Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014"

Transkript

1 Badatelská školička Významné osobnosti a podniky regionu (pro 4. a 5. ročník základní školy) Mgr. Michaela Švekušová Mgr. Jana Žáková Jazyková korektura: Mgr. Aneta Baďurová Mgr. Alena Rusková, 2014

2

3 OBSAH Úvod Výukové lekce pro 4. ročník Vagonka Studénka od minulosti po současnost Co přepravují naše železnice První železnice u nás Jak vzniká klobouk Významné podniky Novojičínského regionu Výukové lekce pro 5. ročník Historie vozidel Tatra Současná výroba vozidel Tatra Těžba černého uhlí, uhelné doly, dopad na životní prostředí Jeseníky vliv průmyslu na životní prostředí Jeseníky lázeňská střediska v CHKO a jejich léčebné účinky na lidské tělo Exkurze pro 4. a 5. ročník Vagonářské muzeum ve Studénce Informační centrum a Muzeum klobouků, Nový Jičín Technické muzeum Tatra Kopřivnice Hornické muzeum Landek Park Ostrava

4

5 ÚVOD Projekt Badatelská školička vznikl za účelem podpořit zájem mladých žáků o přírodovědné předměty o jejich studium a budoucí uplatnění se v této pracovní oblasti v rámci Moravskoslezského regionu. Jako cílová skupina tohoto projektu byli vybráni žáci 4. až 9. ročníku na Základní škole v Kuníně. Tito žáci byli rozděleni do 3 podskupin: 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Podle tohoto rozdělení byly stanoveny tematické okruhy, na které se měli žáci při svém bádání zaměřit. Jednalo se o témata: 1. Významné osobnosti a podniky regionu, zabývající se technikou, přírodou 2. CHKO regionu společné a rozdílné znaky, výzkum přírody 3. Energetické zdroje, výroba elektrické energie Na základě těchto témat bylo vytvořeno 30 badatelských lekcí a uskutečněno 8 exkurzí. Završující část projektu tvořil čtyřdenní terénní pobyt. V rámci projektu byly veškeré aktivity plánovány a realizovány s ohledem na potřeby a možnosti cílové skupiny žáků. Badatelské lekce počítaly s interaktivitou a aktivní prací jednotlivých žáků, a to i ve svém volném čase. Prolínaly se v nich aktivity přinášející znalosti z daného tématu, činnosti zdůrazňující práci s textem, aktivity podporující týmovou spolupráci i samostatnou práci žáků. Přínos celého projektu spočívá zejména ve velmi úzkém propojení teoretických znalostí žáků s praktickým pohledem na danou problematiku. Žáci tak poznávají jinou tvář přírodovědných předmětů, zjišťují, že tato oblast může být velice zajímavá a zábavná, a vytváří si k ní pozitivní vztah. Dalším přínosem projektu je také schopnost žáků pracovat individuálně s vlastní odpovědností a zároveň užívat své individuální schopnosti v týmové práci celého kolektivu. Výstupem veškerých aktivit během projektu jsou 3 výukové metodiky, které dokumentují badatelskou činnost jednotlivých skupin, a 1 metodika zaměřená na aktivity uskutečněné v průběhu terénního pobytu. Tyto metodiky jsou koncipovány jako podpůrný materiál pro další školské instituce, které by chtěly zvýšit zájem o přírodovědné předměty u svých žáků. Dalším důležitým výstupem jsou badatelské deníky, do nichž si všichni zúčastnění žáci zaznamenávali a zakládali výsledky své práce v průběhu projektu. Celý projekt probíhal v časovém rozmezí: červen 2013 říjen Jako završující akce celého projektu se konala Závěrečná konference Badatelské školičky, na které byly představeny výsledky pedagogické a žákovské práce. Program projektu Badatelská školička tím byl ukončen a splněn v celé své šíři.

