agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!"

Transkript

1 1

2 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2

3 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Vlado Ríša, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve vyhnanství, vzhledem k posledním událostem píznak Hledán živý nebo mrtvý zrušen. Rekapitulace: Po svém Agenturou dosud neprošeteném zásahu v supertechnickém svt pv 14MZ (JFK 14: Prokletí legendy II Hra gentleman) se uchýlil do mateské reality, kde se dál skrýval ped Agenturou a ekal na postup ve vyšetování svého pípadu. Soukrom ho kontaktovala agentka specialistka Nikita Bernstein, která ho požádala o pomoc, protože byla svým milencem nakažena ním, co považovala za smrtelnou chorobu. Ve skutenosti šlo o sofistikovanou globální transformaci do lidské obojživelné formy (mise JFK 15: Vk mlok). Ková Nikit Bernstein vyhovl a ilegáln se i s ní pesunul do reality pvodu nákazy (pv 16KF). Pi neúspšné snaze zabránit transformaci agentky specialistky se ukázalo, že do záležitostí svta se vmšuje X-Hawk a katalyzuje velké ekologické zmny. Nikita Bernstein navázala zvláštní psychologické (parapsychologické?) pouto s elementem X-Hawk. Souasn se objevila spekulace, že X-Hawk je mnohoetná entita. Agent JFK pežil a opt se stáhl do ilegality. Podle psycholog se u nj zaíná vyvíjet psychologická paranoia osamlý bojovník. Nebezpený stav. Nutno analyzovat a provit dsledky. Požadavek výslechu agenta Johna Francise Kováe, i posmrtného, trvá. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: 4

5 Tým je rozložen, náhrada za mrtvého Franka Boormana zatím nebyla nalezena. Nikit Bernstein piazen statut nezvstný agent, profesor von Wonder mimo službu. Agent Bytewská pesto zstává ve své pozici a její snaha dát tým dohromady je permanentn monitorována. KILLER Poznámka: materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality. 5

6 1. KAPITOLA 1. Stoupáme?! Ne, klesáme! Padáme! Tyto výkiky se ozvaly jedné tmavé, boulivé noci roku 1917 nad kanálem La Manche z koše pozorovacího balonu nmecké armády. Muži však mluvili anglicky a vítr je hnal k Doverským útesm. voucí vlny byly tak blízko, že kapky vody dolétaly až k nim. Spodek proutného koše obas škrtl o nejvyšší z vln a voda jim omyla nohy až po kolena. Muži na pokyn mohutného, tém dvoumetrového blocha vylezli do sít, jíž byl obalený balon, a nkolika seknutími peali lana upevující k ní koš. Ten s mohutným cáknutím dopadl na rozbouenou hladinu. Na okamžik se z vln vynoil, ale pak zmizel v temnot. Balon vylétl vzhru, jako kdyby ho njaká neznámá síla vystelila k nebesm. Bílé útesy se blížily, muži už je vidli díky bleskm kižujícím oblohu, a jejich hradba v nich vzbuzovala nadji i obavy. 2. John Francis Ková si hovl v houpacím kesle. Bylo vedro a dimenze, kam ho zavál osud vyhnance, mla docela snesitelné podnebí. Po nkolika peripetiích, kdy se ho kdosi z Agentury pokusil zabít, byl poslední pesun opravdu tam, kam ml být. Bytewská peliv dohlédla na to, aby byl JFK uklizen na správné místo. Byl tu klid a Johna to už pomalu zaínalo štvát. Nebyl na tak dlouhé lenošení zvyklý, nicmén keslo na verand bungalovu, láhev ucházející místní tequily, položená vedle nj na podlaze, a jemný vtík, cuchající vlasy, ho pece jen smiovaly s nicnedláním. Na jediné ulici msteka vítr vytváel malé víry. 6

