3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi"

Transkript

1 v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D. 9 Léčba deprese trazodonem v klinické praxi Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. 11 memantin MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 17 Nalmefen jako nová léčebná strategie vedoucí ke snížení spotřeby alkoholu u osob na alkoholu závislých MUDr. Dušan Randák 21 Léčba deprese agomelatinem Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

2

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. KLinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc Úvod Schizofrenie je závažná psychotická porucha, často progredující, celoživotní, která postihuje okolo 1 % populace. Základním léčebným postupem léčby schizofrenie je podávání antipsychotik. Klinický obraz schizofrenie je velmi heterogenní, variabilní je i průběh onemocnění a funkční postižení nemocných. Odezva na antipsychotika je individuální, u různých pacientů můžeme zjišťovat odlišnou účinnost potlačení pozitivních i negativních psychotických příznaků, individuální je rovněž tolerance pacientů k nežádoucím účinkům. Dlouhodobá léčba antipsychotiky u pacientů se schizofrenií výrazně snižuje frekvenci recidiv onemocnění. 1 Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výsledek léčby je spolupráce nemocných. Částečná adherence (nepravidelné užívání nebo svévolné upravování denní dávky léku) nebo nonadherence (úplné odmítání nebo nepřijímání medikace) se vyskytuje přibližně u poloviny schizofreniků. 2 Faktory ovlivňující spolupráci souvisejí se samotným pacientem, s prostředím, ve kterém žije, nebo s lékařem a léčbou. 3 V minulosti byla v depotní formě dostupná jen antipsychotika první generace, jejichž nežádoucí účinky často komplikovaly výsledek dlouhodobé léčby. Každé rozšíření armamentaria depotních antipsychotik znamená rozšíření léčebných možností a přiblížení se modelu léčby šitého na míru. Paliperidon Paliperidon je novější atypické antipsychotikum, které řadíme do skupiny tzv. SDA antipsychotik (serotonin and dopamine antagonists). Jeho zvláštností je, že se chemicky jedná o hlavní aktivní metabolit jiného atypického antipsychotika risperidonu. Tento metabolit 9-hydroxyrisperidon má afinitu k dopaminovým receptorům D 2, serotoninovým receptorům 5-HT 2A, histaminovým receptorům H 1 a adrenergním receptorům α 1 a α 2. 4 Paliperidon ve formě depotní injekce (paliperidon palmitát; Xeplion) je předepisován u dospělých pacientů se schizofrenií, kteří dosáhli negativního skóre v dotazníku DAI-10 (Drug Attitude Inventory Dotazník postoje k léčbě) a je u nich potvrzena nonadherence k perorální léčbě, byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby, byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo antipsychotikum atypické, a byla u nich potvrzena dostatečná léčebná odpověď na paliperidon nebo risperidon před vlastním zahájením léčby. Dávkování: první dvě dávky se aplikují do m. deltoideus, další do m. gluteus nebo m. deltoideus dvěma různými jehlami. Léčba se zahajuje 150 mg i. m., 8. den léčby se pokračuje mg, preferenčně do m. deltoideus. Dávkovací interval je 4 týdny. 5 Paliperidon je dobře snášen, s dávkou však stoupá riziko výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků a elevace hladin prolaktinu. Paliperidon se vylučuje zejména ledvinami, má nízké riziko lékových interakcí. Mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky v patří bolest hlavy, tachykardie, akatizie, sinusová tachykardie, extrapyramidové poruchy, ospalost, závratě, útlum, třes, hypertonus, dystonie, ortostatická hypotenze a sucho v ústech. Konsenzus ekvivalentního dávkování při převodu z tabletové formy (paliperidon na depotní paliperidon palmitát) je následující: 3 mg p. o. = mg/4 týdny; 6 mg p. o. = 75 mg/4 tý dny; 9 mg p. o. = 100 mg/4 týdny; 12 mg p. o. = 150 mg/4tý dny. 6 Popis případu Předkládáme příběh dnes již čtyřicetileté ženy, která poprvé onemocněla ve svých 23 letech. Pacientka pochází z dobře ekonomicky situované rodiny. V širším příbuzenstvu se nikdy nevyskytlo psychotické onemocnění, avšak matka pacientky ve vyšším věku propadla závislosti na alkoholu. To bylo také příčinou rozvodu rodičů v době, kdy bylo pacientce 10 let. Byla svěřena do péče otci, u něhož se jí dařilo dle jejích slov uspokojivě. Tělesně byla vždy v dobré kondici, bez vážnějších somatických onemocnění. Povahově byla cílevědomá, schopná, v kolektivu však ne příliš oblíbená pro svéhlavost a neústupnost. V době vzplanutí nemoci studovala třetí ročník filozofické fakulty, obor němčina-tlumočnictví a na prázdninové brigádě si přivydělávala jako ošetřovatelka nemohoucích v Rakousku. V té době se u ní objevily první prodromální příznaky schizofrenie: byla zvýšeně senzitivně vztahovačná, špatně se soustředila, začala se stranit lidí, chovala se ostražitě. Brigádnickou práci zvládala jen s vypětím sil. Později, téměř na konci zahraničního pobytu, u ní naplno propukla psychotická epizoda se sluchovými halucinacemi komentujícího charakteru, zrakové iluze a paranoidně-persekuční bludy. Dva týdny byla hospitalizována v Rakousku a léčena haloperidolem podávaným denně v kombinaci s diazepamem v dávce 10 mg. Poté byla převezena na psychiatrické oddělení v ČR. Ve vlasti pacientka pokračovala v ambulantní léčbě haloperidolem v dávce 6 mg a dosáhla kvalitní remise. V dalších letech její stav víceméně kolísal. Nikdy se u ní nepodařilo dosáhnout dobrého v praxi 3

