Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě"

Transkript

1 Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě Bakalářská práce Simona Révaiová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra Cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor's Dissertation The quality of catering services in air transport Simona Révaiová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism destination managemet Major: Tourism destination management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Simona Révaiová V Příbrami

4 Abstrakt RÉVAIOVÁ, Simona. Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě. *Bakalářská práce+ Vysoká škola hotelová, Praha: Celkový počet stran: 43 Letecká společnost Travel Service a. s. a její gastronomický provoz jsou představiteli spojení služby s produktem. Cílem této práce je zhodnocení nabízených gastronomických služeb letecké společnosti Travel Service a. s. Pro zhodnocení kvality je zpracována analýza gastronomického provozu s přihlédnutím na rozdělení cestovních tříd na ekonomickou a business a na nízkonákladových linkách SmartWings, která zahrnuje také aplikaci a dodržování Analýzy nebezpečí kritických kontrolních bodů. S ohledem na množství stížností a reklamací od cestujících je možné říci, že kvalita gastronomických služeb na palubách letadel společnosti Travel Service a. s. je vyhovující. Je však potřeba zlepšit vnitropodnikovou kontrolu kvality přímo na palubách letadel. Klíčová slova: catering, gastronomické služby, HACCP, kvalita, servis občerstvení Abstract Air company Travel Service Inc. and it s gastronomic facility are representative of combination services with product. The aim of this work is evaluate the quality of gastronomic services offered by air company Travel Service Inc. To evaluate the quality an analysis of gastronomic facility has been made with focus on distribution of travel class into economy and business and also with focus on low cost air company SmartWings. This analysis includes compliance with Hazard Analysis Critical Control Points. With regard to the number of complaints and claims from passengers is possible to say that the quality of catering services on board of Travel Service aircraft is satisfactory. However there is need to improve in house quality control directly on board of aircrafts. Keywords: catering, gastronomic service, HACCP, quality, service of refreshment

5 Obsah Úvod... 7 Teoretická část Kvalita služeb Vymezení základních pojmů Systém řízení kvality Norma ISO Národní systémy kvality Národní politika kvality Dodržování standardů kvality a jejich měření Mezinárodní systémy kvality Quality Management System Total Quality Management Hazard Analysis Critical Control Points HACCP v letecké dopravě Analytická část Gastronomické služby v letecké dopravě Letecká společnost Travel Service a.s Charterové lety Pravidelné lety SmartWings Soukromé lety Business Jet Dodavatelé služeb a cateringu Travel Service a. s Czech Airlines Handling Alpha Flight a.s Historie gastronomických služeb v letecké dopravě Cateringové služby letecké společnosti Travel Service a. s Servis občerstvení na charterových letech pro ekonomickou třídu Servis občerstvení na charterových letech pro business třídu Servis občerstvení na pravidelných linkách SmartWings Systém HACCP u letecké společnosti Travel Service a. s Systém HACCP pro zchlazené pokrmy... 28

6 2.5.2 Systém HACCP pro studené pokrmy Systém HACCP při zpožděném letu Kvalita cateringu u světových společností Letecká společnost Emirates Cestující Travel Service a.s Návrhová část Zhodnocení kvality gastronomických služeb v letecké dopravě Návrhy a doporučení Závěr Literatura Přílohy

