10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice"

Transkript

1

2 10. výročí výtvarného workshopu SALVE Prachatice Na prvopočátku byla výborná myšlenka zrealizovat a zároveň dát život mezinárodnímu výtvarnému sympoziu SALVE Prachatice. Nad tímto sympoziem převzala záštitu Asociace jihočeských výtvarníků, ale také starosta města Prachatice. Díky těmto sympoziím se v Prachaticích v základu každoročně navzájem potkávají a poznávají umělci a umělkyně tří zemí Česka, Německa, Rakouska, ale také umělci ze Slovenska i daleké Francie i dalších zemí Evropy. Umělci mají společné zážitky, diskutují nad svou výtvarnou prací a v tomto společenství dochází k vzájemnému porozumění i navázání přátelských vztahů. Jsem nesmírně rád, že naše město ve své novodobé historii může vítat tyto umělce. Každý ročník je zaměřen na určité téma, které se nás v daném roce nejvíce dotýká. Umělci vytváří díla, která nás, běžné občany nejenom našeho krásného města, obohacují. To, co mnohdy vnímáme jako všední, umělci zobrazí jako nevšední skvosty. Proto se snažíme tato díla představit i široké veřejnosti, jak doma, tak v zahraničí. Děkujeme všem umělcům, kteří se na dílech podílejí svou fantazií, ale hlavně svým srdcem dokázali to, co většina z nás může pouze obdivovat. Ing. Martin Malý Starosta města Prachatice 10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice Am Anfang war eine bildschöne Idee, ein internationales bildnerisches Symposium SALVE Prachatice zu realisieren und zugleich es ins Leben zu rufen. Über dieses Symposium übernahm die Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler Schirmherrschaft, aber auch der Bürgermeister von Prachatice (Prachatitz). Dank dieser Symposien treffen sich und lernen in Prachatice alljährlich Künstler aus drei Ländern kennen, aus Tschechien, Deutschland und Österreich, aber auch Künstler aus der Slowakei, aus dem fernen Frankreich und anderen Ländern Europas. Diese Künstler gestalten gemeinsame Erfahrungen, diskutieren über ihre bildnerische Arbeit und in dieser Gemeinschaft kommt es zum gegenseitigen Verständnis und zum Anknüpfen vieler Freundschaftsbeziehungen. Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt in ihrer modernen Geschichte diese Künstler willkommen heiβen kann. Jedes Jahr konzentriert sich auf ein Thema, das uns in diesem Jahr am stärksten berührt. Künstler schaffen Werke, die uns, übliche Bürger von nicht nur unserer schönen Stadt bereichern. Was wir oft als banal empfinden, verbildlichen die Künstler als ungewöhnliche Prachtstücke. Deshalb bemühen wir uns, diese Werke für die breite Öffentlichkeit im In- und Ausland zu präsentieren. Wir bedanken uns bei allen Künstlern, die an den Arbeiten mit ihrer Phantasie teilnehmen, die aber vor allem mit ihren Herzen das bewiesen, was die Meisten von uns nur bewundern können. Dipl.-Ing. Martin Malý Bürgermeister der Stadt Prachatice

3 10 let "Salve Prachatice" Spolek umělců v Dolním Bavorsku se velmi těší tomu, že může být jako partner u projektu "Salve Prachatice. Díky těmto sympoziím se mohou seznamovat každý rok umělkyně a umělci tří příhraničních zemí (CZ, SRN a Rakousko) a společně žít a spolupracovat. Díky "společnému" se vytváří vzájemné porozumění, přátelství a nové projekty (např. "Mladé umění z Pasova" v Prachaticích (CZ), "Salve Prachatice" v Schärdingu (Rakousko) a Volarech (CZ). V minulých letech bylo v Pasově (SRN) prezentováno "Salve Prachatice" - v Domschatz a diecézním muzeu Jana Nepomuka Neumanna a klášteře Schlägl (Rakousko). Na začátku roku 2010 byly díla sympozium "Pasov" prezentovány krajem Pasov na Neuburgu v rámci "1000 let Zlaté Stezky". Děkuji všem iniciátorům a organizátorům města Prachatice a všem odpovědným osobám a jihočeskému uměleckému spolku AJV a především pak předsedovi Vítu Pavlíkovi a doufám, že uskutečníme ještě mnoho společných kulturních projektů pod motem "Salve Prachatice". Takové aktivity poukazují na naše společné kořeny, podporují a vytvářejí náš společný život skrze umělecká díla umělkyň a umělců a uměleckou sbírku tří zemí města Prachatice vzornou soudržnost. "Salve Prachatice" Hubert Huber 1.předseda spolku výtvarných umělců Dolní Bavorsko 10 Jahre Salve Prachatice Der BBK Niederbayern freut sich, dass er seit einem Jahrzehnt Partner beim Kulturprojekt Salve Prachatice ist. Durch die Symposien in Prachatice lernen sich jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler der drei aneinander grenzenden Länder (CZ, D, A) kennen, leben und arbeiten miteinander. Durch das Miteinander wird gegenseitiges Verständnis erzeugt, es entstehen Freundschaften und neue Projekte (z.b. die Ausstellung Junge Kunst aus Passau in Prachatice (CZ), Salve Prachatice in Schärding (A), das 3Länder Projekt der Produzentengalerie Passau in Passau (D), Schärding (A) und Volary (CZ)). In den zurückliegenden Jahren wurde in Passau (D) Salve Prachatice - Johann Nepomuk Neumann im Domschatz- und Diözesanmuseum und im Stift Schlägl (A) gezeigt. Anfang 2010 wurden die Kunstwerke des Symposiums Passau vom Lankreis Passau auf der Neuburg im Rahmen von 1000 Jahre Goldener Steig präsentiert. Ich bedanke mich bei den Initiatoren und Organisatoren der Stadt Prachatice mit allen verantwortlichen Personen und beim Südböhmischen Künstlerverband AJV vor allem beim Vorsitzenden Vit Pavlik und hoffe, dass wir unter dem Motto Salve Prachatice noch viele gemeinsame Kulturprojekte durchführen werden. Solche Aktivitäten zeigen unsere gemeinsamen Wurzeln auf, fördern unser gemeinsames Zusammenleben und erzeugen durch die Kunstwerke der Künstlerinnen und Künstler und die 3Länder-Kunstsammlung der Stadt Prachatice eine beispielhafte Nachhaltigkeit. Salve Prachatice Hubert Huber 1. Vorsitzender Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v.

