Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková

2 Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4 Dlouhodobé cíle prevence 4 Priority preventivního programu 4 Cílové skupiny 5 Užší realizační tým 5 Realizace prevence (specifická) 5 Další formy prevence (specifická prevence): 8 Nespecifická prevence 8 Projekty zaměřené na prevenci 9 Systém vzdělávání pedagogů 9 Spolupráce s rodiči 9 Poradenství 9 Prezentace systému primární prevence 10 Technické a materiální podmínky 10 Návrh rozpočtu a finanční zdroje 10 Adresář organizací 10 Program proti šikaně a kyberšikaně 12 Krizový plán školy 16 2

3 Charakteristika školy Název a adresa: Základní škola T.G.Masaryka, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Bc. Zdenka Mačinová Zástupce ředitele: Mgr. Dana Mrňáková Školní metodik prevence:: Mgr. Blanka Králíková Výchovný poradce: Mgr. Ivana Chalupová Odloučená pracoviště: sportovní hala Bios Škola se dlouhodobě zaměřuje na sport a pohybové aktivity dětí. Počet žáků: 479 Pedagogičtí pracovníci: 34 (včetně asistentky pedagoga) Nepedagogičtí pracovníci: 7 Rodinné zázemí žáků: velká část žáků pochází z neúplných rodin a z rodin sociálně slabých, část žáků dojíždí Legislativní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií české republiky při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: 25884/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR čj / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT / Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 17. dubna 2015 č. 82/2015 Sb. 3

4 Analýza současného stavu na základě evaluace Počet žáků: 479 Dojíždějící: přibližně 20 % Rodinné zázemí žáků: velká část pochází z neúplných rodin (přibližně třetina) a z rodin sociálně slabých Dlouhodobé zaměření: sport a sportovní aktivity žáků Problémy řešené v předešlém školním roce: vandalismus, náznaky šikany, podezření ze záškoláctví, kouření Předpoklady výskytu kouření žáků, užití drog nebo alkoholu a vznik xenofobie, kyberšikany: - přibližně pětina žáků dojíždí a uniká tak dohledu rodičů či pedagogů na delší dobu, obdobně jsou na tom žáci z neúplných a sociálně slabých rodin - řada rodičů pracuje ve směnném provozu nebo mimo bydliště, děti pak tráví značnou část volného času bez dozoru a bez pozornosti rodinných příslušníků - mnoho dětí věnuje značnou část volného času komunikaci prostřednictvím počítače, děti bez uvážení a bez kontroly využívají moderní technologie - po odchodu žáků na víceletá gymnázia pracuje škola převážně s žáky průměrnými a slabšími a s žáky s poruchami učení či chování - špatné zkušenosti zvláště dojíždějících s občany odlišného etnika - velké množství občanů jiné národnosti a jiných kultur, kteří se v posledních letech objevili v Kutné Hoře, žijí na ubytovnách a výrazně se liší způsobem života a vztahem k ostatním lidem Dlouhodobé cíle prevence V boji se společensky nežádoucími jevy se bude škola dlouhodobě věnovat následující problematice: drogová závislost, alkohol, kouření šikanování, vandalismus a jiné násilné chování kyberšikana xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus netolismus (virtuální drogy - počítač, televize, video) kriminalita a delikvence patologické hráčství záškoláctví závislost na politickém a náboženském extremismu gambling sebepoškozování Priority preventivního programu V návaznosti na dlouhodobé cíle si stanovujeme konkrétní cíle pro přímou prevenci sociálně patologických jevů na naší škole: vést děti k samostatnosti, tvořivosti, toleranci, zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí 4

