POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998"

Transkript

1 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1998 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

2 ZE SPRAVEDLNOSTI KAŽDÉHO SE RODÍ MÍR PRO VŠECHNY 1. Spravedlnost jde ruku v ruce s mírem a je s ním spjata trvalým a dynamickým vztahem. Spravedlnost a mír mají na zřeteli dobro každého člověka i všech lidí, a proto vyžadují řád a pravdivost. Je-li ohrožen jeden člen této dvojice, zakolísají oba dva; když je porušena spravedlnost, je dán v sázku i mír. Mezi spravedlností každého člověka a mírem pro všechny je úzký vztah, a právě proto se chci tímto Poselstvím ke Světovému dni míru obrátit především na hlavy států, neboť jsem si dobře vědom toho, že přestože je dnešní svět v mnoha oblastech poznamenán napětím, násilím a konflikty, stále hledá nová uspořádání a stabilnější rovnováhy, aby dosáhl opravdového a trvalého míru pro celé lidstvo. Spravedlnost a mír nejsou abstraktními pojmy nebo nedosažitelnými ideály; jsou to hodnoty vrozené každému lidskému srdci jako společné bohatství. Jednotlivci, rodiny, společenství, národy - všichni jsou povoláni k životu ve spravedlnosti a k úsilí o mír. Této povinnosti se nikdo nemůže zprostit. V myšlenkách jsem v této chvíli s těmi, kdo byli proti své vůli vtaženi do bolestných konfliktů, stejně jako s lidmi na okraji společnostmi, s chudými, s oběťmi jakéhokoli druhu zneužití: tito lidé na vlastní kůži zakouší nepřítomnost míru a mučivé důsledky nespravedlnosti. Kdo by dokázal zůstat lhostejný vůči jejich úpěnlivému volání po životě vyrůstajícím z pravé spravedlnosti a míru? Každý člověk nese odpovědnost za to, aby se jim toho dostalo: plné spravedlnosti nelze dosáhnout, pokud není umožněno každému člověku, aby jí mohl stejnou měrou užívat. Spravedlnost je současně morální ctnost a právní pojem. Někdy bývá znázorňována se zavázanýma očima; ve skutečnosti je však právě charakteristickým rysem spravedlnosti pozorně a bděle zajišťovat rovnováhu mezi právem a povinností a spolu s tím podporovat i spravedlivé rozdělení nákladu a prospěchu. Spravedlnost neničí, nýbrž obnovuje; nepovzbuzuje k pomstě, nýbrž usmiřuje. Při bedlivějším pohledu zjistíme, že její nejhlubší kořeny spočívají v lásce, jejímž nejvýznamnějším