Teletník mléčné a rostlinné výživy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teletník mléčné a rostlinné výživy"

Transkript

1 Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Ostřetín č.p Ostřetín Věc: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku: Teletník mléčné a rostlinné výživy Zakázka částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) na období Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 137/2006

2 2 1 ÚDAJE O ZADAVATELI: 1.1 Zadavatel Název: Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Sídlo: Ostřetín čp. 273, Ostřetín IČ: Osoby oprávněné jednat ve věcech tohoto výběrového řízení: Vladimír Kaplan předseda představenstva Tel.: Kontaktní osoba pro zodpovězení technických a dalších dotazů k výběrovému řízení: Vladimír Kaplan předseda představenstva Tel.: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, NÁZEV ZAKÁZKY: Název: Teletník mléčné a rostlinné výživy Zadavatel: Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Místo plnění: Ostřetín čp. 273, Ostřetín 3 PŘEDMĚT ZADÁVANÉ ZAKÁZKY: 3.1 Záměrem zadavatele je investice do: a) novostavby teletníku s kapacitou 198 ustajovacích míst pro telata v mléčné a rostlinné výživě ve stlané technologii ustájení pro stáří telat 0 4 měsíce a 22 individuelních kotců pro telata na mlezivové výživě. Součástí jsou i potřebné technologické soubory pro vybavení stáje a související objekty komunikací a přívodu teplé vody z bioplynové stanice. Dále je součástí i demolice stávajícího objektu stáje v místě nové stavby. Stavba se nachází na parcele 323, 256, 2124/2 v k.ú Ostřetín u Holic. Určené objekty se nacházejí ve stávajících areálech zadavatele, všechny dotčené pozemky a budovy jsou ve výlučném vlastnictví zadavatele. Předmětem této zadávací dokumentace je získání nabídek, výběr zhotovitele na základě posouzení těchto nabídek a zajištění smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem, který vybuduje a dodá kompletní, plně odzkoušené a řádně dokladované dílo, které bude schopno nepřetržitého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s platnými zákonnými a legislativními předpisy a ostatními úředními nařízeními, technickými a hygienickými normami, včetně zákonů, norem a předpisů pro bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, nakládání s odpady atd. platnými na území České republiky a v souladu s platným stavebním povolením vydaným pro tuto stavbu. Stavební povolení je Přílohou č. 5 Výběrového řízení. Budoucí zhotovitel dále zajistí veškeré podpůrné projektové a inženýrské služby v průběhu 3

3 výstavby a dodání díla až do jeho kolaudace v souladu s předmětem plnění dle závazného vzoru Smlouvy o dílo. Závazný vzor Smlouvy o dílo je - Příloha č. 3 Výběrového řízení. 4 DRUH ZAKÁZKY Stavební práce, demolice, dodávky a montáže technologií. 5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODROBNÉ ZADÁNÍ ZAKÁZKY: 5.1 Projektovou dokumentaci tvoří Příloha č. 1 Výběrového řízení, která je ve formátu.pdf zveřejněna stejně jako toto výběrové řízení a to na portálu Farmáře. 5.2 Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou položkové výkazy výměr - Příloha č. 2 Výběrového řízení. Výkazy výměr ve formátu.pdf jsou zveřejněny stejně jako je toto výběrové řízení a to na portálu Farmáře. Výkazy výměr ve formátu.xls poskytne zadavatel uchazečům v elektronické podobě na písemnou žádost uchazeče doručenou v listinné podobě nebo em na adresu zadavatele, uvedenou v článku 1.1 a 1.2 této zadávací dokumentace. Vyžádané přílohy zadávací dokumentace budou uchazeči zaslány na poštovní adresu doporučeně nebo em, případně si je zájemci mohou vyzvednout osobně v sídle zadavatele po předchozí telefonické domluvě. 5.3 V projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci a výkazu výměr jsou uvedeny některé značky stavebních prvků a technologie. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce v zadávacím řízení. Zájemci mohou nabídnout stavební prvky a technologii jiných značek, které splní uvedené minimální parametry požadované v projektové dokumentaci a v těchto zadávacích podmínkách. V případě, že uchazeč nabídne jiné značky a parametry, je nutné u každé takové položky v položkovém rozpočtu, tuto skutečnost definovat včetně uvedení nových značek a parametrů. 6 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 6.1 Lhůta, místo a způsob doručení nabídek Nabídky k tomuto výběrovému řízení (dále také jen VŘ ) budou doručeny do sídla společnosti buď osobně, nebo doporučeně poštou, či jinou dopravní službou. Nabídky musí být doručeny nejpozději do do 12 hodin daného dne, v uzavřené obálce, která musí být označena: - názvem zakázky Teletník mléčné a rostlinné výživy - nápisem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT - adresou zadavatele zakázky, adresou uchazeče Nabídka do výběrového řízení je nepřístupná všem, včetně zadavatele, až do uplynutí termínu pro odevzdání nabídek. Lhůtou pro podání nabídek se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit nejpozději do konce této lhůty. 6.2 Zásady výběrového řízení Z dalšího hodnocení mohou být vyřazeny zejména nabídky: které byly podány po uplynutí stanovené lhůty pro odevzdání nabídek; které byly podány jiným způsobem, než požadovaným; které, nesplňují veškeré zadavatelem definované požadavky; uchazečů, kteří jsou v likvidaci. Vybraný uchazeč vypracuje nabídku pro předmět plnění svým jménem a na vlastní

