Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?"

Transkript

1 BUL410.SPL :21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká rùznými formami dyslipidemií trpí nejménì polovina dospìlé populace. Je proto jednoznaènì správné se identifikaci tìchto nemocných vìnovat a správnì je léèit. Pod záštitou Èeské spoleènosti pro aterosklerózu je již více než deset let v naší republice organizován projekt MedPed (z anglického Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees volnì pøeloženo Èasnou diagnózou k zabránìní pøedèasného úmrtí v postižených rodinách), v rámci nìhož pracuje síþ specializovaných ambulantních center zabývajících se diagnostikou a léèbou nemocných s nejtìžšími formami hereditárních poruch metabolizmu plazmatických lipidù. Hlavním cílem mezinárodního projektu MedPed je dramatické snížení poètu pøedèasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léèitelnými poruchami metabolizmu lipidù. Cestou k dosažení tohoto cíle je vèasná diagnostika a léèba co nejvìtšího poètu ohrožených jedincù. Poèáteèní aktivity se zamìøily na osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese nejvìtší riziko pøedèasného úmrtí. Velký dùraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných s FH mezi pøíbuznými již diagnostikovaných pacientù a také na využití DNA diagnostiky. Familiární hypercholesterolemie je choroba s autosomálnì dominantním typem dìdiènosti a frekvencí heterozygotù 1:500. Nastává v dùsledku mutace v genu kódujícím LDL receptor, který hraje zásadní úlohu v udržení homeostázy cholesterolu. Charakteristickými rysy FH jsou zvýšené koncentrace celkového a LDL cholesterolu a pøedèasná klinická manifestace ischemické choroby srdeèní (ICHS). K manifestaci ICHS dochází vìtšinou ve ètvrté nebo páté dekádì života mužù a o deset let pozdìji u žen. U èásti nemocných se vyvíjejí šlachové xantomy, xantelasma víèek a arcus lipoides cornae. Diagnózu je možné urèit na základì klinických projevù nebo spolehlivì prùkazem mutace v LDL receptorovém genu. Klinicky velmi podobným, i když vìtšinou ménì závažným onemocnìním je familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB), za který je zodpovìdná mutace v genu pro apolipoprotein (apo) B. LDL-cholesterol se hromadí v obìhu, protože defektní apo B-100 neumožní jeho správné navázání na LDL receptor. Pøesvìdèivé rozlišení od FH je možné jedinì analýzou DNA. V rodinách, kde je již známa mutace zodpovìdná za vznik FH/FDB, umožòuje DNA diagnostika velmi rychlou a spolehlivou identifikaci všech postižených osob. 42 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

2 BUL410.SPL :21 StrÆnka 43 víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Praktická realizace projektu MedPed v ÈR organizaèní zajištìní Vytváøení sítì regionálních center a navazující sítì specializovaných pracovišþ pro dìti i dospìlé a dalších spolupracujících lékaøù probíhá pod záštitou Èeské spoleènosti pro aterosklerózu. Lékaøi se zapojují do projektu MedPed na bázi dobrovolnosti a profesionálního zájmu. V souèasné dobì je síþ tvoøena dvìma páry národních center, 16 regionálními centry pro dospìlé a 11 pro dìti, 24 specializovanými pracovišti pro dospìlé a 7 pro dìti a osmi spolupracovníky. Celkem se tedy na chodu projektu nyní podílí 70 aktivních pracovišþ (obr. 1). Základní biochemická vyšetøení vèetnì stanovení lipidových parametrù a následná léèba pacientù s FH jsou hrazeny plnì nebo z velké èásti z veøejného zdravotního pojištìní. Stejnì tak opakovaná biochemická vyšetøení i biochemická vyšetøení rodinných pøíslušníkù pacientù s familiární hypercholesterolémií jsou hrazena z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. Pøímá diagnostika FH a FDB prùkazem mutace v genu pro LDL receptor a apo B je dostupná v Centru molekulární biologie a genové terapie FN Brno a v Genetické laboratoøi Centra kardiovaskulární a transplantaèní chirurgie v Brnì. Diagnostika FDB je provádìna v øadì dalších laboratoøí v ÈR. Diagnostika a léèba pacientù s FH/FDB A. Identifikace probanda Lékaøi regionálních lipidových poraden, internisté, kardiologové, dìtští kardiologové, praktiètí lékaøi, praktiètí lékaøi pro dìti a dorost, genetici i další zainteresovaní lékaøi zasílají do národního nebo pøíslušného regionálního centra vyplnìný formuláø s údaji Obr. 1 Mapa center MedPed v Èeské republice N národní centrum R regionální centrum pro dospìlé Rd regionální centrum pro dìti S specializované pracovištì pro dospìlé Sd specializované pracovištì pro dìti + spolupracovník 4/10 èervenec