6 Žáci 4. a 5. třídy se zaměřili na téma Významné osobnosti a podniky regionu zabývající se technikou, přírodou. Téma vyplývalo z tematických okruhů a výstupů Školního vzdělávacího programu naší školy Škola s rozhledem. Žáci 4. třídy bádali nad železniční dopravou a jejím vznikem, vývojem a současností v regionu. Zaměřili se také na kloboučnictví v Moravskoslezském kraji a na továrnu Tonak, která se nachází v nedalekém Novém Jičíně. Seznámili se také s významnými podniky našeho regionu. Dozvěděli se, co vyrábějí a kde působí. Žáci 5. třídy se seznámili s automobily značky Tatra, jejíž výroba probíhá v našem regionálním městě Kopřivnici. Bádali nad historií a vývojem aut této značky. Protože se žáci 5. třídy seznamují s celým Moravskoslezským krajem, zavítali na Ostravsko a Jesenicko (na Jesenicko v rámci terénního pobytu). Přímo v Ostravě bádali nad těžbou černého uhlí, seznámili se s jeho historií a současností. V regionu Jeseníky se společně s žáky 4. třídy seznámili s lázeňskými středisky a poznali zdejší životní prostředí. Zamysleli se také nad tím, jaký vliv má na životní prostředí průmysl.

7 Výuková lekce Vagonka Studénka od minulosti po současnost

8

9 VÝUKOVÁ LEKCE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčová slova, výroky, podvojný deník Přesahy do předmětů: Český jazyk Časový odhad: 2 vyučovací hodiny (90 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Vagonka výroba. Vagonářské muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text o továrně Vagonce ve Studénce - výroky týkající se Vagonky ve Studénce Potřebné pomůcky: - tabule - papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo Struktura a popis lekce: 1. Klíčová slova Žákům se na tabuli napíší klíčová slova elektřina, továrna, Adolf, Butovice, cestování. Žáci přemýšlí, jak spolu mohou tyto pojmy souviset a o čem bude dnešní hodina.

10 2. Výroky Žáci obdrží na lístečcích ve skupině osm různých výroků týkajících se tématu Vagonky ve Studénce. Mají za úkol tyto výroky roztřídit do tří skupin. A to na ty, se kterými souhlasí, dále na ty, se kterými nesouhlasí, a na ty, které potřebují upravit, aby s nimi mohli souhlasit. Výroky lepí do tří sloupců a přeformulují ty, u kterých jsou potřeba úpravy. 3. Čtení textu a podvojný deník Každý žák obdrží text a v tichosti si jej přečte. Na přiložený papír si do dvou sloupců zapisují poznámky. Do levého sloupce podvojného deníku píší citáty z textu. Do pravého sloupce zapisují komentáře k danému citátu, tj. proč si to zapisují, čím je to zaujalo, proč je to pro něj důležité. 4. Návrat k výrokům Po přečtení textu se žáci vrací do skupin a k papíru s nalepenými výroky. Následuje společná diskuze o zařazení výroků do sloupců. Skupina si na papíře značí jejich správnost fajfkou, nesprávnost křížkem a přeřazení do jiného sloupce šipkou. 5. Návrat ke klíčovým slovům Žáci sdělují, jak každé klíčové slovo souvisí s tématem Vagonky ve Studénce. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině Přílohy: Výroky Text o Vagonce ve Studénce