4 Jsem skutečně upřímně poctěn, že se mohu spolupodílet na realizaci již desátého ročníku výtvarného workshopu,,salve Prachatice. Tato mezinárodní kulturní událost prezentující současné výtvarné umění se stala již nedílnou součástí společenského a uměleckého života na jihu Čech. Za dobu své existence prokázala, že myšlenka veřejné prezentace a konfrontace uměleckých názorů má obrovský význam pro vývoj dalších uměleckých aktivit i osobní přínos pro zúčastněné umělce. Právě ona různorodost a pestrost uměleckých názorů i technik je tím nejcennějším přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenosti a inspirace. Město Prachatice tak má možnost ukázat svou tvář ve všech možných i nečekaných polohách, viděnou okem nezaujatého pozorovatele. Auguste Renoir jednou poznamenal, že,, malba není pouhé snění s otevřenýma očima, ale především řemeslná zručnost, protože každý umělec musí být dobrým řemeslníkem. Velmi často zapomínáme na to, že umění obsahuje i složku řemeslnou a zvládnout toto řemeslo je dost složité. Úspěch není nic s čím by se dalo automaticky počítat. Já se spoléhám na to, že když člověk věří tomu, co dělá a dělá to poctivě z celého srdce, dříve nebo později se úspěch dostaví. Desetileté výročí je dostatečnou odměnou pro všechny, kteří se na organizaci této akce podílí. Jednou z nejdůležitějších osob zajišťující dlouholetou a vynikající spolupráci umělců v rámci Česko-Německo-Rakouského trojmezí je bezesporu pan Hubert Huber - předseda BBK Niederbayern Passau. Velké poděkování patří především vedení Města Prachatice za dlouholetou podporu umění ve městě. Mgr. Vít Pavlík předseda Asociace jihočeských výtvarníků Ich bin wirklich aufrichtig beehrt, dass ich mich an der Realisierung des bereits zehnten Jahrganges des bildnerischen Workshops,,Salve Prachatice beteiligen kann. Diese internationale kulturelle Veranstaltung, die die zeitgenössische bildende Kunst präsentiert, ist inzwischen zu einem untrennbaren Bestandteil des gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens in Südböhmen geworden. Während seiner Existenz hat dieser Workshop bewiesen, dass die Idee einer öffentlichen Präsentation und Konfrontation der künstlerischen Ansichten für die Entwicklung von anderen künstlerischen Aktivitäten und für den persönlichen Nutzen der beteiligten Künstler von riesiger Bedeutung ist. Gerade diese Mannigfaltigkeit und Buntheit der künstlerischen Ansichten und Techniken ist der wertvollste Beitrag, der die Wahrnehmung von neuen Erfahrungen und Inspiration ermöglicht. Stadt Prachatice hat somit eine hervorragende Möglichkeit, ihr Gesicht in allen möglichen und auch unerwarteten Positionen zu zeigen, die durch das Auge eines unbefangenen Beobachters gesehen werden. Auguste Renoir bemerkte einmal, dass die Malerei nicht nur ein Träumen mit offenen Augen ist, sondern vor allem eine handwerkliche Geschicklichkeit, weil jeder Künstler ein guter Handwerker sein muss." Wir vergessen sehr oft, dass die Kunst auch eine handwerkliche Komponente enthält und es ist ziemlich schwierig, dieses Handwerk zu beherrschen. Erfolg ist nichts, womit man automatisch rechnen könnte. Ich persönlich verlasse mich darauf, dass, wenn man an das was er tut glaubt, und wenn man es ehrlich und mit seinem ganzen Herzen tut, so tritt früher oder später auch der Erfolg ein. Das zehnjährige Jubiläum ist eine ausreichende Belohnung für alle, die sich an der Organisation dieser Veranstaltung beteiligen. Eine der wichtigsten Personen, die die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit der Künstler im Rahmen des tschechischdeutsch-österreichischen Dreiländerecks sichern, ist zweifellos Herr Hubert Huber Vorsitzender des BBK Niederbayern Passau. Eine große Danksagung gehört vor allem der Leitung der Stadt Prachatice für ihre langjährige Unterstützung der Kunst in der Stadt. Mgr. Vít Pavlík Vorsitzender Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler

5 1956 in Salzburg geboren, lebt seit 1984 in Henndorf am Wallersee kfm. Angestellte in der Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 Einrichtung einer Keramikwerkstatt 1993 Hinwendung zur Malerei 2000 Einrichtung der Malwerkstatt (Hauptstrasse 33) 2003 Auftrag für die bild. Gestaltung des Sitzungssaales im Gemeindehaus 2009 Kunstleporello MEINE SEE- LE ZEICHNET BILDER künstl. Ausbildung von verschiedene Kurse und Malreisen von Seminare und Meisterkurse an der freien Akademie Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentelles Zeichnen, Objektschweißen, Holzschnitt, Radierung, Akt und freie Malerei (Acryl und Mischtechnik) Keramikseminare an der Sommerakademie Hohenaschau (D) und Prati Novi Teilnahme am postalisch animalischen Postprojekt (2003, Dauer 1 Jahr Teilnahme am Projekt tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 Thema Kommunikation, Dauer 1 Jahr Internationale Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg Zhou Brothers (Chicago) Eva Baker Rakousko 1956 narozena v Salzburg, od roku 1984 žije v Henndorf u Wallersee zaměstnaná v Salzburger Sparkasse, Salzburg 1991 zařízení keramické dílny 1993 návrat k malířství 2000 zařízení malířské dílny (Hauptstrasse 33) 2003 poslání obrazového uspořádání zasedacího sálu radnice 2009 umělecké leporello MEINE SEELE ZEICHNET BILDER Umělecké vzdělání: Hausstattstrasse 10 Stiegergasse H e n n d o r f a m Wa l l e r s e e 1150 Wien Tel různé kurzy a malířské cesty semináře a mistrovské kurzy na Akademii Bildender Künstler in Bad Reichenhall (experimentální kresba, svařování objektů, dřevoryty, Akty a volné malířství (akrylová a smíšená technika) Keramické semináře na letní akademii Hohenaschau (D) a účast Prati Novi (2003, délka trvání 1 rok účast na Projektu tryingtobeakünstlergruppeandworkingtoonethema (2004 téma komunikace, délka 1 rok) 2006 mezinárodní letní akademie malířského umění v Salzburg Zhou Brothers (Chicago)

6 Mgr. Art Katarina Balážová Slovensko Narodená 7. júla 1981 v Leviciach štúdiá: Od roku 1996 do 1999 študovala na Škole Úžitkového Výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, odbor dizajn a tvarovanie dreva pod vedením Prof. akad. soch. Mariána Mudrocha. V roku 2007 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér maľby u Prof. akad. mal. Jána Bergera kolektívne výstavy: Bratislava, Levice, Trenčín, Komárno, Pezinok, Prachatice, Hoslovice Výtvarný plenér v Banskej Štiavnici Maliarske sympózium v Malej Frankovej Medzinárodné sympózium v Prachaticiach III. Medzinárodný výtvarný plenér Hoslovice Geboren am 7. Juli 1981 in Levice (Lewenz), Slowakei Studien: Von 1996 bis 1999 studierte sie an der Jozef-Vydra-Schule der bildenden Nutzkunst in Bratislava (Pressburg), Studienfach Design und Holzformung unter der Leitung von Prof. ak. Bildhauer Marián Mudroch. Im Jahre 2007 hat sie die Hochschule der bildenden Künste in Bratislava (Pressburg) absolviert, Atelier für Malerei beim Prof. ak. Maler Ján Berger. Kollektivausstellungen: Bratislava (Pressburg), Levice (Lewenz), Trenčín (Trentschin), Komárno (Komorn), Pezinok (Bösing) / Slowakei, Prachatice (Prachatitz), Hoslovice (Hoslowitz) / Tschechische Republik Bildendes Pleinair (Freilichtmalerei) in Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei Malersymposium in Malá Franková (Kleinfrankenau), Slowakei 2006 Internationales Symposium in Prachatice (Prachatitz), Tschechische Republik III. Internationales bildendes Pleinair in Hoslovice (Hoslowitz), Tschechische Republik

