amiliární hypercholesterolemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "amiliární hypercholesterolemie"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je dìdièné metabolické onemocnìní, vyznaèující se støednì až znaènì zvýšenou cholesterolemií v lipoproteinech obsahujících ApoB, zpoèátku bez výraznìjších klinických pøíznakù, znamenající však (bez vèasné diagnózy a adekvátní terapie) riziko pøedèasného výskytu aterosklerózy a kardiovaskulárního onemocnìní s vyšší mortalitou. Má formu s monogenní nebo polygenní dìdièností. Výskyt (heterozygoti u monogenní formy) se odhaduje na 1:500 (USA, Dánsko), což je více než výskyt diabetu typu 1 nebo cystické fibrózy èi kongenitální hypotyreózy nebo AIDS (Ballantyne CM, 2011; Jensen HK, 2008; Justo RN, 2011). Prùbìh H je ovlivnìn jak genetickými, tak environmentálními faktory. Jen asi 15 % pacientù je vèas správnì diagnostikováno a z nich jen malá èást adekvátnì léèena. Patobiochemie vyluèováno ve formì solí žluèových kyselin prostøednictvím žluèových cest do duodena a dále do trávicího traktu a stolicí ven z organismu. K nesprávnému pochopení (pøedevším v laické veøejnosti) pøispívá oznaèení Vznik patologické hypercholesterolemie a aterogenní hyperlipoproteinemie je u H dùsledkem mutací genù kódujících syntézu hepatálního receptoru zachycujícího LDL-èástice (LDLR), dále genù kódujících syntézu apolipoproteinu B (ApoB) nebo jeho inhibitoru, respektive faktoru zpùsobujícího degradaci tohoto receptoru (PCSK9) (Ballantyne CM, 2011). Dùsledkem je pak nevyváženost mezi pøísunem cholesterolu (pøenášeného lipoproteinovými èásticemi) krevní cestou do bunìk (tzv. LDL-cholesterol) a mezi odsunem, kdy jeho nevyužitá èást je pøenášena (jako reverzní transport) ve formì HDL-cholesterolu zpìt do jater. Játra jsou místem jak syntézy lipoproteinových èástic, tak degradace cholesterolového jádra. Z jater je molekulové jádro cholesterolu Obr. 1: Schéma molekuly cholesterolu v èástici LDL (= LDL-cholesterol) a lipoproteinové èástice LDL. LDL-èástice není totéž co LDL-cholesterol. (Ballantyne CM, 2011) Labor Aktuell 02/12 13