3 BUL410.SPL :21 StrÆnka 44 o pacientech, u kterých budou mít na základì klinických, biochemických a genealogických údajù podezøení na FH, pøípadnì zadávají pøíslušné údaje pøímo do online databáze pøístupné pøes internet. Podmínkou tohoto kroku je písemný informovaný souhlas pacienta, jehož nedílnou souèástí je podrobná informace pro pacienta. V pøípadì zájmu zasílají lékaøi materiál k molekulárnì genetickému vyšetøení (souhlas s genetickým vyšetøováním je souèástí informovaného souhlasu), a to i u rodinných pøíslušníkù (viz bod B). Jak rozpoznat pacienta s FH? 1. Primární izolovaná hypercholesterolémie hodnoty cholesterolu a LDL-cholesterolu svìdèící pro FH jsou rozdílné v závislosti na vìku a stupni pøíbuznosti k probandovi s FH (viz tab. 1); 2. šlachové xantomy jsou pro FH patognomické, pøedèasná manifestace ischemické choroby srdeèní, pøedèasný výskyt xantelasmat víèek a arcus lipoides cornae tyto projevy nemusí být pøítomny a jsou v závislosti na vìku; 3. pøedèasná manifestace ICHS nebo primární izolovaná hypercholesterolémie (rozhodující hodnoty celkového a LDL-cholesterolu viz tab. 1) u jednoho z rodièù nebo prarodièù, pøípadnì u 50 % sourozencù nebo potomkù; 4. definitivní diagnóza: Prokázaná mutace v genu pro apo B nebo LDL receptoru. B. Identifikace postižených rodinných pøíslušníkù Po registraci probanda jsou kontaktováni všichni dostupní rodinní pøíslušníci, aþ už prostøednictvím probanda nebo písemnì èi telefonicky (pokud k tomu dá proband souhlas), je jim vysvìtlena podstata FH a nabídnuto vyšetøení. V pøípadì, že podepíší informovaný souhlas, jsou vyšetøeni a zaøazeni do projektu, popøípadì jim je odebrána krev na molekulárnì genetické vyšetøení, a to vèetnì dìtí. Pokud jde u probanda již známa mutace zodpovìdná za FH/FDB, je u rodinných pøíslušníkù na základì analýzy DNA stanovena rychle a spolehlivì definitivní diagnóza. V opaèném pøípadì je urèena klinická diagnóza podle koncentrací lipidù Tab. 1 Koncentrace celkového a LDL-cholesterolu (v závorkách) v mmol/l rozhodné pro stanovení diagnózy FH MedPed kritéria Vìk Stupeò pøíbuznosti k probandovi s FH Obecná 100% první druhý tøetí populace pravdìp. <20 5,7 (4,0) 5,9 (4,3) 6,2 (4,4) 7,0 (5,2) (6,2) ,2 (4,4) 6,5 (4,7) 6,7 (4,8) 7,5 (5,7) (6,7) ,0 (4,9) 7,2 (5,2) 7,5 (5,4) 8,8 (6,2) (7,2) >39 7,5 (5,3) 7,8 (5,6) 8,0 (5,8) 9,3 (6,7) (7,8) Pøedpokladem jsou normální koncentrace triacylglycerolù a vylouèení sekundární hypercholesterolemie. 44 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

