Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 V Brně dne Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z Á P I S z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Přítomni: Hosté: Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. David Geryk, Ing. Karel Kalivoda, p. Bohdan Mrázek, Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, p. Petr Šafařík, Ing. Michal Velička členové RMČ; Ing. Jiří Uklein, Ph.D. ÚMČMB. Bc. Martina Houdková ředitelka MŠ Adélka, Brno Schůzi zahájil v 16:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík. Konstatoval, že je přítomno 7 členů RMČ schůze je usnášeníschopná. V úvodu jednání 22. schůze RMČ představil členům RMČ místostarosta Ing. Michal Velička novou ředitelku MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8 Bc. Martinu Houdkovou. Bc. Houdková seznámila členy rady se svou koncepcí pro mateřskou školu. Zapisovatelka: Jana Kaštilová I. Organizační a personální záležitosti P r o g r a m: 1. Organizační bod 2. Kontrola úkolů 3. Komise a zvláštní orgány RMČ a ZMČ 4. Příprava VI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice dne Změna v rejstříku škol II. Finanční, ekonomické a majetkové otázky 1. Návrh rozpočtových opatření č. 9, 10 a 11/2019 1

2 2. Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice 3. Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno- Kohoutovice od do Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období Změna odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace III. Územní, stavební a technické záležitosti 1. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích 2. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2019, o pravidlech pro pohyb psů 3. Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu 4. Doporučení KDB na vybudování nových míst pro parkování 5. Pronájem části pozemku *) v k.ú. Kohoutovice 6. Pronájem částí pozemků *) v k.ú. Kohoutovice 7. Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna vodoměrů v bytových domech 2019 Brno- Kohoutovice 8. Zrušení a nové vyhlášení výběrového řízení na akci Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova, Prokofjevova 9. Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P 10. Výběr zhotovitele na akci Opakujíce se drobné zednické práce 2019 v bytových domech v Brně- Kohoutovicích 11. Návrh vyhlášky Statut města Brna 12. Smlouva na dodávku hardwarového a softwarového vybavení (stažen z programu jednání) 13. Žádost o svěření pozemků v k.ú. Kohoutovice IV. Byty a nebytové prostory 1. Žádost o schválení dohody o postoupení práv a povinností z nájemních smluv bytů 2. Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání 3. Návrh Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytu (stažen z programu jednání) 4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy Usnesení 343/22-19: RMČ s ch v a l u j e program 22. schůze RMČ se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 7). K bodu I/2: Kontrola úkolů Materiál R 415 Tajemník ÚMČMB Ing. Uklein, Ph.D. provedl kontrolu úkolů uložených na předchozích schůzích RMČ takto: 2

3 - splněny byly úkoly 297/19-19 d), 298/19-19 d), 299/19-19 d), 307/20-19 d), 308/20-19 c), 309/20-19 c), 311/20-19 d), 312/20-19 e), 313/20-19 b), 314/20-19 b), 321/20-19 d), 327/21-19 c). - změna termínu pro splnění úkolu 190/14-19 b), 292/18-19 b), 305/20-19 c), 338/21-19 f), Diskuse: Ing. Velička, p. Šafařík, Dipl.-Kfm. Ospalý, Mgr. Božek, CSc., Ing. Kalivoda. Usnesení 344/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 415 Kontrola úkolů. Originál materiálu R 415 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e změnu termínu pro splnění úkolu 190/14-19 písm. b) ve znění: RMČ ukládá místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice Ing. Michalu Veličkovi předložit RMČ stanovisko k materiálu Analýza webu MČ Brno-Kohoutovice, který tvoří přílohu č. 1 zápisu KIK RMČ. Z: Ing. Velička místostarosta T: c) RMČ s ch v a l u j e změnu termínu pro splnění úkolu 292/18-19 písm. b) ve znění: RMČ ukládá vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit zpracování zadávací dokumentace a následně vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro Sportovní a volnočasový areál Voříškova. Z: Ing. Uklein. Ph.D. T: d) RMČ s ch v a l u j e změnu termínu pro splnění úkolu 305/20-19 písm. c) ve znění: RMČ ukládá OVÚP ÚMČMB ve spolupráci s OSM ÚMČMB navrhnout účinná opatření pro zabezpečení ochrany veřejného majetku a bezpečnosti chodců ohrožovaných v lokalitě u nákupního centra Libušina třída č. 17 (Lipsko) vjezdem, zejména zásobovacích vozidel. T: e) RMČ s ch v a l u j e změnu termínu pro splnění úkolu 338/21-19 písm. f) ve znění: RMČ ukládá vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit na profilu zadavatele zveřejnění textu výzvy. T: K bodu I/3: Komise a zvláštní orgány RMČ a ZMČ Materiál R 411 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Velička. Usnesení 345/22-19: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 411 Komise a zvláštní orgány RMČ a ZMČ. Originál materiálu R 411 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/4: Příprava VI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice dne Materiál R 410 Diskuse: Dipl.-Kfm. Ospalý. 3