2 špatný cholesterol a dobrý cholesterol. Cholesterol sám o sobì není špatný ani dobrý, je stále stejný, jeho chemická struktura se nemìní. Špatné pro organismus je však jeho patologické zvýšení v krevní plazmì, kdy cholesterol zde zùstává z rùzných dùvodù nevyužitý. Je tøeba si uvìdomit, že cholesterol je pro všechny buòky naprosto nutný; je nedílnou souèástí bunìèných membrán, tvoøí se z nìho urèité hormony a jiné pro metabolismus dùležité molekuly. Buòky si ho proto musí také umìt syntetizovat; je to však proces nároèný, mnohastupòový, pøi kterém se postupnì vytváøí z jednoduché dvouuhlíkové slouèeniny (aktivovaného acetátu ve formì acetyl-coa) složitá molekula s cyklopentano-perhydro-fenantrenovým jádrem. Nároènost tohoto procesu vedla v evoluci mnohobunìèné organismy k využívání cholesterolu z potravy i k jeho recyklaci. Buòky však nedovedou složité cholesterolové jádro degradovat na menší hydrofilní molekuly snadno odstranitelné z organismu. Pøebyteèné množství cholesterolu v lipoproteinových èásticích LDL v krevní plazmì, nespotøebované buòkami, se pak zaène ukládat do stìny arterií, kde vytváøí ateromy, které jsou podkladem vzniku aterosklerózy se všemi dalšími dùsledky. Cholesterol nebo cholesteryl-estery jsou ve vodném prostøedí nerozpustné, a proto musí být krevní cirkulací pøenášeny ve formì lipoproteinových èástic. Rozdíl mezi molekulou cholesterolu a lipoproteinovou èásticí LDL, která umožòuje jeho transfer ve vodném prostøedí krevní plazmy, znázoròuje vyobrazení (Obr. 1). Jsou to tedy LDL èástice, které pøenášejí cholesterol pøijatý potravou do bunìk periferních tkání, kde ho využívají pro svoji souèasnou potøebu. Obr. 2: Èástice pøenášející cholesterol a triacylglyceroly do bunìk (potenciálnì aterogenní) Obr. 3: Poèáteèní fáze odsunu pøebyteèného cholesterolu z periferních bunìk a makrofágù pìnových bunìk zpìt do jater prostøednictví HDL-èástic (reverzní transport cholesterolu) zprostøedkovaná ABCA1 pumpou Jsou-li buòky cholesterolem nasyceny, receptorový systém (LDL-receptor) pøestane zachycovat LDL-èástice, které pak zùstávají v krevní cirkulaci a jsou zachyceny na stìnì arterií, pronikají intimou pøedevším jako sdldl (small density LDL), kde se usazují, podléhají snadno oxidaci a spolu s makrofágy dávají vznik pìnovým buòkám, které tvoøí základ ateromového plátu. Obsah cholesterolu v buòkách musí být udržován ve velmi úzkých hranicích (Low H, 2012). Pøíliš mnoho (ale i pøíliš málo) cholesterolu v buòce má za následek narušení bunìèných membrán, apoptózu a nekrózu. Nadbytek cholesterolu je výraznì èastìjší. Pøebyteèný cholesterol z periferních bunìk i z makrofágù pìnových bunìk ateromových plátù je odstraòován tzv. reverzním transportem cholesterolu za úèasti HDL-èástic a ApoA-1. Cholesterol-eflux je specifický proces, který je regulován øadou intracelulárních transportérù, jako je ABCA1 a ABCG1 (ATP vázající kazetový transportérový protein A-1 a B-1), dále to je zametací (scavenger) receptor typ G-1 (SR-G1). Z krevní cirkulace se takto pøebyteèný cholesterol (nebo cholesteryl-estery) dostává prostøednictvím HDL èástic do jater, kde je metabolizován a ve formì solí žluèových kyselin vyluèován do duodena. (Obr. 2, 3, 4) 14 Labor Aktuell 02/12

