UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, oboru německý jazyk. Předmět Německý jazyk zaujímá v současném vzdělávacím systému důležité postavení, neboť dobré cizojazyčné vzdělání je nezbytné a považuje se za podstatný znak všeobecné kulturnosti. Hlavní cíl výuky předmětu německý jazyk je spatřován v osvojení komunikativních dovedností, tzn. ve vybavení žáků takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní správně vnímat různá sdělení v cizím jazyce, porozumět jim a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Žáci mají především získat dobré základy německého jazyka a vytvořit si kvalitní výchozí předpoklady pro další studium a rovněž komunikaci v tomto jazyce v rámci integrované Evropy a světa. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělání v německém jazyce, jakožto Dalším cizím jazyce, směřuje k dosažení úrovně A1. Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vyučuje se 2 hodiny týdně (od 7.-9 ročníku ZŠ). Součástí vyučování německého jazyku je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty apod. Vyučovací hodiny jsou různého typu frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s počítačovými programy,dumyapod.). Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audio nahrávky, eventuálně videonahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizování hrami, dramatizací, rapy apod. Výuka probíhá v jazykové učebně s možností použití dataprojektoru, DVD přehrávačů a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových. Úroveň A1: Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a t klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem t se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Proces osvojování německého jazyka na ZŠ má: vést k posílení vědomí důležitosti jazykového vzdělání v současném světě pomáhat snižovat jazykové bariéry a přispívat ke zvýšení sebevědomí a samostatnosti každého jedince umožňovat poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí z německy mluvících zemí, poznávat jejich kulturní tradice a zvyky směřovat k nácviku modelových situací vést k rozvoji základních řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní

2 vést k upevňování slovní zásoby a základních frází, k nácviku jednoduchých monologů a dialogů v běžných komunikačních situacích Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku samostatnému získávání informací z různých zdrojů 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka německého jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Směřuje k poznávání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného zdroje celoživotního vzdělávání. Je rozvíjena tím, že žákům zprostředkováváme osvojování gramatických pravidel a slovní zásoby, předkládáme poslechová i písemná cvičení spojená s úkoly na kontrolu porozumění, vedeme je k samostatnému nastudování příslušné slovní zásoby pro tvorbu tematicky zaměřených projektů i k vlastní prezentaci výsledků své práce. Kompetence k řešení problémů: Vede žáky k tvořivému myšlení na základě poznávání konkrétních pojmů a situací tím, že využívají jazyková pravidla pro vyvozování složitějších gramatických jevů, k hledání souvislostí a rozdílných prvků v dané problémové situaci a formulování možných řešení u vyslechnutého sdělení či nalezení určitých informací v písemných textech. Kompetence komunikativní: Vede k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke sdělování názorů. Žáci se učí správnému porozumění textům, ústnímu i písemnému formulování odpovědí. Jsou vedeni k nácviku správných pravidel mezilidské komunikace a k rozvíjení konstruktivního dialogu tím, že jim umožníme nácvik poslechu, monologových a dialogových výstupů, čtení s porozuměním, vyjadřování vlastních stanovisek a patřičných reakcí na dotazy k vyslechnutému nebo písemnému sdělení. Kompetence sociální a personální: Vede k získávání sebedůvěry při vystupování před menším nebo větším kolektivem, ke spolupráci a upevňování dobrých vztahů s druhými lidmi, ke schopnosti zapojit se do diskuse či debaty a k respektování různých názorů tím, že budeme podporovat samostatný a kultivovaný projev žáků, umožníme jim podílet se na formě a organizaci výukové hodiny, pracovat v týmech a pokusit se o objektivní hodnocení výsledků své i týmové práce. Kompetence občanská: Vede k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních znalostí v konkrétních reálných situacích, tím, že žákům zprostředkujeme obeznámení s historií, kulturními tradicemi, zvyky, běžným životem a zeměpisnými reáliemi německy mluvících zemí.

