VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009"

Transkript

1 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje Obsah Strana Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do EP 2 Přehled členských států Evropské unie 2 Právo volit do EP 3 Seznam voličů pro volby do EP 4-11 Voličský průkaz 12 Vzor písemné žádosti o voličský průkaz 13 Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu 14 Přehled volebních orgánů ve volbách do EP 15 Úkoly pověřeného obecního úřadu a starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu Úkoly obecního úřadu 16 Úkoly starosty 17 Okrsková volební komise Vzor informování o počtu a sídle volebních okrsků pro zmocněnce 22 Vzor stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23 Vzor jmenování zapisovatele okrskové volební komise 24 Vzor svolání prvního zasedání okrskové volební komise 25 Vzor slibu člena okrskové volební komise 26 Potvrzení obecního úřadu pro zaměstnavatele člena okrskové volební komise 27 Vzor oznámení o době a místu konání voleb 28 Volební kampaň 29 Vybavení volebních místností 30 Distribuce volebních materiálů 31 Kontakty 31 Materiál Ministerstva vnitra Harmonogram úkolů a lhůt Informace pro občany ČR a EU o podmínkách hlasování Metodika k vedení seznamu voličů (transkripční tabulka pro přepis řeckých znaků do latinky, seznam kontaktních míst, pokyny pro obecní úřady pro elektronickou výměnu informací o voličích z jiných členských států EU) Vzor Žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU- verze česká, anglická, francouzská a německá Vzor sdělení obecního úřadu o tom, jak byla žádost voliče vyřízena Vzor průvodního sdělení objasňujícího obsah u nebo CD/DVD při předávání informací o voličích mezi členskými státy EU.

2 Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do EP Datum a doba konání voleb Rozhodnutím prezidenta republiky č. 46/2009 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční na území České republiky v pátek 5. června a v sobotu 6. června Volby do Evropského parlamentu se konají : v pátek 5. června 2009 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin v sobotu 6. června 2009 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin. a Právní předpisy Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb. Soudnictví na úseku voleb Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Financování voleb Směrnice MF ze dne 11. března 2004 č.j. 124/42 055/2004, V. v. ČR, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu Přehled členských států EU Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 2

3 Právo volit do Evropského parlamentu - 5 zákona o volbách do EP Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má : 1. občan České republiky za níže uvedených podmínek nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům, pobyt na infekčním oddělení) je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu příp. hlasuje na voličský průkaz (viz dále sestavování seznamu) 2. občan jiného členského státu EU za níže uvedených podmínek nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům, pobyt na infekčním oddělení) je nejméně od 22. dubna 2009 (45 dnů před volbami) veden v evidenci obyvatel Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Osobní údaje cizince zavádí do informačního systému evidence obyvatel jednak Policie ČR inspektoráty cizinecké policie v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění, jednak Ministerstvo vnitra dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění. je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (viz dále sestavování seznamu) všechny podmínky musí být splněny současně 3

4 Seznam voličů pro volby do EP , 31 zákona o volbách do EP, 1-2 prov. vyhl. A. Sestavování seznamu Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu v členění podle stálých volebních okrsků (vojenské újezdy mají samostatné volební okrsky) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen. Seznam voličů (vedený v knize) vzor 1 dle Přílohy 1 prov. vyhlášky Číslo pořadí Číslo volebního okrsku... Jméno popř. jména Příjmení *Rodné příjmení Datum narození *Místo narození Místo Stát Státní občanství Místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území ČR, popř. místo bydliště mimo území ČR Poznámka ** * uvede se u voliče jiného členského státu E, který byl zapsán na základě své žádosti podle 29 zákona **v poznámce se uvede jde-li o voliče jiného členského státu EU ve kterém členském státě EU, které obci, popř. volebním okrsku byl pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci zda byl volič 1. do seznamu zanesen na základě vlastní žádosti podle 29 zákona nebo 2. byl do seznamu převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů, z evidence obyvatel (občan ČR druhý den voleb dosáhne věku 18 let), anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení Vedení seznamu je třeba věnovat mimořádnou pozornost, neboť zákon o volbách do EP neumožňuje, aby okrsková volební komise ve dnech voleb ve volební místnosti dopsala voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu!!! 4