3 tein). Umožòuje totiž vzájemnou výmìnu cholesterolu a cholesteryl-esterù za triacylglyceroly mezi èásticemi HDL a LDL nebo VLDL, a tím zmìnu mezi pøísunem a odsunem tìchto základních lipidù. (Obr. 6) Diagnostika Obr. 4: Základní schéma pøenosu cholesterolu z jater do periferních bunìk a odsun zpìt (LDL cesta, HDL cesta) Vèasná a správná diagnostika H je velmi dùležitá. Na H pomýšlíme vždy, když se vyskytla v rodinné anamnéze a pøi vysokém LDL-cholesterolu. Je tøeba odlišit monogenní typ H (heterozygotní a homozygotní) od polygenního typu a dále od sekundární hypercholesterolemie, která má jinou pøíèinu i ponìkud odlišný klinický obraz. Monogenní heterozygotní forma je relativnì èastá (koncentrace LDL-cholesterolu se pohybuje v rozmezí mg/dl), naproti tomu homozygotní forma je vzácná (hodnoty LDL-cholesterolu obvykle pøesahují 600 mg/dl), riziko pøedèasného úmrtí je u této formy vysoké. Na monogenní familiární hypercholesterolemii je tøeba pomýšlet pøi pozitivní rodinné anamnéze a pøi zvýšení celkového cholesterolu (nad 300 mg/dl), respektive LDL-cholesterolu (nad 190 mg/dl) (Ballantyne CM, 2011). Bez náležité a vèasné terapie mají postižení jedinci v prùmìru 11krát vyšší riziko pøedèasného úmrtí. Obr. 5: Pleiotropní funkce HDL èástic HDL-èástice, kromì transferu cholesterolu a cholesteryl-esterù do jater z periferních bunìk a makrofágù v ateromech, mají další, pøedevším ochranné funkce. Jsou k tomu pøizpùsobeny svojí heterogenitou strukturální. Obsahují kromì apolipoproteinù Apo A-I, II, IV, V; Apo C-I, II, III, IV; také Apo D, E,, H, J, I, M, O; rùzné enzymy a peptidy (více než 80 druhù), dále stovku lipidù a také mikrorna (až 11 rùzných typù). unkce HDL je mnohoèetná a za normálních okolností pro organismus velmi pozitivní (pøedevším antiaterogenní). HDL však mohou být pozmìnìny, pøedevším oxidací, a pak se stávají naopak proaterogenní. To vše je tøeba mít na mysli pøi posuzování rozvoje a stupnì rizika patologické hypercholesterolemie. Vysvìtluje to skuteènost, že pøi léèení hypercholesterolemie statiny zùstává zbytkové riziko, které se zlepšuje alespoò èásteènì ovlivnìním HDL-èástic. (Obr. 5) Dùležitým faktorem, který mùže zmìnit smìr pøenosu cholesterolu, cholesterylesterù a triacylglycerolù, je glykoprotein syntetizovaný játry, oznaèovaný jako CETP (Cholesteryl-Ester Transfer Pro- V diferenciální diagnostice je tøeba odlišit monogenní heterozygotní a homozygotní M od polygenní H a také od smíšené dyslipidemie. K tomu je tøeba vyšetøit kromì bìžného lipidového profilu (S-cholesterol, LDL-cholesterol, resp. non-hdl-cholesterol, S-triacylglyceroly) též lipoprotein Lp(a). H totiž bývá èasto provázena s další dìdiènou anomálií lipoproteinù, a to zvýšením hladiny Lp(a) (nad 300 mg/dl). Pro pøesnou diagnózu typu H je nutné vyšetøení genetické, tj. prùkaz mutace nìkterého z genù pro LDLR, Apo B a také PCSK9. Genetika U monogenní H jde o autozomální kodominantní dìdiènost (Raal J, 2012). Nejvíce pacientù má mutaci genu pro LDL-receptor (LDLR), což zpùsobuje nedostateèné vychytávání LDL-cholesterolu z krevní plazmy (a tím jeho hromadìní v cirkulaci s následným usazováním v ar- Labor Aktuell 02/12 15

4 je nález další defektní alely LDLRAP1, kódující specifický adaptorový protein klathrin (Soutar AK, 2010). Klinika Obr. 6: Význam CETP pro vznik proaterogenního lipoproteinového profilu V klinickém obraze nebývá zpoèátku nic nápadného. Nìkdy vyšší BMI a arteriální krevní tlak. yzikální vyšetøení bývá z poèátku bez nálezu až na hmatatelné ztluštìní Achillovy šlachy (patognomonický nález). U nìkterých pacientù bývá difúzní vaskulární onemocnìní. Jako nález pøedèasné aterosklerózy bylo popsáno ztluštìní stìny arteria carotis ve 12 letech. Prùmìrnì už ve 42 letech dostávají muži srdeèní infarkt a umírají ve 45 letech; ženy o 10 let pozdìji (jde o prùmìrné údaje u heterozygotního typu). U homozygotù byl prokázán infarkt myokardu už v èasném dìtství (Ballatine CR, 2011). Prevence Prevence je obdobná jako u všech hyperlipoproteinemií, tedy správná životospráva s kaloricky pøimìøenou dietou s nízkým obsahem cholesterolu a nasycených mastných kyselin, s dostatkem vícenenasycených mastných kyselin a dále s dostateènou pohybovou aktivitou udržující tak energetickou homeostázu. Pro monogenní H toto nestaèí a je tøeba zasáhnout co nejdøíve terapeuticky. Terapie Obr. 7: enotypový projev rùzných mutací genù pøi monogenní H teriální stìnì). Další mutace byla popsána v genu kódujícím syntézu Apo B, tedy apolipoproteinu, který je ligandem pro LDL-receptor a je souèástí aterogenních lipoproteinových èástic (Obr. 2). Pro nastavení doby a zpùsobu terapie je tøeba dále vyšetøit, zda u pacienta není souèasná pøítomnost další genetické anomálie, zvýšení Lp(a) s autozomálnì dominantním pøenosem. Kombinace vysokého LDL-C a Lp(a) je synergická v navození projevù onemocnìní. Další genetické mutace nalezené u pacientù s vysokým (ale též nízkým) cholesterolem jsou mutace genu PCSK9. Tento gen kóduje množství cirkulující pro-protein konvertázy subtilisin/kexin typ 9, která ovlivòuje množství hepatálního LDLR, a tím vychytávání a clearance LDL játry. PCSK9 pùsobí jako chaperon, který se váže na hepatální LDLR, èímž navodí jeho lysozomální degradaci. Mutace snižující PCSK9 vedou k akumulaci cholesterolu v cirkulující krevní plazmì, mutace zvyšující PCSK9 naopak navozují hypocholesterolemii (Lambert G, 2009). Identifikace nových genetických mutací postihujících LDL-receptorovou cestu s poruchou vychytávání a clearence LDL játry není zdaleka u konce. Pøíkladem Úèelem terapie je odstranit patologicky zvýšené LDL-èástice. Je nutno nejprve odlišit monogenní formu od polygenní familiární hypercholesterolemie. S terapií je tøeba zaèíst vèas, pøi vysokém LDL-cholesterolu už v dìtském vìku. Polygenní hypercholesterolemie se léèí obvykle aplikací statinù, popøípadì v kombinaci s dalšími léky (viz níže). S léèebnou dietou se snížením nasycených mastných kyselin a cholesterolu se v každém pøípadì zaèíná; mùže dojít ke snížení LDL-C o 4,5-7,7 %. Podávání rostlinných sterolù (1,6 g/den) redukuje LDL-C v prùmìru o 10,2 % (Moruisi KG, 2006). Doporuèuje se zvýšený pøíjem vlákniny. 16 Labor Aktuell 02/12

