Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014"

Transkript

1 Badatelská školička Významné osobnosti a podniky regionu (pro 4. a 5. ročník základní školy) Mgr. Michaela Švekušová Mgr. Jana Žáková Jazyková korektura: Mgr. Aneta Baďurová Mgr. Alena Rusková, 2014

2

3 OBSAH Úvod Výukové lekce pro 4. ročník Vagonka Studénka od minulosti po současnost Co přepravují naše železnice První železnice u nás Jak vzniká klobouk Významné podniky Novojičínského regionu Výukové lekce pro 5. ročník Historie vozidel Tatra Současná výroba vozidel Tatra Těžba černého uhlí, uhelné doly, dopad na životní prostředí Jeseníky vliv průmyslu na životní prostředí Jeseníky lázeňská střediska v CHKO a jejich léčebné účinky na lidské tělo Exkurze pro 4. a 5. ročník Vagonářské muzeum ve Studénce Informační centrum a Muzeum klobouků, Nový Jičín Technické muzeum Tatra Kopřivnice Hornické muzeum Landek Park Ostrava

4

5 ÚVOD Projekt Badatelská školička vznikl za účelem podpořit zájem mladých žáků o přírodovědné předměty o jejich studium a budoucí uplatnění se v této pracovní oblasti v rámci Moravskoslezského regionu. Jako cílová skupina tohoto projektu byli vybráni žáci 4. až 9. ročníku na Základní škole v Kuníně. Tito žáci byli rozděleni do 3 podskupin: 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Podle tohoto rozdělení byly stanoveny tematické okruhy, na které se měli žáci při svém bádání zaměřit. Jednalo se o témata: 1. Významné osobnosti a podniky regionu, zabývající se technikou, přírodou 2. CHKO regionu společné a rozdílné znaky, výzkum přírody 3. Energetické zdroje, výroba elektrické energie Na základě těchto témat bylo vytvořeno 30 badatelských lekcí a uskutečněno 8 exkurzí. Završující část projektu tvořil čtyřdenní terénní pobyt. V rámci projektu byly veškeré aktivity plánovány a realizovány s ohledem na potřeby a možnosti cílové skupiny žáků. Badatelské lekce počítaly s interaktivitou a aktivní prací jednotlivých žáků, a to i ve svém volném čase. Prolínaly se v nich aktivity přinášející znalosti z daného tématu, činnosti zdůrazňující práci s textem, aktivity podporující týmovou spolupráci i samostatnou práci žáků. Přínos celého projektu spočívá zejména ve velmi úzkém propojení teoretických znalostí žáků s praktickým pohledem na danou problematiku. Žáci tak poznávají jinou tvář přírodovědných předmětů, zjišťují, že tato oblast může být velice zajímavá a zábavná, a vytváří si k ní pozitivní vztah. Dalším přínosem projektu je také schopnost žáků pracovat individuálně s vlastní odpovědností a zároveň užívat své individuální schopnosti v týmové práci celého kolektivu. Výstupem veškerých aktivit během projektu jsou 3 výukové metodiky, které dokumentují badatelskou činnost jednotlivých skupin, a 1 metodika zaměřená na aktivity uskutečněné v průběhu terénního pobytu. Tyto metodiky jsou koncipovány jako podpůrný materiál pro další školské instituce, které by chtěly zvýšit zájem o přírodovědné předměty u svých žáků. Dalším důležitým výstupem jsou badatelské deníky, do nichž si všichni zúčastnění žáci zaznamenávali a zakládali výsledky své práce v průběhu projektu. Celý projekt probíhal v časovém rozmezí: červen 2013 říjen Jako završující akce celého projektu se konala Závěrečná konference Badatelské školičky, na které byly představeny výsledky pedagogické a žákovské práce. Program projektu Badatelská školička tím byl ukončen a splněn v celé své šíři.

