II. Vzdělávání vedoucích úředníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Vzdělávání vedoucích úředníků"

Transkript

1 II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu je prohlubující a aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků veřejné správy zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, usnadňující efektivní výkon funkce manažera ve veřejné správě. Pro letošní rok nabízíme 2 programy vzdělávání vedoucích úředníků. A. Vzorový program pro vzdělávání tajemníků obcí s rozšířenou působností Cílem je komplexní, prohlubující a aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků veřejné správy zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, usnadňující efektivní výkon funkce manažera ve veřejné správě. Kurz je určený vedoucím úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. B. Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků Vzdělávání je určeno pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků. Cílem kurzu je poskytnout vedoucím úředníkům veřejné správy komplex znalostí, potřebných a usnadňujících efektivní výkon funkce manažera ve veřejné správě, který přináší v sevřené formě základy manažerských znalostí a dovedností pro specifickou oblast veřejné správy, včetně moderních trendů řízení ve veřejné správě. Místo výuky: Výuka je možná přímo v prostorách Vašeho úřadu nebo v prostorách VŠFS (Praha nebo Most) či BANKOVNÍ AKADEMIE (viz. mapky). Počet účastníků: U každého kurzu je stanovený minimální počet účastníků. Při nenaplnění kapacity kurzu se cena za kurz řeší individuálně. Rozsah: Kurzy probíhají v podobě jednodenních seminářů. Standardní hodinová dotace je 6-8 vyučovacích hodin za den. Obvykle se kurz zahajuje mezi 8:00 a 9:00 a končí mezi 16:00 a 18:00. Při plném naplnění kurzu zaměstnanci Vašeho úřadu je možno počet vyučovacích hodin (rozsah) i obsah kurzu přizpůsobit Vašim požadavkům. 1

2 Lektoři: Naši lektoři jsou kvalifikovaní a zkušení odborníci s dlouholetou praxí v dané oblasti. Působí na Vysoké škole finanční a správní, BANKOVNÍ AKADEMII, jiných vysokých školách, na jednotlivých ministerstvech či úřadech. Garanti obsahu všech kurzů uvedených v katalogu jsou: Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (Prorektor pro vědu a výzkum VŠFS) JUDr. Marek Starý, PhD. (vedoucí katedry Veřejná správa VŠFS) Osvědčení o absolvování: O absolvování kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MV ČR. Vzor osvědčení najdete na konci našeho katalogu. Cena kurzu: Cena u jednotlivých otevřených kurzů je udávána jako cena za 1 osobu za celý kurz či modul při stanoveném minimální počtu účastníků kurzu. U větší skupinky účastníků z jednoho úřadu bude stanovena smluvní cena. K ceně kurzu při zvyšování kvalifikace se připočítává DPH 19% (není v ceně zahrnuto). V ceně kurzu je zahrnuto: přípravné práce, pracovní/studijní materiály, vlastní organizační a technické zajištění, zpětná vazba, osvědčení, běžné telefonické či ové konzultace V ceně kurzu není zahrnuto: cestovné, ubytování, stravování, další pomůcky (např. doporučená literatura) účastníků kurzu 2

3 KG 1 Vzorový program pro vzdělávání tajemníků obcí s rozšířenou působností Číslo akreditace: AK/VEPO 8/2006 Kód kurzu: KG 1 Cílem je komplexní, prohlubující a aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků veřejné správy zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, usnadňující efektivní výkon funkce manažera ve veřejné správě. Kurz je určený vedoucím úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Obsah kurzu: 1. Pojem veřejné správa, správa, řízení, management Cílem kurzu je se seznámit s tím, co je to správa, čím je charakteristická veřejná správa a jaký je její poměr k řízení a managementu. Dále by měly být sledovány vývojové přeměny pojetí veřejné správy od policejně nařizovací k správě jakožto službě společnosti a důvody, proč se tak děje. Pojem správy a veřejné správy Správa a řízení Management a veřejná správa Společné a rozdílné rysy Specifika veřejné správy Vývoj od správy nařizovací a regulační ke správě jakožto službě společnosti Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 2. Místní právní předpisy Cílem kurzu je poskytnout posluchačům ucelený přehled o normotvorné činnosti orgánů obcí a krajů. Po krátkém upozornění na interní normativní akty budou podrobně rozebrány obecně závazné vyhlášky a nařízení a to z hlediska jejich vzniku, obsahových požadavků i možnosti zrušení v případě jejich rozporu se zákonnými předpisy. Právní předpisy obcí Právní předpisy krajů Pravomoc zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku podat návrh zákona Příprava, projednávání a schválení právních předpisů obcí a krajů Základní legislativní pravidla pro tvorbu právních předpisů obcí a krajů Dozor nad právními předpisy obcí a krajů Kontrola ústavnosti a zákonnosti právních předpisů obcí a krajů ústavním soudem 3

