10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice"

Transkript

1

2 10. výročí výtvarného workshopu SALVE Prachatice Na prvopočátku byla výborná myšlenka zrealizovat a zároveň dát život mezinárodnímu výtvarnému sympoziu SALVE Prachatice. Nad tímto sympoziem převzala záštitu Asociace jihočeských výtvarníků, ale také starosta města Prachatice. Díky těmto sympoziím se v Prachaticích v základu každoročně navzájem potkávají a poznávají umělci a umělkyně tří zemí Česka, Německa, Rakouska, ale také umělci ze Slovenska i daleké Francie i dalších zemí Evropy. Umělci mají společné zážitky, diskutují nad svou výtvarnou prací a v tomto společenství dochází k vzájemnému porozumění i navázání přátelských vztahů. Jsem nesmírně rád, že naše město ve své novodobé historii může vítat tyto umělce. Každý ročník je zaměřen na určité téma, které se nás v daném roce nejvíce dotýká. Umělci vytváří díla, která nás, běžné občany nejenom našeho krásného města, obohacují. To, co mnohdy vnímáme jako všední, umělci zobrazí jako nevšední skvosty. Proto se snažíme tato díla představit i široké veřejnosti, jak doma, tak v zahraničí. Děkujeme všem umělcům, kteří se na dílech podílejí svou fantazií, ale hlavně svým srdcem dokázali to, co většina z nás může pouze obdivovat. Ing. Martin Malý Starosta města Prachatice 10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice Am Anfang war eine bildschöne Idee, ein internationales bildnerisches Symposium SALVE Prachatice zu realisieren und zugleich es ins Leben zu rufen. Über dieses Symposium übernahm die Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler Schirmherrschaft, aber auch der Bürgermeister von Prachatice (Prachatitz). Dank dieser Symposien treffen sich und lernen in Prachatice alljährlich Künstler aus drei Ländern kennen, aus Tschechien, Deutschland und Österreich, aber auch Künstler aus der Slowakei, aus dem fernen Frankreich und anderen Ländern Europas. Diese Künstler gestalten gemeinsame Erfahrungen, diskutieren über ihre bildnerische Arbeit und in dieser Gemeinschaft kommt es zum gegenseitigen Verständnis und zum Anknüpfen vieler Freundschaftsbeziehungen. Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt in ihrer modernen Geschichte diese Künstler willkommen heiβen kann. Jedes Jahr konzentriert sich auf ein Thema, das uns in diesem Jahr am stärksten berührt. Künstler schaffen Werke, die uns, übliche Bürger von nicht nur unserer schönen Stadt bereichern. Was wir oft als banal empfinden, verbildlichen die Künstler als ungewöhnliche Prachtstücke. Deshalb bemühen wir uns, diese Werke für die breite Öffentlichkeit im In- und Ausland zu präsentieren. Wir bedanken uns bei allen Künstlern, die an den Arbeiten mit ihrer Phantasie teilnehmen, die aber vor allem mit ihren Herzen das bewiesen, was die Meisten von uns nur bewundern können. Dipl.-Ing. Martin Malý Bürgermeister der Stadt Prachatice

3 10 let "Salve Prachatice" Spolek umělců v Dolním Bavorsku se velmi těší tomu, že může být jako partner u projektu "Salve Prachatice. Díky těmto sympoziím se mohou seznamovat každý rok umělkyně a umělci tří příhraničních zemí (CZ, SRN a Rakousko) a společně žít a spolupracovat. Díky "společnému" se vytváří vzájemné porozumění, přátelství a nové projekty (např. "Mladé umění z Pasova" v Prachaticích (CZ), "Salve Prachatice" v Schärdingu (Rakousko) a Volarech (CZ). V minulých letech bylo v Pasově (SRN) prezentováno "Salve Prachatice" - v Domschatz a diecézním muzeu Jana Nepomuka Neumanna a klášteře Schlägl (Rakousko). Na začátku roku 2010 byly díla sympozium "Pasov" prezentovány krajem Pasov na Neuburgu v rámci "1000 let Zlaté Stezky". Děkuji všem iniciátorům a organizátorům města Prachatice a všem odpovědným osobám a jihočeskému uměleckému spolku AJV a především pak předsedovi Vítu Pavlíkovi a doufám, že uskutečníme ještě mnoho společných kulturních projektů pod motem "Salve Prachatice". Takové aktivity poukazují na naše společné kořeny, podporují a vytvářejí náš společný život skrze umělecká díla umělkyň a umělců a uměleckou sbírku tří zemí města Prachatice vzornou soudržnost. "Salve Prachatice" Hubert Huber 1.předseda spolku výtvarných umělců Dolní Bavorsko 10 Jahre Salve Prachatice Der BBK Niederbayern freut sich, dass er seit einem Jahrzehnt Partner beim Kulturprojekt Salve Prachatice ist. Durch die Symposien in Prachatice lernen sich jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler der drei aneinander grenzenden Länder (CZ, D, A) kennen, leben und arbeiten miteinander. Durch das Miteinander wird gegenseitiges Verständnis erzeugt, es entstehen Freundschaften und neue Projekte (z.b. die Ausstellung Junge Kunst aus Passau in Prachatice (CZ), Salve Prachatice in Schärding (A), das 3Länder Projekt der Produzentengalerie Passau in Passau (D), Schärding (A) und Volary (CZ)). In den zurückliegenden Jahren wurde in Passau (D) Salve Prachatice - Johann Nepomuk Neumann im Domschatz- und Diözesanmuseum und im Stift Schlägl (A) gezeigt. Anfang 2010 wurden die Kunstwerke des Symposiums Passau vom Lankreis Passau auf der Neuburg im Rahmen von 1000 Jahre Goldener Steig präsentiert. Ich bedanke mich bei den Initiatoren und Organisatoren der Stadt Prachatice mit allen verantwortlichen Personen und beim Südböhmischen Künstlerverband AJV vor allem beim Vorsitzenden Vit Pavlik und hoffe, dass wir unter dem Motto Salve Prachatice noch viele gemeinsame Kulturprojekte durchführen werden. Solche Aktivitäten zeigen unsere gemeinsamen Wurzeln auf, fördern unser gemeinsames Zusammenleben und erzeugen durch die Kunstwerke der Künstlerinnen und Künstler und die 3Länder-Kunstsammlung der Stadt Prachatice eine beispielhafte Nachhaltigkeit. Salve Prachatice Hubert Huber 1. Vorsitzender Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v.

