EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1 EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY Plánování výuky Výuka receptivních a produktivních dovedností Testování, hodnocení a zpětná vazba Práce s různorodými skupinami PROGRAM: PRÁCE S JAZYKEM Dílčí dovednosti: Slovní zásoba Dílčí dovednosti: Výuka gramatiky Dílčí dovednosti: Výslovnost a fonetika Práce s chybami v závislosti na přesnosti a plynulosti PROGRAM: PRÁCE S POMŮCKAMI (DIDAKTICKOU TECHNIKOU) Tištěné výukové materiály a jejich komponenty Didaktická technika ve výuce ICT ve výuce Tvorba vlastních výukových materiálů PROGRAM: PRÁCE SE STUDENTY Motivace studentů Skupiny se smíšenými úrovněmi Proměnlivé role lektora v jedné lekci Autonomie a sebevzdělávání jazykového studenta PROGRAM: VÝUKA S OHLEDEM NA OBOROVÁ, NÁRODNOSTNÍ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA Jazykové kurzy zaměřené na profesi studenta Jazykové kurzy pro jiné národnosti studentů Kurzy českého jazyka pro cizince Uplatňování vnitřních systémů jazykové školy při výuce STRUKTURA MODULU METODICKÝ MANUÁL... Chyba! Záložka není definována. 1

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY Cíl programu: Poskytnout lektorům dovednosti pro přípravu a vedení lekcí a sběr i poskytování zpětné vazby od a ke studentům, naučit lektory aktivity pro rozvoj všech 4 dovedností a zajistit vysokou intenzitu výuky dynamickou prací individuálně, ve skupinách i frontálně. Délka programu: 28 školících dní Moduly: 1.1. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY Lektoři se seznámí s rozdílnými druhy plánování, které se zaměřují na rozdílné cíle dané lekce. Osvojí si komplexní postupy plánování vedoucího od velkých úseků až po dílčí části každé lekce: tematický plán řetězec lekcí jednotlivá lekce. Naučí se plánovat jednotlivé lekce z obsahového i časového hlediska. Naučí se předpokládat možné problémy, které by mohly nastat v konkrétní lekci, a změnit tak celý plán hodiny. Na konci modulu budou schopni vytvořit plán kurzu s ohledem na vstupní a výstupní úrovně dle SERR. a) přístupy k plánování b) proces plánování c) roční plán (dle SERR) d) plán kurzu (dle SERR) e) plán lekce f) soubor lekcí 1.2. VÝUKA RECEPTIVNÍCH A PRODUKTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ Lektoři se seznámí se základními didaktickými postupy při výuce receptivních a produktivních dovedností. Budou schopni rozlišit detailní, intenzivního čtení / poslech od poslechu / čtení pro celkové porozumění, extensivního. Zaměří se na důležitou roli slovní zásoby při výuce čtení a poslechu. Dále budou umět aplikovat rozdílné postupy při psaní formálního a neformálního textu a rozlišovat různé aktivity pro výuky mluvení, hlavně aktivity zaměřující se na trénování přesnosti a plynulosti projevu. Naučí se také postupy a zásady, jak rozmluvit ostýchavé a málomluvné studenty. a) obecné postupy pro výuku receptivních dovedností b) čtení c) extenzivní x intenzivní čtení d) práce se slovní zásobou při čtení e) poslech f) extenzivní x intenzivní poslech 2