4 Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 3. Aplikace vybraných zásad managementu v moderním řízení veřejné správy Cílem kurzu je jak aplikovat manažerské přístupy a dovedností v každodenní správní činnosti. Jedná se o zásadní změnu, která si mimo jiné vynutila i transformaci koncepcí profesního vzdělávání volených představitelů územní samosprávy a pracovníků státní správy, municipálních a regionálních úřadů. Nové trendy ve veřejné správě New Public Management Simulovaná konkurence Benchmarking Nová teorie organizace TQM Společný hodnotící rámec (Common Assessement Framework /CAF/) Systém kvality ISO 9001 Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 4. Manažerské dovednosti Cílem kurzu je seznámit se současnými názory na úlohu řídícího pracovníka (manažera) v organizaci, na jeho schopnosti a dovednosti, které by si měl osvojit pro úspěšné zvládnutí tohoto náročného procesu. Osobnost manažera Rozhodování Manažerská komunikace Rétorika Řešení konfliktů ve vztazích vertikálních i horizontálních a jejich řešení Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 5. Prezentace úřadu vůči veřejnosti Cílem tohoto kurzu je orientace na prezentaci úřadu vůči veřejnosti. Jeho vztah k politickým stranám a společenským organizacím, k jejich představitelům, využití nejen klasických sdělovacích prostředků (tisku, rozhlasu a televize), ale i moderních elektronických prostředků, které se velice rychle rozvinuly na konci 20. a počátkem tohoto století (internetových stránek úřadů, informačního systému veřejné správy jako významného nástroje prezentace seznamujícího občany s činností úřadů). 4

5 Pojem prezentace Význam vztahů s veřejností Význam komunikace úřadu s veřejností Komunikace v konfliktní a krizové situaci Řízení a organizace vztahů s veřejností Možnosti audiovizuální prezentace Modely činnosti útvaru pro vztahy s veřejností Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 6. Česká republika jako člen Evropské unie Předmětem tohoto kurzu je seznámení se základními skutečnostmi, jež se týkají vztahu národních států a Evropské unie se zaměřením na postavení České republiky vyplývající zejména z obsahu přístupové smlouvy. Při výkladu bude kladen důraz na povahu komunitárního práva a na povinnosti, jež v této souvislosti členským států vznikají. Dále bude věnována pozornost problematice regionálního rozvoje při zohlednění regionální politiky EU a dosavadních zkušeností z čerpání finančních prostředků z příslušných evropských fondů. Česká republika a Evropská unie Změny v některých ústavních procedurách v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie Vztah práva ES/EU a práva členských států Společné a sdílené politiky EU Regionální politika Evropské unie Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 7. Zadávání veřejných zakázek Cílem tohoto kurzu je seznámení se základními skutečnostmi týkajícími se platné právní úpravy zadávání veřejných zakázek, včetně nových trendů, se kterými se v posledních letech setkáváme. Jedná se zejména o tzv. PPP (nebo také 3P, public-private partnership) projekty, tedy o partnerství soukromého a veřejného sektoru. Co jsou to veřejné zakázky? Platná právní úprava zadávání veřejných zakázek Zadavatelé veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek po částech Druhy veřejných zakázek Způsoby zadávání veřejných zakázek Splnění kvalifikace dodavatelů Kritéria pro zadání veřejné zakázky Posuzování a hodnocení nabídek hodnotící komisí 5