4 Jsem skutečně upřímně poctěn, že se mohu spolupodílet na realizaci již desátého ročníku výtvarného workshopu,,salve Prachatice. Tato mezinárodní kulturní událost prezentující současné výtvarné umění se stala již nedílnou součástí společenského a uměleckého života na jihu Čech. Za dobu své existence prokázala, že myšlenka veřejné prezentace a konfrontace uměleckých názorů má obrovský význam pro vývoj dalších uměleckých aktivit i osobní přínos pro zúčastněné umělce. Právě ona různorodost a pestrost uměleckých názorů i technik je tím nejcennějším přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenosti a inspirace. Město Prachatice tak má možnost ukázat svou tvář ve všech možných i nečekaných polohách, viděnou okem nezaujatého pozorovatele. Auguste Renoir jednou poznamenal, že,, malba není pouhé snění s otevřenýma očima, ale především řemeslná zručnost, protože každý umělec musí být dobrým řemeslníkem. Velmi často zapomínáme na to, že umění obsahuje i složku řemeslnou a zvládnout toto řemeslo je dost složité. Úspěch není nic s čím by se dalo automaticky počítat. Já se spoléhám na to, že když člověk věří tomu, co dělá a dělá to poctivě z celého srdce, dříve nebo později se úspěch dostaví. Desetileté výročí je dostatečnou odměnou pro všechny, kteří se na organizaci této akce podílí. Jednou z nejdůležitějších osob zajišťující dlouholetou a vynikající spolupráci umělců v rámci Česko-Německo-Rakouského trojmezí je bezesporu pan Hubert Huber - předseda BBK Niederbayern Passau. Velké poděkování patří především vedení Města Prachatice za dlouholetou podporu umění ve městě. Mgr. Vít Pavlík předseda Asociace jihočeských výtvarníků Ich bin wirklich aufrichtig beehrt, dass ich mich an der Realisierung des bereits zehnten Jahrganges des bildnerischen Workshops,,Salve Prachatice beteiligen kann. Diese internationale kulturelle Veranstaltung, die die zeitgenössische bildende Kunst präsentiert, ist inzwischen zu einem untrennbaren Bestandteil des gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens in Südböhmen geworden. Während seiner Existenz hat dieser Workshop bewiesen, dass die Idee einer öffentlichen Präsentation und Konfrontation der künstlerischen Ansichten für die Entwicklung von anderen künstlerischen Aktivitäten und für den persönlichen Nutzen der beteiligten Künstler von riesiger Bedeutung ist. Gerade diese Mannigfaltigkeit und Buntheit der künstlerischen Ansichten und Techniken ist der wertvollste Beitrag, der die Wahrnehmung von neuen Erfahrungen und Inspiration ermöglicht. Stadt Prachatice hat somit eine hervorragende Möglichkeit, ihr Gesicht in allen möglichen und auch unerwarteten Positionen zu zeigen, die durch das Auge eines unbefangenen Beobachters gesehen werden. Auguste Renoir bemerkte einmal, dass die Malerei nicht nur ein Träumen mit offenen Augen ist, sondern vor allem eine handwerkliche Geschicklichkeit, weil jeder Künstler ein guter Handwerker sein muss." Wir vergessen sehr oft, dass die Kunst auch eine handwerkliche Komponente enthält und es ist ziemlich schwierig, dieses Handwerk zu beherrschen. Erfolg ist nichts, womit man automatisch rechnen könnte. Ich persönlich verlasse mich darauf, dass, wenn man an das was er tut glaubt, und wenn man es ehrlich und mit seinem ganzen Herzen tut, so tritt früher oder später auch der Erfolg ein. Das zehnjährige Jubiläum ist eine ausreichende Belohnung für alle, die sich an der Organisation dieser Veranstaltung beteiligen. Eine der wichtigsten Personen, die die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit der Künstler im Rahmen des tschechischdeutsch-österreichischen Dreiländerecks sichern, ist zweifellos Herr Hubert Huber Vorsitzender des BBK Niederbayern Passau. Eine große Danksagung gehört vor allem der Leitung der Stadt Prachatice für ihre langjährige Unterstützung der Kunst in der Stadt. Mgr. Vít Pavlík Vorsitzender Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler

5 1956 in Salzburg geboren, lebt seit 1984 in Henndorf am Wallersee kfm. Angestellte in der Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 Einrichtung einer Keramikwerkstatt 1993 Hinwendung zur Malerei 2000 Einrichtung der Malwerkstatt (Hauptstrasse 33) 2003 Auftrag für die bild. Gestaltung des Sitzungssaales im Gemeindehaus 2009 Kunstleporello MEINE SEE- LE ZEICHNET BILDER künstl. Ausbildung von verschiedene Kurse und Malreisen von Seminare und Meisterkurse an der freien Akademie Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentelles Zeichnen, Objektschweißen, Holzschnitt, Radierung, Akt und freie Malerei (Acryl und Mischtechnik) Keramikseminare an der Sommerakademie Hohenaschau (D) und Prati Novi Teilnahme am postalisch animalischen Postprojekt (2003, Dauer 1 Jahr Teilnahme am Projekt tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 Thema Kommunikation, Dauer 1 Jahr Internationale Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg Zhou Brothers (Chicago) Eva Baker Rakousko 1956 narozena v Salzburg, od roku 1984 žije v Henndorf u Wallersee zaměstnaná v Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 zařízení keramické dílny 1993 návrat k malířství 2000 zařízení malířské dílny (Hauptstrasse 33) 2003 poslání obrazového uspořádání zasedacího sálu radnice 2009 umělecké leporello MEINE SEELE ZEICHNET BILDER Umělecké vzdělání: Hausstattstrasse 10 Stiegergasse H e n n d o r f a m Wa l l e r s e e 1150 Wien Tel různé kurzy a malířské cesty semináře a mistrovské kurzy na Akademii Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentální kresba, svařování objektů, dřevoryty, Akty a volné malířství (akrylová a smíšená technika) Keramické semináře na letní akademii Hohenaschau (D) a účast Prati Novi (2003, délka trvání 1 rok účast na Projektu tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 téma komunikace, délka 1 rok) 2006 mezinárodní letní akademie malířského umění v Salzburg Zhou Brothers (Chicago)

6 Mgr. Art Katarina Balážová Slovensko Narodená 7. júla 1981 v Leviciach štúdiá: Od roku 1996 do 1999 študovala na Škole Úžitkového Výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, odbor dizajn a tvarovanie dreva pod vedením Prof. akad. soch. Mariána Mudrocha. V roku 2007 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér maľby u Prof. akad. mal. Jána Bergera kolektívne výstavy: Bratislava, Levice, Trenčín, Komárno, Pezinok, Prachatice, Hoslovice Výtvarný plenér v Banskej Štiavnici Maliarske sympózium v Malej Frankovej Medzinárodné sympózium v Prachaticiach III. Medzinárodný výtvarný plenér Hoslovice Geboren am 7. Juli 1981 in Levice (Lewenz), Slowakei Studien: Von 1996 bis 1999 studierte sie an der Jozef-Vydra-Schule der bildenden Nutzkunst in Bratislava (Pressburg), Studienfach Design und Holzformung unter der Leitung von Prof. ak. Bildhauer Marián Mudroch. Im Jahre 2007 hat sie die Hochschule der bildenden Künste in Bratislava (Pressburg) absolviert, Atelier für Malerei beim Prof. ak. Maler Ján Berger. Kollektivausstellungen: Bratislava (Pressburg), Levice (Lewenz), Trenčín (Trentschin), Komárno (Komorn), Pezinok (Bösing) / Slowakei, Prachatice (Prachatitz), Hoslovice (Hoslowitz) / Tschechische Republik Bildendes Pleinair (Freilichtmalerei) in Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei Malersymposium in Malá Franková (Kleinfrankenau), Slowakei 2006 Internationales Symposium in Prachatice (Prachatitz), Tschechische Republik III. Internationales bildendes Pleinair in Hoslovice (Hoslowitz), Tschechische Republik

