HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX"

Transkript

1 HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX Výrobce: Dovozce: TEMAMEDICA a.s. Pod Sychrovem I 1119/ Praha 10 Tel: Fax:

2 DRENTECH COMPACT S DRENTECH COMPACT DRENTECH DOUBLE NÁVOD K POUŽITÍ POPIS Systémy Drentech jsou hrudní drenážní systémy na jedno použití vybavené sběrnými komorami, podvodním těsnicím ventilem a podvodními sloupci pro ovládání podtlaku. Tyto drenážní systémy je možné používat v odsávacím nebo gravitačním režimu a dodávají se ve verzích pro dospělé a pediatrické pacienty se třemi komorami (jednou trubicí) a čtyřmi komorami (dvěma trubicemi) s podvodním těsnicím ventilem nebo silikonovým těsnicím ventilem. Tyto systémy se skládají z následujících součástí: 1. Sběrná komora (1) rozdělená na tři odstupňované segmenty s odběrným a/nebo infúzním bodem na drenážním přívodu (10). Sběrná komora má maximální objem ml (1 900 ml u pediatrické verze). Ve verzi se dvěma trubicemi je sběrná komora rozdělena na dvě nezávisle odstupňované části umožňující rozdělení drenážní tekutiny. 2. Podvodní těsnicí ventil (2), který umožňuje odstátí vzduchu z dutiny hrudní pacienta, aby nedocházelo ke zpětnému toku. Těsnicí ventil (2) je vybaven stupnicí, která umožňuje určování úrovně negativního tlaku v dutině hrudní pacienta. 3. Dva podvodní sloupce pro regulaci podtlaku (5), které řídí negativní tlak prostřednictvím výšky vodního sloupce uvnitř (od -5 cm H2O do -25 cm H2O) NÁVOD K POUŽITÍ Drenážní systémy jsou určené k: - odsávání vzduchu a/nebo tekutin z dutiny hrudní nebo mediastina, čímž se brání jejich hromadění; - obnově a udržování normálních tlakových spádů v dutině hrudní; - usnadnění normálního roztažení plic k obnovení normální dynamiky dýchání. - VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ/PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ - Drenážní systém se musí udržovat ve vertikální poloze, i během přepravy, a vždy pod hladinou tekutiny v pleurální dutině (minimálně 50 cm). Systém se může krátkodobě umístit do horizontální polohy, jak je vidět na obr. 1 (např. během přepravy pacienta) tak, aby nedošlo ke smíchání tekutin mezi různými komorami nebo úniku tekutiny. - V horizontální poloze může dojít k poškození podvodního těsnění. Když bude systém v horizontální poloze, doporučuje se použít svorku na trubici pacienta. - Dávejte pozor, aby nedošlo ke zlomení nebo přimáčknutí pacientovy drenážní trubice (9). - Neblokujte ani nezakrývejte pojistný ventil vypouštění tlaku (5). - Nepřipojujte systém k pacientovi, když již bude probíhat odsávání. - Díky své speciální konstrukci je systém stabilní a nepotřebuje podepření trubic, aby se mohl používat na podlaze. Systém má rukojeť (13) pro snazší přepravu drenážní jednotky. Rukojeť také umožňuje zaháknutí systému k pacientovu lůžku. - Nespínejte spojovací trubici pacienta svorkou na dlouhou dobu během drenáže a/nebo přepravy. - Tekutina obsažená ve sběrné komoře drenážního systému se nesmí nikdy zavádět zpět, ale musí se zlikvidovat společně s drenážním systémem v souladu s ustanoveními platných předpisů o práci s biologicky nebezpečným odpadem. 2

3 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ - Systém nepoužívejte, když byl obal otevřený nebo poškozený. - Toto zařízení se může používat výhradně v bezpečných podmínkách v oblasti použití a za použití postupů uvedených v návodu k použití konkrétního typu produktu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případy nesprávného použití nebo použití v rozporu s instrukcemi v návodu. - Toto zařízení musí používat zdravotnický personál proškolený v používání hrudních drenážních systémů a systémů obnovy krve za dohledu lékaře. - Produkt na jedno použití. Opakované používání může ovlivnit výkon zařízení a vést k riziku křížové kontaminace. PŘÍPRAVA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU Drenážní systémy se dodávají v dvojitém sterilním balení. Když budete chtít produkt použít, uchopte dolní konec balení označený šipkami a táhněte ve směru sterilního otvoru. Vyjměte produkt a rozbalte vnitřní ochranný obal za použití aseptického postupu. a. Plnění podvodního těsnicího ventilu 1. Naplňte injekční stříkačku sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Není potřeba používat jehlu. 2. Injekční stříkačku vložte do přípojky (7) a naplňte těsnicí ventil (2) až po čárkovanou čáru (asi 45 ml). Voda zmodrá díky barvivu, které je ve ventilu. 3. Vytáhněte injekční stříkačku: přípojka (7) je vybavena ventilem, který automaticky uzavře přístup při vytažení injekční stříkačky. 4. Teď je těsnicí ventil připraven. b. Plnění sloupců pro regulaci odsávání 1. Sejměte ochranný kryt (4) regulačních sloupců (3). 2. Naplňte regulační sloupce (3) sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem až na požadovanou úroveň podtlaku (max. 25 cm H2O). Voda v komoře změní barvu na modrou. Množství potřebné tekutiny závisí na požadované úrovni tlaku: níže uvádíme přibližné hodnoty odpovídající uvedeným tlakům. Hodnota odsávacího podtlaku Objem H2O 10 cm H2O 160 ml 15 cm H2O 250 ml 20 cm H2O 320 ml 25 cm H2O 390 ml 3. Počkejte až se hladina vody v obou regulačních sloupcích (3) vyrovná a bude odpovídat požadované úrovni odsávání. 4. Zavřete kryt (4) a uzavřete přední kohoutek (12) podle obrázku. 5. Hladina vody v regulačních sloupcích (3) určuje hodnoty podtlaku aplikované na pacienta. O správné úrovni podtlaku musí rozhodnout lékař. c. Připojení drenážní trubice Připojte drenážní trubici (9) k hrudnímu katétru pacienta pomocí spojky (14). Čtyřkomorová verze je vybavena dvěma spojovacími trubicemi k hrudním katétrům. d. Připojení zdroje podtlaku 1. Drenážní systém připojíte ke zdroji podtlaku připojením spojovací trubice k přípojce (6). 3