6 Žáci 4. a 5. třídy se zaměřili na téma Významné osobnosti a podniky regionu zabývající se technikou, přírodou. Téma vyplývalo z tematických okruhů a výstupů Školního vzdělávacího programu naší školy Škola s rozhledem. Žáci 4. třídy bádali nad železniční dopravou a jejím vznikem, vývojem a současností v regionu. Zaměřili se také na kloboučnictví v Moravskoslezském kraji a na továrnu Tonak, která se nachází v nedalekém Novém Jičíně. Seznámili se také s významnými podniky našeho regionu. Dozvěděli se, co vyrábějí a kde působí. Žáci 5. třídy se seznámili s automobily značky Tatra, jejíž výroba probíhá v našem regionálním městě Kopřivnici. Bádali nad historií a vývojem aut této značky. Protože se žáci 5. třídy seznamují s celým Moravskoslezským krajem, zavítali na Ostravsko a Jesenicko (na Jesenicko v rámci terénního pobytu). Přímo v Ostravě bádali nad těžbou černého uhlí, seznámili se s jeho historií a současností. V regionu Jeseníky se společně s žáky 4. třídy seznámili s lázeňskými středisky a poznali zdejší životní prostředí. Zamysleli se také nad tím, jaký vliv má na životní prostředí průmysl.

7 Výuková lekce Vagonka Studénka od minulosti po současnost

8

9 VÝUKOVÁ LEKCE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčová slova, výroky, podvojný deník Přesahy do předmětů: Český jazyk Časový odhad: 2 vyučovací hodiny (90 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Vagonka výroba. Vagonářské muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text o továrně Vagonce ve Studénce - výroky týkající se Vagonky ve Studénce Potřebné pomůcky: - tabule - papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo Struktura a popis lekce: 1. Klíčová slova Žákům se na tabuli napíší klíčová slova elektřina, továrna, Adolf, Butovice, cestování. Žáci přemýšlí, jak spolu mohou tyto pojmy souviset a o čem bude dnešní hodina.

10 2. Výroky Žáci obdrží na lístečcích ve skupině osm různých výroků týkajících se tématu Vagonky ve Studénce. Mají za úkol tyto výroky roztřídit do tří skupin. A to na ty, se kterými souhlasí, dále na ty, se kterými nesouhlasí, a na ty, které potřebují upravit, aby s nimi mohli souhlasit. Výroky lepí do tří sloupců a přeformulují ty, u kterých jsou potřeba úpravy. 3. Čtení textu a podvojný deník Každý žák obdrží text a v tichosti si jej přečte. Na přiložený papír si do dvou sloupců zapisují poznámky. Do levého sloupce podvojného deníku píší citáty z textu. Do pravého sloupce zapisují komentáře k danému citátu, tj. proč si to zapisují, čím je to zaujalo, proč je to pro něj důležité. 4. Návrat k výrokům Po přečtení textu se žáci vrací do skupin a k papíru s nalepenými výroky. Následuje společná diskuze o zařazení výroků do sloupců. Skupina si na papíře značí jejich správnost fajfkou, nesprávnost křížkem a přeřazení do jiného sloupce šipkou. 5. Návrat ke klíčovým slovům Žáci sdělují, jak každé klíčové slovo souvisí s tématem Vagonky ve Studénce. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině Přílohy: Výroky Text o Vagonce ve Studénce

11 PŘÍLOHY TEXT - VAGONKA STUDENKA Vagonku ve Studénce založil Adolf Schustala, syn Ignáce Schustaly, zakladatele kopřivnické vagonky a pozdější automobilky. Hlavním důvodem pro založení konkurenčního podniku se staly neshody s ostatními akcionáři v Kopřivnici. Firma byla 12. prosince 1900 zapsána do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně, čímž byla dle tehdy platných zákonů oficiálně založena. Vagonka v Butovicích se počátkem 20. století stala neodmyslitelnou součástí hospodářského života moravskoslezského regionu. Snahou zakladatelů bylo proniknout se svými výrobky na balkánský trh. Kromě toho počítali i s prodejem vagonů na domácím území, neboť těžba uhlí neustále vzrůstala a vozový park se rozšiřoval. Výroba železničních vagonů v butovické vagonce byla zahájena téměř bezprostředně po jejím založení v roce Hlavním výrobním programem nové akciové společnosti byly nákladní a kotlové vozy nejrůznějšího provedení, které doplňovaly osobní vozy, dále pak v menším množství poštovní a služební vozy. K výrobkům podniku náležely i elektrické a motorové lokomotivy, motorové vozy, tramvaje, vojenské polní kuchyně, vojenské zásobovací vozy apod. Prvním nákladním vozem byl dvounápravový otevřený nákladní vůz s budkou řady Jk dokončený 17. června V roce 1935 bylo rozhodnuto zaměřit výrobní program ve firmě na letectví. Pro tyto účely byl nejprve vybudován hangár, dílny a letiště a podniku byla brzy svěřena oprava československých vojenských letadel. V roce 1959 vypukl v továrně požár, který zničil množství rozpracovaných vagonů a motorových vozů. Od roku 1995 tvořily největší objem výroby různé typy osobních a nákladních kolejových vozidel. Výroba vozů ve vagonce byla ukončena v roce 2003, kdy byl předán poslední vlak svému majiteli. VÝROKY 1. Adolf Born je zakladatelem Vagonky ve Studénce. 2. Firma byla založena v roce Původně chtěla firma vyvážet své vozy do Amerických států. 4. Kromě vagonů a lokomotiv vyráběli také letadla, lodě, tramvaje a vojenské vozy. 5. Firma nejvíce vyráběla osobní a nákladní kolejová vozidla. 6. První, co bylo v továrně vyrobeno, byl osobní vlak. 7. Výroba byla ukončena v roce V roce 1959 vypukl v továrně požár.