4 náhledu na onemocnění. Popírala, že by měla psychické obtíže, často vysazovala léky s poukazem na jejich vedlejší účinky. Paradoxně však nikdy nepřestala navštěvovat ambulantního psychiatra. Postupně vystřídala řadu antipsychotik: risperidon, zotepin, quetiapin, olanzapin, sertindol. Ačkoliv se všemi antipsychotiky dařilo částečně potlačit psychotickou produkci, pacientka nikdy nebyla ochotna je užívat déle než po dobu v průměru 2 3 měsíce. Psychopatologie kolísala od vážných floridních projevů psychózy k částečným remisím s progredujícím kognitivním deficitem a emoční zploštělostí. Vysokou školu pacientka nedokončila, ve třetím roce nemoci jí byl přiznán invalidní důchod, který pobírá dodnes. Žije sama, je bezdětná, přítele nemá, kamarády nevyhledává, často se cítí osaměle, ale vůči lidem je nedůvěřivá. S otcem se neviděla roky, nestojí o to. V průběhu sedmnáct let trvajícího onemocnění byla šestkrát hospitalizována na uzavřeném psychiatrickém oddělení, jednou absolvovala lázeňskou léčbu. Poslední hospitalizace proběhla před rokem. Pacientka byla přivezena rychlou záchrannou službou, kterou volali vyděšení zaměstnanci obchodu, které pacientka obvinila z toho, že jí soustavně prodávají otrávenou kávu. Apelovala na prodavače, aby toho nechali, házela zboží z regálů, křičela, že zavolá policii. Také se domnívala, že má otrávené cigarety, do jejichž tabákových listů byla politiky blíže nespecifikovaných stran vmíchána jedovatá látka, která má způsobit, že se postupně zbaví svého majetku a vrátí státu dům, který získala její rodina v restituci. Pacientka byla léčena perorálním paliperidonem nejprve v dávce 6 mg, později v jedné dávce 9 mg denně. Remise bylo dosaženo po 22 dnech léčby. Vedlejší příznaky překvapivě nezaznamenala, pochvalovala si, že se necítí být po lécích utlumená a že je schopna přečíst časopis o módě a líčení (předtím se dívala jen na obrázky). Vzhledem k lékové nonadherenci v minulých letech byla pacient ce nabídnuta možnost převodu na depotní formu paliperidonu, kterou akceptovala. Převod byl učiněn obvyklým postupem aplikací 150 mg paliperidon palmitátu do m. deltoideus, 8. den léčby 100 mg. i. m. Poté pacientka bez komplikací absolvovala víkendový pobyt doma a byla propuštěna do domácí péče. V ambulanci pokračovala dále v léčbě paliperidon palmitátem v dávce 100 mg i. m. à 4 týdny. V těchto dnech je pacientka na stejné léčbě téměř rok. Nejvýznamnějším přínosem je, že pacientka během téměř roční docházky do ambulance nevyjádřila nespokojenost s lékem, je ochotná jej užívat a daří se ji udržet v přijatelném psychickém stavu. Hmotnost pa cientky se během roku neměnila, nebyla zaznamenána akatizie ani jiné extrapyramidové příznaky. Lehce se snížila spotřeba cigaret (z 30 na 25 denně). Sociální začlenění pacientky zůstává prakticky stejné, subjektivně se cítí spokojená a svůj zdravotní stav při srovnání se stavem před rokem hodnotí jako velmi zlepšený. Závěr Paliperidon palmitát (Xeplion) se ukázal jako vhodná léčba u dlouhodobě nemocné nonadherentní pacientky. Zdá se, že paliperidon palmitát v tomto případě udržuje dlouhodobou remisi, je velmi dobře snášen a přispívá i ke zvýšené compliance. Literatura 1 Kopeček M. Aktualizované klinické a teoretické aspekty podávání antipsychotik. Klin Farmakol Farm 2012;26: Švestka J, Bitter I. Nonadherence to antipsychotic treatment in patients with schizophrenic disorders. Neuroendocrinol Lett 2007;28(Suppl 1): Perkins DO, Gu H, Weiden PJ, et al. Predictors of treatment discontinuation and medication nonadherence in patients recovering from a first episode of schizophrenia, schizophreniform disorder, or schizoaffective disorder: a randomized, double-blind, flexible-dose, multicenter study. J Clin Psychiatry 2008;69: Carter NJ. Extended-release intramuscular paliperidone palmitate: a review of its use in the treatment of schizophrenia. Drugs 2012;72: Newton R, Hustig H, Lakshmana R, et al. Practical guidelines on the use of paliperidone palmitate in schizophrenia. Curr Med Res Opin 2012;28: Brevíř 2011/2012, Psychiarie/Neurologie/Léčba bolesti. Praha: Medical Tribune, 2011: v praxi