7 Úvod Pojem kvalita je velmi těžké jednoznačně definovat. Každý jednotlivec si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Pro někoho je to nové auto, pro druhého služba splňující všechna očekávání. Kvalita je schopnost produktu či služby uspokojovat potřeby a očekávání zákazníka. V dnešní době se tento pojem neskloňuje pouze v souvislosti s průmyslem a produktem, ale také s poskytováním služeb. Kvalita je v současnosti rozhodujícím prostředkem úspěšnosti, ale také konkurenceschopnosti podniku na domácím i mezinárodním trhu. Pokud se podnik kvalitou svých produktů zabývá, zvyšuje tak tím svou důvěryhodnost a zároveň upevňuje svou pozici na trhu. Spokojenost zákazníka by měla být na prvním místě, protože takový zákazník se nejenom rád vrátí, ale doporučí tyto služby i produkt, se kterým byl spokojen, ostatním. Kvalita služeb v oblasti gastronomie a cateringu přímo determinuje ekonomický úspěch a konkurenceschopnost celého oboru a jeho jednotlivých podnikatelských subjektů. Přístup ke kvalitě v oblasti gastronomie musí být tedy založen na respektování základních principů a atributů moderních manažerských systémů. Díky tomu pak bude zařízení schopno dodávat kvalitní službu včas, dle očekávání zákazníka a zároveň, díky efektivnímu řízení organizace, ušetřit část svých nákladů. Neméně důležitou roli ve vnímání kvality jsou zaměstnanci a jejich služby, které zákazníkům poskytují. Ti v očích koncových spotřebitelů reprezentují hlavní ukazatel kvality. Důležité tedy je, aby své povinnosti plnili včas, přesně a se zákazníkem jednali vždy slušně a efektivně. V důsledku je totiž zákazník ochoten přehlédnout některé materiální nedostatky či poruchy v zařízení, nicméně většinou nikdy není ochoten odpustit nepříjemné chování personálu, obzvlášť když mu není nápomocen v řešení jeho problému. V ČR se kvalita gastronomických služeb měří mezinárodním systémem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) neboli systém Analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Je to jeden z klíčových nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Pro bakalářskou práci jsem si vybrala kvalitu gastronomických služeb v letecké dopravě, aplikovanou na leteckou společnost Travel Service, a. s. Cílem práce je zhodnotit kvalitu nabízených služeb v oblasti gastronomie, případně navrhnout postupy pro její zvýšení. Cestující většinou nevyužívají letecké dopravy 7

8 z důvodu získávání gastronomických a zážitků. Jde však o službu, která je ve své podstatě cestujícími hodnocena a to nejen způsobem přípravy, servírováním, ale také přístupem palubního personálu a přispívá k celkovému hodnocení letecké společnosti klienty. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy, jako jsou kvalita služeb, služba, gastronomie, gastronomické služby a catering. Dále jsou v této části zahrnuty systémy kvality a to jak na úrovni národní, ale také mezinárodní. Analytická část se zabývá analýzou gastronomického provozu, kterou jsem se rozhodla aplikovat na leteckou společnost Travel Service, a.s. a jejího cateringového partnera Alpha Flight, a.s. Rozbor nabízených služeb se prolíná s historií gastronomických služeb v letecké dopravě všeobecně, nejen u leteckého dopravce Travel Service, a. s. Analýza poskytovaných služeb spočívá v posouzení gastronomických služeb na palubách letadel s přihlédnutím k rozdělení služeb na servis poskytovaný v ekonomické cestovní třídě a cestovní třídě business a v neposlední řadě také na nízkonákladových linkách společnosti Smartwings, létajících pod hlavičkou společnosti Travel Service, a.s. Pro hodnocení takto poskytovaných služeb je nejdůležitější pohled zákazníka, cestujícího. Princip syntézy je využit při hodnocení poskytovaných služeb z pohledu cestujícího, a to v rámci řešení stížností a reklamací. V třetí, návrhové části, se uvádí zhodnocení provedené analýzy poskytovaných služeb a návrh postupů pro pravidelnou kontrolní činnost společnosti ve vztahu ke kvalitě a jejím udržení, případně zlepšení. Návrhy a doporučení by měli vést k dalšímu pozitivnímu vývoji letecké společnosti Travel Service, a.s. Při zpracování analýzy je použitá analyticko syntetická metoda, kterou je možno využít pro sledování a řízení systému kvality v praxi a to z důvodu chybějícího systému řízení kvality v ČR, který by byl zaměřen pouze na služby poskytované v oblasti gastronomie. Metoda použitá v této práci se opírá o souhrn otázek, který ukazuje způsob, jak je možno provádět měření kvality služeb v oblasti gastronomie. Ke zpracování této bakalářské práce jsem využila především poznatky z vlastní pracovní praxe. Dále pak informace z vnitropodnikových zdrojů letecké společnosti Travel Service, a. s. a cateringového dodavatele Alpha Flight, a.s a učební materiály, které jsou uvedeny v části Literatura. 8