6 Ukončení zadávacího řízení Dohled nad zadáváním veřejných zakázek Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 8. E-government ve veřejné správě Cílem je seznámení s pojmem "e-governmentu" a jeho uplatňováním v české veřejné správě. Probrána bude problematika informačních systémů v oblasti veřejné správy a přístupu do nich, a to jak mezi orgány veřejné správy navzájem, tak ze strany adresátů a dále problematika elektronického podpisu a Portálu veřejné správy. Pojem E-governmentu Zákon o informačních systémech veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb.) Informační systémy veřejné správy Elektronické podání a doručování Elektronický podpis a elektronická značka a jejich využití Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 9. Správní řád, zákon č. 500 / 2004 Sb. Cílem kurzu je prohloubení znalostí z oblasti správního procesu se zaměřením na instituty a normy nového zákona, jež jsou ve srovnání s původní právní úpravou nové, popřípadě v nichž dochází k obsahovému posunu. Obecné hodnocení správního řádu Jeho východiska a hlavní principy Obecná úprava správního řízení Zvláštní ustanovení o správním řízení Opravné a dozorčí prostředky Jiné činnosti orgánů veřejné správy obsažené ve správním řádu Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) 10. Právo na informace Cílem kurzu je seznámení s povinnostmi orgánů veřejné správy v souvislosti s realizací ústavního práva na informace. Dále se kurz bude zabývat ochranou osobních údajů a to jak při poskytování informací, tak v souvislosti s vedením informačních systémů veřejné správy. Účastníci se budou moci seznámit i s tím, 6

7 jak náš právní řád a také judikatura řeší případnou konkurenci obou ústavně garantovaných práv. Právo na informace Východiska právní úpravy Obecná právní úprava práva na informace Právo na informace o životním prostředí Konkurence práva na informace a práva na ochranu soukromí Rozsah a organizace výuky: 8 vyučovacích hodin (přednáška 6 vyučovacích hodin, řízená konzultace k dané problematice 2 vyučovací hodiny) Rozsah a organizace celého programu: 60 vyučovacích hodin přednášek + 20 vyučovacích hodin řízené konzultace (10 jednodenních soustředění s hodinovou dotací vyučovacích hodin/den) Způsob zakončení kurzu: všeobecná rozprava Cena kurzu: Kč/osoba/kurz + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 7

8 KG 2 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků Číslo akreditace: AK/VEPO 6/2006 Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků. Cílem kurzu je poskytnout vedoucím úředníkům veřejné správy komplex znalostí, potřebných a usnadňujících efektivní výkon funkce manažera ve veřejné správě, který přináší v sevřené formě základy manažerských znalostí a dovedností pro specifickou oblast veřejné správy, včetně moderních trendů řízení ve veřejné správě. Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje: 1. Obecná část: Základy manažerských znalostí a dovedností pro specifickou oblast veřejné správy, včetně moderních trendů řízení ve veřejné správě s cílem úspěšného plánování a organizování činnosti pracoviště vedoucím úředníkem, efektivního řízení podřízených pracovníků, základních zásad úspěšné komunikace, včetně schopnosti obhajoby a prosazování stanovených cílů a úspěšné prezentace pracoviště. Způsob zakončení: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den). Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků je ucelený program, je proto nutné absolvovat všechny moduly. Cena kurzu: Kč/osoba/kurz + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 2. Zvláštní část: Moduly zvláštní části navazují a předpokládají znalosti vedoucího úředníka získané v předchozím vzdělávání, zejména pak zvláštní odbornou způsobilost v určitém oboru. Moduly jsou koncipovány tak, aby přinesly ucelené znalosti ve vybraných oblastech v bloku obsažených, včetně aktuální informace o stavu a trendech vývoje v daných oblastech. Výsledkem je komplexní a koncepční pohled na celou vybranou oblast, ve které vedoucí úředník působí. Zvláštní část je odlišně koncipována jednak pro vedoucí úředníky krajů, magistrátních měst a obcí s rozšířenou působností a jednak pro úředníky 8

9 ostatních obcí. Výběr modulu pro konkrétního vedoucího úředníka vychází z plánu vzdělání ve smyslu ustanovení 17 odst. 5, zákona č. 312/2002 Sb. Způsob zakončení: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: každý modul = 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den). Z modulů zvláštní části vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků lze vybrat a absolvovat pouze ten modul, který vychází z plánu vzdělávání konkrétního pracovníka. Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 9

