PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍ NKY PRO STIPENDIA"

Transkript

1 PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých fakult. I tyto podmínky můžou používat ostatní fakulty, ale v některých případech to nebude mít žádný efekt (příp. efekt negativní). Vš eobecné podmínky jsou číslovány od 1 do 50, specifické čísly od 50 výš e. Specifické podmínky mají navíc v popisce uvedeno, pro kterou fakultu jsou primárně určeny. Podmínky mohou být definovány samostatně nebo ve skupinách. Jako první se vyhodnocují podmínky samostatné pokud není některásamostatnápodmínka splněna, student nemánárok na stipendium. Skupiny podmínek se vyhodnocují zvlášť. Pokud jedna podmínka ve skupině není splněna, znamenáto, ž e celáskupina podmínek není splněna. Neznamenáto vš ak ješ tě, ž e student nemánárok na stipendium. Stačí totiž, aby student splnil všechny podmínky samostatné plus jednu z nadefinovaných skupin podmínek a nárok na stipendium mu může být přiznán (poté už záleží jen na jeho váž eném prů měru). Nárok na stipendium nemáv případě, ž e nesplní žádnou skupinu podmínek. Ukázka definování podmínek bude následovat na konci této nápovědy. Seznam podmínek a jejich detailnějšípopis: Všeobecné Podstatnou věcí je období, za které se stipendium určuje. Většinou je to minulý akademický rok, příp. minulý semestr. Období: 1 - Stipendium se počítápodle váž eného prů mě ru za minulý akademický rok 11 - Stipendium se počítápodle váž eného prů mě ru za minulý semestr 12 - Stipendium se počítápodle váž eného prů mě ru za poslední 2 semestry 16 - Stipendium se počítápodle váž eného prů mě ru za celé studium Dalšípodmínky 2 - Stipendium se přiznávápouze po nominální dobu studia Podle této podmínky mástudent nárok na stipendium pouze v případě, ž e nestuduje ve studijním programu déle než kolik činí nominální doba studia stud. programu (např. bakalářský stud. program má nominální dobu 3 roky). 3 - Splně ní minimálního poč tu kreditů za období, za které se urč uje stipendium. [Par1] udává minimální poč et kreditů Student musí získat určitý počet kreditů, aby mohl mít nárok na stipendium. S touto podmínkou souvisí ješ tě následující podmínky 14 - Do souč tu kreditů za období započítat i kredity za uznané předmě ty Pokud byly studentovi uznány nějaké předměty, tak i ty se budou započítávat do splněných kreditů Do váž eného prů mě ru za období, za které se urč uje stipendium, počítat i uznané předmě ty (a zároveň platí podm. 14 uznané předmě ty započítat do kreditů za období) Podmínka č.15 v sobě obsahuje zároveň podmínku č. 14 a uznané předměty se počítají nejen do splněných kreditů, ale i do váž eného prů měru.

2 4 - Student si musí podat žádost Některé fakulty pož adují od studentů písemnou žádost o stipendium. 5 - Student byl v předchozím akad. roce studentem prezenč ní formy studia Tato podmínka omezuje přidělení stipendia jen na studenty, kteří loni studovali prezenční formou studia. S tím může souviset následující podmínka 8 - Stipendium se přiznávápouze studentů m prezenč ní formy studia Tato podmínka umožňuje přidělit stipendium jen studentů m stud. programu s prezenční formou studia. 6 - Stipendium nelze přiznat studentů m, kteří jsou již absolventy mgr. stud. programu a studentů m bc. stud. programu, kteří jsou již absolventy bc. stud. programu Pokud student již absolvoval bc. nebo mgr. studium, tak již dále nemánárok na stipendium (resp. má, ale jen v případě, ž e absolvoval bc. studium a nyní studuje mgr. studium) 7 - Zač al-li studovat bezprostředně po absolvování bc. studia na fakultě navazující mgr. stud. program a je zapsán do 1. roč níku, budou brána pro výpoč et stipendia data z jeho předchozího absolvovaného bc. studia Tato podmínka souvisí s navazujícím magisterským studiem. Některé fakulty přiznávají stipendium studentů m v 1. ročníku nav. mgr. studia podle toho, jestli studuje toto studium ihned po absolvování bc. studia na fakultě. Jestli ano, tak se pro výpočet stipendia použ ijí data z indexu z právě absolvovaného bc. studia. 9 - Student musí splnit všechny studijní povinnosti předepsané příslušným studijním plánem za předešlé akademické roky Tato podmínka bere v potaz předeš lé roky studia studenta - najdou se vš echny ročníky, ve kterých student studoval, vezmou se studijní plány těchto ročníků a kontrolují se oproti studentovu indexu. Pokud student řádně absolvoval vš echny diferenční, povinné a povinně-volitelné předměty z jeho plánu, pak je tato podmínka splněna Ú spěšné absolvování všech předmě tů (nesmí mít žádnou 4 nebo F) v období, za které se urč uje stipendium Stipendium se podle této podmínky přiznájen studentů m, kteří za období řádně splnili vš echny předměty, které měli zapsané v indexu. Specifické podmínky fakult (podle fakult) FAST 51 - (FAST) Student zapsaný do n-tého roč níku uzavřel předch. roč níky a do konce (n-1)-ho roku studia získal [par1]*(n-1) kreditů předepsané studijním plánem pro předch. roč ník(y) - platí pouze od 2. roč níku výše. Tuto podmínka splnil student o zapsaný do 2. ročníku, který získal v 1. ročníku 1. roku studia n kreditových jednotek za předměty předepsané stud. plánem pro 1. ročník o zapsaný do 3. ročníku, který uzavřel 1. a 2. ročník a získal do konce 2. roku studia 2*n KJ za předměty předepsané stud. plánem pro 1. a 2. ročník studia o zapsaný do 4. ročníku, který uzavřel 1., 2. a 3. ročník a získal do konce 3. roku studia 3*n KJ za předměty předepsané stud. plánem pro 1., 2. a 3. ročník studia o zapsaný do 5. ročníku, který získal do konce 4. roku studia 4*n KJ za předměty předepsané stud. plánem pro 1., 2., 3. a 4. ročník studia