7 Ak.mal. Teodor Buzu Česká republika Kostnická Tábor Tel: , Narozen: , Dräsliceni, Moldavsko Studia: Akademie umění a designu ( ), prof. Oleg Veklenko (Ukrajina) Členství: Asociace Jihočeských výtvarníků, skupina Die Neuen Milben (Rakousko), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldavsko) Zastoupení: Novohradská galerie Lučenec, Trienále akvarelu, Slovensko,The first international print biennial Maastricht 1993, Holandsko Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukrajina Muzeum moderného umenia rodiny Warholcov, Medzilaborce, Slovensko,Rumunské velvyslanectví v Praze,Museo civico di grafica, Brunico, Italie Muzeum umění Benešov, Česká republika, Národní Galerie, Chişinău, Moldavsko,Městské Muzeum a Galerie Břeclav, Česká republika Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, Česká republika Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumunsko Ceny: Rumunský státný řád COMANDOR, 2003 Hlavní cena mezinárodní výtvarné soutěže, Passau, 2004,Německo Cena Intersalonu AJV, České Budějovice, 2004, Česká republika,cena města Tabor za rok 2004 za významný podíl na zviditelnění města Tábor a podíl na výchově mladé genrace k výtvarnému cítění, Česká republika, Cena In recognition of outstanding creative excelence, Dubaj, 2005, Spojené arabské emiráty, Cena časopisu Literatura şi Arta za výtvarné umění, 2006, Moldavsko, Diplom za ilustraci knihy Legenda Luceafărului Mezinárodní salon knihy Chişinău, 2009, Moldavsko, Cena Národní Galerie Moldavska na Mezinárodní Bienále Malby 2013, Kišinev, Moldavsko zúčastnil se 93 kolektivních a uspořádal 61 autorských výstav Geboren: am 3. Mai 1960, Dräsliceni, Moldawien Studien: Akademie der Künste und des Designs ( ), Prof. Oleg Veklenko (Ukraine) Mitgliedschaft: Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler, Gruppe Die Neuen Milben (Österreich), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldawien) Vertretungen: Novohradská Galerie Lučenec (Lizenz), Trienale des Aquarells, Slowakei The first international print biennial Maastricht 1993, Niederlande Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukraine Andy-Warhol-Museum für moderne Kunst, Medzilaborce, Slowakei Rumänische Botschaft in Prag, Tschechische Republik Museo civico di grafica, Brunico (Bruneck), Italien Kunstmuseum Benešov (Beneschau), Tschechische Republik Nationalgalerie, Chişinău (Kischinau), Moldawien Stadtmuseum und Galerie Břeclav (Lundenburg), Tschechische Republik Dr. Bohuslav-Horák-Museum, Rokycany (Rokitzan), Tschechische Republik Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumänien Würdigungen: Rumänischer Staatsorden COMANDOR, 2003 Hauptpreis des Internationalen Bilderwettbewerbes, Passau, 2004, Deutschland Preis des Intersalons der AJV, České Budějovice (Budweis), 2004, Tschechische Republik Preis der Stadt Tábor (Tabor) für das Jahr 2004, für bedeutende Beteiligung an der Sichtbarmachung der Stadt Tábor und Anteil an der Erziehung der jungen Generation zur bildnerischen Empfindung, Tschechische Republik Preis In recognition of outstanding creative excelence, Dubai, 2005, Vereinigte Arabische Emirate Preis der Zeitschrift Literatura şi Arta für bildende Kunst, 2006, Moldawien Diplom für Illustration des Buches: Legenda Luceafărului Internationaler Buchsalon Chişinău (Kischinau), 2009, Moldawien Preis der Nationalgalerie Moldawiens an der Internationalen Biennale der Malerei 2013, Kischinau, Moldawien Er nahm bis heute an 93 Kollektivausstellungen teil, und veranstaltete 61 Autorenausstellungen.

8 Waltraud Danzig Německo Veřejné a soukromé zakázky: Umění v otevřeném prostoru Oblasti působen: Objekty keramika, tiskařská grafika Umění v otevřeném prostoru: Vlastní výstavy a společné výstavy v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Nizozemí, Japonsku a Kanadě. Ocenění: 2004 Kulturní cena kraje Pasov Stipendium: 1996 Stipendium na grafickém sympoziu v Plzni, 1998 stipendium v Museu cihly a vápence v Flintsbachu, stipendium na Semina de Safgadelos v Sada-A Coruna ve Španělsku. lebt und arbeitet in Tiefenbach und Passau 1945 geboren in Pfarrkirchen/Niederbayern seit 1977 Beschäftigung mit keramischer Plastik 1987 Intern. Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg bei Prof.Radovani seit 1993 Drucken mit Erden auf Papier seit 1994 Lithographie Vorstandsmitglied im Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v. seit 1995 aktives Mitglied der Produzentengalerie Passau seit 1996 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Kursleitung in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung im Bereich Lithographie 1999 Arbeitsaufenthalt in Japan 2002 Bau eines eigenen Ateliers in Tiefenbach bei Passau 2004 "artist in residence" in Winnipeg (CA), Manitoba Printmakers Association 2010 Donau Alpe Adria, Symposium in der Fabbrica Saccardo, Schio/Italien Organisation zahlreicher Ausstellungen für den BBK Niederbayern, insbesondere Grafikausstellungen der Druckwerkstatt des Kulturmodells Bräugasse, Passau. Öffentliche und private Ankäufe Kunst im öffentlichen Raum Arbeitsgebiete: Objekte - Keramik, Druckgrafik Kunst im öffentl. Raum Ausstellungen: Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Niederlande, Japan und Kanada. Preise: 2004 Kulturpreis des Landkreises Passau Stipendien: 1996 Stipendium Grafiksymposium in Pilsen (CZ); 1998 Stipendium Ziegel-und Kalkmuseum Flintsbach; Stipendium Seminario de Sargadelos in Sada-A Coruña Hochholzweg Tiefenbach Tel : Žije a pracuje v Tiefenbachu a Pasově. Narodila se v roce 1945 v Pfarrkirchenu v Dolním Bavorsku Od roku 1977 se zabývá keramickou plastikou domácí letní akademie výtvarného umění v Salzburgu u prof. Radovaniho.Od r.1993 tisk s půdou (zemí ) na papír. Od 1994 Litografie členka představenstva v Oborovém spolku výtvarných umělců Dolního Bavorska. Od 1995 aktivní členka Producentské galerie v Pasově. Od 1996 práce s dětmi a mladistvými a vedení kurzu pro dospělé a v rámci dalšího vzdělávání v oblasti Litografie Pracovní pobyt v Japonsku výstavba vlastního ateliéru v Tiefenbachu u Pasova artist in residence - Winnipeg (Kanada). Manitoba Printmakers Association - grafická asociace v manitou Dunaj Alpy Adrie, Symposium v Fabbrica Saccardo v Schio v Itálii. Organizátorka mnoha výstav pro BBK Dolní Bavorsko, především výstavy grafik Tiskařské dílny kulturního modelu Pasov (pravděpodobně nějaká tiskařská dílna nebo uměl.směr)