4 Usnesení 346/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 410 Příprava VI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice dne Originál materiálu R 410 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi svolat VI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice na den s navrženým programem podle přílohy č. 1 materiálu R 410 se zapracovanými připomínkami členů RMČ. c) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ dne vzít na vědomí zprávu o činnosti RMČ Brno- Kohoutovice podle přílohy č. 2 materiálu R 410. K bodu I/5: Změna v rejstříku škol Materiál R 435 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Velička. Usnesení 347/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 435 Změna rejstříku škol. Originál materiálu R 435 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e podání žádosti o zápis změny ředitelky Mateřské školy Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvkové organizace, v rejstříku škol. c) RMČ p o v ě ř u j e ředitelku Mateřské školy Adélka Brno, U Velké ceny 8, příspěvkové organizace, Bc. Martinu Houdkovou podáním žádosti do rejstříku škol podle písm. b) tohoto usnesení. K bodu II/1: Návrh rozpočtových opatření č. 9, 10 a 11/2019 Materiál R 407A Diskuse: Dipl.-Kfm. Ospalý, Ing. Velička. Po obsáhlé diskusi navrhl p. Šafařík přesunout projednávání tohoto bodu na konec jednání 22. schůze RMČ. Usnesení 348/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 407A Návrh rozpočtových opatření č a 11/2019. Originál materiálu R 407A je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 9/2019 podle přílohy č. 1 materiálu R 407A. c) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2019 podle přílohy č. 3 materiálu R 407A. d) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 11/2019 podle přílohy č. 5 materiálu R 407 A. Hlasování: 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu II/2: Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice Materiál R 408 Diskuse: Ing. Velička, p. Šafařík, Dipl.-Kfm. Ospalý. Usnesení 349/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 408 Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 408 je přílohou originálu zápisu. 4

5 b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ podat žádost do ZMB o vydání souhlasu k použití části disponibilního zisku VHČ ve výši tis. Kč. Z toho tis. Kč na výstavbu Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice podle materiálu R 408 a dále tis. Kč na opravy a modernizaci školských zařízení na území MČ Brno-Kohoutovice. c) RMČ u k l á d á místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice Ing. Michalu Veličkovi specifikovat projekty modernizace a oprav školských zařízení s termínem do konání ZMČ. Z: Ing. Velička místostarosta T: 09/2019 Hlasování: 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu II/3: Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od do Materiál R 409 Diskuse: Mgr. Božek, CSc., Dipl.-Kfm. Ospalý, Ing. Kalivoda, p. Šafařík. Usnesení 350/22-19: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 409 Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od do Originál materiálu R 409 je přílohou originálu zápisu. K bodu II/4: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období Materiál R 417 Diskuse: Dipl.-Kfm. Ospalý, Ing. Kalivoda, p. Šafařík. Usnesení 351/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 417 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období Originál materiálu R 417 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit střednědobý výhled rozpočtu na období podle přílohy č. 1 materiálu R 417. Hlasování: 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu II/5: Změna odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace Materiál R 426 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Velička. Usnesení 352/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 426 Změna odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace. Originál materiálu R 426 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e upravený odpisový plán na rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace, podle přílohy č. 2 materiálu R 426. K bodu III/1: Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích Materiál R 412 5