11 PŘÍLOHY TEXT - VAGONKA STUDENKA Vagonku ve Studénce založil Adolf Schustala, syn Ignáce Schustaly, zakladatele kopřivnické vagonky a pozdější automobilky. Hlavním důvodem pro založení konkurenčního podniku se staly neshody s ostatními akcionáři v Kopřivnici. Firma byla 12. prosince 1900 zapsána do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně, čímž byla dle tehdy platných zákonů oficiálně založena. Vagonka v Butovicích se počátkem 20. století stala neodmyslitelnou součástí hospodářského života moravskoslezského regionu. Snahou zakladatelů bylo proniknout se svými výrobky na balkánský trh. Kromě toho počítali i s prodejem vagonů na domácím území, neboť těžba uhlí neustále vzrůstala a vozový park se rozšiřoval. Výroba železničních vagonů v butovické vagonce byla zahájena téměř bezprostředně po jejím založení v roce Hlavním výrobním programem nové akciové společnosti byly nákladní a kotlové vozy nejrůznějšího provedení, které doplňovaly osobní vozy, dále pak v menším množství poštovní a služební vozy. K výrobkům podniku náležely i elektrické a motorové lokomotivy, motorové vozy, tramvaje, vojenské polní kuchyně, vojenské zásobovací vozy apod. Prvním nákladním vozem byl dvounápravový otevřený nákladní vůz s budkou řady Jk dokončený 17. června V roce 1935 bylo rozhodnuto zaměřit výrobní program ve firmě na letectví. Pro tyto účely byl nejprve vybudován hangár, dílny a letiště a podniku byla brzy svěřena oprava československých vojenských letadel. V roce 1959 vypukl v továrně požár, který zničil množství rozpracovaných vagonů a motorových vozů. Od roku 1995 tvořily největší objem výroby různé typy osobních a nákladních kolejových vozidel. Výroba vozů ve vagonce byla ukončena v roce 2003, kdy byl předán poslední vlak svému majiteli. VÝROKY 1. Adolf Born je zakladatelem Vagonky ve Studénce. 2. Firma byla založena v roce Původně chtěla firma vyvážet své vozy do Amerických států. 4. Kromě vagonů a lokomotiv vyráběli také letadla, lodě, tramvaje a vojenské vozy. 5. Firma nejvíce vyráběla osobní a nákladní kolejová vozidla. 6. První, co bylo v továrně vyrobeno, byl osobní vlak. 7. Výroba byla ukončena v roce V roce 1959 vypukl v továrně požár.

12 EVALUACE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Díky exkurzi do vagonářského muzea, která této lekci předcházela, se žáci v daném tématu daleko lépe orientovali. Práce s klíčovými slovy se jim velice líbila. Přicházeli na originální nápady. Myslela jsem si, že žáci přijdou na téma ihned, tak se ale nestalo. Přišli jsme na něj postupně a společnou diskuzí. Třídění výroků zvládli také výborně. Pracovali ve skupinách a hodně si společně radili. Největší obtíže činilo žákům vypisování úryvku z daného textu a napsání komentářů. Někteří žáci si dopsali komentáře až po společném sdílení. Kdybych tuto lekci mohla sestavit znova, určitě bych tuto část změnila. Nahradila bych ji čtením s otázkami, které by bylo pro žáky snazší. Na konci lekce už se žáci dobře orientovali v základních informacích o výrobě vlaků ve Studénce. Dokázali už správně zařadit výroky a sdělit, proč tomu tak je.

13 Výuková lekce Co přepravují naše železnice

14

15 Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje typy dopravy a jejich využití. Využité učivo: Doprava Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčové obrázky, myšlenková mapa, skládankové učení Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova Časový odhad: 6 vyučovacích hodin (270 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - ŠVESTKA, David. Druhy vlaků. Atlas lokomotiv [online] [cit ]. Dostupné z: - Vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Nákladní vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Svět her [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Knihypro [online] [cit ]. Dostupné z: - Kam na výlet. Cestování-Dovolená [online] [cit ]. Dostupné z: - Autíček Jeníček:Koleje. Blogspot [online] [cit ]. Dostupné z: - Semafory. Modelářská železnice [online] [cit ]. Dostupné z:

16 - Kleště průvodčího. Mašinkové muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - texty o vlacích (Vlak využití a obsluha; Druhy železniční dopravy; Druhy vlaků osobní a nákladní vlaky) - obrázky týkající se vlaků - pexetrio Znáš naše vlaky Potřebné pomůcky: - papíry A4, A3 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Klíčová obrázky Skupina žáků obdrží čtyři obrázky. Společně přemýšlí nad tím, jak spolu mohou tyto obrázky souviset a jaké bude téma dnešní lekce. Téma jsou vlaky. 2. Myšlenková mapa Skupina napíše do středu papíru A3 téma Vlaky. Kolem tohoto slova píšou heslovitě všechno, co je k tomuto tématu napadá. Zaměřují se na druhy železniční dopravy, jiné využití vlaků, obsluhu vlaku a druhy vlaků. 3. Práce s textem v expertních skupinách Žáci se rozdělí do expertních skupin podle klíčových obrázků, které dostali na začátku hodiny. Skupiny se vytváří dle toho, co mají na obrázku. Každá skupina obdrží text vztahující se k vlakům. Svůj text prostudují a zkoumají jej. Společně vyberou důležité informace, které potom předají své domovské skupině. 4. Návrat do domovských skupin Žáci se vrací do svých domovských skupin a sdělují si informace, které se dozvěděli v expertních skupinách. 5. Návrat k myšlenkové mapě Skupina si prohlédne svou myšlenkovou mapu. Vezme si jinou barvu fixu a doplní ji o další informace, které se dozvěděli, či ji jinak poupraví. Své myšlenkové mapy pak všechny skupiny prezentují a společně o nich diskutujeme. 6. Pexetrio Každá skupina dostane pexetrio Znáš naše vlaky. Společně si prohlédnou obrázky, seřadí je do trojic a pak si vysvětlíme, co každá trojice označuje a proč. Skupina otočí kartičky obrázkem dolů a hraje pexetrio, při hře otáčí každý žák hned 3 kartičky a hledá trojice, které k sobě patří. Kdo najde nejvíce trojic, vyhrává.

17 7. Třídění vlaků Žáci si ve skupině si rozdělí trojice obrázků z pexetria. Každou trojici nalepí na barevný papír a napíší, o jaký se jedná vlak a proč. 8. Výběr aktivit Každý žák si vybere činnost, která mu nejvíce vyhovuje a líbí se mu.: Sepsat výhody a nevýhody železniční dopravy; Vytvoření plakátu na nový super vlak; Báseň o cestování vlakem; Zahrát scénky z prostředí železniční dopravy. Žáci tyto aktivity splní buď sami, nebo ve skupině. Následně je prezentují před třídou. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce a její délka Přílohy: Klíčové obrázky Texty o vlacích Pexetrio Znáš naše vlaky

18 PŘÍLOHY KLÍČOVÉ OBRÁZKY Dostupné z: Dostupné z: Dostupné z:http://www.cestovani-dovolena.info/ Dostupné:

19 TEXT EXPERTNÍ SKUPINY Vlak využití a obsluha Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají. Tento pojem je v dopravním řádu drah definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také. Obsluhu vlaku osobní dopravy tvoří vlaková četa. Vlakovou četu tvoří: vlakvedoucí osobní přepravy (řidič) vedoucí vlakové čety průvodčí osobní přepravy vlakový manipulant Druhy železniční dopravy Obecně lze vlaky rozlišovat podle druhu železniční dopravy vlaky na: vlak osobní přepravy, resp. osobní vlaky v širším smyslu slova, zajišťují dopravu cestujících, zavazadel a spěšnin. Lze je dělit na vlaky pro veřejnou přepravu osob a ostatní vlaky pro osobní přepravu, mezi něž patří soupravové vlaky a neveřejné jízdy. nákladní, slouží k přepravě zboží po železnici. Skládá se ze soupravy nákladních vozů (bez ohledu na to, zda jsou prázdné nebo naložené) a z jedné či více lokomotiv, které zajišťují pohyb vlaku. Nákladní vlak může zajišťovat také dopravu osobních vozů či speciálních vozidel. smíšené, vlaky nákladní dopravy, které zajišťují také přepravu osob lokomotivní služební

20 Druhy vlaků Osobní vlaky: SuperCity Vlak Českých drah s nadstandardní kvalitou přepravy, který je sestaven pouze z vozů I. vozové třídy a restauračního vozu. Dosahuje rychlosti až 160 km/h. Značka: SC EuroCity Vlaky evropských železnic se stanoveným standardem mezinárodní kvality přepravy osob. Obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: EC InterCity Mezinárodní a vnitrostátní vlaky se stanoveným standardem kvality přepravy osob. Vlaky IC dosahují rychlostí km/h. Značka: IC Expres Vlaky zajišťující rychlé spojení vybraných měst na území ČR, Slovenska a Polska. Expresy obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: Ex Rychlík Vlak s malým počtem zastavení. Většinou dosahují rychlosti km/h. Značka: R Spěšný vlak Vlak se středním počtem zastavení. Běžná rychlost je do 120 km/h. Značka: Sp Osobní vlak Vlak zastavující ve všech stanicích i zastávkách. Maximální rychlosti osobních vlaků jsou velmi různorodé, od maximálně 80 km/h na vedlejších přes běžných 100 km/h až po 140 km/h. Značka: Os