5 RNA. Další možností je inhibice zymogenní aktivace propcsk9 nebo interakce PCSK9 s EG -A doménou LDLR pomocí alexinu A2. Jde zatím o teoretické možnosti. Obr. 8: Mechanismus úèinku antisense nukleotidù Standardní farmakoterapie zaèíná se støedními až vysokými dávkami statinù (atorvastatin, rosuvastatin); cílem je snížit LDL-C o více než 50 %. Není-li dosaženo tohoto cíle, pøidává se ezetimib. Tato kombinace snižovala v klinických studiích celkový cholesterol z pùvodních 10,76 mmol/l na 5,7 mmol/l (prùmìrné hodnoty), LDL-C z 8,68 na 3,69 a zvyšovala HDL-C z 1,36 na 1,47 mmol/l (Prisciotta L, 2007; van der Graaf A, 2008). Další lék, který byl použit, je colesevelam (sekvestrant žluèových kyselin bránící jejich zpìtnému vstøebávání) v dávce 3,75 g/den. Jeho aplikace snižovala kromì LDL-C též hs-crp a glykovaný hemoglobin (Bays H, 2003; Devaraj S, 2006). ibráty v kombinaci se statiny byly rovnìž použity. Z nových lékù jsou ve zkušební fázi inhibitory mikrozomálního transfer-proteinu. Pøíkladem je lomitapid, který v dávce 1 mg/kg hmotnosti snižoval LDL-C o 50,9 % a Apo B o 55,6 % (Cuchel M, 2007). V testování jsou léky (mipomersen) s úèinkem antisense nukleotidù, které blokují translaci specifické mrna pro Apo B, a tím inhibují syntézu Apo B-100, který je nutný pro tvorbu VLDL a LDLèástic transportujících cholesterol z jater periferním buòkám (Akdim, 2010). PCSK9 jako terapeutického cíle pro léèení H. PCSK9 je pro-protein konvertázy subtilisin/kexin typ 9, která podporuje degradaci hepatálního receptoru pro LDL (LDLR). Potlaèení tvorby PCSK9 umlèením (silencing) specifické mrna a potlaèením degradace LDLR zprostøedkované PCSK9 se pøíznivì ovlivní metabolismus patologicky zvýšených lipoproteinù. Bylo navrženo nìkolik postupù pro vyøazení specifické mrna pro PCSK9: Pøíprava antisense oligonukleotidu buï jako rozpustného fosforothiolátu nebo blokované nukleové kyseliny anebo jako lipidoid nanoèástic obsahujících malé interferující U monogenní heterozygotní H nestaèí jen úprava životního stylu a dieta. Je k ní nutno pøidat co nejdøíve intenzivní farmakoterapii. U dìtí se k ní pøistupuje, když cholesterolemie pøevyšuje 500 mg/dl (Capuano V, 2011). U monogenní homozygotní formy H s velmi tìžkou hypercholesterolemií, zvláštì pøi souèasném zvýšení Lp(a) a výskytem závažných projevù kardiovaskulárního onemocnìní nebo kardiometabolického rizika, farmakoterapie nestaèí a je nutno nasadit brzy razantnìjší terapii, jakou je LDL-epheresis. Tato metoda umožòuje pøímé odstranìní LDL aterogenních èástic z krevní plazmy v mimotìlním obìhu fyzikálnì-chemickými metodami. Techniku lze realizovat rozdílnými zpùsoby: (1) imunoadsorpcí na specifické protilátky, (2) heparinem navozenou extrakorporální LDL/fibrinogen precipitací, (3) LDL adsorpcí pomocí dextransulfátu, (4) hemoperfuzí. Posledním øešením bývá transplantace jater, kterou se odstraní základní pøíèina, tj. mutované geny kódující syntézu èástic s Apo B, LPLR nebo PCSK9. (literatura u autora) Na myších a opicích se zkouší (Seidah NG, 2009; Chan JC, 2009) ovlivnìní Labor Aktuell 02/12 17