5 Sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu má tyto fáze : I. fáze Obecní úřad nejpozději do 16, 00 hodin dne 26. dubna 2009 (neděle) zanese do seznamu pro volby do Evropského parlamentu: 1. Údaje ze stálého seznamu voličů obecní úřad vede stálý seznam voličů pro občany České republiky, kteří mají v obci trvalý pobyt obecní úřad tyto osoby zapíše automaticky do seznamu voličů pro volby do EP Poznámka Ve stálém seznamu voličů nejsou zapsáni cizinci s povolením k pobytu ani azylanti. Pokud je ve stálém seznamu poznámka, že volič byl vyškrtnut z důvodu jeho zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může se tento volič zúčastnit hlasování na území České republiky : na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem nebo volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého se provede zápis voliče do stálého seznamu voličů vedeného u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, což voliče zároveň opravňuje v tomto místě na území České republiky k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k hlasování. Požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí je však třeba s dostatečným časovým předstihem, aby volič stihl potvrzení o vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, kdy obecní úřad sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. nejpozději do hodin dne 26. dubna Údaje o občanech České republiky, kteří mají v obci trvalý pobyt a podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do EP věku 18 let obecní úřad tyto osoby zapíše automaticky do seznamu voličů pro volby do EP 5

6 3. Údaje o občanech jiných členských států zapsaných v dodatku stálého seznamu voličů dodatek stálého seznamu vede obecní úřad pouze pro volby do zastupitelstva obce pro voliče jiných členských států EU, kteří mají v obci trvalý pobyt a kteří o zápis do dodatku požádali musí nejpozději do 16,00 hodin dne 26. dubna 2009 požádat obecní úřad, u kterého jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu, o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP; k žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení, které musí obsahovat: 1. státní příslušnost 2. místo pobytu 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci 4. a že žadatel bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. povinné informace žadatele uvedené v jeho čestném prohlášení jsou nezbytné pro zaslání oznámení komunikační centrále jiného členského státu (viz materiály Ministerstva vnitra vzor žádosti) Důležité upozornění: V souladu s Čl. 12 směrnice 93/109/ES, který klade důraz na informovanost občanů jiných členských států Evropské unie o podmínkách a pravidlech pro výkon jejich volebního práva, je vhodné, aby obecní úřady, které mají v dodatku stálého seznamu voličů zapsány voliče jiných členských států Evropské unie, je adresně informovaly o tom, že chtějí-li hlasovat na území České republiky rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve lhůtě do 26. dubna 2009 požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Není totiž možné, aby občané jiných členských států Evropské unie, kteří jsou v České republice zapsáni na základě své žádosti v dodatku stálého seznamu voličů, byli automaticky bez svého vědomí přeneseni i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jednom členském státě totiž zbavuje dotčeného občana Evropské unie možnosti hlasovat v těchto volbách v jiném členském státě. Zatímco je-li občan jiného členského státu Evropské unie v České republice zapsán pouze v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, neomezuje ho to v možnosti, aby hlasoval ve volbách i ve svém domovském členském státě. Obecní úřad nejpozději do 21. května 2009 informuje žadatele o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (viz materiály Ministerstva vnitra vzor sdělení o kladném nebo negativním vyřízení žádosti) 6