21 Druhy vlaků Nákladní doprava: Nákladní expres Rychlý a lehký typ nákladního vlaku. Může dosahovat rychlosti až 120 km/h. Značka: NEx Rychlý nákladní vlak Rychlejší a lehčí typ nákladního vlaku. Značka: Rn Spěšný nákladní vlak Rychlejší typ nákladního vlaku. Značka: Sn Průběžný nákladní vlak Obvyklý těžký a velmi dlouhý nákladní vlak, někdy s přípřežní lokomotivou. Dosahují rychlosti do 90 km/h. Značka: Pn Vyrovnávkový nákladní vlak Značka: Vn Manipulační vlak Značka: Mn Přestavovací vlak Značka: Pv Vlečkový nákladní vlak Značka: Vleč Služební vlak Značka: Služ Lokomotivní vlak Vlak tvořený pouze lokomotivou. Značka: Lv

22 PEXETRIO Dostupné z:http://www.knihypro.cz/www-eshop-rychle-cz-knihypro/eshop/2-1- Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

23 Dostupné z:

24 Dostupné z:

25 Dostupné z: Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

26 EVALUACE Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Tato lekce byla časově náročná. Pracovali jsme na ní 6 vyučovacích hodin. I přesto byla pro žáky zábavná a velice se jim líbila. Po skončení přišli dívky ze třídy za mnou s pochvalou. Toho si velice vážím, protože téma vlaků není dívkám moc blízké. Klíčové obrázky žáci zvládli do minuty a dokázali také objasnit proč si to myslí. Práce s textem bylo pro některé žáky trochu obtížná. Text byl pro ně složitější. O to bylo potom náročnější nalézt důležité informace. Nakonec ale vše zvládli. Ve skupinách si pomáhali a dohlíželi na slabší žáky. Velice se žákům líbilo využití pexetria. Bylo to pro ně něco nového. A vlaky jim byly přiblíženy způsobem jim blízkým. V závěru lekce vypracovali činnosti, které si zvolili. Byla jsem nadšena z toho, jaké nápady žáci měli a jak byli originální.

27 Výuková lekce První železnice u nás

28

29 Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje druhy železniční dopravy, které u nás jezdily. Žák pojmenuje první železniční trasu u nás. Využité učivo: Historie železniční dopravy u nás Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Rybí kost, Vennův diagram, čtení s vyhledáváním Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět Časový odhad: 4 vyučovacích hodin (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Historie železniční dopravy v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: - Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově. Český Krumlov [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm - Otcové české železnice. Nástup [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm - Ujíždění přípojných vlaků. Logio [online] [cit ]. Dostupné z: - Správní obvody s rozšířenou působností. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - obrázek koněspřežky - obrázek rybí kosti

