Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě"

Transkript

1 Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě Bakalářská práce Simona Révaiová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra Cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor's Dissertation The quality of catering services in air transport Simona Révaiová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism destination managemet Major: Tourism destination management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Simona Révaiová V Příbrami

4 Abstrakt RÉVAIOVÁ, Simona. Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě. *Bakalářská práce+ Vysoká škola hotelová, Praha: Celkový počet stran: 43 Letecká společnost Travel Service a. s. a její gastronomický provoz jsou představiteli spojení služby s produktem. Cílem této práce je zhodnocení nabízených gastronomických služeb letecké společnosti Travel Service a. s. Pro zhodnocení kvality je zpracována analýza gastronomického provozu s přihlédnutím na rozdělení cestovních tříd na ekonomickou a business a na nízkonákladových linkách SmartWings, která zahrnuje také aplikaci a dodržování Analýzy nebezpečí kritických kontrolních bodů. S ohledem na množství stížností a reklamací od cestujících je možné říci, že kvalita gastronomických služeb na palubách letadel společnosti Travel Service a. s. je vyhovující. Je však potřeba zlepšit vnitropodnikovou kontrolu kvality přímo na palubách letadel. Klíčová slova: catering, gastronomické služby, HACCP, kvalita, servis občerstvení Abstract Air company Travel Service Inc. and it s gastronomic facility are representative of combination services with product. The aim of this work is evaluate the quality of gastronomic services offered by air company Travel Service Inc. To evaluate the quality an analysis of gastronomic facility has been made with focus on distribution of travel class into economy and business and also with focus on low cost air company SmartWings. This analysis includes compliance with Hazard Analysis Critical Control Points. With regard to the number of complaints and claims from passengers is possible to say that the quality of catering services on board of Travel Service aircraft is satisfactory. However there is need to improve in house quality control directly on board of aircrafts. Keywords: catering, gastronomic service, HACCP, quality, service of refreshment

5 Obsah Úvod... 7 Teoretická část Kvalita služeb Vymezení základních pojmů Systém řízení kvality Norma ISO Národní systémy kvality Národní politika kvality Dodržování standardů kvality a jejich měření Mezinárodní systémy kvality Quality Management System Total Quality Management Hazard Analysis Critical Control Points HACCP v letecké dopravě Analytická část Gastronomické služby v letecké dopravě Letecká společnost Travel Service a.s Charterové lety Pravidelné lety SmartWings Soukromé lety Business Jet Dodavatelé služeb a cateringu Travel Service a. s Czech Airlines Handling Alpha Flight a.s Historie gastronomických služeb v letecké dopravě Cateringové služby letecké společnosti Travel Service a. s Servis občerstvení na charterových letech pro ekonomickou třídu Servis občerstvení na charterových letech pro business třídu Servis občerstvení na pravidelných linkách SmartWings Systém HACCP u letecké společnosti Travel Service a. s Systém HACCP pro zchlazené pokrmy... 28

6 2.5.2 Systém HACCP pro studené pokrmy Systém HACCP při zpožděném letu Kvalita cateringu u světových společností Letecká společnost Emirates Cestující Travel Service a.s Návrhová část Zhodnocení kvality gastronomických služeb v letecké dopravě Návrhy a doporučení Závěr Literatura Přílohy