5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D. MedAvante Inc., A-shine, s. r. o., Plzeň Úvod V roce 2009 byl do klinické praxe v Evropě uveden agomelatin antidepresivum s novým mechanismem účinku. Agomelatin je agonista melatoninových receptorů MT 1, MT 2 a antagonista serotoninových receptorů 5-HT 2C, ostatní receptory klinicky významně neovlivňuje. Oba typy receptorů se vyskytují zejména v suprachiazmatickém jádru. Stimulace melatoninových receptorů vede k synchronizaci cirkadiánních rytmů (spánek/bdění, tělesná teplota, hormonální sekrece...) a blokádou receptorů 5-HT 2C se zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu ve frontokortikálních okruzích. Klinicky to znamená příznivé ovlivnění pozornosti, paměti, emocí (noradrenalin) a příznivé ovlivnění nálady, pokles úzkosti, zvýšení intenzity příjemných prožitků a omezení emoční oploštělosti (dopaminergní přenos). 1 3 Účinnost agomelatinu v léčbě deprese byla potvrzena řadou krátkodobých 4,5 i dlouhodobých studií. Dále byl agomelatin porovnáván se SSRI (se sertralinem, fluoxetinem, paroxetinem, escitalopramem) a s inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI venlafaxinem), kde byla prokázána srovnatelná účinnost. V roce 2014 Taylor a spol. publikovali metaanalýzu 20 studií, jež porovnávala účinnost agomelatinu v léčbě deprese s placebem a ostatními běžně užívanými antidepresivy. Agomelatin byl v léčbě deprese signifikantně účinnější než placebo a srovnatelně účinný jako ostatní antidepresiva. Snášenlivost agomelatinu byla srovnatelná s placebem a lepší ve srovnání s ostatními antidepresivy. 6 Podobných výsledků ohledně účinnosti a snášenlivosti dosáhla i jiná porovnání, agomelatin byl v léčbě deprese srovnatelně účinný jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a SNRI a byl lépe snášen. 7,8 Kasper a spol. v roce 2013 publikovali porovnání agomelatinu se SSRI a SNRI, v němž byla prokázána vyšší účinnost agomelatinu v léčbě deprese oproti ostatním dvěma skupinám antidepresiv. 8 Čím se však agomelatin podstatně liší od ostatních antidepresiv, především SSRI, je jeho vliv na zmírnění anhedonie a na zachování emočního prožívání. Významnou úlohu v terapeutickém spektru agomelatinu hrají i úprava cirkadiánních rytmů a příznivé ovlivnění architektury spánku. 9 Před zahájením léčby agomelatinem je nutné vyšetření jaterních funkcí a během léčby jejich monitorování. Lék je kontraindikován u pacientů s postižením jater (přesněji viz SPC V současné době máme na výběr z velkého množství různých druhů antidepresiv a je někdy obtížné rozhodnout, pro koho je které antidepresivum vhodné. Na základě následujících tří kazuistik bychom chtěli ukázat, pro jaké pacienty může být agomelatin vhodnou léčebnou volbou. Kazuistika č. 1 45letý muž byl přibližně půl roku ambulantně léčen pro depresivní poruchu. Z rodinné anamnézy: Otec pacienta byl snad v minulosti léčen na psychiatrii, ale pacient neví, o co se jednalo, jinak je rodina bez psychiatrické zátěže. Z osobní anamnézy: Pacient nikdy vážněji nestonal, dlouhodobě se s ničím neléčí, prodělal pouze operaci kolene po sportovním úrazu. Před návštěvou psychiatrické ambulance neužíval trvale žádné léky. Pacient je ženatý, má dvě děti, pracuje v technickém oboru, doma i v zaměstnání se cítí spokojený. Průběh onemocnění: Pacient popisoval, že měl před několika lety delší dobu trvající starosti doma (onemocnění matky, manželky a syna), v té době měl i velké vypětí v zaměstnání, o všechno se musel postarat. Tehdy to zvládal, ale poté, co se situace doma a v zaměstnání uklidnila a zlepšila, rozvinula se u něho depresivní porucha s depresivní symptomatikou. Před půl rokem pacient poprvé navštívil psychiatrickou ambulanci. Popisoval přibližně dva roky trvající změny nálady (byl spíše bez nálady), cítil se podrážděný, přestaly ho bavit dříve oblíbené činnosti a koníčky, netěšil se na ně. Přestal prožívat radost a jiné příjemné emoce. Přibližně po stejnou dobu udával i problémy se spánkem dobře usínal, ale v průběhu noci se často probouzel, spal hodně přerušovaně, ráno se pak cítil unavený, vyčerpaný, v práci se obtížně soustředil. V zaměstnání i doma se snažil fungovat stále stejně, ale musel se do toho hodně nutit, některým věcem se vyhýbal, což si pak vyčítal. Z dalších obtíží udával, že se často cítil nervózní, úzkostný i bez zjevné příčiny, pociťoval tlak a bolest na hrudi, při němž měl strach z infarktu. Průběh léčby: Pacientovi byl nasazen escitalopram, dávka byla postupně vytitrována na 10 mg. Při nespavosti a úzkosti užíval nízkou dávku alprazolamu. Léčbu snášel od počátku dobře, bez výraznějších nežádoucích účinků. Během prvního měsíce léčby zaznamenal výrazné zlepšení nálady, cítil se klidnější, vymizely stavy úzkosti a nervozity, začal mít zájem o koníčky, bavilo ho to. Během druhého měsíce léčby se upravil i spánek, alprazolam prakticky neužíval. V téže době si však pacient začal stěžovat na problémy v sexuálním životě, zcela vymizela erekce. Kvůli rozvoji sexuální dysfunkce jsme se domluvili na změně antidepresivní medikace, s ohledem na typ nežádoucích účinků a poruchy v praxi 5

