10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice"

Transkript

1

2 10. výročí výtvarného workshopu SALVE Prachatice Na prvopočátku byla výborná myšlenka zrealizovat a zároveň dát život mezinárodnímu výtvarnému sympoziu SALVE Prachatice. Nad tímto sympoziem převzala záštitu Asociace jihočeských výtvarníků, ale také starosta města Prachatice. Díky těmto sympoziím se v Prachaticích v základu každoročně navzájem potkávají a poznávají umělci a umělkyně tří zemí Česka, Německa, Rakouska, ale také umělci ze Slovenska i daleké Francie i dalších zemí Evropy. Umělci mají společné zážitky, diskutují nad svou výtvarnou prací a v tomto společenství dochází k vzájemnému porozumění i navázání přátelských vztahů. Jsem nesmírně rád, že naše město ve své novodobé historii může vítat tyto umělce. Každý ročník je zaměřen na určité téma, které se nás v daném roce nejvíce dotýká. Umělci vytváří díla, která nás, běžné občany nejenom našeho krásného města, obohacují. To, co mnohdy vnímáme jako všední, umělci zobrazí jako nevšední skvosty. Proto se snažíme tato díla představit i široké veřejnosti, jak doma, tak v zahraničí. Děkujeme všem umělcům, kteří se na dílech podílejí svou fantazií, ale hlavně svým srdcem dokázali to, co většina z nás může pouze obdivovat. Ing. Martin Malý Starosta města Prachatice 10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice Am Anfang war eine bildschöne Idee, ein internationales bildnerisches Symposium SALVE Prachatice zu realisieren und zugleich es ins Leben zu rufen. Über dieses Symposium übernahm die Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler Schirmherrschaft, aber auch der Bürgermeister von Prachatice (Prachatitz). Dank dieser Symposien treffen sich und lernen in Prachatice alljährlich Künstler aus drei Ländern kennen, aus Tschechien, Deutschland und Österreich, aber auch Künstler aus der Slowakei, aus dem fernen Frankreich und anderen Ländern Europas. Diese Künstler gestalten gemeinsame Erfahrungen, diskutieren über ihre bildnerische Arbeit und in dieser Gemeinschaft kommt es zum gegenseitigen Verständnis und zum Anknüpfen vieler Freundschaftsbeziehungen. Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt in ihrer modernen Geschichte diese Künstler willkommen heiβen kann. Jedes Jahr konzentriert sich auf ein Thema, das uns in diesem Jahr am stärksten berührt. Künstler schaffen Werke, die uns, übliche Bürger von nicht nur unserer schönen Stadt bereichern. Was wir oft als banal empfinden, verbildlichen die Künstler als ungewöhnliche Prachtstücke. Deshalb bemühen wir uns, diese Werke für die breite Öffentlichkeit im In- und Ausland zu präsentieren. Wir bedanken uns bei allen Künstlern, die an den Arbeiten mit ihrer Phantasie teilnehmen, die aber vor allem mit ihren Herzen das bewiesen, was die Meisten von uns nur bewundern können. Dipl.-Ing. Martin Malý Bürgermeister der Stadt Prachatice