7 4. Údaje týkající se občanů jiných členských států EU, kteří požádali o zápis do seznamu pro volby do EP a kteří nejsou vedeni v dodatku stálého seznamu voličů a nebyli zapsáni v seznamu voličů pro volby do EP v roce 2004 Občan jiného členského státu EU má právo volit za těchto podmínek nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a není u něj překážka výkonu volebního práva je nejméně od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel (občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky) není veden v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce a nebyl zapsán v seznamu voličů pro volby do EP v roce 2004 nejpozději 26. dubna 2009 požádá obecní úřad, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Žádost musí obsahovat : 1. kopii průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU pracovník přijímající žádost porovná kopii s předloženým dokladem, příp. sám pořídí kopii 2. čestné prohlášení žadatele, které musí obsahovat 1. státní příslušnost 2. místo pobytu 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci 4. a že žadatel bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky povinné informace žadatele uvedené v jeho čestném prohlášení jsou nezbytné pro zaslání oznámení komunikační centrále jiného členského státu (viz metodika Ministerstva vnitra) tito občané tedy nejsou automaticky zaneseni do seznamu voličů, ale musí požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, a svůj zápis v evidenci obyvatel prokázat způsobem stanoveným zákonem Obecní úřad nejpozději 21. května 2009 informuje žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, jak byla jeho žádost vyřízena (viz materiály Ministerstva vnitra vzor sdělení o kladném nebo negativním vyřízení žádosti) Důležité upozornění k bodu ad 3-4!! 7

8 Vhledem k tomu, že lhůta k podání žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu nebo k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP připadá na neděli 26. dubna 2009, je třeba v neděli zajistit službu na obecním úřadu od 8 - do 16, 00 hodin. Vzhledem k právní úpravě běhu lhůt v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, není možné, aby pro zápis voliči využili až pondělí, jako první následující pracovní den. Podrobné informace k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, k informaci obecního úřadu o tom, jak byla žádost vyřízena a sdělení MV k výměně informací o voličích mezi členskými státy Evropské unie- viz materiály MV!!! 5. Údaje týkající se občanů jiných členských států, kteří byli na základě své žádosti zapsáni již do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004 Tato povinnost zanést údaje vyplývá ze Směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními občany obecní úřad zanese automaticky do seznamu voličů pro volby do EP občany jiných členských států Evropské unie, kteří byli na základě své žádosti zapsáni již do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí a jsou stále evidováni k pobytu v dané obci nebude-li již občan jiného členského státu EU zapsán v evidenci obyvatel obce, nebude zapsán ani do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 pokud se občan jiného členského státu EU přestěhoval do jiné obce na území ČR, zapíše je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 tento jiný obecní úřad, a to na základě sdělení, které obdrží prostřednictvím krajského úřadu od Ministerstva vnitra Důležité upozornění k sestavení seznamu v první fázi: Volič (ať již jde o občana České republiky, nebo občana jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky veden v evidenci obyvatel), který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 8

9 2009, požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval. II. fáze Obecní úřad nejpozději 16. května 2009 (sobota) zanese do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče : kteří nemají v jeho správním obvodu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu, ale kteří v jeho obvodu : jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. v případě voleb do Evropského parlamentu obecní úřad pro voliče nacházející se mimo místo svého trvalého pobytu, popř. místo pobytu, v některém z výše uvedených zařízení nevytváří zvláštní seznam tak, jak je obvyklé při volbách do Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky, ale údaje o těchto voličích jsou zapisovány přímo do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a tvoří jeho nedílnou část o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází některé z výše uvedených zařízení, by měl volič prostřednictvím správce zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v tomto zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. pokud si volič není jist, že ve dny voleb do Evropského parlamentu bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, a jdeli o občana jiného členského státu Evropské unie, v místě svého pobytu, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování do přenosné volební schránky v příslušném zařízení; stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamentu případ, kdy je volič neplánovaně přijat do některého z uvedených zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem, v jehož správním obvodu se 9