5 vychovávat děti ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení a zvládání stresových situací bez používání léků či jiných stimulujících látek, zvládání emocí rozvíjet protidrogové postoje a schopnost odmítnout drogu vytvářet ve škole vhodné sociální klima, předcházet agresivitě, všem projevům šikany a nevhodného chování mezi žáky, učit spolupráci a zvládání vrstevnického tlaku budovat pozitivní mezilidské vztahy, netolerovat prvky vandalismu, násilí a rasismu, nepropagovat extremistická hnutí ve škole a jejich symboly vést žáky k vzájemné pomoci a k pocitu vzájemné odpovědnosti rozvíjet komunikační dovednosti, netolerovat vulgaritu, učit řešení konfliktů a rozhodování vést žáky ke zdravému životnímu stylu a vhodnému trávení volného času vést žáky k zásadám vhodného a bezpečného jednání s neznámými osobami učit žáky, jak se bránit manipulaci poskytnout dětem vhodnou motivaci pro aktivní přístup k životu, pro plánování a vhodný pohled na smysl života učit získávat informace z objektivních zdrojů a s informacemi pracovat vést žáky k pomoci při zajištění bezpečného prostředí ve škole Cílové skupiny žáci pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy rodiče a další zákonní zástupci Užší realizační tým ředitelka školy metodik prevence výchovný poradce vedoucí školní družiny třídní učitelé Realizace prevence (specifická) Konkrétní úkoly, které jsme si pro prevenci společensky nežádoucích jevů stanovili, budou realizovány v těchto dílčích výstupech témat zařazených do ŠVP ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora (v 1.,2, 3., 4, 5. a 6.,7, 8., 9. ročníku) Člověk a jeho svět rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva poukáže v nejbližším společenském prostředí na problémy a navrhne možnosti zlepšení 5

6 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo ohrožovat uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky projevuje svým chováním a činností vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života účelně plánuje svůj čas pro učení,práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb a s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Návykové látky a zdraví přírodní látky a jejich prospěšnost a škodlivost běžné léky, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů Základy rodinné a sexuální výchovy vztahy mezi lidmi sexuální chování mezi lidmi Osobní nebezpečí nebezpečí zneužití mladšího a slabšího šikanování, týrání a zastrašování brutalita ve filmech a seriálech krizová centra linky důvěry Přírodověda rozmanitost přírody rozmanitost rostlin a hub houby jedlé, nejedlé a jedovaté Další využití uvedených témat na 1. stupni se nabízí v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy, neboť každý pedagogický pracovník dokáže zmíněná témata vhodně využít ve své práci. Výchova k občanství a ke zdraví zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu kriticky přistupuje k mediálním informacím zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak by mohl v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 6

7 případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy způsoby chování i myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce Chemie orientuje se v přípravě a využívání různých látek a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka Přírodopis aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody Témata věnující se prevenci sociálně patologických jevů a drogové závislosti jsou v jednotlivých ročnících a předmětech propojena průřezovými tématy v následujících: okruzích: osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova. Svůj citový prožitek, pocity a vztahy mohou žáci vyjádřit v hudební a výtvarné výchově. Kladný vztah k pohybu, své osobě, aktivnímu životu i respektu k ostatním tříbí v hodinách tělesné výchovy. Primární prevenci sociálně patologických jevů realizujeme rovněž nabídkou aktivit vedoucích ke smysluplnému trávení volného času. 7

8 Další formy prevence (specifická prevence): turnaj ve stolním tenise turnaj ve florbale turnaj v malé kopané přespolní běh přebor v plavání přebor v bruslení karneval na ledě přebor ve šplhu na tyči přebor v košíkové lyžařský výcvik plavecký výcvik Zátopkovy štafety Atletická olympiáda Mc Donald s Cup Kinderiáda Pohár rozhlasu sportovní vyžití žáků o přestávkách (stolní tenis na chodbách) sportovní soutěže žáků prvního stupně a školní družiny celoškolní projekt environmentální výchovy vědomostní soutěže soutěž v rétorice žákovský parlament exkurze (jsou pořádány v odborných předmětech na druhém stupni školy a při některých významných příležitostech, na prvním stupni v návaznosti na probíranou látku) - Židovské muzeum v Praze, Poslanecká sněmovna ČR, Terezín spolupráce se zahraniční školou besedy- s policií ČR, s lidmi s handicapem, návštěva zdravotního střediska, besedy o šikaně a vztazích mezi lidmi školy v přírodě besedy o vztahu k sobě samému, ke svým potřebám dopravní výchova (vycházky, dopravní hřiště) olympiáda kutnohorských škol třídnické hodiny Nespecifická prevence zájmové kroužky, které pomáhají vhodným způsobem organizovat volný čas dětí:( kroužky anglického a českého jazyka, literární seminář, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, vybíjená, kroužky atletika, kroužky florbalu, vaření, informatika, aerobik, zpívání s flétnou, výtvarný kroužek, miniházená, stolní a logické hry, příprava na OH, Mladý ochránce přírody) přebor školy v kopané přebor školy ve vybíjené 8