3 10 let "Salve Prachatice" Spolek umělců v Dolním Bavorsku se velmi těší tomu, že může být jako partner u projektu "Salve Prachatice. Díky těmto sympoziím se mohou seznamovat každý rok umělkyně a umělci tří příhraničních zemí (CZ, SRN a Rakousko) a společně žít a spolupracovat. Díky "společnému" se vytváří vzájemné porozumění, přátelství a nové projekty (např. "Mladé umění z Pasova" v Prachaticích (CZ), "Salve Prachatice" v Schärdingu (Rakousko) a Volarech (CZ). V minulých letech bylo v Pasově (SRN) prezentováno "Salve Prachatice" - v Domschatz a diecézním muzeu Jana Nepomuka Neumanna a klášteře Schlägl (Rakousko). Na začátku roku 2010 byly díla sympozium "Pasov" prezentovány krajem Pasov na Neuburgu v rámci "1000 let Zlaté Stezky". Děkuji všem iniciátorům a organizátorům města Prachatice a všem odpovědným osobám a jihočeskému uměleckému spolku AJV a především pak předsedovi Vítu Pavlíkovi a doufám, že uskutečníme ještě mnoho společných kulturních projektů pod motem "Salve Prachatice". Takové aktivity poukazují na naše společné kořeny, podporují a vytvářejí náš společný život skrze umělecká díla umělkyň a umělců a uměleckou sbírku tří zemí města Prachatice vzornou soudržnost. "Salve Prachatice" Hubert Huber 1.předseda spolku výtvarných umělců Dolní Bavorsko 10 Jahre Salve Prachatice Der BBK Niederbayern freut sich, dass er seit einem Jahrzehnt Partner beim Kulturprojekt Salve Prachatice ist. Durch die Symposien in Prachatice lernen sich jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler der drei aneinander grenzenden Länder (CZ, D, A) kennen, leben und arbeiten miteinander. Durch das Miteinander wird gegenseitiges Verständnis erzeugt, es entstehen Freundschaften und neue Projekte (z.b. die Ausstellung Junge Kunst aus Passau in Prachatice (CZ), Salve Prachatice in Schärding (A), das 3Länder Projekt der Produzentengalerie Passau in Passau (D), Schärding (A) und Volary (CZ)). In den zurückliegenden Jahren wurde in Passau (D) Salve Prachatice - Johann Nepomuk Neumann im Domschatz- und Diözesanmuseum und im Stift Schlägl (A) gezeigt. Anfang 2010 wurden die Kunstwerke des Symposiums Passau vom Lankreis Passau auf der Neuburg im Rahmen von 1000 Jahre Goldener Steig präsentiert. Ich bedanke mich bei den Initiatoren und Organisatoren der Stadt Prachatice mit allen verantwortlichen Personen und beim Südböhmischen Künstlerverband AJV vor allem beim Vorsitzenden Vit Pavlik und hoffe, dass wir unter dem Motto Salve Prachatice noch viele gemeinsame Kulturprojekte durchführen werden. Solche Aktivitäten zeigen unsere gemeinsamen Wurzeln auf, fördern unser gemeinsames Zusammenleben und erzeugen durch die Kunstwerke der Künstlerinnen und Künstler und die 3Länder-Kunstsammlung der Stadt Prachatice eine beispielhafte Nachhaltigkeit. Salve Prachatice Hubert Huber 1. Vorsitzender Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v.

4 Jsem skutečně upřímně poctěn, že se mohu spolupodílet na realizaci již desátého ročníku výtvarného workshopu,,salve Prachatice. Tato mezinárodní kulturní událost prezentující současné výtvarné umění se stala již nedílnou součástí společenského a uměleckého života na jihu Čech. Za dobu své existence prokázala, že myšlenka veřejné prezentace a konfrontace uměleckých názorů má obrovský význam pro vývoj dalších uměleckých aktivit i osobní přínos pro zúčastněné umělce. Právě ona různorodost a pestrost uměleckých názorů i technik je tím nejcennějším přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenosti a inspirace. Město Prachatice tak má možnost ukázat svou tvář ve všech možných i nečekaných polohách, viděnou okem nezaujatého pozorovatele. Auguste Renoir jednou poznamenal, že,, malba není pouhé snění s otevřenýma očima, ale především řemeslná zručnost, protože každý umělec musí být dobrým řemeslníkem. Velmi často zapomínáme na to, že umění obsahuje i složku řemeslnou a zvládnout toto řemeslo je dost složité. Úspěch není nic s čím by se dalo automaticky počítat. Já se spoléhám na to, že když člověk věří tomu, co dělá a dělá to poctivě z celého srdce, dříve nebo později se úspěch dostaví. Desetileté výročí je dostatečnou odměnou pro všechny, kteří se na organizaci této akce podílí. Jednou z nejdůležitějších osob zajišťující dlouholetou a vynikající spolupráci umělců v rámci Česko-Německo-Rakouského trojmezí je bezesporu pan Hubert Huber - předseda BBK Niederbayern Passau. Velké poděkování patří především vedení Města Prachatice za dlouholetou podporu umění ve městě. Mgr. Vít Pavlík předseda Asociace jihočeských výtvarníků Ich bin wirklich aufrichtig beehrt, dass ich mich an der Realisierung des bereits zehnten Jahrganges des bildnerischen Workshops,,Salve Prachatice beteiligen kann. Diese internationale kulturelle Veranstaltung, die die zeitgenössische bildende Kunst präsentiert, ist inzwischen zu einem untrennbaren Bestandteil des gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens in Südböhmen geworden. Während seiner Existenz hat dieser Workshop bewiesen, dass die Idee einer öffentlichen Präsentation und Konfrontation der künstlerischen Ansichten für die Entwicklung von anderen künstlerischen Aktivitäten und für den persönlichen Nutzen der beteiligten Künstler von riesiger Bedeutung ist. Gerade diese Mannigfaltigkeit und Buntheit der künstlerischen Ansichten und Techniken ist der wertvollste Beitrag, der die Wahrnehmung von neuen Erfahrungen und Inspiration ermöglicht. Stadt Prachatice hat somit eine hervorragende Möglichkeit, ihr Gesicht in allen möglichen und auch unerwarteten Positionen zu zeigen, die durch das Auge eines unbefangenen Beobachters gesehen werden. Auguste Renoir bemerkte einmal, dass die Malerei nicht nur ein Träumen mit offenen Augen ist, sondern vor allem eine handwerkliche Geschicklichkeit, weil jeder Künstler ein guter Handwerker sein muss." Wir vergessen sehr oft, dass die Kunst auch eine handwerkliche Komponente enthält und es ist ziemlich schwierig, dieses Handwerk zu beherrschen. Erfolg ist nichts, womit man automatisch rechnen könnte. Ich persönlich verlasse mich darauf, dass, wenn man an das was er tut glaubt, und wenn man es ehrlich und mit seinem ganzen Herzen tut, so tritt früher oder später auch der Erfolg ein. Das zehnjährige Jubiläum ist eine ausreichende Belohnung für alle, die sich an der Organisation dieser Veranstaltung beteiligen. Eine der wichtigsten Personen, die die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit der Künstler im Rahmen des tschechischdeutsch-österreichischen Dreiländerecks sichern, ist zweifellos Herr Hubert Huber Vorsitzender des BBK Niederbayern Passau. Eine große Danksagung gehört vor allem der Leitung der Stadt Prachatice für ihre langjährige Unterstützung der Kunst in der Stadt. Mgr. Vít Pavlík Vorsitzender Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler

