Všeobecné obchodní podmínky portálu pomocsukolem.cz platné dnem 5. ledna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky portálu pomocsukolem.cz platné dnem 5. ledna 2015"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky portálu pomocsukolem.cz platné dnem 5. ledna Základní ustanovení 1.1 Pomocsukolem.cz je portál zprostředkovávající mezi lektory a studenty služby, které usnadňují proces realizace doučování a pomoci s úkolem. 1.2 Portál pomocsukolem.cz umožňuje zveřejnění poptávky a nabídky doučování a pomoci s úkolem, systémově zabezpečuje převzetí poptávky studenta lektorem a nabídky lektora studentem a systémem kreditů zabezpečuje tok kreditů od studenta k lektorovi za realizované doučování a vyhotovenou pomoc s úkolem. 1.3 Rozhraní, přes které probíhá doučování, je na volbě studenta a lektora, portál pomocsukolem.cz nijak lektory ani studenty ve volbě tohoto rozhraní neomezuje a systémově toto rozhraní nezabezpečuje. Pro pomoc s úkolem mohou studenti a lektoři využít rozhraní portálu pomocsukolem.cz. Pro doučování je portálem doporučován např. SKYPE TM 1.4 Pomocsukolem.cz se zavazuje zpřístupnit lektorovi i studentovi nezbytné služby portálu a další informace nutné k zprostředkování služeb uvedených v bodu 1.2. Lektoři a studenti vyjadřují souhlas, že budou využívat k rezervaci služeb výhradně rezervační portál pomocsukolem.cz, a to standardním způsobem popsaným v příloze těchto VOP v odstavci 8 - princip zprostředkování služeb. 1.5 Lektoři i studenti se zavazují postupovat při všech činnostech souvisejících se zprostředkováním služeb doučování a pomoci s úkolem v souladu s popsaným systémem v odstavci 8 princip zprostředkování služeb těchto VOP. V případě, že je lektorem nebo studentem postupováno jiným způsobem, než je uvedeno v těchto podmínkách v odstavci 8 princip zprostředkování služeb, nenese portál pomocsukolem.cz žádnou odpovědnost za nedokončení zprostředkování standardním způsobem. 1.6 Portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje právo na stržení a navýšení kreditu na konkrétním účtu lektora či studenta tak, aby došlo k narovnání stavu v případě nestandardního provedení procesu převodu kreditů za odučenou hodinu či pomoc s vypracováním úkolu. Nestandardním provedením procesu se rozumí zejména technická chyba systému nebo případ sporů lektora a studenta. 1.7 Student i lektor berou na vědomí, že pomoc s úkolem je koncipována jako vysvětlení učiva či pomoc s objasněním postupu řešení úkolu a nelze ji zneužívat k vypracování úkolů, které jsou následně studenty předkládány jako vlastní řešení. Předkládání řešení úkolu lektora jako řešení studenta může být považováno za podvod. Studenti berou na vědomí, že jsou odpovědní za zadání pomoci s úkolem a požadovaný rozsah vypracování, jakožto i za to, jak dále s tímto řešením úkolu naloží. Pokud není možné ve schopnostech lektora rozpoznat podvodné jednání a není evidentně zřejmé, že se jedná o podvod např. požadavkem studenta na vypracování bakalářské práce apod., nese plnou odpovědnost za dokončený zadaný úkol v rámci pomoci s úkolem zadávající student. 1.8 Lektor i student jsou povinni chránit své přístupové údaje na portál pomocsukolem.cz. Portál pomocsukolem.cz neodpovídá za škody způsobené poskytnutím přístupových údajů jiné osobě nebo zneužitím přístupových údajů kvůli nedostatečně bezpečnému zacházení s těmito údaji či zadáním přístupového hesla, které je spojené se samotnou osobou a je tak lehce prolomitelné (např. datum narození apod.). Stránka 1 z 6