3 g) práce se slovní zásobou při poslechových aktivitách h) živé poslechy i) obecné postupy pro výuku produktivních dovedností j) mluvení k) psaní 1.3. TESTOVÁNÍ, HODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA Lektoři rozliší typy různých testů, které jsou studentům zadávány v odlišné fázi výuky: rozřazovací test, diagnostický test, progress test a dovednostní test. Osvojí si zásady kvalitního testu, osvětlí si jeho spolehlivost a platnost a seznámí se s pojmem backwash efekt. Lektoři dále rozliší přímé a nepřímé testovací jednotky. Seznámí se se zásadami poskytování zpětné vazby na práci studenta, a to přímo studentovi, nebo zprostředkovaně pomocí slovního hodnocení či reportu. Na konci kurzu budou schopni vytvořit test na základě učebního plánu a daný test správně vyhodnotit a také napsat závěrečné slovní hodnocení, kde zmíní silné i slabé stránky studenta a motivují ho k dalšímu studiu. Slovní hodnocení se uvádí společně s procentuálním výsledkem. a) typy testů b) zásady správného testu c) spolehlivost a platnost tesu d) backwash efekt e) přímé testovací prvky f) nepřímé testovací prvky g) tvoření testů h) hodnocení testů i) zpětná vazba j) slovní hodnocení 1.4. PRÁCE S RŮZNORODÝMI SKUPINAMI Lektoři rozliší odlišné didaktické postupy vyhovující skupinám s různým počtem studentů. Vysvětlí si hlavní výhody a nevýhody tandemové výuky, výuky v párech a skupinové výuky, kde jsou více než 3 studenti. Zaměří se také na výuku ve skupinách s lichým počtem studentů. Osvojí si různé postupy rozdělování studentů do skupin podle různorodých aspektů, tak aby byly rovnoměrné rozloženy vztahy ve skupině a zároveň znalosti studentů. Zaměří se také na využití skupinové výuky při výuce produktivních i receptivních dovedností. Na základě teoretických znalostí lektoři sami navrhnou a poté v praxi sami vyzkouší různé aktivity pro odlišné skupiny. a) obecné zásady skupinové výuky b) tandemová výuka c) skupinová výuka (pairwork) 3

4 d) skupinová výuka (více než 2 studenti) e) frontální výuka f) rozdělování do skupin g) postupy pro zadávání pairwork /skupinové práce h) aktivity pro pairwork /skupinovou práci i) skupinová práce pří výuce dovedností 4

5 2. PROGRAM: PRÁCE S JAZYKEM Cíl programu: Vybavit lektory aktivitami a vhodnými přístupy pro rozvoj jazyka v celé jeho šíři, pomoci lektorům chápat jednotlivé složky jazyka jako komponenty komunikace, naučit lektory analýze i syntéze cizího jazyka a převodu do výukových aktivit, pomoci porozumět úloze chyb ve výuce a efektivní práci s nimi. Délka programu: 28 školících dní Moduly: 2.1. DÍLČÍ DOVEDNOSTI: SLOVNÍ ZÁSOBA Lektoři budou umět rozlišit mezi aktivní a pasivní slovní zásobou a její rolí ve výuce jazyků. Osvojí si principy prezentace slovní zásoby pomocí obrázků, psaných / autentických textů, písní, poslechových ukázek, vizuálních objektů a mimiky. Budou umět v praxi aplikovat teoretické postupy získané k výuce slovní zásoby na principu PPP. Zaměří se na roli důležitou roli slovní zásoby při výuce jazykových dovedností (čtení, poslech). Dále se zaměří na aktivity vedoucí k procvičení a upevnění slovní zásoby a v neposlední řadě se zaměří také na aktivity vedoucí k produkci slovní zásoby. V modulu se lektoři také seznámí s možnými hrami se slovní zásobou a sami se budou snažit hry vymyslet a aplikovat je do praxe. Lektoři se naučí vhodně vybírat jednojazyčné nebo dvojjazyčné slovníky pro různé aktivity se slovní zásobou. a) obecné představení výuky složek jazyka b) představení obsahu pojmu slovní zásoba c) proces výuky slovní zásoby PPP d) představení slovní zásoby e) procvičování slovní zásoby f) produkce slovní zásoby g) slovní zásoba při výuce jazykových dovedností h) hry se slovní zásobou i) práce se slovníkem ve výuce j) jednojazyčné X dvojjazyčné slovníky 2.2. DÍLČÍ DOVEDNOSTI: VÝUKA GRAMATIKY Lektoři budou umět rozlišit mezi induktivním a deduktivním přístupem k výuce gramatiky. Osvojí si principy prezentace různých gramatických jevů pomocí obrázků, psaných / autentických textů, písní, poslechových ukázek, časových os, vizuálních objektů, popřípadě mimiky. Budou umět v praxi aplikovat teoretické postupy získané k výuce gramatických jevů na principu PPP. Lektoři se dále zaměří na aktivity vedoucí k procvičení a upevnění gramatiky. Osvojí si aktivity a postupy vedoucí k produkci gramatiky. V modulu se lektoři také seznámí s různými hrami, které jsou efektivními a zároveň nenásilné a zábavné pro osvojování gramatiky. Sami lektoři se budou snažit hry vymyslet a aplikovat je do praxe. Lektoři se seznámí s gramatickými studijními materiály a budou umět studentům doporučit vhodné materiály pro samostudium. 5

