NÁVOD K POUŽITÍ NA MYČKU NÁDOBÍ. model LP CRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NA MYČKU NÁDOBÍ. model LP058-06-CRP"

Transkript

1 model LP CRP

2 OBSAH Kapitola 1 PŘEDMLUVA... 3 Kapitola 2 INSTALACE VYBALENÍ UMÍSTĚNÍ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY PŘIPOJENÍ K ODPADU... 6 Kapitola 3 RIZIKA A DŮLEŽITÁ VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ... 7 Kapitola 4 OBSLUHA PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PANEL A VYSVĚTLIVKY ZNAČEK ZAPNUTÍ NAPLNĚNÍ OHŘEV MYCÍ CYKLUS Nepřetržitý cyklus ( ) VYPNUTÍ PŘÍSTROJE VYPRÁZDNĚNÍ PŘÍSTROJE Přístroj bez pumpy na odpadní vodu Přístroj s pumpou na odpadní vodu Modely CRP SP, samočisticí cyklus a vypuštění na konci cyklu REGENERECE PRYSKYŘICE KONEC PROVOZU AUTODIAGNÓZA A HLÁŠENÍ PORUCH Kapitola 5 ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ A HYGIENA ÚDRŽBA (DENNÍ) ÚDRŽBA (TÝDENNÍ) ÚDRŽBA (ROČNÍ) MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S ÚDRŽBOU Kapitola 6 NASTAVENÍ A KONTROLY DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ Dávkovač na leštící přípravek Přístroj bez dávkovače na mycí prostředek Přístroj s dávkovačem na mycí prostředek (lze přiobjednat) NASTAVENÍ Počet cyklů pro regeneraci pryskyřice Kapitola 7 ROZEBRÁNÍ PŘÍSTROJE Kapitola 8 ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE z 2 Dexion LP CRP

3 Kapitola 1 PŘEDMLUVA Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. Varovná upozornění obsažená v tomto návodu k obsluze obsahují důležité bezpečnostní pokyny pro jednotlivé fáze instalace, použití a údržby. Kompletní dokumentaci pečlivě uložte v blízkosti přístroje, musí být k dispozici technikovi i obsluze. Obsluha je povinná si tento návod k obsluze přečíst před tím, než přístroj použije, a musí návodu porozumět a naučit se přístroj používat. Přístroj je určen pro průmyslové mytí nádobí ve velkokuchyních, to znamená že instalaci, provoz a údržbu smí provádět vyškolený odborný personál, který se musí řídit návodem k obsluze. Zabraňte přístupu dětí do blízkosti přístroje. Kvalita tohoto přístroje je zaručena výběrem materiálu, výrobou dle norem CE a kompletní přejímkou. Kromě návodu k obsluze je s přístrojem dodáváno následující: schéma zapojení detailní nárys pro montáž jednotlivých částí přístroje Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na věcech či osobám při nedodržení daných pokynů nebo nevhodném použití přístroje z 3 Dexion LP CRP

4 Kapitola 2 INSTALACE Správná instalace je základní podmínkou pro dobré fungování přístroje. Důležité údaje o přístroji se nacházejí na typovém štítku na pravé straně přístroje, který je jako kopie vyobrazený i na obalu tohoto návodu k obsluze. Instalaci smí provést výhradně kvalifikovaný a autorizovaný odborník. 2.1 VYBALENÍ Obal zkontrolujte ohledně poškození. Případná zjištěná poškození poznamenejte do dodacího listu. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je výrobek kompletní. Pokud je přístroj poškozený, ihned informujte prodejce pomocí faxu nebo doporučeného dopisu a informujte též firmu, která zajišťovala dopravu. Pokud poškození ovlivňuje bezpečnosti provozu, přistroj před příchodem odborného technika neinstalujte ani nepoužívejte. Součásti obalu (plastové pytle, styropor, hřebíky atp.) nesmějí být v dosahu dětí ani domácích zvířat, neboť představují možné nebezpečí. 2.2 UMÍSTĚNÍ Překontrolujte, zda se v místě instalace nenacházejí žádné předměty ani materiál, případně zda jsou tyto dostatečně chráněné před vodní párou, která může během provozu z přístroje unikat a mohla by je poškodit. Aby byla zajištěna stabilita, je třeba přístroj umístit na vodorovný podklad a provést případnou nivelaci pomocí nožek. Jiná řešení instalace musejí být domluvena s výrobcem a ten je musí schválit z 4 Dexion LP CRP