2 2. Registrace lektora 2.1 Jako lektor se může zaregistrovat fyzická osoba starší 18 let, která je oprávněna poskytovat soukromou výuku v nabízeném doučování a pro pomoc s úkolem v daném předmětu má dostatečné znalosti, má zabezpečeno internetové připojení takové kvality, aby umožňovalo doučování po internetu bez technických problémů, které by nepřiměřeně ovlivňovaly kvalitu výuky. 2.2 Lektor smí být v databázi registrován jen jednou. Lektor není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného lektora. 2.3 Lektor poskytuje výuku soukromě, na svoje náklady a odpovědnost. Splnění zákonných podmínek k výuce je odpovědností lektora. 2.4 Lektor je povinen o sobě uvádět pravdivé údaje, v případě změny je neprodleně aktualizovat, na základě požadavku portálu pomocsukolem.cz poskytnout údaje nutné k ověření jejich pravdivosti. 2.5 Lektor je povinen nabízet pouze hodiny a předměty v takovém čase a takovém rozsahu, kdy je schopen je realizovat v požadované kvalitě. Lektor má možnost poptávku přijmout nebo odmítnout. Portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje právo kdykoli zrušit účet lektorovi, který opakovaně odmítl doučování, které sám inzeroval. 2.6 Lektor může kdykoliv požádat o převod kreditů na finanční prostředky a výběr těchto finančních prostředků převést na svůj účet uvedený ve svém profilu. První výběr v kalendářním měsíci je prováděn zdarma, za druhý a každý další výběr v kalendářním měsíci je účtován manipulační poplatek 3 % z převáděné částky. 3% poplatek je stržen prioritně ze zůstatku kreditů na lektorově účtu, není-li zůstatek dostatečný, 3% poplatek je stržen z převáděné částky. Zůstatek na kreditním účtu z důvodu zamezení trestné činnosti prostřednictvím účtů lektorů nesmí činit více než 5000 kreditů (výše dvojnásobku maximálního možného jednorázového dobití kreditu). V případě, že lektor dosáhne této výše kreditů, je portál pomocsukolem.cz oprávněn kredity převést na finanční prostředky a odeslat je na bankovní účet, který má lektor uveden ve svém profilu. O převodu na účet bude lektor informován zprávou nebo em. 2.7 Lektor je povinen provádět výuku v co nejvyšší možné kvalitě a vyvarovat se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno portálu pomocsukolem.cz. 2.8 Lektor je povinen poskytnout portálu pomocsukolem.cz své fakturační údaje, které musí odpovídat údajům v osobním profilu lektora. 2.9 Portál pomocsukolem.cz je oprávněn neschválit a neprovést výběr na účet lektora do poskytnutí fakturačních údajů a údajů potvrzujících, že je majitelem daného účtu, na který mají být odeslány finanční prostředky. 2.9 Lektor může požádat o výběr finančních prostředků pomocí poštovní poukázky typu C. Odeslání finančních prostředků pomocí poštovní poukázky je realizováno pouze jedenkrát měsíčně obvykle k 25. dni v měsíci, je zpoplatněno dle sazebníku České pošty, s.p. dle výše odesílané částky a přičten manipulační poplatek 35 Kč. Požadavek na odeslání finančních prostředků v daném měsíci poštovní poukázkou je nutno zadat nejpozději do 20tého dne v daném kalendářním měsíci. 3. Registrace studenta 3.1 Jako student se může zaregistrovat jakákoli fyzická osoba poptávající pomoc s úkolem či doučování nebo jeho zákonný zástupce. 3.2 Student smí být v databázi registrován jen jednou a není oprávněn vystupovat pod jiným účtem. 3.3 Zákonný zástupce může být registrován tolikrát, kolikrát je oprávněn někoho zastupovat. 3.4 Student (zákonný zástupce) poptává pomoc s úkolem a doučování soukromě, na svoje náklady a odpovědnost. K tomu mu slouží v rámci portálu pomocsukolem.cz kredity, které jsou po Stránka 2 z 6