7 Ak.mal. Teodor Buzu Česká republika Kostnická Tábor Tel: , Narozen: , Dräsliceni, Moldavsko Studia: Akademie umění a designu ( ), prof. Oleg Veklenko (Ukrajina) Členství: Asociace Jihočeských výtvarníků, skupina Die Neuen Milben (Rakousko), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldavsko) Zastoupení: Novohradská galerie Lučenec, Trienále akvarelu, Slovensko,The first international print biennial Maastricht 1993, Holandsko Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukrajina Muzeum moderného umenia rodiny Warholcov, Medzilaborce, Slovensko,Rumunské velvyslanectví v Praze,Museo civico di grafica, Brunico, Italie Muzeum umění Benešov, Česká republika, Národní Galerie, Chişinău, Moldavsko,Městské Muzeum a Galerie Břeclav, Česká republika Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, Česká republika Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumunsko Ceny: Rumunský státný řád COMANDOR, 2003 Hlavní cena mezinárodní výtvarné soutěže, Passau, 2004,Německo Cena Intersalonu AJV, České Budějovice, 2004, Česká republika,cena města Tabor za rok 2004 za významný podíl na zviditelnění města Tábor a podíl na výchově mladé genrace k výtvarnému cítění, Česká republika, Cena In recognition of outstanding creative excelence, Dubaj, 2005, Spojené arabské emiráty, Cena časopisu Literatura şi Arta za výtvarné umění, 2006, Moldavsko, Diplom za ilustraci knihy Legenda Luceafărului Mezinárodní salon knihy Chişinău, 2009, Moldavsko, Cena Národní Galerie Moldavska na Mezinárodní Bienále Malby 2013, Kišinev, Moldavsko zúčastnil se 93 kolektivních a uspořádal 61 autorských výstav Geboren: am 3. Mai 1960, Dräsliceni, Moldawien Studien: Akademie der Künste und des Designs ( ), Prof. Oleg Veklenko (Ukraine) Mitgliedschaft: Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler, Gruppe Die Neuen Milben (Österreich), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldawien) Vertretungen: Novohradská Galerie Lučenec (Lizenz), Trienale des Aquarells, Slowakei The first international print biennial Maastricht 1993, Niederlande Union Kharkov art muzeum international exhibition of grafic art and poster 4th block, Ukraine Andy-Warhol-Museum für moderne Kunst, Medzilaborce, Slowakei Rumänische Botschaft in Prag, Tschechische Republik Museo civico di grafica, Brunico (Bruneck), Italien Kunstmuseum Benešov (Beneschau), Tschechische Republik Nationalgalerie, Chişinău (Kischinau), Moldawien Stadtmuseum und Galerie Břeclav (Lundenburg), Tschechische Republik Dr. Bohuslav-Horák-Museum, Rokycany (Rokitzan), Tschechische Republik Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, Rumänien Würdigungen: Rumänischer Staatsorden COMANDOR, 2003 Hauptpreis des Internationalen Bilderwettbewerbes, Passau, 2004, Deutschland Preis des Intersalons der AJV, České Budějovice (Budweis), 2004, Tschechische Republik Preis der Stadt Tábor (Tabor) für das Jahr 2004, für bedeutende Beteiligung an der Sichtbarmachung der Stadt Tábor und Anteil an der Erziehung der jungen Generation zur bildnerischen Empfindung, Tschechische Republik Preis In recognition of outstanding creative excelence, Dubai, 2005, Vereinigte Arabische Emirate Preis der Zeitschrift Literatura şi Arta für bildende Kunst, 2006, Moldawien Diplom für Illustration des Buches: Legenda Luceafărului Internationaler Buchsalon Chişinău (Kischinau), 2009, Moldawien Preis der Nationalgalerie Moldawiens an der Internationalen Biennale der Malerei 2013, Kischinau, Moldawien Er nahm bis heute an 93 Kollektivausstellungen teil, und veranstaltete 61 Autorenausstellungen.

8 Waltraud Danzig Německo Veřejné a soukromé zakázky: Umění v otevřeném prostoru Oblasti působen: Objekty keramika, tiskařská grafika Umění v otevřeném prostoru: Vlastní výstavy a společné výstavy v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Nizozemí, Japonsku a Kanadě. Ocenění: 2004 Kulturní cena kraje Pasov Stipendium: 1996 Stipendium na grafickém sympoziu v Plzni, 1998 stipendium v Museu cihly a vápence v Flintsbachu, stipendium na Semina de Safgadelos v Sada-A Coruna ve Španělsku. lebt und arbeitet in Tiefenbach und Passau 1945 geboren in Pfarrkirchen/Niederbayern seit 1977 Beschäftigung mit keramischer Plastik 1987 Intern. Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg bei Prof.Radovani seit 1993 Drucken mit Erden auf Papier seit 1994 Lithographie Vorstandsmitglied im Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.v. seit 1995 aktives Mitglied der Produzentengalerie Passau seit 1996 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Kursleitung in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung im Bereich Lithographie 1999 Arbeitsaufenthalt in Japan 2002 Bau eines eigenen Ateliers in Tiefenbach bei Passau 2004 "artist in residence" in Winnipeg (CA), Manitoba Printmakers Association 2010 Donau Alpe Adria, Symposium in der Fabbrica Saccardo, Schio/Italien Organisation zahlreicher Ausstellungen für den BBK Niederbayern, insbesondere Grafikausstellungen der Druckwerkstatt des Kulturmodells Bräugasse, Passau. Öffentliche und private Ankäufe Kunst im öffentlichen Raum Arbeitsgebiete: Objekte - Keramik, Druckgrafik Kunst im öffentl. Raum Ausstellungen: Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Niederlande, Japan und Kanada. Preise: 2004 Kulturpreis des Landkreises Passau Stipendien: 1996 Stipendium Grafiksymposium in Pilsen (CZ); 1998 Stipendium Ziegel-und Kalkmuseum Flintsbach; Stipendium Seminario de Sargadelos in Sada-A Coruña Hochholzweg Tiefenbach Tel : Žije a pracuje v Tiefenbachu a Pasově. Narodila se v roce 1945 v Pfarrkirchenu v Dolním Bavorsku Od roku 1977 se zabývá keramickou plastikou domácí letní akademie výtvarného umění v Salzburgu u prof. Radovaniho.Od r.1993 tisk s půdou (zemí ) na papír. Od 1994 Litografie členka představenstva v Oborovém spolku výtvarných umělců Dolního Bavorska. Od 1995 aktivní členka Producentské galerie v Pasově. Od 1996 práce s dětmi a mladistvými a vedení kurzu pro dospělé a v rámci dalšího vzdělávání v oblasti Litografie Pracovní pobyt v Japonsku výstavba vlastního ateliéru v Tiefenbachu u Pasova artist in residence - Winnipeg (Kanada). Manitoba Printmakers Association - grafická asociace v manitou Dunaj Alpy Adrie, Symposium v Fabbrica Saccardo v Schio v Itálii. Organizátorka mnoha výstav pro BBK Dolní Bavorsko, především výstavy grafik Tiskařské dílny kulturního modelu Pasov (pravděpodobně nějaká tiskařská dílna nebo uměl.směr)