9 Mag. art Pamela Ecker Rakousko Krátký životopis 1974 narozena v Schärdingu 1993 Studium malby a grafiky na akedimii výtvarného umění ve Vídni u prof. Guntera Damische, 1999 diplom s vyznamenáním Současně klavírní studium na vysoké škole hudební a umělecké ve Vídni, 1988 diplom 1998 nositelka ceny Mladé umění, Pasov 1999 Cena talentů země Horní Rakousko Člen uměleckého spolku Innviertler (od 2002) a Sdružení výtvarných umělců Horního Rakouska (od 2008) 2003 Pracovní stipendium uměleckého spolku Vídeň pro Budapešť 2007 Pracovní stipendium spolkového ministerstva Vídeň pro Krumlov Kurzbiographie 1974 Geboren in Schärding 1993 Malerei- und Graphikstudium an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Prof. Gunter Damisch, 1999 Diplom mit Auszeichnung gleichzeitig Klavierstudium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien, 1998 Diplom 1998 Preisträgerin Junge Kunst, Passau 1999 Talentförderungspreis des Landes Oberösterreich Mitglied der Innviertler Künstlergilde (seit 2002) und der Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs (seit 2008) 2003 Arbeitsstipendium des Kunstvereines Wien für Budapest 2007 Arbeitsstipendium des Bundesministeriums Wien für Krumau

10 Sebastian Fürst Německo Residenzplatz Passau Mobil: Krátký životopis 1979 narozen v Pasově Vzdělání: centrální topenářství a vzduchotechnika Ukončení: vyučený (tovaryš) Státní vyšší střední škola Ukončení: vyšší střední obborné Studium pro možnost výuky na vysoké škole. Kombinace oborů: umělecká výchova, matematika, biologie, sport Ukončení: první státní zkouška Adept (čekatel) na výuku na 2. stupni ZŠ v Simbach am Inn. Ukončení: druhá státní zkouška Od září 2012 Na volné noze Kurzbiographie 1979 geboren in Passau Ausbildung zum Zentralheizungs und Lüftungsbauer Abschluss: Gesellenbrief Staatliche Berufsoberschule Passau Abschluss: Fachgebundene Hochschulreife Studium für das Lehramt an Hauptschulen Fächerkombination: Kunsterzie hung, Mathematik, Biologie, Sport Abschluss: Erstes Staatsexamen Lehramtsanwärter Hauptschule Simbach am Inn. Abschluss: Zweites Staatsexamen Seit Sept Freischaffend tätig

11 Hubert Glaser Německo Kachletstraße, Passau Telefon/Fax: Malíř a sochař; narozen 1952 v Leverkusenu; studium architektury v Kolíně; zaměstnaný jako architekt v Leverkusenu; od roku 1976 získává zkušenosti ve volné plastice u Albrechta Klauera Simonise od roku 1984 pouze světelná a sochařská činnost, od té doby žije v Pasově žádné generelní rozhodnutí v realizaci svých představ a techniky specifická rozměřenost témat (týká se: materiálu a pracovního těžiště) malířství, sochařství, vnitřní porovnávání se s existenčními otázkami realizace uměleckého ztvárnění oken, stejně jako uspořádání prostor kaplí a umění ve stavbách mezi lety také instalace mezinárodních sympozií (Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) na univerzitě v Pasově k tématu globalizace) člen Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Maler und Bildhauer, geb in Leverkusen, Architekturstudium in Köln, angestellter Architekt in Leverkusen, von 1976 an Erfahrungen in freier Bildnerei bei Albrecht Klauer- Simonis, Weißenseifen/Eifel, ab 1984 ausschließlich freiberuflich bildnerische und gestalterische Tätigkeit, seitdem Wohnsitz in Passau Keine generelle Festlegung auf eine Darstellungsart oder Technik Spezifische Angemessenheit der Themenbehandlung - auch bezüglich des Materials Arbeitsschwerpunkte: Malerei, Skulptur, inhaltliche Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen Aufträge für Glasfenstergestaltungen sowie für die Gestaltung von Kapellenräumen und Kunst am Bau, von auch Installationen für mehrere internationale Symposien der Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) an der Universität Passau zu Themen der Globalisierung Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Ausstellungen im In- und Ausland