3 ukončení doučování nebo vypracování úkolu převedeny lektorovi. 3.5 Student portálu pomocsukolem.cz za žádné služby neplatí. Kredity slouží k platbě lektorovi. Při rušení účtu má student právo požádat o převod nevyčerpaných kreditů zpět na svůj účet nebo na účet zákonného zástupce. Zůstatek z důvodu zamezení trestné činnosti prostřednictvím účtů studentů nesmí činit více než 5000 kreditů. (výše dvojnásobku maximálně možného jednorázového dobití kreditu). 4. Kreditní systém a ceny 4.1 V rámci portálu pomocsukolem.cz jsou platby mezi studentem a lektorem za pomoc s úkolem a doučování uskutečňovány pomocí kreditního systému. 4.2 Hodnota 1 kreditu (jednoho kreditu) se rovná hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká). 4.3 Cenu výuky si určuje lektor a to v kreditech. Student rezervací dané hodiny souhlasí s touto cenou. Lektor bere na vědomí, že z jeho ceny za zadanou výuku bude po realizaci doučování stržena 15% provize za zprostředkování. 4.4 Cenu za pomoc s úkolem si určuje žák a to v kreditech. Lektor přijetím doučování souhlasí s touto cenou za pomoc s vysvětlením úkolu. Lektor bere na vědomí, že z ceny zadané studentem za pomoc s vypracováním úkolu bude po doučování a odsouhlasení studentem stržena 15% provize za zprostředkování doučování. 4.5 Navyšování či snižování kreditu u některého registrovaného účtu na portálu pomocsukolem.cz jakoukoli fyzickou osobou jiným než standardním způsobem jako je navýšení platbou, navýšením či snížením za odučenou hodinu nebo za kontrolu vypracovaného úkolu, je považováno za porušení těchto pravidel a může být označeno jako krádež či neoprávněné obohacení. Lektor a student jsou povinni v případě zjištění pohybu na účtu, u kterého si nejsou vědomi, za co je kredit navýšen či snížen, ihned informovat portál pomocsukolem.cz. V případě neinformování může být jejich účet pro výběry zablokován. A portál pomocsukolem.cz má právo veškeré údaje o daném účtu poskytnout Policii České republiky v rámci případného podnětu na prošetření podezření na trestnou činnost. 5. Provize 5.1 Za službu zprostředkování pomoc s úkolem a doučování si portál pomocsukolem.cz účtuje provizi. 5.2 Lektor se zavazuje zaplatit portálu pomocsukolem.cz 15% provizi z každého převzatého úkolu a uskutečněného doučování. Stržení provize je prováděno automaticky systémem při převodu kreditů lektorovi. Lektorovi jsou kredity převáděny ihned po schválení vypracovaného úkolu studentem nebo po zahájení doučování. V případě, že dojde k technické chybě a není stržení provize provedeno automaticky, je následně provedeno portálem pomocsukolem.cz. Lektor je o stržení provize vždy informován. 5.3 Portál pomocsukolem.cz vystaví lektorovi fakturu zpravidla v první polovině měsíce s uvedením všech provizí za měsíc předešlý. Četnost faktur je na rozhodnutí portálu. Lektor může požádat o větší či menší četnost vystavených faktur. 5.4 V případě, že 15% provize z dané hodnoty úkolu není celé číslo, je tato hodnota provize zaokrouhlena vždy v neprospěch portálu pomocsukolem.cz směrem dolů na celé číslo tak, aby lektorovi nebyla účtována provize vyšší. Např. v případě úkolu za 10 kreditů je lektorovi účtována provize 1 kredit (10%), neboť 15 % z 10 kreditů činí 1,5 kreditu. 1,5 kreditu je zaokrouhleno na celé číslo směrem dolů, tedy na 1 kredit. 5.5 Portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje právo provizi kdykoliv upravit pro všechny lektory nebo jen pro určitou část lektorů, která splní určité podmínky definované portálem pomocsukolem.cz. A to např. vyhlášením kalendářního měsíce s nižšími provizemi, vyhlášením akce pro lektory s vyšším objemem realizovaného doučování apod. Tyto akce budou zpravidla zveřejněny na Stránka 3 z 6

