Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014"

Transkript

1 Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok Zpracovala Barbora Latečková, Programme Specialist, UNDP Istanbul Regional Hub Spolupráce s UNDP Rozvojový program OSN je jedním z hlavních programů, do něhož Česká republika v posledních letech směřuje své dobrovolné příspěvky na multilaterální rozvojovou pomoc. Roli dárce rozvojové pomoci plní Česká republika ve vztahu k UNDP už od roku 2000, kdy začala poskytovat do Českého svěřeneckého fondu UNDP (dále jen Fond ) pravidelný příspěvek na poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se zemím (zejména z jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států). Jednalo se zejména o přenos českého know-how a odborných zkušeností formou školení, seminářů, studijních cest, technické pomoci a poradenství. Konkrétní témata aktivit byla vybrána na základě návrhů místních kanceláří UNDP. Obecné tématické priority jsou v souladu s Miléniovými rozvojovými cíli OSN a s usneseními vlády ČR ke koncepci rozvojové spolupráce v konkrétním roce. Tématické priority: - ochrana a podporu udržitelného rozvoje; - zdraví, se zaměřením na prevenci HIV/AIDS; - podpora demokracie a transformace, posilování kapacit státní/místní správy, parlamentní demokracie; - zkušenosti ČR s ekonomickou transformací. Shrnutí činnosti v roce Nové projekty V roce se realizovalo celkem 15 projektových aktivit v rámci větších projektů poboček UNDP v regionu na základě výsledků výběrového řízení z předchozího roku. Fond podpořil celkem 8 zemí v rámci 15 aktivit (7 nových tendrů, 2 konzultantské smlouvy v rámci nového programu Expert on Demand spuštěného v červnu, 1 grant, 6 pokračujících projektů (viz Přehled využití příspěvku v roce ). Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77% všech prostředků (472, USD) i přes dočasné operační vytížení finančního odd. a odd. veřejných zakázek Regionálního centra (stěhování centra do Istanbulu, zaškolování nových zaměstnanců). Po konzultacích s českou ambasádou v Almatě a českým MZV naformuloval Fond dvě studijní cesty kyrgyzských státních úředníků ve spolupráci s pobočkou UNDP (první cesta proběhla v lednu 2015). Fond také aktivně podpořil program budování kapacit pro nové členské země (tréninkový program UNDP): bylo uspořádáno školení k základům projektového cyklu (Praha, leden ), strategickému programování v ODA (Bratislava, duben ) a komunikaci výsledků rozvojové spolupráce (červen ). Od července do září probíhalo nové kolo výběru projektů, ve kterém Fond obdržel celkem 40 návrhů; vybráno k podpoře bylo 17 projektů a dalších 7 k podpoře z nové kontribuce, která je očekávána v polovině roku Projekty byly opět vybrány na základě výběrového řízení ve spolupráci s experty z UNDP Regional Istanbul Hub (dále jen UNDP IRH ). Byly podpořeny projekty s největším bodovým ziskem a zároveň takové, kde má česká zkušenost prokazatelně přidanou hodnotu (dalšími kritérii byla výše spolufinancování; efektivnost pomoci; logická struktura projektu; obsah a relevance). 1