9 Projekty zaměřené na prevenci školy v přírodě (1. 5. ročník); žáci se učí samostatnosti, delší dobu pobývají v kolektivu vrstevníků mimo dosah rodičů, v různých situacích zvládají své emoce, cvičí sociální dovednosti, učí se spoléhat jeden na druhého, pomáhat si, řeší vzájemné konflikty bez zásahu rodičů návštěva HZS Kutná Hora (1. 5. ročník); žáci poznávají náročnou práci při ochraně lidského života, poznají zásady poskytování první pomoci a zásady pomoci ostatním, na návštěvu navazuje beseda a výtvarná dílna Žijeme s jinými kulturami prevence xenofobie a rasismu(návštěva Židovského muzea Praha, monoprojekty v hodinách VKO, beseda v hodinách dějepisu), mezinárodní projekt Krokus branný den a cesta za zdravím den je zaměřen na hodnoty lidského života, první pomoc, ochranu obyvatel a zdravý životní styl projekt proti kouření (besedy pro 4. a 7. ročník, dotazníkové šetření, monoprojekty v hodinách VKO, nabídka besedy s rodiči) Zdravý životní styl (beseda v 6. ročnících o reprodukčním zdraví, beseda pro žáky 8. ročníků o zdravé výživě, monoprojekty v hodinách PČ a VKO) Jsem občan (návštěva 9. ročníků v Poslanecké sněmovně ČR, soutěž Ukaž, co umíš, monoprojekty v hodinách D a VKO, exkurze a vycházky na 1. Stupni, projektový den Kutná Hora) Boj proti šikaně (besedy, hodiny zaměřené na vztahy ve třídě, monoprojekty v hodinách VKO a třídnických hodinách, nabídka besed pro rodiče) Ne drogám (besedy ve spolupráci se sdružením ACET, monoprojekty v hodinách) Systém vzdělávání pedagogů školení metodiků prevence (MPP) podle nabídky individuální vzdělávání podle aktuální nabídky DVPP průběžně setkání s pracovníky PPP Kutná Hora Spolupráce s rodiči beseda s rodiči (kouření, šikana) spolupráce třídních učitelů s rodiči (třídní schůzky) individuální pohovory s rodiči na žádost třídních učitelů individuální pohovory - na žádost rodičů pohovory s rodiči problémových žáků při výchovných komisích poskytnutí kontaktů na odborná pracoviště Poradenství metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům účast ve výchovných komisích pomoc rodičům při řešení výchovných problémů spolupráce s organizacemi zaměřenými na výchovné problémy (SVP, PPP, OSPOD) spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí společensky nežádoucích jevů (ACET, SVP, Linka důvěry, Policie ČR, Městská policie KH, Městská knihovna KH) tvorba pomocných materiálů pro třídní učitele 9

10 Prezentace systému primární prevence webové stránky školy školní nástěnky média tisk, rozhlasová stanice Region schůzky SRPDŠ Den otevřených dveří besedy s rodiči Technické a materiální podmínky činnost probíhá především v prostorách ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora využívá se technické vybavení školy (počítače, tiskárny, kopírka, audiovizuální technika, telefon ) vzdělávací materiály (odborné publikace, DVD, videokazety) zajišťuje škola Návrh rozpočtu a finanční zdroje Škola se snaží využívat především bezplatných služeb poskytovaných v oblasti besed a školení. Materiální zabezpečení, některá školení pedagogických pracovníků, vzdělávací materiály hradí škola. Pro úhradu odměn za soutěže a na hrazení některých besed se využívá finančních zdrojů SRPDŠ a sponzorských darů. Zájmové kroužky platí rodiče přihlášených dětí. Na některé školní výlety poskytují příspěvek sponzoři z řad rodičů. Některé aktivity (lyžařský výcvik, exkurze, většinu výletů) hradí rodiče žáků. Adresář organizací Povídej, o.s. - Linka důvěry , PO - PÁ: 8:00-22:00 hod (včetně svátků) K-centrum Kolín, Kolín 4, Kutnohorská mobil: Pedagogicko-psychologická poradna Jakubská 83, Kutná Hora tel.: mobil:

11 Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín , Na Pustině 1068, Kolín II seznam kontaktů odborných pracovišť pro závislosti a rodinné krize Odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže Kutná Hora, JUDr. Dagmar Novotná Drahomíra Hurtová Linka Vzkaz domů denně 8:00 22:00 Rodičovská linka /i pro učitele/ , ACET Radek Pospíšil Čs. Armády 492, Chrudim poradenská linka pro pedagogické pracovníky , (8:00 16:00 hodin) Městská knihovna Kutná Hora, dětské oddělení Zdena Rytinová ,