4 úvodní straně portálu pomocsukolem.cz v aktualitách. V případě nižší stanovené provize je pak rozdíl mezi 15% provizí a akční provizí lektorovi v kreditech na účet vrácen a lektor je o dorovnání informován zprávou. 6. Řešení sporů 6.1 Portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje právo na uznání či neuznání vysvětleného řešení úkolu nebo provedeného doučování. V případě, že student nepotvrdí řešení pomoci s úkolem ani po ukončení požadovaného termínu, portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje v takovýchto případech výhradní právo rozhodnout, zda byla pomoc s úkolem v požadovaném rozsahu lektorem vyhotovena a předána, nebo ne. A podle toho provede narovnání kreditů u příslušného účtu lektora a studenta. O výsledku budou obě strany informovány em, který je uveden v profilu každého účtu nebo zprávou v rámci portálu pomocsukolem.cz. 6.2 Portál pomocsukolem.cz nijak neomezuje studenty ani lektory v tom, aby si sdělovali další kontaktní údaje a používali k samotné realizaci doučování jiné prostředí, než je zde na portále zmiňováno. Stejně tak vypracované přílohy pomoci s úkolem mohou být předány přes jiné rozhraní, než je portál pomocsukolem.cz (např. přes , SKYPE, ICQ, Facebook apod.). Student i lektor jsou však povinni dokončit všechny procesy tak, jako by bylo řešení předáno standardním způsobem přes portál pomocsukolem.cz, a dokončit všechny procesy až do připsání kreditů lektorovi. (Např. do textu vypracované pomoci s úkolem lektor uvede text Bylo předáno přes , vysvětlení řešení předá studentovi v požadovaném termínu jako hotový a student takto řešení přijme.) Portál pomocsukolem.cz v případech, kdy jsou procesy obcházeny přes jiné systémy, nijak nezodpovídá za neproběhnutí procesu standardním způsobem a reklamace doučování nebo pomoc s úkolem nemůže být v takovém případě akceptována. A vždy se bere doučovací proces za uskutečněný, jako by byla pomoc s úkolem správně a včas předána a doučování proběhlo v dohodnutém čase a kvalitě. V případě, že kredity nebyly připsány správně, jsou narovnány manuálně. 6.3 V případě, že dojde k technickým problémům, kdy není schopen student nebo lektor realizovat online doučování v požadovaném čase a kvalitě, jsou povinny obě strany ihned informovat portál pomocsukolem.cz o technické závadě, která zamezuje realizaci doučování, nebo o tom, že doučování nebylo některou ze stran zahájeno, bylo ukončeno dříve nebo není v požadované technické kvalitě tak, aby doučování mohlo být realizováno. Upozornění musí podat alespoň jedna ze stran (student nebo lektor) do ukončení naplánovaného doučování. Pokud není upozornění na problém znemožňující výuku doručeno do ukončení naplánovaného doučování, bere se hodina za realizovanou standardním způsobem a na pozdější reklamaci nelze brát zřetel. 6.4 Reklamaci na kvalitu doučování nebo nevysvětlený úkol dle zadaných parametrů lze podat do 24 hodin od ukončení doučování, v případě pomoci s úkolem do 24 hodin od vysvětlení zadaného úkolu. V případě, že je podána ve lhůtě do 24 hodin reklamace na vysvětlený úkol nebo realizované doučování, je portál oprávněn strhnout lektorovi či studentovi kredity ve výši, které jsou předmětem sporu za daný úkol nebo doučování, do doby vyřešení sporu. 7. Ostatní ujednání 7.1 Lektor i student mají právo kdykoliv zrušit svůj účet. 7.2 Portál pomocsukolem.cz se zavazuje, že informace o lektorovi a studentovi použije jen pro účely zprostředkování služby doučování a pomoc s úkolem a neposkytne je třetím osobám bez jejich souhlasu. 7.3 Lektor a student svou registrací na tyto stránky souhlasí, že v rozsahu povoleném zákonem není její provozovatel v žádném případě odpovědný za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s informacemi publikovanými na těchto stránkách třetími stranami a v souvislosti s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek. Užíváním těchto webových stránek provozovatele není uzavřen žádný smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem. Stránka 4 z 6