4 zodpovědnost. Nabídka uchazeče musí plně vyhovovat zadání zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, popřípadě VŘ zrušit bez udání důvodu. Uchazečům VŘ nebudou hrazeny žádné náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Za podklady a vzorky, předané zadavateli v souvislosti s účastí ve VŘ, nemohou uchazeči uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Vyhodnocení výběrového řízení je plně v kompetenci zadavatele, bez účasti uchazečů nebo jejich zástupců. Zadavatel si vyhrazuje právo před vyhlášením výsledku VŘ ověřovat a upřesňovat informace uváděné v nabídkách uchazečů Dotazy k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn zaslat písemně zadavateli své dotazy k předmětu VŘ. Jiná než písemná forma nebude zadavatelem akceptována. Dodatečné informace je možné vyžádat si písemně a žádost o ně musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na všechny dodatečné informace budou zveřejněny prostřednictvím portálu Farmáře, na kterém bylo zveřejněno toto výběrové řízení. Nedostatečná informovanost neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou změnu nabídky z hlediska jejího obsahu nebo ceny. 6.4 Hodnocení nabídek, kritérium pro zadání zakázky Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: nejnižší nabídková cena 6.5 Zadavatel si vyhrazuje právo - odmítnout všechny nabídky, - neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smlouvy nemůže být druhou stranou sankcionováno, - zrušit výběrové řízení nebo zrušit zadání zakázky bez jakýchkoliv závazků k dodavatelům, - ověřit si skutečnosti deklarované v nabídkách před dokončením vyhodnocení nabídek, - upravit kdykoli v průběhu výběrového řízení jeho podmínky či upravit zadávací dokumentaci formou písemného dodatku, který uveřejní na portálu Farmáře 7 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, NÁLEŽITOSTI NABÍDKY 7.1 Nabídka musí být zpracována uchazečem podle pokynů uvedených níže. Forma a obsah nabídky musí splňovat požadavky této zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, případně oprávněnou osobou za uchazeče jednat, která své oprávnění doloží plnou mocí (prostá kopie), musí být opatřena razítkem. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Cenová nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 7.2 Obálka musí být uzavřená, neporušená a opatřena: 1. názvem zakázky Teletník mléčné a rostlinné výživy, 2. nápisem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT, 3. adresou zadavatele zakázky, adresou uchazeče 7.3 Nabídka bude členěna dle následujících instrukcí a musí jí tvořit následující části a dokumenty:

5 7.3.1 Základní identifikační údaje: základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, statutární zástupce, kontaktní osoba uchazeče pro toto výběrové řízení, IČ, DIČ, bankovní spojení, tel., , osoby zmocněné k dalším jednáním); uchazeč zde výslovně a jednoznačně uvede, že uznává soutěžní podmínky tak, jak byly zadavatelem předloženy a že do nabídky (vč. nabídkové ceny) zahrnul veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné zhotovení požadovaného díla specifikované v zadávací dokumentaci; nabízející zde zároveň jednoznačně specifikuje platnost své nabídky. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí 60 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek Cenová nabídka: Cenová nabídka bude předložena ve struktuře: a) SO - 03 Teletník ( 198 míst ) - parcela KN 323, 256, 2124/2 v k.ú Ostřetín u Holic. Novostavby teletníku s kapacitou 198 ustajovacích míst pro telata v mléčné a rostlinné výživě ve stlané technologii ustájení pro stáří telat 0 4 měsíce a 22 individuelních kotců pro telata mlezivové výživy cena bez DPH b) PS - 01 Technologie hrazení, napájení a krmení cena bez DPH c) SO - 04 Komunikace e) celková cena této zakázky (veškeré ceny budou uvedeny výhradně v české měně, bez DPH). Dále bude cenová nabídka obsahovat samostatný dokument (přílohu) dle rozsahu výkazu výměr uvedených v Příloze č. 2 Výběrového řízení, tedy: detailně oceněné výkazy výměr, tyto jsou povinnou součástí cenové nabídky. Celková cena zakázky musí vždy obsahovat veškeré náklady související s vypracováním či výrobou a dodáním předmětu zakázky Závazný vzor Smlouvy o dílo na základě návrhu zadavatele uvedeného v Příloze č.3 3 Výběrového řízení. Uchazeč doloží ke své nabídce potvrzenou Smlouvu o dílo. Smlouva o dílo musí v plném rozsahu respektovat závazný návrh, který je přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části Smlouvy o dílo, s výjimkou vynechaných údajů (v textu podbarvených). V případě, že uchazeč nesplní podmínky pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo, tj. změní části, jejichž změnu výslovně zadavatel neumožnil, nebo uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, nesplňuje nabídka zadávací podmínky a bude vyřazena. Smlouva o dílo musí být podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, případně oprávněnou osobou za uchazeče jednat, musí být opatřena razítkem Doklady prokazující splnění základních, profesních, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, podepsané statutárním orgánem uchazeče: Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného všemi statutárními zástupci uchazeče vzor čestného prohlášení viz. Příloha č. 4 Výběrového řízení o tom, že: 5

