí být vedena k jímce aniž by byla napínána, ohýbána, stlačována nebo jinak zatěžována. Protože se jímka vyprazdňuje působením zemské přitažlivosti, musí se odpad nacházet pod úrovní dna přístroje. Pokud se jímka nenachází pod úrovní dna přístroje, lze použít model s pumpou pro odtok (na objednávku). V tomto případě je maximální přípustná výška umístění odtoku rovna jednomu metru. Vždy zkontrolujte, že odtok funguje správně a není ucpaný. Jakékoli jiné řešení musí být předem domluvené s výrobcem a musí jím být schválené.

5 RIZIKA A DŮLEŽITÁ VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ Tento přístroj se smí používat výhradně k účelu, ke kterému je určen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tudíž nebezpečné. Odborný personál provádějící instalaci a připojení k el. proudu má povinnost informovat zákazníka odpovídajícím způsobem o funkcích přístroje a bezpečnostních opatřeních, která je třeba dodržovat, případně provést praktickou ukázku. Případná oprava může být provedena výhradně výrobcem nebo autorizovaným zákaznickým centrem. Musí být používány výhradně originální náhradní díly. Před započetím prací souvisejících s údržbou, opravou či péčí o přístroj je vždy nutné přerušit přívod elektrického proudu a vody k přístroji. Přístroj nesmí být používán neproškoleným personálem. Přístroj nesmí být pod napětím, pokud není používán. Nikdy rychle neotvírejte dvířka přístroje, dokud není cyklus ukončen. Nikdy nepoužívejte přístroj bez konstruktérem stanovených bezpečnostních prvků. Nikdy nepoužívejte přístroj k mytí předmětů, které by měli jinou formu, druh, velikost nebo materiál, než je zaručeně vhodný pro mytí v myčce a nemyjte v přístroji předměty, které nejsou zcela kompletní. Přístroj nikdy nepoužívejte stupátko či držadlo pro osoby, věci nebo zvířata. Otevřená dvířka přístroje s předním plněním nikdy nepřetěžujte. Dvířka jsou konstruována tak, že udrží pouze koš naložený nádobím. Nikdy nesahejte do mycího roztoku holýma rukama. Po instalaci přístroj nikdy nenaklánějte.

6 OBSLUHA PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PANEL A VYSVĚTLIVKY ZNAČEK Očíslování tlačítek 1- ON/OFF TLAČÍTKO 2- VOLBA PROGRAMU 3- START/TLAČÍTKO 4- DISPLAY 5- UKAZATEL ČASU PROGRAM Po zapnutí přívodu proudu počkejte minimálně 15 sekund dříve než započnete s jakoukoli činností. ZAPNUTÍ 1. Otevřete kohout na přívodu vody a zapněte hlavní vypínač Překontrolujte, zda je pokud je to nutné zajištěn přepad vody. 4. Stiskněte tlačítko 1 Zap/Vyp způsobem, který je naznačený na vedlejším obrázku 3 (rozsvítí se odpovídající kontrolka). Po nahřátí zařízení tlačítko svítí zeleně. MYCÍ CYKLUS Zkontrolujte, zda je v přístroji mycí i leštící prostředek. Informace o používaných produktech a jejich dávkování (automatickém nebo manuálním) se nacházejí v kapitole Nastavení a kontroly. Používejte vhodný koš. Koš se nesmí přetěžovat. Nádobí neskládejte přes sebe. Nádobí vždy přemývejte. Nikdy do přístroje nevkládejte nádobí s naschlými zbytky pokrmů. Prázdné nádoby vkládejte do koše dnem vzhůru, talíře a podobně nasaďte do koše na talíře. Vnitřní plocha musí směřovat vzhůru. Příbory vkládejte do košíku na příbory tak, aby držadlo směrovalo ke dnu koše. Doporučujeme Vám nádobí umývat ihned po použití, aby zbytky pokrmů nemohly naschnout a usadit se na nádobí.