6 Diskuse: Ing. Kalivoda. Usnesení 353/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 412 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Originál materiálu R 412 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ doporučit ZMB vyřadit z přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 56/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích u MČ Brno-Kohoutovice akce: Koncert pod širým nebem, Košt svatomartinského vína a Babské hody. K bodu III/2: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2019, o pravidlech pro pohyb psů Materiál R 413 Diskuse: p. Mrázek, Mgr. Božek, CSc., p. Šafařík. Usnesení 354/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 413 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů. Originál materiálu R 413 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ souhlasit se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, a to ve znění podle přílohy č. 1 materiálu R 413. K bodu III/3: Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu Materiál R 414 Usnesení 355/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 414 Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/217, o nočním klidu. Originál materiálu R 414 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ doporučit ZMB zařadit do přílohy obecně závazné vyhlášky SMB č. 11/2017, o nočním klidu, v platném znění, akci Mladé hody v noci z na , s vymezením doby nočního klidu od 2:00 do 6:00 hod na území městské části Brno- Kohoutovice. Jedná se o výjimečnou akci na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb, která je kladně hodnocena širokou veřejností. K bodu III/4: Doporučení KDB na vybudování nových míst pro parkování Materiál R 418 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Diskuse: p. Šafařík. Usnesení 356/22-19: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 418 Doporučení KDB na vybudování nových míst pro parkování. Originál materiálu R 418 je přílohou originálu zápisu. 6

7 K bodu III/5: Pronájem části pozemku *) v k.ú. Kohoutovice Materiál R 419 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Usnesení 357/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 419 Pronájem části pozemku *) v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 419 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku *) v k.ú. Kohoutovice mezi MČ Brno-Kohoutovice a *) podle přílohy č. 4 materiálu R 419. c) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit uzavření nájemní smlouvy podle písm. b) tohoto usnesení. T: 09/2019 K bodu III/6: Pronájem částí pozemků *) v k.ú. Kohoutovice Materiál R 420 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Usnesení 358/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 420 Pronájem částí pozemků *) v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 420 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku *) a části pozemku *) v k.ú. Kohoutovice mezi MČ Brno-Kohoutovice a p. *) podle přílohy č. 4 materiálu R 420. c) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit uzavření nájemní smlouvy podle písm. b) tohoto usnesení. T: 09/2019 K bodu III/7: Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna vodoměrů v bytových domech 2019 Brno-Kohoutovice Materiál R 421 Diskuse: Mgr. Božek, CSc., Ing. Velička. Usnesení 359/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 421 Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna vodoměrů v bytových domech 2019 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 421 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e text výzvy na zakázku Výměna vodoměrů v bytových domech 2019 Brno- Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R 421 se zapracovanými připomínkami členů RMČ. c) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání obálek ve složení podle přílohy č. 2 materiálu R 421. d) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek ve složení podle přílohy č. 3 materiálu R 421. e) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit na profilu zadavatele zveřejnění textu výzvy. T:

8 K bodu III/8: Zrušení a nové vyhlášení výběrového řízení na akci Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova, Prokofjevova Materiál R 422 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Diskuse: p. Šafařík, Dipl.-Kfm. Ospalý, Mgr. Božek, CSc., Ing. Velička, p. Mrázek, Ing. Kalivoda. Usnesení 360/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 422 Zrušení a nové vyhlášení akce Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova Prokofjevova. Originál materiálu R 422 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ z r u š u j e výběrové řízení na zakázku Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova, Prokofjevova. c) RMČ s ch v a l u j e text výzvy na zakázku Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova, Prokofjevova podle přílohy č. 3 materiálu R 422. d) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání obálek ve složení podle přílohy č. 4 materiálu R 422. e) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek ve složení podle přílohy č. 5 materiálu R 422. f) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit na profilu zadavatele zveřejnění textu výzvy. T: Hlasování: 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III/9: Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P Materiál R 430 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Diskuse: Mgr. Božek, CSc. Usnesení 361/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 430 Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Originál materiálu R 430 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením na ulici Voříškova, na 1 rok, žadatel p. *). c) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením na ulici Jírovcova, na 1 rok, žadatelka p. *). d) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi sdělit stanovisko RMČ, uvedené pod písm. b) a c) tohoto usnesení OVÚP ÚMČMB. T: 09/2019 Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. K bodu III/10: Výběr zhotovitele na akci Opakující se drobné zednické práce 2019 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích Materiál R 424 Diskuse: Dipl.-Kfm. Ospalý, p. Šafařík. Usnesení 362/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 424 Výběr zhotovitele na akci Opakující se drobné zednické práce 2019 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích. Originál materiálu R 424 je přílohou originálu zápisu. 8