6 spánku bylo plánováno nasazení agomelatinu. Před zahájením léčby byly provedeny laboratorní náběry, v nichž byly nalezeny vyšší hodnoty jaterních testů (ALT 1,03, AST 0,65, GGT 1,91 mmol/l). S pacientem byla podrobně probrána jeho životospráva včetně pití alkoholu. Pacient připouštěl víkendové pití alkoholu, které bylo vyšší zejména v posledních dvou letech, kdy se necítil po psychické stránce dobře. Přes týden nepil vůbec. Bylo mu doporučeno omezení příjmu alkoholu. Vzhledem k tomu, že elevace jaterních testů nebyla výrazná, hodnoty nepřesahovaly trojnásobek horní hranice normy, bylo zahájeno podávání agomelatinu v dávce 25 mg. Změna antidepresivní medikace proběhla bez potíží a bez zakolísání psychického stavu, během krátké doby vymizela porucha erekce. Pacient upravil svůj životní styl, omezil pití alkoholu a jaterní testy se postupně normalizovaly. Pacient je nyní 5 měsíců léčen agomelatinem v dávce 25 mg, cítí se úplně dobře, spánek se zcela upravil, alprazolam neužívá vůbec. Někdy postačí pouhá informace a krátká intervence, která vede k výraznému zlepšení pacientova zdravotního stavu. Kazuistika č. 2 40letá pacientka je 2 roky ambulantně léčena pro depresivní poruchu. Z rodinné anamnézy: Sestra pacientky je ambulantně léčena pro úzkostně-depresivní poruchu, jinak je rodinná anamnéza bez psychiatrické zátěže. Z osobní anamnézy: Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění, nikdy vážněji nestonala. Před třemi lety prodělala epileptický záchvat typu grand mal, byla hospitalizována a vyšetřena na neurologii s pozitivním nálezem na EEG, byla jí diagnostikována epilepsie. Byla jí nasazena antiepileptická léčba lamotriginem, po roce léčby prodělala druhý velký epileptický záchvat. Od té doby je bez záchvatů. Přibližně v téže době začala být léčena pro hyperfunkci štítné žlázy. Průběh onemocnění: Pacientka se od prvního epileptického záchvatu před třemi lety necítila po psychické stránce dobře, ale doma i v zaměstnání normálně fungovala. Po prodělání druhého záchvatu dostala velký strach z dalšího opakování, z toho, že nemůže průběh onemocnění předvídat a nijak ovlivnit. Vždy byla zvyklá samostatně fungovat, nyní měla strach zůstat sama, řídit auto... Epilepsie ji v životě hodně omezovala, obtížně se s tím smiřovala. Postupně popisuje rozvoj setrvalé nervozity, úzkosti, obav. Cítila se unavená, smutná, práci v zaměstnání zvládla s vypětím, pak byla vyčerpaná, nic ji nebavilo, neměla na nic energii. Následně se rozvinula výrazná nespavost, dlouhodobě spala cca 2 3 hodiny za noc, ráno byla vyčerpaná a zároveň měla strach, že nespavost může vyvolat další epileptický záchvat. Průběh léčby: Po prodělaném prvním epileptickém záchvatu pacientka přibližně 3 měsíce užívala sertralin v dávce mg, který jí byl nasazen na neurologii. Léčba sertralinem byla podle pacientky bez účinku, úzkosti a zhoršená nálada přetrvávaly, neustupovaly potíže se spánkem, cítila se neklidná, po celou dobu léčby pociťovala nevolnost a nechutenství, a proto lék po domluvě s neuroložkou vysadila. Po prodělaném druhém epileptickém záchvatu se u ní úzkostná a depresivní symptomatika prohloubila a zhoršila se nespavost, proto ji ambulantní neuroložka odeslala do psychiatrické ambulance. V době vyšetření na psychiatrické ambulanci pacientka užívala antiepileptickou léčbu (lamotrigin) a dlouhodobě kvůli nespavosti clonazepam v dávce do 2 mg denně. Pacientce byla vzhledem k nedostatečnému účinku SSRI v anamnéze a kvůli epilepsii nasazena medikace agomelatinem v dávce 25 mg na noc. Před zahájením léčby agomelatinem byly zkontrolovány laboratorní náběry jaterní testy a hormony štítné žlázy; obě skupiny parametrů byly v pořádku. Po měsíci léčby pacientka popisovala částečné zklidnění, zmírnění nervozity a zlepšení spánku, spala kolem 4 5 hodin denně. Po měsíci jí byla dávka agomelatinu navýšena na 50 mg 1x denně na noc. Nyní, po roce léčby, se pacientka cítí dobře, bez nadměrné nervozity, dobře zvládá práci, funguje zase i mimo zaměstnání, věnuje se koníčkům, stýká se s přáteli, baví ji to. Po celou dobu léčby je bez epileptického záchvatu, výrazně se zlepšila kvalita spánku, spí kolem 7 8 hodin denně, což považuje za svoji normální dobu spánku. Postupně vysadila clonazepam, který nyní užívá pouze výjimečně při vypětí a stresu v zaměstnání. Kazuistika č. 3 36letý pacient vyhledal psychiatrickou ambulanci před 1,5 rokem pro 5 let trvající trávicí obtíže a výrazné zhubnutí. Byl kompletně vyšetřen somaticky a byla vyloučena organická příčina obtíží. Z rodinné anamnézy: V bližším příbuzenstvu se nikdo psychiatricky neléčil. Z osobní anamnézy: Pacient byl jako dítě častěji nemocný, ale jinak nikdy vážněji nestonal a s ničím se trvale neléčil. Průběh onemocnění: Pacient popisuje, že přibližně před 5 lety začal hubnout, neměl chuť k jídlu, měl trávicí obtíže, nechutenství, tlak v břiše, častější stolici V průběhu té doby stav kolísal, střídala se klidnější období, ale obtíže nikdy nevymizely úplně. Během tohoto období pacient zhubl o 60 kg. Vzhledem k výraznému úbytku hmotnosti byl opakovaně vyšetřen, absolvoval množství vyšetření, bylo podezření, zda se nejedná o nějaké nádorové onemocnění, ale nikdy nebyla nalezena organická příčina výrazného zhubnutí. Z dalších obtíží pacient popisoval točení hlavy, pocity na omdlení, mravenčení rukou, nohou, zvýšené pocení, bušení srdce. V klinickém obraze dominovaly spíše somatické obtíže, po psychické stránce pociťuje nervozitu, podrážděnost, ztrátu zájmů a potěšení (dříve ho bavily hry na počítači, bavila ho práce kolem aut, nyní ho to nebaví). Má narušený spánek, budí se brzy, pak nemůže spát, spí 3 4 hodiny, dříve 8 hodin, někdy špatně usíná, někdy spí přes den, ale necítí se odpočatý. Pacient nakonec souhlasil s návštěvou psychiatrické ambulance, byl nešťastný z toho, že se nedaří najít příčinu obtíží. Bylo provedeno psychologické vyšetření se závěrem, že se jedná o středně těžkou až těžkou depresivní symptomatiku u osobnostně normálně strukturovaného jedince. 6 v praxi