9 Teoretická část 1 Kvalita služeb Pro bakalářskou práci s názvem Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě je potřeba definovat základní pojmy, jako jsou služba, kvalita, gastronomie a gastronomický provoz. Všeobecně lze pojem služba definovat jako činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek. Služba má své charakteristické vlastnosti, jako jsou neskladovatelnost, nedělitelnost, nehmotnost, proměnlivost a nemožnost vlastnictví, které ji odlišují od výrobku či zboží Vymezení základních pojmů Kvalita nebo též jakost je pojem pro zpravidla kladné vlastnosti výrobku nebo služby. V případě kvality služeb se jedná o schopnosti konkrétní služby naplnit a uspokojit očekávání zákazníka. Je to tedy právě zákazník, který rozhoduje o kvalitě poskytované služby a to na základě užitku, který mu služba přinesla. Faktorů, které ovlivňují potřeby, požadavky a očekávání zákazníka je mnoho. Jedná se hlavně o dostupnost, pružnost, spolehlivost, odbornost a kvalitu prostředí. Z pohledu poskytovatele služeb jsou základní faktory pro členění zákazníka zejména věk, pohlaví, vzdělání, postavení ve společnosti. Na gastronomii se můžeme podívat v širším pojetí jako na nauku o vztahu kultury a potravy. V tom užším pojetí jde o kuchařské nebo kulinářské umění. Nejde však jen o umění přípravy jídel, ale také o jejich konzumaci. Gastronomické služby a jejich kvalitu lze definovat dle B. Zimákové Gastronomické služby jsou souborem kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné služby (servis), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Nelze ji skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech se příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). 1 Catering je specifická služba zákazníkům. Většinou jde o služby gastronomického charakteru, které je možno realizovat na libovolném místě v libovolném čase. Jedná se 1 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s. 11 9

10 tedy o zajišťování gastronomických služeb přímo v sídlech společnosti, u zákazníka doma nebo také při přepravě cestujících autobusem, vlakem či letadlem. Takovýto catering mohou zajišťovat samotné hotely, gastronomické podniky a především společnosti specializující se na tuto činnost. Podle P. Burešové a B. Zimákové V současném pojetí znamená catering obchodní činnost gastronomických zařízení, která spočívá v zajišťování občerstvení mimo své odbytové prostory (podnik, restauraci). 2 Gastronomické služby nebo také stravovací služby lze definovat také dle J. Beránka Stravovací službou je výroba, příprava a rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozování hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou službu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. Pokrmem se rozumí potravina, včetně nápoje, kuchyňsky upravena studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby. Stravovací službu může poskytovat osoba, která ji provozuje pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a další vybavení Systém řízení kvality Systém managementu kvality (QMS Quality management system) je sbírka podnikových procesů, která se zaměřuje na dosažení politiky jakosti a cílů jakosti, tedy to, co zákazník chce a potřebuje. Pokud má podnik systém řízení kvality, který funguje, zvyšuje tak tím svou důvěryhodnost a zároveň posiluje svou pozici na trhu. Podle normy ČSN EN ISO 9000:2005 je pojem řízení kvality definován jako: část managementu kvality zaměřená na plnění požadavku na kvality přičemž pojem management kvality charakterizuje jako koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality. 4 2 BUREŠOVÁ, P. a B. ZIMÁKOVÁ Gastronomické služby - servis. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s BERÁNEK, J Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: MAG Consulting, s ČSN EN ISO 9000:2005. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, s

