Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?"

Transkript

1 BUL410.SPL :21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká rùznými formami dyslipidemií trpí nejménì polovina dospìlé populace. Je proto jednoznaènì správné se identifikaci tìchto nemocných vìnovat a správnì je léèit. Pod záštitou Èeské spoleènosti pro aterosklerózu je již více než deset let v naší republice organizován projekt MedPed (z anglického Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees volnì pøeloženo Èasnou diagnózou k zabránìní pøedèasného úmrtí v postižených rodinách), v rámci nìhož pracuje síþ specializovaných ambulantních center zabývajících se diagnostikou a léèbou nemocných s nejtìžšími formami hereditárních poruch metabolizmu plazmatických lipidù. Hlavním cílem mezinárodního projektu MedPed je dramatické snížení poètu pøedèasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léèitelnými poruchami metabolizmu lipidù. Cestou k dosažení tohoto cíle je vèasná diagnostika a léèba co nejvìtšího poètu ohrožených jedincù. Poèáteèní aktivity se zamìøily na osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese nejvìtší riziko pøedèasného úmrtí. Velký dùraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných s FH mezi pøíbuznými již diagnostikovaných pacientù a také na využití DNA diagnostiky. Familiární hypercholesterolemie je choroba s autosomálnì dominantním typem dìdiènosti a frekvencí heterozygotù 1:500. Nastává v dùsledku mutace v genu kódujícím LDL receptor, který hraje zásadní úlohu v udržení homeostázy cholesterolu. Charakteristickými rysy FH jsou zvýšené koncentrace celkového a LDL cholesterolu a pøedèasná klinická manifestace ischemické choroby srdeèní (ICHS). K manifestaci ICHS dochází vìtšinou ve ètvrté nebo páté dekádì života mužù a o deset let pozdìji u žen. U èásti nemocných se vyvíjejí šlachové xantomy, xantelasma víèek a arcus lipoides cornae. Diagnózu je možné urèit na základì klinických projevù nebo spolehlivì prùkazem mutace v LDL receptorovém genu. Klinicky velmi podobným, i když vìtšinou ménì závažným onemocnìním je familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB), za který je zodpovìdná mutace v genu pro apolipoprotein (apo) B. LDL-cholesterol se hromadí v obìhu, protože defektní apo B-100 neumožní jeho správné navázání na LDL receptor. Pøesvìdèivé rozlišení od FH je možné jedinì analýzou DNA. V rodinách, kde je již známa mutace zodpovìdná za vznik FH/FDB, umožòuje DNA diagnostika velmi rychlou a spolehlivou identifikaci všech postižených osob. 42 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

2 BUL410.SPL :21 StrÆnka 43 víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Praktická realizace projektu MedPed v ÈR organizaèní zajištìní Vytváøení sítì regionálních center a navazující sítì specializovaných pracovišþ pro dìti i dospìlé a dalších spolupracujících lékaøù probíhá pod záštitou Èeské spoleènosti pro aterosklerózu. Lékaøi se zapojují do projektu MedPed na bázi dobrovolnosti a profesionálního zájmu. V souèasné dobì je síþ tvoøena dvìma páry národních center, 16 regionálními centry pro dospìlé a 11 pro dìti, 24 specializovanými pracovišti pro dospìlé a 7 pro dìti a osmi spolupracovníky. Celkem se tedy na chodu projektu nyní podílí 70 aktivních pracovišþ (obr. 1). Základní biochemická vyšetøení vèetnì stanovení lipidových parametrù a následná léèba pacientù s FH jsou hrazeny plnì nebo z velké èásti z veøejného zdravotního pojištìní. Stejnì tak opakovaná biochemická vyšetøení i biochemická vyšetøení rodinných pøíslušníkù pacientù s familiární hypercholesterolémií jsou hrazena z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. Pøímá diagnostika FH a FDB prùkazem mutace v genu pro LDL receptor a apo B je dostupná v Centru molekulární biologie a genové terapie FN Brno a v Genetické laboratoøi Centra kardiovaskulární a transplantaèní chirurgie v Brnì. Diagnostika FDB je provádìna v øadì dalších laboratoøí v ÈR. Diagnostika a léèba pacientù s FH/FDB A. Identifikace probanda Lékaøi regionálních lipidových poraden, internisté, kardiologové, dìtští kardiologové, praktiètí lékaøi, praktiètí lékaøi pro dìti a dorost, genetici i další zainteresovaní lékaøi zasílají do národního nebo pøíslušného regionálního centra vyplnìný formuláø s údaji Obr. 1 Mapa center MedPed v Èeské republice N národní centrum R regionální centrum pro dospìlé Rd regionální centrum pro dìti S specializované pracovištì pro dospìlé Sd specializované pracovištì pro dìti + spolupracovník 4/10 èervenec