10 KG 2 Obecná část Číslo akreditace: AK/VEPO 6/2006 Kód kurzu: KG 2 Základy manažerských znalostí a dovedností pro specifickou oblast veřejné správy, včetně moderních trendů řízení ve veřejné správě s cílem úspěšného plánování a organizování činnosti pracoviště vedoucím úředníkem, efektivního řízení podřízených pracovníků, základních zásad úspěšné komunikace, včetně schopnosti obhajoby a prosazování stanovených cílů a úspěšné prezentace pracoviště. Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků je ucelený program, je proto nutné absolvovat všechny moduly. Moduly obecné části: 1. Management ve veřejné správě Cílem předmětu je seznámit se základy managementu, osvětlit potřebnost aplikace zásad managementu do oblasti veřejné správy a vytvořit zázemí pro další předměty tématicky související. Předmět uvádí do studia managementu obecně a poskytuje orientaci ve specifikách managementu v prostředí veřejné správy, seznamuje se základní terminologií a problémy. V kontextu problémů postavení veřejné správy, specifik institucí veřejné správy a reformy veřejné správy, vysvětluje pojmy manažer a řízení, úrovně managementu, prostředí managementu, manažerské funkce, činnosti, role a orientuje v moderních trendech řízení ve veřejné správě - New Public Management. Veřejná správa Specifika institucí veřejné správy Reformy veřejné správy, manažer a řízení Řízení jako pojem Úrovně managementu Prostředí managementu Manažerské funkce, činnosti, role Moderní trendy řízení ve veřejné správě - New Public Management Rozsah výuky: 6 vyučovacích hodin 2. Manažerské dovednosti - rozhodování Cílem předmětu je objasnit důležitost efektivního způsobu rozhodování a orientovat v teorii rozhodovací činnosti tak, aby mohla být aplikována na potřeby praxe. Předmět je věnován obecným východiskům teorie rozhodování, koncepčním a metodickým fázím a krokům rozhodovací činnosti ve veřejné správě, 10

11 rozhodovacímu procesu a jeho fázím, prvkům a logice tohoto procesu, důležitosti stanovení cílů v rozhodovací činnosti, analýze podmínek, stanovení a hodnocení alternativ, plánování, organizování a kontrole. Teorie rozhodování Rozhodovací procesy Rozhodovací problémy Modely a metody rozhodování Prvky a logika procesu rozhodování Cíle a jejich určení, plánování Organizování, kontrola Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 3. Manažerské dovednosti sociální dovednosti Cílem předmětu je objasnit důležitost sociálních dovedností manažera jako dovedností nutných pro úspěšné vedení pracovních týmů a motivaci pracovníků v oblasti veřejné správy. Předmět je věnován personálnímu plánování, přijímání a výběru pracovníků, metodám správného výběru a stabilizace pracovníků, hodnocení pracovníků a metodám motivace, správnému vytváření a efektivnímu vedení pracovních týmů, metodám prosazování změny a metodám a taktice vyjednávání. Předmět je dále zaměřen na techniku přijímacího pohovoru, modelaci pracovní porady, techniku hodnotícího rozhovoru, techniku prosazování změny. Vedení pracovních týmů Komunikace Motivace Personální plán Technika přijímacího pohovoru Technika modelování pracovní porady Technika hodnotícího pohovoru Technika prosazování změny Taktika vyjednávání Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 4. Manažerské dovednosti řešení konfliktů Cílem předmětu je objasnění úlohy konfliktu v mezilidské komunikaci jako faktoru, jehož uvědomění si a zvládnutí je nutnou schopností každého manažera a umožňuje mu rozhodovat se a jednat autonomně, řešit efektivně a předcházet konfliktním situacím. Předmět je věnován individuálním rozdílům mezi jednotlivci nebo mezi skupinami, zjevným či skrytým příznakům konfliktu, metodám poznání konfliktní osobnosti a rozlišení konfliktů přinášejících užitek nebo škodu, nejčastějším zdrojům konfliktu v práci manažera a metodám vytváření 11