9 b) RMČ s ch v a l u j e výběr zhotovitele na akci Opakující se drobné zednické práce 2019 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích a zadání zakázky firmě OSS Brno, s.r.o., Brno jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou. c) RMČ s ch v a l u j e smlouvu o dílo na akci Opakující se drobné zednické práce 2019 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích s firmou OSS Brno, s.r.o., Brno, podle přílohy č. 3 materiálu R 424. d) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy. T: po podpisu smlouvy Hlasování: 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III/11: Návrh vyhlášky Statut města Brna Materiál R 432 Usnesení 363/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 432 Návrh vyhlášky Statut města Brna. Originál materiálu R 432 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ nesouhlasit s návrhem vyhlášky Statut města Brna v části III článku 18 odst. 1 písm. c) s tím, že navrhuje úpravu textu ve znění: v rámci územně plánovací činnosti města mohou: - prostřednictvím určeného člena Zastupitelstva města Brna participovat na přípravě územně plánovací dokumentace nebo její změny a územně plánovacích podkladů, je-li v nich řešeno území městské části. Městská část při tomto postupu jedná prostřednictvím starosty či jím pověřené osoby, - prostřednictvím Rady městské části, nevyhradí-li si tuto kompetenci Zastupitelstvo městské části, uplatňovat: - připomínky v zákonných lhůtách v jednotlivých fázích projednávání územněplánovacích dokumentací pořizovaných městem, řešících jejich území, v případě, že město prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje MMB obdrží v rámci veřejného projednání nesouhlasnou připomínku městské části, proběhne dohodovací řízení za účasti určeného zastupitele, starosty či jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace či územně plánovacího podkladu. Výsledek dohodovacího řízení je vždy součástí materiálů předkládaných Zastupitelstvu města Brna. V případě sporu ohledně pořizované územněplánovací dokumentace ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) tohoto Statutu rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města Brna. - podněty k územněplánovacím podkladům pořizovaným městem, řešícím jejich území, a to v 60denní lhůtě od doručení oznámení pořizovatele o zahájení projednávání územně plánovacího podkladu. K bodu III/12: Smlouva na dodávku hardwarového a softwarového vybavení Materiál R 433 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Velička. Diskuse: p. Šafařík, Mgr. Božek, CSc., Ing. Kalivoda, Ing. Velička. Po obsáhlé diskusi podal Ing. Velička návrh na stažení bodu z programu jednání. 9

10 K bodu III/13: Žádost o svěření pozemků v k.ú. Kohoutovice Materiál R 434 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Kalivoda. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Velička. Usnesení 364/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 434 Žádost o svěření pozemků v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 434 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi podat žádost o svěření pozemků *) ostatní plocha, *) ostatní plocha, *) zastavěná plocha a nádvoří, *) ostatní plocha, *) zastavěná plocha a nádvoří, *) ostatní plocha, *) zastavěná plocha a nádvoří, *) ostatní plocha, *) zastavěná plocha a nádvoří, p.č. *) - ostatní plocha, *) zastavěná plocha a nádvoří a pozemku *) ostatní plocha, vše k.ú. Kohoutovice. T: 09/2019 K bodu IV/1: Žádost o schválení dohody o postoupení práv a povinností z nájemních smluv bytů Materiál R 416 Usnesení 365/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 416 Žádost o schválení dohody o postoupení práv a povinností z nájemních smluv bytů. Originál materiálu R 416 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy bytu 1+1, v domě SMB Vaňhalova 5, nájemce p. *), s bytem 1+kk v domě SMB Sevastopolská 9, nájemce p. *), s bytem 2+1, v domě SMB Provazníkova 6, nájemce p. *). K bodu IV/2: Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání Materiál R 427 Diskuse: Mgr. Božek, CSc., Ing. Velička, p. Mrázek, Ing. Kalivoda, Ing. Geryk, Dipl.-Kfm Ospalý, p. Šafařík. Ing. Velička podal protinávrh usnesení. Neschválený protinávrh usnesení: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 427 Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání. Originál materiálu R 427 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zajistit zpracování studie využitelnosti nebytových prostor situovaných v objektu č.p. 289 na adrese Voříškova 2 (bývalá kavárna GRAND PRIX) Hlasování: 3 hlasovali pro, 2 se hlasování zdrželi, 2 hlasovali proti. Usnesení 366/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 427 Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání. Originál materiálu R 427 je přílohou originálu zápisu. 10