4 BUL410.SPL :21 StrÆnka 45 víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? v séru s využitím cut-off hodnot podle stupnì pøíbuznosti (viz tab. 1). C. Management pacientù s FH/FDB U všech identifikovaných pacientù s FH/FDB je stanoveno celkové riziko aterosklerózy. Jejich sledování a léèba probíhá podle platných doporuèení ve spolupráci odborných lékaøù s praktickými lékaøi s možností konzultací v regionálních centrech. Základním kamenem léèby jsou režimová a dietní opatøení, u pacientù s FH je vìtšinou nutné pøistoupit k celoživotní farmakologické léèbì statiny. Opatrnosti je potøeba u žen ve fertilním vìku. U dìtí je farmakologická léèba indikována ménì èasto a pøísnì individuálnì u jedincù ve velmi vysokém riziku a je vyhrazena vysoce specializovaným pracovištím. Aktuální stav K 30. prosinci 2009 bylo celkem evidováno pacientù z rodin s dg. FH/FDB, což èiní 21,6 % z oèekávaného poètu pacientù v ÈR. DNA je k dispozici od pacientù s FH/FDB z rodin, pøièemž mutace v genu pro apob nebo LDL receptor byla detekována u pacientù ze 737 rodin. Poèet evidovaných pacientù s FH/FDB na jednu rodinu je 1,33, u pacientù s detekovanou mutací je tento pomìr vyšší (1,85 oproti 1,19 u pacientù bez mutace). Hlavním cílem pro další období je zvýšení poètu vyšetøených pøíbuzných v jednotlivých postižených rodinách. Co mùže praktický lékaø udìlat v pøípadì podezøení na FH? V pøípadì, že je zjištìna hodnota celkového èi LDL-cholesterolu, která naznaèuje možnost familiární hypercholesterolemie v rámci preventivní prohlídky, závodní preventivní péèe nebo pøi jiné pøíležitosti, je vhodné informovat nemocného o závažnosti metabolické poruchy a riziku pøedèasných kardiovaskulárních komplikací. Ty se u neléèených nemocných s FH objevují již od tøetí dekády a prakticky všichni postižení bez adekvátní léèby prodìlají kardiovaskulární pøíhodu (fatální nebo nefatální) do padesáti let. Pacienti musí být vyšetøeni a intenzivnì léèeni. Nedílnou souèástí léèby je dodržování diety a vhodného pohybového režimu. Režimová opatøení však u nemocných s FH prakticky nikdy k dostateènému snížení rizika komplikací aterosklerózy nestaèí a farmakoterapie je nezbytností. Dùležitým faktem je dominantní dìdiènost metabolické poruchy, a proto je nezbytné nabídnout vyšetøení i prvostupòovým pokrevním pøíbuzným nemocného k vylouèení postižení. Léèba nemocných vyžaduje vìtšinou vyšší dávky statinù pøípadnì kombinaci s dalšími hypolipidemiky a proto by mìla být vedena specialistou. Nemocného je možné odeslat ke konzultaci nebo pøevzetí do péèe do nìkterého z center projektu MedPed uvedených v pøíloze. S ohledem na familiární výskyt je èasto zapotøebí zajistit vyšetøení (v pøípadì potvrzení diagnózy i léèbu) dìtí. I v takovém pøípadì se lze obrátit na pediatrická pracovištì pracující v rámci sítì pracovišþ MedPed. 4/10 èervenec