12 krátkodobých a dlouhodobých strategií zvládání konfliktů, metodám předcházení konfliktů a interpersonálním možnostem řešení konfliktů a jejich efektivnímu využití v manažerské práci. Úloha konfliktu v mezilidské komunikaci Zjevné, skryté příznaky konfliktu Konflikt jako zdroj prospěchu či škody Zdroj konfliktu Předcházení konfliktům Krátkodobé a dlouhodobé strategie zvládnutí konfliktů Základní interpersonální styly řešení konfliktů Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 5. Public Relations Cílem je objasnit možnosti praktického využití metod Public Relations v institucích a organizacích veřejné správy, objasnit důležitost veřejného mínění a správné komunikace s veřejností. Předmět je věnován objasnění role komunikace jako východiska úspěšných Public Relations, problémům PR uvnitř instituce, problémům spolupráce s externí agenturou, pojmu Media Relations, zásadám systematické práce s veřejností, vedení kampaně v Public Relations analýza, tvorba projektu, realizace kampaní, plán komunikace a komunikačních prostředků. Předmět je dále věnován hlavním zásadám a perspektivám lobování ve veřejné správě a specifikům marketingu veřejného sektoru a jeho zapojení do řízení ve veřejné správě. Public Relations uvnitř instituce Spolupráce s externí agenturou Media Relations Tisková konference Osobní prezentace Externí prezentace Propagační akce Lobbying Sponzoring Krizové Public Relations Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 6. Řízení informací ve veřejné správě Cílem předmětu je objasnit důležitost informací a řízení informačních procesů a jejich využívání v manažerské práci v oblasti veřejné správy a seznámit se základními informačními zdroji, které se vztahují k veřejné správě a veřejnému sektoru vůbec. 12

13 Předmět je věnován řízení informací a informačních systémů ve veřejné správě, možnostem získávání informací, informačním činnostem veřejné správy, informačním systémům ve veřejné správě, problémům jejich fungování, jejich struktuře a subjektům uživatelům, bezpečnosti a ochraně dat v informačních systémech, včetně právní úpravy. Data, informace, znalosti a jejich zdroje Podmínky jejich dostupnosti a využívání Institucionální zabezpečení informací Informační systémy, vnitřní a vnější prostředí Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 7. Veřejná správa a regionální rozvoj Cílem předmětu je objasnit problematiku regionálního rozvoje, jeho usměrňování v prostředí České republiky a Evropské Unie, včetně objasnění role místních regionálních úřadů při jeho stimulování a usměrňování. Předmět j zaměřen zejména na zásady regionální politiky ČR, regionální politiku EU, využívání tzv. evropských strukturálních fondů při rozvíjení regionální politiky, místo kohezního fondu a tzv. iniciativ EU ve financování regionální politiky, regionální marketing, přínos reformy veřejné správy k rozvoji regionální politiky, úlohu veřejné správy v regionální politice. Zásady regionální politiky České republiky Regionální politika EU Kohezní fond a tzv. iniciativy EU ve financování regionální politiky Místní a regionální úřady států EU Regionální marketing Zásady strategického plánování v regionální politice Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny 8. Tvorba a hodnocení projektů ve veřejném sektoru Cílem předmětu je objasnit metodiku tvorby projektů a seznámit se s významem, základní logikou a strukturou projektů, objasnit základní metodiku hodnocení a výběru z projektů. Předmět je věnován objasnění významu projektového přístupu, obecným a specifickým zásadám zpracování, přípravě, významu zadání, kritériím hodnocení a výběr projektů. Projektové řízení Podstata projektu a projektového řízení Význam projektového přístupu Obecné a specifické zásady zpracování Příprava, hodnocení, výběr 13

14 Rozsah výuky: 6 vyučovacích hodin 9. Zakončení obhajoba písemné práce Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah výuky: 6 vyučovacích hodin Rozsah a organizace výuky programu: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den). Cena kurzu: Kč/osoba/kurz + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 14

