Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Badatelská školička. Významné osobnosti a podniky regionu. (pro 4. a 5. ročník základní školy) Základní škola a Mateřská škola Kunín, 2014"

Transkript

1 Badatelská školička Významné osobnosti a podniky regionu (pro 4. a 5. ročník základní školy) Mgr. Michaela Švekušová Mgr. Jana Žáková Jazyková korektura: Mgr. Aneta Baďurová Mgr. Alena Rusková, 2014

2

3 OBSAH Úvod Výukové lekce pro 4. ročník Vagonka Studénka od minulosti po současnost Co přepravují naše železnice První železnice u nás Jak vzniká klobouk Významné podniky Novojičínského regionu Výukové lekce pro 5. ročník Historie vozidel Tatra Současná výroba vozidel Tatra Těžba černého uhlí, uhelné doly, dopad na životní prostředí Jeseníky vliv průmyslu na životní prostředí Jeseníky lázeňská střediska v CHKO a jejich léčebné účinky na lidské tělo Exkurze pro 4. a 5. ročník Vagonářské muzeum ve Studénce Informační centrum a Muzeum klobouků, Nový Jičín Technické muzeum Tatra Kopřivnice Hornické muzeum Landek Park Ostrava

4

5 ÚVOD Projekt Badatelská školička vznikl za účelem podpořit zájem mladých žáků o přírodovědné předměty o jejich studium a budoucí uplatnění se v této pracovní oblasti v rámci Moravskoslezského regionu. Jako cílová skupina tohoto projektu byli vybráni žáci 4. až 9. ročníku na Základní škole v Kuníně. Tito žáci byli rozděleni do 3 podskupin: 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Podle tohoto rozdělení byly stanoveny tematické okruhy, na které se měli žáci při svém bádání zaměřit. Jednalo se o témata: 1. Významné osobnosti a podniky regionu, zabývající se technikou, přírodou 2. CHKO regionu společné a rozdílné znaky, výzkum přírody 3. Energetické zdroje, výroba elektrické energie Na základě těchto témat bylo vytvořeno 30 badatelských lekcí a uskutečněno 8 exkurzí. Završující část projektu tvořil čtyřdenní terénní pobyt. V rámci projektu byly veškeré aktivity plánovány a realizovány s ohledem na potřeby a možnosti cílové skupiny žáků. Badatelské lekce počítaly s interaktivitou a aktivní prací jednotlivých žáků, a to i ve svém volném čase. Prolínaly se v nich aktivity přinášející znalosti z daného tématu, činnosti zdůrazňující práci s textem, aktivity podporující týmovou spolupráci i samostatnou práci žáků. Přínos celého projektu spočívá zejména ve velmi úzkém propojení teoretických znalostí žáků s praktickým pohledem na danou problematiku. Žáci tak poznávají jinou tvář přírodovědných předmětů, zjišťují, že tato oblast může být velice zajímavá a zábavná, a vytváří si k ní pozitivní vztah. Dalším přínosem projektu je také schopnost žáků pracovat individuálně s vlastní odpovědností a zároveň užívat své individuální schopnosti v týmové práci celého kolektivu. Výstupem veškerých aktivit během projektu jsou 3 výukové metodiky, které dokumentují badatelskou činnost jednotlivých skupin, a 1 metodika zaměřená na aktivity uskutečněné v průběhu terénního pobytu. Tyto metodiky jsou koncipovány jako podpůrný materiál pro další školské instituce, které by chtěly zvýšit zájem o přírodovědné předměty u svých žáků. Dalším důležitým výstupem jsou badatelské deníky, do nichž si všichni zúčastnění žáci zaznamenávali a zakládali výsledky své práce v průběhu projektu. Celý projekt probíhal v časovém rozmezí: červen 2013 říjen Jako završující akce celého projektu se konala Závěrečná konference Badatelské školičky, na které byly představeny výsledky pedagogické a žákovské práce. Program projektu Badatelská školička tím byl ukončen a splněn v celé své šíři.