7 Naplněný koš vložte do přístroje a zavřete dvířka přístroje. Aby bylo zabráněno rozbití nádobí a poškození vkládejte do myčky jen neporušené a pro mytí v myčce vhodné nádobí. Nikdy nevkládejte do stejného koše příbory ze stříbra a příbory z nerezové oceli. Stříbro by se mohlo zabarvit a nerez by mohl začít korodovat. Pokud už není zapnutý zvolte mycí cyklus vhodný pro dané nádobí. Za tímto účelem je zapotřebí stisknout tlačítko pro volbu programového cyklu několikrát tak, jak je naznačeno vedle, dokud se nerozsvítí odpovídající kontrolka. Pro spuštění cyklu stiskněte tak, jak je naznačeno vedle, tlačítko Start / Start cyklu, odpovídající ukazatel času začne mizet Po fázi mytí se automaticky spustí fáze oplachování a odpumpování a cyklus je ukončen. Ozve se krátký 2 signály ukončení a na displeie se zobrazí END ukazatel času začne blikat. Pokud se dvířka přístroje během cyklu neúmyslně otevřou, přístroj se automaticky zastaví. Aby mycí cyklus pokračoval, stačí dvířka opět uzavřít. Pro rychlé osušení koš po ukončení mytí ihned vytáhněte z přístroje. Pro předčasné ukončení cyklu stiskněte tlačítko Zap / Vyp. Pokud je mycí roztok příliš znečištěný nebo pokud si všimnete zbytků nečistot ve filtru vany, musíte provést údržbu tak, jak je popsána v kapitole Údržba. Pro spuštění dalších mycích cyklů proveďte další kroky popsané v části Mycí cyklus. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE Stiskněte tlačítko Zap / Vyp tak, jak je naznačeno vedle (odpovídající kontrolka zhasne). VYPRÁZDNĚNÍ PŘÍSTROJE

8 Přístroj bez pumpy na odpadní vodu Přístroj vypněte a vytáhněte přepad, počkejte, dokud se vana zcela nevyprázdní. Přístroj je třeba vždy vypnout, když vytáhnete přepad. Přístroj vyčistěte způsobem popsaným v kapitole Údržba. Přístroj s pumpou na odpadní vodu 1. Při zapnutém přístroji stiskněte tolikrát vedle vyobrazené tlačítko pro volbu cyklu, dokud se nerozsvítí kontrolka pro cyklus vypouštění. DRAIN 2. Přepad vytáhněte a dvířka opět zavřete. 3. Stiskněte tlačítko Start/ Start cyklu. Program speciálně opláchne komoru. Na konci se přístroj vypne. 4. Přístroj vyčistěte způsobem popsaným v kapitole Údržba. REGENERECE PRYSKYŘICE Pokud se odpovídající zpráva NO SALT, musí být proveden cyklus regenerace pryskyřice, aby bylo zajištěno správné fungování vnitřního zařízení pro změkčování vody. Postupujte následujícím způsobem: Přístroj vyprázdněte způsobem popsaným v kapitole Vyprázdnění přístroje a vyčistěte jej. Otevřete zásobník na sůl ve vaně. Naplňte do zásobníku přibližně 700 gramů regenerační soli (kuchyňská sůl bez přísad o velikosti zrn 1 až dva milimetry). Zásobník pevně uzavřete. Ujistěte se, že byl přepad vyjmut. Uzavřete dvířka a přístroj zapněte. Pomocí vedle vyobrazeného ovladače pro výběr cyklu zvolte cyklus regenerace pryskyřice (odpovídající kontrolka se zeleně rozsvítí). Pro spuštění regeneračního cyklu, který trvá cca 20 minut, stiskněte vedle naznačeným způsobem tlačítko Start/ Start cyklu (odpovídající kontrolka začne blikat). Na konci cyklu se přístroj opět sám vypne. Pro změnu počtu cyklů mezi dvěma regeneračními cykly Vás odkazujeme na kapitolu Nastavení a