výrazem je milosrdenství. Proto se spravedlnost vytržená z milosrdné lásky stává chladnou a trýznivou. Spravedlnost je ctnost dynamická a živá: brání a podporuje neocenitelnou důstojnost člověka a jako strážce vztahů mezi lidmi a národy na sebe bere odpovědnost za jejich společné dobro. Člověk nežije osamoceně, ale od prvního okamžiku své existence žije ve vztahu s ostatními, takže jeho osobní dobro a dobro společnosti jdou ruku v ruce: mezi oběma aspekty je velice citlivá rovnováha. Spravedlnost se zakládá na respektování lidských práv 2. Člověk je ze své podstaty obdařen všeobecnými, neporušitelnými a nezcizitelnými právy, která však neexistují odděleně od okolního světa. V této souvislosti můj ctihodný předchůdce, papež Jan XXIII., učil, že člověk je nositelem práv a povinností, které pramení přímo z (...) jeho povahy. 1 Na správném antropologickém základě takových práv a povinností a na jejich vnitřní souvztažnosti spočívá opravdová pevnost míru. V posledních stoletích byla lidská práva formulována různými normativními prohlášeními i závaznými právními nástroji. Jejich vyhlášení se v dějinách národů a států hledajících spravedlnost a svobodu připomíná s oprávněnou hrdostí i proto, že se často prožívalo jako rozhodující okamžik po době otevřeného porušování důstojnosti jednotlivců i celých národů. Před padesáti lety, po válce, v níž bylo popíráno dokonce právo na existenci některých národů, vydalo generální shromáždění Organizace spojených národů Všeobecnou deklaraci lidských práv. K tomuto slavnostnímu aktu dospěla po smutné válečné zkušenosti a chtěla tím oficiálně uznat stejná práva všech lidí a všech národů. V tomto dokumentu nacházíme následující výrok, který odolal zkoušce času: Uznání důstojnosti vlastní všem členům lidské rodiny a jejich stejných a nezcizitelných práv představuje základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě. 2 Nemenší pozornosti zasluhují závěrečná slova tohoto dokumentu: Nic z této Deklarace nesmí být vykládáno ve smyslu, jenž by zadával jakémukoli státu, skupině nebo jednotlivci právo vykonávat činnost nebo uskutečnit akt usilující o zmaření některého práva 1 Encyklika Pacem in terris (11. dubna 1963); I: AAS 55 (1963), 259, I. část, č.9. 2 Všeobecná deklarace lidských práv, Preambule.