7 Úvod Pojem kvalita je velmi těžké jednoznačně definovat. Každý jednotlivec si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Pro někoho je to nové auto, pro druhého služba splňující všechna očekávání. Kvalita je schopnost produktu či služby uspokojovat potřeby a očekávání zákazníka. V dnešní době se tento pojem neskloňuje pouze v souvislosti s průmyslem a produktem, ale také s poskytováním služeb. Kvalita je v současnosti rozhodujícím prostředkem úspěšnosti, ale také konkurenceschopnosti podniku na domácím i mezinárodním trhu. Pokud se podnik kvalitou svých produktů zabývá, zvyšuje tak tím svou důvěryhodnost a zároveň upevňuje svou pozici na trhu. Spokojenost zákazníka by měla být na prvním místě, protože takový zákazník se nejenom rád vrátí, ale doporučí tyto služby i produkt, se kterým byl spokojen, ostatním. Kvalita služeb v oblasti gastronomie a cateringu přímo determinuje ekonomický úspěch a konkurenceschopnost celého oboru a jeho jednotlivých podnikatelských subjektů. Přístup ke kvalitě v oblasti gastronomie musí být tedy založen na respektování základních principů a atributů moderních manažerských systémů. Díky tomu pak bude zařízení schopno dodávat kvalitní službu včas, dle očekávání zákazníka a zároveň, díky efektivnímu řízení organizace, ušetřit část svých nákladů. Neméně důležitou roli ve vnímání kvality jsou zaměstnanci a jejich služby, které zákazníkům poskytují. Ti v očích koncových spotřebitelů reprezentují hlavní ukazatel kvality. Důležité tedy je, aby své povinnosti plnili včas, přesně a se zákazníkem jednali vždy slušně a efektivně. V důsledku je totiž zákazník ochoten přehlédnout některé materiální nedostatky či poruchy v zařízení, nicméně většinou nikdy není ochoten odpustit nepříjemné chování personálu, obzvlášť když mu není nápomocen v řešení jeho problému. V ČR se kvalita gastronomických služeb měří mezinárodním systémem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) neboli systém Analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Je to jeden z klíčových nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Pro bakalářskou práci jsem si vybrala kvalitu gastronomických služeb v letecké dopravě, aplikovanou na leteckou společnost Travel Service, a. s. Cílem práce je zhodnotit kvalitu nabízených služeb v oblasti gastronomie, případně navrhnout postupy pro její zvýšení. Cestující většinou nevyužívají letecké dopravy 7

8 z důvodu získávání gastronomických a zážitků. Jde však o službu, která je ve své podstatě cestujícími hodnocena a to nejen způsobem přípravy, servírováním, ale také přístupem palubního personálu a přispívá k celkovému hodnocení letecké společnosti klienty. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy, jako jsou kvalita služeb, služba, gastronomie, gastronomické služby a catering. Dále jsou v této části zahrnuty systémy kvality a to jak na úrovni národní, ale také mezinárodní. Analytická část se zabývá analýzou gastronomického provozu, kterou jsem se rozhodla aplikovat na leteckou společnost Travel Service, a.s. a jejího cateringového partnera Alpha Flight, a.s. Rozbor nabízených služeb se prolíná s historií gastronomických služeb v letecké dopravě všeobecně, nejen u leteckého dopravce Travel Service, a. s. Analýza poskytovaných služeb spočívá v posouzení gastronomických služeb na palubách letadel s přihlédnutím k rozdělení služeb na servis poskytovaný v ekonomické cestovní třídě a cestovní třídě business a v neposlední řadě také na nízkonákladových linkách společnosti Smartwings, létajících pod hlavičkou společnosti Travel Service, a.s. Pro hodnocení takto poskytovaných služeb je nejdůležitější pohled zákazníka, cestujícího. Princip syntézy je využit při hodnocení poskytovaných služeb z pohledu cestujícího, a to v rámci řešení stížností a reklamací. V třetí, návrhové části, se uvádí zhodnocení provedené analýzy poskytovaných služeb a návrh postupů pro pravidelnou kontrolní činnost společnosti ve vztahu ke kvalitě a jejím udržení, případně zlepšení. Návrhy a doporučení by měli vést k dalšímu pozitivnímu vývoji letecké společnosti Travel Service, a.s. Při zpracování analýzy je použitá analyticko syntetická metoda, kterou je možno využít pro sledování a řízení systému kvality v praxi a to z důvodu chybějícího systému řízení kvality v ČR, který by byl zaměřen pouze na služby poskytované v oblasti gastronomie. Metoda použitá v této práci se opírá o souhrn otázek, který ukazuje způsob, jak je možno provádět měření kvality služeb v oblasti gastronomie. Ke zpracování této bakalářské práce jsem využila především poznatky z vlastní pracovní praxe. Dále pak informace z vnitropodnikových zdrojů letecké společnosti Travel Service, a. s. a cateringového dodavatele Alpha Flight, a.s a učební materiály, které jsou uvedeny v části Literatura. 8