7 v praxi 7

8 Průběh léčby: Pacientovi byl nasazen escitalopram v dávce 10 mg. Nervozita byla ovlivněna jen mírně, dávka byla navýšena na 20 mg, ale zcela bez účinku, proto byla po 3 měsících léčby medikace změněna na venlafaxin. Při dávce 150 mg venlafaxinu denně došlo k výraznějšímu ovlivnění nálady, snížení úzkosti, zmírnění trávicích obtíží, ale stále přetrvávala poměrně výrazná nespavost, pacient spal 3 4 hodiny denně, přes den se cítil hodně unavený. K medikaci venlafaxinem byl přidán agomelatin, dávka agomelatinu byla z iniciálních 25 mg následně zvýšena na 50 mg. Při kombinaci antidepresivní medikace se spánek postupně zlepšil, nyní pacient spí 7 8 hodin, spánek není přerušovaný, pacient se cítí odpočatý. V průběhu jednoho roku léčby přibral 30 kg, nyní má při své výšce zcela přiměřenou hmotnost. Po necelém roce pracovní neschopnosti pro depresi nastoupil do zaměstnání. V prvních týdnech psychický stav mírně zakolísal, zřejmě vlivem zátěže, ale nyní se pacient cítí dobře, bez somatických obtíží, zvládá fungovat v práci i mimo zaměstnání. Diskuse Pravidelná kontrola jaterních testů při léčbě agomelatinem je někdy jak lékaři, tak i některými pacienty považována za určitou komplikaci. Každý pacient by sice měl u svého praktického lékaře jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku včetně laboratorních vyšetření, ale skutečnost je velmi často jiná. V případě první kazuistiky byly díky plánovanému zahájení léčby agomelatinem včas odhaleny patologické hodnoty jaterních testů v laboratorním vyšetření. Hodnoty jaterních testů nedosahovaly trojnásobku horní hranice normálních hodnot, proto byl pacientovi agomelatin s ohledem na nežádoucí účinky při léčbě SSRI (sexuální dysfunkce, porucha erekce) nasazen. S pacientem byl podrobně probrán jeho životní styl, abúzus alkoholu a během dalších kontrolních náběrů byla zaznamenána postupná normalizace všech hodnot ALT, AST a GGT. Léčba SSRI a SNRI je spojována s vysokým výskytem sexuálních dysfunkcí, což je velmi často příčinou vysazení antidepresivní medikace. U agomelatinu je výskyt sexuálních dysfunkcí velmi nízký, nižší než u placeba a signifikantně nižší než u léků ze skupin SSRI a SNRI, 10 a to při srovnatelné antidepresivní účinnosti. V roce 2009 byla publikována metaanalýza, která porovnávala výskyt sexuálních dysfunkcí při léčbě jednotlivými antidepresivy. Nejvyšší výskyt byl popsán u SSRI (26 78 %), SNRI (41 79 %), naopak nejnižší u agomelatinu (3,94 %), dále poměrně nízký výskyt byl u pacientů léčených bupropionem (10,38 %) a mirtazapinem (24,48 %) u těchto léků byl výskyt sexuálních dysfunkcí srovnatelný s placebem. 11 Druhá kazuistika popisuje použití agomelatinu k léčbě deprese u pacientky s epilepsií s dobrým účinkem na depresivní symptomatiku, obnovu zájmu a potěšení a úpravu spánku. Výběr vhodného antidepresiva u nemocných s diagnózou epilepsie je velmi důležitý a je nezbytná pečlivá rozvaha. Řada psychofarmak ovlivňuje epileptický práh a může vést ke zhoršení základního onemocnění a zvýšení četnosti epileptických záchvatů. Názory a výsledky studií, které sledovaly vliv antidepresivní medikace na četnost a délku záchvatů u pacientů s epilepsií, se dosti liší. Nejčastěji užívanými léky jsou antidepresiva ze skupiny SSRI. Dobesberger a spol. však v roce 2014 publikovali výsledky studie, v nichž popisovali prodloužení doby záchvatu u pacientů léčených antidepresivy ze skupiny SSRI. 12 U agomelatinu bylo ve zvířecích experimentech (na myších) prokázáno antikonvulzivní působení. 