3 FEKT Mástudenty rozdělené do pů vodních stud. programů a nových stud. programů. Proto je třeba vytvořit skupiny podmínek pro jednotlivé studenty. Nápověda ke skupinám se nachází u jednotlivých podmínek v závorce. FIT 52 - (FEKT A) Pů vodní stud. programy - 5letý mgr.: na 1. stupni jen ve 2. roč níku; na 2. stupni po dobu 3 let, v 1. roč níku jen ti, kteří ukonč ili 1. stupeň v nom. době studia 1. stupně (2 roky) (FEKT B) Pů vodní stud. programy - 3,5letý bc.: na 1. stupni jen ve 2. roč níku; na 2. stupni po dobu 1,5 let, v 1. roč níku jen ti, kteří ukonč ili 1. stupeň v nom. době studia 1. stupně (2 roky) (FEKT C) Pů vodní stud. programy - 3letý nav. mgr.: pouze ve 2. a 3. roč níku, pokud navazuje bezprostředně po absolvování bc. stud. programu FEKT, tak i v 1. roč níku Pokud student studuje v pů vodním 5letém mgr., 3,5letém bc. nebo 3letém nav. mgr. stud. programu (Elektrotechnika a informatika), tak mánárok na stipendium tehdy, když splňuje zadané kritéria (ty jsou popsanápřímo v podmínkách) (FEKT D) Nové stud. programy (od 2002/3) - bc.: pouze ve 2. a 3. roč níku 56 - (FEKT E) Nové stud. programy (od 2002/3) - 2letý nav. mgr.: v 1. i 2. roč níku pokud pokrač uje ihned po absolvování bc. stud. programu FEKT, jinak jen ve 2. roč níku (např. po absolvování bc. studia na jiné fakultě (VŠ ) nebo po roč ní a delší přetržce po absolvování bc. studia FEKT) Pokud student studuje v nových stud. programech, tak mánárok na stipendium tehdy, když splňuje zadané kritéria (ty jsou popsanápřímo v podmínkách). Mástudenty rozdělené do pů vodních stud. programů a nových stud. programů. Proto je třeba vytvořit skupiny podmínek pro jednotlivé studenty. Nápověda ke skupinám se nachází u jednotlivých podmínek v závorce (FIT A) Pů vodní stud. programy - 5letý mgr.: na 1. stupni jen ve 2. roč níku; na 2. stupni po dobu 3 let, v 1. roč níku jen ti, kteří ukonč ili 1. stupeň v nom. době studia 1. stupně (2 roky) (FIT B) Pů vodní stud. programy - 3,5letý bc.: jen na 2. stupni, po dobu 1,5 let, v 1. roč níku jen ti, kteří ukonč ili 1. stupeň v nom. době studia 1. stupně (2 roky) - termín zahájení 2. stupně je libovolný 59 - (FIT C) Pů vodní stud. programy - 3letý nav. mgr.: pouze ve 2. a 3. roč níku Pokud student studuje v pů vodním 5letém mgr., 3,5letém bc. nebo 3letém nav. mgr. stud. programu (Elektrotechnika a informatika), tak mánárok na stipendium tehdy, když splňuje zadané kritéria (ty jsou popsanápřímo v podmínkách) (FIT D) Nový stud. program (od 2002/3) - bc.: pouze ve 2. a 3. roč níku Pokud student studuje v nových stud. programech, tak mánárok na stipendium tehdy, když splňuje zadané kritéria (ty jsou popsanápřímo v podmínkách). FITu by měla pro ak. rok 2005/6 (tj. až příští rok) přibýt další podmínka (podobnápodmínce FEKT č. 56), která by řeš ila stipendia studentů m v 2letém navazujícím mgr. studiu FSI 61 - (FSI A) Studuje-li v posledním roce standardní doby studia, musel získat v předminulém roce alespoň 60 kreditů a váž eného stud. prů mě ru nejvýše 1,8