2 Management Od roku 2013 působí na pozici manažerky Fondu Barbora Latečková z České rozvojové agentury. V polovině roku 2013 odešel z pozice supervizora Daniel Hanšpach a jeho převzal Dmitry Mariyasin, který se stal týmovým vedoucím oddělení New Partnerships Emerging Donors (dále jen NPED ). Důležitá rozhodnutí Fondu schvaluje projektová komise (Project Board) za účasti donora (reprezentovaného ORS/MZV ČR). Od července je Fond řízen z UNDP IRH se sídlem v Istanbulu; Fond zde má k dispozici vlastní kancelář v 11. patře budovy Key Plaza. Maximální kapacita kanceláře jsou tři pracovní místa. Nové programy a vizibilita V červnu byl spuštěn program vysílání českých expertů do regionu (Expert On Demand), který se zaměřuje na rychlé vysílání konzultantů v oblastech, kde je česká expertíza na nejvyšší úrovni a má pro partnerskou zemi velkou přidanou hodnotu (např. pro země chystající se na vstup do Evropské unie atd.). Na rozdíl od standardních výběrových řízení Fondu (1x ročně) může pobočka UNDP požádat o expertní pomoc v průběhu celého roku. Tabulka 1: Přehled zpracovaných žádostí k programu Expert on Demand (stav ke konci března 2015) Země Expertíza Jméno experta Výše smlouvy Status USD 1 Albánie Supporting FDI Robert Pilous 4,900 Uzavřeno 2 Azerbajdžán Supporting a business Pavel Habarta 8,500 Probíhá incubator 3 Kosovo EU Accession: Legislation on Karla Koutková 15,000 Uzavřeno vulnerable groups 4 Srbsko EU Accession: Natura2000 Petr Roth 12,736 Probíhá 5 Kyrgyzstán Ecosystems accounting David Vačkář $4,720 Uzavřeno V listopadu podpořila Barbora Latečková viditelnost Fondu účastí na Regionální ministerské konferenci o udržitelném rozvoji v Černé Hoře (konferenční příspěvek), pořádané nově založeným Centrem pro udržitelný rozvoj v Černé Hoře. Fond se dále aktivně podílel na vytváření moderní a samoobslužné databáze expertů pro nové donory (Expertise Locator), který by měl sloužit rovněž Fondu samotnému v propagaci české expertízy v regionu (příp. je možné jej využít i v programech české ODA). Lokátor by měl být naprogramován specialisty z oboru znalostního managementu a IT v průběhu roku 2015 a prezentován donorům na plánovaném setkání UNDP ke sdílení zkušeností v listopadu Příspěvky z České republiky V roce byl Fondu svěřen jeden příspěvek České republiky, a to ve výši 8 mil. Kč. Z českého příspěvku jsou financovány pouze aktivity, které zapadají do kontextu národních a regionálních projektů UNDP a jsou výsledkem poptávky ze strany místních institucí, resp. zastoupení UNDP v přijímajících zemích. V naprosté většině případů se jedná o aktivity, které jsou alespoň částečně spolufinancovány z jiných zdrojů. Například u studijních cest a seminářů organizovaných na území ČR se z českého příspěvku platí pouze náklady uvnitř ČR, náklady na cestu z domovských zemí jsou zahraničním účastníkům proplaceny např. z regionálního programu UNDP, popř. jejich mateřskou institucí (státní správa apod.). V případě vyslání českých konzultantů místní kancelář UNDP obvykle hradí cestovné a zajistí ubytování, dopravu a tlumočení, z českých zdrojů se konzultantům platí pouze vlastní odměna za vykonanou práci. Přehled jednotlivých příspěvků České republiky do Českého svěřeneckého fondu od roku 2004 lze nalézt v níže uvedené tabulce. Tabulka 2: Příspěvky v jednotlivých letech (v CZK a USD) Rok Příspěvek v mil. CZK ,2 8, Příspěvek v tis. USD

3 Rozpočet Fondu na rok a výhled na rok 2015 Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77 % všech prostředků: 472, USD realizováno nebo kontrahováno. Nevyčerpané prostředky budou uvolněny dle plánu zakázek již v prvním, částečně ve druhém kvartálu Finanční a programové plánování Fondu nekopíruje kalendářní rok oproti jiným programům umožňuje nastavit víceletý finanční rámec dle pusanských zásad efektivity pomoci. Tabulka 2: Rozložení rozpočtu a realizované výdaje v USD Položka Náklady Studijní cesty 251, Tréninky, workshopy, konzultanti 124, Vizibilita GMS 31,550 Náklady na projektového specialistu 54, Provoz kanceláře, služby, cestovné 10, CELKEM 472, Rozpočet na rok 2015 bude částečně financován z prostředků, které ve Fondu zůstaly z předešlého roku. Kontribuce z poloviny roku se přesunula do plánovaného rozpočtu v roce 2015 (rozpočet je nyní 680,000 USD). Plánovaná kontribuce 2015 pak půjde na nové projekty, které byly vybrány na podzim. Většina českého příspěvku je přímo určená na implementaci podporovaných rozvojových aktivit. Zbytek představuje částku na plat manažerky, pojištění, monitoring projektů, vzdělávání, program budování kapacit nových donorů (spolufinancování), chod kanceláře a příspěvek na provozní a technické náklady IRH. Tabulka 3: Rozložení rozpočtu 2015 v USD Položka Plánovaný rozpočet 2015 Z toho již alokováno* Studijní cesty 295,772 78,402 Studie, workshopy, konzultanti 260,000 19,463 Projektový management, 20,410 capacity building, monitoring a provoz 109,228 Vizibilita 15,000 0 CELKEM 680, ,275 *Nealokované prostředky jsou určeny na nové projekty vybrané na podzim, konkrétní alokace nyní probíhá Spolupráce s realizátory v roce Pokračující úspěšná spolupráce probíhala s realizátory ze soukromého sektoru: Dekonta, GEOtest a CzechINVENT, přičemž poslední dva jmenované subjekty vyhráli v tomto roce nové zakázky. Novými realizátory se stali společnost SEVEn (energetická náročnost budov Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie) a ResAd (drogová epidemiologie, Arménie). Dokončen byl projekt na podporu měření a monitoringu emisí skleníkových plynů v Kosovu (Karlova Univerzita). Projekty realizovali také neziskové subjekty Transparency International (studijní cesta Kyrgyzů), BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub, studijní cesta pro moldavský Státní ekologický fond), a Česká společnost AIDS pomoc (studijní cesta Srbů). Fond spolupracoval také s individuálními experty v rámci nového programu Expert on Demand: smlouvy byly uzavřeny s Robertem Pilousem na projekt podporu státní investiční agentury v Albánii a s Karlou Koutkovou na úpravě legislativy týkající se zranitelných skupin obyvatel Kosova. Dokončen byl projekt v Albánii (Jan Hlaváč, zpracování mléka). 3