11 Norma ISO 9000 ISO International Organization for Standardization je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Jde o světovou federaci národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Byla založena 23. února ISO vydává mezinárodní normy pod stejným označením ISO. Normy ISO 9000 patří k nejvíce známým a úspěšným standardům a staly se respektovanou mezinárodní referencí pro požadavky trhu na kvalitu. Jádrem souboru norem jsou čtyři mezinárodní standardy, které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality. Jedná se o tyto normy: ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník ISO 9000:2008 Systémy managementu kvality Požadavky ISO 9000:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu Důvody k zavedení systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9000:2005 jsou odůvodněny následovně: Přístup k systému managementu kvality vede organizace k tomu, aby analyzovaly požadavky zákazníků, aby stanovily procesy, které přispívají k dosažení produktu přijatelného pro zákazníka a aby tyto procesy stále řídily. Systém managementu kvality může poskytnout rámec pro neustálé zlepšování a tím k růstu pravděpodobnosti jiných zainteresovaných stran. Organizaci a jejím zákazníkům poskytuje důvěru, že je tento systém schopen poskytovat produkty, které v plné míře splňují požadavky Národní systémy kvality V České republice není v současné době zaveden specifický systém řízení kvality zaměřený pouze na služby v gastronomické oblasti. Kvalitu však významně ovlivňují normy pokrývající problematiku managementu řízení kvality bezpečnosti a zdraví. V ČR však existuje systém, který řeší jeden z aspektů kvality služeb v sektoru gastronomie a cateringu, konkrétně bezpečnost a nezávadnost. Tento systém se nazývá HACCP (Hazard 5 ČSN EN ISO 9000:2005. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, s

12 Analysis Critical Control Points), do českého jazyka překládáno jako Analýza nebezpečí pomocí kritických kontrolních bodů. Tento systém je dán legislativou ČR a je povinný. Zavedení HACCP ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, které je v české legislativě zakotveno ve Vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných novelizované Vyhláškou č. 602/2006 Sb. Systém HACCP se začal v ČR ve větším měřítku zavádět od roku 1996, a to v mlékárenském, drůbežářském a masném průmyslu. Postupně povinnost zavést HACCP přešla na všechny výrobce a prodejce potravin a pokrmů. Ze zákona č. 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek, ukládá, mimo jiné, všem výrobcům potravin určit ve výrobním procesu technologické úseky, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným vyhláškou, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. Dle vyhlášky MZe č. 147/1998 Sb. musí mít každý výrobce potravin zavedený a ověřený systém kritických bodů. Pokud se ještě jednou vrátíme k normám ISO, je potřeba zmínit, že v České republice je národním zástupcem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Tento úřad byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a spadá do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavní činností ÚNMZ je zabezpečovat úkoly, které vyplývají ze zákonů ČR upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví včetně úkolů z oblasti technických předpisů a norem, které jsou uplatňovány v rámci členství České republiky v Evropské unii. České technické normy, jejich tvorbu a vydávání, zajišťuje od roku Národní politika kvality Národní politika kvality (NPK) je souhrn metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy, přijaté usnesením vlády ČR č. 458 ze dne Cílem programu Národní politiky kvality je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, 12