9 Mag. art Pamela Ecker Rakousko Krátký životopis 1974 narozena v Schärdingu 1993 Studium malby a grafiky na akedimii výtvarného umění ve Vídni u prof. Guntera Damische, 1999 diplom s vyznamenáním Současně klavírní studium na vysoké škole hudební a umělecké ve Vídni, 1988 diplom 1998 nositelka ceny Mladé umění, Pasov 1999 Cena talentů země Horní Rakousko Člen uměleckého spolku Innviertler (od 2002) a Sdružení výtvarných umělců Horního Rakouska (od 2008) 2003 Pracovní stipendium uměleckého spolku Vídeň pro Budapešť 2007 Pracovní stipendium spolkového ministerstva Vídeň pro Krumlov Kurzbiographie 1974 Geboren in Schärding 1993 Malerei- und Graphikstudium an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Prof. Gunter Damisch, 1999 Diplom mit Auszeichnung gleichzeitig Klavierstudium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien, 1998 Diplom 1998 Preisträgerin Junge Kunst, Passau 1999 Talentförderungspreis des Landes Oberösterreich Mitglied der Innviertler Künstlergilde (seit 2002) und der Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs (seit 2008) 2003 Arbeitsstipendium des Kunstvereines Wien für Budapest 2007 Arbeitsstipendium des Bundesministeriums Wien für Krumau

10 Sebastian Fürst Německo Residenzplatz Passau Mobil: Krátký životopis 1979 narozen v Pasově Vzdělání: centrální topenářství a vzduchotechnika Ukončení: vyučený (tovaryš) Státní vyšší střední škola Ukončení: vyšší střední obborné Studium pro možnost výuky na vysoké škole. Kombinace oborů: umělecká výchova, matematika, biologie, sport Ukončení: první státní zkouška Adept (čekatel) na výuku na 2. stupni ZŠ v Simbach am Inn. Ukončení: druhá státní zkouška Od září 2012 Na volné noze Kurzbiographie 1979 geboren in Passau Ausbildung zum Zentralheizungs und Lüftungsbauer Abschluss: Gesellenbrief Staatliche Berufsoberschule Passau Abschluss: Fachgebundene Hochschulreife Studium für das Lehramt an Hauptschulen Fächerkombination: Kunsterzie hung, Mathematik, Biologie, Sport Abschluss: Erstes Staatsexamen Lehramtsanwärter Hauptschule Simbach am Inn. Abschluss: Zweites Staatsexamen Seit Sept Freischaffend tätig

11 Hubert Glaser Německo Kachletstraße, Passau Telefon/Fax: Malíř a sochař; narozen 1952 v Leverkusenu; studium architektury v Kolíně; zaměstnaný jako architekt v Leverkusenu; od roku 1976 získává zkušenosti ve volné plastice u Albrechta Klauera Simonise od roku 1984 pouze světelná a sochařská činnost, od té doby žije v Pasově žádné generelní rozhodnutí v realizaci svých představ a techniky specifická rozměřenost témat (týká se: materiálu a pracovního těžiště) malířství, sochařství, vnitřní porovnávání se s existenčními otázkami realizace uměleckého ztvárnění oken, stejně jako uspořádání prostor kaplí a umění ve stavbách mezi lety také instalace mezinárodních sympozií (Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) na univerzitě v Pasově k tématu globalizace) člen Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Maler und Bildhauer, geb in Leverkusen, Architekturstudium in Köln, angestellter Architekt in Leverkusen, von 1976 an Erfahrungen in freier Bildnerei bei Albrecht Klauer- Simonis, Weißenseifen/Eifel, ab 1984 ausschließlich freiberuflich bildnerische und gestalterische Tätigkeit, seitdem Wohnsitz in Passau Keine generelle Festlegung auf eine Darstellungsart oder Technik Spezifische Angemessenheit der Themenbehandlung - auch bezüglich des Materials Arbeitsschwerpunkte: Malerei, Skulptur, inhaltliche Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen Aufträge für Glasfenstergestaltungen sowie für die Gestaltung von Kapellenräumen und Kunst am Bau, von auch Installationen für mehrere internationale Symposien der Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG) an der Universität Passau zu Themen der Globalisierung Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Ausstellungen im In- und Ausland