12 EVALUACE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Díky exkurzi do vagonářského muzea, která této lekci předcházela, se žáci v daném tématu daleko lépe orientovali. Práce s klíčovými slovy se jim velice líbila. Přicházeli na originální nápady. Myslela jsem si, že žáci přijdou na téma ihned, tak se ale nestalo. Přišli jsme na něj postupně a společnou diskuzí. Třídění výroků zvládli také výborně. Pracovali ve skupinách a hodně si společně radili. Největší obtíže činilo žákům vypisování úryvku z daného textu a napsání komentářů. Někteří žáci si dopsali komentáře až po společném sdílení. Kdybych tuto lekci mohla sestavit znova, určitě bych tuto část změnila. Nahradila bych ji čtením s otázkami, které by bylo pro žáky snazší. Na konci lekce už se žáci dobře orientovali v základních informacích o výrobě vlaků ve Studénce. Dokázali už správně zařadit výroky a sdělit, proč tomu tak je.

13 Výuková lekce Co přepravují naše železnice

14

15 Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje typy dopravy a jejich využití. Využité učivo: Doprava Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčové obrázky, myšlenková mapa, skládankové učení Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova Časový odhad: 6 vyučovacích hodin (270 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - ŠVESTKA, David. Druhy vlaků. Atlas lokomotiv [online] [cit ]. Dostupné z: - Vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Nákladní vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Svět her [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Knihypro [online] [cit ]. Dostupné z: - Kam na výlet. Cestování-Dovolená [online] [cit ]. Dostupné z: - Autíček Jeníček:Koleje. Blogspot [online] [cit ]. Dostupné z: - Semafory. Modelářská železnice [online] [cit ]. Dostupné z:

16 - Kleště průvodčího. Mašinkové muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - texty o vlacích (Vlak využití a obsluha; Druhy železniční dopravy; Druhy vlaků osobní a nákladní vlaky) - obrázky týkající se vlaků - pexetrio Znáš naše vlaky Potřebné pomůcky: - papíry A4, A3 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Klíčová obrázky Skupina žáků obdrží čtyři obrázky. Společně přemýšlí nad tím, jak spolu mohou tyto obrázky souviset a jaké bude téma dnešní lekce. Téma jsou vlaky. 2. Myšlenková mapa Skupina napíše do středu papíru A3 téma Vlaky. Kolem tohoto slova píšou heslovitě všechno, co je k tomuto tématu napadá. Zaměřují se na druhy železniční dopravy, jiné využití vlaků, obsluhu vlaku a druhy vlaků. 3. Práce s textem v expertních skupinách Žáci se rozdělí do expertních skupin podle klíčových obrázků, které dostali na začátku hodiny. Skupiny se vytváří dle toho, co mají na obrázku. Každá skupina obdrží text vztahující se k vlakům. Svůj text prostudují a zkoumají jej. Společně vyberou důležité informace, které potom předají své domovské skupině. 4. Návrat do domovských skupin Žáci se vrací do svých domovských skupin a sdělují si informace, které se dozvěděli v expertních skupinách. 5. Návrat k myšlenkové mapě Skupina si prohlédne svou myšlenkovou mapu. Vezme si jinou barvu fixu a doplní ji o další informace, které se dozvěděli, či ji jinak poupraví. Své myšlenkové mapy pak všechny skupiny prezentují a společně o nich diskutujeme. 6. Pexetrio Každá skupina dostane pexetrio Znáš naše vlaky. Společně si prohlédnou obrázky, seřadí je do trojic a pak si vysvětlíme, co každá trojice označuje a proč. Skupina otočí kartičky obrázkem dolů a hraje pexetrio, při hře otáčí každý žák hned 3 kartičky a hledá trojice, které k sobě patří. Kdo najde nejvíce trojic, vyhrává.