6 a) obecné představení pojmu gramatika b) induktivní přístup k výuce gramatiky c) deduktivní přístup k výuce gramatiky d) proces výuky gramatických jevů PPP e) představení gramatiky f) procvičování gramatiky g) produkce gramatiky h) hry s gramatikou i) gramatické studijní materiály j) práce s gramatickými zdroji 2.3. DÍLČÍ DOVEDNOSTI: VÝSLOVNOST A FONETIKA Lektoři budou schopni rozlišit pojmy fonetika a výslovnost. Naučí se vybrat vhodné načasování a umístění výuky výslovnosti v hodině. Zaměří se na problematické aspekty výslovnosti týkající se samohlásek a souhlásek s přihlédnutím k cílovému jazyku. Dále se zaměří na přízvuk ve větě i v jednotlivých slovech ve spojení s daným jazykem. Lektoři budou schopni různými postupy naučit studenty správné výslovnosti, intonaci a také spojování jednotlivých slov vedoucích k plynulosti projevu. a) vysvětlení pojmů výslovnost X fonetika b) výslovnost v hodině c) souhlásky d) samohlásky e) intonace f) přízvuk g) slabiky h) spojování i) plynulost projevu 2.4. PRÁCE S CHYBAMI V ZÁVISLOSTI NA PŘESNOSTI A PLYNULOSTI Lektoři budou schopni rozlišit různé významy pojmu chyba a seznámí se s důležitou rolí chyby v procesu výuky. Lektoři si osvojí postupy práce s chybou při mluveném projevu a zaměří se na odlišné zásady práce s chybou vedoucí k přesnosti nebo plynulosti projevu. Naučí studenty sebereflexe na vlastní chyby. V procesu práce s chybou v písemném projevu si osvojí postupy opravování textů, osvojí si základní terminologii a zkratky, které se běžně používají při opravování textů. a) rozlišení pojmu chyba b) role chyb ve výuce c) hodnocení studentů učitelem 6

7 d) hodnocení studentů studenty e) práce s chybou při mluveném projevu f) hodnocení přesnosti g) hodnocení plynulosti h) práce s chybou při písemném projevu i) opravování textů 7