13 Dále může agomelatin příznivě ovlivnit průběh onemocnění i úpravou cirkadiánních rytmů a zlepšením kvality spánku. Dodržování denního režimu a spánkové pravidelnosti je v léčbě epilepsie nezbytné. Z výše uvedených důvodů je agomelatin považován za vhodné antidepresivum v léčbě deprese u pacientů s epilepsií. 14 U třetího pacienta byla medikace agomelatinem úspěšně využita v kombinaci s venlafaxinem k normalizaci spánku. Kombinace s agomelatinem vedla k plné remisi, jíž nebylo dosaženo dvěma léky, které jsou v terapii depresivní poruchy velmi účinné. Agomelatin je díky jeho receptorovému profilu a metabolismu možné užít v kombinaci s ostatními antidepresivy ze skupiny SSRI a SNRI bez rizika rozvoje serotoninového syndromu. Výjimkou je kontraindikovaná kombinace s fluvoxaminem, který je silným inhibitorem CYP1A2 a jeho současné podávání by vedlo ke zvýšení plazmatických koncentrací agomelatinu. 3 Závěr Agomelatin je účinný v léčbě depresivní poruchy, jeho účinnost je přinejmenším srovnatelná s účinností ostatních běžně užívaných antidepresiv (SSRI, SNRI). Jeho nespornou výhodou je příznivé ovlivnění reziduálních symptomů, které popisují pacienti léčení SSRI většinou se jedná o sníženou schopnost prožívat radost, snížení nebo ztrátu zájmu a potěšení z aktivit, sníženou motivovanost, emoční oploštění, ztrátu energie a poruchy spánku. Léčba agomelatinem je lépe snášena, a proto je často využíván v léčbě pacientů s výskytem nežádoucích účinků při léčbě SSRI nebo SNRI. Literatura 1 Janů L, Racková S. Agomelatin antidepresivum s novým mechanismem působení. Farmakoterapie 2010;6: Švestka J. Agomelatin melatoninové a noradrenalinové/ dopaminové antidepresivum: syntéza starších a novějších poznatků. Farmakoterapie 2012;8(Suppl 3). 3 Švestka J, Mohr P. Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/ dopaminové antidepresivum mechanismus účinku a klinické důsledky. Farmakoterapie 2012;8: Montgomery SA, Kasper S. Severe depression and antidepressants: focus on a pooled analysis of placebo- -controlled studies on agomelatine. Int Clin Psychopharmacol 2007;22: Singh SP, Singh V, Kar N. Efficacy of agomelatine in major depressive disorder: meta-analysis and appraisal. Int J Neuropsychopharmacol 2012;15: Taylor D, Sparshatt A, Varma S, et al. Antidepressant efficacy of agomelatine: meta-analysis of published and unpublished studies. Br Med J 2014;348:g Guaiana G, Gupta S, Chiodo D, et al. Agomelatine versus other antidepressive agents for major depression. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD Kasper S, Corruble E, Hale A. Antidepressant efficacy of agomelatine versus SSRI/SNRI: results from a pooled analysis of head-to-head studies without a placebo control. Int Clin Psychopharmacol 2013;28: Quera-Salva MA, Hajak G, Philip P. Comparison of agomelatine and escitalopram on nighttime sleep and daytime condition and efficacy in major depressive disorder patients. Int Clin Psychopharmacol 2011;26: Montejo A, Majadas S, Rizvi SJ, et al. The effects of agomelatine on sexual function in depressed patients and healthy volunteers. Hum Psychopharmacol 2011;26: Serreti A, Cheisa A. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants. A meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2009;29: Dobesberger J, Ristic AJ, Walser G, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors prolong seizures Preliminary results from an observational study. Clin Neurol Neurosurg 2014;120: Aguiar CC, Almeida AB, Araújo PV, et al. Anticonvulsant effects of agomelatine in mice. Epilepsy Behav 2012;24: Vimala PV, Bhutada PS, Patel FR. Therapeutic potential of agomelatine in epilepsy and epileptic complications. Med Hypotheses 2014;82: v praxi