9 Teoretická část 1 Kvalita služeb Pro bakalářskou práci s názvem Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě je potřeba definovat základní pojmy, jako jsou služba, kvalita, gastronomie a gastronomický provoz. Všeobecně lze pojem služba definovat jako činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek. Služba má své charakteristické vlastnosti, jako jsou neskladovatelnost, nedělitelnost, nehmotnost, proměnlivost a nemožnost vlastnictví, které ji odlišují od výrobku či zboží Vymezení základních pojmů Kvalita nebo též jakost je pojem pro zpravidla kladné vlastnosti výrobku nebo služby. V případě kvality služeb se jedná o schopnosti konkrétní služby naplnit a uspokojit očekávání zákazníka. Je to tedy právě zákazník, který rozhoduje o kvalitě poskytované služby a to na základě užitku, který mu služba přinesla. Faktorů, které ovlivňují potřeby, požadavky a očekávání zákazníka je mnoho. Jedná se hlavně o dostupnost, pružnost, spolehlivost, odbornost a kvalitu prostředí. Z pohledu poskytovatele služeb jsou základní faktory pro členění zákazníka zejména věk, pohlaví, vzdělání, postavení ve společnosti. Na gastronomii se můžeme podívat v širším pojetí jako na nauku o vztahu kultury a potravy. V tom užším pojetí jde o kuchařské nebo kulinářské umění. Nejde však jen o umění přípravy jídel, ale také o jejich konzumaci. Gastronomické služby a jejich kvalitu lze definovat dle B. Zimákové Gastronomické služby jsou souborem kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné služby (servis), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Nelze ji skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech se příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). 1 Catering je specifická služba zákazníkům. Většinou jde o služby gastronomického charakteru, které je možno realizovat na libovolném místě v libovolném čase. Jedná se 1 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s. 11 9

10 tedy o zajišťování gastronomických služeb přímo v sídlech společnosti, u zákazníka doma nebo také při přepravě cestujících autobusem, vlakem či letadlem. Takovýto catering mohou zajišťovat samotné hotely, gastronomické podniky a především společnosti specializující se na tuto činnost. Podle P. Burešové a B. Zimákové V současném pojetí znamená catering obchodní činnost gastronomických zařízení, která spočívá v zajišťování občerstvení mimo své odbytové prostory (podnik, restauraci). 2 Gastronomické služby nebo také stravovací služby lze definovat také dle J. Beránka Stravovací službou je výroba, příprava a rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozování hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou službu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. Pokrmem se rozumí potravina, včetně nápoje, kuchyňsky upravena studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby. Stravovací službu může poskytovat osoba, která ji provozuje pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a další vybavení Systém řízení kvality Systém managementu kvality (QMS Quality management system) je sbírka podnikových procesů, která se zaměřuje na dosažení politiky jakosti a cílů jakosti, tedy to, co zákazník chce a potřebuje. Pokud má podnik systém řízení kvality, který funguje, zvyšuje tak tím svou důvěryhodnost a zároveň posiluje svou pozici na trhu. Podle normy ČSN EN ISO 9000:2005 je pojem řízení kvality definován jako: část managementu kvality zaměřená na plnění požadavku na kvality přičemž pojem management kvality charakterizuje jako koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality. 4 2 BUREŠOVÁ, P. a B. ZIMÁKOVÁ Gastronomické služby - servis. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s BERÁNEK, J Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: MAG Consulting, s ČSN EN ISO 9000:2005. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, s

11 Norma ISO 9000 ISO International Organization for Standardization je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Jde o světovou federaci národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Byla založena 23. února ISO vydává mezinárodní normy pod stejným označením ISO. Normy ISO 9000 patří k nejvíce známým a úspěšným standardům a staly se respektovanou mezinárodní referencí pro požadavky trhu na kvalitu. Jádrem souboru norem jsou čtyři mezinárodní standardy, které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality. Jedná se o tyto normy: ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník ISO 9000:2008 Systémy managementu kvality Požadavky ISO 9000:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu Důvody k zavedení systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9000:2005 jsou odůvodněny následovně: Přístup k systému managementu kvality vede organizace k tomu, aby analyzovaly požadavky zákazníků, aby stanovily procesy, které přispívají k dosažení produktu přijatelného pro zákazníka a aby tyto procesy stále řídily. Systém managementu kvality může poskytnout rámec pro neustálé zlepšování a tím k růstu pravděpodobnosti jiných zainteresovaných stran. Organizaci a jejím zákazníkům poskytuje důvěru, že je tento systém schopen poskytovat produkty, které v plné míře splňují požadavky Národní systémy kvality V České republice není v současné době zaveden specifický systém řízení kvality zaměřený pouze na služby v gastronomické oblasti. Kvalitu však významně ovlivňují normy pokrývající problematiku managementu řízení kvality bezpečnosti a zdraví. V ČR však existuje systém, který řeší jeden z aspektů kvality služeb v sektoru gastronomie a cateringu, konkrétně bezpečnost a nezávadnost. Tento systém se nazývá HACCP (Hazard 5 ČSN EN ISO 9000:2005. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, s