5 1956 in Salzburg geboren, lebt seit 1984 in Henndorf am Wallersee kfm. Angestellte in der Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 Einrichtung einer Keramikwerkstatt 1993 Hinwendung zur Malerei 2000 Einrichtung der Malwerkstatt (Hauptstrasse 33) 2003 Auftrag für die bild. Gestaltung des Sitzungssaales im Gemeindehaus 2009 Kunstleporello MEINE SEE- LE ZEICHNET BILDER künstl. Ausbildung von verschiedene Kurse und Malreisen von Seminare und Meisterkurse an der freien Akademie Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentelles Zeichnen, Objektschweißen, Holzschnitt, Radierung, Akt und freie Malerei (Acryl und Mischtechnik) Keramikseminare an der Sommerakademie Hohenaschau (D) und Prati Novi Teilnahme am postalisch animalischen Postprojekt (2003, Dauer 1 Jahr Teilnahme am Projekt tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 Thema Kommunikation, Dauer 1 Jahr Internationale Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg Zhou Brothers (Chicago) Eva Baker Rakousko 1956 narozena v Salzburg, od roku 1984 žije v Henndorf u Wallersee zaměstnaná v Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 zařízení keramické dílny 1993 návrat k malířství 2000 zařízení malířské dílny (Hauptstrasse 33) 2003 poslání obrazového uspořádání zasedacího sálu radnice 2009 umělecké leporello MEINE SEELE ZEICHNET BILDER Umělecké vzdělání: Hausstattstrasse 10 Stiegergasse H e n n d o r f a m Wa l l e r s e e 1150 Wien Tel různé kurzy a malířské cesty semináře a mistrovské kurzy na Akademii Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentální kresba, svařování objektů, dřevoryty, Akty a volné malířství (akrylová a smíšená technika) Keramické semináře na letní akademii Hohenaschau (D) a účast Prati Novi (2003, délka trvání 1 rok účast na Projektu tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 téma komunikace, délka 1 rok) 2006 mezinárodní letní akademie malířského umění v Salzburg Zhou Brothers (Chicago)