6 a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání; b) vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; c) uchazeč není v likvidaci Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starším 90 dnů; v prosté kopii b) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; v prosté kopii Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného na MMR mohou prokázat splnění Základních kvalifikačních předpokladů v souladu s 53 zákona č.137/ 2006 i Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů bod a) Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v prosté kopii ne starší 90 dnů. c) referencí Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil informace o minimálně třech (3) zakázkách obdobného charakteru, obdobným charakterem jsou myšleny zemědělské stavby, realizované v posledních třech (3) letech a to ve struktuře: - Odběratel název, adresa, kontaktní osoba - Termín realizace díla - Finanční objem plnění - minimální hodnota jednotlivé zakázky musí činit alespoň 5 mil. Kč Zadavatel požaduje předložit reference potvrzené investorem realizovaného díla. Zadavatel nepřipouští, aby byly reference doloženy subdodavateli Uchazeč doloží ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady předložením: a) Čestného prohlášení, že v uplynulých dvou (2) uzavřených a vykázaných letech dosáhl minimálních tržeb za činnosti obdobné jako je předmět poptávaného díla v sumě minimálně 15 mil. Kč. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče, případně oprávněnou osobou za uchazeče jednat. b) Čestného prohlášení, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, na pojistnou částku minimálně 20 mil. Kč. Vítězný uchazeč doloží k podpisu smlouvy kopii této pojistné smlouvy, nebo potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění. 6

7 7 8 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 8.1 Požadované realizační termíny: zahájení díla: dokončení díla: Zadavatel si vyhrazuje právo výše uvedené termíny změnit v případě potřeby dle svého rozhodnutí. 9 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Jednotlivé obálky s cenovými nabídkami budou otevírány dne v 15:00 hodin v kanceláři předsedy představenstva za přítomnosti členů hodnotící komise. Otevírání obálek je neveřejné. 10 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY Oznámení o výsledku výběrového řízení, případně oznámení o vyřazení nabídky bude zveřejněno prostřednictvím portálu Farmáře, na kterém bylo zveřejněno toto výběrové řízení. 11 OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel musí splnit všechny platné normy v ČR a EU týkající se daného projektu. Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel umožní poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem zemědělství veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu. Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu po dobu nejméně 12 let od předložení žádosti o proplacení zadavatelem. Podrobné obchodní podmínky jsou součástí závazného vzoru smlouvy o dílo (Příloha č. 3). 12 SPECIFIKACE PŘÍPADNÝCH SUBDODAVATELŮ Uchazeč uvede v nabídce své případné subdodavatele, jejichž prostřednictvím předpokládá zakázku zajistit. Informace o subdodavatelích uvede v následující struktuře: - identifikační údaje (obchodní název, sídlo, IČ) - věcné vymezení plnění dodané jejich prostřednictvím 13 POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 13.1 Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovuje zadavatel v částce ,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou neodvolatelné bankovní záruky vystavené bankou se sídlem v České republice popřípadě se sídlem v kterémkoliv státě Evropské unie a pobočkou v České republice V případě požadavku uchazeče na složení částky na bankovní účet, bude jistina uchazečem složena na účet, číslo účtu zadavatele: /0100. Jako variabilní symbol bude použito IČ uchazeče Neposkytnutí jistoty ve lhůtě pro podání nabídek je důvodem vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