4 Přehled aktivit v roce podle sektorů ARMÉNIE: Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (Persistent Organic Pollutants) contaminated site assessment Doba realizace: červen 2011 leden Náklady v roce 2013: 48,093 USD Náklady v roce : 12,007 USD Celkové náklady: 60,100 USD Realizátor: GEOtest Česká republika má s problematikou kontaminových půd či vod bohaté zkušenosti a pokud jde o tzv. perzistentní organické látky (v angličtině se používá zkratka POPS, jsou to například dioxiny), právě v Česku existuje významné specializované centrum (Recetox, Národní centrum pro perzistentní látky), které se zabývá toxikologických výzkumem, a to v souladu se závazky vyplývajícími ze Stockholmské konvence. Perzistentní látky jsou také předmětem regulace napříč Evropskou unií REACH). Tyto informace společně s českou zkušeností s budouváním národních kapacit, práce s daty a experzíty byly předány arménským účastníkům studijní cesty. Přímo v Arméni pak firma GEOtest prováděla s místními odborníky vzorkování ve vybrané lokalitě Nubarašen (praktický trénink, zhruba 20 km od Jerevanu, býv. úložiště pesticidů) a dále pak vzorky vyhodnotila a předala výsledky arménským partnerům. ARMÉNIE, KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN: Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings Doba realizace: květen - listopad Celkové náklady: 68, USD Realizátor: SEVEn V rámci projektu byla uskutečněna jedna studijní cesta reprezentantů ze tří zemí do České republiky a samostatně pak workshopy v jednotlivých zemích (Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán). Během těchto aktivit byly diskutovány a prezentovány zvolené tématické okruhy týkající se Směrnice o energetické náročnosti budov s důrazem na přenos českých a evropských zkušeností z implementace této směrnice. Kromě toho měli účasníci možnost se seznámit s certifikací budov, energetickými audity, používanými technologiemi a novinkami na energetickém trhu. ČERNÁ HORA: Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Doba realizace: listopad červenec 2015 Náklady v roce : 14,717.6 USD Náklady v roce 2015: 58, USD Celkové náklady: 73,588 USD Realizátor: GEOtest Česká republika již má zkušenosti s ekonomickým oceňováním ekosystémových služeb v rámci chráněných území (implementace Natury2000). Dvě pilotní území v Černé Hoře (hornatá území Komovi and Piva) budou využity pro společnou práci českých a černohorských expertů s cílem ocenit ekosystémové služby tamní přírody (lesa i luk). Česká zkušenost bude přizpůsobena místnímu kontextu a budou vytvořena doporučení pro zahájení procesu ekonomického oceňování ve zvolené oblasti, kde pobočka UNDP pracuje na vytvoření dvou nových chráněných území (spadá do kateforie regionálních parků dle Mezinárodního svazu ochrany přírody). KOSOVO: Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System Doba realizace: srpen 2013 červen Náklady v roce 2013: 37,720 USD Náklady v roce : 30, USD 4