9 kontrolky. KONEC PROVOZU Na konci dne přístroj vždy vyprázdněte. Držte se přitom pokynů v kapitole Vyprázdnění myčky. Pomocí hlavního vypínače přerušte přívod elektrického proudu k přístroji a uzavřete kohout na přívodu vody. Proveďte běžné činnosti spojené s údržbou a přístroj vyčistěte způsobem odpovídajícím popisu v kapitole Údržba. Nechte dvířka pokud možno pootevřená, aby uvnitř přístroje nevznikaly nepříjemné zápachy. AUTODIAGNÓZA A HLÁŠENÍ PORUCH Přístroj má řadu zařízení pro kontrolu provozu a zajištění bezpečnosti provozu. Vznik poruch či hlášení o poruchách se objevují na displeji teploty vany a bojleru. Obsluhující musí překontrolovat, zda se vyskytly poruchy a případně odpovídajícím způsobem zareagovat. Pokud je nutný zásah odborného technika, musí se přístroj vypnout, odpojit od přívodu elektrického proudu a uzavřít přívod vody. Obsluhující NESMÍ provádět žádné opravy. POZOR! Vypnutí a následné zapnutí přístroje vymaže hlášení na displeji, které se v případě, že se problém nevyřeší, objeví znovu. Signalizované hlášení Vyskytnuvší se porucha nebo alarm Pouze CRP-SP verze. Chyba se zobrazí na konci cyklu. V případě že není správně načtena pracovní hladina vody v pasti. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Problém s vypouštěním. Kontrola odpadu hadic, odpad.zátky. Zkontrolujte filtry. Spuste znovu vypouštecí cyklus. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Boiler teplota je v nesouladu s časovým limitem pro mycí cyklus. Vypněte zapněte zařízení. Pokud je hlášení znovu signalizováno přívod vody zkontrolován odborným technikem. Plnící čas překročen. Zkontrolujte zda je otevřený přívodní ventil. Zda je na místě přepadová zátka. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Chyba měření, NTC senzor tanku přerušen. Chyba měření, NTC senzor tanku chybné načítání. Vypněte zapněte zařízení. Vyčkejte 10 min znovu zapněte.

10 Chyba měření, NTC senzor boileru přerušen vypněte zapněte zařízení. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Signalizované hlášení Vyskytnuvší se porucha nebo alarm Chyba měření, NTC senzor boileru chybné načítání.spojte se s odborným technikem. Boiler překročen čas plnění: Boiler není naplněn. Oplach nemůže být proveden. Zkontrolujte přívodní ventil. spojte se s odborným technikem. Teplota vany je příliš vysoká: spojte se s odborným technikem. Teplota bojleru je příliš vysoká: spojte se s odborným technikem. Elektromagnetické ochranné zařízení: uvedl se v činnost bezpečnostní termostat bojleru nebo vany nebo se uvedlo v činnost bezpečnostní ochranné tlakové čidlo vany. Spojte se s odborným technikem. Nesprávná hladina naplnění vany: Ochranný presostat vany zaregistrovalo příliš vysokou nebo příliš nízkou hladinu vody ve vaně. Spojte se s odborným technikem. (*) pokud o to požádáte, může tato hlášení odborný technik deaktivovat

11 ÚDRŽBA Před započetím jakékoli práce spojené s údržbou přístroje přístroj zcela vyprázdněte způsobem popsaným v kapitole Vyprázdnění přístroje, přerušte přívod elektrického proudu k přístroji pomocí hlavního vypínače a uzavřete kohout na přívodu vody. ČIŠTĚNÍ A HYGIENA Pro zajištění hygieny přístroje musí být pravidelně prováděna běžná denní, týdenní a roční údržba, jak je specifikováno níže. Rovněž provádějte pravidelnou sanitační údržbu pomocí vhodného nežíravého výrobku dostupného v obchodě. ÚDRŽBA (DENNÍ) Pokud zaregistrujete zbytky špíny na filtru vany : Odejměte a vyčistěte koše, přepad, pokud je součástí, a filtr. K čištění ocelové vany nepoužívejte prostředky nebo předměty, které by mohly povrch poškrábat. K čištění použijte vlhký hadřík namočený v mýdlové vodě. K čištění nepoužívejte proud vody, který je pod tlakem, protože by mohl poškodit elektrický systém. Když jste čištění přístroje dokončili, je nutné správně umístit filtr nádržky správně na jeho původní místo, aby přístroj správně fungoval. Tento úkon je nutný, protože filtr je osazen bezpečnostním mikrovypínačem. ÚDRŽBA (TÝDENNÍ) Proveďte běžnou údržbu. Odšroubujte kroužky se závitem, vyjměte ramena k oplachování a mytí a umyjte je, jak je naznačeno na obrázku.

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více