6 Mgr. Art Katarina Balážová Slovensko Narodená 7. júla 1981 v Leviciach štúdiá: Od roku 1996 do 1999 študovala na Škole Úžitkového Výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, odbor dizajn a tvarovanie dreva pod vedením Prof. akad. soch. Mariána Mudrocha. V roku 2007 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér maľby u Prof. akad. mal. Jána Bergera kolektívne výstavy: Bratislava, Levice, Trenčín, Komárno, Pezinok, Prachatice, Hoslovice Výtvarný plenér v Banskej Štiavnici Maliarske sympózium v Malej Frankovej Medzinárodné sympózium v Prachaticiach III. Medzinárodný výtvarný plenér Hoslovice Geboren am 7. Juli 1981 in Levice (Lewenz), Slowakei Studien: Von 1996 bis 1999 studierte sie an der Jozef-Vydra-Schule der bildenden Nutzkunst in Bratislava (Pressburg), Studienfach Design und Holzformung unter der Leitung von Prof. ak. Bildhauer Marián Mudroch. Im Jahre 2007 hat sie die Hochschule der bildenden Künste in Bratislava (Pressburg) absolviert, Atelier für Malerei beim Prof. ak. Maler Ján Berger. Kollektivausstellungen: Bratislava (Pressburg), Levice (Lewenz), Trenčín (Trentschin), Komárno (Komorn), Pezinok (Bösing) / Slowakei, Prachatice (Prachatitz), Hoslovice (Hoslowitz) / Tschechische Republik Bildendes Pleinair (Freilichtmalerei) in Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei Malersymposium in Malá Franková (Kleinfrankenau), Slowakei 2006 Internationales Symposium in Prachatice (Prachatitz), Tschechische Republik III. Internationales bildendes Pleinair in Hoslovice (Hoslowitz), Tschechische Republik

7 Ak.mal. Teodor Buzu Česká republika Kostnická Tábor Tel: , Narozen: , Dräsliceni, Moldavsko Studia: Akademie umění a designu ( ), prof. Oleg Veklenko (Ukrajina) Členství: Asociace Jihočeských výtvarníků, skupina Die Neuen Milben (Rakousko), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldavsko) Zastoupení: Novohradská galerie Lučenec, Trienále akvarelu, Slovensko,The first international print biennial Maastricht 1993, Holandsko Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukrajina Muzeum moderného umenia rodiny Warholcov, Medzilaborce, Slovensko,Rumunské velvyslanectví v Praze,Museo civico di grafica, Brunico, Italie Muzeum umění Benešov, Česká republika, Národní Galerie, Chişinău, Moldavsko,Městské Muzeum a Galerie Břeclav, Česká republika Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, Česká republika Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumunsko Ceny: Rumunský státný řád COMANDOR, 2003 Hlavní cena mezinárodní výtvarné soutěže, Passau, 2004,Německo Cena Intersalonu AJV, České Budějovice, 2004, Česká republika,cena města Tabor za rok 2004 za významný podíl na zviditelnění města Tábor a podíl na výchově mladé genrace k výtvarnému cítění, Česká republika, Cena In recognition of outstanding creative excelence, Dubaj, 2005, Spojené arabské emiráty, Cena časopisu Literatura şi Arta za výtvarné umění, 2006, Moldavsko, Diplom za ilustraci knihy Legenda Luceafărului Mezinárodní salon knihy Chişinău, 2009, Moldavsko, Cena Národní Galerie Moldavska na Mezinárodní Bienále Malby 2013, Kišinev, Moldavsko zúčastnil se 93 kolektivních a uspořádal 61 autorských výstav Geboren: am 3. Mai 1960, Dräsliceni, Moldawien Studien: Akademie der Künste und des Designs ( ), Prof. Oleg Veklenko (Ukraine) Mitgliedschaft: Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler, Gruppe Die Neuen Milben (Österreich), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldawien) Vertretungen: Novohradská Galerie Lučenec (Lizenz), Trienale des Aquarells, Slowakei The first international print biennial Maastricht 1993, Niederlande Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukraine Andy-Warhol-Museum für moderne Kunst, Medzilaborce, Slowakei Rumänische Botschaft in Prag, Tschechische Republik Museo civico di grafica, Brunico (Bruneck), Italien Kunstmuseum Benešov (Beneschau), Tschechische Republik Nationalgalerie, Chişinău (Kischinau), Moldawien Stadtmuseum und Galerie Břeclav (Lundenburg), Tschechische Republik Dr. Bohuslav-Horák-Museum, Rokycany (Rokitzan), Tschechische Republik Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumänien Würdigungen: Rumänischer Staatsorden COMANDOR, 2003 Hauptpreis des Internationalen Bilderwettbewerbes, Passau, 2004, Deutschland Preis des Intersalons der AJV, České Budějovice (Budweis), 2004, Tschechische Republik Preis der Stadt Tábor (Tabor) für das Jahr 2004, für bedeutende Beteiligung an der Sichtbarmachung der Stadt Tábor und Anteil an der Erziehung der jungen Generation zur bildnerischen Empfindung, Tschechische Republik Preis In recognition of outstanding creative excelence, Dubai, 2005, Vereinigte Arabische Emirate Preis der Zeitschrift Literatura şi Arta für bildende Kunst, 2006, Moldawien Diplom für Illustration des Buches: Legenda Luceafărului Internationaler Buchsalon Chişinău (Kischinau), 2009, Moldawien Preis der Nationalgalerie Moldawiens an der Internationalen Biennale der Malerei 2013, Kischinau, Moldawien Er nahm bis heute an 93 Kollektivausstellungen teil, und veranstaltete 61 Autorenausstellungen.