5 Celkové náklady: 68, USD Realizátor: Univerzita Karlova Projekt přímo navazuje na již uskutečnou aktivitu vytváření systému inventarizace skleníkových plynů a vytvoření jejich databáze (2012), příjemcem je Agentura pro ochranu (angl. zkratka KEPA), která je zodpovědná právě za monitoring skleníkových plynů v Kosovu. Předmětem druhého prakticky orientovaného projektu bylo procvičení metod používaných pro výpočet emisí skleníkových plynů (inventáře znečišťovatelů podle sektorů) prostřednictvím 4 workshopů v Kosovu a jedné studijní cesty v České republice. Důležité bylo praktické ověření výpočtů prováděných odborníky z kosovské strany a odborná podpora při ustanovení tzv. baseline year. KOSOVO: Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Doba realizace: říjen 2013 březen Náklady v roce 2013: 0 USD Náklady v roce : 70,000 USD Celkové náklady: 70,000 USD Realizátor: GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Důlní a hutnický complex Trepça býval pilířem kosovské ekonomiky, dnes přestavuje obrovskou ekologickou zátěž a potenciální hrozbu. Ke komplexu patří také důl na těžbu olova a zinku v Artana/Novo Brdo, který je částečně v provozu a nachází se zhruba 50 km jižně od Prištiny. Vznik kyselých důlních vod, následek zastaralých metod dřívější těžby, zde však společně s několika haldami hlušiny představují velké riziko pro životní. Cílem tohoto projektu je připravit specifický návrh, jak vyčistit kyselé důlní vody (angl. zkratka AMD). Realizátor má za úkol posbírat a zanalyzovat dostupná data týkající se geologie, geografie, hydrologie, hydrogeology, využití půdy, a také nasbírat data nová/chybějící (tj. provést průzkumy, laboratorní testy, vzorkování) k přípravě detailního technického návrhu. MOLDÁVIE: Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic Doba realizace: květen srpen Celkové náklady: 15, USD Realizátor: BEZK Prostřednictvím financování z GEF (Global Environmental Facility) podporuje pobočka UNDP v Moldávii reformu Státního fondu Moldavska. Studijní cesta pro zaměstance Fondu a dalších státních úředníků podpořila tento reformní proces a poskytla protějškům zkušenosti a doporučení z České republiky především v oblasti managementu a operačního nastavení za účelem transparentnosti a maximální efektivity. Realizátoru BEZK se podařilo získat navazující zakázku na organizaci studijní cesty pro ministryni Moldávie financovanou přímo pobočkou UNDP. ZÁPADNÍ BALKÁN: Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 63,979 USD Náklady v roce : 15,995 USD Celkové náklady: 79,974 USD Realizátor: Dekonta Projekt se uskutečnil rámci regionálního projektu UNDP na odstraňování ekologických zátěží (koordinován pobočkou v Černé Hoře). Cílem českého projektu je přenos zkušeností z odstraňování zátěží včetně vytvoření přehledu o shodě balkánské legislativy se směrnicemi EU (se speciálním zaměřením na tzv. brown fields, a průmyslové a důlní znečištění); budování kapacit vládních úředníků; představení dostupných finančních nástrojů pro sanaci. Konkrétními výstupy byla studijní cesta do České republiky, komplexní zpráva o české zkušenosti v této oblasti a doporučení, a konečně mapující studie podle jednotlivých zemí s přehledem relevantních hot spots a stavem legislativy. Správa a občanská společnost 5