8 13.4 Jistotu uvolní zadavatel uchazeči, a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a s nímž bylo možno uzavřít smlouvu, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky či jeho uveřejnění, c) který byl z výběrového řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení, d) pokud bylo výběrové řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po oznámení o zrušení výběrového řízení. Peněžní jistotu uvolní zadavatel včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem Podal-li uchazeč žalobu proti rozhodnutí zadavatele s návrhem na jeho pokračování v účasti ve výběrovém řízení nebo určení jeho nabídky jako nabídky vítězné, je tento uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna do 5 pracovních dnů od podání žaloby popřípadě změny žaloby o požadavek určení jeho pokračování v účasti ve výběrovém řízení nebo určení jeho nabídky jako nabídky vítězné. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem z výběrového řízení vyloučen. Jistota bude uvolněna uchazeči do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo dle tohoto výběrového řízení s uchazečem určeným pravomocným rozhodnutí soudu nebo ve lhůtě určené bodem (4) v případě pokračování ve výběrovém řízení na základě pravomocného rozhodnutí soudu Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle odstavce (3) respektive (4). Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny a originál záruční listiny vrátit uchazeči ve lhůtě podle odstavce (3) respektive (4) Pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo neposkytnul zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, nebo nedosáhl podanou žalobou pokračování výběrového řízení nebo určení své nabídky jako vítězné, má zadavatel právo na plnění ze složené jistiny nebo z bankovní záruky STYK SE ZADAVATELEM 14.1 Dotazy: S případnými dotazy se obracejte na kontaktní osobu: Vladimír Kaplan předseda představenstva Tel.: Dotazy odešle uchazeč v listinné podobě, případně ovou zprávou adresovanou na kontaktní osobu zadavatele. Uchazeči jsou žádáni, aby omezili své dotazy na nezbytné minimum Návštěva a prohlídka míst plnění díla: Návštěva a prohlídka míst plnění díla bude možná dne v čase od 9:00 do 11:00 hodin, sraz uchazečů bude na středisku ŽV Ostřetín, (k.ú. Ostřetín, KN p.p.č. 2124/2) v 9:00 hod. Uchazeč je povinen se při návštěvě lokality řídit bezvýhradně pokyny průvodce. Přílohy k Oznámení výběrového řízení zadávací dokumentace k předložení nabídek: Příloha č.1: Projektová dokumentace - (ve formátu.pdf je zveřejněna na portálu Farmáře)

9 Příloha č.2: Položkové výkazy výměr - (ve formátu.pdf jsou zveřejněny na portálu Farmáře) - (ve formátu.xls budou předloženy na vyžádání viz bod 5.2) Příloha č.3: Závazný vzor smlouvy o dílo - (ve formátu.doc je zveřejněn na portálu Farmáře) Příloha č.4: vzor Čestného prohlášení - (ve formátu.doc je zveřejněno na portálu Farmáře) Příloha č.5: Stavební povolení - (ve formátu.pdf je zveřejněna na portálu Farmáře) 9 Těšíme se na Vaše nabídky a na spolupráci s Vámi V Ostřetíně, dne Vladimír Kaplan Předseda představenstva

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/../2015 - UCHAZEČ VYŘIZUJE: Václav Rejnart TELEFON: 487 882 422 734 233 041 E-MAIL: rejnart@doksy.com

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Modernizace farmy Řenče

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Výzva. k předložení nabídky

Výzva. k předložení nabídky Na Balkáně 812 130 00 Praha 3 Výzva k předložení nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašované TJ SPOJE Praha o.s. na zhotovitele Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Za tajemstvím pána hor Program: Podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu

Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

1. Identifikační údaje zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí Zvíkovské Podhradí 42, 397 01 Zvíkovské Podhradí

1. Identifikační údaje zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí Zvíkovské Podhradí 42, 397 01 Zvíkovské Podhradí VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu na služby: Projekt regenerace zahrady Dětského domova a Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí Touto výzvou oznamuje zadavatel zahájení

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529 včetně statiky balkónů v ul. Rudé armády, Borohrádek

Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529 včetně statiky balkónů v ul. Rudé armády, Borohrádek Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla Zateplení a izolace nové budovy DD Borohrádek č.p. 529

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Výzva. 1. Způsob zadání a informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Výzva. 1. Způsob zadání a informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění profesní a základní kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení zakázek PRV mimo režim zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na projekt:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I.

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I. Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) (zakázka není zadávána dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční

Více

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání V Praze dne 25.10.2013 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

dle 7 odst. 3) a 18 odst.3) zákona č.137/2006, o zadávání veřejných zakázek s těmito zadávacími podmínkami:

dle 7 odst. 3) a 18 odst.3) zákona č.137/2006, o zadávání veřejných zakázek s těmito zadávacími podmínkami: Domov důchodců V Podzámčí Říhova 365, Chlumec nad Cidlinou 503 51 vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla DD v Chlumci nad Cidlinou Stavební úpravy objektu

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více