4 Pozn.: Drenážní systém je vybaven autoregulačním zařízením (17), které umožňuje mírné bublání v regulačních sloupcích tlaku (3) při většině hodnot podtlaku, které se vyskytují v nemocničních zařízení (roven nebo vyšší než -10 kpa = -75 mmhg = -100 mbar = -1,45 psi); od personálem se žádný další zákrok nevyžaduje. Z tohoto důvodu se připojení podtlaku k systému může provést přímo, bez použití přídavných kohoutků a/nebo regulátorů. V případě, že je k dispozici zdroj nižšího vakua než -10 kpa (např. hrudní regulátory, přenosné odsávací systémy, atd.) je systém vybaven zabudovaným regulačním kohoutkem (18), pomocí nějž je možné zvýšit odsávací průtok otočením kohoutku do polohy "+", dokud se znovu nedosáhne mírného bublání. Regulační kohoutek (18) se používá pouze k regulaci odsávacího toku a ne k regulaci tlaku. Tlak závisí pouze na výšce vodního sloupce v regulačních sloupcích (3). e. Odsávací režim VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ 1. Pravidelně kontrolujte, zda odsávání v regulační komoře (3) probíhá průběžně, sledováním přítomnosti mírného bublání. 2. Odsávání se musí přerušit v následujících případech: při doplňování hladiny vody nebo v případě nutnosti výměny systému. Po každém přerušení zajistěte, aby se odsávání obnovilo. 3. Odpařování může zvláště za vysokých teplot způsobit pokles hladiny tekutiny v regulačních sloupcích (3). Toto odpařování je normálně zanedbatelné díky autoregulačnímu zařízení. Nicméně se doporučuje kontrolovat hladinu tekutiny pravidelně. 4. Během drenáže pacienta se mohou objevovat odchylky související s endopleurálním tlakem, které se projevují kolísáním tekutiny v odstupňovaném sloupci těsnicího ventilu (2). Tlak působící na pacienta představuje součet tlaku nastaveného v regulačních sloupcích (3) a tlaku, který signalizuje sloupec těsnicího ventilu (2). 5. Na stupnici lze pozorovat synchronní kolísání s dýcháním pacienta. Toto kolísání odráží změny endopleurálního tlaku. Nepřítomnost tohoto kolísání může signalizovat kompletní roztažení plíce nebo ucpání drenážních trubic. 6. Výskyt vzduchových bublinek v dolní komoře těsnicího ventilu (2) signalizuje neúplné roztažení plíce. Snižování množství těchto bublinek během času označuje postupné roztahování plíce. Když bude roztažení úplné, bude možné pozorovat nepřítomnost bublinek v těsnicím ventilu. 7. Silné bublání v těsnicím ventilu (2) může naznačovat vážný pneumotorax nebo únik vzduchu ve spojích. Proveďte pečlivou kontrolu a když bude tento jev přetrvávat, přivolejte lékaře. f. Gravitační režim 1. Tento systém může také fungovat v gravitačním režimu, a to tak, že se odpojí odsávací trubice připojená ke zdroji podtlaku od spojky (6). Pojistný ventil pro automatické vypouštění tlaku (5) umožňuje fungování v gravitačním režimu bez dalších opatření. 2. Během drenáže pacienta se mohou objevovat odchylky související s endopleurálním tlakem, které se projevují kolísáním tekutiny v odstupňovaném sloupci těsnicího ventilu (2). Tlak působící na pacienta udává přímo hodnota na sloupci těsnicího ventilu (2). g. Diagnostika úniků vzduchu pacienta 1. Přítomnost vzduchových bublinek v dolní komoře těsnicího ventilu (2) signalizuje neúplné roztažení plíce. Snižování množství těchto bublinek během času označuje postupné roztahování plíce. Když bude roztažení úplné, bude možné pozorovat nepřítomnost bublinek v těsnicím ventilu. 2. Silné bublání v těsnicím ventilu (2) může naznačovat vážný pneumotorax nebo únik vzduchu ve spojích. Proveďte pečlivou kontrolu a když bude tento jev přetrvávat, přivolejte lékaře. h. Filtrační ventil k uvolnění vysokého podtlaku V případě vysokého podtlaku (např. v důsledku stlačení trubice pacienta), kterou signalizuje výška vodního sloupce v těsnicí komoře (2), stiskněte horní část krytu (8). Do systému se vpustí filtrovaný vzduch, který zajistí snížení úrovně podtlaku, jež se projeví na hladině vody 4