5 BUL410.SPL :21 StrÆnka 46 Shrnutí Vrozené poruchy tukového metabolizmu, zejména familiární hypercholesterolémie, jsou závážná genetická onemocnìní, která vedou k pøedèasné manifestaci ischemické choroby srdeèní, invaliditì a úmrtí, pokud nejsou adekvátnì léèena. Kardiovaskulární mortalita je stále na pøedních místech v pøíèinách úmrtí ve vìtšinì civilizovaných zemí. Je prokázáno, že léèba hypercholesterolemie inhibitory hydroxy-methyl-glutaryl-coa reduktázy (statiny) vede k významnému poklesu kardiovaskulární i celkové mortality. Pøesto øada pacientù s familiární hypercholesterolémií zùstává nediagnostikována anebo neléèena èi léèena neadekvátnì. Spolupráce lékaøù primární péèe s centry projektu MedPed v Èeské republice mùže tuto nepøíznivou skuteènost zmìnit. MedPed centra mohou zajistit kompletní diagnostiku postižených vèetnì jejich rodinných pøíslušníkù a vést (èasto nákladnou) hypolipidemickou léèbu. Lze je využít i ke konzultaci nálezù a stanovení dalšího postupu. Vìøme, že taková spolupráce umožní identifikaci a správnou léèbu dalších (a v budoucnosti snad všech) nemocných se závažnými, ale léèitelnými familiárními dyslipidemiemi. MUDr. Michal Vrablík, Ph. D. Centrum preventivní kardiologie, 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D. Centrum kardiovaskulární a transplantaèní chirurgie, Genetická laboratoø, Brno Centra projektu MedPed v Èeské republice NÁRODNÍ CENTRA VFN, III. interní klinika 1. LF UK, Centrum preventivní kardiologie Karlovo nám. 321, Praha 2 tel , Prof. MUDr. Richard Èeška, CSc., MUDr. Michal Vrablík, PhD. VFN, Klinika dìtí a dorostu 1. LF UK kardiologická ambulance Ke Karlovu 2, Praha 2 tel doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. FN u Sv. Anny, OKB, Ambulance pro poruchy metabolizmu lipidù Pekaøská 53, Brno, tel doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DOSPÌLÉ VFN, IV. interní klinika 1. LF UK U nemocnice 2, Praha 2 tel , prof. MUDr. Aleš Žák, CSc., MUDr. Magdaléna Dušejovská IKEM, Odd. preventivní kardiologie Vídeòská 1958/9, Praha 4 tel prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., MUDr. Jana Franková FN Plzeò, II. interní klinika Centrum preventivní medicíny Edvarda Beneše 13, Plzeò tel , 2737 prof. MUDr. Hana Rosolová CSc., MUDr. Barbora Nussbaumerová Interní ambulance se spec. pro DM a metabol. poruchy Nám. M. Horákové 8, Karlovy Vary tel (kl. 278) MUDr. Zdenka Krejsová Privátní endokrinologická ambulance V Jichaøích 62/2, Ústí nad Labem tel MUDr. Milena Budíková Krajská nemocnice Liberec, OKB, poradna pro hyperlipoproteinemie Husova 10, Liberec tel MUDr. Lubomír Dlouhý 46 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

6 BUL410.SPL :21 StrÆnka 47 centra projektu MedPed v Èeské republice FN a LF UK v Hradci Králové, Klinika gerontologická a metabolická, poradna metabolická Sokolská 581, Hradec Králové tel (sekretariát) prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. Oblastní nemocnice Trutnov a.s., ord. poruch met. Gorkého 77, Trutnov tel (Po St 7 15 hod) MUDr. Josef Mraèek Nemocnice Tøebíè, OKB, poradna pro poruchy tukového metabolizmu Purkyòovo nám. 2, Tøebíè tel (Po ; St ) prim. MUDr. Dagmar Povalaèová Nemocnice Vyškov, OKB metabolická poradna Purkyòova 36, Vyškov tel , 443 prim. MUDr. Hana Halámková Uherskohradišþská a.s., I. interní oddìlení, lipidová poradna Purkyòova 365, Uherské Hradištì tel prim. MUDr. Stanislav Zemek Baþova nemocnice, Interní klinika IPVZ Havlíèkovo nábøeží 600, Zlín tel MUDr. Josef Macháèek Mìstská nemocnice Ostrava Fifejdy, Interní oddìlení lipidová poradna Nemocnièní 20, Ostrava tel , MUDr. Jan Buryška, MUDr. Šárka Malá FN Olomouc, III. interní klinika I. P. Pavlova 6, Olomouc tel prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., MUDr. Dagmar Jackuliaková NsP Havlíèkùv Brod, Interní oddìlení Husova 2624, Havlíèkùv Brod tel prim. MUDr. Karel Peterka, MUDr. Helena Šturzová REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DÌTI Nemocnice na Homolce, OKBHI Metabolická ambulance Roentgenova 2, Praha 5 tel prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. FN Plzeò, Dìtská klinika ordinace preventivní kardiologie alej Svobody 8, Plzeò tel prof. MUDr. František Stožický, DrSc. (s. Foldová) Ambulance dìtské kardiologie Masarykova 699/9, Liberec tel , MUDr. Vladimíra Žïánská FN a LF UK v Hradci Králové, Pediatrická klinika Sokolská 581, Hradec Králové MUDr. Kristýna Burešová tel (Út, Pá hod) NsP Havlíèkùv Brod, Dìtské oddìlení, odborná ambulance Husova 2624, Havlíèkùv Brod tel , 419 (Po Pá hod), prim. MUDr. Michal Pipek, MUDr. Václav Miláèek FN Brno Pediatrická klinika, dìtská nemocnice, lipidová amb. Jihlavská 20, Brno tel , 989 MUDr. Lenka Dostálová-Kopeèná, PhD. Poliklinika Tøebíè, Dìtské oddìlení Purkyòovo nám. 2, Tøebíè tel MUDr. Jan Kozák Uherskohradišþská a.s., Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance Purkyòova 365, Uherské Hradistì tel (Po , Èt hod) MUDr. Eva Šipková Baþova nemocnice, Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance Havlíèkovo nábøeží 600, Zlín tel MUDr. Lenka Toukálková Mìstská nemocnice Ostrava Fifejdy, Dìtské oddìlení Nemocnièní 20, Ostrava tel MUDr. Ivana Bartková FN Olomouc, Ústav lékaøské genetiky a fetální medicíny I. P. Pavlova 6, Olomouc tel prim. MUDr. Jiøí Hyjánek SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DOSPÌLÉ FN Královské Vinohrady, II. interní klinika 3. LF Šrobárova 50, Praha 10 tel doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD. 4/10 èervenec