3 nebo svobody, jež jsou v této Deklaraci vyjmenovány. 3 Vážné je, že toto nařízení je i v naší době zjevně porušováno útlakem, konflikty, korupcí, nebo záludnějšími způsoby, jako jsou pokusy o nový výklad definicí obsažených ve Všeobecné deklaraci, jejichž smysl bývá dokonce úmyslně překrucován. Tento dokument je třeba dodržovat jako celek, co do ducha i co do litery. Jak řekl papež Pavel VI. blahé paměti, Všeobecná deklarace zůstává jedním z nejslavnějších počinů Organizace spojených národů, zejména jestliže pomyslíme na význam, který se jí připisuje, totiž jako bezpečné cestě k míru. 4 U příležitosti padesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv, které slavíme tento rok, je vhodné připomenout, že podpora a ochrana lidských práv je prvořadým úkolem mezinárodního společenství. 5 Na tomto výročí však leží stín některých výhrad, týkajících se dvou základních rysů samotného pojmu lidských práv: jejich univerzality a neoddělitelnosti. Tyto zásadní znaky je potřebné jasně zdůraznit, a zamítnout tak kritiky těch, kdo usilují využít argumentu specifiky národní kultury k tomu, aby zakryli porušování lidských práv, stejně jako těch, kdo ochuzují pojem lidské důstojnosti popíráním právní opodstatněnosti ekonomických, sociálních a kulturních práv. Univerzalita a neoddělitelnost jsou dva hlavní principy vyžadující zakořenění lidských práv do jednotlivých kultur spolu s prohloubením jejich právního profilu, aby tak bylo zajištěno jejich plné respektování. Respektování lidských práv s sebou nese nejen jejich právní ochranu, ale musí brát zřetel na všechny aspekty plynoucí ze samotného pojmu lidské důstojnosti, která je základem každého práva. V této perspektivě nabývá značného významu patřičná péče o otázku vzdělání. Kromě toho je důležité věnovat pozornost také podpoře lidských práv, která je plodem lásky k člověku jako takovému, neboť láska přesahuje to, co může poskytnout spravedlnost. 6 V rámci této podpory je třeba zejména dále usilovat o ochranu práv rodiny, která je přirozeným a základním prvkem společnosti. 7 Globalizace v solidaritě 3. Rozsáhlé geopolitické změny, k nimž došlo po roce 1989, byly doprovázeny opravdovými revolucemi v sociální a ekonomické oblasti. Globalizace ekonomiky a peněžnictví se stala již skutečností a stále zřetelněji sklízíme výsledky rychlých procesů spojených s informačními technologiemi. Stojíme na prahu nové éry, která nám přináší velké naděje i znepokojující otázky. Jaké budou důsledky současných změn? Budou mít prospěch z globálního trhu všichni? Budou se konečně všichni těšit z míru? Budou vztahy mezi státy spravedlivější, nebo ekonomická soupeřivost a rivalita mezi národy a státy uvedou lidstvo do ještě hlubší nestability? Pro dosažení spravedlivější společnosti a stabilnějšího míru ve světě ubírajícím se cestou globalizace je naléhavým úkolem mezinárodních organizací přispívat ke smyslu pro odpovědnost za společné dobro a podporovat ho, ale k tomu je zapotřebí nikdy neztratit ze zřetele lidskou osobu, která musí být středem každého sociálního projektu. Jedině tak se Organizace spojených národů může stát opravdovou rodinou národů, a podporovat podle svého původního mandátu společenský pokrok a vyšší životní úroveň v širší svobodě. 8 To je cesta k vybudování světového společenství založeného na vzájemné důvěře a podpoře, na upřímném respektu. 9 Úkolem tedy je zabezpečit solidární globalizaci, globalizaci bez emarginace. Toto je zjevná povinnost spravedlnosti, z níž vyplývají značné morální důsledky pro uspořádání ekonomického, sociálního, kulturního a politického života jednotlivých států. 3 Tamtéž, čl Poselství prezidentovi 28. generálního shromáždění Organizace spojených národů, u příležitosti XXV. výročí Všeobecné deklarace lidských práv (10. prosince 1973): AAS 65 (1973), Vídeňská deklarace, Světová konference o lidských právech (červen 1993), Preambule I. 6 II. vatikánský koncil, pastorační konstituce o církvi v dnešním světě, Gaudium et spes, Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 16 3, srov. Charta práv rodiny (22. října 1983), vydaná Svatým stolcem: Ench. Vat. 9, Charta Organizace spojených národů, Preambule. 9 Jan Pavel II., Promluva k 50. generálnímu shromáždění Organizace spojených národů (5. října 1995), 14: L'Osservatore Romano, 6. října 1995, s.7.