3 BUL410.SPL :21 StrÆnka 44 o pacientech, u kterých budou mít na základì klinických, biochemických a genealogických údajù podezøení na FH, pøípadnì zadávají pøíslušné údaje pøímo do online databáze pøístupné pøes internet. Podmínkou tohoto kroku je písemný informovaný souhlas pacienta, jehož nedílnou souèástí je podrobná informace pro pacienta. V pøípadì zájmu zasílají lékaøi materiál k molekulárnì genetickému vyšetøení (souhlas s genetickým vyšetøováním je souèástí informovaného souhlasu), a to i u rodinných pøíslušníkù (viz bod B). Jak rozpoznat pacienta s FH? 1. Primární izolovaná hypercholesterolémie hodnoty cholesterolu a LDL-cholesterolu svìdèící pro FH jsou rozdílné v závislosti na vìku a stupni pøíbuznosti k probandovi s FH (viz tab. 1); 2. šlachové xantomy jsou pro FH patognomické, pøedèasná manifestace ischemické choroby srdeèní, pøedèasný výskyt xantelasmat víèek a arcus lipoides cornae tyto projevy nemusí být pøítomny a jsou v závislosti na vìku; 3. pøedèasná manifestace ICHS nebo primární izolovaná hypercholesterolémie (rozhodující hodnoty celkového a LDL-cholesterolu viz tab. 1) u jednoho z rodièù nebo prarodièù, pøípadnì u 50 % sourozencù nebo potomkù; 4. definitivní diagnóza: Prokázaná mutace v genu pro apo B nebo LDL receptoru. B. Identifikace postižených rodinných pøíslušníkù Po registraci probanda jsou kontaktováni všichni dostupní rodinní pøíslušníci, aþ už prostøednictvím probanda nebo písemnì èi telefonicky (pokud k tomu dá proband souhlas), je jim vysvìtlena podstata FH a nabídnuto vyšetøení. V pøípadì, že podepíší informovaný souhlas, jsou vyšetøeni a zaøazeni do projektu, popøípadì jim je odebrána krev na molekulárnì genetické vyšetøení, a to vèetnì dìtí. Pokud jde u probanda již známa mutace zodpovìdná za FH/FDB, je u rodinných pøíslušníkù na základì analýzy DNA stanovena rychle a spolehlivì definitivní diagnóza. V opaèném pøípadì je urèena klinická diagnóza podle koncentrací lipidù Tab. 1 Koncentrace celkového a LDL-cholesterolu (v závorkách) v mmol/l rozhodné pro stanovení diagnózy FH MedPed kritéria Vìk Stupeò pøíbuznosti k probandovi s FH Obecná 100% první druhý tøetí populace pravdìp. <20 5,7 (4,0) 5,9 (4,3) 6,2 (4,4) 7,0 (5,2) (6,2) ,2 (4,4) 6,5 (4,7) 6,7 (4,8) 7,5 (5,7) (6,7) ,0 (4,9) 7,2 (5,2) 7,5 (5,4) 8,8 (6,2) (7,2) >39 7,5 (5,3) 7,8 (5,6) 8,0 (5,8) 9,3 (6,7) (7,8) Pøedpokladem jsou normální koncentrace triacylglycerolù a vylouèení sekundární hypercholesterolemie. 44 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