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Terapeutické

Více

Vladimír Moravec, M.D.

Vladimír Moravec, M.D. Vladimír Moravec, M.D. HYPOLIPIDEMIKA cca 1,4 MILIARDY Kč / rok 1964 Bloch a Lynen Nobelovu cena za medicínu za práci na poznání metabolismu cholesterolu a mastných kyselin (MK). 1985 Brown a Goldstein

Více

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ateroskleróza a nová hypolipidemika Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha I. sympozium PS Kardio 35, Kurdějov Cévní onemocnění jsou většinou způsobena aterosklerózou Pěnové buňky Tukové

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let

Více

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH METABLISMUS LIPIDU Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Přehled metabolismu fosfolipidů, glykolipidů. Ikosanoidy. Syntéza a přeměny Lipoproteiny a jejich přeměny.

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls61105/2011 a přílohy k sp.zn. sukls246272/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL NT 145 MG, potahovaná tableta 2 KVALITATIVNÍ

Více

Ateroskleróza. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Ateroskleróza. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Ateroskleróza Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Ateroskleróza Chronicky probíhající onemocnění cévní stěny Struktura je alterována tvorbou ateromů Průběh Roky či desítky let asymptomatický Komplikace

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá potahovaná tableta obsahuje: atorvastatinum 10 mg, 20 mg

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tredaptive 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Více

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ doc. MUDr. František Stožický, DrSc. Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň Dyslipoproteinemie jsou poruchy látkové přeměny a transportu lipoproteinů v krvi, projevující se abnormálními

Více

Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka

Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Bakalářská práce Autor: Karolína Záhořová

Více

Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů. EB Josef Fontana

Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů. EB Josef Fontana Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů EB Josef Fontana bsah přednášky 1) Význam cholesterolu pro lidské tělo 2) Tvorba a degradace cholesterolu 3) Transport lipidů v plazmě - metabolismus lipoproteinů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159723-25/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Torvazin 10 mg Torvazin 20 mg Torvazin 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Tomáš Freiberger Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR Osnova Genetické faktory vzniku KV

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIGLYX 10 mg TRIGLYX 20 mg TRIGLYX 40 mg TRIGLYX

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 20 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 40 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 80 mg potahované

Více

Jak vyšetřit pacienta před zavedením a při léčbě PCSK9 inhibitory?

Jak vyšetřit pacienta před zavedením a při léčbě PCSK9 inhibitory? Jak vyšetřit pacienta před zavedením a při léčbě PCSK9 inhibitory? Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie Karlova Univerzita, Lékařská fakulta v Plzni 2. interní klinika, FN Plzeň Cílem léčby hypolipidemiky

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií 9 Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Hyperlipidemie a dyslipidemie (HLP/DLP) představují heterogenní skupinu

Více

Sp.zn.sukls146247/2014

Sp.zn.sukls146247/2014 Sp.zn.sukls146247/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin Mylan 10 mg Atorvastatin Mylan 20 mg Atorvastatin Mylan 40 mg Atorvastatin Mylan 80 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls39238/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDOSTATIN 20 mg MEDOSTATIN 40 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MEDOSTATIN 20 mg Jedna tableta obsahuje lovastatinum