4 Tíživé břemeno zahraničního dluhu 4. Státům i celým oblastem světa s křehkým finančním nebo ekonomickým potenciálem hrozí vyloučení z globalizující se ekonomie. Jiné státy mají zase bohatší zdroje, ale bohužel je nemohou využívat z různých důvodů, jako jsou nepokoje, vnitřní konflikty, nedostatek odpovídajících struktur, úpadek životního prostředí, rozšířená korupce, kriminalita a podobně. Globalizace se musí snoubit se solidaritou. Proto je třeba ustanovit zvláštní pomoc, díky níž budou moci země, které svými silami nedokáží úspěšně vstoupit na globální trh, překonat svou dosud nevýhodnou situaci. Tímto jsme jim povinováni, abychom učinili spravedlnosti zadost. V autentické rodině národů nesmí být nikdo vyloučen. Naopak, je v ní třeba podporovat právě toho nejslabšího, nejzranitelnějšího, aby mohl plně rozvíjet svůj potenciál. V této souvislosti mám na mysli jednu z největších potíží, jimž dnes musí čelit nejchudší státy. Míním tím tíživé břemeno zahraničního dluhu, který tím, že brzdí sociální a politický pokrok, ohrožuje ekonomiky celých národů. Nedávné iniciativy mezinárodních finančních institucí v tomto ohledu uvedly do života významný pokus koordinovaně snižovat tento dluh. Ze srdce přeji, aby tímto směrem pokračovaly i nadále a pružně reagovaly na předpokládaný stav tak, aby z nich všechny oprávněné státy mohly mít prospěch ještě před rokem V tomto směru mohou mnohé vykonat bohatší státy, jestliže k uskutečnění zmíněných iniciativ nabídnou svou pomoc. Otázka dluhu je součástí mnohem širšího problému: přetrvávání někdy až krajní chudoby a vznik nových nerovností doprovázejících globalizační proces. Jestliže cílem je globalizace bez emarginace, nelze již déle tolerovat svět, v němž bok po boku žijí lidé bezmezně bohatí a ubožáci; ti, kteří nic nevlastní a nedostává se jim ani toho základního a na druhé straně lidé, kteří bezostyšně mrhají tím, co jiní zoufale potřebují. Podobné protiklady jsou útokem na důstojnost lidské osoby. Jistě netrpíme nedostatkem odpovídajících prostředků k odstranění bídy, jako je podpora podstatných sociálních a výrobních investic všemi světovými ekonomickými instancemi. Předpokladem však je, aby mezinárodní společenství mělo v úmyslu jednat s potřebnou politickou rozhodností. V tomto směru již bylo vykonáno několik chvályhodných kroků, ale dlouhodobější řešení vyžaduje společné úsilí všech, včetně výše zmíněných států. Naléhavá potřeba právní kultury 5. A co říci o závažných nerovnostech uvnitř jednotlivých národů? První nespravedlnost představuje stav krajní chudoby, ať k němu dochází kdekoli. Jeho vymýcení musí pro všechny představovat vnitrostátní i mezinárodní prioritu. Nelze zamlčet ani neřest korupce, podrývající sociální a politický vývoj mnoha národů. Tento jev se rozrůstá a zákeřně proniká do mnoha společenských oblastí, vysmívá se zákonům a nedbá o pravidla spravedlnosti a pravdy. Zamezit korupci je těžké, protože bere na sebe řadu podob: je-li potlačena v jedné oblasti, objeví se znovu v jiné. Již k jejímu oznámení je zapotřebí odvahy. Aby pak mohla být vykořeněna, je nutná nejen pevná vůle státních orgánů, ale i ušlechtilá podpora všech občanů opírajících se o silné morální vědomí. V tomto boji spočívá velká zodpovědnost na osobách zastávajících veřejné funkce. Jejich úkolem je usilovat o spravedlivou aplikaci zákonů a o průhlednost ve všech veřejnosprávních úkonech. Stát je ve službě občanů a jako správce statků národa musí je spravovat za účelem veřejného blaha. Správné vedení vyžaduje přesnou kontrolu a naprostou bezúhonnost všech ekonomických a finančních transakcí. Nelze žádným způsobem připustit, aby zdroje určené k veřejnému prospěchu sloužily jiným zájmům soukromého nebo přímo zločinného charakteru. Podvodné užívání veřejných peněz postihuje především chudé, kterým se jako prvním nedostává základních služeb nezbytných pro rozvoj osobnosti. Když pak korupce pronikne mezi ty, kdo mají být správci spravedlnosti, znovu nesou nejtěžší následky chudí, kteří se musí potýkat s průtahy, neúčinností, se strukturálními nedostatky a s nedostatečnou odpovídající ochranou. Často jim proto nezbývá nic jiného než svévoli snášet.