6 Žáci 4. a 5. třídy se zaměřili na téma Významné osobnosti a podniky regionu zabývající se technikou, přírodou. Téma vyplývalo z tematických okruhů a výstupů Školního vzdělávacího programu naší školy Škola s rozhledem. Žáci 4. třídy bádali nad železniční dopravou a jejím vznikem, vývojem a současností v regionu. Zaměřili se také na kloboučnictví v Moravskoslezském kraji a na továrnu Tonak, která se nachází v nedalekém Novém Jičíně. Seznámili se také s významnými podniky našeho regionu. Dozvěděli se, co vyrábějí a kde působí. Žáci 5. třídy se seznámili s automobily značky Tatra, jejíž výroba probíhá v našem regionálním městě Kopřivnici. Bádali nad historií a vývojem aut této značky. Protože se žáci 5. třídy seznamují s celým Moravskoslezským krajem, zavítali na Ostravsko a Jesenicko (na Jesenicko v rámci terénního pobytu). Přímo v Ostravě bádali nad těžbou černého uhlí, seznámili se s jeho historií a současností. V regionu Jeseníky se společně s žáky 4. třídy seznámili s lázeňskými středisky a poznali zdejší životní prostředí. Zamysleli se také nad tím, jaký vliv má na životní prostředí průmysl.

7 Výuková lekce Vagonka Studénka od minulosti po současnost

8

9 VÝUKOVÁ LEKCE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčová slova, výroky, podvojný deník Přesahy do předmětů: Český jazyk Časový odhad: 2 vyučovací hodiny (90 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Vagonka výroba. Vagonářské muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text o továrně Vagonce ve Studénce - výroky týkající se Vagonky ve Studénce Potřebné pomůcky: - tabule - papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo Struktura a popis lekce: 1. Klíčová slova Žákům se na tabuli napíší klíčová slova elektřina, továrna, Adolf, Butovice, cestování. Žáci přemýšlí, jak spolu mohou tyto pojmy souviset a o čem bude dnešní hodina.

10 2. Výroky Žáci obdrží na lístečcích ve skupině osm různých výroků týkajících se tématu Vagonky ve Studénce. Mají za úkol tyto výroky roztřídit do tří skupin. A to na ty, se kterými souhlasí, dále na ty, se kterými nesouhlasí, a na ty, které potřebují upravit, aby s nimi mohli souhlasit. Výroky lepí do tří sloupců a přeformulují ty, u kterých jsou potřeba úpravy. 3. Čtení textu a podvojný deník Každý žák obdrží text a v tichosti si jej přečte. Na přiložený papír si do dvou sloupců zapisují poznámky. Do levého sloupce podvojného deníku píší citáty z textu. Do pravého sloupce zapisují komentáře k danému citátu, tj. proč si to zapisují, čím je to zaujalo, proč je to pro něj důležité. 4. Návrat k výrokům Po přečtení textu se žáci vrací do skupin a k papíru s nalepenými výroky. Následuje společná diskuze o zařazení výroků do sloupců. Skupina si na papíře značí jejich správnost fajfkou, nesprávnost křížkem a přeřazení do jiného sloupce šipkou. 5. Návrat ke klíčovým slovům Žáci sdělují, jak každé klíčové slovo souvisí s tématem Vagonky ve Studénce. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině Přílohy: Výroky Text o Vagonce ve Studénce