8 3. PROGRAM: PRÁCE S POMŮCKAMI (DIDAKTICKOU TECHNIKOU) Cíl programu: Naučit lektory kvalifikované volbě učebních materiálů, efektivní práci s nimi, zapojení technických prvků do výuky i testování, využívání výpočetní techniky pro posílení výuky i pro běžné a standardizované testování, nabídnout širokou paletu technik pro použití autentických materiálů a tvorbě vlastních učebních pomůcek, testů, videí a textů. Délka programu: 28 školících dní Moduly: 3.1. TIŠTĚNÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY A JEJICH KOMPONENTY Lektoři se seznámí s aktuální jazykovými učebnicemi dostupnými na trhu pro daný jazyk. Budou seznámeni s kritérii pro hodnocení kvality a vhodnosti učebnice pro daný kurz. Seznámí se rolí učebnice ve výuce a budou schopni zhodnotit její výhody a nevýhody. Součástí každé dobré jazykové učebnice jsou její komponenty. S nimi se studenti podrobněji seznámí a budou je umět efektivně využívat v praxi. Na základě probraných témat budou schopni využívat učebnice ve výuce co nejefektivněji. a) role učebnice b) výhody a nevýhody učebnice c) volba učebnice d) orientace na trhu učebnic e) práce s komponenty učebnice (prac. sešit, učebnice, CD, DVD, ROM-CD, slovníček, gram. mapa apod.) f) jak vytěžit z učebnice co nejvíce 3.2. DIDAKTICKÁ TECHNIKA VE VÝUCE Lektoři se naučí efektivně využívat technické pomůcky jako doplněk učebnice. Budou umět zhodnotit vhodnost autentického materiálu a sami připravit aktivity pro jeho uplatnění v lekci. Naučí se ovládat interaktivní tabuli a budou umět sami vytvářet aktivity na procvičování probraného učiva. V neposlední řadě se také seznámí s vybavením a fungováním jazykové laboratoře a její efektivity pro výuku jazyků. a) audio b) video c) autentické X neautentické video / audio nahrávky d) interaktivní tabule e) jazyková laboratoř 8

9 3.3. ICT VE VÝUCE Lektoři si osvojí ITC postupy ve výuce a jejich efektivní využívání. Zaměří se též na internetové zdroje. Naučí se ověřovat jejich relevantnost a spolehlivost. Lektoři budou schopni pomocí tzv. web-search vybrat vhodné materiály pro výrobu vlastních aktivit tzv. web quest. Dále se zaměříme na e-learningové programy, hlavně jejich spolehlivost a přesnost. Studenti se sami naučí vytvářet e-learningové pracovní listy. Na závěr se lektoři seznámí se specializovanými výukovými portály, které se zaměřují na konkrétní potřeby studentů. a) internet - web search b) internet - web quest) c) online testování d) e-learning e) specializované výukové portály 3.4. TVORBA VLASTNÍCH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Lektoři se naučí vyhledat a relevantně vyhodnotit zdroje (internet, tisk, audio, video), které se pak naučí zpracovat do výukových materiálů, kterou budou sloužit jako hlavní nebo doplňkový zdroj pro výuku. Při tvorbě vlastních materiálů se naučí zjednodušovat obsah či slovní zásobu, naučí se jasné formulovat instrukce, volit vhodné metody práce s danou ukázkou. Při složitějších zdrojích se zaměří na metodu tzv. scaffoldingu, kdy studentům poskytnou doplňkové materiály, které jim usnadní práci s daným materiálem. Lektoři budou také seznámeni s copyrightem a plagiátorstvím. a) vyhodnocování vhodných zdrojů b) shromažďování zdrojů c) zjednodušení jazyka d) obsah učiva e) metody f) instrukce g) doplňkové prostředky ulehčující práci h) copyright 9