5 2.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU Připojení k el. síti musí být provedeno přes hlavní spínač pro všechny póly, který přeruší všechny kontakty včetně nulového vodiče. Minimální vzdálenost mezi otevřenými kontakty je 3 mm, musí mít s termomagnetickým vypínání nebo i pojistky. Pojistky i vypínač musejí odpovídat výkonu přístroje uvedenému na typovém štítku přístroje. Hlavní vypínač se musí nacházet na přívodu elektrického proudu v blízkosti místa připojení. K hlavnímu vypínači smí být připojen vždy jen jeden přístroj. Ujistěte se, že napětí a frekvence el. sítě odpovídají údajům na typovém štítku umístěném na pravé dolní straně přístroje. Odborně provedené uzemnění provedené tak, jak je předepsáno v platných bezpečnostních předpisech, představuje záruku pro bezpečnost obsluhujícího personálu a pro přístroj. Napájecí kabel musí být typu H07RNF a při normálním provozu nesmí být vystaven ani tlaku ani tahu. Kromě toho musí být přístroj vestavěn do systému vyrovnání napětí, s nímž je propojen pomocí svorky nacházející se na jeho krytu, vodič musí mít odpovídající průměr. Dbejte na polaritu uvedenou ve schématu zapojení. Ohledně dalších informací nahlédněte do schématu zapojení. Je zásadně zakázáno použití propojovacích konektorů, rozdvojek, prodlužovacích kabelů a kabelů s nedostatečným průměrem, které neodpovídají platným normám. 2.4 PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY Přístroj se připojí hadicí k rozvodu vody. Mezi připojením k vodě a elektroventilem v přístroji musí být instalován uzavírací ventil (šoupátko, kulový kohout nebo šoupátkový ventil), který bude schopen provést v případě nouze rychlé a úplné uzavření přívodu vody. Uzavírací ventil se musí nacházet v blízkosti a přímo před přístrojem z 5 Dexion LP CRP

6 Pokud je rozvod nový nebo byl málo používaný, nechte před připojením odtéci značné množství vody. Přívod vody, teplota a tlak musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Pokud je tvrdost vody vyšší než 14 F (8 dh) doporučujeme Vám instalovat před přístroj zařízení na změkčování vody (lze doobjednat). Pokud je tvrdost vody vyšší než 35 F (19,5 dh), doporučujeme Vám před elektroventil instalovat zařízení s maximálním výkonem. 2.5 PŘIPOJENÍ K ODPADU Připojení k odpadu se musí skládat z jímky s volným sifonem. Rozměry musí být přizpůsobeny průměru odtokové hadice dodávané s přístrojem. Hadice odtoku musí být vedena k jímce aniž by byla napínána, ohýbána, stlačována nebo jinak zatěžována. Protože se jímka vyprazdňuje působením zemské přitažlivosti, musí se odpad nacházet pod úrovní dna přístroje. Pokud se jímka nenachází pod úrovní dna přístroje, lze použít model s pumpou pro odtok (na objednávku). V tomto případě je maximální přípustná výška umístění odtoku rovna jednomu metru. Vždy zkontrolujte, že odtok funguje správně a není ucpaný. Jakékoli jiné řešení musí být předem domluvené s výrobcem a musí jím být schválené z 6 Dexion LP CRP

7 Kapitola 3 RIZIKA A DŮLEŽITÁ VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ Tento přístroj se smí používat výhradně k účelu, ke kterému je určen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tudíž nebezpečné. Odborný personál provádějící instalaci a připojení k el. proudu má povinnost informovat zákazníka odpovídajícím způsobem o funkcích přístroje a bezpečnostních opatřeních, která je třeba dodržovat, případně provést praktickou ukázku. Případná oprava může být provedena výhradně výrobcem nebo autorizovaným zákaznickým centrem. Musí být používány výhradně originální náhradní díly. Před započetím prací souvisejících s údržbou, opravou či péčí o přístroj je vždy nutné přerušit přívod elektrického proudu a vody k přístroji. Přístroj nesmí být používán neproškoleným personálem. Přístroj nesmí být pod napětím, pokud není používán. Nikdy rychle neotvírejte dvířka přístroje, dokud není cyklus ukončen. Nikdy nepoužívejte přístroj bez konstruktérem stanovených bezpečnostních prvků. Nikdy nepoužívejte přístroj k mytí předmětů, které by měli jinou formu, druh, velikost nebo materiál, než je zaručeně vhodný pro mytí v myčce a nemyjte v přístroji předměty, které nejsou zcela kompletní. Přístroj nikdy nepoužívejte stupátko či držadlo pro osoby, věci nebo zvířata. Otevřená dvířka přístroje s předním plněním nikdy nepřetěžujte. Dvířka jsou konstruována tak, že udrží pouze koš naložený nádobím. Nikdy nesahejte do mycího roztoku holýma rukama. Po instalaci přístroj nikdy nenaklánějte z 7 Dexion LP CRP