4 Student musí splňovat zadané podmínky, abych mohl mít nárok na stipendium v posledním roce standardní doby studia (FSI B) V předchozím roce nebyl studentem prezenč ní formy studia na fakultě, a to nikoli z dů vodů přerušení studia Týkáse převáž n ě prváků. Testuje se, zda student nestudoval na fakultě v loňském roce prezenční formou studia (FSI B) V zimním zkouškovém období řádně zakonč il všechny předmě ty předepsané stud. plánem pro zimní semestr Test na splnění předmětů, které měl student absolvovat podle jeho studijního plánu. Ukázka definovánípodmínek Některé fakulty mají směrnici o prospěchových stipendiích relativně jednoduchou, jiné fakulty relativně slož itou. Bude zde popsán příklad jak jednoduché směrnice, tak i té slož itější. Př. 1) FP - směrnice obsahuje pár dů lež itých bodů Směrnice: pro stipendium je určující minulý akademický rok v předchozím ak. roce byl studentem prezenční formy studia na FP student splnil vš echny studijní povinnosti předepsané přísluš ným studijním plánem za předeš lé akademické roky získal min. 60 kreditů nestuduje déle než je standardní doba studia danástud. programem Podmínky se nadefinují tak, jak ukazuje obr. 1. Druhý příklad bude o něco slož itější. Obr. 1 - Seznam podmínek pro FP Př. 2) FEKT - mástudenty v dobíhajících i nových stud. programech a pro kaž dou skupiny jsou ty podmínku troš ičku odliš né. Proto máfekt pět svých specifických podmínek. Směrnice (v hrubých rysech): stipendium se přiděluje pouze po nominální dobu v přecházejícím ak. roce student musel získat alespoň 50 kreditů studenti pů vodních (dobíhajících) stud. programů Elektrotechnika a informatika o student 5letého mgr. programu - stipendium na 1. stupni jen ve 2. ročníku, na 2. stupni po dobu 3 let o student 3,5letého mgr programu - stipendium na 1. stupni jen ve 2. ročníku, na 2. stupni po dobu 1,5 let

5 o student 3letého navazujícího mgr. - stipendium pouze ve 2. a 3. ročníku a když studuje bezprostředně po absolvování bc. stud. programu FEKT, tak může být stipendium přiznáno i v 1. ročníku studenti nových stud. programů o student 3letého bc. studia - stipendium pouze ve 2. a 3. ročníku o student 2letého navazujícího mgr. studia - stipendium ve 2. ročníku, pokud studuje ihned po absolvování bc. stud. programu FEKT, může být stipendium přiznáno i v 1. ročníku Podmínky se nadefinují tak, jak ukazuje obr. 2. Obr. 2 - Seznam podmínek pro FEKT U tohoto příkladu je třeba si povš imnout, ž e vzniklo 5 skupin podmínek. FEKT totiž rozděluje studenty na studenty původních (dobíhajících) studijních programů (3 skupiny) a na studenty nových studijních programů (2 skupiny). Kdyby nebyly vytvořeny skupiny podmínek, znamenalo by to, ž e by nikdo na fakultě nemohl dostat stipendium - nikdo by totiž nemohl splnit podmínku, ž e zároveň studuje 5letý stud. program, 3letý stud. program, atd. Pokud ale splní všechny podmínky všeobecné a některou skupinu podmínek (tu, do které patří svým studijním programem), tak nárok na stipendium může mít (pokud mádostatečný studijní prů měr). Do seznamu podmínek zde byla přidána i podmínka č. 8. Ta je dů lež itáprávě pro navazující studium - pokud je tato podmínka splněna, tak se jako určující bere studentů m index z předchozího absolvovaného bc. studia a podle něj se určí, jestli mána stipendium nárok.

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI Obecná ustanovení 1 1. K přijetí ke studiu na Vysokou školu Humanitas (dále je VŠH) v Sosnowci dochází v okamžiku imatrikulace a složení slavnostního slibu,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ Přišel další apríl a s ním zase i další novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více