10 zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula již i lhůta, ve které lze o vydání voličského průkazu požádat, nelze řešit jinak, než, že tento volič nebude moci své volební právo vykonat. volič, který se nachází v některém z výše uvedených zařízení, které je lokalizované v obci, kde má volič zároveň trvalý pobyt, nemůže být zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na základě nahlášení správcem zařízení, neboť je již do tohoto seznamu zanesen na základě přenesení údajů ze stálého seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází mimo volební okrsek voliče, může tento volič hlasovat v daném zařízení pouze na voličský průkaz. Jestliže volič nevěděl, že se ve dnech voleb bude zdržovat v některém z těchto zařízení a o voličský průkaz včas nepožádal, nemůže hlasovat. III. fáze Obecní úřad nejpozději 21. května 2009 vyškrtne ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče, kteří : IV. fáze požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu byli zapsáni do seznamu voličů jiným obecním úřadem (z důvodu nahlášení velitelem nebo správcem příslušného zařízení ) Obecní úřad nejpozději 3. června 2009 vyškrtne ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče, kteří : požádali o vydání voličského průkazu projevili vůli hlasovat v jiném členském státě ( na základě sdělení Ministerstva vnitra) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP na základě dodatku stálého seznamu voličů, avšak nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP (pojistka v zákoně, pokud obecní úřad přenesl do seznamu voličů pro volby do EP údaje z dodatku bez žádosti) Poznámka : Obecní úřad může škrtat voliče pouze v případech, které jsou zákonem o volbách do Evropského parlamentu taxativně stanoveny v 28 odst. 2, 3 a 4. Například úmrtí voliče v těchto ustanoveních není uvedeno, tzn., že osobu, která zemře po lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, nelze ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout. Uvedenou situaci lze řešit pouze připojením oznámení o takové skutečnosti pro okrskovou volební komisi. 10

11 B. Uzavření seznamu Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb, tj. 3. června 2009 v 16,00 hodin uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a předá kopie tohoto seznamu okrskovým volebním komisím kopie seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí, tzv. výpisy, předá obecní úřad okrskovým volebním komisím každá okrsková volební komise by měla obdržet dva výpisy, a to pro případ hlasování do přenosné volební schránky, kdy si její členové musí s sebou vzít jeden výpis mimo volební místnost. Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny údajů neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi. Mezi skutečnosti odůvodňující změnu zápisu patří případné změny údajů o voličích (např. změna příjmení u provdané ženy), kteří jsou v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zaneseni. Takovou skutečností není to, že se volič přestěhoval. 11

12 Voličský průkaz - 30 zákona o volbách do EP Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb písemným podáním doručeným nejpozději 21. května 2009 obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu žádost může být podána pouze písemně s ověřeným podpisem voliče (pokud volič podává písemnou žádost osobně, může ověřit podpis pracovník obecního úřadu, který přijímá žádost; v tomto případě se nevyžaduje úředně ověřený podpis, pracovník pouze ověří totožnost žadatele z platného dokladu a po podpisu potvrdí jeho pravost) voličský průkaz vydává obecní úřad pouze voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličský průkaz obecní úřad vydá NEJDŘÍVE dne 21. května 2009 : předáním osobně voliči předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu 12

13 VZOR Písemná žádost o voličský průkaz Obecní ( městský ) úřad v... Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009 ( poslední den pro doručení žádosti obecnímu úřadu : 21. května 2009 do 16, 00 hodin) Já, níže podepsaný (á)... jméno popř. jména a příjmení nar....pobyt..*... žádám tímto v souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009 o vydání voličského průkazu. * trvalý pobyt občan ČR trvalý nebo přechodný pobyt občan jiného členského státu EU Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající označit křížkem): vyzvednu osobně (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009) vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009) žádám o jeho doručení na adresu :...( adresa, PSČ) Místo pro úřední ověření podpisu : (v případě že písemná žádost není podána osobě)... podpis oprávněného občana-žadatele ( ověřený) Místo pro ověření totožnosti a podpisu voliče, je-li písemná žádost o vydání voličského průkazu osobně převzata pracovníkem obecního úřadu: Totožnost ověřena podle ( typ dokladu a číslo )... Dne... Podpis a totožnost ověřil: jméno pracovníka OÚ MěÚ... podpis pracovníka... 13