15 KG 2 Zvláštní část Číslo akreditace: AK/VEPO 6/2006 Moduly zvláštní části navazují a předpokládají znalosti vedoucího úředníka získané v předchozím vzdělávání, zejména pak zvláštní odbornou způsobilost v určitém oboru. Moduly jsou koncipovány tak, aby přinesly ucelené znalosti ve vybraných oblastech v bloku obsažených, včetně aktuální informace o stavu a trendech vývoje v daných oblastech. Výsledkem je komplexní a koncepční pohled na celou vybranou oblast, ve které vedoucí úředník působí. Výběr modulu pro konkrétního vedoucího úředníka vychází z plánu vzdělání ve smyslu ustanovení 17 odst. 5, z.č. 312/2002 Sb. Z modulů zvláštní části vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků lze vybrat a absolvovat pouze ten modul, který vychází z plánu vzdělávání konkrétního pracovníka. KG 2A Moduly zvláštní části pro vedoucí úředníky krajů, magistrátních měst a obcí rozšířenou působností: Kód kurzu: KG 2A 1. Finance a kontrola Cílem modulu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti pracovníků veřejné správy na úrovni vedoucích úředníků krajů, magistrátních měst a obcí s rozšířenou působností v oblasti veřejných financí územních samosprávných celků, včetně jejich daňových souvislostí, externího a interního auditu, hospodaření s majetkem, cílů a nástrojů finanční kontroly ve veřejné správě a struktury veřejné kontroly na úrovni obcí a krajů. Absolventi by měli znát danou problematiku, vysvětlovat a řešit praktické problémy, které se zde objevují. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Daně Přezkum hospodaření obcí a krajů Finanční kontrola ve veřejné správě Vnitřní audit Správa majetku Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) 15

16 Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 2. Sociální služby a rozvoj Cílem modulu je prohloubit vědomosti cílové skupiny v otázkách úpravy, kompetencí a možností dalšího rozvoje sociálního zabezpečení, vzdělání a školství, ochrany práv dítěte a jejího vyjádření v sociálně právní ochraně dětí, problémů výkonu kompetencí veřejné správy na úseku kultury a zdravotnictví a objasnit základní problémy bytové politiky a postavení veřejné správy v tomto úseku. Sociální zabezpečení a sociální služby Školství Sociálně právní ochrana dětí Kultura Zdravotnictví Bytová politika Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 3. Územní rozvoj Cílem modulu je orientace v důležité činnosti veřejné správy, kterou je územní plánování a právní režim staveb a pozemků. Modul slouží k prohloubení znalostí týkajících se územního řízení, stavebně povolovacího řízení, kolaudací, kontraktace smluv o dílo a smluv subdodavatelských, realizace inženýrských činností a provádění staveb, problémů ochrany v rámci památkové péče, včetně problémů dopravních a infrastruktury. Územní plánování Rozvoj obcí a regionů Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Pozemkové úpravy, včetně úprav souvisejících vlastnických vztahů Památková péče Technická infrastruktura a doprava 16

17 Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 4. Vnitřní správa a administrativa Cílem modulu je prohloubení znalostí z oblasti matriční a státoobčanské agendy, včetně širších souvislostí této problematiky, vysvětlení podstaty a významu evidence obyvatel pro potřeby veřejné správy a veřejného sektoru, prohloubení znalostí z oblasti správního trestání, zejména přestupkové agendy, z oblasti živnostenského podnikání, včetně procesně právní problematiky. Cílem modulu je dále objasnění základních zásad tvorby norem na obecní a krajské úrovni. Matriky a státní občanství Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku Živnostenské podnikání Krajská a obecní normotvorba Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 17

18 5. Zemědělství a životní prostředí Cílem modulu je orientace oblasti činností veřejné správy na úseku zemědělství a ochrany životního prostředí a to jak z hlediska obecných východisek, vnitrostátní právní úpravy a ekonomických nástrojů, tak i z hlediska právní úpravy jednotlivých oblastí, jimž je poskytována ochrana. Zemědělství, myslivost a lesní hospodářství Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství Bonitace a půdoznalství Vodní hospodářství Ochrana přírody a krajiny Ochrana zemědělského půdního fondu Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 6. Veřejný pořádek a bezpečnost Cílem modulu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti vedoucích pracovníků územních samosprávných celků o všech aspektech bezpečnosti státu a ochrany obyvatel včetně mimořádných situací a krizových stavů a jejich zvládnutí pomocí nástrojů krizového řízení. Příprava operačního území na úkoly obrany Příprava na nevojenské krizové situace Hospodářská opatření pro krizové stavy Příprava na mimořádné události, záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel Požární ochrana Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) 18