12 Sylvia Gnatz Německo narozena v Landshutu 1981 tvůrce výloh (u obchodů) studium vnitřní architektury/designu dřevořezba u prof. Dr.Rudolfa Endrisse studium barev a malířství na akademii malíře Heinze Haberkorna 1992 akademie umění Berlín Krátký seminář u Jürgena Böttchera (Strawalde) Oddělení filmu a mediální umění 1992 diplomová práce filmová architektura 1992 "Muž na vozíčku" od Heinera Müllera 1992 titul ing umělkyně na volné noze 1994 členství v bbk (spolek tvořivých umělců) 1999 multimédia návrhářka/tvůrce 2005 reklamní agentura umění ART Početné výstavy v tuzemsku a zahraničí Španělsko/Malaga, Japonsko/Akita, Bulharsko/Sofie Seznam výstav pod: geboren in Landshut 1981 schaufenstergestalterin studium der innenarchitektur / Design Holzbildhauerei bei Prof. Dr. Rudolf Endriss Farblehre und Malerei bei Akad. Maler Heinz Haberkorn 1992 Akademie der Künste Berlin Kurz Seminar bei Jürgen Böttcher (Strawalde) Abteilung Film und Medienkunst 1992 Diplomarbeit Filmarchitektur 1992 Der Mann im Fahrstuhl von Heiner Müller 1992 dipl. ing (fh) 1993 selbstaendige kuenstlerin 1994 mitgliedschaft bbk 1999 multimedia designerin 2005 werbeagentur kunstart Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland Spanien / Malaga, Japan / Akita, Bulgarien / Sofia ges. Ausstellungsverzeichniss unter

13 Zdeněk Harazin Česká republika Na Výsluní Zliv tel: Narozen ve Vimperku. Žije a pracuje ve Zlivi. Vystudoval Základní uměleckou školu, soukromě studoval u malíře Jiřího Zemana. Od roku 2004 je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě zaměřené na podstatu člověka v novozákonném evangeliu a jeho iracionální pojetí převedené na racionální. Geboren am in Vimperk. Er lebt und arbeitet in Zliv. Er hat die Kunstgrundschule studiert, privat hat er bei dem Maler Jiří Zeman studiert. Seit dem Jahre 2004 ist er Mitglied der Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler. In seiner professionellen Kunsttätigkeit widmet er sich der an das Wesen des Menschen im neutestamentlichen Evangelium gezielten Malerei und an seine Irrationale Auffassung, die in die Rationale umgesetzt wird.

14 Mgr. Lenka Herzogová Česká republika U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary Tel: , Narozena Cheb Žije a pracuje v Karlových Varech studium v Ústí nad Labem na Pedagogickéfakultě od roku 2003 vyučuje na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech od roku 2009 externě vyučuje na UJEP, Pedagogická fakulta Katedra výchov uměním textilní, prostorová a tvorba Umělecká činnost: - Samostatná výstava Papír a Růže ( prostorová tvorba, papír ), výstavní síň Klubu Paderewski, Karlovy Vary, Samostatná výstava Šperk trochu jinak (kašírovaný papír ),Lázeňský dům Monti, Františkovy Lázně, Kolektivní výstava výtvarných pedagogů, výstavní síň Fryčova knihkupectví, Liberec, Samostatná výstava Variace, Prachatice 2010 Geboren in Cheb Sie lebt und arbeitet in Karlovy Vary Studium in Ústí nad Labem an der Pädagogischen Fakultät seit 2003 unterrichtet an der Mittelschule für Keramik und Glas in Karlovy Vary seit 2009 unterrichtet extern an der UJEP Pädagogische Fakultät Künstlerische Tätigkeit: - Ausstellung Papier und Rosen, Paderewski, Karlovy Vary, Ausstellung Haus Monti, Františkovy Lázně, Kollektivausstellung der Kunstpädagogen, Ausstellungssaal der Fryč Buchhandlung, Liberec, Ausstellung Variationen, Prachatice, 2010

15 Ladislav Hodný Česká republika Atelier Hodný, U Kublova 17, Praha 4, Atelier Hodný, Nábřeží 5. května 199, Týn nad Vltavou Narozen: v Týně nad Vltavou Vzdělání: UMPRUM Brno, profesor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš Vyučen u svého otce Ladislava Hodného v oboru knižní vazba Ceny za uměleckou knižní vazbu: Internacionále de la Leriere Lousanne (Švýcarsko), Trienale umělecké knižní vazby (například Kroměříž, Brno, Karlovy Vary) Zastoupen ve sbírkách v USA, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie, Maďarsko, Slovensko) Ceny za malbu: Cena bienále malby Trebišov 2010, Cena Intersalon 2010 Účast na plenérech: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Česká Republika Stáž: Metodistická Universita Dallas, USA Geboren: am 14. Februar 1943 in Týn nad Vltavou (Moldautein) Ausbildung: UMPRUM Brno (Künstlerisch-technische Fachhochschule Brünn), beim Professor Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav Lukeš. Ausgelernt bei seinem Vater Ladislav Hodný im Fach Bucheinband. Würdigungen für den künstlerischen Bucheinband: Internacionále de la Leriere Lousanne (Schweiz), Trienale des künstlerischen Bucheinbandes (zum Beispiel in Kroměříž (Kremsier), Brno (Brünn), Karlovy Vary (Karlsbad)), Vertreten in verschiedenen Sammlungen in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, Slowakei, in Belgien, Frankreich, Ungarn) Würdigungen für Malerkunst: Malerei-Biennale-Preis in Trebišov 2010, Preis Intersalon 2010 Teilnahme an den Pleinairs (Freilicht-Malen): Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Tschechische Republik Studienaufenthalt: Methodistische Universität Dallas, USA