8 Kapitola 4 OBSLUHA PŘÍSTROJE 4.1 OVLÁDACÍ PANEL A VYSVĚTLIVKY ZNAČEK kontrolka vypnutá kontrolka bliká kontrolka zapnutá Po zapnutí přívodu proudu počkejte minimálně 15 sekund dříve než započnete s jakoukoli činností. 4.2 ZAPNUTÍ 1. Otevřete kohout na přívodu vody a zapněte hlavní vypínač. 2. Překontrolujte, zda je pokud je to nutné zajištěn přepad vody. 3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp způsobem, který je naznačený na vedlejším obrázku (rozsvítí se odpovídající kontrolka). 4.3 NAPLNĚNÍ Pokaždé, když je prováděno první plnění prázdného bojleru, nesmí se zapínat funkce Quick Ready (jako u nastavení z výroby). Jen u modelů CRP a CRP SP se musí funkce Quick Ready i u prázdného bojleru vždy zapínat. Pro obsáhlejší informace k funkci Quick Ready nahlédněte do oddílu Nastavení v kapitole Nastavení a kontroly. K naplnění přístroje pokud je k dispozici pumpa odtoku nebo zařízení pro změkčení vody použijte tlačítko cyklu programu výběrem programu mytí (rozsvítí se odpovídající kontrolka) a tak jak je naznačeno na vedlejším obrázku stiskněte tlačítko Start / Start cyklu. V případě že k dispozici pumpa odtoku nebo zařízení pro změkčení vody začne naplňování není započne naplňování po zapnutí. Pokud je právě break tank a prázdný bojler počkejte po naplnění přibližně 15 sekund z 8 Dexion LP CRP

9 Při naplňování může kontrolka připravenosti k provozu přístroje buď blikat nebo být vypnutá. Pokud je přístroj připravený k provozu (plná vana a je dosaženo odpovídající teploty vany a bojleru), svítí kontrolka zeleně. 4.4 OHŘEV Pokud topné elementy zahřívají, objeví se na displeji v blízkosti signalizace teploty malý zelený bod. Když je dosaženo optimální nastavené teploty (55 C pro vanu, 85 C pro bojler), tento malý bod zmizí. 4.5 MYCÍ CYKLUS Zkontrolujte, zda je v přístroji mycí i leštící prostředek. Informace o používaných produktech a jejich dávkování (automatickém nebo manuálním) se nacházejí v kapitole Nastavení a kontroly. Používejte vhodný koš. Koš se nesmí přetěžovat. Nádobí neskládejte přes sebe. Nádobí vždy přemývejte. Nikdy do přístroje nevkládejte nádobí s naschlými zbytky pokrmů. Prázdné nádoby vkládejte do koše dnem vzhůru, talíře a podobně nasaďte do koše na talíře. Vnitřní plocha musí směřovat vzhůru. Příbory vkládejte do košíku na příbory tak, aby držadlo směrovalo ke dnu koše. Doporučujeme Vám nádobí umývat ihned po použití, aby zbytky pokrmů nemohly naschnout a usadit se na nádobí. Naplněný koš vložte do přístroje a zavřete dvířka přístroje. Aby bylo zabráněno rozbití nádobí a poškození vkládejte do myčky jen neporušené a pro mytí v myčce vhodné nádobí. Nikdy nevkládejte do stejného koše příbory ze stříbra a příbory z nerezové oceli. Stříbro by se mohlo zabarvit a nerez by mohl začít korodovat. Pokud už není zapnutý zvolte mycí cyklus vhodný pro dané nádobí. Za tímto účelem je zapotřebí stisknout tlačítko pro volbu programového cyklu několikrát tak, jak je naznačeno vedle, dokud se nerozsvítí odpovídající kontrolka. Pro spuštění cyklu stiskněte tak, jak je naznačeno vedle, tlačítko Start / Start cyklu, odpovídající kontrolka začne blikat. Po fázi mytí se automaticky spustí fáze oplachování a odpumpování a cyklus je ukončen. Kontrolka nyní opět nepřetržitě svítí z 9 Dexion LP CRP

10 Pokud se dvířka přístroje během cyklu neúmyslně otevřou, přístroj se automaticky zastaví. Aby mycí cyklus pokračoval, stačí dvířka opět uzavřít. Pro rychlé osušení koš po ukončení mytí ihned vytáhněte z přístroje. Pro předčasné ukončení cyklu stiskněte tlačítko Zap / Vyp. Pokud je mycí roztok příliš znečištěný nebo pokud si všimnete zbytků nečistot ve filtru vany, musíte provést údržbu tak, jak je popsána v kapitole Údržba. Pro spuštění dalších mycích cyklů proveďte další kroky popsané v části Mycí cyklus Nepřetržitý cyklus ( ) Zapne se zvolením cyklu označeného symbolem a stisknutím tlačítka Start / Start cyklu. Přístroj umývá v nepřetržitém provozu. Pro zapnutí fáze oplachování a odpumpování opět stiskněte tlačítko Start / Start cyklu. Cyklus se ukončí automaticky. 4.6 VYPNUTÍ PŘÍSTROJE Stiskněte tlačítko Zap / Vyp tak, jak je naznačeno vedle (odpovídající kontrolka zhasne) z 10 Dexion LP CRP