5 Mimořádně závažné formy nespravedlnosti 6. Mír ohrožují i jiné formy nespravedlnosti. Rád bych připomněl dvě z nich: především nedostatek prostředků umožňujících pro všechny lidi stejný přístup k úvěru. Chudí jsou mnohdy vyloučeni z běžných ekonomických postupů nebo jsou donuceni uchýlit se do rukou překupníků, kteří od nich bez skrupulí vyžadují závratné úroky. Výsledkem je další zhoršení již dříve nejisté situace. Proto je povinností všech usilovat o to, aby i chudým byl umožněn přístup k úvěru za stejných podmínek a s příznivými úroky. Popravdě řečeno, v různých částech světa již existují finanční instituce provádějící mikroúvěry za příznivých podmínek pro ty, kdo je potřebují. Tyto iniciativy je třeba podporovat, neboť právě touto cestou můžeme dosáhnout vykořenění ostudné rány lichvářství, jestliže budou ekonomické prostředky potřebné k důstojnému rozvoji rodin a společenství dostupné všem. A co říci o nárůstu násilí vůči ženám a dětem? To je dnes jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, a tragicky se stalo jedním z nástrojů teroru: ženy jako rukojmí, děti barbarsky masakrované. K tomu se přidává násilí nucené prostituce a dětské pornografie, stejně jako vykořisťování nezletilých pracujících v podmínkách opravdového otroctví. Abychom mohli přispět k zastavení šíření těchto forem násilí, je třeba konkrétních iniciativ, zejména patřičných právních opatření na národní i mezinárodní úrovni. Nutná je také namáhavá výchovná a kulturně-vzdělávací práce, aby - jak jsem častokrát připomněl v dřívějších poselstvích - byla uznána a respektována důstojnost každého člověka. V eticko-kulturním dědictví celého lidstva a každého jednotlivce totiž nesmí za žádných okolností scházet vědomí, že všechny lidské bytosti si jsou rovny důstojností, zasluhují tutéž úctu a vztahují se na ně tatáž práva a povinnosti. Budovat mír ve spravedlnosti je úkolem všech a každého člověka 7. Mír pro všechny se rodí ze spravedlnosti každého člověka. Z úkolu, který má pro lidstvo tak rozhodující význam, se žádný člověk nemůže vymluvit. Je k němu zván každý muž a každá žena, podle vlastních kompetencí a zodpovědnosti. Vyzývám především Vás, hlavy států a představitelé národů, jimž byl svěřen nejvyšší dohled nad právním stavem ve Vaší zemi. Zhostit se tak obtížného poslání není jistě snadné, ale to je jedním z vašich nejdůležitějších úkolů. Kéž řád států, jimž sloužíte, představuje pro jejich obyvatele záruku spravedlnosti a podnět k trvalému prohlubování občanského vědomí. Budování míru ve spravedlnosti kromě toho vyžaduje přispění všech společenských kategorií, každé v tom rámci, jenž je jí vlastní, stejně jako v součinnosti s ostatními složkami společnosti. Povzbuzuji zejména Vás, učitelé, kteří pracujete na všech stupních vzdělání a výchovy nových generací: formujte je k morálním a občanským hodnotám, vštěpujte jim vytříbený smysl pro práva a povinnosti, počínaje prostředím školního kolektivu. Vychovávat ke spravedlnosti, abychom vychovávali k míru: to je jedním z Vašich nejzávažnějších úkolů. Ve výchovné oblasti je nezastupitelná rodina, která zůstává nejdůležitějším prostředím lidské formace nových generací. Drazí rodiče, na Vašem příkladě z velké části závisí morální profil Vašich dětí: přejímají jej ze stylu vztahů, které ustanovíte ve Vaší rodině i mimo její rámec. Rodina je první školou života a její působení je rozhodující pro další rozvoj osobnosti. A konečně Vám, mladí celého světa, kteří spontánně toužíte po spravedlnosti a míru, říkám: nikdy neochabujte ve touze po těchto ideálech a buďte trpěliví a vytrvalí, abyste je mohli naplňovat v konkrétních podmínkách svého života. Buďte odhodláni zavrhnout pokušení nezákonných zkratek k falešným cílům úspěchu nebo bohatství; naopak mějte zalíbení v tom, co je správné a pravdivé, i když udržení této linie vyžaduje oběti a nasazení jít proti proudu. Právě tímto způsobem se ze spravedlnosti každého rodí mír pro všechny. Sdílení, cesta míru 8. Mílovými kroky se blíží Jubilejní rok 2000, čas, který je pro věřící zvláštním způsobem věnován Bohu,