16 Mag. Walter Holzinger Rakousko Angermayerstraße 20, 4910 Ried im Innkreis Telefon: 07752/87627 Narozen v roce 1957 v Riedu, kde žije dodnes Studium výtvarného umění na umělecké univerzitě při institutu tvořícího umění a kulturní vědy v Linci Účast na sympoziích doma i v zahraničí Studijní cesta do Mexika, Guatemaly a centrální Asie (hedvábná cesta) Dvouroční zahraniční stipendium - Egon Schiele Artcentrum Umělecký projekt,, jazykové prostory s Univerzitou v Berlíně Geboren 1957 in Ried i.l., auch Lebensmittelpunkt Studium der Bildenden Kunst an der Kunstuniversitat Linz am lnstitut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaft Einladungen an div. Symposien in In- und Ausland Studienreisen nach Mexiko, Guatemala, Zentralasien (Seidenstraße) Laufende Ausstellungen bzw. Ausstellungsbeteiligungen Zweimaliges Auslandstipendium Egon Schiele Kunstzentrum Krumau CZ Kunstprojekt,Sprachraum" mit der Universitat der Künste Berlin

17 Kristína Honzírková Slovenská republika Bratislava Telefon: narozena v Bratislavě Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Odb. scénická maľba a reprodukčná tvorba, Univerzita Komenského, učiteľstvo výtvarného umenia, Charles University in Prague, LLP Erasmus Samostatné výstavy: 2014 Svet nehľadá po čom človek túži, Palffyho palác v Bratislave Skupinové výstavy: 2013 Výstava v siedmich polohách, Palffyho palác v Bratislave, 2013 Perla dell Adriatico, mesto Grottamare v Taliansku získanie medzinárodnej ceny výtvarného umenia Perla Adrie, 2013 Putovná výstava Cyril a Metod Stretnutie. Bratislava, Modra, Pezinok, Trnava, Nitra, 2013 Výstava DEŇEL, Bratislavský hrad Ocenenia: 2011 Slovensko, krajina v srdci Európy 3. miesto v celoslovenskej súťaži 2013 Perla dell Adriatico, Taliansko získanie medzinárodného ocenenia výtvarného umenia Perla Adrie Kurzbiographie 1991 geboren in Bratislava Mittelschule für Bühnenkunst, Fachbühnenmalerei und Reproduktion- Bildung Komenský-Universität, Lehrstand für bildende Kunst Karls-Universität in Prag, LLP Erasmus Ausstellungen: Einzelausstellungen: 2014 Die Welt sucht nicht danach, wonach sich der Mensch sehnt, Palais Palffy in Bratislava (Pressburg) Gruppenausstellungen: 2013 Ausstellung in sieben Positionen, Palais Palffyin Bratislava (Pressburg) 2013 Perla dell Adriatico, Stadt Grottamare in Italien internationaler Preis der bildenden Kunst Adrie Perle 2013 Cyrill und Method-Wanderausstellung Begegnung. Bratislava (Pressburg), Modra, Pezinok (Bösing), Trnava (Tyrnau), Nitra (Neutra) 2013 Ausstellung DEŇEL, Pressburger Burg Preise: 2011 Slowakei, das Land im Herzen Europas 3. Platz im slowakischen Wettbewerb 2013 Perle dell Adriatico, Italien internationaler Preis der bildenden Kunst Adrie Perle

18 Victor Hristov Moldavská republika 1946 narozen 25. března v Cimislia, Moldavská Republika Vzdělání: * Státní umělecká škola I. E. Repina, Kišiněv, * Pedagogický institut Iona Creanga, Kišiněv. (fakulta malby a grafiky) Kariéra: 1979 * umělecký debut * Účastník více než 250 výstav osobních, národních a mezinárodních 1988 * Člen Unie výtvarných umělců SSSR 1991 * Člen Unie výtvarných umělců Moldavské Republiky * Vicepresident Unie výtvarných umělců Moldavské Republiky * Ředitel - organizátor Mezinárodního soustředění výtvarníků Cimislia 2000 * Člen, AIAP UNESCO, Paříž 2003 * Cena za malbu, UAP RM. * Čestný člen Národní Unie výtvarných umělců Ukrajiny * Cena za malbu na Mezinárodní výstavě "Salóny Moldovy", Bacau, Rumunsko * Udělen titul "Mistr umění" * Titul Čestný občan města Cimislia 2013 * Mezinárodní cena za malbu Pojarevat, Serbia. str. Gh. Asachi 64/1,ap. 63, MD-2028, Chisinau, tel. ( ) (studio), (+373) geboren am 25. März in Cimislia, Republik Moldau Ausbildung: * Staatliche Künstlerschule des I. E. Repins, Kishinev * Pädagogisches Institut des Ion Creangs, Kishinev (Fakultät für Malerei und Grafik) Berufliche Laufbahn: 1979 * künstlerisches Debüt * Teilnehmer an mehr als 250 Ausstellungen - persönlichen, nationalen und internationalen 1988 * Mitglied der Union der bildnerischen Künstler der UdSSR 1991 * Mitglied der Union der bildnerischen Künstler der Republik Moldau * Vizepräsident der Union der bildnerischen Künstler der Republik Moldau * Direktor - Organisator des Internationalen Bildner-Trainingslagers Cimislia 2000 * Mitglied von AIAP UNESCO, Paris 2003 * Preis für Malen, UAP R * Ehrenmitglied der Nationalen Union der bildnerischen Künstler der Ukraine * Preis für Malen in der internationalen Ausstellung "Salóny Moldovy", Bacau, Rumänien * Ehrentitel "Meister der Künste" erteilt 2010 * Titel Ehrenbürger der Stadt Cimislia erteilt 2013 * Internationaler Preis für Malen in Pojarevat, Serbien.