11 4.7 VYPRÁZDNĚNÍ PŘÍSTROJE Přístroj bez pumpy na odpadní vodu Přístroj vypněte a vytáhněte přepad, počkejte, dokud se vana zcela nevyprázdní. Přístroj je třeba vždy vypnout, když vytáhnete přepad. Přístroj vyčistěte způsobem popsaným v kapitole Údržba Přístroj s pumpou na odpadní vodu 1. Při zapnutém přístroji stiskněte tolikrát vedle vyobrazené tlačítko pro volbu cyklu, dokud se nerozsvítí kontrolka pro cyklus vypouštění. 2. Přepad vytáhněte a dvířka opět zavřete. 3. Stiskněte tlačítko Start/ Start cyklu. Na konci se přístroj vypne. 4. Přístroj vyčistěte způsobem popsaným v kapitole Údržba Modely CRP SP, samočisticí cyklus a vypuštění na konci cyklu Vytáhněte z přístroje koš na nádobí. Řiďte se pokyny z kapitoly Přístroje s pumpou na odpadní vodu v bodech 1, 3 a 4 (není k dispozici přepad). Po stisknutí tlačítka Start/ Start cyklu začne zvláštní mycí fáze, při které se vana vyčistí a vypustí. Na konci se přístroj vypne z 11 Dexion LP CRP

12 4.8 REGENERECE PRYSKYŘICE Pokud se odpovídající kontrolka červeně rozsvítí, musí být proveden cyklus regenerace pryskyřice, aby bylo zajištěno správné fungování vnitřního zařízení pro změkčování vody. Postupujte následujícím způsobem: Přístroj vyprázdněte způsobem popsaným v kapitole Vyprázdnění přístroje a vyčistěte jej. Otevřete zásobník na sůl ve vaně. Naplňte do zásobníku přibližně 300 gramů regenerační soli (kuchyňská sůl bez přísad o velikosti zrn 1 až dva milimetry). Zásobník pevně uzavřete. Ujistěte se, že byl přepad vyjmut. Uzavřete dvířka a přístroj zapněte. Pomocí vedle vyobrazeného ovladače pro výběr cyklu zvolte cyklus regenerace pryskyřice (odpovídající kontrolka se zeleně rozsvítí). Pro spuštění regeneračního cyklu, který trvá cca 20 minut, stiskněte vedle naznačeným způsobem tlačítko Start/ Start cyklu (odpovídající kontrolka začne blikat). Na konci cyklu se přístroj opět sám vypne. Pro změnu počtu cyklů mezi dvěma regeneračními cykly Vás odkazujeme na kapitolu Nastavení a kontrolky. 4.9 KONEC PROVOZU Na konci dne přístroj vždy vyprázdněte. Držte se přitom pokynů v kapitole Vyprázdnění myčky. Pomocí hlavního vypínače přerušte přívod elektrického proudu k přístroji a uzavřete kohout na přívodu vody. Proveďte běžné činnosti spojené s údržbou a přístroj vyčistěte způsobem odpovídajícím popisu v kapitole Údržba. Nechte dvířka pokud možno pootevřená, aby uvnitř přístroje nevznikaly nepříjemné zápachy z 12 Dexion LP CRP

13 4.10 AUTODIAGNÓZA A HLÁŠENÍ PORUCH Přístroj má řadu zařízení pro kontrolu provozu a zajištění bezpečnosti provozu. Vznik poruch či hlášení o poruchách se objevují na displeji teploty vany a bojleru. Obsluhující musí překontrolovat, zda se vyskytly poruchy a případně odpovídajícím způsobem zareagovat. Pokud je nutný zásah odborného technika, musí se přístroj vypnout, odpojit od přívodu elektrického proudu a uzavřít přívod vody. Obsluhující NESMÍ provádět žádné opravy. POZOR! Vypnutí a následné zapnutí přístroje vymaže hlášení na displeji, které se v případě, že se problém nevyřeší, objeví znovu. Signalizované hlášení Vyskytnuvší se porucha nebo alarm Kontrolka připojení k elektrické síti (*) bliká: není zapnutá kontrola přívodu vody. K zapnutí kontroly přístroj odpojte od přívodu elektrického proudu a opět jej zapněte. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Nedostatečný průtok vody (*): přiváděné množství vody nestačí pro kompletní opláchnutí. Po odstranění závady spusťte kompletní cyklus mytí. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Příliš vysoký tlak vody nebo průtok vody (*): pokud je toto hlášení signalizováno příliš často, musí být přívod vody zkontrolován odborným technikem. Nedostatek vody na přívodu (*): opláchnutí se neprovede. Po odstranění závady spusťte kompletní cyklus mytí. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Time out odčerpávání (*): vana se nevyprázdnila úplně. Překontrolujte, zda byl odstraněn přepad. Zkuste spustit nový cyklus odčerpávání. model CRP SP, vana se nevyprázdnila úplně. Překontrolujte, zda je odtok zcela průchodný. Pokud se toto hlášení objeví během ukončujícího cyklu samočištění, pokuste se spustit nový cyklus. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Time out Termostop: pro další informace nahlédněte do kapitoly Nastavení a kontroly. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Time out naplnění vany: vana se nenaplnila. Pokuste se přístroj vypnout a opět zapnout a znovu naplnit. Překontrolujte, zda je správně umístěn přepad, pokud je pro provoz přístroje nutný. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem z 13 Dexion LP CRP