12 Sylvia Gnatz Německo narozena v Landshutu 1981 tvůrce výloh (u obchodů) studium vnitřní architektury/designu dřevořezba u prof. Dr.Rudolfa Endrisse studium barev a malířství na akademii malíře Heinze Haberkorna 1992 akademie umění Berlín Krátký seminář u Jürgena Böttchera (Strawalde) Oddělení filmu a mediální umění 1992 diplomová práce filmová architektura 1992 "Muž na vozíčku" od Heinera Müllera 1992 titul ing umělkyně na volné noze 1994 členství v bbk (spolek tvořivých umělců) 1999 multimédia návrhářka/tvůrce 2005 reklamní agentura umění ART Početné výstavy v tuzemsku a zahraničí Španělsko/Malaga, Japonsko/Akita, Bulharsko/Sofie Seznam výstav pod: geboren in Landshut 1981 schaufenstergestalterin studium der innenarchitektur / Design Holzbildhauerei bei Prof. Dr. Rudolf Endriss Farblehre und Malerei bei Akad. Maler Heinz Haberkorn 1992 Akademie der Künste Berlin Kurz Seminar bei Jürgen Böttcher (Strawalde) Abteilung Film und Medienkunst 1992 Diplomarbeit Filmarchitektur 1992 Der Mann im Fahrstuhl von Heiner Müller 1992 dipl. ing (fh) 1993 selbstaendige kuenstlerin 1994 mitgliedschaft bbk 1999 multimedia designerin 2005 werbeagentur kunstart Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland Spanien / Malaga, Japan / Akita, Bulgarien / Sofia ges. Ausstellungsverzeichniss unter

13 Zdeněk Harazin Česká republika Na Výsluní Zliv tel: Narozen ve Vimperku. Žije a pracuje ve Zlivi. Vystudoval Základní uměleckou školu, soukromě studoval u malíře Jiřího Zemana. Od roku 2004 je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě zaměřené na podstatu člověka v novozákonném evangeliu a jeho iracionální pojetí převedené na racionální. Geboren am in Vimperk. Er lebt und arbeitet in Zliv. Er hat die Kunstgrundschule studiert, privat hat er bei dem Maler Jiří Zeman studiert. Seit dem Jahre 2004 ist er Mitglied der Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler. In seiner professionellen Kunsttätigkeit widmet er sich der an das Wesen des Menschen im neutestamentlichen Evangelium gezielten Malerei und an seine Irrationale Auffassung, die in die Rationale umgesetzt wird.

14 Mgr. Lenka Herzogová Česká republika U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary Tel: , Narozena Cheb Žije a pracuje v Karlových Varech studium v Ústí nad Labem na Pedagogickéfakultě od roku 2003 vyučuje na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech od roku 2009 externě vyučuje na UJEP, Pedagogická fakulta Katedra výchov uměním textilní, prostorová a tvorba Umělecká činnost: - Samostatná výstava Papír a Růže ( prostorová tvorba, papír ), výstavní síň Klubu Paderewski, Karlovy Vary, Samostatná výstava Šperk trochu jinak (kašírovaný papír ),Lázeňský dům Monti, Františkovy Lázně, Kolektivní výstava výtvarných pedagogů, výstavní síň Fryčova knihkupectví, Liberec, Samostatná výstava Variace, Prachatice 2010 Geboren in Cheb Sie lebt und arbeitet in Karlovy Vary Studium in Ústí nad Labem an der Pädagogischen Fakultät seit 2003 unterrichtet an der Mittelschule für Keramik und Glas in Karlovy Vary seit 2009 unterrichtet extern an der UJEP Pädagogische Fakultät Künstlerische Tätigkeit: - Ausstellung Papier und Rosen, Paderewski, Karlovy Vary, Ausstellung Haus Monti, Františkovy Lázně, Kollektivausstellung der Kunstpädagogen, Ausstellungssaal der Fryč Buchhandlung, Liberec, Ausstellung Variationen, Prachatice, 2010

15 Ladislav Hodný Česká republika Atelier Hodný, U Kublova 17, Praha 4, Atelier Hodný, Nábřeží 5. května 199, Týn nad Vltavou Narozen: v Týně nad Vltavou Vzdělání: UMPRUM Brno, profesor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš Vyučen u svého otce Ladislava Hodného v oboru knižní vazba Ceny za uměleckou knižní vazbu: Internacionále de la Leriere Lousanne (Švýcarsko), Trienale umělecké knižní vazby (například Kroměříž, Brno, Karlovy Vary) Zastoupen ve sbírkách v USA, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie, Maďarsko, Slovensko) Ceny za malbu: Cena bienále malby Trebišov 2010, Cena Intersalon 2010 Účast na plenérech: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Česká Republika Stáž: Metodistická Universita Dallas, USA Geboren: am 14. Februar 1943 in Týn nad Vltavou (Moldautein) Ausbildung: UMPRUM Brno (Künstlerisch-technische Fachhochschule Brünn), beim Professor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš. Ausgelernt bei seinem Vater Ladislav Hodný im Fach Bucheinband. Würdigungen für den künstlerischen Bucheinband: Internacionále de la Leriere Lousanne (Schweiz), Trienale des künstlerischen Bucheinbandes (zum Beispiel in Kroměříž (Kremsier), Brno (Brünn), Karlovy Vary (Karlsbad)), Vertreten in verschiedenen Sammlungen in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, Slowakei, in Belgien, Frankreich, Ungarn) Würdigungen für Malerkunst: Malerei-Biennale-Preis in Trebišov 2010, Preis Intersalon 2010 Teilnahme an den Pleinairs (Freilicht-Malen): Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Tschechische Republik Studienaufenthalt: Methodistische Universität Dallas, USA