7 BUL410.SPL :21 StrÆnka 48 FN Motol, Ústav klinické biochemie a patobiochemie lipidová ambulance V úvalu 84, Praha 5 tel prim. MUDr. Jana Èepová FN na Bulovce, I. interní odd. Budínova 2, Praha 8 tel MUDr. Jana Jiroušková Nemocnice na Homolce, OKBHI Metabolická ambulance Roentgenova 2, Praha 5 tel MUDr. Jana Dvoøáková FN Plzeò, ÚKBH ordinace pro poruchy metabolizmu alej Svobody 80, Plzeò tel (Út, Èt hod) MUDr. Hana Rusòáková Poliklinika, Interní amb. U nemocnice 380, Jindøichùv Hradec tel MUDr. Stanislava Louèková Nemocnice Prachatice, OKB-H, lipidová ambulance Nebahovská 1015, Prachatice tel prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová Nemocnice Písek, OKB, metabolická poradna Karla Èapka 589, Písek tel prim. MUDr. Pavel Malina Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., OKBH, metabolická poradna Nemocnièní 15, Jablonec nad Nisou tel MUDr. Alena Lubasová Krajská nemocnice Pardubice, Lipidologická poradna kardiologického odd. Kyjevská 44, Pardubice tel MUDr. Hana Èervášková Oblastní nemocnice Jièín a.s., OKB metabolická ambulance Bolzanova 512, Jièín tel , 267 MUDr. Helena Podzimková Praktický lékaø, Obezitologická poradna Vratislavovo námìstí 12, Nové Mìsto na Mor. tel MUDr. Pavel Pávek Nemocnice Havíøov, OKB, interní ambulance lipidová poradna Dìlnická 24, Havíøov tel (Pá hod) MUDr. Miroslava Gabzdylová Lékaøské centrum SAGENA, lipidová ambulance Jiráskova 457, Frýdek-Místek tel MUDr. Marie Goluchová Nemocnice Podlesí, OKB lipidová poradna Podlesí èp. 453, Tøinec tel (St hod) prim. MUDr. Pavel Klus Slezská nemocnice, Diabetologická poradna Olomoucká 86, Opava tel MUDr. Jana Paleèková Nemocnice Valašské Meziøíèí, Interní ambulance U nemocnice 980, Valašské Meziøíèí tel MUDr. Helena Kosová Nemocnice Šternberk, OLM, Diabetologická a metabolická ambulance Jívavská 20, Šternberk tel MUDr. Radka Ochmanová SZZ Krnov, endokrinologická ambulance I. P. Pavlova 9, Krnov tel MUDr. Lukáš Burda Nemocnice Prostìjov, OLM, Metabolická ambulance Mathonova I, Prostìjov tel Doc. MUDr. David Stejskal, PhD., MUDr. Radka Ochmanová SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DÌTI FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK V úvalu 84, Praha 5 tel prim. MUDr. Petr Tláskal Nemocnice Svitavy, Dìtské odd. Kollárova 7, Svitavy tel (Pá hod) prim. MUDr. Jan Malý Nemocnice Tøinec, Dìtské odd. Kaštanová 268, Tøinec tel prim. MUDr. Štepán Rucki, CSc. FN Ostrava, Klinika dìtského lékaøství 17. listopadu 1790, Ostrava tel MUDr. Astrid Šuláková Oblastní nemocnice Rychnov nad Knìžnou, Dìtské a novorozenecké odd., kardiologická ambulance Jiráskova 506, Rychnov nad Knìžnou tel , 342 (St hod) prim. MUDr. Jan Ondruš 48 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