14 VZOR Plná moc k převzetí voličského průkazu Plná moc Já, níže podepsaný(á )... jméno popř.jména a příjmení zmocnitele- oprávněného občana, který požádal o vydání volič. průkazu nar...pobyt.*... * trvalý pobyt občan ČR trvalý nebo přechodný pobyt občan jiného členského státu EU zmocňuji tímto pana(paní)...nar...trvale bytem... jméno popř.jména a příjmení zmocněnce č.op :... aby na základě mé písemné žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009 převzal (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009) od Obecního (Městského) úřadu v...můj voličský průkaz. Dne : podpis zmocnitele oprávněného občana (úředně ověřený) Zmocnění tímto přijímám. Dne : podpis zmocněnce 14

15 Přehled volebních orgánů ve volbách do EP - 7 zákona o volbách do EP Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou Státní volební komise Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelský úřad a konzulární úřad ČR s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem Český statistický úřad krajský úřad pověřený obecní úřad obecní úřad, starosta (primátor) starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu ředitel krajského úřadu okrsková volební komise. Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy. Úkoly pověřeného obecního úřadu 14 zákona o volbách do EP zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti projednává přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu voličů plní další úkoly podle zákona o volbách do EP Upozornění : Pověřený obecní úřad neprovádí kontrolu hlasování a sčítání hlasů u okrskových volebních komisích, jak je tomu u jiných druhů voleb! Zaměstnanci obce zařazení do pověřených obecních úřadů mohou vykonávat činnosti podle 14 zákona pouze pokud mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu ( 7 odst. 3 zákona o volbách do EP). 15

16 Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu 17 zákona o volbách do EP neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází; v době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly místostarosta Úkoly obecního úřadu 15 zákona o volbách do EP, 1-2, 6 prov. vyhl. vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu zasílá komunikační centrále jiného členského státu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu vydává voličské průkazy zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití archivuje volební dokumentaci: 1. převezme veškerou volební dokumentaci od okrskových volebních komisí s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku. Na žádost Nejvyššího správního soudu volební dokumentaci zpřístupní. 2. hlasovací lístky a obálky opatřené razítkem obce uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu; ostatní hlasovací lístky zničí. 3. dokumentace o finančních nákladech na volby do Evropského parlamentu se uloží odděleně od ostatní dokumentace. 4. pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Evropského parlamentu se stanoví skartační znaky a lhůty: hlasovací lístky, zápisy o výsledku hlasování...a/10 ostatní volební dokumentace V/5 plní další úkoly podle tohoto zákona 16

17 Úkoly starosty - 16, 18, 26, 32, 59 zákona o volbách do EP nejpozději 6. dubna 2009 stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná; do minimálního počtu členů okrskové volební komise se započítává též zapisovatel* nejpozději 21. dubna 2009 poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu (krajský úřad informuje starosty o registraci kandidátních listin Ministerstvem vnitra a poskytne jim adresy zmocněnců; u voleb do EP starosta pouze vyvěsí informaci na úřední desce, nezasílá ji zmocněncům jako u voleb do zastupitelstva kraje) nejpozději 25. dubna 2009 jmenuje zapisovatele okrskové volební komise* od 16, 00 hodin 6. května nejpozději do 14. května 2009 jmenuje členy okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu* svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 15. května 2009* nejpozději 20. května 2009 může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů (viz dále volební kampaň) nejpozději 21. května 2009 vyvěsí pro voliče oznámení o době a místě konání voleb* nejpozději 2. června 2009 zajistí dodání hlasovacích lístků voličům a v den voleb okrskovým volebním komisím * viz dále vzory 17

18 Okrsková volební komise - 18 zákona o volbách do EP dbá o pořádek ve volební místnosti zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, zbavení způsobilosti k právním úkonům) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Starosta je povinen stanovit s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 6. dubna 2009 minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5 ( tj. zapisovatel + 4 členové) s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná (tj. zapisovatel + 3 členové). Do minimálního počtu členů okrskové volební komise se započítává též zapisovatel, který je řádným členem, avšak s hlasem poradním (do počtu členů okrskové volební komise se nezapočítává pouze při hlasování). Delegace do okrskové volební komise Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat nejpozději 6. května 2009 do 16 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Seznam zaregistrovaných subjektů do Evropského parlamentu rozešle krajský úřad neprodleně po registraci kandidátních listin Ministerstvem vnitra všem starostům (po 18. dubnu 2009) Upozornění : Delegace učiněná zaregistrovanými subjekty má vždy přednost, a v jejím důsledku může být překročen starostou stanovený minimální počet členů okrskové volební komise. Pokud by však delegací nebylo dosaženo stanoveného minimálního počtu členů okrskové volební komise, starosta jmenuje členy na neobsazená místa pouze do jím stanoveného minimálního počtu, který v tomto případě nelze překročit. Příklad 1 18