12 Analysis Critical Control Points), do českého jazyka překládáno jako Analýza nebezpečí pomocí kritických kontrolních bodů. Tento systém je dán legislativou ČR a je povinný. Zavedení HACCP ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, které je v české legislativě zakotveno ve Vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných novelizované Vyhláškou č. 602/2006 Sb. Systém HACCP se začal v ČR ve větším měřítku zavádět od roku 1996, a to v mlékárenském, drůbežářském a masném průmyslu. Postupně povinnost zavést HACCP přešla na všechny výrobce a prodejce potravin a pokrmů. Ze zákona č. 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek, ukládá, mimo jiné, všem výrobcům potravin určit ve výrobním procesu technologické úseky, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným vyhláškou, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. Dle vyhlášky MZe č. 147/1998 Sb. musí mít každý výrobce potravin zavedený a ověřený systém kritických bodů. Pokud se ještě jednou vrátíme k normám ISO, je potřeba zmínit, že v České republice je národním zástupcem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Tento úřad byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a spadá do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavní činností ÚNMZ je zabezpečovat úkoly, které vyplývají ze zákonů ČR upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví včetně úkolů z oblasti technických předpisů a norem, které jsou uplatňovány v rámci členství České republiky v Evropské unii. České technické normy, jejich tvorbu a vydávání, zajišťuje od roku Národní politika kvality Národní politika kvality (NPK) je souhrn metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy, přijaté usnesením vlády ČR č. 458 ze dne Cílem programu Národní politiky kvality je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, 12

13 zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality je Rada kvality České republiky. 6 V současné době v ČR platí Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let Dodržování a měření standardů kvality služeb v oblasti gastronomie Dodržování standardů kvality, jejich zdokonalování a splnění všech podmínek k provozu gastronomického zařízení je prvním krokem ke spokojenosti zákazníka, dobrému jménu firmy a k přílivu nových klientů. V praxi je kvalita služeb v gastronomickém prostředí ovlivňována zejména mezinárodními normy ISO. Organizace musí shromažďovat a analyzovat vhodné údaje, aby získala informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky na produkt a trendech. Systém kvality musí být neustále zlepšován. Protože v ČR neexistuje systém řízení kvality zaměřený na oblast gastronomického provozu, měření dodržování těchto standardů může být prováděno formou souhrnu otázek. Seznam otázek, které se zaměřují na stanovená kritéria pro hodnocení daného gastronomického provozu. Tyto otázky se zpravidla týkají zařízení, čistoty, prostředí, kvality jídel, nabídka jídel a v neposlední řadě také obsluhujícího personálu. V části Příloha č. 1 této práce je uveden vzorový dotazník se zaměřením na spokojenost klientů letecké společnosti Travel Service, a. s Mezinárodní systémy kvality Mezinárodní systémy kvality se všeobecně opírají o dva základní pilíře, kterými jsou metoda komplexního řízení kvality TQM (Total Quality Management) a systém managementu kvality QMS (Quality Management Systém). Oba tyto systémy vycházejí z filozofie, že kvalitu výstupů (produktů a služeb) determinuje a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností v organizaci prováděných. Jedním z podstatných ukazatelů dobře fungujícího systému řízení kvality je rostoucí spokojenost a loajalita zákazníků. Pro 6 Národní politika jakosti [online] [cit Dostupné z: 13