4 BUL410.SPL :21 StrÆnka 45 víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? v séru s využitím cut-off hodnot podle stupnì pøíbuznosti (viz tab. 1). C. Management pacientù s FH/FDB U všech identifikovaných pacientù s FH/FDB je stanoveno celkové riziko aterosklerózy. Jejich sledování a léèba probíhá podle platných doporuèení ve spolupráci odborných lékaøù s praktickými lékaøi s možností konzultací v regionálních centrech. Základním kamenem léèby jsou režimová a dietní opatøení, u pacientù s FH je vìtšinou nutné pøistoupit k celoživotní farmakologické léèbì statiny. Opatrnosti je potøeba u žen ve fertilním vìku. U dìtí je farmakologická léèba indikována ménì èasto a pøísnì individuálnì u jedincù ve velmi vysokém riziku a je vyhrazena vysoce specializovaným pracovištím. Aktuální stav K 30. prosinci 2009 bylo celkem evidováno pacientù z rodin s dg. FH/FDB, což èiní 21,6 % z oèekávaného poètu pacientù v ÈR. DNA je k dispozici od pacientù s FH/FDB z rodin, pøièemž mutace v genu pro apob nebo LDL receptor byla detekována u pacientù ze 737 rodin. Poèet evidovaných pacientù s FH/FDB na jednu rodinu je 1,33, u pacientù s detekovanou mutací je tento pomìr vyšší (1,85 oproti 1,19 u pacientù bez mutace). Hlavním cílem pro další období je zvýšení poètu vyšetøených pøíbuzných v jednotlivých postižených rodinách. Co mùže praktický lékaø udìlat v pøípadì podezøení na FH? V pøípadì, že je zjištìna hodnota celkového èi LDL-cholesterolu, která naznaèuje možnost familiární hypercholesterolemie v rámci preventivní prohlídky, závodní preventivní péèe nebo pøi jiné pøíležitosti, je vhodné informovat nemocného o závažnosti metabolické poruchy a riziku pøedèasných kardiovaskulárních komplikací. Ty se u neléèených nemocných s FH objevují již od tøetí dekády a prakticky všichni postižení bez adekvátní léèby prodìlají kardiovaskulární pøíhodu (fatální nebo nefatální) do padesáti let. Pacienti musí být vyšetøeni a intenzivnì léèeni. Nedílnou souèástí léèby je dodržování diety a vhodného pohybového režimu. Režimová opatøení však u nemocných s FH prakticky nikdy k dostateènému snížení rizika komplikací aterosklerózy nestaèí a farmakoterapie je nezbytností. Dùležitým faktem je dominantní dìdiènost metabolické poruchy, a proto je nezbytné nabídnout vyšetøení i prvostupòovým pokrevním pøíbuzným nemocného k vylouèení postižení. Léèba nemocných vyžaduje vìtšinou vyšší dávky statinù pøípadnì kombinaci s dalšími hypolipidemiky a proto by mìla být vedena specialistou. Nemocného je možné odeslat ke konzultaci nebo pøevzetí do péèe do nìkterého z center projektu MedPed uvedených v pøíloze. S ohledem na familiární výskyt je èasto zapotøebí zajistit vyšetøení (v pøípadì potvrzení diagnózy i léèbu) dìtí. I v takovém pøípadì se lze obrátit na pediatrická pracovištì pracující v rámci sítì pracovišþ MedPed. 4/10 èervenec