19 Starosta v obci stanovil minimální počet členů okrskové volební komise 5 (tzn. včetně zapisovatele). Pouze jeden zmocněnec ze seznamu zaregistrovaných kandidátních listin delegoval v zákonem stanovené lhůtě svého člena do okrskové volební komise. Starosta v tomto případě musí jmenovat na neobsazená místa další 3 členy (zapisovatel + 1 delegovaný člen + 3 členové jmenovaní starostou = 5 členů okrskové volební komise). Starosta svým jmenováním na neobsazená místa nesmí překročit stanovený minimální počet členů okrskové volební komise. Příklad 2 Starosta v obci stanovil minimální počet členů okrskové volební komise 5 (tzn. včetně zapisovatele). Šest zmocněnců ze seznamu zaregistrovaných kandidátních listin delegovalo v zákonem stanovené lhůtě svého jednoho člena do okrskové volební komise. V tomto případě je okrsková volební komise 7 členná (zapisovatel + 6 delegovaných členů), třebaže starosta stanovil minimální počet členů okrskové volební komise 5; tato delegace má vždy přednost, neboť podle zákona má každý subjekt, jehož kandidátní listina byla zaregistrována, právo delegovat do okrskové volební komise jednoho člena (+ 1 náhradníka, který je povolán na místo delegovaného člena, jemuž členství v komisi zaniklo). Delegování členů a náhradníků = doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat : 1. jméno příp. jména a příjmení 2. datum narození 3. místo trvalého pobytu člena popřípadě náhradníka nebo místo pobytu podle zvl. právního předpisu 4. podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice příp. podpis osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny; písemné pověření se přiloží k seznamu 5. seznam může obsahovat údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa Není-li delegací dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje starosta (nejdříve od 6. května 2009 po 16,00 hodin do 1. zasedání okrskové volební komise) členy na neobsazená místa. V tomto případě starosta svým jmenováním na neobsazená místa nesmí překročit stanovený minimální počet členů okrskové volební komise Pokud počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb a nejsou delegovaní náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise. Zapisovatel Zapisovatelem může být : občan České republiky občan cizího státu jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů) 19

20 je jmenován starostou nejpozději 25. dubna 2009 přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, starosta jej odvolá a neprodleně jmenuje nového zapisovatele je členem okrskové volební komise s hlasem poradním pouze při hlasování se nezapočítává do počtu členů okrskové volební komise může okrskové volební komisi předkládat návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise skládá slib stejným způsobem jako ostatní členové má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce člena komise Vznik členství v okrskové volební komisi Členství v komisi vzniká složením slibu (viz vzor) tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji." Zánik členství v okrskové volební komisi dnem ukončení činnosti okrskové volební komise úmrtím okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena (nelze vzít zpět) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena tím, kdo jej delegoval pozbytím státního občanství ČR nebo občanství jiného členského státu ve dnech voleb nevykonává-li člen svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než tři hodiny První zasedání okrskové volební komise Starosta je povinen nejpozději 21 dnů přede dnem voleb svolat první zasedání okrskové volební komise (musí se konat nejpozději 15. května 2009). Na tomto zasedání je losem určen předseda a místopředseda. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. Nároky členů okrskové volební komise 20