6 KOSOVO: Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 4,500 USD Náklady v roce 2015: 10,500 USD Celkové náklady: 15,000 USD Realizátor: Karla Koutková (Expert on Demand) Projekt je realizován na základě poptávky po české expertíze ze strany pobočky UNDP v Kosovu. Česká expertka Karla Koutková dostala za úkol zrevidovat stávající vládní politiky a legislativu týkající se zranitelných skupin obyvatel v Kosovu (Romové, Aškali, Egypťané, osoby se zdravotním postižením, extrémně chudí). Konkrétním výstupem bude projektový dokument s konkrétními návrhy a postupy jak identifikovat stávající mezery v legislativě a vládních strategiích. Zpráva (na základě mise do Kosova, rozhovorů se zainteresovanými stranami a komplexní analýzy dostupných dokumentů) bude take zahrnovat evaluaci stávajích politik a zákonů. KYRGYZSTÁN: Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service (Kyrgyzstan) Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 15, USD Náklady v roce 2015: 14, USD Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Transparency International Czech Republic (grant) Jedná se o první ze dvou studijních cest realizovaných na základě společné identifikace ze strany MZV ČR a UNDP pobočky v Kyrgyzstánu. Tato studijní cesta informovala kyrgyzské protějšky o moderních metodách v oblasti managementu lidských zdrojů ve veřejné správě, kariérní podpoře a monitivačních programech, a to v širším kontextu připravovaného služebního zákona. Ekonomická infrastruktura a služby ALBÁNIE: Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 24, USD Náklady v roce : 3,978 USD Celkové náklady: 28,687 USD Realizátor: Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou ČR) Projekt navazuje na aktivity EU a italské vlády v oblasti v letech , kdy byla vytvořena asociace vlastníků dobytka (NGO s názvem Ionian Lamb ). V rámci projektu Fondu byla uskutečněna studijní cesta a dodána studie proveditelnosti. Cílem studijní cesty bylo představit účastníkům dobrou českou praxi v tzv branding and marketingu projektů (maso, mléko) a s tím související standardy bezpečnosti potravin, což je podmínka vstupu na evropský trh. Byly mj. navštíveny vybrané farmy, závody na zpracování mléka, jatka a závody na zpracování masa. Cílem studie proveditelnosti bylo zanalyzovat místní mléčný sector a doporučit opatření vedoucí k lepšímu zpracování a kvalitě produktů. ALBÁNIE: Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania Doba realizace: říjen červen 2015 Náklady v roce : 15,696.2 USD Náklady v roce 2015: 62, USD Celkové náklady: 78,481 USD Realizátor: CzechINVENT Další náklady - Formulační mise konzultanta Roberta Pilouse: 4,900 USD Projekt na podporu albánské investiční agentury AIDA (Albanian Investment Development Agency) byl po dohodě s pobočkou rozdělen na dvě části: projekt formuloval nezávislý konzultant Robert Pilous, bývalý marketingový a investiční ředitel CzechInvestu, a následný tendr realizoval CzechINVENT. Projekt CzechINVENTu 6

7 umožnil přenos zkušeností v oblasti i) vhodného institucionálního nastavení pokrývající agendy zahraničních investic, export a podpory malých a středních podniků a ii) strategického plánování a operačního řízení AIDA. TÁDŽIKISTÁN: Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 11,452 USD Náklady v roce : 45,806 USD Celkové náklady: 57,258 USD Realizátor: CzechINVENT Projekt podpořil přenos českých zkušeností v oblasti propagace investic a turismu v Tajikistánu, a to v hraničním a ekonomicky silném reigonu Suchd. Projekt zlepšil přístup (investorů) k informacím (revize webových stránek), dále doporučil opatření, která povedenou ke zlepšení obrazu země, a podílel se významně na vývoji regionální značky a průvodce pro investory v regionu Suchd. V rámci projektu se kromě dvou workshopů v Dušanbe také uskutečnila studijní cesta v České republice, při které účastníci navštívili významné institutice a subjekty, které se problematice věnují v Čechách. zdraví (se zaměření na prevenci HIV/AIDS) ARMÉNIE: Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia Doba realizace: duben květen 2015 Náklady v roce : 25, USD Náklady v roce 2015: 8, USD Celkové náklady: 34,233 USD Realizátor: ResAD Arménie zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst intravenózně drogově závislých (IDUs). Epidemiologická data nejsou konzistentní a chybí nová národní protidrogová strategie. Přenos českých zkušeností je v tomto případě mimořádně platný; protidrogový informační system České republiky byl v roce 2002 vyhodnocen Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) jako best practice v EU a je považován také za jeden nejlepších v globálním měřítku. Český realizátor v čele s předním odborníkem na danou tematiku Tomášem Zábranským má za cíl i) zlepšit kapacity místních úřadů a institucí ve sběru a analýze dat (především se to týká Ministerstva zdravotnictví) a ii) pomoci vytvořit novou národní strategii a akční plán pro roky SRBSKO: Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self-Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia Doba realizace: duben srpen Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) Projekt umožnil zástupcům srbských samospráv, veřejného sektoru a neziskového sektoru navštívit relevantní české instituce a platformy, které zajišťující služby rizikové populaci a jsou zodpovědné za návrhy programů prevence HIV/AIDS. Zvláštní důraz byl kladen na decentralizaci služeb, na vytváření partnerství mezi soukromým/veřejným/a neziskovým sektorem a mechanismům, které pomáhájí zabránit stigmatizaci osob s HIV/AIDS. Díky studijní cestě a předaným informacím byl v Srbsku zaznamenán posun v oblasti konfirmace reaktivních HIV testů konfirmace je nyní prováděna z prvoodběrů,a nikoliv z dodatečných odběrů krve. S jedním z účastníků studijní cesty (Asociace Duga) uzavřela ČSAP po skončení projektu Memorandum o spolupráci a připravuje společný projekt v oblasti HIV prevence v cílové skupině MSM (muži, kteří mají sex s muži). 7