8 BUL410.SPL :21 StrÆnka 49 centra projektu MedPed v Èeské republice Nemocnice Nové Mìsto na Moravì, Dìtská kardiologická ambulance Žïárská 610, Nové Mìsto na Moravì tel MUDr. Martin Chalupský Nemocnice Prostìjov, dìtské oddìlení lipidová poradna Mathonova I, Prostìjov tel MUDr. Jana Hanáková SPOLUPRACOVNÍCI Diabetologická a metabolická ordinace Moskevská 508, Most tel MUDr. Helena Lùžková Dìtská kardiologická ambulance Poliklinika Galén, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí tel MUDr. Vlastimil Kodítek FN Brno, OKBH, lipidová poradna Jihlavská 20, Brno tel MUDr. Zdeòka Èermáková Nemocnice s poliklinikou dìtská endokrinologická poradna Vydmuchov 399, Karviná tel MUDr. Kristína Poloèková Nemocnice Atlas a.s., Interní odd. diabetologická ambulance Tø. T. Bati 5135, Zlín tel MUDr. Eva Talašová Interní odborná ambulance Spojencù 1054/10, Praha 9 tel MUDr. Eva Astlová Interní a gastroenterologická ambulance, s.r.o. K nemocnici 2814, Kladno tel MUDr. Petr Raška Presbyopie Diagnóza, která trápí každého, již není neléèitelná Lucie Valešová Dioptrické vady jako krátkozrakost, dalekozrakost nebo zrakovì významný astigmatizmus postihují asi tøetinu populace. Po ètyøicátém roce vìku však pøichází na každého a bez výjimky nová zraková pohroma. Jde o typické prodlužování rukou neboli potøebu brýlí na ètení. Oèní lékaø vysloví diagnózu presbyopie (vetchozrakost) a nám nezbývá, než si poøídit brýle na ètení. Opravdu málokdo se z brýlí na ètení raduje. Je to neklamný pøíznak a viditelný symbol toho, že naše mládí pomalu konèí a stáøí se neodvratnì pøibližuje. Léèba presbyopie je proto výzvou pro lékaøe a vìdce. V Èeské republice je asi pìt milionù lidí, kteøí potøebují brýle na ètení, a proto není divu, že takový trh budí i pozornost obchodních firem. Presbyopie a brýle na ètení jsou celospoleèenským problémem. Podstatou vzniku presbyopie (správnì èesky nazývané vetchozrakosti) je postupný úbytek pružnosti lidské èoèky. Po 40. roce klesá elasticita èoèky natolik, že i pøi extrémním stahu zaostøovacích svalù nedokážeme zaostøit na bìžnou ètecí vzdálenost. Ke kompenzaci této vady je zapotøebí optická pomùcka ve tvaru plusového spojného skla ètecích brýlí. Mnoho lidí je ale s tímto øešením nespokojeno a neustálé hledání a èištìní brýlí jim zpùsobuje frustraci a nepohodlí. Urèitou výhodu mají lidí s minusovými dioptriemi, které trápí presbyopie ménì, protože krátkozraké oko 4/10 èervenec

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Tomáš Freiberger Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR Osnova Genetické faktory vzniku KV