14 porozumění pojmu management lze použít definici J. H. Donnellyho Management lze chápat jako proces koordinování činnosti skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací. 7 Principem systému managementu kvality je dodávat výrobky nebo služby v takové kvalitě a cenové relaci, aby zajistily spokojenost všech zúčastněných stran včetně zákazníků Quality Management System Jedná se o jeden z nejpoužívanějších systémů řízení kvality ve světě. Při jeho budování je využíván procesní přístup, což umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb. Při aplikaci procesního přístupu je využívána metoda PDCA (Plan Do Check Act ), která se do českého jazyka překládá také, jako Plánuj Dělej Kontroluj Jednej. Pro zavádění systému QMS je ve většině případů používána norma ISO 9001, která je aplikovatelná na všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Přístup k managementu kvality podle ISO 9001 je založen, jak je již zmíněno výše, na aplikaci PDCA cyklu a dále také na osmi principech, které jsou podstatné pro dobré obchodní vztahy a pokud jsou plně osvojeny a správně aplikovány významně přispívají ke zvýšení výkonnosti organizace a úspěchu v konkurenčním prostředí. Těchto osm principů je definováno jako: 1. Zaměření na zákazníka 2. Vůdcovství 3. Zapojení zaměstnanců 4. Procesní přístup 5. Systémový přístup k managementu 6. Trvalé zlepšování 7. Rozhodování na základě faktů 8. Vzájemně výhodné obchodní vztahy 7 DONNELY, J. H. a J. L. GIBSON Management. Praha: Grada, s

15 Total Quality Management TQM neboli metoda komplexního řízení kvality se do českého jazyka zpravidla nepřekládá a spíše se používá této zkratky. Jde o velmi komplexní metodu řízení, která klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích organizace. Existuje celá řada výkladu systému TQM a dají se odvodit od jednotlivých anglických slov této zkratky. O úplném zapojení všech pracovníků podniku hovoří slovo total. O pojetí principů kvality v celém podniku pojednává slovo quality. A význam slova management hovoří o tom, že principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi manažerskými funkcemi. Dle ISO je TQM definován následovně: TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený na zapojení všech jejich členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnost pro všechny členy organizace i pro společnost. 8 Počátky zrození systému TQM se datují v 50. letech v USA, vetší uplatnění však našel systém později v Japonsku. V Evropě existuje Evropská nadace pro řízení kvality EFQM (European Foundation for Quality Management), která uděluje firmám hodnocení, protože systémy koncepce TQM se necertifikují Hazard Analysis Critical Control Points HACCP Zdravotní nezávadnost je základním požadavkem, který musí být splněn u všech potravin, které se uvádějí na trh. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), do českého jazyka překládán jako Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě, je jedním z klíčových nástrojů jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Základním principem analýzy je provedení vyhodnocení nebezpečných bodů, jejich určení, stanovení znaků a kritických mezí v těchto bodech, vymezení systému sledování kritických bodů, stanovení nápravných opatření, zavedení ověřovacích postupů a vedení příslušné dokumentace. Systém byl poprvé zaveden v USA v roce 1974 a sloužil jako systém preventivního opatření zajišťujících spolehlivou produkci potravin pro kosmonauty v programu NASA. Později se rozšířil i do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin ICMSF doporučila pro kontrolu mikrobiologických 8 Total Quality Management TQM [online] [cit Dostupné z: https://managementmania.com/cs/total-quality-management 15

16 rizik v potravinářském průmyslu. Na zasedání komise Codex Alimentarius (Potravní kodex) v roce 1993 byl systém HACCP celosvětově uznán schválením dokumentace Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi a stal se základem pro směrnici regulující systém HACCP v rámci Evropské unie. 9 Kritické body představují místa, ve kterých se skrývá největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin. Systém HACCP stojí právě na znalostech kritických kontrolních bodů, tzn. bodů, kde je největší pravděpodobnost kontaminace potravního řetězce. Jedná se hlavně o mikrobiologické, chemické a fyzikální kontaminace. Kritické body jsou proto monitorovány a stávají se nejdůležitějším kontrolním místem, ve kterém jde hlavně o preventivní přístup, jímž by se mělo zamezit tomu, aby závadná potravina vůbec vznikla. Systém HACCP by se měl stát přirozenou součástí manažerského systému všech zařízení, kde se pracuje s potravinami. Zavedením systému se zachová kvalita a zdravotní nezávadnost, minimalizují se výrobní ztráty a uspoří se náklady, jasně se definuje kontrolní systém, splní se zákonná povinnost a především se vyzdvihne image podniku, která přitáhne zákazníky HACCP v letecké dopravě Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin, tedy i v případě leteckých společností a jejich cateringových dodavatelů. Pro rozvoj efektivního plánu HACCP jsou potřeba specifické znalosti, odbornost a odpovídající produkt. Toto je možné zajistit sestavením multi disciplinárního týmu, který bude zahrnovat členy z různých úseků letecké společnosti, jako např. plánování letů, posádky letadel, výroba a provoz. Rozsah plánů HACCP by měl určit, která část potravinového řetězce je zapojena, hrozící nebezpečí a návrhy jeho řešení. Vždy je potřeba vypracovat popis skupin výrobků a k tomu příslušné procesy jako je manipulace, balení, skladování a distribuce. Aplikace zásad systému HACCP v letectví sestává z úkolů uvedených ve sbírce mezinárodně uznávaných standardů, praktických postupů, směrnic a dalších doporučení, vztahující se k bezpečnosti potravin, Codex Alimentarius. Letecké společnosti a jejich dodavatelé cateringu musí prokázat dodržování principů systému HACCP dle dokumentu Codex Alimentarius CAC/RCP , Rev HACCP [online] [cit Dostupné z: 16