11 PŘÍLOHY TEXT - VAGONKA STUDENKA Vagonku ve Studénce založil Adolf Schustala, syn Ignáce Schustaly, zakladatele kopřivnické vagonky a pozdější automobilky. Hlavním důvodem pro založení konkurenčního podniku se staly neshody s ostatními akcionáři v Kopřivnici. Firma byla 12. prosince 1900 zapsána do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně, čímž byla dle tehdy platných zákonů oficiálně založena. Vagonka v Butovicích se počátkem 20. století stala neodmyslitelnou součástí hospodářského života moravskoslezského regionu. Snahou zakladatelů bylo proniknout se svými výrobky na balkánský trh. Kromě toho počítali i s prodejem vagonů na domácím území, neboť těžba uhlí neustále vzrůstala a vozový park se rozšiřoval. Výroba železničních vagonů v butovické vagonce byla zahájena téměř bezprostředně po jejím založení v roce Hlavním výrobním programem nové akciové společnosti byly nákladní a kotlové vozy nejrůznějšího provedení, které doplňovaly osobní vozy, dále pak v menším množství poštovní a služební vozy. K výrobkům podniku náležely i elektrické a motorové lokomotivy, motorové vozy, tramvaje, vojenské polní kuchyně, vojenské zásobovací vozy apod. Prvním nákladním vozem byl dvounápravový otevřený nákladní vůz s budkou řady Jk dokončený 17. června V roce 1935 bylo rozhodnuto zaměřit výrobní program ve firmě na letectví. Pro tyto účely byl nejprve vybudován hangár, dílny a letiště a podniku byla brzy svěřena oprava československých vojenských letadel. V roce 1959 vypukl v továrně požár, který zničil množství rozpracovaných vagonů a motorových vozů. Od roku 1995 tvořily největší objem výroby různé typy osobních a nákladních kolejových vozidel. Výroba vozů ve vagonce byla ukončena v roce 2003, kdy byl předán poslední vlak svému majiteli. VÝROKY 1. Adolf Born je zakladatelem Vagonky ve Studénce. 2. Firma byla založena v roce Původně chtěla firma vyvážet své vozy do Amerických států. 4. Kromě vagonů a lokomotiv vyráběli také letadla, lodě, tramvaje a vojenské vozy. 5. Firma nejvíce vyráběla osobní a nákladní kolejová vozidla. 6. První, co bylo v továrně vyrobeno, byl osobní vlak. 7. Výroba byla ukončena v roce V roce 1959 vypukl v továrně požár.

12 EVALUACE Název: Vagonka Studénka od minulosti po současnost Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Díky exkurzi do vagonářského muzea, která této lekci předcházela, se žáci v daném tématu daleko lépe orientovali. Práce s klíčovými slovy se jim velice líbila. Přicházeli na originální nápady. Myslela jsem si, že žáci přijdou na téma ihned, tak se ale nestalo. Přišli jsme na něj postupně a společnou diskuzí. Třídění výroků zvládli také výborně. Pracovali ve skupinách a hodně si společně radili. Největší obtíže činilo žákům vypisování úryvku z daného textu a napsání komentářů. Někteří žáci si dopsali komentáře až po společném sdílení. Kdybych tuto lekci mohla sestavit znova, určitě bych tuto část změnila. Nahradila bych ji čtením s otázkami, které by bylo pro žáky snazší. Na konci lekce už se žáci dobře orientovali v základních informacích o výrobě vlaků ve Studénce. Dokázali už správně zařadit výroky a sdělit, proč tomu tak je.

13 Výuková lekce Co přepravují naše železnice

14

15 Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje typy dopravy a jejich využití. Využité učivo: Doprava Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Klíčové obrázky, myšlenková mapa, skládankové učení Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova Časový odhad: 6 vyučovacích hodin (270 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - ŠVESTKA, David. Druhy vlaků. Atlas lokomotiv [online] [cit ]. Dostupné z: - Vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Nákladní vlak. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Svět her [online] [cit ]. Dostupné z: - Pexetrio Znáš naše vlaky. Knihypro [online] [cit ]. Dostupné z: - Kam na výlet. Cestování-Dovolená [online] [cit ]. Dostupné z: - Autíček Jeníček:Koleje. Blogspot [online] [cit ]. Dostupné z: - Semafory. Modelářská železnice [online] [cit ]. Dostupné z:

16 - Kleště průvodčího. Mašinkové muzeum [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - texty o vlacích (Vlak využití a obsluha; Druhy železniční dopravy; Druhy vlaků osobní a nákladní vlaky) - obrázky týkající se vlaků - pexetrio Znáš naše vlaky Potřebné pomůcky: - papíry A4, A3 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Klíčová obrázky Skupina žáků obdrží čtyři obrázky. Společně přemýšlí nad tím, jak spolu mohou tyto obrázky souviset a jaké bude téma dnešní lekce. Téma jsou vlaky. 2. Myšlenková mapa Skupina napíše do středu papíru A3 téma Vlaky. Kolem tohoto slova píšou heslovitě všechno, co je k tomuto tématu napadá. Zaměřují se na druhy železniční dopravy, jiné využití vlaků, obsluhu vlaku a druhy vlaků. 3. Práce s textem v expertních skupinách Žáci se rozdělí do expertních skupin podle klíčových obrázků, které dostali na začátku hodiny. Skupiny se vytváří dle toho, co mají na obrázku. Každá skupina obdrží text vztahující se k vlakům. Svůj text prostudují a zkoumají jej. Společně vyberou důležité informace, které potom předají své domovské skupině. 4. Návrat do domovských skupin Žáci se vrací do svých domovských skupin a sdělují si informace, které se dozvěděli v expertních skupinách. 5. Návrat k myšlenkové mapě Skupina si prohlédne svou myšlenkovou mapu. Vezme si jinou barvu fixu a doplní ji o další informace, které se dozvěděli, či ji jinak poupraví. Své myšlenkové mapy pak všechny skupiny prezentují a společně o nich diskutujeme. 6. Pexetrio Každá skupina dostane pexetrio Znáš naše vlaky. Společně si prohlédnou obrázky, seřadí je do trojic a pak si vysvětlíme, co každá trojice označuje a proč. Skupina otočí kartičky obrázkem dolů a hraje pexetrio, při hře otáčí každý žák hned 3 kartičky a hledá trojice, které k sobě patří. Kdo najde nejvíce trojic, vyhrává.

17 7. Třídění vlaků Žáci si ve skupině si rozdělí trojice obrázků z pexetria. Každou trojici nalepí na barevný papír a napíší, o jaký se jedná vlak a proč. 8. Výběr aktivit Každý žák si vybere činnost, která mu nejvíce vyhovuje a líbí se mu.: Sepsat výhody a nevýhody železniční dopravy; Vytvoření plakátu na nový super vlak; Báseň o cestování vlakem; Zahrát scénky z prostředí železniční dopravy. Žáci tyto aktivity splní buď sami, nebo ve skupině. Následně je prezentují před třídou. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce a její délka Přílohy: Klíčové obrázky Texty o vlacích Pexetrio Znáš naše vlaky

18 PŘÍLOHY KLÍČOVÉ OBRÁZKY Dostupné z: Dostupné z: Dostupné z:http://www.cestovani-dovolena.info/ Dostupné:

19 TEXT EXPERTNÍ SKUPINY Vlak využití a obsluha Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají. Tento pojem je v dopravním řádu drah definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také. Obsluhu vlaku osobní dopravy tvoří vlaková četa. Vlakovou četu tvoří: vlakvedoucí osobní přepravy (řidič) vedoucí vlakové čety průvodčí osobní přepravy vlakový manipulant Druhy železniční dopravy Obecně lze vlaky rozlišovat podle druhu železniční dopravy vlaky na: vlak osobní přepravy, resp. osobní vlaky v širším smyslu slova, zajišťují dopravu cestujících, zavazadel a spěšnin. Lze je dělit na vlaky pro veřejnou přepravu osob a ostatní vlaky pro osobní přepravu, mezi něž patří soupravové vlaky a neveřejné jízdy. nákladní, slouží k přepravě zboží po železnici. Skládá se ze soupravy nákladních vozů (bez ohledu na to, zda jsou prázdné nebo naložené) a z jedné či více lokomotiv, které zajišťují pohyb vlaku. Nákladní vlak může zajišťovat také dopravu osobních vozů či speciálních vozidel. smíšené, vlaky nákladní dopravy, které zajišťují také přepravu osob lokomotivní služební

20 Druhy vlaků Osobní vlaky: SuperCity Vlak Českých drah s nadstandardní kvalitou přepravy, který je sestaven pouze z vozů I. vozové třídy a restauračního vozu. Dosahuje rychlosti až 160 km/h. Značka: SC EuroCity Vlaky evropských železnic se stanoveným standardem mezinárodní kvality přepravy osob. Obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: EC InterCity Mezinárodní a vnitrostátní vlaky se stanoveným standardem kvality přepravy osob. Vlaky IC dosahují rychlostí km/h. Značka: IC Expres Vlaky zajišťující rychlé spojení vybraných měst na území ČR, Slovenska a Polska. Expresy obvykle dosahují rychlostí km/h. Značka: Ex Rychlík Vlak s malým počtem zastavení. Většinou dosahují rychlosti km/h. Značka: R Spěšný vlak Vlak se středním počtem zastavení. Běžná rychlost je do 120 km/h. Značka: Sp Osobní vlak Vlak zastavující ve všech stanicích i zastávkách. Maximální rychlosti osobních vlaků jsou velmi různorodé, od maximálně 80 km/h na vedlejších přes běžných 100 km/h až po 140 km/h. Značka: Os