16 Mag. Walter Holzinger Rakousko Angermayerstraße 20, 4910 Ried im Innkreis Telefon: 07752/87627 Narozen v roce 1957 v Riedu, kde žije dodnes Studium výtvarného umění na umělecké univerzitě při institutu tvořícího umění a kulturní vědy v Linci Účast na sympoziích doma i v zahraničí Studijní cesta do Mexika, Guatemaly a centrální Asie (hedvábná cesta) Dvouroční zahraniční stipendium - Egon Schiele Artcentrum Umělecký projekt,, jazykové prostory s Univerzitou v Berlíně Geboren 1957 in Ried i.l., auch Lebensmittelpunkt Studium der Bildenden Kunst an der Kunstuniversitat Linz am lnstitut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaft Einladungen an div. Symposien in In- und Ausland Studienreisen nach Mexiko, Guatemala, Zentralasien (Seidenstraße) Laufende Ausstellungen bzw. Ausstellungsbeteiligungen Zweimaliges Auslandstipendium Egon Schiele Kunstzentrum Krumau CZ Kunstprojekt,Sprachraum" mit der Universitat der Künste Berlin

17 Kristína Honzírková Slovenská republika Bratislava Telefon: narozena v Bratislavě Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Odb. scénická maľba a reprodukčná tvorba, Univerzita Komenského, učiteľstvo výtvarného umenia, Charles University in Prague, LLP Erasmus Samostatné výstavy: 2014 Svet nehľadá po čom človek túži, Palffyho palác v Bratislave Skupinové výstavy: 2013 Výstava v siedmich polohách, Palffyho palác v Bratislave, 2013 Perla dell Adriatico, mesto Grottamare v Taliansku získanie medzinárodnej ceny výtvarného umenia Perla Adrie, 2013 Putovná výstava Cyril a Metod Stretnutie. Bratislava, Modra, Pezinok, Trnava, Nitra, 2013 Výstava DEŇEL, Bratislavský hrad Ocenenia: 2011 Slovensko, krajina v srdci Európy 3. miesto v celoslovenskej súťaži 2013 Perla dell Adriatico, Taliansko získanie medzinárodného ocenenia výtvarného umenia Perla Adrie Kurzbiographie 1991 geboren in Bratislava Mittelschule für Bühnenkunst, Fachbühnenmalerei und Reproduktion- Bildung Komenský-Universität, Lehrstand für bildende Kunst Karls-Universität in Prag, LLP Erasmus Ausstellungen: Einzelausstellungen: 2014 Die Welt sucht nicht danach, wonach sich der Mensch sehnt, Palais Palffy in Bratislava (Pressburg) Gruppenausstellungen: 2013 Ausstellung in sieben Positionen, Palais Palffyin Bratislava (Pressburg) 2013 Perla dell Adriatico, Stadt Grottamare in Italien internationaler Preis der bildenden Kunst Adrie Perle 2013 Cyrill und Method-Wanderausstellung Begegnung. Bratislava (Pressburg), Modra, Pezinok (Bösing), Trnava (Tyrnau), Nitra (Neutra) 2013 Ausstellung DEŇEL, Pressburger Burg Preise: 2011 Slowakei, das Land im Herzen Europas 3. Platz im slowakischen Wettbewerb 2013 Perle dell Adriatico, Italien internationaler Preis der bildenden Kunst Adrie Perle

18 Victor Hristov Moldavská republika 1946 narozen 25. března v Cimislia, Moldavská Republika Vzdělání: * Státní umělecká škola I. E. Repina, Kišiněv, * Pedagogický institut Iona Creanga, Kišiněv. (fakulta malby a grafiky) Kariéra: 1979 * umělecký debut * Účastník více než 250 výstav osobních, národních a mezinárodních 1988 * Člen Unie výtvarných umělců SSSR 1991 * Člen Unie výtvarných umělců Moldavské Republiky * Vicepresident Unie výtvarných umělců Moldavské Republiky * Ředitel - organizátor Mezinárodního soustředění výtvarníků Cimislia 2000 * Člen, AIAP UNESCO, Paříž 2003 * Cena za malbu, UAP RM. * Čestný člen Národní Unie výtvarných umělců Ukrajiny * Cena za malbu na Mezinárodní výstavě "Salóny Moldovy", Bacau, Rumunsko * Udělen titul "Mistr umění" * Titul Čestný občan města Cimislia 2013 * Mezinárodní cena za malbu Pojarevat, Serbia. str. Gh. Asachi 64/1,ap. 63, MD-2028, Chisinau, tel. ( ) (studio), (+373) geboren am 25. März in Cimislia, Republik Moldau Ausbildung: * Staatliche Künstlerschule des I. E. Repins, Kishinev * Pädagogisches Institut des Ion Creangs, Kishinev (Fakultät für Malerei und Grafik) Berufliche Laufbahn: 1979 * künstlerisches Debüt * Teilnehmer an mehr als 250 Ausstellungen - persönlichen, nationalen und internationalen 1988 * Mitglied der Union der bildnerischen Künstler der UdSSR 1991 * Mitglied der Union der bildnerischen Künstler der Republik Moldau * Vizepräsident der Union der bildnerischen Künstler der Republik Moldau * Direktor - Organisator des Internationalen Bildner-Trainingslagers Cimislia 2000 * Mitglied von AIAP UNESCO, Paris 2003 * Preis für Malen, UAP R * Ehrenmitglied der Nationalen Union der bildnerischen Künstler der Ukraine * Preis für Malen in der internationalen Ausstellung "Salóny Moldovy", Bacau, Rumänien * Ehrentitel "Meister der Künste" erteilt 2010 * Titel Ehrenbürger der Stadt Cimislia erteilt 2013 * Internationaler Preis für Malen in Pojarevat, Serbien.