17 Hlavními principy této dokumentace jsou: 1. Provedení analýzy rizik určení rizika pro bezpečnost potravin a stanovení preventivního opatření pro řízení těchto rizik. Ohrožení bezpečnosti potravin mohou ovlivnit biologické, chemické nebo fyzikální vlastnosti a způsobit riziko potravin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu. 2. Stanovení kritických kontrolních bodů při procesu se kontroluje výroba potravin a při časném zjištění nebezpečí se provede prevence, vyloučení nebo snížení na přijatelnou úroveň. 3. Stanovení kritických mezí pro každý kritický kontrolní bod kritickou mezí je myšlena maximální nebo minimální hodnota, která musí být kontrolována. 4. Vymezení systému sledování v kritických bodech sledování neboli monitorování je nezbytné pro zajištění procesu kontroly každého kritického kontrolního bodu. 5. Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod jedná se o opatření, která jsou přijata, pokud sledování ukazuje odchylky od stanovené kritické meze. 6. Zavedení ověřovacích postupů jedná se o ověření aplikace metod, postupů, testů a dalších hodnocení za účelem ověření HACCP plánu. 7. Zavedení evidence a dokumentace záznamy dokumentující dodržování všech předešlých bodů CITELLUS Mezinárodní systémy kvality HACCP [online] [cit Dostupné z: 17

18 Analytická část 2 Gastronomické služby v letecké dopravě Občerstvení na palubě letadel se stalo neoddělitelnou součástí každého letu. Historie takovýchto služeb sahá až do roku 1927, kdy letecká společnost Imperial Airways, předchůdce dnešních British Airways, zahájila službu občerstvení během letu. Stalo se tak na lince z Londýna do Paříže. Tento let znamenal doslova revoluci v osobní letecké přepravě a ve službách poskytovaných cestujícím během letu. V letadle byl pasažérům k dispozici pouze jeden steward a, ve srovnání s dnešní dobou, si musel vystačit s poměrně malým a omezeným počtem nabízených prostředků. Tehdejší servis občerstvení byl omezen pouze na minerální a perlivou vodu, pivo a láhev whisky. K jídlu byly servírovány pouze sušenky a malé sendviče. V dnešní době naprosto nepostradatelná součást každého letu, káva a čaj, byla servírována pomocí termosek s ohřátou vodou. Po téměř 87 letech si takovéto omezené služby dokáže představit jen málokdo z těch, kteří již poznal cateringové služby, které jsou nabízené světovými leteckými společnostmi. Moderní letadla jsou vybavena veškerým příslušenstvím umožňující přípravu a servírování těch nejlepších a nejkvalitnějších pokrmů. Jako vzor pro názorný popis gastronomických služeb na palubách letadel v této práci jsem si vybrala leteckou společnost Travel Service a.s. Odbytovým střediskem jsou právě paluby letadel, palubní průvodčí představují personál, který pečuje o pohodlí zákazníků a poskytuje gastronomické služby. Za zákazníka jsou považováni cestující využívající těchto služeb. V neposlední řadě nejsou opomenutí ani cateringoví dodavatelé Letecká společnost Travel Service a. s. Společnost Travel Service a. s. je největší soukromou leteckou společností v České republice. Vznikla v roce 1997 a od té doby se významně podílí nejen na tuzemském trhu. Od svého vzniku se výrazně rozrostla a dnes působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Švýcarku a Kanárských ostrovech. Letecká společnost Travel Service a. s. se zaměřuje především na charterovou přepravu, avšak pod obchodní značkou SmartWings provozuje od roku 2004 též pravidelné lety a od roku 2007 privátní aerotaxi kategorie Business Jet. Klientela na charterových letech je tvořena především 18