5 BUL410.SPL :21 StrÆnka 46 Shrnutí Vrozené poruchy tukového metabolizmu, zejména familiární hypercholesterolémie, jsou závážná genetická onemocnìní, která vedou k pøedèasné manifestaci ischemické choroby srdeèní, invaliditì a úmrtí, pokud nejsou adekvátnì léèena. Kardiovaskulární mortalita je stále na pøedních místech v pøíèinách úmrtí ve vìtšinì civilizovaných zemí. Je prokázáno, že léèba hypercholesterolemie inhibitory hydroxy-methyl-glutaryl-coa reduktázy (statiny) vede k významnému poklesu kardiovaskulární i celkové mortality. Pøesto øada pacientù s familiární hypercholesterolémií zùstává nediagnostikována anebo neléèena èi léèena neadekvátnì. Spolupráce lékaøù primární péèe s centry projektu MedPed v Èeské republice mùže tuto nepøíznivou skuteènost zmìnit. MedPed centra mohou zajistit kompletní diagnostiku postižených vèetnì jejich rodinných pøíslušníkù a vést (èasto nákladnou) hypolipidemickou léèbu. Lze je využít i ke konzultaci nálezù a stanovení dalšího postupu. Vìøme, že taková spolupráce umožní identifikaci a správnou léèbu dalších (a v budoucnosti snad všech) nemocných se závažnými, ale léèitelnými familiárními dyslipidemiemi. MUDr. Michal Vrablík, Ph. D. Centrum preventivní kardiologie, 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D. Centrum kardiovaskulární a transplantaèní chirurgie, Genetická laboratoø, Brno Centra projektu MedPed v Èeské republice NÁRODNÍ CENTRA VFN, III. interní klinika 1. LF UK, Centrum preventivní kardiologie Karlovo nám. 321, Praha 2 tel , Prof. MUDr. Richard Èeška, CSc., MUDr. Michal Vrablík, PhD. VFN, Klinika dìtí a dorostu 1. LF UK kardiologická ambulance Ke Karlovu 2, Praha 2 tel doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. FN u Sv. Anny, OKB, Ambulance pro poruchy metabolizmu lipidù Pekaøská 53, Brno, tel doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DOSPÌLÉ VFN, IV. interní klinika 1. LF UK U nemocnice 2, Praha 2 tel , prof. MUDr. Aleš Žák, CSc., MUDr. Magdaléna Dušejovská IKEM, Odd. preventivní kardiologie Vídeòská 1958/9, Praha 4 tel prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., MUDr. Jana Franková FN Plzeò, II. interní klinika Centrum preventivní medicíny Edvarda Beneše 13, Plzeò tel , 2737 prof. MUDr. Hana Rosolová CSc., MUDr. Barbora Nussbaumerová Interní ambulance se spec. pro DM a metabol. poruchy Nám. M. Horákové 8, Karlovy Vary tel (kl. 278) MUDr. Zdenka Krejsová Privátní endokrinologická ambulance V Jichaøích 62/2, Ústí nad Labem tel MUDr. Milena Budíková Krajská nemocnice Liberec, OKB, poradna pro hyperlipoproteinemie Husova 10, Liberec tel MUDr. Lubomír Dlouhý 46 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