7 Kováv pohled upený do dáli zpozornl v okamžiku, kdy se zpoza obzoru vynoil malý obláek prachu. Tetelící se vzduch mu nedovoloval prozatím rozeznat víc detail. Za chvíli už bylo slyšet dusání lopatoucha, zvíete podobného losovi bez srsti, kterého místní pastevci používali místo koní. Ková pravikou zkontroloval velký šestiraák položený na židlice vedle sebe a levikou si nalil štdrou dávku tequily do otlueného hlinného poháru. Než ji stail vypít, jezdec se piblížil natolik, že ho John poznal. Na tvái se mu rozlil široký úsmv. Bylo jasné, že nud a nicnedlání je konec. Mohutný, svalnatý muž se pidržoval uzdy ponkud delšíma rukama, než bylo obvyklé. Jeho tmavou, opálenou tvá stínil široký klobouk a dlouhé erné vlasy ml stažené do ohonu. Byl hladce oholený. Zarazil klusající zvíe u zábradlí verandy tak prudce, až se lopatouch postavil na zadní. Zdravím t, Vincente, zahlaholil nadšen John Francis Ková a natáhl k jezdci ruku s pohárem štde naplnným tequilou. Který šastný vítr t zahnal do téhle vyprahlé pustiny, kde ani kojoti nedávají dobrou noc, protože mají tak vyprahlo v krku, že jim ani to vytí nejde? To se ale tebe netýká, jak vidím, seskoil z oe Hispánec a omotal uzdu kolem kolíku ve sloupku verandy. Široce se usmál a potásl si s Johnem rukou. Pak obhl zábradlí a vyskoil ti schdky nahoru na verandu jedním skokem. Devná prkna zapraštla. Na takovou váhu to tu není stavné, pejel John pohledem Vegovu svalnatou postavu. Vincent Vega ml na sob stejné obleení jako John: dlouhé, lehké, šedé kalhoty s páskem, na nmž se mu houpalo pouzdro s místní verzí Colta Navyho, bílou košili mu pekrývalo barevné pono, které ho mlo chránit ped prachem. Vincent si nohou pitáhl židli a usedl na ni. Zapraštla pesn tak, jako ped chvílí prkna podlahy. Doufal, že ho udrží a nerozpadne se pod jeho sto deseti kilogramy živé váhy. Teprve nyní pevzal od Johna pohárek a na jeden ráz ho do sebe hodil. Vypoulil oi a rozkašlal se. 7

8 Co to piješ za jed? vydechl a zašilhal, aby se pesvdil, že mu z úst nešlehají plameny. Pak se labužnicky olízl. John se usmál: Dlají to z jednoho zdejšího kaktusu, na chvíli se odmlel, aby Vincentovi dolil, a pak pokraoval. Pedpokládám, žes nepijel na pátelskou návštvu, zmnil téma a oi mu zazáily oekáváním. Ne, to ne, Vega toil pohárem v prstech a pemýšlel, jak to má Johnovi íct. Jsem tu sice z povení Bytewské, ale ona o tom neví a nesmí vdt. S trestanci se nesmí stýkat a už vbec po nich cokoli chtít, doplnil ho John. Vegova tvá ponkud zrudla a sklonil oi k prázdnému kalíšku. John Francis Ková se potuteln usmál a zamíil hrdlem lahve do íše. Vn zvedla Vincentovi náladu. Máš samozejm pravdu, oi ml vážné, poslali m vyešit jeden problém a myslím si, že by bylo vhodné, abys Myslíš si to ty, nebo Bytewská? opáil John. Šéfová pece o tom nesmí vbec vdt, vzpamatoval se Vincent, stejn jako nikdo jiný z Agentury. Takže to ví minimáln plka, co? ušklíbl se Ková a nalil tequilu do menšího pohárku, který se do této chvíle povaloval pod houpacím keslem. Jsem tu naerno. Pepokládám, že se tu nudíš, a tak jsem si myslel, že by t njaká prácika mohla potšit. Docela bys mi mohl pomoct Ková nasadil kamenný obliej a tváil se odmítav. Je mi tu docela dobe. Nic m nehoní a je tady klid. Jediné vzrušení jsme tu mli ped trnácti dny, kdy se Seamu Samparovi splašil lopatouch a probhl jeho žen kuchyní. Rozšlápl pi tom pipravený kolá a Seam od ní dostal takovou nakládaku, že ti dny nemohl jít do hospody. Vincent se rozesmál, až zadrnely malé špinavé okenní tabulky za jeho zády. Tak to jsem pišel práv vas, ekl, když se dochechtal. 8

9 Otel si zpocenou tvá a rozmazal si na ní usazený šedavý prach, takže vypadal jako indián pomalovaný válenými barvami. Kam vyrážíme a kvli emu? zeptal se už vážn JFK. Na jistém trhu se objevilo velké množství hyuaky. A co my s tím? Mám vyrazit do svta, kde je bu pekladišt, nebo pímo zdroj této látky. To se zatím neví. Náš agent, který to ohlásil, se už víc neozval. Naposledy jsme ho lokalizovali nkde poblíž irského Dundalku. Protože to patí do kompetence našeho oddlení, dostala to šéfka na triko John se rozesmál, když si pedstavil barokní postavu své tyicetileté dstojné šéfky, jejíž nejlepší zbraní byl ostrý jazyk, kterým dokázala utít i daleko vyšší šarže. Vincent se zarazil, nebo nechápal, ím se John tak baví. Tak jsem si pedstavil, jak Ljuba soutží o Miss mokré triko chechtal se dál Ková. Ahá, Vega zavel oi a pedstavil si to taky, ale jeho fantazie asi nebyla na takové výši jako Johnova. Vegv lopatouch zadupal kopýtky a vyhodil zadníma nohama. Ková se pestal smát a popadl kolt. Než se Vincent vzpamatoval, zbra v Johnov ruce dvakrát hluboce zadunla a z hlavn vylétl oblak erného koue. Deset krok od uvázaného zvíete se zmítal v prachu medvdovec, místní náhrada za mangustu o velikosti menší dogy, který se tu vyskytoval zídka a velmi rád si pochutnával na mršinách. Co se to dje? Že bys pinesl potíže? ušklíbl se John. Vega ml také zbra v ruce, ale nevystelil z ní. Pomalým pohybem ji zasunul zpt do pouzdra a pehodil poutko, aby nemohla vypadnout. Kdy se budeme pesouvat a odkud? Ková se zvedl z kesla, pešel k zábradlí a popleskal lopatoucha mezi parohy, aby ho zklidnil. Zítra o plnoci nám von Wonder oteve portál, a když pjde všechno dobe, tak nás pesune tam, kam potebujeme. Máš tu ješt jiné obleení? Pro? Johnovo oboí povyjelo vzhru. 9