30 - Vennův diagram - text Po stopách prvních železnic u nás - pracovní list Mapa prvních železnic Potřebné pomůcky: - papíry A4 - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Rybí kost Žáci obdrží obrázek koněspřežky a obrázek rybí kosti, kde si dopíší dle nákresu na tabuli Kde?, Kdy? Co? Jak? Kdo? a Proč?. Žáci si prohlédnou obrázek a mají za úkol vymyslet otázky vztahující se k tomuto obrázku začínající na zadaná tázací zájmena. Po vymyšlení otázek si dvojice čte své otázky a porovnávají si je. Následně své otázky prezentují a diskutujeme o nich. Společně pak přemýšlíme, o čem by mohla být dnešní lekce. 2. Vennův diagram Žáci pracují ve dvojici. Do pracovního listu s Vennovým diagramem zapisují podobnosti a odlišnosti koněspřežky a současného motorového vlaku. Píší, co je pro každý typické a co mají naopak společné. Poté probíhá společná diskuze. 3. Sepsání druhů železnic vlaků Každá dvojice má za úkol napsat na papír vlaky, které si myslí, že u nás jezdily od minulosti po současnost. Následně o těchto vlacích diskutujeme a ukazujeme si jejich obrázky. 4. Práce s textem Každý žák čte svůj text Po stopách prvních železnic u nás. V textu si u každé železnice vyznačují rok vzniku a odkud kam vedla. 5. Práce s mapou železnic Žáci říkají trasy vlaků, které v textu nalezli. Společně si zakreslujeme do mapy železničních tras tyto tratě. Ukazujeme si na mapě České republiky města a žáci barevně vyznačují. 6. Návrat k rybí kosti Žáci si přečtou svou rybí kost a mají za úkol najít otázky, na které našli odpověď. Společně si otázky a jejich odpovědi říkáme. 7. Výtvarné ztvárnění historických železnic Každý žák má za úkol nakreslit obrázek všech druhů vlaků, které u nás v historii jezdily. Na závěr proběhne prezentace vzniklých obrázků.

31 Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve dvojici - nevyhledání informací v textu - nenalezení města v mapě Přílohy: Rybí kost obrázek Obrázek koněspřežky k rybí kosti Vennův diagram Text Po stopách prvních železnic u nás Mapa prvních železnic u nás

32 PŘÍLOHY RYBÍ KOST Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm

33 VENNŮV DIAGRAM Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm Dostupné z:

34 TEXT PO STOPÁCH PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19. století. Železnice byly budovány především pro nákladní dopravu. První železniční tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, jejíž první část (včetně celého českého úseku) byla zkušebně uvedena do provozu v září 1827 (česká část měřila 63 km). Lánská koněspřežka Praha Kladno Stachov - Lány (celková délka 51 km) byla v provozu od jara1830. Tyto dvě železnice jsou uváděny jako dvě nejstarší veřejné železnice na kontinentální Evropě. Na přelomu 30. a 40. let 19. století zahájila výstavbu parostrojních železnic soukromá společnost Severní dráha císaře Ferdinanda. Úsek Vídeň Břeclav byl zprovozněn 6. června a odbočka Břeclav Brno 7. července 1839, roku 1841 úsek Břeclav - Přerov a odbočka Přerov Olomouc. V srpnu 1842 byl otevřen úsek z Přerova do Lipníku nad Bečvou a v květnu 1847 do Bohumína. V srpnu 1845 byla zprovozněna trať Olomouc Praha o délce 250 kilometrů. Roku 1849 byla zprovozněna spojovací trať Brno Česká Třebová o délce 90 kilometrů a s 11 tunely. První motorové vozy se tak dostaly do provozu roku 1925 na trati Zaječí - Hodonín. Konstrukce tohoto prvního vozu zcela vycházela ze silničních autobusů. Kromě některých jiných spojů, např. mezi Prahou a Plzní, se v roce 1936 vydaly na trať mezi Prahou a Bratislavou dva motorové vozy s označením Slovenská strela. Tento nový spoj byl na dlouhou dobu nejrychlejším pravidelným vlakem mezi těmito městy.

35 MAPA PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Koněspřežná železnice červená barva Parní železnice zelená barva Motorová železnice modrá barva Dostupné z:

36 EVALUACE Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: V této lekci se žáci seznámili s druhy železniční dopravy, které v českých zemích jezdily. Žáci zjistili, kdy u nás začaly jezdit první vlaky, jak vypadaly, čím se lišily od dnešních vlaků a odkud kam vedly první trasy. Lekce trvala 4 vyučovací hodiny, během kterých žáci zvládli vytvořit množství otázek týkající se koněspřežné dopravy, napsat do Vennova diagramu podobnosti a rozdíly první a současné železnice, přečíst text historie železnic a vyznačit v něm jednotlivé trasy a především zakreslit tyto trasy do mapy České republiky. Nejvíce se žákům líbila závěrečná aktivita, kde žáci kreslili každý druh železničních vlaků, který u nás jezdil. Největší obtíže se objevily v úvodní aktivitě. Dva žáci nedávali dostatečný pozor a místo otázek, které je k obrázku koněspřežky napadají, napsali odpovědi.