9 Léčba deprese trazodonem v klinické praxi Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. CEITEC Masarykova univerzita Brno, Katedra interních oborů, Ostravská univerzita v Ostravě, LF a Oddělení psychiatrické, FN Ostrava Řadu depresí dnes diagnostikují a léčí praktičtí lékaři. K dispozici mají z novějších, bezpečnějších a lépe snášených antidepresiv (AD) specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI specific serotonin reuptake inhibitor) a další serotonergní AD trazodon, zástupce skupiny antagonistů serotoninu a inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SARI serotonin antagonist/reuptake inhibitor). Obě skupiny AD se liší ve farmakologickém profilu, a proto také v ovlivnění některých příznaků. Kromě antidepresivního účinku mají některá SSRI (fluoxetin, sertralin) mírně aktivující účinek nebo jsou v tomto směru neutrální, trazodon naopak působí také hypnoticky, sedativně a anxiolyticky. Trazodon kromě poměrně slabé inhibice zpětného vychytávání serotoninu blokuje serotoninové receptory typu 5-HT 2A,C. Lze ho označit za multimodální AD, tj. zahrnuje v sobě více mechanismů, kterými zvyšuje dostupnost serotoninu a díky komplexnosti mozku také ovlivňuje další monoaminy (konkrétně blokáda serotoninových receptorů typu 5-HT 2C vede ke zvýšení množství noradrenalinu a dopaminu v prefrontální oblasti kortexu). Je také považován za multifunkční AD, protože dle výše dávky ovlivňuje různé funkce CNS. V malých dávkách ( mg) působí hypnoticky a anxiolyticky, ve vyšších dávkách antidepresivně. Za hypnotický a anxiolytický účinek v malých dávkách je zřejmě kromě jeho působení na receptorech 5-HT 2A zodpovědná také blokáda histaminových a adrenergních α 1 -receptorů, za antidepresivní účinek ve vyšších dávkách ( mg) blokáda serotoninového transportéru (obrázek 1). Kromě rozdílného ovlivnění některých příznaků oběma skupinami AD může jejich kombinace vést ke vzájemné potenciaci účinku a lepší snášenlivosti. Popis případu Pacientka je 56letá vdova, bez rodinné anamnézy psychického onemocnění. Osobní anamnéza: Dětství měla neproblematické, vystudovala vysokou školu, pracovala v oboru a dosáhla akademického titulu docent. Po rozvodu v roce 1999 odešla s novým manželem do zahraničí. V cizině pracovala ve své profesi. Po nečekaném úmrtí manžela v roce 2006 se vrátila do ČR a nastoupila na pozici docenta, na které pracuje i nadále. Z prvního manželství má dvě děti, obě jsou již samostatné. Pacientka neprodělala žádné závažné tělesné onemocnění. Řadu roků trpí migrénou a je intermitentně léčena neurologem. Pro problémy s nespavostí užívá dlouhodobě nepravidelně zolpidem. Nynější onemocnění: Před rozvojem deprese zažila několik životních událostí, nejzávažnější byla náhlá smrt jejího druhého manžela. Od podzimu 2005 se necítila zcela psychicky v pořádku, stav se zhoršil po smrti manžela. Za obrázek 1 Vztah mezi účinností a dávkou trazodonu v praxi 9