10 4. PROGRAM: PRÁCE SE STUDENTY Cíl programu: Osvětlit lektorům mechanizmy vnitřní i vnější motivace studentů a její ovlivňování pro zajištění efektivity výuky, poskytnout techniky pro práci s nehomogenními skupinami různého druhu, naučit vnímat a používat různé úlohy (role) lektora podle typu skupiny studentů, naučit techniky posílení autonomie studenta a přenesení procesu výuky nad rámec vyučovací lekce. Délka programu: 28 školících dní Moduly: 4.1. MOTIVACE STUDENTŮ Lektoři se seznámí se studentem jako s osobností, která má svébytné potřeby, preferuje vybrané učební styly a má různé schopnosti, inteligenci a nadání. Dále se lektoři seznámí s pojmem motivace, budou schopni rozlišit pojem vnitřní a vnější motivace a budu schopni u svých studentů danou motivaci rozeznat. Osvojí si aktivity a postupy pro zvyšování vnější motivace a budou schopni je aplikovat v praxi podle potřeb a požadavků studentů. a) popis studentů b) mladí studenti x teenageři x dospělí studenti c) učební styly d) schopnost, nadání a inteligence studentů e) motivace jako hnací motor při výuce f) vnitřní x vnější motivace g) zdroje vnější motivace 4.2. SKUPINY SE SMÍŠENÝMI ÚROVNĚMI Lektoři se zaměří na práci se smíšenými úrovněmi od prvního kroku, kdy se naučí společně se studenty definovat jejich silné a slabé stránky i jejich rozmanité inteligence (Gardenerova teorie). Zaměří se na různé role studentů, které jsou nedílnou součástí skupinové práce ve smíšených skupinách a zároveň se naučí měnit role lektora podle dané situace a aktuálních potřeb studenta ve smíšené skupině. Součástí bude také vyhodnocování a upravení / přizpůsobení materiálů pro různé úrovně studentů, kteří však pracují společně v jedné lekci se stejným materiálem, ale každý student má jinou úroveň a jiné tempo práce. a) definice smíšené úrovně b) 8 druhů inteligence c) na co se zaměřit před výukou ve smíšených třídách d) co rozlišit ve výuce smíšených tříd e) role studenta f) role učitele 10

11 g) výhody x nevýhody skupinové práce h) přizpůsobení stejného materiálů smíšené úrovni 4.3. PROMĚNLIVÉ ROLE LEKTORA V JEDNÉ LEKCI Lektoři si přesné vymezí kompetence své profese. Definují si a seznámí se s osmi různými rolemi lektora, které se mohou, ale nemusí objevit v každé lekci. Dále se lektoři naučí rozlišovat přechod mezi jednotlivými rolemi v závislosti na aktivitě a metodě výuky, kterou daný proces výuky vyžaduje. Nakonec se zaměříme na vztah lektora a studenta a na rozdíly mezi lektory - rodilými mluvčími a tuzemskými lektory a další vzdělávání lektorů. a) vymezení lektorských kompetencí b) vymezení rolí lektora c) lektor jako organizátor d) lektor jako hodnotitel e) lektor ako kontrolor f) lektor jako tutor g) lektor jako performer h) lektor jako nápověda i) lektor jako účastník j) lektor jako facilitátor k) lektor jako zdroj jazyka l) vztah lektor - student m) rodilý mluvčí x tuzemský mluvčí n) další rozvoj lektora 4.4. AUTONOMIE A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÉHO STUDENTA Lektoři se blíže seznámí s pojmem autonomie studenta a vysvětlí si základní pojmy spojené s tématem. Zaměří se na způsoby a aktivity, které jsou prospěšné pro další sebevzdělávání studenta. Zvládne techniky na podporu psaní učebních deníků, kam si studenti zaznamenávají svoje pokroky. Dále se lektoři seznámí s mezinárodním pojmem Self-access centre, které se běžně používá pro rozvoj a udržování autonomie studentů i po absolvování kurzu, a naučí se tento zdroj používat. a) vymezení pojmu autonomie studenta b) podpora autonomie c) přebírání zodpovědnosti za učení se d) učební deníky e) Self-access centre f) přístup studenta k procesu sebevzdělávání po kurzu 11