5 7.4 Obsahy, které jsou zveřejňovány na těchto webových stánkách, jsou pod ochranou autorského práva a nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele nebo platného majitele práva rozmnožovány, zpracovávány, překládány, shromažďovány, zpracovány či jiným způsobem využívány. 7.5 Portál pomocsukolem.cz si vyhrazuje právo dané podmínky a výše provize změnit. Změna se nebude bez souhlasu lektora a studenta vztahovat na již zprostředkovávaná doučování a pomoc s úkolem. 8. PRINCIP ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB 8.1 REZERVACE DOUČOVACÍ HODINY: Rezervaci doučování je student povinen provést přes portál pomocsukolem.cz a to rezervací v záložce Moje doučování v podzáložce Vyhledat doučování kliknutím na požadovanou volnou hodinu V v příslušném časovém rozvrhu lektora. Dokončená rezervace se projeví změnou písmena v časovém rozvrhu z V na R a hláškou Rezervace byla uložena. Současně proběhne odečtení příslušného počtu kreditů za doučování. Portál pomocsukolem.cz kredity za odučenou hodinu lektorovi přičte až po ukončení vyučovací hodiny. V případě neuskutečnění hodiny nebo odmítnutí hodiny lektorem jsou studentovi navráceny kredity zpět v plné výši. Rezervovanou hodinu student nalezne v Seznamu naplánovaných doučování v záložce Moje doučování v podzáložce Naplánovaná doučování, kde je již viditelný SKYPE kontakt na lektora. V případě potřeby může student lektora kontaktovat. Do potvrzení naplánovaného doučování lektorem je hodina označena statusem NEPOTVRZENO. Po potvrzení hodiny lektorem se stav změní na datum a čas potvrzení lektorem. Lektorovi je oznámena blokace hodiny zprávou a v případě notifikace em je oznámení přeposláno i na lektorem uvedený . Na základě tohoto oznámení lektor v co nejkratší době provede potvrzení hodiny v záložce Moje doučování v podzáložce Rezervace doučování kliknutím na tlačítko Potvrdit. Lektor bere na vědomí, že jím nabízené hodiny jsou závazné. Odmítnutí rezervace by měl provádět jen ve výjimečných případech a na důvod odmítnutí může být portálem dotazován. Nepotvrzení doučování lektorem není překážkou provedení doučování a hodina je pro studenta i lektora závazná i bez potvrzení. V naléhavých případech může lektor hodinu odmítnout, studentovi na základě odmítnutí doučování přijde oznámení do zpráv o odmítnuté hodině lektorem a dojde k automatickému zrušení blokace a připsání kreditů zpět na účet studenta. Student i lektor jsou povinni se na doučování spojit včas. Obvyklé je spojení 5 minut před začátkem hodiny k odladění technických problémů. V případě, že není spojení studenta s lektorem navázáno, jsou oba povinni se řídit odstavcem 6 těchto VOP a portál o nenavázaném spojení neprodleně informovat. Student bere na vědomí, že lektor není vždy schopen reagovat na blokaci hodiny okamžitě, a proto by měl student provádět rezervaci hodiny v dostatečném předstihu. Lektor má možnost uvést požadovaný čas blokace před danou hodinou (např. minimálně 2 hodiny předem) do inzerátu daného předmětu. Stránka 5 z 6