10 Je tam jaro a válí se. Nemohla by njaká mise být v takovémhle klidném svt, bez klimatických šíleností? vrel Ková, když mizel v bungalovu, aby si zabalil tch pár vcí, které bude potebovat na cestu. Mám ti osedlat lopatoucha? kikl Vincent do tmy bungalovu. Jak je to daleko? Necelých padesát mil. Urit, ale až zítra ráno. 3. Oba muži sedli u malého ohn a ekali na správný okamžik. Slunce ped chvílí zapadlo a z poušt se k nim kradl chlad. Záleží na tom, jestli se náš Einstein, Vega narážel na drobnou postavu a velký nos hlavního technologa Agentury, dostane nenápadn na Moravu. Tam by neml mít problémy s utajením toho, že pesunovat se budeme dva a ne já sám. A navíc odtud Málokdo ví, že jsem tady, pokril rameny JFK. Vyspím se, rozhodl se Vega a natáhl se na vyhátou zem. Máme ješt tyi hodiny as a kdoví, kdy se nám tam podaí odpoinout si v klidu. Než dokonil vtu, spal Ková taky. Dobe vdl, že prvodní jevy otevírání portálu praskání, drobné blesky zjevující se odnikud, hluboké bublání ehosi v okolí ho vas vzbudí. Vždycky trvalo njakou dobu, než se portál podailo ustálit tak, aby jím bylo možné projít v klidu a relativním bezpeí. 4. Carl Maria von Wonder prošel tžkými dvemi, které mly v pípad nutnosti zadržet fantómy, nebo teba i tlakovou vlnu pi obasných explozích. Po stranách krátké chodby stály nádoby s antitenzní pnou. Otepal se, protože pi prchodu jeskynním 10

11 komplexem Macocha míval pocit, že se ze stropu urve balvan a rozmákne ho jako bota mravence. Ani nízká teplota jeskynního komplexu mu nepidávala. Kdykoli do nj vystoupil z Trubky, tedy magnetoplánové podzemní dráhy konící v Macoše, nepíjemn ho mrazilo v zádech. Zhluboka si oddychl, když vstoupil do svého království. Tady se mu nemohlo nic stát, krom toho, že by vybuchl nkterý Mávl rukou a odehnal od sebe nepatiné myšlenky. Kruhovou podlahu sluje tvoily ohromné tverce pokryté lesklou, plazmaticky vodivou fólií. Ve volném prostoru mezi podlahou a stropem se vznášely fialov zbarvené kuleníkové koule. Nkteré mly prmr deset metr a vešel by se do nich i típatrový inžovní dm, jiné byly mravé a pulzovaly. U ovládacích pult postávalo nkolik znudných technik, kteí neekali návštvu svého nejvyššího šéfa. Strnuli a pak nastalo obvyklé hemžení, kdy každý z nich chtl dokázat, že je nejvíce zamstnaným lovkem celého komplexu a že na nm závisí osud lidstva. Jen dva nejzkušenjší se tohoto blázince neúastnili, protože dobe vdli, že von Wonder si neho takového nevšímá. Malý mužík s bledou tváí noní krysy a tkavýma jiskícíma oima, posazenýma u koene masivního nosu, se rozhlédl po sluji a rty mu zkivil nepatrný úsmv. Všechno bylo v poádku, vládl tu chaos, který pro nj ml smysl a ád. Avšak jen pro nj, maximáln ješt pro jednoho i dva další lidi na Zemi. Strop pokrývaly technologické krápníky. Každý z nich ml pes deset metr na výšku a z každého vynívala spletitá soustava asoprostorových výmník a ptimetrová parabolická zrcadla. Mezi nimi chaoticky poletovaly kuleníkové koule. Vyrazil drobnými krky k nebližšímu pultu, u nhož mohl zaít pracovat. S oima upenýma na vybraného asového fantóma zaal tenkými nervními prsty hrát na klaviatue poítae ped sebou. Pohyb nkterých koulí se zrychlil. Zaaly pulzovat a mnily barvy. Technici tiše zírali a ti zkušenjší už mli naplánovanou cestu k nejbližšímu vhodnému úkrytu, kdyby se náhodou nco nepovedlo. 11