12 5. PROGRAM: VÝUKA S OHLEDEM NA OBOROVÁ, NÁRODNOSTNÍ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA Cíl programu: Vytvořit metodiku vedení jazykové výuky s ohledem na oborová, národnostní a regionální specifika studentů, pomoci lektorům získat specifické dovednosti pro výuku cizích jazyků pro jiné národnosti studentů a pro výuku českého jazyka pro cizince, naučit lektory přizpůsobit formu a styl výuky interním systémům jazykové školy (etický kodex, dress code, systémy vykazování výuky apod.). Délka programu: 28 školících dní Moduly: 5.1. JAZYKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA PROFESI STUDENTA Lektoři se seznámí s procesem vybírání a vyhodnocování vhodných výukových materiálů pro vybrané profese studentů. Zaměří se také na práci s autentickými materiály, které jsou typické pro danou profesi. Lektor aplikuje postupy, které jsou běžné pro produktivní a receptivní dovednosti, na výuku dovedností typických a nezbytných pro profesi studenta. Dané postupy aplikuje pomocí modelových situací, které navrhne sám student podle svých potřeb nebo je lektor na základě potřeb studentů přizpůsobí dané situaci. a) odborná slovní zásoba b) volba výukových materiálů c) autentické materiály d) receptivní dovednosti s přihlédnutím k profesi studenta e) produktivní dovednosti s přihlédnutím k profesi studenta f) modelové situace g) role-play 5.2. JAZYKOVÉ KURZY PRO JINÉ NÁRODNOSTI STUDENTŮ Lektoři získají odborné dovednosti sloužící pro specifické prostředí výuky nečeských studentů. Naučí se využívat třetí jazyk jako médium pro výuku. Naučí se rozeznávat vliv interference rodného jazyka studentů na studovaný jazyk a naučí se tohoto vlivu využít pro zvýšení efektivity výuky. Osvojí si výukové techniky pro skupiny studentů, s nimiž třetí jazyk pro řízení výuky nesdílí. Naučí se připravit obsahovou i formální podobu kurzu s ohledem na kulturní odlišnosti zdrojového prostředí studentů. a) jazyk pro výuku b) rodný jazyk studentů interference c) techniky výuky při nepřítomnosti společného jazyka pro výuku d) techniky využívající prvků rodného jazyka studentů e) kulturní aspekty výuky 12

13 5.3. KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE Lektoři porozumí specifikům výuky českého jazyka jakožto mateřského pro lektora a cizího pro studenta. Zvládnou po teoretické i praktické stránce práci s českým jazykem jako prostředkem přežití cizince v ČR a systémem, jehož studium systematický přístup vyžaduje. Osvojí si komunikativní metody výuky od základních dorozumívacích funkcí až po použití češtiny pro pracovní účely. Získají schopnost testování českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. a) jazyk pro výuku b) problematika češtiny jako cílového jazyka c) čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí d) čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince e) čeština a její místo mezi jazyky f) čeština a její charakteristické rysy g) čeština a komunikativní přístup k její výuce h) evropská jazyková politika i) Společný evropský referenční rámec j) zvuková rovina (výslovnost) k) gramatická rovina (mluvnice) l) lexikální rovina (slovní zásoba) m) čtení n) poslech o) psaní p) mluvení q) sociokulturní minimum 5.4. UPLATŇOVÁNÍ VNITŘNÍCH SYSTÉMŮ JAZYKOVÉ ŠKOLY PŘI VÝUCE Lektoři si po teoretické i praktické stránce osvojí dovednosti směřující k aplikaci vnitřních systémů jazykové školy do výuky. Osvojí si návyky pro přípravu výuky v souladu s etickým kodexem jazykové školy. Naučí se řídit a vykazovat vlastní výuku s využitím elektronických systémů vykazování výuky i docházky účastníků kurzů. Získají návyky pro přizpůsobení výuky z hlediska dress code účastníků kurzů. a) interní systémy jazykových škol b) využít ICT pro zvýšení kvality výuky ve smyslu jejího řízení c) etický kodex v jazykové výuce d) docházkové systémy ve výuce e) dress code ve výuce f) vykazování výuky 13