17 7. Třídění vlaků Žáci si ve skupině si rozdělí trojice obrázků z pexetria. Každou trojici nalepí na barevný papír a napíší, o jaký se jedná vlak a proč. 8. Výběr aktivit Každý žák si vybere činnost, která mu nejvíce vyhovuje a líbí se mu.: Sepsat výhody a nevýhody železniční dopravy; Vytvoření plakátu na nový super vlak; Báseň o cestování vlakem; Zahrát scénky z prostředí železniční dopravy. Žáci tyto aktivity splní buď sami, nebo ve skupině. Následně je prezentují před třídou. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce a její délka Přílohy: Klíčové obrázky Texty o vlacích Pexetrio Znáš naše vlaky

18 PŘÍLOHY KLÍČOVÉ OBRÁZKY Dostupné z: Dostupné z: Dostupné z:http://www.cestovani-dovolena.info/ Dostupné:

19 TEXT EXPERTNÍ SKUPINY Vlak využití a obsluha Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají. Tento pojem je v dopravním řádu drah definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také. Obsluhu vlaku osobní dopravy tvoří vlaková četa. Vlakovou četu tvoří: vlakvedoucí osobní přepravy (řidič) vedoucí vlakové čety průvodčí osobní přepravy vlakový manipulant Druhy železniční dopravy Obecně lze vlaky rozlišovat podle druhu železniční dopravy vlaky na: vlak osobní přepravy, resp. osobní vlaky v širším smyslu slova, zajišťují dopravu cestujících, zavazadel a spěšnin. Lze je dělit na vlaky pro veřejnou přepravu osob a ostatní vlaky pro osobní přepravu, mezi něž patří soupravové vlaky a neveřejné jízdy. nákladní, slouží k přepravě zboží po železnici. Skládá se ze soupravy nákladních vozů (bez ohledu na to, zda jsou prázdné nebo naložené) a z jedné či více lokomotiv, které zajišťují pohyb vlaku. Nákladní vlak může zajišťovat také dopravu osobních vozů či speciálních vozidel. smíšené, vlaky nákladní dopravy, které zajišťují také přepravu osob lokomotivní služební

20 Druhy vlaků Osobní vlaky: SuperCity Vlak Českých drah s nadstandardní kvalitou přepravy, který je sestaven pouze z vozů I. vozové třídy a restauračního vozu. Dosahuje rychlosti až 160 km/h. Značka: SC EuroCity Vlaky evropských železnic se stanoveným standardem mezinárodní kvality přepravy osob. Obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: EC InterCity Mezinárodní a vnitrostátní vlaky se stanoveným standardem kvality přepravy osob. Vlaky IC dosahují rychlostí km/h. Značka: IC Expres Vlaky zajišťující rychlé spojení vybraných měst na území ČR, Slovenska a Polska. Expresy obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: Ex Rychlík Vlak s malým počtem zastavení. Většinou dosahují rychlosti km/h. Značka: R Spěšný vlak Vlak se středním počtem zastavení. Běžná rychlost je do 120 km/h. Značka: Sp Osobní vlak Vlak zastavující ve všech stanicích i zastávkách. Maximální rychlosti osobních vlaků jsou velmi různorodé, od maximálně 80 km/h na vedlejších přes běžných 100 km/h až po 140 km/h. Značka: Os

21 Druhy vlaků Nákladní doprava: Nákladní expres Rychlý a lehký typ nákladního vlaku. Může dosahovat rychlosti až 120 km/h. Značka: NEx Rychlý nákladní vlak Rychlejší a lehčí typ nákladního vlaku. Značka: Rn Spěšný nákladní vlak Rychlejší typ nákladního vlaku. Značka: Sn Průběžný nákladní vlak Obvyklý těžký a velmi dlouhý nákladní vlak, někdy s přípřežní lokomotivou. Dosahují rychlosti do 90 km/h. Značka: Pn Vyrovnávkový nákladní vlak Značka: Vn Manipulační vlak Značka: Mn Přestavovací vlak Značka: Pv Vlečkový nákladní vlak Značka: Vleč Služební vlak Značka: Služ Lokomotivní vlak Vlak tvořený pouze lokomotivou. Značka: Lv