6 8.2 ZADÁNÍ NABÍDKY DOUČOVÁNÍ LEKTOREM: Lektor si nabídku doučování zadává v záložce Moje doučování v podzáložce Moje nabídka doučování. Zde si klinutím myší na příslušné políčko nadefinuje časový rozvrh, který je platný pro všechny předměty, které inzeroval nebo bude inzerovat, na všechny kalendářní týdny v daném roce. Časový rozvrh je možno kdykoliv měnit. Úpravu časového rozvrhu pro jednotlivé konkrétní kalendářní týdny pak lektor může provést v záložce Moje doučování v podzáložce Kalendář doučování, kde může měnit jednotlivé kalendářní týdny a nabízené hodiny v některých konkrétních termínech zablokovat. Blokace se projeví změnou z písmena V na písmeno B. Konkrétní předměty lektor zadá kliknutím na pole Přidat nový inzerát a vyplněním požadovaných polí. Lektor se může rozhodnout, zdali v daném předmětu bude nabízet doučování, pomoc s úkolem nebo obojí. Cena za hodinu se vztahuje na doučování. Zatržením či nezatržením pole Pomoc s úkolem v inzerátu nemá vliv na možnost převzetí úkolu lektorem, ale nebudou Vám nabízeny žádné úkoly naším portálem cestou zpráv a ů. 8.3 ZADÁNÍ A PŘEVZETÍ POPTÁVKY PO VYPRACOVÁNÍ ÚKOLU Zadání úkolu je student povinen provést přes portál pomocsukolem.cz, a to zadáním v záložce Moje úkoly v podzáložce Zadat úkol vyplněním příslušného formuláře pro zadání úkolu a odesláním tlačítkem Zadat úkol do databáze poptávek úkolů. Lektor je oprávněn si poptávku v databázi úkolů, kterou najde v záložce Moje úkoly v podzáložce Nabídka úkolů kliknutím na tlačítko Detail u příslušného úkolu, prohlédnout popis zadání eventuálně nahranou přílohu studentem. A v případě zájmu převzít tlačítkem Převzít k vypracování. Lektor je povinen vyhotovit zadání v rozsahu a termínu požadovaném studentem v zadání. Po vypracování úkolu vyplní textovou odpověď, eventuálně nahraje přílohu s řešením a stiskne tlačítko Kompletní, čímž dojde k předání vypracovaného úkolu studentovi. Studentovi je oznámeno vypracování úkolu lektorem zprávou (v případě notifikace em je mu zaslána informace i na ). Na základě tohoto oznámení student v co nejkratší době provede potvrzení úkolu v záložce Moje úkoly v podzáložce Vypracované úkoly kliknutím na tlačítko Detail a následně Potvrdit řešení. Student bere na vědomí, že vrácení řešení přes tlačítko Vrátit řešení bude řešeno portálem pomocsukolem.cz jako reklamace. Student bude dotazován na důvod vrácení. V případě, že student v rámci reklamace úkolu odmítne spolupracovat nebo nesdělí dostatečné důvody k uznání oprávněnosti reklamace, bude úkol považován za řádně vypracovaný a portál pomocsukolem.cz má právo provést v souladu s touto skutečností řádné úpravy kreditů na účtech studenta i lektora k narovnání stavu. V případě studentova nepotvrzení úkolu jako správně vypracovaného tlačítkem Potvrdit řešení ani nevrácení úkolu tlačítkem Vrátit řešení je úkol po uplynutí doby, dokdy měl být vypracován, brán za řádně vypracovaný lektorem. Potvrzené řešení úkolu studentem je lektorovi oznámeno zprávou (v případě notifikace em je mu zaslána informace i na ) a současně jsou lektorovi připsány na účet kredity za vypracování úkolu. Systém provizí se řídí odstavcem 5. Stránka 6 z 6

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Účinné od 28. 3. 2016 Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Datový trezor (dále

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby TeamKnowledge provozované na adrese teamknowledge.com (dále jen služba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Obsah: Preambule 1. Působnost Všeobecných podmínek, Obchodních podmínek, Sazebníku odměn a dalších právních aktů 2. Změny Obchodních podmínek

Více

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy 1. Základní údaje o dodavateli Dodavatel: Martin Coufal, Prokopova 476, 560 02 Česká Třebová IČ: 73805645 DIČ: CZ 84 07 11 36 71 Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v České

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ).