11 b) RMČ s ch v a l u j e záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání podle přílohy č. 1 materiálu R 427. c) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČMB Ing. Radoslavu Mlýnkovi zveřejnit záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání podle písm. b) tohoto usnesení. T: 09/2019 Hlasování: písm. a) 6 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel, písm. b) a c) 5 hlasovalo pro, 2 hlasovali proti. K bodu IV/3: Návrh Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytu Materiál R 428 V úvodu projednávaného bodu podal p. Šafařík návrh na stažení bodu z programu jednání. K bodu IV/4: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy Materiál R 429 Usnesení 367/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 429 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Originál materiálu R 429 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 3+1, v domě Glinkova 6 na dobu neurčitou s p. *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65 Kč/m 2 /měs. c) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+0, v domě Stamicova 1 na dobu neurčitou s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 zasedání se stanovuje na 84,06 Kč/m 2 /měs. d) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1, v domě Vaňhalova 11 na dobu neurčitou s p. *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65 Kč/m 2 /měs. e) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu *) 3+1, v domě Stamicova 5 na dobu určitou jednoho roku s p. *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65 Kč/m 2 /měs. f) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 3+1, v domě Pavlovská 33 na dobu určitou dvou let s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 zasedání se stanovuje na 84,06 Kč/m 2 /měs. g) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 3+1, v domě Voříškova 2 na dobu určitou dvou let s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 se stanovuje na 84,06 Kč/m 2 /měs. h) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+0, v domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8 na dobu neurčitou s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 zasedání se stanovuje na 59,86 Kč/m 2 /měs. i) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 3+1, v domě Bellova 6 na dobu neurčitou s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 zasedání se stanovuje na 84,06 Kč/m 2 /měs. j) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1, v domě Bellova 48 na dobu určitou jednoho roku s p. *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65 Kč/m 2 /měs. 11

12 K bodu IV/5: Návrh na uzavření nájemní smlouvy Materiál R 431 Usnesení 368/22-19: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 431 Návrh na uzavření nájemní smlouvy. Originál materiálu R 431 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, v nástavbě domu Bellova 25 na dobu určitou dvou let s p. *). Výše nájmu schválená ZMB na Z7/29 zasedání se stanovuje od 05/2020 na 84,06 Kč/m 2 /měs. Jednání 22. schůze RMČ bylo ukončeno v 19:40 h. Petr Š a f a ř í k starosta městské části Brno-Kohoutovice Ing. Karel K a l i v o d a místostarosta městské části Brno-Kohoutovice Vyhotovila Jana Kaštilová dne

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 28.08.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.03.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 16.12.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 22.02.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 09.09.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 26.04.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 17.12.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z II. zasedání Zastupitelstva městské

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 05. 03. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 19. 03. 2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík ZÁPIS z 211. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 22.10.2018 od 10. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost Z á p i s z 72. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 16.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 11. srpna 2016 v zasedací

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 38. schůze Rady, konané dne 15. března

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 1. Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu na ul. Kyjevská 3 Zastupitelstvo MČ Brno Starý Lískovec souhlasí

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10 ZMČ 7/10. 14 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.06.2016 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

Zápis. Zápis průběhu 185. schůze rady městského obvodu konané dne Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0

Zápis. Zápis průběhu 185. schůze rady městského obvodu konané dne Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 průběhu 185. schůze rady městského obvodu konané dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:30

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech Z á p i s z 70. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.09.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, p. Pavlík, Bc. Mílek, Ing.Mgr.Vondráčková,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Rada MČ Brno-Kohoutovice na 41. schůzi dne 25. května 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit odpověď stěžovatelce Mgr. Daně Kalčíkové ve znění podle přílohy

Více

Z Á P I S. z 33. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 9. prosince 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 33. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 9. prosince 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 33. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více