8 Waltraud Danzig Německo Veřejné a soukromé zakázky: Umění v otevřeném prostoru Oblasti působen: Objekty keramika, tiskařská grafika Umění v otevřeném prostoru: Vlastní výstavy a společné výstavy v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Nizozemí, Japonsku a Kanadě. Ocenění: 2004 Kulturní cena kraje Pasov Stipendium: 1996 Stipendium na grafickém sympoziu v Plzni, 1998 stipendium v Museu cihly a vápence v Flintsbachu, stipendium na Semina de Safgadelos v Sada-A Coruna ve Španělsku. lebt und arbeitet in Tiefenbach und Passau 1945 geboren in Pfarrkirchen/Niederbayern seit 1977 Beschäftigung mit keramischer Plastik 1987 Intern. Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg bei Prof.Radovani seit 1993 Drucken mit Erden auf Papier seit 1994 Lithographie Vorstandsmitglied im Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v. seit 1995 aktives Mitglied der Produzentengalerie Passau seit 1996 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Kursleitung in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung im Bereich Lithographie 1999 Arbeitsaufenthalt in Japan 2002 Bau eines eigenen Ateliers in Tiefenbach bei Passau 2004 "artist in residence" in Winnipeg (CA), Manitoba Printmakers Association 2010 Donau Alpe Adria, Symposium in der Fabbrica Saccardo, Schio/Italien Organisation zahlreicher Ausstellungen für den BBK Niederbayern, insbesondere Grafikausstellungen der Druckwerkstatt des Kulturmodells Bräugasse, Passau. Öffentliche und private Ankäufe Kunst im öffentlichen Raum Arbeitsgebiete: Objekte - Keramik, Druckgrafik Kunst im öffentl. Raum Ausstellungen: Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Niederlande, Japan und Kanada. Preise: 2004 Kulturpreis des Landkreises Passau Stipendien: 1996 Stipendium Grafiksymposium in Pilsen (CZ); 1998 Stipendium Ziegel-und Kalkmuseum Flintsbach; Stipendium Seminario de Sargadelos in Sada-A Coruña Hochholzweg Tiefenbach Tel : Žije a pracuje v Tiefenbachu a Pasově. Narodila se v roce 1945 v Pfarrkirchenu v Dolním Bavorsku Od roku 1977 se zabývá keramickou plastikou domácí letní akademie výtvarného umění v Salzburgu u prof. Radovaniho.Od r.1993 tisk s půdou (zemí ) na papír. Od 1994 Litografie členka představenstva v Oborovém spolku výtvarných umělců Dolního Bavorska. Od 1995 aktivní členka Producentské galerie v Pasově. Od 1996 práce s dětmi a mladistvými a vedení kurzu pro dospělé a v rámci dalšího vzdělávání v oblasti Litografie Pracovní pobyt v Japonsku výstavba vlastního ateliéru v Tiefenbachu u Pasova artist in residence - Winnipeg (Kanada). Manitoba Printmakers Association - grafická asociace v manitou Dunaj Alpy Adrie, Symposium v Fabbrica Saccardo v Schio v Itálii. Organizátorka mnoha výstav pro BBK Dolní Bavorsko, především výstavy grafik Tiskařské dílny kulturního modelu Pasov (pravděpodobně nějaká tiskařská dílna nebo uměl.směr)