12 Program proti šikaně a kyberšikaně ochranný režim školní řád povinnost žáků nepoužívat mobilní telefon v hodinách a nezneužívat ho ve školní budově používání PC a techniky ve školní budově pod dohledem pedagogů realizační tým ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, příslušný třídní učitel, učitelé vykonávající dozor prevence v třídnických hodinách třídnické hodiny a práce třídního učitele (dobré společenské prostředí pomáhají žákům vytvořit i třídní učitelé, kteří úzce spolupracují s rodiči a snaží se neprodleně řešit jak kázeňské přestupky dětí, tak jejich problémy osobní, v minulosti bylo odhaleno několik případů záškoláctví, problémy se tak odkrývají hned v zárodku, větší nesrovnalosti se řeší ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany mládeže) aktivní výchovná činnost a spolupráce všech pracovníků školy primární prevence ve výuce rozvoj osobnosti a sociálně psychologických dovedností žáků v oblastech a předmětech Člověk a jeho svět a Výchova k občanství a ke zdraví besedy o šikaně a vztazích ve třídě v ročníku - zajišťuje metodik prevence systém besed o šikaně a kyberšikaně a budování vztahů v ročníku využití externí spolupráce besedy o šikaně v Městské knihovně Kutná Hora besedy zaměřené na budování a posílení vztahů ve třídě - 7. Ročníky prevence v mimoškolních aktivitách nabídka volnočasových aktivit viz specifická prevence spolupráce s rodiči besedy s rodiči na téma šikana pravidelné třídní schůzky individuální konzultace v konzultačních hodinách nabídka vzdělávacích materiálů kontakty na odborná pracoviště spolupráce s odbornými pracovišti spolupráce s SVP Kolín spolupráce s PPP Kutná Hora 12

13 spolupráce s Městskou policí Kutná Hora spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže MÚ Kutná Hora vzdělávání pedagogů účast pedagogů na setkáních PPP Kutná Hora vzdělávání pedagogů v oblasti prevence šikany další činnosti schránka důvěry možnost individuálního rozhovoru s žákem dotazníkové šetření o pocitu bezpečí žáků ve škole časový harmonogram cílených akcí, garant, realizátor září říjen listopad prosinec leden beseda o vztazích ve 2. ročnících, B.Králíková návštěva Židovského muzea Praha (7.r.), realizátoři B.Králíková, T.Moravcová beseda s Policií ČR ročníky M. Knížková beseda o vztazích ve 3. ročnících, B.Králíková beseda o vztazích a šikaně s pracovníkem sdružení ACET v 6. ročnících, dozor třídní učitelé beseda 4. a 7. roč. o kouření, s pracovníkem sdružení ACET, dozor vyučující beseda o šikaně a vztazích ve 4. ročnících, B.Králíková beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 8. r. beseda s rodiči na téma šikana beseda o šikaně a vztazích v 5. ročnících, B.Králíková beseda o vztazích 1. ročníky, realizuje Králíková beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 6 r. beseda s rodiči na téma šikana únor březen duben beseda se zdravotní sestrou o dospívání, 6. ročníky, dozor vyučující návštěva Parlamentu ČR (9.r.), T. Moravcová, V. Schwarz, A.Voldřichová beseda o drogách a AIDS (9.r.), garant B.Králíková, realizace pracovník sdružení ACET beseda se zdravotní sestrou o mentální anorexii a bulimii, 8.ročníky, vyučující beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 7. r. beseda s pracovníkem ACET o rasizmu, 9.ročníky, vyučující beseda o kyberšikaně, 6. a 8. ročníky, pracovník sdružení ACET 13

14 květen červen návštěva HZS Kutná Hora a následné aktivity (žáci 1.stupně), garanti a realizátoři učitelky a učitel 1.stupně ZŠ beseda s Policií ČR, 8.ročníky, vyučující besedy s třídními učiteli vztahy v uplynulém školním roce Průběžně monoprojekty, soutěže, školy v přírodě. Návod k řešení šikany a kyberšikany A obyčejná počáteční šikana 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 2. rozhovor s informátory a oběťmi; 3. nalezení vhodných svědků; 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory); 5. ochrana oběti; 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření); b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 7. realizace vhodné metody: a. metoda usmíření; b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči); 8. třídní hodina: a. efekt metody usmíření; b. oznámení potrestání agresorů; 9. rozhovor s rodiči oběti; 10. třídní schůzka; 11. práce s celou třídou B pokročilá šikana Poplachový plán pro tzv. školní lynčování První (alarmující) kroky pomoci zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany; bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. Příprava podmínek pro vyšetřování zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům Vyšetřování rozhovor s obětí a informátory; nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 14