22 PEXETRIO Dostupné z:http://www.knihypro.cz/www-eshop-rychle-cz-knihypro/eshop/2-1- Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

23 Dostupné z:

24 Dostupné z:

25 Dostupné z: Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

26 EVALUACE Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Tato lekce byla časově náročná. Pracovali jsme na ní 6 vyučovacích hodin. I přesto byla pro žáky zábavná a velice se jim líbila. Po skončení přišli dívky ze třídy za mnou s pochvalou. Toho si velice vážím, protože téma vlaků není dívkám moc blízké. Klíčové obrázky žáci zvládli do minuty a dokázali také objasnit proč si to myslí. Práce s textem bylo pro některé žáky trochu obtížná. Text byl pro ně složitější. O to bylo potom náročnější nalézt důležité informace. Nakonec ale vše zvládli. Ve skupinách si pomáhali a dohlíželi na slabší žáky. Velice se žákům líbilo využití pexetria. Bylo to pro ně něco nového. A vlaky jim byly přiblíženy způsobem jim blízkým. V závěru lekce vypracovali činnosti, které si zvolili. Byla jsem nadšena z toho, jaké nápady žáci měli a jak byli originální.

27 Výuková lekce První železnice u nás

28

29 Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje druhy železniční dopravy, které u nás jezdily. Žák pojmenuje první železniční trasu u nás. Využité učivo: Historie železniční dopravy u nás Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Rybí kost, Vennův diagram, čtení s vyhledáváním Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět Časový odhad: 4 vyučovacích hodin (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Historie železniční dopravy v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: - Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově. Český Krumlov [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm - Otcové české železnice. Nástup [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm - Ujíždění přípojných vlaků. Logio [online] [cit ]. Dostupné z: - Správní obvody s rozšířenou působností. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - obrázek koněspřežky - obrázek rybí kosti

30 - Vennův diagram - text Po stopách prvních železnic u nás - pracovní list Mapa prvních železnic Potřebné pomůcky: - papíry A4 - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Rybí kost Žáci obdrží obrázek koněspřežky a obrázek rybí kosti, kde si dopíší dle nákresu na tabuli Kde?, Kdy? Co? Jak? Kdo? a Proč?. Žáci si prohlédnou obrázek a mají za úkol vymyslet otázky vztahující se k tomuto obrázku začínající na zadaná tázací zájmena. Po vymyšlení otázek si dvojice čte své otázky a porovnávají si je. Následně své otázky prezentují a diskutujeme o nich. Společně pak přemýšlíme, o čem by mohla být dnešní lekce. 2. Vennův diagram Žáci pracují ve dvojici. Do pracovního listu s Vennovým diagramem zapisují podobnosti a odlišnosti koněspřežky a současného motorového vlaku. Píší, co je pro každý typické a co mají naopak společné. Poté probíhá společná diskuze. 3. Sepsání druhů železnic vlaků Každá dvojice má za úkol napsat na papír vlaky, které si myslí, že u nás jezdily od minulosti po současnost. Následně o těchto vlacích diskutujeme a ukazujeme si jejich obrázky. 4. Práce s textem Každý žák čte svůj text Po stopách prvních železnic u nás. V textu si u každé železnice vyznačují rok vzniku a odkud kam vedla. 5. Práce s mapou železnic Žáci říkají trasy vlaků, které v textu nalezli. Společně si zakreslujeme do mapy železničních tras tyto tratě. Ukazujeme si na mapě České republiky města a žáci barevně vyznačují. 6. Návrat k rybí kosti Žáci si přečtou svou rybí kost a mají za úkol najít otázky, na které našli odpověď. Společně si otázky a jejich odpovědi říkáme. 7. Výtvarné ztvárnění historických železnic Každý žák má za úkol nakreslit obrázek všech druhů vlaků, které u nás v historii jezdily. Na závěr proběhne prezentace vzniklých obrázků.