6 BUL410.SPL :21 StrÆnka 47 centra projektu MedPed v Èeské republice FN a LF UK v Hradci Králové, Klinika gerontologická a metabolická, poradna metabolická Sokolská 581, Hradec Králové tel (sekretariát) prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. Oblastní nemocnice Trutnov a.s., ord. poruch met. Gorkého 77, Trutnov tel (Po St 7 15 hod) MUDr. Josef Mraèek Nemocnice Tøebíè, OKB, poradna pro poruchy tukového metabolizmu Purkyòovo nám. 2, Tøebíè tel (Po ; St ) prim. MUDr. Dagmar Povalaèová Nemocnice Vyškov, OKB metabolická poradna Purkyòova 36, Vyškov tel , 443 prim. MUDr. Hana Halámková Uherskohradišþská a.s., I. interní oddìlení, lipidová poradna Purkyòova 365, Uherské Hradištì tel prim. MUDr. Stanislav Zemek Baþova nemocnice, Interní klinika IPVZ Havlíèkovo nábøeží 600, Zlín tel MUDr. Josef Macháèek Mìstská nemocnice Ostrava Fifejdy, Interní oddìlení lipidová poradna Nemocnièní 20, Ostrava tel , MUDr. Jan Buryška, MUDr. Šárka Malá FN Olomouc, III. interní klinika I. P. Pavlova 6, Olomouc tel prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., MUDr. Dagmar Jackuliaková NsP Havlíèkùv Brod, Interní oddìlení Husova 2624, Havlíèkùv Brod tel prim. MUDr. Karel Peterka, MUDr. Helena Šturzová REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DÌTI Nemocnice na Homolce, OKBHI Metabolická ambulance Roentgenova 2, Praha 5 tel prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. FN Plzeò, Dìtská klinika ordinace preventivní kardiologie alej Svobody 8, Plzeò tel prof. MUDr. František Stožický, DrSc. (s. Foldová) Ambulance dìtské kardiologie Masarykova 699/9, Liberec tel , MUDr. Vladimíra Žïánská FN a LF UK v Hradci Králové, Pediatrická klinika Sokolská 581, Hradec Králové MUDr. Kristýna Burešová tel (Út, Pá hod) NsP Havlíèkùv Brod, Dìtské oddìlení, odborná ambulance Husova 2624, Havlíèkùv Brod tel , 419 (Po Pá hod), prim. MUDr. Michal Pipek, MUDr. Václav Miláèek FN Brno Pediatrická klinika, dìtská nemocnice, lipidová amb. Jihlavská 20, Brno tel , 989 MUDr. Lenka Dostálová-Kopeèná, PhD. Poliklinika Tøebíè, Dìtské oddìlení Purkyòovo nám. 2, Tøebíè tel MUDr. Jan Kozák Uherskohradišþská a.s., Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance Purkyòova 365, Uherské Hradistì tel (Po , Èt hod) MUDr. Eva Šipková Baþova nemocnice, Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance Havlíèkovo nábøeží 600, Zlín tel MUDr. Lenka Toukálková Mìstská nemocnice Ostrava Fifejdy, Dìtské oddìlení Nemocnièní 20, Ostrava tel MUDr. Ivana Bartková FN Olomouc, Ústav lékaøské genetiky a fetální medicíny I. P. Pavlova 6, Olomouc tel prim. MUDr. Jiøí Hyjánek SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DOSPÌLÉ FN Královské Vinohrady, II. interní klinika 3. LF Šrobárova 50, Praha 10 tel doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD. 4/10 èervenec