12 Von Wonder si jich nevšímal a pln se soustedil na práci. Vybraný fantóm poslal na pesn urené místo a druhý do jeho blízkosti. Sršely blesky, rachotily a drnely voln položené vci. Vzduch byl naplnný ímsi podivným, co znesnadovalo dýchání. Carlova tvá se rozzáila skoro dtským úsmvem. Stiskl poslední klávesu a obrátil se smrem ke koulím. A te se ukáže, jestli jsem ml pravdu, zabruel si pod nos. Tesklo to a vytvoil se dvojitý portál. 5. John Francis Ková se probral v okamžiku, kdy se u skalní stny ozvalo první ostré zapraskání a ve vzduchu zavonl ozón. Vyskoil a popadl batoh. Pak ješt sundal lopatouchovi ohlávku a plácl ho po vyklenutém boku. Vydšené zvíe se rozbhlo pry. Pesn totéž co JFK v té chvíli dlal i Vincent Vega. Ped obma muži se objevil chvjící se portál. Vykali ješt pár okamžik, než se ustálí. Kam jdeme? zeptal se John. Do CERNu, nebo do Macochy? Ani tam, ani tam, íkal jsem, že von Wonder to bude ídit z Macochy, ale slíbil, že vytvoí dvojitý portál, kterým nás dostane rovnou na R , což je naše konená destinace. Tím se zamaskuje, že seš tam se mnou. To je njaká novinka? Jo, pikývl bezstarostn Vega, ale znáš von Wondera. Je to génius. Hm, opáil pochybovan John, nemám rád, když jsem pokusným králíkem. Tak to jsi neml vstupovat do služeb Agentury, ušklíbl se Vincent. Asi jo, ekl Ková rezignovan. Možná je to to, co nás na té práci baví. Konen správná e, uznal Vincent a mávl rukou k portálu. Jdeme! Lepší už to nebude. 12

13 2. KAPITOLA 1. Do hajzlu, procedil John Francis Ková mezi zuby. Jeho první krok v nové dimenzi skonil v ledové kaluži hluboké tak, že mu sahala až nad kotníky. Neudržel rovnováhu, dopadl na všechny tyi a jen díky obratnosti se v ní nevymáchal celý. To se nepovedlo Vincentu Vegovi, který dopadl na záda. Kalná, bahnitá voda vysoko vystíkla a zkropila Johna. Ková vstal a vrhl na Vincenta ošklivý pohled. Bhem okamžiku se však zlost zmnila ve škodolibý úsmv, když vidl, jak Vincentova tvá zmizela znovu na okamžik pod hladinou, protože mu v bahn podklouzly ruce. Za necelou vteinu byl Vega opt na vzduchu a prskal a klel snad ve všech jazycích, které kdy Ková slyšel. Tohle si s von Wonderem vyídím, vyprskl vztekle a vyplivl bahno, které mu stailo natéct do úst. Rozkašlal se. Pak se vzepel na rukách a vstal. John už byl z kaluže venku, sedl na vyvráceném strom a stahoval si vysoké boty, aby z nich vylil vodu. Vega shodil batoh ze zad a zaal z nj vytahovat vci. Mžu všechno, co jsem tam ml, vyhodit, vrel jako špatn namazaný stroj. Nepehánj, mávl rukou John, trocha vody ješt nikoho nezabila. Pokud jí neml plné plíce a náhradní obleení, rozchechtal se Vincent a otel si rukou zablácený obliej. No, ještže jídlo mám v nepromokavých obalech. Ková pejel pohledem zamraenou oblohu, která však nehrozila njakým velkým deštm. Ozval se zvuk podobný hlubokému brumlání vysokoobjemových motorek. Ve výši dobrých dv st metr se nad nimi pehnalo letadlo. Byl to dvojplošník s oblou smrovkou, ze spodní strany nabarvený na modro, z boku a shora nahndo. Jeho velký, tupý nos zdobila 13

14 dvojlistá vrtule a horní kídlo bylo pedsazené ped spodní. Masivní podvozek s jedním velkým kolem trel ze spodní ásti. Místo druhého ml jenom jakýsi pahýl. Na boku se mu skvl kulatý znak vyvedený v nkolika barvách. To je Sopwith Camel, neboli Velbloud, vydechl nábožn Vega, známý milovník letadel a pilotování vbec. Byl ochotný sednout si do ehokoli, co mlo jakous takous šanci zvednout se do vzduchu. A co bylo nejzajímavjší, vtšinou se mu to povedlo. Oi mu záily jako vánoní svtýlka a evidentn zapomnl, že stojí na jedné noze a v rukách drží botu plnou vody. Johne! Jsme správn! Ono se to von Wonderovi opravdu povedlo! Pokej, pokej, pejel si John ukazovákem rozpait pod nosem, íkal jsi, že máme být vysazeni nkde u Paíže, a tohle, udlal široké gesto kolem sebe, na Paíž njak nevypadá. Za zády mám les a vypadá to, že dost hluboký les, a to, co je pede mnou, mi Eiffelovu vž taky nepipomíná. Vega pejel pohledem ploché údolí ped sebou, kde malé lesíky stídala zoraná pole. Pak pokril rameny a ekl: Byl to první pokus o dvojdimenzionální penos, nota bene dvou lidí najednou, udlaný tak, aby si všichni mysleli, že je to odjinud a s jiným lovkem. No a co? nedal se John. Podle toho letadla a poasí soudím, že jsme ve správné dimenzi, což považuji za úspch. Otoil botu a s kyselým pohledem sledoval, jak z ní vytéká bahno. Konen uznal botu za dostaten oproštnou od vody a zaal si ji natahovat na nohu. Za hlubokého mlení vylil i druhou botu. 2. Pochodovali k malé vesnice, kterou si vyhlédli od místa penosu. Díky ostrému vtru na nich mokré šatstvo rychle uschlo, i když to s sebou pinášelo i drkotání zuby. Byli obleeni jako 14