3 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 7. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV1 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 8. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj OSV 6 OSV 8 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV 4 MeV MeV 1 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

4 MeV2 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení 9. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj poznání o sobě, moje tělo, moje psychika, moje učení OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, OSV 9 cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních schopností pro spolupráci Morální rozvoj OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV 4 MeV MeV 1 MeV4 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení 3. Učební plán předmětu Nemecký jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník celkem

5 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 2. stupeň (7. ročník) Počet hodin : 2 Učební texty : Deutsch mit Max díl 1. Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

6 Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích

7 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně OVO 4: se zapojí do jednoduchých rozhovorů OVO 5 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům DV: adekvátně reaguje na zadávané každodenní pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly na základě vizuální předlohy DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: vyhledá ve slovníku zadané slovo Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb z dramatizací, z hraní rolí Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně - společenské obraty ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - věty jednoduché - výslovnostní pravidla - členění textu na rytmické úseky - větná intonace - texty tištěné i psané Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - názvy a jednoduché popisy věcí - jednoduché monology na připravené téma - jednoduché dialogy Práce se slovníkem - abeceda seznámení s odlišnostmi vůči české abecedě OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ OVO 7: rozumí jednoduchým informačním nápisům a DV: evaluace žákovy techniky mluveného projevu je Technika mluveného projevu - výslovnost jednotlivých fonémů pro sdělování verbální

8 orientačním pokynům OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci OVO 6: odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá OVO 7: rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň DV: popíše obrázek DV: napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází Projev monologický - jednoduchý popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně PSANÍ Písemný projev - jednoduchý popis obrázků - krátké, jednoduché věty v rozsahu tematických celků pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka - artikulace jednotlivých hlásek, základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - fonetické znaky (pasivně) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

9 OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 10: vyplní základní údaje o sobě ve formuláři OVO 11: napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy DV: pozdraví a odpoví na pozdrav DV: zahájí a ukončí rozhovor DV: představí sebe a svou rodinu DV: vyjmenuje a na příkladech uvede barvy - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla německého pravopisu Slovní zásoba - společenské obraty - základní pozdravy - společenské fráze - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem Já a moje rodina - osobní údaje (jméno, pohlaví) - členové rodiny - příbuzenské vztahy Svět kolem nás - barvy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální,cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání pro sdělování verbální, cvičení pozorování MV: občanská výchova, rodinná výchova, dramatická výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování DV: pojmenuje věci ve třídě a své pomůcky DV: adekvátně reaguje na pokyny ve třídě DV: popíše svůj rozvrh hodin DV: vyjmenuje své činnosti v průběhu školního roku a prázdnin DV: zodpoví otázku, kolik je hodin DV: vyjmenuje roční období, měsíce Škola - základní vybavení třídy, školní pomůcky - pokyny a instrukce k pohybu ve třídě - vyučovací předměty, rozvrh hodin - školní rok a prázdniny Příroda - čas, hodiny - názvy ročních období, měsíců a dnů v týdnu - počasí OSV 1 Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

10 a dny v týdnu DV: popíše počasí typické pro jednotlivá roční období DV: na obrázcích pojmenuje zvířata DV: uvede, které zvíře má doma - nejběžnější zvířata (domácí zvířata, hospodářská a lesní zvířata, zvířata v zoo) pro sdělování verbální OVO 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně OVO 8: rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům DV: popíše svůj denní a týdenní plán DV: pojmenuje základní potraviny, jídla a nápoje DV: vyjádří, co rád jí a pije DV: vyjádří pocit hladu či žízně DV: rozliší zdravou a nezdravou stravu DV: ukáže na mapě německy mluvící země DV: vyjmenuje jejich hlavní města DV: uvede odlišnosti mezi českými a německými tradicemi a zvyky DV: zarecituje báseň, zazpívá píseň DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Volný čas - denní - zájmová činnost Stravování - nejběžnější potraviny a jídlo - pocit hladu a žízně, žádost o jídlo a pití Reálie - základní informace o německy mluvících zemích (SRN, Rakousko,Švýcarsko, - nejdůležitější svátky (Vánoce, Velikonoce) Mluvnické učivo Tvarosloví základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména - člen určitý, neurčitý a nulový - užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jed. i mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách - rod podstatných jmen (rozdíly mezi rodem českých a německých podstatných jmen) pro sdělování verbální i neverbální pro sdělování verbální i neverbální VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá:zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MkV1: občanská výchova, zeměpis, hudební výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium

11 Přídavná jména - v přísudku - skloňování a stupňování pouze lexikálně podle komunikativních potřeb Zájmena - osobní a přivlastňovací zájmena (zejména v 1.p.) - tázací wer, wie, was, wo, wohin, woher, wann - označení osoby a předmětu osobním zájmenem Číslovky - základní 0 100, řadové (pouze lexikálně při vyjádření data) - neurčité einige, viele Slovesa - časování pomocných (sein, haben), pravidelných, nejužívanějších nepravidelných (lesen, sehen, fahren, laufen apod.), modálních sloves (+ wissen) v přítomném čase - časování pomocných sloves (sein, haben) v préteritu - vazba ich möchte Příslovce - 2. a 3. stupeň nejfrekventovanějších příslovcí (pouze lexikálně) Předložky - se 3. pádem aus, bei, mit, nach,von, zu - se 4. pádem ohne, für - užívání předložek k vyjadřování časových údajů (am, um, im) Mluvnické učivo Skladba - slovosled věty jednoduché oznamovací - slovosled věty tázací a rozkazovací - vyjádření záporu včetně kein (odlišnosti v konfrontaci s češtinou) - záporná odpověď na kladnou otázku (nicht mehr) - nutnost vyjádření podmětu (odlišnosti v konfrontaci s češtinou) - věty s neurčitým zájmenem man

12 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 2. stupeň (8. ročník) Počet hodin : 2 Učební texty : Deutsch mit Max díl 2. Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

13 Cílové zaměření předmětu v ročníku Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte plynule, foneticky i intonačně správně texty v rozsahu osvojených tematických celků Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb (ve vztahu k osvojovaným tématům) s dramatizací a hraní rolí Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně - společenské obraty - jednoduché popisy osob, předmětů a zvířat ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - Věty jednoduché - Výslovnostní pravidla - Větná intonace - Texty tištěné OSV3 Sebe regulace a sebeorganizace:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání

14 OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně OVO 8: rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: spojí odpovídající dvojice vět Vlastní čtení s porozuměním - Texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - Názvy a popisy věcí OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích OVO 9 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci DV: vyhledá ve slovníku zadaný výraz DV: objasní, co znamenají vysvětlivky za vyhledávanými slovy Práce se slovníkem - slovesa vysvětlivky v závorkách - podstatná jména vysvětlivky v závorkách OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium OVO 12 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 9 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci OVO 5: sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENI DV: evaluace žákovy techniky Technika mluveného projevu mluveného projevu je prováděna - výslovnost jednotlivých fonémů s v rámci evaluace ústního důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné monologického i dialogického v mateřském jazyce projevu - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází Projev monologický - popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně pro sdělování verbální pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

15 OVO 11: napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 11: napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 11: napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení DV: popíše obrázek DV: napíše jednoduchý, ale delší text v rozsahu probíraných tematických celků DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy DV: omluví se, požádá o pomůcku PSANI Písemný projev - podrobnější popis obrázků - delší, náročnější souřadná souvětí v rozsahu tematických celků JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka artikulace jednotlivých hlásek, základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - fonetické znaky (pasivně) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen (upevnění) - grafická změna při tvoření množného čísla podstatných jmen - aplikace osvojených pravidel německého pravopisu Slvní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem Společenské obraty Pozdravy, omluvy, prosby, žádosti OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální,cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání

16 OVO 4: se zapojí do jednoduchých rozhovorů DV: plynule vypráví o sobě a své rodině DV: popíše svůj vzhled a vzhled členů své rodiny DV: vyjmenuje a popíše jednotlivé části bytu DV: popíše vybavení svého pokoje DV: pojmenuje pomůcky ve třídě DV: stručně popíše třídu DV: dle mapy popíše danou cestu DV:pojmenuje důležité budovy a obchody Já a moje rodina - další osobní údaje o rodině a jejich členech (odkud pochází, věk, narozeniny, fyzický popis, zaměstnání) Domov -můj byt, dům (názvy a stručný popis jednotlivých částí bytu) - popis svého pokoje Škola - prohlubování slovní zásoby - popis třídy a školy Město - orientace ve městě - důležité budovy a historické památky OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování MV: občanská výchova, zdravá výchova, dramatická výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslovéh vnímání, pozornosti a soustředění OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog) OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog) OSV 1 Rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslovéh vnímání, pozornosti a soustředění DV:: pojmenuje světové strany DV: pojmenuje některé evropské i mimoevropské státy DV: vyjmenuje dopravní prostředky DV: stručně popíše výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků DV: vyjmenuje jakými koníčky se zabývá ve svém volném čase DV: pojmenuje různé sporty a hry DV: vyjmenuje své oblíbené sporty, sportovce, zpěváky apod. DV: pojmenuje jednotlivé části lidského těla DV: pojmenuje jednotlivé části oblečení DV: nakoupí a prodá potřebné Cestování - názvy světových stran - názvy vybraných států - dopravní prostředky - výhody a nevýhody dopravních prostředků Volný čas - sport a hry - oblíbené osoby, skupiny, týmy Péče o zdraví - základní části lidského těla Oblékání - názvy základních části oděvu - nakupování oblečení VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MkV 4 Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění MV: zeměpis pro zdělování verbální pro zdělování verbální OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem (barva očí) MV: přírodopis pro zdělování verbální i neverbální MV: dramatická výchova

17 oblečení DV: ukáže na mapě Německo a Rakousko, vyjmenuje jejich hlavní města a podá základní zeměpisné informace Reálie - Německo další údaje o něm a jednotlivých spolkových zemích - Rakousko další údaje o něm a jeho částech - zvyky a tradice v těchto zemích VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích VMGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autota v mediálním sdělení MV: občanská výchova, zeměpis, hudební výchova

18 OVO 7: rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Mluvnické učivo - Tvarosloví - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména - člen určitý, neurčitý a nulový - užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jedn. i mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách (upevnění) - množné číslo pravidla tvorby Přídavná jména Zájmena - skloňování osobních zájmen - skloňování přivlastňovacích zájmen - zvratné zájmeno sich ve 3. a 4. pádě Číslovky - vyjádření váhy, ceny Slovesa - préteritum způsobových sloves - préteritum slabých sloves - perfektum slabých sloves Předložky - se 3. a 4. pádem (Wo? Wohin?) Mluvnické učivo - Skladba - slovosled po souřadicích spojkách - vazba es gibt - vyjadřování budoucnosti přítomným časem - rámcová konstrukce sloves s odlučitelnou předponou OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium

19 Vzdělávací obsah předmětu v 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 2 Německý jazyk 2. stupeň (9. ročník) Učební texty : Učebnice v tisku Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. : rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

20 Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb (ve vztahu k osvojovaným tématům) S dramatizací a hraní rolí OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OVO 2: rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 3:. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - obsahující 20 vět, s jejichž strukturou se už žák seznámil (slovní zásoba, gramatika) - popisy jevů, situací - básně, písně MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OVO 2: rozumí slovům a DV: zodpoví a vyřeší kontrolní Porozumění sdělením, souvislým OSV 1 Rozvoj schopností

21 jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu otázky a úkoly DV: adekvátně reaguje na vyslechnutá sdělení projevům, monologům - v rámci probíraných tematických celků - popisy jevů, situací - básně, písně poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 8: rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům OVO 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV:spojí odpovídající dvojice vět DV: vyhledá ve slovníku zadaný výraz DV: objasní, co znamenají vysvětlivky v závorkách ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - věty jednoduché - jednoduchá souvětí souřadná - jednoduchá souvětí podřadná - členění textu na rytmické úseky - větná intonace - výslovnostní pravidla (upevnění) Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - názvy a popisy věcí - obsahově složitější vyprávění - náročnější dialogy Práce se slovníkem - slovesa vysvětlivky v závorkách - podstatná jména vysvětlivky v závorkách PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENI OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá:život dětí v jiných zemích OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium

22 OVO 5: sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat DV: evaluace žákovy techniky mluveného projevu je prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu Technika mluveného projevu - výslovnost jednotlivých fonémů s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie pro sdělování verbální i neverbální OVO 4: se zapojí do jednoduchých rozhovorů OVO5: sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 11: napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň DV: popíše obrázek DV: napíše přiměřeně dlouhý text Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - dialogy v rámci probíraných témat Projev monologický - popis osob, předmětů, míst a vybraných situací - básně, písně PSANI Písemný projev - náročnější popis obrázků pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální,specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí

23 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12:. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 4: se zapojí do jednoduchých rozhovorů OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 5: sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO4: se zapojí do v rozsahu probíraných tematických celků DV: na základě vyslechnutého sdělení popíše stručně jeho obsah DV: vyplní formulář (strukturovaný životopis) DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy DV: stručně charakterizuje vybraného člena své rodiny - delší, složitější věty, souřadná a podřadná souvětí v rozsahu tematických celků - vyplňování formulářů (strukturovaný životopis) JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka artikulace jednotlivých hlásek, základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - fonetické znaky (pasivně) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen (upevnění) - základní pravidla německého pravopisu (upevnění) Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických Já a moje rodina - charakteristika osob OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální, cvičení pozorování MV: občanská výchova, rodinná výchova

24 jednoduchých rozhovorů OVO 4 : se zapojí do jednoduchých rozhovorů DV: porovná systém školství českého se systémem v německy mluvících zemích Škola - výuka v německy mluvících zemích (odlišnosti od české školy) VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa, vzdělávání mladých Evropanů MeV1Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení DV: sestaví dopis s jeho náležitostmi DV: stručně popíše rozdílný způsob života na vesnici a ve městě DV: při návštěvě u lékaře popíše své problémy DV: vyjmenuje nejběžnější nemoci DV: ukáže na mapě německy mluvící země DV: vyjmenuje jejich hlavní města DV: uvede odlišnosti mezi českými a německými tradicemi a zvyky DV: zarecituje báseň, zazpívá píseň Volný čas - korespondence s přáteli (navázání kontaktu) Město - rozdílný způsob života ve městě a na venkově Péče o zdraví - návštěva u lékaře - nejběžnější nemoci Reálie - Švýcarsko další údaje o něm a o jeho částech - Lucembursko další údaje - Lichtenštejnsko další údaje - Zvyky a tradice v německy mluvících zemích (prohloubení tématu a slovní zásoby) OSV 9Kooperace a kompetice pro sdělování verbální MeV4Vnímaní autora mediálvích sdelení OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa MeV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke pravodajství a reklamě MeV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, OVO 1: sdělí jednoduchým DV: imituje a obměňuje modelové Mluvnické učivo - Tvarosloví OSV 10Řešení problémů a

25 způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména - přivlastňovací pád - rod podstatných jmen (základní pravidla k zapamatování rodu u podstatných jmen v němčině) Přídavná jména - skloňování po členu určitém a neurčitém (upevnění) - skloňování přídavných jmen bez členu - přídavná jména zeměpisná - stupňování pravidelných a nepravidelných přídavných jmen Zájmena - zájmeno es a jeho funkce - zájmena vztažná Číslovky - skloňování řadových číslovek Slovesa - préteritum silných sloves - perfektum silných sloves - konjunktiv préterita sloves sein, haben - opis würde + infinitiv Příslovce - zájmenná příslovce Spojky - souřadné und, aber, oder - podřadné dass, damit, weil, ob Mluvnické učivo - Skladba rozhodovací dovednosti

26 - slovosled po souřadicích spojkách - slovosled po podřadicích spojkách - postavení větných členů (předmět, příslovečná určení)

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová Vyučovací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk je na 2.

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Předmět Německý jazyk je u dětí s komunikačním handicapem zaměřen především

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Změny jsou vyznačeny kurzívou a tučně nebo jsou vzdělávací oblasti změněny celé) Platnost od Vzdělávací oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

6.27 Úvod do německého jazyka

6.27 Úvod do německého jazyka VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.27 Úvod do německého jazyka CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Úvod do německého jazyka je předmět, který jeho postupným

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Předmět: Německý jazyk

Předmět: Německý jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika předmětu německý jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV)

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV) Dodatek ke školní kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1 (podle RVP ZV) Název školního vzdělávacího programu: Proč?... Proč ne? Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: osmiletý

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Anglický jazyk - Prima

Anglický jazyk - Prima - Prima Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru další cizí jazyk uvedeného v RVP ZV. Žákům je nabízen ve formě povinného předmětu s

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. NĚMECKÝ JAZYK Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. Charakteristika vzdělávacího oboru Německý jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: NJ3 3. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně opakuje pozdravy a německá jména oslovuje spolužáky jmény

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky. Poslech s porozuměním - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností - rozpozná známá slova a slovní

Více