31 Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve dvojici - nevyhledání informací v textu - nenalezení města v mapě Přílohy: Rybí kost obrázek Obrázek koněspřežky k rybí kosti Vennův diagram Text Po stopách prvních železnic u nás Mapa prvních železnic u nás

32 PŘÍLOHY RYBÍ KOST Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm

33 VENNŮV DIAGRAM Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm Dostupné z:

34 TEXT PO STOPÁCH PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19. století. Železnice byly budovány především pro nákladní dopravu. První železniční tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, jejíž první část (včetně celého českého úseku) byla zkušebně uvedena do provozu v září 1827 (česká část měřila 63 km). Lánská koněspřežka Praha Kladno Stachov - Lány (celková délka 51 km) byla v provozu od jara1830. Tyto dvě železnice jsou uváděny jako dvě nejstarší veřejné železnice na kontinentální Evropě. Na přelomu 30. a 40. let 19. století zahájila výstavbu parostrojních železnic soukromá společnost Severní dráha císaře Ferdinanda. Úsek Vídeň Břeclav byl zprovozněn 6. června a odbočka Břeclav Brno 7. července 1839, roku 1841 úsek Břeclav - Přerov a odbočka Přerov Olomouc. V srpnu 1842 byl otevřen úsek z Přerova do Lipníku nad Bečvou a v květnu 1847 do Bohumína. V srpnu 1845 byla zprovozněna trať Olomouc Praha o délce 250 kilometrů. Roku 1849 byla zprovozněna spojovací trať Brno Česká Třebová o délce 90 kilometrů a s 11 tunely. První motorové vozy se tak dostaly do provozu roku 1925 na trati Zaječí - Hodonín. Konstrukce tohoto prvního vozu zcela vycházela ze silničních autobusů. Kromě některých jiných spojů, např. mezi Prahou a Plzní, se v roce 1936 vydaly na trať mezi Prahou a Bratislavou dva motorové vozy s označením Slovenská strela. Tento nový spoj byl na dlouhou dobu nejrychlejším pravidelným vlakem mezi těmito městy.

35 MAPA PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Koněspřežná železnice červená barva Parní železnice zelená barva Motorová železnice modrá barva Dostupné z:

36 EVALUACE Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: V této lekci se žáci seznámili s druhy železniční dopravy, které v českých zemích jezdily. Žáci zjistili, kdy u nás začaly jezdit první vlaky, jak vypadaly, čím se lišily od dnešních vlaků a odkud kam vedly první trasy. Lekce trvala 4 vyučovací hodiny, během kterých žáci zvládli vytvořit množství otázek týkající se koněspřežné dopravy, napsat do Vennova diagramu podobnosti a rozdíly první a současné železnice, přečíst text historie železnic a vyznačit v něm jednotlivé trasy a především zakreslit tyto trasy do mapy České republiky. Nejvíce se žákům líbila závěrečná aktivita, kde žáci kreslili každý druh železničních vlaků, který u nás jezdil. Největší obtíže se objevily v úvodní aktivitě. Dva žáci nedávali dostatečný pozor a místo otázek, které je k obrázku koněspřežky napadají, napsali odpovědi.

37 Výuková lekce Jak vzniká klobouk

38

39 Název: Jak vzniká klobouk Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Popíše, jak vzniká klobouk. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Kostka, párové čtení, pětilístek Přesahy do předmětů: Výtvarná výchova, Dramatická výchova Časový odhad: 4 vyučovací hodiny (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Nechte na hlavě! Navštívili jsme výrobce klobouků - TONAK. In: Myslivost: Stráž myslivosti [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text Klobouky - pracovní list Výroba klobouku Pomůcky: - kostka - klobouk - papíry A4 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky

40 Struktura a popis lekce: 1. Úvodní aktivita Učitel ukáže žákům klobouk. Ti mají za úkol zkusit využít klobouk i jinak, než jen ho nosit na hlavě. Pokud má žák nějaký nápad, předstoupí před třídu, herecky ho ztvární a ukáže ostatním. 2. Kostka Učitel se žáky stanoví téma klobouk, o kterém budou přemýšlet. Učitel otáčí kostkou, na které jsou jednotlivé strany popsány: 1 popiš (jak to vypadá); 2 porovnej (čemu se to podobá); 3 asociuj (na co si při tom vzpomeneš); 4 analyzuj (k čemu se to používá); 5 aplikuj (z čeho se to skládá); 6 argumentuj (pro a proti). Úkolem žáků je volným psaním vyjádřit se k tématu klobouku tak, jak udává pokyn uvedený na kostce. Žáci postupně píší svůj názor podle toho, jak učitel otáčí kostkou. Po skončení se volné psaní přečte nejprve ve dvojici, následně před třídou. 3. Párové čtení Každý žák obdrží text Klobouky. Ve dvojici si rozdělí role na zpravodaje a tazatele. Následně čtou tiše první odstavec textu. Po dočtení zpravodaj daný celek shrne a tazatel položí druhému otázku, která směřuje k dané části přečteného textu. Poté si žáci role vymění a čtou další část. Takto přečtou všechny čtyři části textu. 4. Pracovní list Žáci ve dvojici vyplňují pracovní list Výroba klobouků. Jako dopomoc mohou použít pracovní list z exkurze do Muzea klobouků. Následně se pracovní list společně kontroluje. 5. Pětilístek Žáci si na horní část, do středu barevného papíru napíší téma Klobouk. Pod toto téma napíší dvě přídavná jména. Na třetí řádek napíší tři slovesa. Na čtvrtý uvedenou větu o čtyřech slovech a na pátý asociaci neboli synonymum. Všechna tato slova se musí vztahovat k zadanému tématu Klobouk. Vzniklé pětilístky se pak prezentují před třídou. 6. Vytvoření prospektu Žáci mají za úkol vytvořit brožurku, prospekt o tom, jak vzniká klobouk. Mohou pracovat ve skupině, ve dvojici či samostatně. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce Přílohy: Text - Klobouk Pracovní list Výroba klobouků

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

Hospodářský rozvoj v českých zemích

Hospodářský rozvoj v českých zemích Hospodářský rozvoj v českých zemích Rozvoj vědy a technické vynálezy způsobily v průběhu 19. století mnoho změn v životě celé společnosti. Největší změny nastaly ve výrobě v průmyslu. Byly tak bouřlivé,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

TÉMA: Praha hlavní město České republiky

TÉMA: Praha hlavní město České republiky TÉMA: Praha hlavní město České republiky Cíle a časové rozvržení přípravy: a) Opakování učiva o České republice b) Seznámení s učivem o našem hlavním městě formou skupinové a samostatné práce žáků s využitím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

MUZEUM TATRA PRO ŠKOLY

MUZEUM TATRA PRO ŠKOLY MUZEUM TATRA PRO ŠKOLY Pracovní list je určen pro žáky 6. 9. tříd ZŠ, jejich rodiče či učitele Milí žáci, jste na počátku prohlídkové trasy Technického muzea Tatra. Od svých rodičů, učitelů či učitelek

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/ STRUČNÁ HISTORIE VÝSTAVBY ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY A DŮLEŽITÉ MILNÍKY JEJICH ROZVOJE (PODKLADY TEXTY A FOTOGRAFIE WIKIPEDIE, AUTOR) POUČENÍ Z HISTORIE? Evropou staletí duněly kroky římských

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 01. Rozdělení a historie inž. staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Slouží k procvičení slovních úloh řešených rovnicí. list/anotace

Slouží k procvičení slovních úloh řešených rovnicí. list/anotace Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Martina Smolinková Datum 9. 8. 2014 Ročník 8. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 33 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. B Datum: 15. 11. 2013 Vynálezy

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Vznik Rakouska - Uherska

Vznik Rakouska - Uherska Vznik Rakouska - Uherska Z národů, které žily v habsburské říši, se splnění svých požadavků dočkali pouze Maďaři. Vytvořili si v Uhrách vlastní vládu. Od roku 1867 tvořily tedy habsburskou říši ve střední

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23 Obsah Úvodem........................................................................ 7 Počátky výroby automobilů..................................................... 8 Užitkové automobily NW 1898 1918..........................................

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

English, výpočetní technika, Science, Zeměpis, Jazyk český

English, výpočetní technika, Science, Zeměpis, Jazyk český Učební jednotka (lekce) Anima animals aneb poznáváme svět kolem nás v souvislostech Název učební (téma) Chráněná zvířata ve světě Stručná anotace učební Jde zde o uvědomění si rozmanitosti fauny ve světě

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_07_Vla5E_60 Operační program

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více