7 BUL410.SPL :21 StrÆnka 48 FN Motol, Ústav klinické biochemie a patobiochemie lipidová ambulance V úvalu 84, Praha 5 tel prim. MUDr. Jana Èepová FN na Bulovce, I. interní odd. Budínova 2, Praha 8 tel MUDr. Jana Jiroušková Nemocnice na Homolce, OKBHI Metabolická ambulance Roentgenova 2, Praha 5 tel MUDr. Jana Dvoøáková FN Plzeò, ÚKBH ordinace pro poruchy metabolizmu alej Svobody 80, Plzeò tel (Út, Èt hod) MUDr. Hana Rusòáková Poliklinika, Interní amb. U nemocnice 380, Jindøichùv Hradec tel MUDr. Stanislava Louèková Nemocnice Prachatice, OKB-H, lipidová ambulance Nebahovská 1015, Prachatice tel prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová Nemocnice Písek, OKB, metabolická poradna Karla Èapka 589, Písek tel prim. MUDr. Pavel Malina Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., OKBH, metabolická poradna Nemocnièní 15, Jablonec nad Nisou tel MUDr. Alena Lubasová Krajská nemocnice Pardubice, Lipidologická poradna kardiologického odd. Kyjevská 44, Pardubice tel MUDr. Hana Èervášková Oblastní nemocnice Jièín a.s., OKB metabolická ambulance Bolzanova 512, Jièín tel , 267 MUDr. Helena Podzimková Praktický lékaø, Obezitologická poradna Vratislavovo námìstí 12, Nové Mìsto na Mor. tel MUDr. Pavel Pávek Nemocnice Havíøov, OKB, interní ambulance lipidová poradna Dìlnická 24, Havíøov tel (Pá hod) MUDr. Miroslava Gabzdylová Lékaøské centrum SAGENA, lipidová ambulance Jiráskova 457, Frýdek-Místek tel MUDr. Marie Goluchová Nemocnice Podlesí, OKB lipidová poradna Podlesí èp. 453, Tøinec tel (St hod) prim. MUDr. Pavel Klus Slezská nemocnice, Diabetologická poradna Olomoucká 86, Opava tel MUDr. Jana Paleèková Nemocnice Valašské Meziøíèí, Interní ambulance U nemocnice 980, Valašské Meziøíèí tel MUDr. Helena Kosová Nemocnice Šternberk, OLM, Diabetologická a metabolická ambulance Jívavská 20, Šternberk tel MUDr. Radka Ochmanová SZZ Krnov, endokrinologická ambulance I. P. Pavlova 9, Krnov tel MUDr. Lukáš Burda Nemocnice Prostìjov, OLM, Metabolická ambulance Mathonova I, Prostìjov tel Doc. MUDr. David Stejskal, PhD., MUDr. Radka Ochmanová SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DÌTI FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK V úvalu 84, Praha 5 tel prim. MUDr. Petr Tláskal Nemocnice Svitavy, Dìtské odd. Kollárova 7, Svitavy tel (Pá hod) prim. MUDr. Jan Malý Nemocnice Tøinec, Dìtské odd. Kaštanová 268, Tøinec tel prim. MUDr. Štepán Rucki, CSc. FN Ostrava, Klinika dìtského lékaøství 17. listopadu 1790, Ostrava tel MUDr. Astrid Šuláková Oblastní nemocnice Rychnov nad Knìžnou, Dìtské a novorozenecké odd., kardiologická ambulance Jiráskova 506, Rychnov nad Knìžnou tel , 342 (St hod) prim. MUDr. Jan Ondruš 48 Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR

8 BUL410.SPL :21 StrÆnka 49 centra projektu MedPed v Èeské republice Nemocnice Nové Mìsto na Moravì, Dìtská kardiologická ambulance Žïárská 610, Nové Mìsto na Moravì tel MUDr. Martin Chalupský Nemocnice Prostìjov, dìtské oddìlení lipidová poradna Mathonova I, Prostìjov tel MUDr. Jana Hanáková SPOLUPRACOVNÍCI Diabetologická a metabolická ordinace Moskevská 508, Most tel MUDr. Helena Lùžková Dìtská kardiologická ambulance Poliklinika Galén, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí tel MUDr. Vlastimil Kodítek FN Brno, OKBH, lipidová poradna Jihlavská 20, Brno tel MUDr. Zdeòka Èermáková Nemocnice s poliklinikou dìtská endokrinologická poradna Vydmuchov 399, Karviná tel MUDr. Kristína Poloèková Nemocnice Atlas a.s., Interní odd. diabetologická ambulance Tø. T. Bati 5135, Zlín tel MUDr. Eva Talašová Interní odborná ambulance Spojencù 1054/10, Praha 9 tel MUDr. Eva Astlová Interní a gastroenterologická ambulance, s.r.o. K nemocnici 2814, Kladno tel MUDr. Petr Raška Presbyopie Diagnóza, která trápí každého, již není neléèitelná Lucie Valešová Dioptrické vady jako krátkozrakost, dalekozrakost nebo zrakovì významný astigmatizmus postihují asi tøetinu populace. Po ètyøicátém roce vìku však pøichází na každého a bez výjimky nová zraková pohroma. Jde o typické prodlužování rukou neboli potøebu brýlí na ètení. Oèní lékaø vysloví diagnózu presbyopie (vetchozrakost) a nám nezbývá, než si poøídit brýle na ètení. Opravdu málokdo se z brýlí na ètení raduje. Je to neklamný pøíznak a viditelný symbol toho, že naše mládí pomalu konèí a stáøí se neodvratnì pøibližuje. Léèba presbyopie je proto výzvou pro lékaøe a vìdce. V Èeské republice je asi pìt milionù lidí, kteøí potøebují brýle na ètení, a proto není divu, že takový trh budí i pozornost obchodních firem. Presbyopie a brýle na ètení jsou celospoleèenským problémem. Podstatou vzniku presbyopie (správnì èesky nazývané vetchozrakosti) je postupný úbytek pružnosti lidské èoèky. Po 40. roce klesá elasticita èoèky natolik, že i pøi extrémním stahu zaostøovacích svalù nedokážeme zaostøit na bìžnou ètecí vzdálenost. Ke kompenzaci této vady je zapotøebí optická pomùcka ve tvaru plusového spojného skla ètecích brýlí. Mnoho lidí je ale s tímto øešením nespokojeno a neustálé hledání a èištìní brýlí jim zpùsobuje frustraci a nepohodlí. Urèitou výhodu mají lidí s minusovými dioptriemi, které trápí presbyopie ménì, protože krátkozraké oko 4/10 èervenec