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ). Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ). I..OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy Tyto Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY

Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY Č.j.: PLU-304724/2009-SPDU-PD Účinnost od: 1.12.2009 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky )

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 1.1 Definice Pro účely těchto

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromým podnikatelem Filipem Podstavcem, IČ: 76206611, se sídlem Padolí 171, 549 31

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Smlouva o užívání a Obchodní podmínky

Smlouva o užívání a Obchodní podmínky Smlouva o užívání a Obchodní podmínky Předmětem této smlouvy jsou pravidla smluvního vztahu mezi Systémem My Freight, který provozuje My Freight, s.r.o. se sídlem Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8, IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I.

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. Úvodní ustanovení a) Ing. Martin Fiala estudio.cz vydává v souladu s ustanovením

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Podmínky používání Služeb společnosti Perspia a.s. platné a účinné od 1. 3. 2011. 1. Váš vztah se společností Perspia a.s. 1.1

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Pablo Escobar s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 403/55a, PSČ 619 00, IČ: 277 20 438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Libuší Pekárkovou, IČ: 68054793, se sídlem Mlýnská 47, 790 84

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz. Platné od 29.2.2016

Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz. Platné od 29.2.2016 Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz Platné od 29.2.2016 I. Všeobecná ustanovení 1.1 Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost ROYCE BOHEMIA a.s., Na Dědince 153/6,

Více

Smluvní podmínky poskytování služeb ve Fyzioterra s.r.o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení

Smluvní podmínky poskytování služeb ve Fyzioterra s.r.o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení Smluvní podmínky poskytování služeb ve Fyzioterra s.r.o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované nestátní rehabilitační zdravotnické zařízení, které poskytuje za

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ STUDIO X51 ACADEMY I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními po dmínkami,souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s podmínkami

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury GoFishing.cz 1. Úvod 1.1 Ing. Monika Slapničková, podnikající pod označením Cestovní agentura GoFishing.cz nám.

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, IČ 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky od 01.01.2016

Všeobecné obchodní podmínky od 01.01.2016 Všeobecné obchodní podmínky od 01.01.2016 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti M&K LIFE STYLE s.r.o. se sídlem Petříkov 163, Velké Popovice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

R e k l a m a č n í. Čl. I. Předmět reklamace

R e k l a m a č n í. Čl. I. Předmět reklamace mbank S.A., organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, dále jen mbank, vydává (s odkazem na ustanovení 11 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách) za účelem informování

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 30.3.2015, 18:44

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 30.3.2015, 18:44 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

Obchodní podmínky platebního styku

Obchodní podmínky platebního styku Obchodní podmínky platebního styku Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro zajišťování platebního styku

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky užívání služeb na portálu www.chytryhonza.cz (platné od 3.11.2015)

Všeobecné podmínky užívání služeb na portálu www.chytryhonza.cz (platné od 3.11.2015) Všeobecné podmínky užívání služeb na portálu www.chytryhonza.cz (platné od 3.11.2015) Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby spočívající v Zajištění informace,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

WOODPROJECT s.r.o VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE DŘEVA

WOODPROJECT s.r.o VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE DŘEVA WOODPROJECT s.r.o sídlem Tachlovice, Karlštejnská 122, PSČ 252 17 IČ 267 09 589 DIČ26709589 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS Praha, spis. zn. C.88830. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád )

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád ) Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy Tento Dražební řád upravuje pravidla užívání internetového

Více