21 Druhy vlaků Nákladní doprava: Nákladní expres Rychlý a lehký typ nákladního vlaku. Může dosahovat rychlosti až 120 km/h. Značka: NEx Rychlý nákladní vlak Rychlejší a lehčí typ nákladního vlaku. Značka: Rn Spěšný nákladní vlak Rychlejší typ nákladního vlaku. Značka: Sn Průběžný nákladní vlak Obvyklý těžký a velmi dlouhý nákladní vlak, někdy s přípřežní lokomotivou. Dosahují rychlosti do 90 km/h. Značka: Pn Vyrovnávkový nákladní vlak Značka: Vn Manipulační vlak Značka: Mn Přestavovací vlak Značka: Pv Vlečkový nákladní vlak Značka: Vleč Služební vlak Značka: Služ Lokomotivní vlak Vlak tvořený pouze lokomotivou. Značka: Lv

22 PEXETRIO Dostupné z:http://www.knihypro.cz/www-eshop-rychle-cz-knihypro/eshop/2-1- Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

23 Dostupné z:

24 Dostupné z:

25 Dostupné z: Knihy-pro-deti-3-8-LET/0/5/12009-Pexetrio-Znas-nase-vlaky

26 EVALUACE Název: Co přepravují naše železnice Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: Tato lekce byla časově náročná. Pracovali jsme na ní 6 vyučovacích hodin. I přesto byla pro žáky zábavná a velice se jim líbila. Po skončení přišli dívky ze třídy za mnou s pochvalou. Toho si velice vážím, protože téma vlaků není dívkám moc blízké. Klíčové obrázky žáci zvládli do minuty a dokázali také objasnit proč si to myslí. Práce s textem bylo pro některé žáky trochu obtížná. Text byl pro ně složitější. O to bylo potom náročnější nalézt důležité informace. Nakonec ale vše zvládli. Ve skupinách si pomáhali a dohlíželi na slabší žáky. Velice se žákům líbilo využití pexetria. Bylo to pro ně něco nového. A vlaky jim byly přiblíženy způsobem jim blízkým. V závěru lekce vypracovali činnosti, které si zvolili. Byla jsem nadšena z toho, jaké nápady žáci měli a jak byli originální.

27 Výuková lekce První železnice u nás

28

29 Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák rozlišuje druhy železniční dopravy, které u nás jezdily. Žák pojmenuje první železniční trasu u nás. Využité učivo: Historie železniční dopravy u nás Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence komunikativní (žák vyjadřuje svůj názor a respektuje názor ostatních, diskutuje) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Rybí kost, Vennův diagram, čtení s vyhledáváním Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět Časový odhad: 4 vyučovacích hodin (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Historie železniční dopravy v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: - Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově. Český Krumlov [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm - Otcové české železnice. Nástup [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm - Ujíždění přípojných vlaků. Logio [online] [cit ]. Dostupné z: - Správní obvody s rozšířenou působností. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - obrázek koněspřežky - obrázek rybí kosti

30 - Vennův diagram - text Po stopách prvních železnic u nás - pracovní list Mapa prvních železnic Potřebné pomůcky: - papíry A4 - psací potřeby - fixy - pastelky - lepidlo - nůžky Struktura a popis lekce: 1. Rybí kost Žáci obdrží obrázek koněspřežky a obrázek rybí kosti, kde si dopíší dle nákresu na tabuli Kde?, Kdy? Co? Jak? Kdo? a Proč?. Žáci si prohlédnou obrázek a mají za úkol vymyslet otázky vztahující se k tomuto obrázku začínající na zadaná tázací zájmena. Po vymyšlení otázek si dvojice čte své otázky a porovnávají si je. Následně své otázky prezentují a diskutujeme o nich. Společně pak přemýšlíme, o čem by mohla být dnešní lekce. 2. Vennův diagram Žáci pracují ve dvojici. Do pracovního listu s Vennovým diagramem zapisují podobnosti a odlišnosti koněspřežky a současného motorového vlaku. Píší, co je pro každý typické a co mají naopak společné. Poté probíhá společná diskuze. 3. Sepsání druhů železnic vlaků Každá dvojice má za úkol napsat na papír vlaky, které si myslí, že u nás jezdily od minulosti po současnost. Následně o těchto vlacích diskutujeme a ukazujeme si jejich obrázky. 4. Práce s textem Každý žák čte svůj text Po stopách prvních železnic u nás. V textu si u každé železnice vyznačují rok vzniku a odkud kam vedla. 5. Práce s mapou železnic Žáci říkají trasy vlaků, které v textu nalezli. Společně si zakreslujeme do mapy železničních tras tyto tratě. Ukazujeme si na mapě České republiky města a žáci barevně vyznačují. 6. Návrat k rybí kosti Žáci si přečtou svou rybí kost a mají za úkol najít otázky, na které našli odpověď. Společně si otázky a jejich odpovědi říkáme. 7. Výtvarné ztvárnění historických železnic Každý žák má za úkol nakreslit obrázek všech druhů vlaků, které u nás v historii jezdily. Na závěr proběhne prezentace vzniklých obrázků.