6 Pánu dějin, pro všechny je připomínkou radikální závislosti tvora na Stvořiteli. Ale v biblické tradici to byla i doba osvobozování otroků, vracení půdy zákonnému vlastníkovi, odpouštění dluhů a následné obnovení rovnosti mezi všemi členy národa. Proto je to privilegovaný čas k úsilí o dosažení té spravedlnosti, jež vede k míru. Mocí víry v Boha-lásku a účasti na Kristově univerzálním vykoupení jsou křesťané voláni k tomu, aby jednali podle spravedlnosti a žili v míru se všemi, neboť Ježíš nám nedal obyčejný mír. Dal nám svůj pokoj, doprovázený jeho spravedlností. On sám je pokoj a spravedlnost, a proto se může stát naším pokojem a naší spravedlností. 10 Tato slova jsem vyřkl téměř před dvaceti lety, ale z pohledu současných radikálních změn nabývají ještě konkrétnějšího a živějšího významu. Poznávacím znamením křesťana musí být dnes více než kdy jindy láska k chudým, slabým, trpícím. Uskutečnění tohoto náročného úkolu vyžaduje naprosté převrácení těch domnělých hodnot, které vedou k hledání jen svého vlastního prospěchu: moci, rozkoše, bezohledného obohacení. Ano, právě k tomuto radikálnímu obrácení jsou Kristovi učedníci povoláni. Ti, kdo se po této cestě vydávají, opravdu zakoušejí spravedlnost, pokoj a radost, jakou dává Duch svatý (Řím 14,17) a okusí ovoce míru, totiž spravedlnost. (Žid 12,11) Křesťanům všech kontinentů bych rád připomněl výzvu II. vatikánského koncilu: Musí být plněny především požadavky spravedlnosti, aby se jako dary lásky nenabízely věci, které mají být poskytnuty z titulu spravedlnosti. 11 Opravdu solidární společnost je budována díky tomu, že ti, kdo vlastní statky, se při pomoci chudým neomezují pouze na dary ze svého nadbytku. Kromě toho, poskytnout hmotné statky samo o sobě nestačí: je třeba mít ducha sdílení, abychom považovali za čest to, že můžeme svou péči a pozornost věnovat potřebám bratří, kteří se ocitli v nesnázích. V současnosti jsme svědky toho, že jak křesťané, tak věřící jiných náboženství a řada mužů a žen dobré vůle volají po prostém životním stylu jako po podmínce, která by umožnila spravedlivé rozdělení ovoce Božího stvoření. Kdo žije v bídě, nemůže dále čekat: je potřebný nyní, a proto má právo obdržet vše nezbytné ihned. Duch svatý ve světě působí 9. První nedělí adventní se začal druhý rok bezprostředních příprav na Velké jubileum 2000, věnovaný Duchu svatému. Duch naděje nepřestává pracovat ve světě. Je přítomen v nezištné službě těch, kdo pracují po boku lidí na okraji společnosti a trpících, těch, kdo přijímají přistěhovalce a uprchlíky, těch, kdo odvážně odmítají zavrhnout člověka nebo celou etnickou skupinu z etnických, kulturních nebo náboženských motivů; a zejména těch, kdo ušlechtile s trpělivostí a vytrvalostí nepřestávají podporovat mír a smíření mezi těmi, kdo byli kdysi protivníky a nepřáteli. Ano, jsou to další znamení naděje, která nás povzbuzují k hledání spravedlnosti vedoucí k míru. Středem evangelního poselství je Kristus, pokoj a usmíření pro všechny. Ať jeho tvář ozáří cestu lidstva, jež se připravuje na překročení prahu třetího tisíciletí. Ať se jeho spravedlnost a pokoj stanou darem pro každého, bez jakéhokoli rozdílu! Poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. (Iz 32,15-17) Ve Vatikánu 8. prosince roku Jan Pavel II., Homilie na Yankee Stadium v New Yorku (2. října 1979), I: AAS 71 (1979), Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, 8.