15 francouzští venkované hndé soukenné kalhoty, bytelné, vyšší, erné kožené boty, bílé košile, mírn vyšisovaná erná saka a na hlavách erné barety. Po silnici je pedjelo nákladní auto, na jehož korb sedlo dvacet nmeckých voják. Oba muži uskoili ke krajnici a udlali dobe. idi nelenil a udlal na drami poseté silnici kliku, a kdyby neuskoili, mohli se sušit znovu. Takhle je sprška vody minula. Te už chápu, pro se tyhle dva národy moc nemilují, zašklebil se JFK. M by spíš zajímalo, kam jedou, zamyslel se Vincent Vega a nadhodil si plátný ruksak na zádech. Je pomrn pozd. Nám to mže být jedno, mávl rukou John a netušil, jak moc se mýlí. Bylo klidné odpoledne. Zastavili se a chvíli zvažovali, jestli vesniku mají navštívit ješt za svtla, nebo pokat do tmy. Podle našich zpráv mají Nmci velkou pevahu a válka v Evrop, tedy alespo na západním bojišti, se blíží ke konci. Zabrali celou Belgii, velkou ást Francie, na zbytku se urputn brání Francouzi a Angliané. Vypadá to, že tady Nmci první svtovou válku vyhrají. Co interdimenzionální rovnováha? Kdyby tu nebyl ten problém s hyuakou, tak by to asi Agentura nechala být. Velký posun to není a masivní vliv na Vesmír by to taky nemlo mít. Je zajímavé, že Bošové mají tak velkou pevahu. Jenže Hm, chápu. Ková ukázal k vesnici: Pjdu tam sám. Kdyby se nco stalo, a aspo jeden z nás zstane na svobod a mže pokraovat. Nad hlavami se jim pehnala smeka ty nmeckých Albatros. To poznal i John a se zájmem se díval na jejich štíhlé aerodynamické nosy a zvláštní tvar kídel. Vracely se z akce, protože byly dost poniené. Jeden ml prostílené kídlo tak, že z nj vlály kusy plátna a bylo skrz nj vidt zamraenou oblohu. Dalšímu chybl podstatný kus smrovky a pilot ml co dlat, aby 15

16 podivn klikující letadlo udržel ve vzduchu. Potácelo se, jako kdyby pilot byl opilý. Ti Nmci si snad myslí, že jsou stedovcí rytíi, uchechtl se Vega. I když létají na Albatrosech C. V. Jak to myslíš? Podívej se, jak mají pomalovaná letadla. Erby, rzné malvky, barevné áry Ty erby bych pochopil, vždy piloty byli, aspo zpoátku, hlavn šlechtici No jo, pokril rameny Vincent. Z nízkých mrak se vynoil Velbloud a jakmile pilot zpozoroval pod ním letící Albatrosy, nezaváhal. Stáhnul plyn a sklonil letadlo dol. Zamíil nos svého Velblouda na vedoucího celé tveice a jeho dva kulomety Vickers dštily smrt. Pilot Albatrosa zpozoroval nebezpeí píliš pozd. Nmecké letadlo sebou škublo, peklopilo se na bok a pak už nekontrolovan padalo k zemi. Pilot Velblouda vybral nálet a ostrou stoupavou zatákou napadl vlevo letící Albatros. Jeho pilot zejm podlehl panice a snažil se uniknout proudu stel prudkou zatákou a pitažením kniplu, ale pehnal to a letadlo ztratilo rychlost. Výsledek byl žalostný. Albatros sklouzl po kídle a roztoil se jako amrda. Padal bezmocn dol a za chvíli byla slyšet tupá rána, jak dopadl za nedaleký lesík. Ješt neumli vybírat vývrtky, ekl Vega, a jejich letadla na to nebyla stavná. Tetí Albatros využil toho, že se pilot Velblouda zabýval jeho kolegou, sklonil nos letadla dol a prchal plnou rychlostí z místa boje, až mu kusy plátna z prostíleného kídla odlétaly. Ml velké problémy, aby udržel letadlo ve vzduchu, a tak se mu oba muži, pozorující boj na nebi, ani píliš nedivili. Je to Anglian, ekl Vega a ukázal na modrobíloervenou kokardu na trupu Velblouda. Francouzi mají ervenobílomodrou. Hm, pitakal John Francis Ková, a taky nelétají na Velbloudech. Na to jsou píliš velcí patrioti. 16