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP Příjmení Jméno Titul Pracoviště (korespondenční adresa) Adam Pavel Doc. MUDr., CSc. Topelex, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 Adámková Jana MUDr. Nemocnice Č. B., Boženy Němcové 54, 370 87 Adamová

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Testovací místa na HIV bez poraden

Testovací místa na HIV bez poraden Testovací místa na HIV bez poraden PRAHA Mlynářská 4 277 779 812 PO - PÁ 07:00-08:00 Revoluční 19 221 715 212 PO - PÁ 07:00-12:00 Karlovo náměstí 7 270 003 582 PO - PÁ 08:00-13:00 Hvězdova 1601 739 391

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 30.2016 SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace. MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995

Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace. MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995 Lékař AME - SLZ pověření telefon ordinace PSČ-o ordinace ordinace MUDr. Jan Babka 064-SLZ 491 426 803 547 01 Náchod Pražská 1995 MUDr. Ludmila Beranová 069-SLZ 377 241 123 326 00 Plzeň Úslavská 75 MUDr.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Neurologická klinika Stránka 1 z 6

Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Dětská neurologie Telefon doc. MUDr. Havlová, CSc. : úterý 9 15 hod. tel. l. 5532, 5536 prof. MUDr. Nevšímalová, DrSc.: úterý 9 11.30 hod. tel. l. 3537 as. MUDr. Příhodová:

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4 Zpráva auditora urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí OBSAH 3 5 6

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880 Authorised Examiners (class 2 according to ICAO) authorisation name validation contact address CZ / AME / 003C MUDr. Vlastimil Kadlec April 30, 2006 (+420) 606 604 745 500 05 Hradec Králové Jungmannova

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti STŘEDOČESKÝ KRAJ Počet obyvatel kraje 1 291 816 Počet lůžek v kraji 5 871 přijatých z jiných Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ano 0,01 0,03 Oblastní nemocnice Kladno,

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU Filip Beránek CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ÚVOD SOP celé věkové spektrum:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21 MUDr. Katarína Feureislová ordinace praktického lékaře Živoníská 1630 Po 7:00 12:00 ---------------- 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy Út 10:30 12:00 13:00 17:30 Tel: 281 971 799 St 11:00 12:00 13:00 13:30

Více

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 1. Název - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj Dětská otorinolaryngologie

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. Úvod ehealth, IZIP, elektronické záznamy a jak dále FNHK Postupná elektronizace českého zdravotnictví