21 61 zákona o volbách do EP: Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 200 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny. 203 odst.2 písm. f) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci přísluší k činnosti členů volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků v nezbytně nutném rozsahu. 10 prováděcí vyhlášky: zvláštní odměna : člen Kč zapisovatel Kč předseda Kč Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 85 Kč za hodinu, nejvýše však 680 Kč za jeden den. V případě, že se člen okrskové volební komise nebo její předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise. Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. Činnost okrskové volební komise je ukončena 15 dnem po vyhlášení výsledků voleb do EP Státní volební komisí ( 50 zákona) VZOR 21

22 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Městský/Obecní úřad...v... Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s ustanovením 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009, o počtu a sídle volebních okrsků : Počet okrsků :... Sídlo volebního okrsku č.... :... (uvede se adresa volební místnosti) Sídlo volebního okrsku č.... :... (uvede se adresa volební místnosti) V... dne (Jméno, příjmení) starostka/starosta *** města/obce ***... Poznámka: (tento text pod čarou nebude uveden na konečném dokumentu) Nejpozději 21. dubna 2009 poskytuje starosta každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. VZOR 22

23 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V souladu s ustanovením 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů s t a n o v u j i pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 minimální počet členů okrskové volební komise takto : okrsková volební komise pro volby do Evropského parlamentu je... *... (Jméno, příjmení) starostka/starosta ** města/obce **... Poznámka: (tento text pod čarou nebude uveden na konečném dokumentu) * Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, nejpozději 6. dubna 2009, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5 s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Do minimálního počtu členů okrskové volební komise se započítává též zapisovatel, který je řádným členem, avšak s hlasem poradním. Do počtu členů okrskové volební komise se nezapočítává pouze při hlasování (viz metodika str.18). ** uvede se odpovídající 23

24 VZOR Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa Vážená paní/vážený pan (rok narození) (jméno, příjmení a adresa) V souladu s ust. 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Vás j m e n u j i na neobsazené místo člena okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č... se sídlem (Jméno, příjmení) starostka/starosta * města/obce *... Poznámka: (tento text pod čarou nebude uveden na konečném dokumentu) Starosta jmenuje členy okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu, nejdříve však od 6. května 2009 po 16,00 hodině do 1. zasedání okrskové volební komise (viz metodika str.17). * uvede se odpovídající 24

25 VZOR Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise V souladu s ust. 16 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů s v o l á v á m první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č.* pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční dne ** v... hodin v budově... se sídlem... č.p.... Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský průkaz.... (Jméno, příjmení) starostka/starosta *** města/obce ***... Poznámka: (tento text pod čarou nebude uveden na konečném dokumentu) * uvede se v obcích s více než jedním okrskem ** Starosta svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb, tj. aby se uskutečnilo nejpozději 15. května První zasedání okrskové volební komise ( viz metodika str. 20). *** uvede se odpovídající VZOR 25

26 Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise pro volby do EP "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Zapisovatel okrskové volební komise Datum podpisu Podpis jméno, příjmení, titul Členové okrskové volební komise Datum podpisu Podpis jméno, příjmení,titul Místo pro vlastnoručně napsané prohlášení člena okrskové volební komise, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, podle 18 odst. 5 věty poslední zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji. VZOR 26

27 Obecní úřad v Křeseticích V Křeseticích dne 7.května 2009 P O T V R Z E N Í Obecní úřad v Křeseticích potvrzuje, že pan/paní Hladíková Yveta bytem Křesetice 181 je členem okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června Mgr.Marie Jirků starostka 27

28 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta obce Křesetice podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, O z n a m u j e: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 5. června 2009 od hodin do hodin a v sobotu dne 6. června 2009 od hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Křeseticích v místnosti Místní knihovny pro voliče bydlící v Křeseticích, v Krupé, v Chrástě a na Bykáni. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5) Občané, kteří se nemohou dostavit osobně k volbám do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise ve svém bydlišti. Zástupci komise navštíví občany v sobotu dopoledne. Požadavek nahlaste na obecním úřadě. VKřeseticích: dne Mgr. Marie Jirků starostka 28