13 zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality je Rada kvality České republiky. 6 V současné době v ČR platí Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let Dodržování a měření standardů kvality služeb v oblasti gastronomie Dodržování standardů kvality, jejich zdokonalování a splnění všech podmínek k provozu gastronomického zařízení je prvním krokem ke spokojenosti zákazníka, dobrému jménu firmy a k přílivu nových klientů. V praxi je kvalita služeb v gastronomickém prostředí ovlivňována zejména mezinárodními normy ISO. Organizace musí shromažďovat a analyzovat vhodné údaje, aby získala informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky na produkt a trendech. Systém kvality musí být neustále zlepšován. Protože v ČR neexistuje systém řízení kvality zaměřený na oblast gastronomického provozu, měření dodržování těchto standardů může být prováděno formou souhrnu otázek. Seznam otázek, které se zaměřují na stanovená kritéria pro hodnocení daného gastronomického provozu. Tyto otázky se zpravidla týkají zařízení, čistoty, prostředí, kvality jídel, nabídka jídel a v neposlední řadě také obsluhujícího personálu. V části Příloha č. 1 této práce je uveden vzorový dotazník se zaměřením na spokojenost klientů letecké společnosti Travel Service, a. s Mezinárodní systémy kvality Mezinárodní systémy kvality se všeobecně opírají o dva základní pilíře, kterými jsou metoda komplexního řízení kvality TQM (Total Quality Management) a systém managementu kvality QMS (Quality Management Systém). Oba tyto systémy vycházejí z filozofie, že kvalitu výstupů (produktů a služeb) determinuje a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností v organizaci prováděných. Jedním z podstatných ukazatelů dobře fungujícího systému řízení kvality je rostoucí spokojenost a loajalita zákazníků. Pro 6 Národní politika jakosti [online] [cit Dostupné z: 13

14 porozumění pojmu management lze použít definici J. H. Donnellyho Management lze chápat jako proces koordinování činnosti skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací. 7 Principem systému managementu kvality je dodávat výrobky nebo služby v takové kvalitě a cenové relaci, aby zajistily spokojenost všech zúčastněných stran včetně zákazníků Quality Management System Jedná se o jeden z nejpoužívanějších systémů řízení kvality ve světě. Při jeho budování je využíván procesní přístup, což umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb. Při aplikaci procesního přístupu je využívána metoda PDCA (Plan Do Check Act ), která se do českého jazyka překládá také, jako Plánuj Dělej Kontroluj Jednej. Pro zavádění systému QMS je ve většině případů používána norma ISO 9001, která je aplikovatelná na všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Přístup k managementu kvality podle ISO 9001 je založen, jak je již zmíněno výše, na aplikaci PDCA cyklu a dále také na osmi principech, které jsou podstatné pro dobré obchodní vztahy a pokud jsou plně osvojeny a správně aplikovány významně přispívají ke zvýšení výkonnosti organizace a úspěchu v konkurenčním prostředí. Těchto osm principů je definováno jako: 1. Zaměření na zákazníka 2. Vůdcovství 3. Zapojení zaměstnanců 4. Procesní přístup 5. Systémový přístup k managementu 6. Trvalé zlepšování 7. Rozhodování na základě faktů 8. Vzájemně výhodné obchodní vztahy 7 DONNELY, J. H. a J. L. GIBSON Management. Praha: Grada, s

15 Total Quality Management TQM neboli metoda komplexního řízení kvality se do českého jazyka zpravidla nepřekládá a spíše se používá této zkratky. Jde o velmi komplexní metodu řízení, která klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích organizace. Existuje celá řada výkladu systému TQM a dají se odvodit od jednotlivých anglických slov této zkratky. O úplném zapojení všech pracovníků podniku hovoří slovo total. O pojetí principů kvality v celém podniku pojednává slovo quality. A význam slova management hovoří o tom, že principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi manažerskými funkcemi. Dle ISO je TQM definován následovně: TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený na zapojení všech jejich členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnost pro všechny členy organizace i pro společnost. 8 Počátky zrození systému TQM se datují v 50. letech v USA, vetší uplatnění však našel systém později v Japonsku. V Evropě existuje Evropská nadace pro řízení kvality EFQM (European Foundation for Quality Management), která uděluje firmám hodnocení, protože systémy koncepce TQM se necertifikují Hazard Analysis Critical Control Points HACCP Zdravotní nezávadnost je základním požadavkem, který musí být splněn u všech potravin, které se uvádějí na trh. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), do českého jazyka překládán jako Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě, je jedním z klíčových nástrojů jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Základním principem analýzy je provedení vyhodnocení nebezpečných bodů, jejich určení, stanovení znaků a kritických mezí v těchto bodech, vymezení systému sledování kritických bodů, stanovení nápravných opatření, zavedení ověřovacích postupů a vedení příslušné dokumentace. Systém byl poprvé zaveden v USA v roce 1974 a sloužil jako systém preventivního opatření zajišťujících spolehlivou produkci potravin pro kosmonauty v programu NASA. Později se rozšířil i do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin ICMSF doporučila pro kontrolu mikrobiologických 8 Total Quality Management TQM [online] [cit Dostupné z: https://managementmania.com/cs/total-quality-management 15