37 Výuková lekce Jak vzniká klobouk

38

39 Název: Jak vzniká klobouk Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Popíše, jak vzniká klobouk. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Kostka, párové čtení, pětilístek Přesahy do předmětů: Výtvarná výchova, Dramatická výchova Časový odhad: 4 vyučovací hodiny (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Nechte na hlavě! Navštívili jsme výrobce klobouků - TONAK. In: Myslivost: Stráž myslivosti [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text Klobouky - pracovní list Výroba klobouku Pomůcky: - kostka - klobouk - papíry A4 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky

40 Struktura a popis lekce: 1. Úvodní aktivita Učitel ukáže žákům klobouk. Ti mají za úkol zkusit využít klobouk i jinak, než jen ho nosit na hlavě. Pokud má žák nějaký nápad, předstoupí před třídu, herecky ho ztvární a ukáže ostatním. 2. Kostka Učitel se žáky stanoví téma klobouk, o kterém budou přemýšlet. Učitel otáčí kostkou, na které jsou jednotlivé strany popsány: 1 popiš (jak to vypadá); 2 porovnej (čemu se to podobá); 3 asociuj (na co si při tom vzpomeneš); 4 analyzuj (k čemu se to používá); 5 aplikuj (z čeho se to skládá); 6 argumentuj (pro a proti). Úkolem žáků je volným psaním vyjádřit se k tématu klobouku tak, jak udává pokyn uvedený na kostce. Žáci postupně píší svůj názor podle toho, jak učitel otáčí kostkou. Po skončení se volné psaní přečte nejprve ve dvojici, následně před třídou. 3. Párové čtení Každý žák obdrží text Klobouky. Ve dvojici si rozdělí role na zpravodaje a tazatele. Následně čtou tiše první odstavec textu. Po dočtení zpravodaj daný celek shrne a tazatel položí druhému otázku, která směřuje k dané části přečteného textu. Poté si žáci role vymění a čtou další část. Takto přečtou všechny čtyři části textu. 4. Pracovní list Žáci ve dvojici vyplňují pracovní list Výroba klobouků. Jako dopomoc mohou použít pracovní list z exkurze do Muzea klobouků. Následně se pracovní list společně kontroluje. 5. Pětilístek Žáci si na horní část, do středu barevného papíru napíší téma Klobouk. Pod toto téma napíší dvě přídavná jména. Na třetí řádek napíší tři slovesa. Na čtvrtý uvedenou větu o čtyřech slovech a na pátý asociaci neboli synonymum. Všechna tato slova se musí vztahovat k zadanému tématu Klobouk. Vzniklé pětilístky se pak prezentují před třídou. 6. Vytvoření prospektu Žáci mají za úkol vytvořit brožurku, prospekt o tom, jak vzniká klobouk. Mohou pracovat ve skupině, ve dvojici či samostatně. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce Přílohy: Text - Klobouk Pracovní list Výroba klobouků

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu.

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 3: Sachrův dort [3]

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Oceány a souše. Http://young.livepla.net

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Evropa vodstvo Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Evropa vodstvo Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_50 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce:

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: OSOVÁ SOUMĚRNOST Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: EVOKACE Metoda: volné psaní Každý žák obdrží obrázek zámku Červená Lhota. Obrázek je také možné promítnout na interaktivní

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lidské rasy Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV Název učební jednotky (téma) Lidské rasy Stručná anotace učební jednotky Žáci si nejprve s pomocí fotografií uvědomí, že v dnešním světě

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_31 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Metody Kritického myšlení

Metody Kritického myšlení Příloha č. 3 Metody Kritického myšlení Vedou žáka k aktivnímu učení v tzv. třífazovém cyklu učení, jehož základními stupni jsou evokace uvědomění si významu reflexe. 1. Ve fázi evokace si žák samostatně

Více

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 5: Wolfgang Amadeus

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více