15 rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). Léčba metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 15

16 Krizový plán školy Výskyt, konzumace nebo distribuce tabákových výrobků, alkoholu, OPL ve škole nebo na školou pořádaných akcích jsou ošetřeny ve školním řádu a v bodovém systému hodnocení chování žáků. Doporučené postupy: Tabákové výrobky zabránit v další konzumaci.tabákového výrobku tabákový výrobek žákovi odebrat události sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek) udělit nápravné opatření podle školního řádu (udělit body) informovat zákonné zástupce a sepsat s nimi záznam jestliže se jednání opakuje a zákonní zástupci jsou nečinní, vyrozumí škola orgánsociálně právní ochrany dítěte a vyžádá si pomoc Konzumace alkoholu ve škole zabránit.žákovi v další konzumaci alkoholu alkohol odebrat. je-li žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci, případně jí předá zajištěný alkohol (pokud je podezření na příměsi) vyrozumět vedení školy v ostatních případech sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (od koho má alkohol) není-li žák schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumět zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl udělit nápravné opatření podle školního řádu (udělit body) informovat zákonné zástupce a sepsat s nimi záznam není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a požádá o pomoc jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte.. nebezpečné a protiprávní je navádět jiné žáky k užívání alkoholických nápojů. při podezření na intoxikaci může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu Nález alkoholu ve škole tekutinu nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury ihned informovat vedení školy nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu sepsat záznam o události 16

17 je-li alkohol nalezen u žáka, sepíše se záznam s žákem (datum, místo a čas nálezu a jméno žáka), zápis podepíše i žák, v případě, že podepsat odmítá,uvede se to do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel nebo zástupce. vyrozumí se rodiče žáka, případně sociálně právní odbor ochrany dítěte Distribuce OPL ve škole. při podezření na distribuci drog informovat vedení školy vedení školy vyrozumí místní oddělení Policie ČR a zkonzultuje další postup vyrozumíme zákonného zástupce případně orgán sociálně právní ochrany dítěte. žáka izolujeme od ostatních a do příjezdu Policie ČR ho máme pod dohledem u žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí později postupujeme podle bodového systému Nález OPL ve škole látku nepodrobovat žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. o nálezu ihned uvědomit vedení školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a podpisem a uschovat ji do školního trezoru o nálezu informovat Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. Nález OPL u žáka přivolat dalšího pracovníka školy s čistou obálkou žák sám vloží OPL do obálky zabavenou látku nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. o nálezu ihned uvědomíme vedení školy sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo a čas nálezu a jméno žáka), zápis podepíše i žák, v případě, že podepsat odmítá, uvede se toto do zápisu rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo zástupce. vedení školy vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka žáka izolujeme od ostatních a do příjezdu Policie ČR ho máme pod dohledem u žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí postupovat podle bodového systému Žák pod vlivem OPL v případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval přivolat dalšího pracovníka školy s čistou obálkou žák sám vloží OPL do obálky (je-li schopen) zabavenou látku nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. Informovat vedení školy 17

18 předat látku přivolanému lékaři vyrozumět Policii ČR, ta zajistí další postup informovat rodiče postupovat podle bodového systému Cizí osoba (možný zdroj ohrožení) ve školní budově kontrolovat vstup osob do budovy při příchodu žáků provádí kontrolu pověřený pracovník budova je v průběhu vyučování zavřena, přístup je umožněn pouze hlavním vchodem pokud někdo vpouští návštěvu pomocí telefonu, musí zkontrolovat, kdo vešel při vstupu do budovy musí návštěva sdělit, proč přichází všichni zaměstnanci i žáci si všímají, zda se v budově nevyskytuje někdo cizí žáci případný výskyt cizí osoby hlásí dospělému v případě ohrožení shromáždí pedagog žáky v odlehlé místnosti a uzavře dveře všichni čekají ve vzdálené části místnosti, až nebezpečí pomine 18

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín školní rok: 2014/15 1. Legislativní opora prevence rizikového chování Metodické doporučení k primární prevenci rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín školní rok: 2013/2014 1. Legislativní opora prevence rizikového chování Metodické doporučení k primární prevenci rizikového

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Program proti šikanování je součástí programu prevence.vychází z minimálního preventivního programu naší školy a ze získaných zkušeností

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany Dlouhodobý plán 2014-2019 Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení 21291/2010 28 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 3.10.2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více