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP Příjmení Jméno Titul Pracoviště (korespondenční adresa) Adam Pavel Doc. MUDr., CSc. Topelex, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 Adámková Jana MUDr. Nemocnice Č. B., Boženy Němcové 54, 370 87 Adamová

Více

Odborní garanti pro akce ČLnK

Odborní garanti pro akce ČLnK Odborní garanti pro akce ČLnK PharmDr. Josef Bakeš PhD. Ústavní lékárna Masarykovy nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník Tel.: 606 633 632 E-mail: josbak@seznam.cz / bakes@nemorako.cz

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Testovací místa na HIV bez poraden

Testovací místa na HIV bez poraden Testovací místa na HIV bez poraden PRAHA Mlynářská 4 277 779 812 PO - PÁ 07:00-08:00 Revoluční 19 221 715 212 PO - PÁ 07:00-12:00 Karlovo náměstí 7 270 003 582 PO - PÁ 08:00-13:00 Hvězdova 1601 739 391

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 30.2016 SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace. MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995

Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace. MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995 Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995 MUDr. Ludmila Beranová 069-SLZ 377 241 123 326 00 Plzeň Úslavská 75 MUDr.

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Neurologická klinika Stránka 1 z 6

Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Dětská neurologie Telefon doc. MUDr. Havlová, CSc. : úterý 9 15 hod. tel. l. 5532, 5536 prof. MUDr. Nevšímalová, DrSc.: úterý 9 11.30 hod. tel. l. 3537 as. MUDr. Příhodová:

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4 Zpráva auditora urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí OBSAH 3 5 6

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny

Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny Lékárny Obec, město Kontakt: tel., webové stránky, Otevírací doba: Deštné v Orlických horách Výdejna Lékárny U Zlatého lva

Více

www.turneruvsyndrom.cz

www.turneruvsyndrom.cz Doporučené sledování v dospělosti www.turneruvsyndrom.cz ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880 Authorised Examiners (class 2 according to ICAO) authorisation name validation contact address CZ / AME / 003C MUDr. Vlastimil Kadlec April 30, 2006 (+420) 606 604 745 500 05 Hradec Králové Jungmannova

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Platnost od 1. 3. 2010 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 462 456, 602 161 123

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 28.5.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti STŘEDOČESKÝ KRAJ Počet obyvatel kraje 1 291 816 Počet lůžek v kraji 5 871 přijatých z jiných Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ano 0,01 0,03 Oblastní nemocnice Kladno,

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21 MUDr. Katarína Feureislová ordinace praktického lékaře Živoníská 1630 Po 7:00 12:00 ---------------- 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy Út 10:30 12:00 13:00 17:30 Tel: 281 971 799 St 11:00 12:00 13:00 13:30

Více

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU Filip Beránek CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ÚVOD SOP celé věkové spektrum:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

stav k 15. 8. 2012 Sídlo pracoviště

stav k 15. 8. 2012 Sídlo pracoviště Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby včeské republice v roce 2012

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby včeské republice v roce 2012 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby včeské republice v roce 2012 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva

Více

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 1. Název - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Platnost od 1. 5. 2010 OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Praha a Středočeský kraj 3103 Praha DOS

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. Úvod ehealth, IZIP, elektronické záznamy a jak dále FNHK Postupná elektronizace českého zdravotnictví

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE REHABILITACE

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN 6. února 2016, Ústí nad Labem Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem lékařská sekce IBS HOTEL

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ

PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ Sekce nemocničních lékárníků ČFS Ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS pod záštitou ředitelky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Vladimíry

Více

LÉKÁRNA 2010. LÉKÁRENSKÁ PÉâE. U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB. seminární sborník

LÉKÁRNA 2010. LÉKÁRENSKÁ PÉâE. U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB. seminární sborník LÉKÁRNA 2010 seminární sborník LÉKÁRENSKÁ PÉâE U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB PROGRAM 15.30 Prezence 16.00 Zahájení PharmDr. Zdenûk Procházka, Edukafarm 16.10 16.40 Bolesti hlavy,

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy 15. - 17. května 2008 Equitana Hotel Resort Martinice PÁTEK 16.KVĚTNA 2008 08:00 Zahájení konference, úvodní slovo Ing. J. Mašín,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více