31 Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve dvojici - nevyhledání informací v textu - nenalezení města v mapě Přílohy: Rybí kost obrázek Obrázek koněspřežky k rybí kosti Vennův diagram Text Po stopách prvních železnic u nás Mapa prvních železnic u nás

32 PŘÍLOHY RYBÍ KOST Dostupné z:http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_mkdbuj.htm

33 VENNŮV DIAGRAM Dostupné z:http://www.nastup.cz/archiv/2012/html/29/strana-04.htm Dostupné z:

34 TEXT PO STOPÁCH PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19. století. Železnice byly budovány především pro nákladní dopravu. První železniční tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, jejíž první část (včetně celého českého úseku) byla zkušebně uvedena do provozu v září 1827 (česká část měřila 63 km). Lánská koněspřežka Praha Kladno Stachov - Lány (celková délka 51 km) byla v provozu od jara1830. Tyto dvě železnice jsou uváděny jako dvě nejstarší veřejné železnice na kontinentální Evropě. Na přelomu 30. a 40. let 19. století zahájila výstavbu parostrojních železnic soukromá společnost Severní dráha císaře Ferdinanda. Úsek Vídeň Břeclav byl zprovozněn 6. června a odbočka Břeclav Brno 7. července 1839, roku 1841 úsek Břeclav - Přerov a odbočka Přerov Olomouc. V srpnu 1842 byl otevřen úsek z Přerova do Lipníku nad Bečvou a v květnu 1847 do Bohumína. V srpnu 1845 byla zprovozněna trať Olomouc Praha o délce 250 kilometrů. Roku 1849 byla zprovozněna spojovací trať Brno Česká Třebová o délce 90 kilometrů a s 11 tunely. První motorové vozy se tak dostaly do provozu roku 1925 na trati Zaječí - Hodonín. Konstrukce tohoto prvního vozu zcela vycházela ze silničních autobusů. Kromě některých jiných spojů, např. mezi Prahou a Plzní, se v roce 1936 vydaly na trať mezi Prahou a Bratislavou dva motorové vozy s označením Slovenská strela. Tento nový spoj byl na dlouhou dobu nejrychlejším pravidelným vlakem mezi těmito městy.

35 MAPA PRVNÍCH ŽELEZNIC U NÁS Koněspřežná železnice červená barva Parní železnice zelená barva Motorová železnice modrá barva Dostupné z:

36 EVALUACE Název: První železnice u nás Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová Datum: V této lekci se žáci seznámili s druhy železniční dopravy, které v českých zemích jezdily. Žáci zjistili, kdy u nás začaly jezdit první vlaky, jak vypadaly, čím se lišily od dnešních vlaků a odkud kam vedly první trasy. Lekce trvala 4 vyučovací hodiny, během kterých žáci zvládli vytvořit množství otázek týkající se koněspřežné dopravy, napsat do Vennova diagramu podobnosti a rozdíly první a současné železnice, přečíst text historie železnic a vyznačit v něm jednotlivé trasy a především zakreslit tyto trasy do mapy České republiky. Nejvíce se žákům líbila závěrečná aktivita, kde žáci kreslili každý druh železničních vlaků, který u nás jezdil. Největší obtíže se objevily v úvodní aktivitě. Dva žáci nedávali dostatečný pozor a místo otázek, které je k obrázku koněspřežky napadají, napsali odpovědi.