19 Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 19

20 KG 2B Moduly zvláštní části pro vedoucí úředníky ostatních obcí: Kód kurzu: KG 2B 1. Finance a kontrola Cílem modulu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti pracovníků veřejné správy na úrovni vedoucích úředníků ostatních obcí v oblasti veřejných financí územních samosprávných celků, včetně jejich daňových souvislostí, externího a interního auditu, hospodaření s majetkem, cílů a nástrojů finanční kontroly ve veřejné správě a struktury veřejné kontroly na úrovni obcí a krajů. Absolventi by měli znát danou problematiku, vysvětlovat a řešit praktické problémy, které se zde objevují. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Daně Přezkum hospodaření obcí Finanční kontrola ve veřejné správě Správa majetku Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 2. Sociální služby a rozvoj Cílem modulu je prohloubit vědomosti cílové skupiny v otázkách úpravy, kompetencí a možností dalšího rozvoje sociálního zabezpečení, vzdělání a školství, ochrany práv dítěte a jejího vyjádření v sociálně právní ochraně dětí, problémů výkonu kompetencí veřejné správy na úseku kultury a zdravotnictví a objasnit základní problémy bytové politiky a postavení veřejné správy v tomto úseku. Sociální zabezpečení Sociálně právní ochrana dětí Školství Kultura Zdravotnictví Bytová politika 20

21 Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 3. Územní rozvoj a životní prostředí Cílem modulu je orientace v důležité činnosti veřejné správy, kterou je územní plánování a právní režim staveb a pozemků a dále orientace v oblasti činností veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí a to jak z hlediska obecných východisek a vnitrostátní právní úpravy, ekonomických nástrojů, tak z hlediska právní úpravy jednotlivých oblastí, jimž je poskytována ochrana. Územní plánování Vodní hospodářství Ochrana přírody a krajiny Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 4. Vnitřní správa, veřejný pořádek a bezpečnost Cílem modulu je prohloubení znalostí z oblasti správního trestání, zejména přestupkové agendy a dále rozšířit znalosti a vědomosti vedoucích pracovníků o všech aspektech bezpečnosti státu a ochrany obyvatel, včetně mimořádných situací a krizových stavů a jejich zvládnutí pomocí nástrojů krizového řízení. 21

22 Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku Požární ochrana Příprava na mimořádné události, záchranné a likvidační práce Obecní normotvorba Způsob zakončení kurzu: obhajoba písemné práce. Přesná forma závěrečné písemné práce a její obhajoby je závislá na individuální domluvě. Rozsah a organizace výuky: 36 vyučovacích hodin (6 jednodenních soustředění s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin/den) Cena kurzu: Kč/osoba/modul + DPH. Tato cena platí při naplnění minimální velikosti skupiny. 22

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Konec platnosti akreditace. Číslo akreditace Doplnění - č.j.: 28.10.2010 PV

Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Konec platnosti akreditace. Číslo akreditace Doplnění - č.j.: 28.10.2010 PV Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Datum podání Číslo jednací Datum Číslo Doplnění - č.j.: Konec platnosti Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Oblast průběžného vzdělávání (PV + VE)

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - OBECNÁ ČÁST

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - OBECNÁ ČÁST VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - OBECNÁ ČÁST Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. + Informace o kurzu + Informace ke studiu Úvod do managementu ve veřejné správě + Management jako

Více

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 S c h v a l u j e: plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r. Generální ředitel HZS ČR

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-73021-1/PO-2009 Kódové označení: ŘED Z Počet listů: 16 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová ZAMĚŘENÍ: Finance měst a krajů, informace k přípravě rozpočtů měst a krajů na rok 2009, úpravě rozpočtových výhledů a aktuálním makroekonomickým dopadům

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ÚSTÍ NAD LABEM Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 PLZEŇ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 PLZEŇ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY

POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY I. Obecná ustanovení A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Písemné ověřování znalostí uchazeče se u

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje Seznámení s projektem CZ.1.07/3.1.00/50.0101 Realizace projektu: Projekt bude realizován v obcích Ústeckého a v době od 1.6.2014 do

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3 Č.j.: 218/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů 2016 APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů Metodické doporučení Praha 2003 Podle 27 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Celkem 270 vyučovacích hodin prezenční a distanční výuky odborných předmětu je rozděleno do jednotlivých témat. Tématický okruh Seminář (řazeno chronologicky) Úvod do

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 1 Název: Personální zajištění realizace Zaměření: Cílové skupiny: Interní / externí proveditelnost projektu Podnikatelé,

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa Česká lesnická společnost, o.s. a Česká lesnická společnost, základní pobočka při LDF MENDELU Vás srdečně zvou na odborný seminář: Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa Termín: Místo konání: 24.

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více