17 To je pravda, usmál se Vega. mají své Spady, ale tady jsou už na tom dost špatn. Nmci mají v rukách prakticky všechny továrny, takže jim nic jiného nezbývá. Zbýval poslední Albatros, ten s ustelenou smrovkou. Pilot se snažil napodobit svého prchajícího kolegu a vyždímat z poškozeného stroje i poslední kapky rychlosti. Nemá šanci, zabruel Vega. Tyhle Albatrosy létají o patnáct kilometr pomaleji než Velbloud. A s tímhle poškozením Albatros letl smrem k zemi, aby nabral co nejvtší rychlost. Velbloud ho následoval, ale pilot ml evidentn potíže, i když se k nmeckému stroji stále pibližoval. Poškozená smrovka zpsobovala, že nmecké letadlo nevypoitateln klikovalo. Pilot Velblouda se již nkolikrát pokusil ukonit trápení smrteln zranného Albatrosa, ale nedailo se mu to. Jeho stely nmecké letadlo míjely. Náhle pilot Albatrosu prudce ubral rychlost a vysoký zvuk motoru Mercedes prakticky zmlkl. Navíc poškozená smrovka, nebo možná knipl v rukách zkušeného pilota, opt Albatrosa snesly o kus stranou, takže se Velbloud najednou ocitl ped ústím kulometu Spandau. Pilot nezaváhal a kulky z jeho zbran prošily Velblouda od smrovky až k motoru. Anglické letadlo sebou škublo v marné snaze uniknout dešti stel. ásten se mu to povedlo, ale jeho motor zaal kašlat a vyvalil se z nj tmavý hustý kou. Velbloud sklouzl po kídle do levé zatáky a pilot se evidentn snažil skomírající stroj zamíit zpátky ke svým. Ješt chvíli motor kašlal a pak umlkl docela. Vrtule se pestala toit. Mezitím pilot Albatrosu vyrovnal let a letl dál smrem k domovu. Neprojevil nejmenší snahu zjistit, co se stalo s jeho soupeem. Byl rád, že ho pestal obtžovat a dovolil mu dobelhat se na vlastní letišt. Po chvíli se ozvala rána, z motoru Albatrosu se vyvalil podobn erný dým jako ped tím z Velblouda a nmecké letadlo se pomalu snášelo k zemi. Pilot neml štstí, byl píliš nízko na to, aby si mohl vybrat njaké pole k pistání, a Albatros dopadl pímo do lesa. 17

18 Možná mu to uznají jako sestel, mávl Vega rukou smrem k anglickému stroji. Pilotovi se podailo, by kostrbat, pistát na nedalekém poli. Letadlo skákalo po poli jako koza, až se nakonec zastavilo kousek od meze. Vega s Kováem se k nmu rozebhli. Z kabiny se pomalu a s obtížemi soukal pilot. Nevypadal, že by byl zranný, ale byl celý erný od spáleného oleje. V ruce tímal pistoli. Když si všiml jejich obleení, zasunul ji zpátky do pouzdra. Odkryl motor svého letadla a chvíli si prohlížel jeho poškození. Když k nmu oba muži dobhli, obrátil k nim oste ezanou tvá a pedstavil se: Jsem kapitán Bigglesworth z anglického královského letectva. Vincent Vega, pilot. A tohle je John Francis Ková. Oba jsme z, na okamžik se zarazil, z ech. To je zem, která patí K Rakousku-Uhersku, pekvapil je nevelký, ale šlachovitý Anglian. Byl jsem ped válkou v Praze, usmál se, a líbila se mi. Tohle už nepoletí, Vega pelétl pohledem roztíštný válec motoru. Bigglesworth smutn pokýval hlavou a poplácal letadlo po zernalém boku jako kon. Musím ho zapálit, aby ho Bošové nemohli použít. Ale pak bychom odtud mli co nejrychleji zmizet. Vidli jsme auto plné Nmc jet do támhleté vesniky, Vega ukázal prstem na shluk domk, k nimž pvodn smovali. A nevíme, jestli jeli dál, nebo tam zstali. Jeli dál, ušklíbl se Bigglesworth, protože mli namíeno tam, kam jsem chtl i já. K zámku v Hermies. Ml jsem tam, na okamžik se zarazil, to není podstatné. Nožem peízl hadici, která pivádla palivo do motoru, a se zadumaným pohledem sledoval, jak vytéká benzín. Pak vzal zapalova udlaný z nábojnice do kulometu Vickers, škrtl a zapálil kus hadru. 18

19 John s Vincentem zaali couvat smrem k lesu a pilot je následoval, jen co hoící hadr hodil do motoru. Velbloud vzplál jako vích a za chvíli za sebou slyšeli jen hukot plamen. To už byli v lese a pokraovali smrem na jih. Kapitán se ujal vedení. Když pochodovali dobrou pl hodinu, zastavil se. Byli na kraji vtší mýtiny, která vznikla vykácením ásti lesa. Vytáhl z kožené bundy složenou mapu. Rozložil ji na 19