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 1. LEDNA 2006

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 1. LEDNA 2006 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2006 V pravdě je pokoj 1. S tradičním Poselstvím k Světovému dni míru na začátku nového roku bych chtěl všem mužům a ženám světa, obzvláště

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

38 8. 12. 1998 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1999

38 8. 12. 1998 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1999 38 8. 12. 1998 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1999 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1998 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 TAJEMSTVÍ OPRAVDOVÉHO MÍRU SPOČÍVÁ

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3 Křesťanská sociální etika Jabok 200 . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 97 8. září 2004 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2005 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 Kristus, naděje pro Afriku 1. V roce 2005,

Více

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016 Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016 Překonej lhostejnost a dosáhni míru 1. Bůh není lhostejný! Bohu na lidstvu záleží, Bůh ho neopustí! Tímto svým hlubokým přesvědčením bych

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami.

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami. Co je ekonomie? Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé využívají vzácné zdroje k uspokojování svých neomezených potřeb, přičemž tyto potřeby uspokojují pomocí produkce statků a jak jsou tyto statky

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MÍRU 1. LEDNA 2014

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MÍRU 1. LEDNA 2014 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MÍRU 1. LEDNA 2014 BRATRSTVÍ JAKO ZÁKLAD MÍRU A CESTA K NĚMU 1. Ve svém prvním Poselství ke Světovému dni míru toužím obrátit se ke všem, k jednotlivcům

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Etika věděcké práce v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Etika věděcké práce v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Etika věděcké práce v ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Etické principy vědecké práce 1) Všeobecné principy vědecké práce 2) Specifické aspekty vědecké práce konkrétního vědního

Více

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby )

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou článkem v řetězci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika

Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika článek 1 Název sdružení Název občanského sdružení zní ERA Česká republika, ve zkratce ERA CZ. ERA je zkratkou slov Evropská Rogacionistická Asociace. článek

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

Miniaturní učebnice ekonomie

Miniaturní učebnice ekonomie Miniaturní učebnice ekonomie Zásady ekonomie, které postačují k vysvětlení všech ekonomických jevů Sepsal František Vilim Praha, Liberec, 2010 Obsah 1 Člověk, společnost a Bůh...1 2 Nespokojenost a jednání...2

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

NÁRODNÍ DOMOBRANA RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁRODNÍ DOMOBRANA RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY NÁRODNÍ DOMOBRANA Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Stanovy politické strany B10.cz

Stanovy politické strany B10.cz Stanovy politické strany B10.cz Stanovy platné dnem 16.8.2013. Článek I. Úvodní ustanovení Základní ustanovení 1. Název politické strany je B10.cz 2. Zkratka je B10.cz 3. Sídlem B10.cz je 5. května 44/47,

Více

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství JUDr. Karel Svoboda PhD. Nové předpisy hmotného a procesního práva pozměnily jak pojem neplatného či neexistujícího manželství, tak proceduru, která

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976. II. v. o. Vládní návrh,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976. II. v. o. Vládní návrh, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976 II. v. o. 128 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o mezinárodní

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Rodina dnes výzvy a šance Aleš Opatrný KTF UK v Praze. Rodina krize změny paradigmatu

Rodina dnes výzvy a šance Aleš Opatrný KTF UK v Praze. Rodina krize změny paradigmatu Rodina dnes výzvy a šance Aleš Opatrný KTF UK v Praze Rodina krize změny paradigmatu Velmi často se v projevech či psaných statích katolických autorů a autorit vyskytuje tvrzení, že rodina je dnes v krizi.

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora Obsah ÚVOD... 5 CHARTA OSN KAPITOLA I - Cíle a zásady.. 9 KAPITOLA II - Členství... 12 KAPITOLA III - Orgány... 14 KAPITOLA IV -

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Tesalonika v době apoštola Pavla

Tesalonika v době apoštola Pavla Týden od 15. do 21. července 3 Tesalonika v době apoštola Pavla Základní verš Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. (1K 9,19) Hlavní myšlenka Stručné prozkoumání

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více