19 Hubert Huber Německo Konzeptkünstler Ringstraße Fürstenzell bei Passau Fon narozen v Gurlarn u Passau/Niederbayern studoval dřevosochařství,1981 podnikatel, předseda spolku výtvarných umělců v Dolnim Bavosku,1988 Stipendium Civitella D'Agliana (ltalien) Od 1988 účastník a poradce na projektu»kunst im offentlichen Raum«-umění v otevřeném prostranství 1989 člen umělecké skupiny»ar 83 GE«, předseda spolku výtvarných umělců spolkové republiky Nemecko - BBK der Bundesrepublik Deutschland.Od 1992 lniciator a nositel myšlenky galerie Kulturmodell v Passau -»Kulturmodell Braugasse«in Passau.1993 projekty:» 11 x Junge Kunst«, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg Od1994 člen skupin»kunst und Bauen«, BBK LV Bayern.2001 nositel ocenění za kulturu - okresu Passau Landkreises Passau.2005 nositel ocenění kulturni medaile Horniho Rakouska cena SV. Anna Julbach Rakousko člen umělecké skupiny Parz (A), kulturní poradce Města Pasova Čestný člen Innvierteler Künstlergilde Individuální a skupinové výstavy doma i v zahraničí,organizátor národních a mezinárodních kulturních projektů.zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách 1956 geboren in Gurlarn bei Passau, Niederbayern Holzbildhauerlehre seit 1981 freischaffend seit Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstler Niederbayern 1988 Stipendium Civitella D Agliana (I) seit 1988 Beteiligung und Berater bei Kunst im öffentlichen Raum und Kunst und Schule 1989Mitglied der Künstlergruppe AR 83 GE 1990Initiator und Gründungsmitglied der Produzentengalerie Passau Vorsitzender des BBK der Bundesrepublik Deutschland seit 1992 Initiator und Motor für das Kulturmodell Bräugasse in Passau x Junge Kunst, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg seit 1994 Mitglied der Gruppe Kunst und Bauen, BBK LV Bayern seit 1997 Beirat des Kunstvereines Passau 2001 Kulturpreisträger des Landkreises Passau 2005 Kulturmedaille des Landes Oberösterreich 2009 St. Anna-Preis Julbach (A) 2012Mitglied der Künstlergruppe Parz (A) Kulturbeirat der Stadt Passau 2013 Ehrennadel der Innviertler Künstlergilde Einzel und Gruppenausstellungen im Inund Ausland Organisator von nationalen und internationalen Kulturprojekten Vertreten in öffentlichen und privaten Sammlungen

20 Sandra Huber Německo Lederergasse Passau 0851/ narozena1968 v Passau Odborná akademie pro sociální pedagogiku Pasov trvalé bydliště Simbach/Inn, hodiny malířství u Peter Machowetz v Braunau, 1988 návrat do Pasova, začátek své volné činnosti malířství čtyřměsíční pobyt v Nepálu a Indii Pravidelné cesty po Řecku a Itálii Mnoho výstav. Práce ve veřejných a soukromých sbírkách Geboren 1968 in Passau Fachakademie für Sozialpädagogik Passau Wohnsitz in Simbach/Inn, Malunterricht bei Peter Machowetz in Braunau 1988 Rückkehr nach Passau, Beginn der freischaffender Tätigkeit Malerei 1989 Viermonatiger Aufenthalt in Nepal und Indien Regelmässige reisen nach Griechenland und italien Zahlreiche Ausstellungen Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y

J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y Z á k a z n í c i r e a l i t n í k a n c e l á ř e, o l e j n a p a p í ř e, 1 0 0 7 0

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací. Stanislav Langer Doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc. (21. února 1924 29. června 2004) byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

Hudební škola / Musikschule. Bečov nad Teplou (Petschau)

Hudební škola / Musikschule. Bečov nad Teplou (Petschau) Hudební škola / Musikschule Bečov nad Teplou (Petschau) 1887 2007 Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Neque enim ingenium sine disciplina, aut disciplina

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Kolejová doprava

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí 3 místa pro české studenty v intenzivním kursu španělštiny a laplatské kultury, v celkovém rozsahu 60 hodin. Kurs

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle)

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle) Apokalypsa 2009 (tempera, akryl, 60x42) 4000,- Kč Apokalypsa II. 2009 (tempera, akryl, 42x59) Bubák 2011 (akryl, 48x65) 7000,- Kč 4000,- Kč 5000,- Kč Člověk 2011 (kombinovaná technika, 58x84) Jádro 2009

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Botschaft. Září 2009 PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem

Botschaft. Září 2009 PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem Vydáno v rámci projektu: ČESKO-NĚMECKÁ VÝSTAVA A WORKSHOPY "Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu" Veröffentlicht im Rahmen des Projektes: DEUTSCH-TSCHECHISCHE AUSSTELLUNG

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška Asociace jihočeských výtvarníků

XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška Asociace jihočeských výtvarníků XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška Asociace jihočeských výtvarníků SLADOVNA Písek 5. 10. - 31. 10. 2010 st. Anna Kapelle Passau 15. 10. - 21. 11. 2010 České Budějovice Vít Vavřinec

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více