16 rizik v potravinářském průmyslu. Na zasedání komise Codex Alimentarius (Potravní kodex) v roce 1993 byl systém HACCP celosvětově uznán schválením dokumentace Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi a stal se základem pro směrnici regulující systém HACCP v rámci Evropské unie. 9 Kritické body představují místa, ve kterých se skrývá největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin. Systém HACCP stojí právě na znalostech kritických kontrolních bodů, tzn. bodů, kde je největší pravděpodobnost kontaminace potravního řetězce. Jedná se hlavně o mikrobiologické, chemické a fyzikální kontaminace. Kritické body jsou proto monitorovány a stávají se nejdůležitějším kontrolním místem, ve kterém jde hlavně o preventivní přístup, jímž by se mělo zamezit tomu, aby závadná potravina vůbec vznikla. Systém HACCP by se měl stát přirozenou součástí manažerského systému všech zařízení, kde se pracuje s potravinami. Zavedením systému se zachová kvalita a zdravotní nezávadnost, minimalizují se výrobní ztráty a uspoří se náklady, jasně se definuje kontrolní systém, splní se zákonná povinnost a především se vyzdvihne image podniku, která přitáhne zákazníky HACCP v letecké dopravě Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin, tedy i v případě leteckých společností a jejich cateringových dodavatelů. Pro rozvoj efektivního plánu HACCP jsou potřeba specifické znalosti, odbornost a odpovídající produkt. Toto je možné zajistit sestavením multi disciplinárního týmu, který bude zahrnovat členy z různých úseků letecké společnosti, jako např. plánování letů, posádky letadel, výroba a provoz. Rozsah plánů HACCP by měl určit, která část potravinového řetězce je zapojena, hrozící nebezpečí a návrhy jeho řešení. Vždy je potřeba vypracovat popis skupin výrobků a k tomu příslušné procesy jako je manipulace, balení, skladování a distribuce. Aplikace zásad systému HACCP v letectví sestává z úkolů uvedených ve sbírce mezinárodně uznávaných standardů, praktických postupů, směrnic a dalších doporučení, vztahující se k bezpečnosti potravin, Codex Alimentarius. Letecké společnosti a jejich dodavatelé cateringu musí prokázat dodržování principů systému HACCP dle dokumentu Codex Alimentarius CAC/RCP , Rev HACCP [online] [cit Dostupné z: 16

17 Hlavními principy této dokumentace jsou: 1. Provedení analýzy rizik určení rizika pro bezpečnost potravin a stanovení preventivního opatření pro řízení těchto rizik. Ohrožení bezpečnosti potravin mohou ovlivnit biologické, chemické nebo fyzikální vlastnosti a způsobit riziko potravin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu. 2. Stanovení kritických kontrolních bodů při procesu se kontroluje výroba potravin a při časném zjištění nebezpečí se provede prevence, vyloučení nebo snížení na přijatelnou úroveň. 3. Stanovení kritických mezí pro každý kritický kontrolní bod kritickou mezí je myšlena maximální nebo minimální hodnota, která musí být kontrolována. 4. Vymezení systému sledování v kritických bodech sledování neboli monitorování je nezbytné pro zajištění procesu kontroly každého kritického kontrolního bodu. 5. Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod jedná se o opatření, která jsou přijata, pokud sledování ukazuje odchylky od stanovené kritické meze. 6. Zavedení ověřovacích postupů jedná se o ověření aplikace metod, postupů, testů a dalších hodnocení za účelem ověření HACCP plánu. 7. Zavedení evidence a dokumentace záznamy dokumentující dodržování všech předešlých bodů CITELLUS Mezinárodní systémy kvality HACCP [online] [cit Dostupné z: 17