20 paez a sklonil se nad ní. Vega vyndal z kapsy malou buzolu a položil ji na mapu. Nebylo to poteba, protože Bigglesworth ji zorientoval úpln pesn. Ml zdejší krajinu v oku. Kam máte vlastn namíeno? Pidat se ke mn není ten nejlepší nápad. Budou m honit jako vzteklého psa. A to pro? nakril John elo. Ten modrý Albatros patil Fritzovi Baumerovi z Richthofenova leteckého cirkusu. Bylo to eso a ml kolem tyiceti sestel. Tohle mi Bošové nemohou odpustit. Zvláš, když zjistí, že jsem nkde tady. Za císae bojovat nechceme. Chceme vlastní republiku. Když vyhrají Nmci a Rakušáci, tak ji nikdy nebudeme mít, prohlásil pevn John. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme pomoct tam, kde mžeme. On je vynikající pilot a já stílím docela slušn. To je sice hezké, ale jak se chcete dostat pes frontu? Je to samý ostnatý drát, minová pole, prohlídky, zákopy, dráty nabité elektinou, prost dostat se pes frontu je prakticky nemožné. Ková pokril rameny a usmál se: Kdo se o nic nepokusí, ten nikdy nic nezíská. Bigglesworth se zamyslel, zatímco Vincent s Johnem zírali s vyteštnýma oima na mapu. Kapitáne, perušil Anglianovo zamyšlení Ková, takhle opravdu vypadá fronta? Vždy Nmci už mají skoro celou Francii a celou Belgii. Spojencm zbývá jenom Ano, Bigglesworth jel prstem po ervené linii, držíme áru od Calais, pes Amiens, Rouen až k Le Havru. To je všechno. Za posledních pár msíc jsme prohráli všechny vtší bitvy. Nevíme, jak je to možné. Jako kdyby na nmecké stran stáli všichni svatí, pokril rameny. Máte plán, jak se dostat pes frontu? Vega se zpytav podíval na Angliana. Bigglesworth sáhl do kapsy v kožené bund a vytáhl cigarety. S rozkoší si zapálil, vyfoukl kou a pokril rameny. Jednou se nám nco takového povedlo. To když Profesor, tedy jeden z mých pilot, upadl do zajetí a pedem jsme byli domluveni, kde bychom ho v tom pípad mohli vyzvednout. Pak 20

21 jsem ho odvezl na kídle dom. Ale te se fronta pohybuje tak nepedvídateln, že nic takového domluveno není. Navíc mj dnešní let nebyl normální, takže než m zanou hledat, nechal nedokonenou vtu plynout studeným vzduchem. Pak se podíval na oblohu a cosi ho napadlo. Krátce se zasmál, znlo to jako zaštkání psa. Copak? Vega se na nj tázav podíval. Napadlo m, že bychom mohli ukrást nmecké letadlo, ale pak hrozí nebezpeí, že nás naši sestelí. A nejbližší letišt je dost daleko. Vítr zesílil a šumní lesa pešlo v temný hukot. Mraky se roztrhaly a na pomalu tmavnoucí obloze se objevily první hvzdy. Je to jihovýchodní vítr, dnes se už létat nebude, ekl bezdn Bigglesworth. Pak se vítzoslavn zašklebil. Ale pece jen m nco napadlo. Museli bychom se vrátit k zámku Hermies. Jak je to daleko? Jestli budeme moct jít pímo a nebudeme muset klikovat ped Nmci, tak necelých dvacet kilometr. To jsou ti hodiny ostrého pochodu, když budeme moct využít cesty. A co potom? Když budeme mít štstí na poasí, tak nebudeme muset dál šlapat, ekl rozhodn kapitán Bigglesworth. Složil mapu a zasunul ji do náprsní kapsy. Ková se ujal vedení a vyrazil. Za ním šel Vega a prvod uzavíral Bigglesworth. Teba chytneme njakýho stopa, pomyslel si John Francis Ková, když se podíval na Angliana a jeho otrávený obliej. Má toho dneska asi docela dost. 3. Dorazili na dohled zámku. Bylo to rozlehlé panství obklopené vysokým kovaným plotem, který tvoil zajímavý protiklad k mírn zpustlé zahrad. 21