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá memantinum 8,31 mg.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá memantinum 8,31 mg. Sp.zn.sukls171782/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Memixa 10 mg potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 8,31 mg memantinu. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ebixa 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 8,31 mg

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, odpovídá memantinum 8,31 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, odpovídá memantinum 8,31 mg. Sp.zn.sukls132401/2012, sukls132405/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Memantine Glenmark 10 mg Memantine Glenmark 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls174298/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HYPNOGEN 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Jedna potahovaná

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Tvrdá želatinová tobolka s neprůhledným oranžovým víčkem a tělem, obsahující téměř bílý prášek.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Tvrdá želatinová tobolka s neprůhledným oranžovým víčkem a tělem, obsahující téměř bílý prášek. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls144514/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kerstipon 3 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje rivastigmini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls157381/2012 a sp.zn. sukls63718/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STILNOX 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: zolpidemi tartras 10

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5506/00 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. NÁZEV PŘÍPRAVKU PETINIMID měkké tobolky. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ethosuximidum 50 mg v měkké tobolce

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ebixa 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ebixa 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum Příbalová informace: Informace pro uživatele Ebixa 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls43733/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolpidem Vitabalans 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Sp.zn.sukls76722/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls76722/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls76722/213 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rivastigmin Orion 1,5 mg Rivastigmin Orion 3 mg Rivastigmin Orion 4,5 mg Rivastigmin Orion 6 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tizanidini

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Buspiron-EGIS 5 mg Buspiron-EGIS 10 mg (buspironi hydrochloridum) Tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Buspiron-EGIS 5 mg Buspiron-EGIS 10 mg (buspironi hydrochloridum) Tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě vydanému pod sp.zn. sukls79857/2010, sukls79858/2010 ze dne 21.11.2012 Opravený text Přílohy č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79857/2010, sukls79858/2010

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Hypnogen je indikován ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých v případech, kdy je nespavost vysilující nebo vede k těžkému rozrušení pacienta.

Hypnogen je indikován ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých v případech, kdy je nespavost vysilující nebo vede k těžkému rozrušení pacienta. Sp.zn.sukls180939/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HYPNOGEN 10 mg potahované tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje zolpidemi tartras 10 mg. Pomocná

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls149071/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GERODORM tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cinolazepamum 40 mg. Pomocné látky:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls110901/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adorma 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje:

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Geldoren 25 mg potahované tablety Geldoren 100 mg potahované tablety Geldoren 200 mg potahované tablety Geldoren 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtazapin +pharma 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech Mirtazapin +pharma

Více

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Farmakoterapie demencí Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Demence A každodenní aktivita (ADL) B poruchy chování (behaviour) C kognice (cognition) Cummings 2001 Cholinergní hypotéza Degenerativní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls114944/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Faxiprol 37,5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-BICALUTAMID 50 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 50 mg bicalutamidum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN IREX 50 mg SERTRALIN IREX 100 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka sertralini hydrochloridum 55,90 nebo 111,8 mg v jedné potahované

Více

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně.

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně. sp.zn sukls191510/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Actavis 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU APO-DONEPEZIL 5 mg potahované tablety APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 mg potahovaná tableta obsahuje donepezili

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remeron SolTab 15 mg Remeron SolTab 30 mg Remeron SolTab 45 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna v ústech dispergovatelná

Více

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin PMCS 25 mg Quetiapin PMCS 100 mg Quetiapin PMCS 200 mg Quetiapin PMCS 300

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. sp.zn.sukls13118/2011, sp.zn.sukls13119/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum

Více