18 Analytická část 2 Gastronomické služby v letecké dopravě Občerstvení na palubě letadel se stalo neoddělitelnou součástí každého letu. Historie takovýchto služeb sahá až do roku 1927, kdy letecká společnost Imperial Airways, předchůdce dnešních British Airways, zahájila službu občerstvení během letu. Stalo se tak na lince z Londýna do Paříže. Tento let znamenal doslova revoluci v osobní letecké přepravě a ve službách poskytovaných cestujícím během letu. V letadle byl pasažérům k dispozici pouze jeden steward a, ve srovnání s dnešní dobou, si musel vystačit s poměrně malým a omezeným počtem nabízených prostředků. Tehdejší servis občerstvení byl omezen pouze na minerální a perlivou vodu, pivo a láhev whisky. K jídlu byly servírovány pouze sušenky a malé sendviče. V dnešní době naprosto nepostradatelná součást každého letu, káva a čaj, byla servírována pomocí termosek s ohřátou vodou. Po téměř 87 letech si takovéto omezené služby dokáže představit jen málokdo z těch, kteří již poznal cateringové služby, které jsou nabízené světovými leteckými společnostmi. Moderní letadla jsou vybavena veškerým příslušenstvím umožňující přípravu a servírování těch nejlepších a nejkvalitnějších pokrmů. Jako vzor pro názorný popis gastronomických služeb na palubách letadel v této práci jsem si vybrala leteckou společnost Travel Service a.s. Odbytovým střediskem jsou právě paluby letadel, palubní průvodčí představují personál, který pečuje o pohodlí zákazníků a poskytuje gastronomické služby. Za zákazníka jsou považováni cestující využívající těchto služeb. V neposlední řadě nejsou opomenutí ani cateringoví dodavatelé Letecká společnost Travel Service a. s. Společnost Travel Service a. s. je největší soukromou leteckou společností v České republice. Vznikla v roce 1997 a od té doby se významně podílí nejen na tuzemském trhu. Od svého vzniku se výrazně rozrostla a dnes působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Švýcarku a Kanárských ostrovech. Letecká společnost Travel Service a. s. se zaměřuje především na charterovou přepravu, avšak pod obchodní značkou SmartWings provozuje od roku 2004 též pravidelné lety a od roku 2007 privátní aerotaxi kategorie Business Jet. Klientela na charterových letech je tvořena především 18

19 zákazníky tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří, nezřídka však jejích služeb využívají i společnosti zvučných jmen a je též přepravcem např. české fotbalové reprezentace nebo hokejového klubu Lev Praha. V roce 2013 přepravila 4,3 milionů cestujících, z toho 1,2 milionu na pravidelných linkách pod obchodní značkou SmartWings a její letadla přistávají na více jak 300 letištích 4 kontinentů. Na konci roku 2013 oznámil Travel Service dohodu o koupi třetiny Českých aerolinií, což ještě více posílí a upevní jeho výsadní postavení na českém trhu Charterové lety V první řadě je potřeba vůbec definovat, co charterový let znamená. Z anglického slova charter pronajmout, lze odvodit, že jde o lety, které jsou uskutečňované nepravidelně podle požadavků nájemce, v tomto případě cestovních kanceláří. Uzavírá se tak smlouva o realizaci pronájmu, kdy objednavatel zpravidla využívá celkovou kapacitu letadla. Pokud se stane, že zůstane volný určitý počet letenek, cestovní kancelář je následně uvolní do prodeje. Objednavatelé takovýchto letů využívají k přepravě velkých skupin lidí, např. turistů na dovolenou. Výhodou charterových spojů je nízká cena, na druhou stranu si právě objednavatel sám stanoví datum a čas odletu. Rovněž také zadává požadavky na služby poskytované během letu a na služby související s odbavením cestujících. Tyto služby jsou pak zakotveny v přepravních podmínkách. Standardně je v charterových letenkách zahrnuta přeprava zavazadel zapsaných a kabinových, dětské kočárky a samozřejmostí je občerstvení během letu. Jak již bylo zmíněno výše, objednavatelem může být objednán let za velmi specifických podmínek. Jedná li se například o let pro Českou olympijskou výpravu, kdy kromě sportovních reprezentantů je třeba do destinace dopravit také sportovní náčiní, tak v ceně takovéto letenky bude zahrnuta i přeprava těchto zavazadel. Tyto zavazadla pak budou přepravována za zvláštních podmínek, a sice jako nadměrná zavazadla. Velmi podobné podmínky jsou, co se týká objednávky občerstvení podávané za letu. Cestovní kanceláře mají možnost výběru občerstvení dle aktuálního cateringového katalogu, který má k dispozici od letecké společnosti. V praxi to znamená, že vybere občerstvení, které se nejlépe hodí k předpokládané délce letu, denní nebo noční době, ve které je let operován a samozřejmě ke skladbě cestujících. Příkladem mohou být lety společnosti Travel Service a. s. do Izraele, kdy je objednáno tamními cestovními kancelářemi pouze vegetariánské jídlo a na zvláštní objednávku klienta také 19