Více

Zápis z jednání. 1. Cíle a milníky projektu DRG Restart

Zápis z jednání. 1. Cíle a milníky projektu DRG Restart Zápis z jednání Označení: Zápis z porady (ZP) Klasifikace: Pracovní skupina Typ jednání: Porada OA III. Datum jednání: 27. 4. 2016 Jednání řídil: Ing. Mašek, Ing. Bartůňková Místo konání: ÚZIS ČR PROGRAM:

Více

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN 6. února 2016, Ústí nad Labem Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem lékařská sekce IBS HOTEL

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU V LETECH 2009 AŽ 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU V LETECH 2009 AŽ 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU V LETECH 2009 AŽ 2012 1. ODBORNÉ AKCE 2009 2012 Protože poslední volby se konaly v polovině roku 2009, nebyly odborné akce z roku 2009 uvedeny

Více

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko KO GRES ČESKÉ LYMFOLOGICKÉ SPOLEČ OSTI ČLS JEP S MEZI ÁROD Í ÚČASTÍ LYMPHO 2011 14. 15. ŘÍJ A 2011, OSTRAVA, AULA VŠB TU ODBOR Ý PROGRAM PÁTEK 14. ŘÍJ A 2011 7.30-18.00 Registrace 9.15-9.30 Slavnostní

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

LÉKÁRNA 2010. LÉKÁRENSKÁ PÉâE. U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB. seminární sborník

LÉKÁRNA 2010. LÉKÁRENSKÁ PÉâE. U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB. seminární sborník LÉKÁRNA 2010 seminární sborník LÉKÁRENSKÁ PÉâE U VYBRAN CH BOLESTIV CH STAVÒ A RESPIRAâNÍCH CHOROB PROGRAM 15.30 Prezence 16.00 Zahájení PharmDr. Zdenûk Procházka, Edukafarm 16.10 16.40 Bolesti hlavy,

Více

Biomedicínské inženýrství a informatika: výuka, výzkum a praxe

Biomedicínské inženýrství a informatika: výuka, výzkum a praxe České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Biomedicínské inženýrství a informatika: výuka, výzkum a praxe Lenka Lhotská, Olga Štěpánková Katedra kybernetiky lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Hradec Králové, 24.2. 2010 Předseda: Prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Ing. Jiří Jedlička Ing. František Haburaj, Ph.D. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. doc. Ing. Miloslav

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy I. Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy index stáří je 101,2 ( průměr ČR je 105,2). V MSK je

Více

IX. OLOMOUCKÉ A II. MOTOLSKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY - CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 15.5.2014 SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

IX. OLOMOUCKÉ A II. MOTOLSKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY - CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 15.5.2014 SEZNAM ÚČASTNÍKŮ PŘÍJMENÍ A JMÉNO (bez titulů) Titul PRACOVIŠTĚ VYBRANÁ AKCE ÚČAST OBĚD PLATBA V.S. SPOL.VEČER DD ÚHRADA 1. Adamusová Petra. MUDr. ARO Nemocnice Prostějov KONFERENCE PASIVNÍ x 700 Kč 14264 x A 30.4.2014

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717 1 BEROUN -Středočeský Občanská poradna Beroun Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun tel: 311 625 206, 604 272 576 info@opberoun.cz www.opberoun.cz út 8.30-14.00 st 8.00-14.30 čt 8.00 11.00 12.00 16.00 2 BOHUMÍN

Více

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Název instituce IČ instituce Adresa sídla instituce Agritec Plant Research s.r.o. 26784246 Zemědělská 2520,

Více

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l.

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l. Další vzdělávání dospělých Datum Název Místo Kraj 16.1.2010 Restriktivní opatření, ale i šetrná sebeobrana DpOZP Litvínov- Zátiší 177 3.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách DPS Domov pro seniory,

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2015

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2015 Bilanční zpráva rok 2015 Obsah 1.1 Charakteristika:... 1 1.2 Počet pracovníků:... 2 1.2.1 Rozložení pracovníků dle odbornosti a pracovního zaměření... 2 1.3 Spádová oblast, svozová místa:... 2 1.4 Výkony

Více