14 Signalizované hlášení Vyskytnuvší se porucha nebo alarm Sonda vany je poškozena (otevřena): spojte se s odborným technikem. Sonda vany je poškozena (zkrat): spojte se s odborným technikem. Sonda bojleru je poškozena (otevřena): spojte se s odborným technikem. Sonda bojleru je poškozena (zkrat): spojte se s odborným technikem. Time out naplnění bojleru: výpadek naplňování bojleru. Nelze provádět oplachování. Překontrolujte, zda je otevřený kohout na přívodu vody k přístroji. Pokuste se spustit nový kompletní cyklus. Pokud je hlášení signalizováno opět, musíte se spojit s odborným technikem. Teplota vany je příliš vysoká: spojte se s odborným technikem. Teplota bojleru je příliš vysoká: spojte se s odborným technikem. Elektromagnetické ochranné zařízení: uvedl se v činnost bezpečnostní termostat bojleru nebo vany nebo se uvedlo v činnost bezpečnostní ochranné tlakové čidlo vany. Spojte se s odborným technikem. Nesprávná hladina naplnění vany: Ochranné tlakové čidlo vany zaregistrovalo příliš vysokou nebo příliš nízkou hladinu vody ve vaně. Spojte se s odborným technikem. (*) pokud o to požádáte, může tato hlášení odborný technik deaktivovat z 14 Dexion LP CRP

15 Kapitola 5 ÚDRŽBA Před započetím jakékoli práce spojené s údržbou přístroje přístroj zcela vyprázdněte způsobem popsaným v kapitole Vyprázdnění přístroje, přerušte přívod elektrického proudu k přístroji pomocí hlavního vypínače a uzavřete kohout na přívodu vody. 5.1 ČIŠTĚNÍ A HYGIENA Pro zajištění hygieny přístroje musí být pravidelně prováděna běžná denní, týdenní a roční údržba, jak je specifikováno níže. Rovněž provádějte pravidelnou sanitační údržbu pomocí vhodného nežíravého výrobku dostupného v obchodě. 5.2 ÚDRŽBA (DENNÍ) Pokud zaregistrujete zbytky špíny na filtru vany : Odejměte a vyčistěte koše, přepad, pokud je součástí, a filtr. K čištění ocelové vany nepoužívejte prostředky nebo předměty, které by mohly povrch poškrábat. K čištění použijte vlhký hadřík namočený v mýdlové vodě. K čištění nepoužívejte proud vody, který je pod tlakem, protože by mohl poškodit elektrický systém. Když jste čištění přístroje dokončili, je nutné správně umístit filtr nádržky správně na jeho původní místo, aby přístroj správně fungoval. Tento úkon je nutný, protože filtr je osazen bezpečnostním mikrovypínačem. 5.3 ÚDRŽBA (TÝDENNÍ) Proveďte běžnou údržbu. Odšroubujte kroužky se závitem, vyjměte ramena k oplachování a mytí a umyjte je, jak je naznačeno na obrázku. Odšroubujte uzávěry na ramenou a umyjte vodou. Sejměte uzávěry z ramen a umyjte vodou z 15 Dexion LP CRP

16 Umyjte rotační čepy ramen a prostor výstupu vody na mytí a oplachování. Pečlivě umyjte vanu a přístroj pomocí nežíravého desinfekčního přípravku. Trysky a ramena namontujte zpět. Dejte pozor, abyste ramena vrátili do odpovídajících míst a dbejte na umístění plastového těsnění v horním rameni pro oplachování. 5.4 ÚDRŽBA (ROČNÍ) Nechte specializovaného technika přístroj pečlivě zkontrolovat. Musí se zkontrolovat obzvláště: Odstranění nánosů z vany. Odmontování a kompletní vyčištění ramen a trysek na mytí a oplachování. Pozor: trysky na oplachování je třeba vrátit přesně na jejich původní místo. Vyjměte spodní ramena pro mytí a oplachování. Odšroubujte čepy. Pečlivě umyjte omezovač uvnitř sloupku dolního mycího ramena a prostor výstupu vody. Omezovač, čep a ramena na mytí a oplachování namontujte řádně zpět. Verze se zabudovaným zvonem kontroly tlaku Opatrně sejměte zadní a boční panely. Sejměte a opatrně umyjte zvon kontroly tlaku a pokud je to nutné vyměňte těsnící kroužek. Opatrně namontujte zvon kontroly tlaku (správně umístěte těsnící kroužek) a panely z 16 Dexion LP CRP