14 STRUKTURA MODULU FÁZE FORMA DEN DOTACE 1. Výběr a zadání modulu, osvětlení a pochopení prezenčně, 1. den 4 hodiny cíle a smyslu, seminář 2. Studium zdrojových materiálů, příprava vlastní e-aplikace 2. a 3. den 3 hodiny lekce (lekcí) se zapojením tématu modulu 3. Realizace lekcí in-service se zapojením tématu prezenčně, inserivce 4. den 2 hodiny modulu + observace senior lektora 4. Vypracování teoretické části modulu, odeslání e-aplikace 5. den 1 hodina přes e-aplikaci metodikovi, zpětná vazba senior lektora metodikovi 5. Analýza zapojení tématu modulu do praxe prezenčně, 6. den 3 hodiny seminář 6. Vyhodnocení modulu metodikem, zpětná vazba metodika lektorovi i senior lektorovi e-aplikace 7. den 2 hodiny SENIOR LEKTOR metodik jazykové školy METODIK metodik žadatele 14

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

eberlitz Virtuální výuka Efektivní studium bez kompromisů

eberlitz Virtuální výuka Efektivní studium bez kompromisů Virtuální výuka Efektivní studium bez kompromisů Chcete se i přes Váš rušný pracovní a osobní život naučit nový jazyk pružně a bez ohledu na to,kde se právě nacházíte? Požadujete vzdělávací koncept, který

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-3/1-3 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Minimální kompetenční profil: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Organizace: Duha A. Cíl vzdělávacího programu Obecné cíle propojit

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

NEWS ÚNOR 2016. Milé čtenářky a čtenáři,

NEWS ÚNOR 2016. Milé čtenářky a čtenáři, NEWS ÚNOR 2016 Milé čtenářky a čtenáři, leden byl pro nás měsícem příprav pilotního ověření již šestnáctého souboru výukových materiálů OPEN LEARNING a nového workshopu pro učitele matematiky a angličtiny.

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT. Specifikace jednotlivých školení

SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT. Specifikace jednotlivých školení SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice k

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Lesní technik pro osvětovou činnost (kód: 41-058-M)

Lesní technik pro osvětovou činnost (kód: 41-058-M) Lesní technik pro osvětovou činnost (kód: 41-058-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní technik lesník Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

Hodnoticí standard. Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Masér Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová Vyučovací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk je na 2.

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM

TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM Rozvoj čtenářské gramotnosti je nezastupitelný úkol pro úspěšný školní vývoj žáka, rozvoj klíčových kompetencí a dosažení požadovaných vzdělávacích cílů. Mgr.

Více

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium Hlavní přínosy PBL Efektivnější výuka Zvýšení atraktivity studia Větší propojení s praxí Ekonomický přínos Zlepšení kvality absolventů Audit všech předmětů Možnost specializace absolventů bez nutnosti

Více

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod 1 Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendelova universita v Brně Provozně ekonomická

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Instalatér - Pilotáž 36-52-H/01 Instalatér Instalatér - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 36-52-H/01 Instalatér

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M)

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M) Chemický technik manažer (kód: 28-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik Kvalifikační

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Speciální jazyková příprava 112 - A

Speciální jazyková příprava 112 - A MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-9769-1/PO-008 Kódové označení: JP O 11-A Praha 9. prosince 008 Počet listů: 10 S c h v a l u j e:.. genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Název: Hmoto, jsi živá? II

Název: Hmoto, jsi živá? II Název: Hmoto, jsi živá? II Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu Místní zástupce cestovní kanceláře (kód: 65-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Místní zástupce cestovní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Celkem 270 vyučovacích hodin prezenční a distanční výuky odborných předmětu je rozděleno do jednotlivých témat. Tématický okruh Seminář (řazeno chronologicky) Úvod do

Více

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Název: Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Autor: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 93

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ. 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace:

Více

Překážky a nedostatky

Překážky a nedostatky Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo)

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo) METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET MATEMATIKY

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar Informační a komunikační technologie ve vzdělávání NOCAR David Abstrakt: Autor se v článku zaměřuje na současné možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Poukazuje jak na

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více