22 Hrabnka z toho asi nemá radost, ekl Bigglesworth, když panství pelétl. Když jsem tu byl ped pár msíci s pítelem, tak to ješt vypadalo úpln jinak. Stáli na kraji lesíka, ukrývajícího je ped zvdavýma oima nmeckých voják, kterých se tu rojilo jako komár v lét nad kaluží zahnívající vody. Co tady dlají? nedalo to Kováovi. Pece jenom takhle daleko od fronty To je práv to. Odtud startuje vzducholo, která tu má ideální stanovišt. Není to tak daleko k front, ale dá se to tu dobe bránit. Deset mil odtud je letišt a kolem zámku mají asi tyi nebo pt balon, díky nimž se to tu prakticky nedá bombardovat. Vega se úkosem podíval na klidného Biggleswortha, který se nervózn popotahoval za ucho. Snad nechcete ukrást tu vzducholo? Ne, zavrtl energicky hlavou Anglian. Ta je píliš dobe hlídaná, a navíc ji ukrývají ve speciálním hangáru. Krom toho nevím, jestli bych s tím krámem dokázal lett. Ale ty balony už tak peliv stežené nejsou. Vítr ale njak slábne, zadíval se Ková na istou oblohu. To je veer normální. Ale na zítek pedpovídali rosnikái po celý den vichici a jestli smr vtru vydrží, pak bychom mli docela dobrou šanci dostat se v noci k našim. John Francis Ková pokril rameny, otoil se a zašel hloubji do lesa. Zalezl pod rozložitý dub, sedl si a opel se o jeho starou zvrásnnou kru. Vytáhl z batohu kus salámu a ukrojil si z nj hodný kus. Zbytek stril zpátky. Salám si položil na koleno a z plátného pytlíku si vzal chlebové placky. Když si poprvé kousl do salámu, zvedl oi a uvdomil si, že Bigglesworth sedící proti nmu s sebou žádné zásoby nemá. Omluvn se zašklebil a udlal rukou gesto, kterým Angliana pozval pisednout si. Znovu z batohu vytáhl salám i pytlík s plackami a podal mu je. Bigglesworth je s povdkem pijal a s chutí se pustil do jídla. Vega se usídlil nedaleko nich pod dalším listnáem. Chvíli bylo ticho rušené jen mlaskáním. 22

23 Když dojedli, vytáhl Bigglesworth z vnitní kapsy bundy placatou stíbrnou lahev. Odšrouboval víko a podal ji Kováovi. Je to poctivá skotská whiska, ekl. A pátelé mi íkají Biggles. Vega vstal a pipojil se k nim. Whisku si dám rád, i když ervené víno, mlaskl s pivenýma oima, když vracel placatku. Hm, ucedil John, taky bych si dal íct, ale nkde úpln jinde než ve francouzském lese, kde táhne a hrozí, že nám každou chvíli zane chcát na hlavu. Na to se vizour hodí skoro nejlíp, tedy krom slivovice. Slivovice je co? zeptal se Biggles. To je strašlivé pití, které se vyrábí u nás doma, ušklíbl se Vincent. Je to vypalova hrdla. No, je to nco podobného tomuhle, Ková z kapsy vylovil sklennou láhev, skoro až po hrdlo naplnnou bezbarvou tekutinou. Jéžiš, vyhrkl Vega, tys ten jed vzal s sebou? Bylo mi jasné, že se ohívadlo bude hodit, poznamenal nevinn John. Pohlédl k tmavnoucí obloze, která probleskovala mezi vtvemi majestátního dubu. Ješt chvíli popíjeli z Kováovy lahve, která pece jen byla daleko vtší než Bigglesova placatice, a když byla prázdná, bylo už kolem desáté veer. Vega vytáhl z batohu velkou celtu a Ková ho napodobil. Jednu prosteli na zem a druhou se pikryli. 4. Ten den byl k nepekání, Biggles si protáhl ramena, až mu v nich zapraskalo. Ale mám radost, že se rosnikái pro jednou trefili. Vítr sílí, takže by se nám to mohlo povést. 23

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

!#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 20!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-257-1

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

!# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! !"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-256-4

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek

Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek Firemní veírky zbožuji a vždycky se na n moc tším. Obzvláš ty rozlukové. U nás je nepsané pravidlo, že odcházející len z našeho oddlení, a už jsou jeho dvody k odchodu

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Josef Pecinovský. agent JFK svazek 21. Budiž vám Msíc lehký

Josef Pecinovský. agent JFK svazek 21. Budiž vám Msíc lehký Josef Pecinovský agent JFK svazek 21 Budiž vám Msíc lehký agent John Francis Ková 21 BUDIŽ VÁM MSÍC LEHKÝ Josef Pecinovský PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! 2 Copyright Josef Pecinovský, Petr Totek,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega Miroslav Žamboch agent JFK svazek 22 Vincent Vega agent John Francis Ková 22 VINCENT VEGA Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Miroslav Žamboch, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Jaroslav A. Polák. agent JFK svazek 23. Apokalypsa

Jaroslav A. Polák. agent JFK svazek 23. Apokalypsa Jaroslav A. Polák agent JFK svazek 23 Apokalypsa agent John Francis Ková 23 APOKALYPSA Jaroslav A. Polák PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Jaroslav A. Polák, Petr Totek, 2010 Cover

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Hrnek na sva ené víno

Hrnek na sva ené víno 2009-008-F-Tschechien Hrnek na svaené víno Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2 Hr. Lars Nauheimer - Fon: +49 9451 499-129 e-mail: nauheimer@koessinger.de Hr. Walter Roth - Fon: +49 9451

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více