17 Verze s vnějším zvonem kontroly tlaku Sejměte přední panel a elektrický panel. Opatrně umyjte zvon kontroly tlaku (sejměte jej, pokud je to potřeba). Opatrně namontujte zvon kontroly tlaku držte jej ve vertikální pozici a správně umístěte těsnění. Ujistěte se, že nedochází k úniku vody. Verze s pozvolným rozběhem Zcela vyprázdněte vanu. Sejměte zadní panel. Ujistěte se, že trubky a plnicí nádobka jsou čisté a prosté usazenin. Pokud je potřeba, umyjte je. Správně namontuje zpět! Ujistěte se, že nedochází k úniku vody. Zkontrolujte dobrý stav těsnění a opotřebení jiných částí jako jsou pumpy, měřící zařízení atd. Zkontrolujte nastavení zařízení na odměřování prostředku na mytí a oplachování. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, je nezbytné přístroj na tuto dobu připravit. Pokud máte podezření že byl přistroj v době, kdy nebyl používán, vystaven působení mrazu, nepoužívejte jej, dokud kvalifikovaný technik neprohlédne bojler a trubky. 5.5 MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S ÚDRŽBOU Při výměně elektronické desky nebo analogového hlídače tlaku nádržky ve verzi CRP-SP, proveďte speciální postup nastavení, který je k dispozici u autorizovaných dealerů nebo výrobce. Po zapnutí přívodu el. proudu počkejte nejméně 15 vteřin než začnete provádět jakékoli operace z 17 Dexion LP CRP

18 Kapitola 6 NASTAVENÍ A KONTROLY Pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál smí provést následující nastavení a kontrolní operace. Musejí být prováděna s mimořádnou opatrností a je třeba učinit nezbytná opatření, pokud by bylo potřeba odpojit bezpečnostní zařízení přístroje. 6.1 DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ Dávkovací zařízení nebo zařízení a přiváděcí trubky musí být před provedením kalibrace plné. Kalibrace se provádí pomocí odpovídajícího nastavení šroubů, které jsou přístupné po sejmutí předního krytu pod dvířky vany, následně je třeba umístit skříň s elektrickými komponenty do vodorovné polohy. Záruka se nevztahuje na škody vyplývající z nesprávného použití jednoho či několika dávkovacích zařízení ani na případ nesprávného manuálního dávkování. Výběr a dávkování prostředku na mytí a oplachování je rozhodující pro dosažení dobrých výsledků mytí a dlouhé životnosti přístroje. Používejte pouze tekuté přípravky pro průmyslové mytí se sníženou tvorbou mýdlové pěny. Nastavení musí být provedena, když je přístroj zahřátý a obsahuje správně odměřené dávky Dávkovač na leštící přípravek Hladina přípravku na oplachování v nádobě musí být dostatečně vysoko. Nikdy nesmí klesnout tak, aby byla nádoba prázdná. Nádoba rovněž nesmí být plněna žíravými nebo nečistými přípravky. Abyste naplnili přívodní trubku a dávkovací zařízení, zapněte přístroj, spusťte mycí cyklus, počkejte asi 20 vteřin a stiskněte tlačítko stop. Počkejte další 20 vteřin a znovu opakujte zapnutí a vypnutí 4-5krát. Množství oplachovacího přípravku se sníží, když šroubem pro nastavení otočíte ve směru hodinových ručiček, zatímco když jím otočíte proti směru hodinových ručiček, množství přípravku se zvýší. Řiďte se dávkováním, které je uvedeno výrobcem na vybraném přípravku, abyste získali představu o množství výrobku, které bude potřeba pro první kalibraci. dávkování přípravku na oplachování z 18 Dexion LP CRP

19 Nastavení se upřesní po posouzení výsledků mytí po alespoň třech mycích cyklech, které jsou nezbytné pro ustálení výsledků mytí. Šmouhy na nádobí a tvorba pěny v roztoku na oplachování značí, že bylo použito příliš mnoho prostředku na oplachování. Nádobí pokryté kapkami vody a příliš dlouhá doba schnutí značí, že bylo použito málo prostředku na oplachování. Abyste dosáhli optimálních výsledků, používejte pouze takové přípravky, u kterých výrobce doporučuje dávky nižší než 1,5g na 1 litr. 7,9 cm trubky = 1 ml přípravku (=1 g přípravku s hustotou rovnou 1kg/dm 3 ). Množství vody použité na opláchnutí je asi 3 litry /cyklus. Neměňte výšku mezi nádržkou na přípravek a dnem přístroje poté, co jste nastavili dávkování. Pokud je výška mezi nádržkou a dnem přístroje vyšší než 80 cm, může se stát, že dávkovací zařízení nebude fungovat zcela dokonale. Pokud prostředek na oplachování nepoužíváte, zcela utáhněte nastavovací šroub dávkovače Přístroj bez dávkovače na mycí prostředek Manuální dávkování nedoporučujeme, protože nemůže zajistit optimální výsledky zařízení pro automatické odměřování dávek. Pokud však dané zařízení na dávkování nepoužíváte, dejte do prostoru vstupního filtru pumpy takové množství přípravku, jaké doporučuje výrobce. Vana pojme 12 litrů vody a asi 3 litry vody jsou potřeba k opláchnutí nádobí. Vždy doporučujeme instalaci zařízení pro automatické dávkování Přístroj s dávkovačem na mycí prostředek (lze přiobjednat) Hladina přípravku na mytí v nádobě musí být dostatečně vysoko. Nikdy nesmí klesnout tak, aby byla nádoba prázdná. Nádoba rovněž nesmí být plněna žíravými nebo znečištěnými přípravky. Vše, co je potřeba, abyste naplnili trubku, je spustit přístroj a provést první naplnění pomocí zapojeného zařízení na dávkování. Množství přípravku na mytí se sníží, když šroubem pro nastavení otočíte proti směru hodinových ručiček, zatímco když jím otočíte ve směru hodinových ručiček, množství přípravku se zvýší (od 1 do 1,5 ml na opláchnutí na jeden stupeň, což odpovídá asi 1,2 až 1,8 g výrobku s hustotou rovnou 1,2kg/dm 3 ). Množství vody ve vaně je asi 12 litrů. Řiďte se dávkováním, které je uvedeno výrobcem na vybraném přípravku, abyste získali představu o množství výrobku, které bude potřeba pro první kalibraci z 19 Dexion LP CRP