9 Mag. art Pamela Ecker Rakousko Krátký životopis 1974 narozena v Schärdingu 1993 Studium malby a grafiky na akedimii výtvarného umění ve Vídni u prof. Guntera Damische, 1999 diplom s vyznamenáním Současně klavírní studium na vysoké škole hudební a umělecké ve Vídni, 1988 diplom 1998 nositelka ceny Mladé umění, Pasov 1999 Cena talentů země Horní Rakousko Člen uměleckého spolku Innviertler (od 2002) a Sdružení výtvarných umělců Horního Rakouska (od 2008) 2003 Pracovní stipendium uměleckého spolku Vídeň pro Budapešť 2007 Pracovní stipendium spolkového ministerstva Vídeň pro Krumlov Kurzbiographie 1974 Geboren in Schärding 1993 Malerei- und Graphikstudium an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Prof. Gunter Damisch, 1999 Diplom mit Auszeichnung gleichzeitig Klavierstudium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien, 1998 Diplom 1998 Preisträgerin Junge Kunst, Passau 1999 Talentförderungspreis des Landes Oberösterreich Mitglied der Innviertler Künstlergilde (seit 2002) und der Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs (seit 2008) 2003 Arbeitsstipendium des Kunstvereines Wien für Budapest 2007 Arbeitsstipendium des Bundesministeriums Wien für Krumau

10 Sebastian Fürst Německo Residenzplatz Passau Mobil: Krátký životopis 1979 narozen v Pasově Vzdělání: centrální topenářství a vzduchotechnika Ukončení: vyučený (tovaryš) Státní vyšší střední škola Ukončení: vyšší střední obborné Studium pro možnost výuky na vysoké škole. Kombinace oborů: umělecká výchova, matematika, biologie, sport Ukončení: první státní zkouška Adept (čekatel) na výuku na 2. stupni ZŠ v Simbach am Inn. Ukončení: druhá státní zkouška Od září 2012 Na volné noze Kurzbiographie 1979 geboren in Passau Ausbildung zum Zentralheizungs und Lüftungsbauer Abschluss: Gesellenbrief Staatliche Berufsoberschule Passau Abschluss: Fachgebundene Hochschulreife Studium für das Lehramt an Hauptschulen Fächerkombination: Kunsterzie hung, Mathematik, Biologie, Sport Abschluss: Erstes Staatsexamen Lehramtsanwärter Hauptschule Simbach am Inn. Abschluss: Zweites Staatsexamen Seit Sept Freischaffend tätig

11 Hubert Glaser Německo Kachletstraße, Passau Telefon/Fax: Malíř a sochař; narozen 1952 v Leverkusenu; studium architektury v Kolíně; zaměstnaný jako architekt v Leverkusenu; od roku 1976 získává zkušenosti ve volné plastice u Albrechta Klauera Simonise od roku 1984 pouze světelná a sochařská činnost, od té doby žije v Pasově žádné generelní rozhodnutí v realizaci svých představ a techniky specifická rozměřenost témat (týká se: materiálu a pracovního těžiště) malířství, sochařství, vnitřní porovnávání se s existenčními otázkami realizace uměleckého ztvárnění oken, stejně jako uspořádání prostor kaplí a umění ve stavbách mezi lety také instalace mezinárodních sympozií (Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) na univerzitě v Pasově k tématu globalizace) člen Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Maler und Bildhauer, geb in Leverkusen, Architekturstudium in Köln, angestellter Architekt in Leverkusen, von 1976 an Erfahrungen in freier Bildnerei bei Albrecht Klauer- Simonis, Weißenseifen/Eifel, ab 1984 ausschließlich freiberuflich bildnerische und gestalterische Tätigkeit, seitdem Wohnsitz in Passau Keine generelle Festlegung auf eine Darstellungsart oder Technik Spezifische Angemessenheit der Themenbehandlung - auch bezüglich des Materials Arbeitsschwerpunkte: Malerei, Skulptur, inhaltliche Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen Aufträge für Glasfenstergestaltungen sowie für die Gestaltung von Kapellenräumen und Kunst am Bau, von auch Installationen für mehrere internationale Symposien der Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) an der Universität Passau zu Themen der Globalisierung Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Ausstellungen im In- und Ausland