29 Volební kampaň - 59 zákona o volbách do EP Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Členové okrskových volebních komisí nesmějí poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. 29

30 Vybavení volebních místností - 33 zákona o volbách do EP obecní úřad zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena : volební schránkou přenosnou volební schránkou dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka") úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy a musí být opatřeny kulatým úředním razítkem obecní (městský) úřad psacími potřebami výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu zákonem č. 62 /2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie pro úpravu hlasovacích lístků zvláštními prostory (zástěny), oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování (počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku) na viditelném místě musí být vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" prohlášeními o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie. na důstojném místě se umístí velký státní znak na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie (vedle sebe budou vyvěšeny obě vlajky, přičemž státní vlajka České republiky se umístí na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt vlevo) zák. č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 8 (1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, 9 Při užívání státní vlajky musí být dodržena mimo jiné tato pravidla: a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře, 30

31 b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy Distribuce volebních materiálů Tisk a distribuci volebních materiálů bude zajišťovat firma MORAVIAPRESS. Distribučními místy volebních materiálů jsou pověřené obecní úřady, jimž bude firma Moraviapress distribuovat volební materiály pro obce v jejich územním obvodu. Obálky doručovací (pro doručení hlasovacích lístků voličům) = modrá barva Obálky úřední (ve dnech voleb ve volební místnosti - viz vybavení volebních místností) = šedá barva Kontakty Krajský úřad Středočeského kraje Případné dotazy k volbám do Evropského parlamentu, s výjimkou otázek finančního charakteru (zajišťuje odbor finanční kontroly - tel , , , ) a otázek spadajících do působnosti Českého statistického úřadu, zodpoví zaměstnankyně odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje : Ing. Jana Kovačová JUDr. Eva Jůzová Stanislava Krtičková Ministerstvo vnitra Sekretariát ,

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz POKYNY k zajištění voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky dne 23. a 24. května 2014, v lůžkových zdravotnických zařízeních Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční na území

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. Předsednictvo České národní rady vyhlašuje úplné znění zákona České národní

Více

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10.

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10. 1 2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, přinášíme vám speciální předvolební číslo Vesteckých listů. V článku O volbách vám přinášíme informace o tom kdy, kde, jak a kdo může volit. Toto číslo je speciální, je

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období Parlament České republiky Senát 6. funkční období 2008 N á v r h senátora Jana Horníka senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 1 Národní archiv Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 2015 Co byste měli vědět o přijímacím řízení ve šk.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obec zřizuje a spravuje dle 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona o požární ochraně ), jednotku sboru dobrovolných

Více

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz.

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz. Průvodce žadatele Legislativa Vyhlášení výzvy se řídí následujícími právními předpisy: Zákonem o audiovizi http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/zakon-o-audiovizi.pdf Statutem Fondu http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/statut-statniho-fondu-kinematografie.pdf

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Zastupitelstvo města Kopřivnice vydává podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby Praha 2010 OBSAH Slovo náměstka ministra 5 Slovo úvodem 6 1. Obecné informace o veřejné službě 6 1.1. Co je to veřejná služba? 6 1.2. Na co se veřejná služba zaměřuje? 6 1.3. Kde je institut veřejné služby

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Volební řád pro volby do školské rady

Volební řád pro volby do školské rady Volební řád pro volby do školské rady Město Pelhřimov na základě zmocnění podle ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

ŘÁD ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. pro vyhodnocení výzvy k podání nabídky kupní ceny

ŘÁD ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. pro vyhodnocení výzvy k podání nabídky kupní ceny ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 12 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Aktualizované znění 309/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv částka 101 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 13. prosince 1999 (účinnost 1. ledna 2000)

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Založení, název a sídlo komory

Založení, název a sídlo komory STANOVY BRITSKÉ OBCHODNÍ KOMORY V ČESKÉ REPUBLICE 1. Založení, název a sídlo komory 1.1 Britská obchodní komora v České republice (dále jen komora ) je založena podle ustanovení 49 odst.2 zákona č.42/1980

Více

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výi časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více