19 zákazníky tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří, nezřídka však jejích služeb využívají i společnosti zvučných jmen a je též přepravcem např. české fotbalové reprezentace nebo hokejového klubu Lev Praha. V roce 2013 přepravila 4,3 milionů cestujících, z toho 1,2 milionu na pravidelných linkách pod obchodní značkou SmartWings a její letadla přistávají na více jak 300 letištích 4 kontinentů. Na konci roku 2013 oznámil Travel Service dohodu o koupi třetiny Českých aerolinií, což ještě více posílí a upevní jeho výsadní postavení na českém trhu Charterové lety V první řadě je potřeba vůbec definovat, co charterový let znamená. Z anglického slova charter pronajmout, lze odvodit, že jde o lety, které jsou uskutečňované nepravidelně podle požadavků nájemce, v tomto případě cestovních kanceláří. Uzavírá se tak smlouva o realizaci pronájmu, kdy objednavatel zpravidla využívá celkovou kapacitu letadla. Pokud se stane, že zůstane volný určitý počet letenek, cestovní kancelář je následně uvolní do prodeje. Objednavatelé takovýchto letů využívají k přepravě velkých skupin lidí, např. turistů na dovolenou. Výhodou charterových spojů je nízká cena, na druhou stranu si právě objednavatel sám stanoví datum a čas odletu. Rovněž také zadává požadavky na služby poskytované během letu a na služby související s odbavením cestujících. Tyto služby jsou pak zakotveny v přepravních podmínkách. Standardně je v charterových letenkách zahrnuta přeprava zavazadel zapsaných a kabinových, dětské kočárky a samozřejmostí je občerstvení během letu. Jak již bylo zmíněno výše, objednavatelem může být objednán let za velmi specifických podmínek. Jedná li se například o let pro Českou olympijskou výpravu, kdy kromě sportovních reprezentantů je třeba do destinace dopravit také sportovní náčiní, tak v ceně takovéto letenky bude zahrnuta i přeprava těchto zavazadel. Tyto zavazadla pak budou přepravována za zvláštních podmínek, a sice jako nadměrná zavazadla. Velmi podobné podmínky jsou, co se týká objednávky občerstvení podávané za letu. Cestovní kanceláře mají možnost výběru občerstvení dle aktuálního cateringového katalogu, který má k dispozici od letecké společnosti. V praxi to znamená, že vybere občerstvení, které se nejlépe hodí k předpokládané délce letu, denní nebo noční době, ve které je let operován a samozřejmě ke skladbě cestujících. Příkladem mohou být lety společnosti Travel Service a. s. do Izraele, kdy je objednáno tamními cestovními kancelářemi pouze vegetariánské jídlo a na zvláštní objednávku klienta také 19

20 kosher meal. 11 Letecká společnost Travel Service a. s. provozuje charterové lety jak v letní, tak i v zimní sezóně. Na internetových stránkách uvádí: Moderní letadla Travel Service směřují během letních měsíců do desítek destinací a letovisek ve Středomoří a během zimního letového řádu do Thajska, Spojených Arabských Emirátů a do oblíbených oblastí Karibiku Pravidelné lety SmartWings Letecká společnost Travel Service a. s. provozuje pod obchodní značkou SmartWings také pravidelnou, nízkonákladovou dopravu. Jedná se o jedinou nízkonákladovou společnost v České republice, fungující již od roku Filozofie společnosti spočívá hlavně v tom, dopravit cestující z bodu A do bodu B, za přijatelně nízké ceny a při dodržení všech bezpečnostních standardů. Nízkonákladové lety se od těch charterových liší hlavně ve službách, které jsou v ceně jednotlivých letenek. Zatím co v charterových letenkách má cestující tak zvaně all in one 13, u těch nízkonákladových nikoliv, což je dáno právě nízkou cenou. Pro cestující se společností SmartWings je v ceně letenky zahrnuto odbavení zapsaného zavazadla do 15kg, kabinového zavazadla do 5kg a na vybraných linkách též občerstvení zdarma. Tímto se SmartWings odlišuje od ostatních nízkonákladových leteckých společností, které tyto služby nenabízejí a naopak je mají zpoplatněné. Další nespornou výhodou, kterou se společnost liší od ostatních leteckých dopravců je skutečnost, že letadla SmartWings přistávají na hlavních letištích, nikoliv na tzv. druhořadých letištích, které jsou mnohdy hůře dostupné z centra měst. V současné chvíli léta společnost SmartWings do více jak 30, především evropských, destinací a využívá ke svým odletům nejen letiště v Praze, ale také v Brně a Ostravě Soukromé lety Business Jet Nečekáte na letadlo, letadlo čeká na Vás, to je hlavní motto privátních letů aerotaxi kategorie Business Jet, které rozšířilo portfolio služeb leteckého dopravce Travel Service a. s. v roce Pro tyto služby společnost využívá tři moderní proudové letouny Cessna model 680 Citation Sovereign, které jsou běžně určeny pro přepravu až 9 cestujících 11 Kosher meal je pokrm připravený v souladu s židovskými dietními právy 12 TRAVEL SERVICE a. s. [online] [cit Dostupné z: 13 All in one v překladu znamená vše v jednom 20

Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě

Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě Bakalářská práce Simona Révaiová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra Cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb KHS Kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS Kraje Vysočina, na následujících

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

Sales meeting nové tarifní balíčky od 1/12/2016. Zpracoval: Ota Zima, Country Sales Manager CZ

Sales meeting nové tarifní balíčky od 1/12/2016. Zpracoval: Ota Zima, Country Sales Manager CZ Sales meeting nové tarifní balíčky od 1/12/2016 Zpracoval: Ota Zima, Country Sales Manager CZ 31. 10. 2016 Destinace v síti Českých aerolinií 2 Cestovní komfort na palubách ČSA 1x Airbus A330-300 24 J

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Veronika Černá Ing. Lukáš Polanecký Mgr. Hana Bartošová Co je HACCP?

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CESTA KVALITY rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.46/02.0029 MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Ing. Alena Fürstová 1 poznámka ORGANIZACE

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Dětské menu v letadle

Dětské menu v letadle Poslední aktualizace: 28.06.2017 Dětské menu v letadle Mnohé letecké společnosti nabízejí menu pro cestující se zvláštními potřebami. Můžeme si proto objednat zdravé a chutné jídlo bez lepku, laktózy,

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb

Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb Tento materiál slouží jako pomůcka pro zatřídění činností ů pro účely postupného náběhu evidence

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL

ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL Úvod Provozování stravovacích služeb, výroba potravin a jejich uvádění do oběhu patří mezi činnosti epidemiologicky

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení 2013 - vyhodnocení 1 Obsah dokumentu Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...5 2. Vypravené

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý)

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Z hlediska hygienické legislativy a potravinového práva platí v nemocničním stravování stejné předpisy, jako v jakékoliv jiné provozovně, poskytující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a. s. Vyhodnocení za rok vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a. s. Vyhodnocení za rok vyhodnocení Standardy kvality společnosti RegioJet, a. s. 2015 vyhodnocení 1 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU... 2 ÚVOD... 3 PŘEHLED KARET STANDARDŮ KVALITY... 4 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STANDARDŮ KVALITY...

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Ambientní média Českých aerolinií

Ambientní média Českých aerolinií Ambientní média Českých aerolinií Profil našeho cestujícího Pohlaví pasažéru ČSA (v %) Ženy 54% Muži 46% Věkové složení pasažéru (v %) 15 24 25 34 35 44 45 54 55+ 13% 33% 26% 17% 11% 1 276 2 Letouny používané

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Test gastronomické služby v dopravních prostředcích. Obsluha ve vlacích, v letadle, na lodi a v autobuse. Zjištění vědomostí žáků a procvičování učiva

Test gastronomické služby v dopravních prostředcích. Obsluha ve vlacích, v letadle, na lodi a v autobuse. Zjištění vědomostí žáků a procvičování učiva Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST60 Číslo materiálu 60

Více

HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ

HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ Studijní materiál k elektronickému kurzu Autor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D. Copyright Jidelny.cz Rok vydání 2016 Studijní materiál vydala společnost Jídelny.cz,

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání.

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání. Strana 1 z 10 34.ZŠ PLZEN 34.ZŠ Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení v oblasti bezpečnosti pokrmů (správná praxe a "plný" systém kritických bodů - HACCP). Naše hodnocení vychází pouze z

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP

Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP 1. Úvodní

Více

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám?

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám? KRITICKÉ BODY Od 1. 5. 2005 je povinností provozovatelů potravinářských podniků mít zavedený systém kritických bodů. Současně musí být do tohoto data ověřeno správné fungování tohoto systému. Tato povinnost

Více