12 Sylvia Gnatz Německo narozena v Landshutu 1981 tvůrce výloh (u obchodů) studium vnitřní architektury/designu dřevořezba u prof. Dr.Rudolfa Endrisse studium barev a malířství na akademii malíře Heinze Haberkorna 1992 akademie umění Berlín Krátký seminář u Jürgena Böttchera (Strawalde) Oddělení filmu a mediální umění 1992 diplomová práce filmová architektura 1992 "Muž na vozíčku" od Heinera Müllera 1992 titul ing umělkyně na volné noze 1994 členství v bbk (spolek tvořivých umělců) 1999 multimédia návrhářka/tvůrce 2005 reklamní agentura umění ART Početné výstavy v tuzemsku a zahraničí Španělsko/Malaga, Japonsko/Akita, Bulharsko/Sofie Seznam výstav pod: geboren in Landshut 1981 schaufenstergestalterin studium der innenarchitektur / Design Holzbildhauerei bei Prof. Dr. Rudolf Endriss Farblehre und Malerei bei Akad. Maler Heinz Haberkorn 1992 Akademie der Künste Berlin Kurz Seminar bei Jürgen Böttcher (Strawalde) Abteilung Film und Medienkunst 1992 Diplomarbeit Filmarchitektur 1992 Der Mann im Fahrstuhl von Heiner Müller 1992 dipl. ing (fh) 1993 selbstaendige kuenstlerin 1994 mitgliedschaft bbk 1999 multimedia designerin 2005 werbeagentur kunstart Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland Spanien / Malaga, Japan / Akita, Bulgarien / Sofia ges. Ausstellungsverzeichniss unter

13 Zdeněk Harazin Česká republika Na Výsluní Zliv tel: Narozen ve Vimperku. Žije a pracuje ve Zlivi. Vystudoval Základní uměleckou školu, soukromě studoval u malíře Jiřího Zemana. Od roku 2004 je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě zaměřené na podstatu člověka v novozákonném evangeliu a jeho iracionální pojetí převedené na racionální. Geboren am in Vimperk. Er lebt und arbeitet in Zliv. Er hat die Kunstgrundschule studiert, privat hat er bei dem Maler Jiří Zeman studiert. Seit dem Jahre 2004 ist er Mitglied der Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler. In seiner professionellen Kunsttätigkeit widmet er sich der an das Wesen des Menschen im neutestamentlichen Evangelium gezielten Malerei und an seine Irrationale Auffassung, die in die Rationale umgesetzt wird.

14 Mgr. Lenka Herzogová Česká republika U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary Tel: , Narozena Cheb Žije a pracuje v Karlových Varech studium v Ústí nad Labem na Pedagogickéfakultě od roku 2003 vyučuje na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech od roku 2009 externě vyučuje na UJEP, Pedagogická fakulta Katedra výchov uměním textilní, prostorová a tvorba Umělecká činnost: - Samostatná výstava Papír a Růže ( prostorová tvorba, papír ), výstavní síň Klubu Paderewski, Karlovy Vary, Samostatná výstava Šperk trochu jinak (kašírovaný papír ),Lázeňský dům Monti, Františkovy Lázně, Kolektivní výstava výtvarných pedagogů, výstavní síň Fryčova knihkupectví, Liberec, Samostatná výstava Variace, Prachatice 2010 Geboren in Cheb Sie lebt und arbeitet in Karlovy Vary Studium in Ústí nad Labem an der Pädagogischen Fakultät seit 2003 unterrichtet an der Mittelschule für Keramik und Glas in Karlovy Vary seit 2009 unterrichtet extern an der UJEP Pädagogische Fakultät Künstlerische Tätigkeit: - Ausstellung Papier und Rosen, Paderewski, Karlovy Vary, Ausstellung Haus Monti, Františkovy Lázně, Kollektivausstellung der Kunstpädagogen, Ausstellungssaal der Fryč Buchhandlung, Liberec, Ausstellung Variationen, Prachatice, 2010