8 Finanční přehled - využití příspěvku v období roku podle zemí Země Název Téma Rok Albánie Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb trademark Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania International Consultant to Conduct Expert Mission to Albania Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Celkový rozpočet v USD Z toho vyplaceno v roce Popis 28,687 3, Studijní cesta do ČR a studie proveditelnost, která se týkala k tématu zpracování mléka pro místní sdružení farmářů. Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou) 78,481 15,696.2 Komplexní projekt k podpoře zlepšení nvestičního v Albánii CzechINVENT 4,900 4,900 Formulační mise k projektu Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania. Celkem 112,068 24, Arménie Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (POPS) contaminated site assessment Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia zdraví Celkem 94,333 37, Černá Hora Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Robert Pilous 60,100 12,007 Přenos českých zkušeností při nakládání s nebezpečnými látkami workshopy, vzorkování v terénu (Nubarašen), studie a studijní cesta. GEOtest 34,233 25, Konzultační služby v oblasti drogové epidemiologie (sběr a analýza dat) ResAD 79,974 15, Projekt regionálního centra pro odstraňování ekologických zátěží se sídlem v pobočce UNDP Černá Hora. Česká expertíza při maangementu starých ekologických zátěží. Dekonta 8

9 Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Celkem 153,562 30, Kosovo Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System 73,588 14,717.6 Přenos zkušeností v oblasti ekonomického oceňování ekosystémových služeb GEOtest (ve spolupráci s Mendelovou univerzitou) 68, , Návazný projekt. Praktická školení a studijní cesta k již vytvořenému systému inventarizace skleníkových plynů. Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Správa a občanská společnost Univerzita Karlova 15,000 4,500 Expert on Demand v oblasti legislativy zranitelných skupin obyvatel v Kosovu Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Karla Koutková 70,000 70,000 Vytvoření technického návrhu dekontaminace (důlních vod). Celkem 153, , GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Kyrgyzstán Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service Správa a občanská společnost , ,002.5 Studijní cesta do ČR pro kyrzyzské zástupce k tématu managementu lidských zdrojů ve státní správě v kontextu služebního zákona Celkem 29, , Transparency International ČR Moldávie Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic 15, , Studijní cesta do ČR k podpoře reformy Státní fondu pro životní v Moldávii Celkem 15, , BEZK Srbsko Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self- Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia zdraví 29, , Studijní cesta do ČR k tématu role samospráv ve vytváření bez diskriminace vůči PLHIV Česká společnost AIDS pomoc 9

10 Celkem 29, , Tádžikistán Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Ekonomická infrastruktura a služby 57,258 45, Podpora investic a turismu v příhraniční oblasti Suchd. Návrh, úprava webových stránek, dva workshopy v Dušanbe a studijní cesta. Celkem 57,258 45, CzechINVENT Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings 68, , Studijní cesta do ČR a tréninky ve třech zemích regionu k implementaci směrnice o energetické náročnosti budov Celkem 68, , SEVEn CELKEM AKTIVITY 371, Ostatní Náklady centra, provoz kanceláře, administrativa 5, Odvoz odpadů, bezpečnost, elektřina, voda, plyn, úklid, bankovní převody, pošta, provoz GMS 31,550 GMS (General Management Support), odvod UNDP Cestovní náklady, tréninky UNDP Platy a povinné odvody, pojištění, zdravotní výlohy atd. 8, Cestovní náklady manažerky, spolufinancování tréninků UNDP 54, Plat programového specialisty (B.Latečková) Vizibilita Propagační materiály CELKEM OSTATNÍ 100,593.9 CELKOVÉ NÁKLADY 472,

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více