20 kosher meal. 11 Letecká společnost Travel Service a. s. provozuje charterové lety jak v letní, tak i v zimní sezóně. Na internetových stránkách uvádí: Moderní letadla Travel Service směřují během letních měsíců do desítek destinací a letovisek ve Středomoří a během zimního letového řádu do Thajska, Spojených Arabských Emirátů a do oblíbených oblastí Karibiku Pravidelné lety SmartWings Letecká společnost Travel Service a. s. provozuje pod obchodní značkou SmartWings také pravidelnou, nízkonákladovou dopravu. Jedná se o jedinou nízkonákladovou společnost v České republice, fungující již od roku Filozofie společnosti spočívá hlavně v tom, dopravit cestující z bodu A do bodu B, za přijatelně nízké ceny a při dodržení všech bezpečnostních standardů. Nízkonákladové lety se od těch charterových liší hlavně ve službách, které jsou v ceně jednotlivých letenek. Zatím co v charterových letenkách má cestující tak zvaně all in one 13, u těch nízkonákladových nikoliv, což je dáno právě nízkou cenou. Pro cestující se společností SmartWings je v ceně letenky zahrnuto odbavení zapsaného zavazadla do 15kg, kabinového zavazadla do 5kg a na vybraných linkách též občerstvení zdarma. Tímto se SmartWings odlišuje od ostatních nízkonákladových leteckých společností, které tyto služby nenabízejí a naopak je mají zpoplatněné. Další nespornou výhodou, kterou se společnost liší od ostatních leteckých dopravců je skutečnost, že letadla SmartWings přistávají na hlavních letištích, nikoliv na tzv. druhořadých letištích, které jsou mnohdy hůře dostupné z centra měst. V současné chvíli léta společnost SmartWings do více jak 30, především evropských, destinací a využívá ke svým odletům nejen letiště v Praze, ale také v Brně a Ostravě Soukromé lety Business Jet Nečekáte na letadlo, letadlo čeká na Vás, to je hlavní motto privátních letů aerotaxi kategorie Business Jet, které rozšířilo portfolio služeb leteckého dopravce Travel Service a. s. v roce Pro tyto služby společnost využívá tři moderní proudové letouny Cessna model 680 Citation Sovereign, které jsou běžně určeny pro přepravu až 9 cestujících 11 Kosher meal je pokrm připravený v souladu s židovskými dietními právy 12 TRAVEL SERVICE a. s. [online] [cit Dostupné z: 13 All in one v překladu znamená vše v jednom 20

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý)

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Z hlediska hygienické legislativy a potravinového práva platí v nemocničním stravování stejné předpisy, jako v jakékoliv jiné provozovně, poskytující

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012)

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 1

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více