37 Výuková lekce Jak vzniká klobouk

38

39 Název: Jak vzniká klobouk Ročník: 4. Autor: Mgr. Michaela Švekušová VÝUKOVÁ LEKCE Očekávané výstupy: Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti. Popíše, jak vzniká klobouk. Využité učivo: Novojičínský region Získané kompetence: Kompetence k učení (žák pracuje s informacemi, dává věci do souvislostí) Kompetence k řešení problémů (žák využívá již předem získaných znalostí a odvozuje na jejich základě, tvoří otázky a odpovědi, vhodně formuluje otázku a nestydí se zeptat, spolupracuje ve skupině a ve dvojicích) Kompetence pracovní (žák spolupracuje na společné práci ve skupině, přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, zhodnotí a prezentuje výsledky své práce) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Metody a strategie: Kostka, párové čtení, pětilístek Přesahy do předmětů: Výtvarná výchova, Dramatická výchova Časový odhad: 4 vyučovací hodiny (180 minut) Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: Zdroje: - Nechte na hlavě! Navštívili jsme výrobce klobouků - TONAK. In: Myslivost: Stráž myslivosti [online] [cit ]. Dostupné z: Materiál: - text Klobouky - pracovní list Výroba klobouku Pomůcky: - kostka - klobouk - papíry A4 - barevné papíry - psací potřeby - fixy - pastelky

40 Struktura a popis lekce: 1. Úvodní aktivita Učitel ukáže žákům klobouk. Ti mají za úkol zkusit využít klobouk i jinak, než jen ho nosit na hlavě. Pokud má žák nějaký nápad, předstoupí před třídu, herecky ho ztvární a ukáže ostatním. 2. Kostka Učitel se žáky stanoví téma klobouk, o kterém budou přemýšlet. Učitel otáčí kostkou, na které jsou jednotlivé strany popsány: 1 popiš (jak to vypadá); 2 porovnej (čemu se to podobá); 3 asociuj (na co si při tom vzpomeneš); 4 analyzuj (k čemu se to používá); 5 aplikuj (z čeho se to skládá); 6 argumentuj (pro a proti). Úkolem žáků je volným psaním vyjádřit se k tématu klobouku tak, jak udává pokyn uvedený na kostce. Žáci postupně píší svůj názor podle toho, jak učitel otáčí kostkou. Po skončení se volné psaní přečte nejprve ve dvojici, následně před třídou. 3. Párové čtení Každý žák obdrží text Klobouky. Ve dvojici si rozdělí role na zpravodaje a tazatele. Následně čtou tiše první odstavec textu. Po dočtení zpravodaj daný celek shrne a tazatel položí druhému otázku, která směřuje k dané části přečteného textu. Poté si žáci role vymění a čtou další část. Takto přečtou všechny čtyři části textu. 4. Pracovní list Žáci ve dvojici vyplňují pracovní list Výroba klobouků. Jako dopomoc mohou použít pracovní list z exkurze do Muzea klobouků. Následně se pracovní list společně kontroluje. 5. Pětilístek Žáci si na horní část, do středu barevného papíru napíší téma Klobouk. Pod toto téma napíší dvě přídavná jména. Na třetí řádek napíší tři slovesa. Na čtvrtý uvedenou větu o čtyřech slovech a na pátý asociaci neboli synonymum. Všechna tato slova se musí vztahovat k zadanému tématu Klobouk. Vzniklé pětilístky se pak prezentují před třídou. 6. Vytvoření prospektu Žáci mají za úkol vytvořit brožurku, prospekt o tom, jak vzniká klobouk. Mohou pracovat ve skupině, ve dvojici či samostatně. Rizika a další doporučení: Možná rizika: - nepochopení zadání práce - neshoda ve skupině - náročnost lekce Přílohy: Text - Klobouk Pracovní list Výroba klobouků

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ivana Huňařová Cesta

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky č. registrace CZ.01.07/1.2.06/02.0008 prosinec 2009 červen 2012 Nositel projektu: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor. ČSLA 65, 391 11, Planá nad Lužnicí Partner

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více