15 Ladislav Hodný Česká republika Atelier Hodný, U Kublova 17, Praha 4, Atelier Hodný, Nábřeží 5. května 199, Týn nad Vltavou Narozen: v Týně nad Vltavou Vzdělání: UMPRUM Brno, profesor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš Vyučen u svého otce Ladislava Hodného v oboru knižní vazba Ceny za uměleckou knižní vazbu: Internacionále de la Leriere Lousanne (Švýcarsko), Trienale umělecké knižní vazby (například Kroměříž, Brno, Karlovy Vary) Zastoupen ve sbírkách v USA, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie, Maďarsko, Slovensko) Ceny za malbu: Cena bienále malby Trebišov 2010, Cena Intersalon 2010 Účast na plenérech: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Česká Republika Stáž: Metodistická Universita Dallas, USA Geboren: am 14. Februar 1943 in Týn nad Vltavou (Moldautein) Ausbildung: UMPRUM Brno (Künstlerisch-technische Fachhochschule Brünn), beim Professor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš. Ausgelernt bei seinem Vater Ladislav Hodný im Fach Bucheinband. Würdigungen für den künstlerischen Bucheinband: Internacionále de la Leriere Lousanne (Schweiz), Trienale des künstlerischen Bucheinbandes (zum Beispiel in Kroměříž (Kremsier), Brno (Brünn), Karlovy Vary (Karlsbad)), Vertreten in verschiedenen Sammlungen in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, Slowakei, in Belgien, Frankreich, Ungarn) Würdigungen für Malerkunst: Malerei-Biennale-Preis in Trebišov 2010, Preis Intersalon 2010 Teilnahme an den Pleinairs (Freilicht-Malen): Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Tschechische Republik Studienaufenthalt: Methodistische Universität Dallas, USA

16 Mag. Walter Holzinger Rakousko Angermayerstraße 20, 4910 Ried im Innkreis Telefon: 07752/87627 Narozen v roce 1957 v Riedu, kde žije dodnes Studium výtvarného umění na umělecké univerzitě při institutu tvořícího umění a kulturní vědy v Linci Účast na sympoziích doma i v zahraničí Studijní cesta do Mexika, Guatemaly a centrální Asie (hedvábná cesta) Dvouroční zahraniční stipendium - Egon Schiele Artcentrum Umělecký projekt,, jazykové prostory s Univerzitou v Berlíně Geboren 1957 in Ried i.l., auch Lebensmittelpunkt Studium der Bildenden Kunst an der Kunstuniversitat Linz am lnstitut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaft Einladungen an div. Symposien in In- und Ausland Studienreisen nach Mexiko, Guatemala, Zentralasien (Seidenstraße) Laufende Ausstellungen bzw. Ausstellungsbeteiligungen Zweimaliges Auslandstipendium Egon Schiele Kunstzentrum Krumau CZ Kunstprojekt,Sprachraum" mit der Universitat der Künste Berlin

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

SKLENĚNÁ REPUBLIKA GLASS REPUBLIC / GLASREPUBLIK SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO CONTEMPORARY CZECH GLASS ART DIE GEGENWÄRTIGE TSCHECHISCHE GLASKUNST

SKLENĚNÁ REPUBLIKA GLASS REPUBLIC / GLASREPUBLIK SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO CONTEMPORARY CZECH GLASS ART DIE GEGENWÄRTIGE TSCHECHISCHE GLASKUNST MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE INTERNATIONAL TRIENNIAL OF GLASS & JEWELLERY SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO CONTEMPORARY CZECH GLASS ART DIE GEGENWÄRTIGE TSCHECHISCHE GLASKUNST SKLENĚNÁ REPUBLIKA GLASS

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

12/11 1/12. Wien Marketing

12/11 1/12. Wien Marketing 12/11 1/12 Wien Marketing Prosinec / Dezember 2011 Brno 6. 12. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA TOISON D OR TOISON D OR ladislav daněk jiří hastík jan hrachovina slavoj kovařík zdeněk kučera radovan langer lenka leonidová klára mičíková ivo příleský jiljí sedláček lubomír schneider jaroslav vacl

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Závěrečná výzkumná zpráva

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva

Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014 Veranstaltungen EDM Akce ERDV 07.-10.1.2014, Brüssel (PK) Ausstellung "Böhmerwald - das grüne Dach der Europa" Výstava "Šumava - Zelená střecha Evropy"

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Program: České centrum

Program: České centrum Program: České centrum SEPTEMBER 16. 9. 30. 10. Architektur Di 16. 9. um 18:00 Vernissage Josef Pleskot AP Atelier Was: Ausstellung des führenden tschechischen Architekten Josef Pleskot und seines Ateliers,

Více

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013 4. 15.05.2009 (SB-NÖ), 07.05.2009 (SB-OÖ) 5. 20.11.2009 (SB-NÖ), 26.11.2009 (SB-OÖ) 6. 30.04.2010 (SB-NÖ), 29.04.2010 (SB-OÖ) 7. 05.11.2010 (SB-NÖ), 04.11.2010 (SB-OÖ) 8. 06.05.2011 (SB-NÖ), 28.04.2011

Více