19 Hubert Huber Německo Konzeptkünstler Ringstraße Fürstenzell bei Passau Fon narozen v Gurlarn u Passau/Niederbayern studoval dřevosochařství,1981 podnikatel, předseda spolku výtvarných umělců v Dolnim Bavosku,1988 Stipendium Civitella D'Agliana (ltalien) Od 1988 účastník a poradce na projektu»kunst im offentlichen Raum«-umění v otevřeném prostranství 1989 člen umělecké skupiny»ar 83 GE«, předseda spolku výtvarných umělců spolkové republiky Nemecko - BBK der Bundesrepublik Deutschland.Od 1992 lniciator a nositel myšlenky galerie Kulturmodell v Passau -»Kulturmodell Braugasse«in Passau.1993 projekty:» 11 x Junge Kunst«, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg Od1994 člen skupin»kunst und Bauen«, BBK LV Bayern.2001 nositel ocenění za kulturu - okresu Passau Landkreises Passau.2005 nositel ocenění kulturni medaile Horniho Rakouska cena SV. Anna Julbach Rakousko člen umělecké skupiny Parz (A), kulturní poradce Města Pasova Čestný člen Innvierteler Künstlergilde Individuální a skupinové výstavy doma i v zahraničí,organizátor národních a mezinárodních kulturních projektů.zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách 1956 geboren in Gurlarn bei Passau, Niederbayern Holzbildhauerlehre seit 1981 freischaffend seit Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstler Niederbayern 1988 Stipendium Civitella D Agliana (I) seit 1988 Beteiligung und Berater bei Kunst im öffentlichen Raum und Kunst und Schule 1989Mitglied der Künstlergruppe AR 83 GE 1990Initiator und Gründungsmitglied der Produzentengalerie Passau Vorsitzender des BBK der Bundesrepublik Deutschland seit 1992 Initiator und Motor für das Kulturmodell Bräugasse in Passau x Junge Kunst, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg seit 1994 Mitglied der Gruppe Kunst und Bauen, BBK LV Bayern seit 1997 Beirat des Kunstvereines Passau 2001 Kulturpreisträger des Landkreises Passau 2005 Kulturmedaille des Landes Oberösterreich 2009 St. Anna-Preis Julbach (A) 2012Mitglied der Künstlergruppe Parz (A) Kulturbeirat der Stadt Passau 2013 Ehrennadel der Innviertler Künstlergilde Einzel und Gruppenausstellungen im Inund Ausland Organisator von nationalen und internationalen Kulturprojekten Vertreten in öffentlichen und privaten Sammlungen

20 Sandra Huber Německo Lederergasse Passau 0851/ narozena1968 v Passau Odborná akademie pro sociální pedagogiku Pasov trvalé bydliště Simbach/Inn, hodiny malířství u Peter Machowetz v Braunau, 1988 návrat do Pasova, začátek své volné činnosti malířství čtyřměsíční pobyt v Nepálu a Indii Pravidelné cesty po Řecku a Itálii Mnoho výstav. Práce ve veřejných a soukromých sbírkách Geboren 1968 in Passau Fachakademie für Sozialpädagogik Passau Wohnsitz in Simbach/Inn, Malunterricht bei Peter Machowetz in Braunau 1988 Rückkehr nach Passau, Beginn der freischaffender Tätigkeit Malerei 1989 Viermonatiger Aufenthalt in Nepal und Indien Regelmässige reisen nach Griechenland und italien Zahlreiche Ausstellungen Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Silvia Kock. narozena v Dormagenu

Silvia Kock. narozena v Dormagenu Silvia Kock narozena v Dormagenu 1975-1977 Odborná příprava jako technická asistentka designu. Státní odborná škola sklářská v Rheinbachu 1977-1978 Střední odborné studium designu, Státní odborná škola

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Obsah Inhalt Partneři projektu Cíle projektu Koncept projektu 5 modulů Realizace Kontakty Dotazy Projektpartner Projektziele Konzept 5 Wahlmodule Realisation Kontakte Frage

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 29. 04. 2017 Termín: 29. 4. 2017, 10h00 17h00 Adresa / Adresse: Alej Martina Soukupa, CZ-351 01 Františkovy Lázně Hrací doba / Spielzeit: 1x

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10 FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 23. 04. 2017 Termín: 23. 4. 2017, 10h00 16h45 Adresa / Adresse: Alej Martina Soukupa, CZ-351 01 Františkovy Lázně Hrací doba / Spielzeit: 1x

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více