20 Nastavení se upřesní po posouzení výsledků mytí po alespoň třech mycích cyklech, které jsou nezbytné pro ustálení výsledků mytí. Na konci mycího cyklu nesmí být ve vaně mýdlová pěna. V případě, že se mýdlová pěna ve vaně objeví, zkontrolujte nejprve typ přípravku na mytí a pokud je to nutné, vyměňte přípravek za vhodnější. Pokud i nadále pěna ve vaně zůstává, zkontrolujte, zda je ve vaně správná teplota vody a pokud je to nutné,snižte dávkování přípravku na mytí, dokud mýdlová pěna zcela nezmizí. Používejte výhradně takové přípravky, u kterých výrobce doporučuje dávky nižší než 5g na 1 litr. dávkování přípravku na mytí 6.2 NASTAVENÍ Následující nastavení smí provést pouze kvalifikovaný technik. V době instalace nebo později je možné si na přístroji nastavit různé funkce: Quick ready/rychle hotovo (U verzí CRP a CRP-SP musí být tato funkce zapnuta vždy): o Pokud je funkce zapnuta, vana se naplní předehřátou vodou z bojleru a červená kontrolka začne blikat. Sníží se čas zahřívání přístroje. o Pokud funkce není zapnuta, začne se vana plnit vodou přímo z potrubí a kontrolka na přístroji začne blikat zeleně. Energy saving / Úspora energie: umožňuje úsporu energie ve stavu stand-by, zatímco teplota vody bude udržována na hodnotě, která je potřeba u právě zvoleného cyklu. Thermostop: umožňuje dosažení optimální teploty pro oplachování před koncem mycího cyklu, který právě běží. Provozní teplota vany: může být nastavena mezi 45 C a 70 C Provozní teplota bojleru: může být nastavena mezi 65 C a 90 C z 20 Dexion LP CRP

21 6.2.1 Počet cyklů pro regeneraci pryskyřice Počet cyklů mezi dvěma regeneracemi musí být stanoven na základě tvrdosti vody v oblasti, kde je přístroj instalován. Řiďte se následující tabulkou (dh německé stupně, F francouzské stupně). dh F Počet cyklů 8, , , , , , dh F Počet cyklů 11, , , , , , dh F Počet cyklů 14, , , , , , dh F Počet cyklů 18, , , , Změna počtu cyklů: 1. Přístroj vypněte a zapněte a zároveň tlačítko on/off podržte 5 vteřin stisknuté. 2. Na displeji se střídavě zobrazuje zpráva SET a nastavení teploty vany a bojleru. 3. Znovu stiskněte tlačítko on/off, aby se objevil počet nastavených cyklů. 4. Použijte tlačítko Výběr cyklu pro snížení nastaveného počtu cyklů (min=1). 5. Použijte tlačítko Spuštění cyklu pro zvýšení nastaveného počtu cyklů (max=99). 6. Abyste deaktivovali indikátor regenerace, nastavte počet cyklů na nulu. 7. Znovu stiskněte tlačítko on/off, abyste přístroj vrátili do stavu připravenosti k provozu. 8. Spusťte poslední cyklus regenerace z 21 Dexion LP CRP

22 Kapitola 7 ROZEBRÁNÍ PŘÍSTROJE Rozebrání přístroje smí být provedeno pouze kvalifikovaným technikem. Vypněte přívod el. proud do přístroje pomocí vnějšího hlavního vypínače. Uzavřete vnější kohoutek na přívodu vody. Zcela odpojte přístroj od elektrické a vodní rozvodné sítě. Vyprázdněte, vyčistěte a kompletně odstrojte všechny vnitřní vodní obvody, dávkovací zařízení, pumpy a bojler. Zcela vyprázdněte dávkovače prostředků na mytí a oplachování a trubky k nim připojené. Ujistěte se, že prostředky na mytí a oplachování zlikvidujete v souladu s pravidly ochrany životního prostředí (kontaktujte dodavatele výrobku, který používáte). Kapitola 8 ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE V našich přístrojích se nenacházejí žádné materiály vyžadující zvláštní způsob odstranění z 22 Dexion LP CRP

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah 1.Všeobecná upozornění... 6 I.Bezpečnostní opatření... 6 II.Bezpečnost... 6 III.Pokyny pro použití...7 IV.Hygiena... 7 2.Příprava přístroje... 7 V.Chemické produkty pro mytí

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky.

Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. PŘEDMLUVA Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. Varovná upozornění obsažená v tomto návodu k obsluze obsahují

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.:

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.: MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ [originální návod) Počínaje sériovým č.: 8664 0001 REV. 25.07.2011 GB DŮLEŽITÉ POZNÁMKY POUŽITÍ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY: Popisované zařízení

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Pásová myčka nádobí ETF 3

Pásová myčka nádobí ETF 3 Provozní pokyny Pásová myčka nádobí ETF 3 Obsah strana Všeobecný popis výrobku 3-4 Všeobecné pokyny 4 Bezpečnostní pokyny 5 Technické údaje 5 Informace pro obsluhu 5-6 Varování a poplachy 6 Ruční provoz

Více

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE TYPOVÉ ŘADY : AF ELECTRONIC MODELY : AF 20, AF 30, AF 80, AF100, AF 200 OBSAH 9.9.2004 1ze9 1_15_vyrobnik_ledove_triste_af.doc ÚVOD VŠEOBECNÉ ÚDAJE PŘI DODÁNÍ POPIS PŘÍSTROJE

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MYČKY

NÁVOD K POUŽITÍ MYČKY OBSAH KAP.1 ÚVOD... 4 KAP.2 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ... 4 2.1 OCHRANY... 4 2.2 INFORMACE O RIZICÍCH, KTERÁ NEMOHLA BÝT VYLOUČENA OPATŘENÍMI OD VÝROBCE... 5 2.2.1 OCHRANA NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

OBSAH:... 2 ÚVOD... 3

OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 OBSAH: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 A. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE... 4 1. VAROVÁNÍ... 4 2. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE... 4 2.1 ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ... 4 2.2 ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ... 5 3. OVLÁDACÍ PANEL ChefTouch... 5

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B 2 3 4 PŘEDMLUVA 1. CÍLE PŘÍRUČKY Tuto příručku sestavil výrobce stroje a představuje doplňkovou součást výrobku. Proto je nutné příručku po celou životnost

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 2 z 20 5410.299.00 VŠEOBECNÉ POKYNY přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, obsahují důležitá upozornění ohledně bezpečnosti instalace a údržby přístroje tuto

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ www.alfin-trading.cz

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ www.alfin-trading.cz Parní čistič s vysavačem IVP 3.0 VAC 4000, 3000 - FASA GV Etna 4000, 3000 Lavor NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ www.alfin-trading.cz Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil zakoupením tohoto

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 G A ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení plynu R1/2 podle ISO-7-1 připojení vody Ø 12 mm 13.12.2006 2 z 26 5410.297.00 A B C MĚŘENÍ VSTUPNÍHO TLAKU PLYNU uzavírací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Předmluva...6 Úvod...6 Bezpečnostní instrukce a varování před nebezpečím... 8 Ochranné prvky... 9 Přístroj a životní prostředí...

Předmluva...6 Úvod...6 Bezpečnostní instrukce a varování před nebezpečím... 8 Ochranné prvky... 9 Přístroj a životní prostředí... t.3.jjjj 2 z 53 t.3.jjjj 3 z 53 t.3.jjjj 4 z 53 Obsah Předmluva...6 Úvod...6 Bezpečnostní instrukce a varování před nebezpečím... 8 Ochranné prvky... 9 Přístroj a životní prostředí... 9 Veškerá práva vyhrazena.

Více

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven.

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven. BDF465SL/W 45 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF465SL/W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE):

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU VÝROBNÍ ČÍSLO: TYP: TV-1 DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): NÁZEV: Martin Kovář ADRESA: 756 62 Hutisko-Solanec 462 IČ: 65134443 DIČ: 7306235871 Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail:

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

compact one Coffee experience engineered in Switzerland

compact one Coffee experience engineered in Switzerland CZ compact one Coffee experience engineered in Switzerland 2 Bezpečnostní předpisy 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele

Více

návod k použití myčka nádobí ESI 68050

návod k použití myčka nádobí ESI 68050 návod k použití myčka nádobí ESI 68050 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 4

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 4 Obsah 1. Popis ovládacích prvků 4 Děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich výrobků. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití; obsahuje všechny informace potřebné pro správné a bezpečné používání

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

MYČKA NÁDOBÍ WD-4S. Příručka k instalaci a používání. (překlad původního dokumentu) S/N: (Cz) Platné od: 201509 Rev. 1.0

MYČKA NÁDOBÍ WD-4S. Příručka k instalaci a používání. (překlad původního dokumentu) S/N: (Cz) Platné od: 201509 Rev. 1.0 MYČKA NÁDOBÍ WD-4S (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: (Cz) Platné od: 201509 Rev. 1.0 1. Všeobecné informace... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 2 1.2 Symboly

Více