5 v těsnicím ventilu. Až dosáhnete požadované úrovně negativního tlaku, kryt uvolněte. Při vysokém negativním tlaku je podvodní ventil chráněn plovákovým ventilem, aby nedocházelo ke zpětnému toku tekutiny. Když nastane příliš vysoký podtlak, voda natlačí plovák do uzavřené polohy; ventil se znovu otevře při snížení hodnoty negativního tlaku. VÝSTRAHA: Nemačkejte na ventil uvolňování vysokého podtlaku, když bude systém fungovat v gravitačním režimu, nebo když nebude aktivované odsávání. i. Snížení úrovně odsávání Úroveň odsávání se může v případě potřeby kdykoli snížit. přitom postupujte následovně: 1. Přerušte odstávání. 2. Sejměte plnicí víčko (4). 3. Otevřete kohoutek (12) a pomocí injekční stříkačky odsajte tekutinu z regulačních sloupců přes propichovací víčko (15) na zadní straně. Tento krok můžete opakovat, dokud nedosáhnete požadované úrovně odsávání v regulačních sloupcích. 4. Vyjměte injekční stříkačku, uzavřete kohoutek (12) a vraťte víčko (4) na místo. l. Výměna systému Drenážní systém je potřeba vyměnit po kompletním naplnění sběrné komory. Přitom postupujte následovně: 1. Připravte si nový systém podle výše uvedených instrukcí tak, aby byl připraven k použití. 2. Přerušte odsávání a zavřete drenážní trubici pacienta normální trubicovou svorkou. 3. Odpojte používaný systém a nahraďte jej novým. 4. Znovu otevřete drenážní trubici a obnovte odsávání. KONTRAINDIKACE Žádné kontraindikace nejsou známé. STERILNÍ PRODUKT - sterilizovaný etylén oxidem. Tento produkt je sterilní v případě, že je obal neporušený. Zařízení na jedno použití. Po každém použití zlikvidujte, nepoužívejte opakovaně. Během skladování chraňte zařízení před vysokými teplotami a ultrafialovým zářením. Při likvidaci zařízení přijměte odpovídající preventivní opatření a postupujte v souladu s ustanoveními platných předpisů o zacházení s biologicky nebezpečným odpadem. POUŽITÉ MATERIÁLY Polystyrén (PS), polypropylén (PP), elastomer (S-E/B-S), polyetylén (PEHD), ABS. MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJÍCÍ LATEX A PVC. OBAL NEOBSAHUJE PVC. 5

6 LEGENDA 01 Sběrná komora 02 Podvodní těsnicí ventil 03 Sloupce regulace odsávání 04 Plnění regulačního sloupce 05 Bezpečnostní ventil pozitivního tlaku 06 Přípojka odsávání 07 Plnění těsnicího ventilu 08 Ventil pro uvolňování vysokého negativního tlaku 09 Drenážní trubice pacienta 10 Vzorkovací víčko 11 Vzorkovací komora 12 Kohoutek regulační komory 13 Rukojeť 14 Kónická přípojka drenážní trubice 15 Kryt kohoutku 16 Plovákový uzavírací ventil 17 Autoregulační ventil 18 Kohoutek regulace odsávacího toku 6

7 7

8 8

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis CZ1R-SERVIS 0104R6-CZ Katalog Prosinec 2004 náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis POZOR! Obrázky uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy plně odpovídat skutečnosti.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

PŘED ODPOJENÍM MSD Z IDDC VŽDY VYPNĚTE ULTRAZVUK. POKUD JE MSD TÍMTO ZPŮSOBEM POŠKOZEN MŮŽE PŘI JEHO DALŠÍM POUŽITÍ DOJÍT K PORANĚNÍ CÉV.

PŘED ODPOJENÍM MSD Z IDDC VŽDY VYPNĚTE ULTRAZVUK. POKUD JE MSD TÍMTO ZPŮSOBEM POŠKOZEN MŮŽE PŘI JEHO DALŠÍM POUŽITÍ DOJÍT K PORANĚNÍ CÉV. Endovaskulární katétr EkoSonic MACH4 Návod k použití v periferních cévách Zamýšlené použití Endovaskulární katétr EkoSonic MACH4, který se skládá z dávkovacího katétru Intelligent (Intelligent Drug Delivery

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více