Více

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Česká společnost pro aterosklerózu Centrum preventivní kardiologie 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co patří do

Více

Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha moto: je velmi obtížné vylepšovat přírodu Prevence aterotrombotické příhody vyžaduje komplexní

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny Lipoproteiny 3 Tenzidy struktura, přirozené tenzidy. Lipidy krevní plazmy vztah struktury k polaritě molekuly. Lipoproteiny (LP) struktura, klasifikace, složení, metabolismus, lipasy. Apoproteiny. Enterohepatální

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls136214/2009, sukls 136215/2009, sukls48843/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls44466/2010, sukls44468/2010, sukls44469/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová Cholesterol a jeho transport Alice Skoumalová Struktura cholesterolu a cholesterol esteru Význam cholesterolu Důležitá stavební složka biologických membrán Tvorba žlučových kyselin Biosyntéza steroidních

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg SIMVASTATIN-RATIOPHARM

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Dysbetalipoproteinemia so statinovou intoleranciou 3. L F U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y P R A H A

Dysbetalipoproteinemia so statinovou intoleranciou 3. L F U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y P R A H A Dysbetalipoproteinemia so statinovou intoleranciou J. F R A N E K O V Á I N S T I T U T K L I N I C K É A E X P E R I M E N T Á L N Í M E D I C Í N Y P R A H A 3. L F U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Potraviny v historii a hysterii. R. Poledne. Konference FZV Potraviny v hysterii 14. 10. 2015 Praha

Potraviny v historii a hysterii. R. Poledne. Konference FZV Potraviny v hysterii 14. 10. 2015 Praha Potraviny v historii a hysterii R. Poledne Konference FZV Potraviny v hysterii 14. 10. 2015 Praha Hysterické matení v poslední době Spotřeba dietního cholesterolu není rizikem KVN Dieta bohatá na nasycené

Více

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková HYPOLIPIDEMIKA Magdalena Šustková Hyperlipoproteinemie Zvýšené riziko onemocnění Typ průvodních onemocnění i výběr léčby (farmak i diety) závisí na tom, který z různých lipoproteinů se u pacienta vyskytuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

2/12. 4.2 Dávkování a způsob podání

2/12. 4.2 Dávkování a způsob podání Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls177199/2009, sukls177200-2/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Apo-Rosuvastatin 5 mg Apo-Rosuvastatin 10 mg Apo-Rosuvastatin 20 mg Apo-Rosuvastatin 40 mg potahované

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

Prozánìtlivé lipoproteiny o vysoké hustotì: slibný biomarker kardiovaskulárního rizika?

Prozánìtlivé lipoproteiny o vysoké hustotì: slibný biomarker kardiovaskulárního rizika? Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. (1), MUDr. David Karásek, Ph.D. (2), Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. (2), Prim. MUDr. Pavel Malina (3) (1) Oddìlení klinické biochemie a imunogenetiky N Olomouc, (2) III.

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut.

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut Eva Šípková Vliv nízkocholesterolové diety na parametry lipidogramu u pacientů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls26003/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin-ratiopharm 10 mg Atorvastatin-ratiopharm 20 mg Atorvastatin-ratiopharm 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC

HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC Ischemická choroba srdeční Komplexní léčba a) zástava progrese atherogeneze stabilizace plátu eliminace ebdotheliální dysfunkce b) zabránění arteriální thrombotické okluze (případně

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Přehled vitamínů Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů Příloha 1 Přehled vitamínů (Svačina et al., 2008) vitamín biochemická funkce

Více

LIPIDY. Enzymové metody Hydrolýza m že být provedena klasicky pomocí roztoku hydroxidu za zvýšené teploty nebo pomocí enzymu cholesterolesterasy:

LIPIDY. Enzymové metody Hydrolýza m že být provedena klasicky pomocí roztoku hydroxidu za zvýšené teploty nebo pomocí enzymu cholesterolesterasy: LIPIDY Cholesterol Obrázek. 1. P evzato z Textbook of Biochemistry T.M. Devlin a kol, 2006. Cholesterol (obrázek.1) stanovujeme celkový suma cholesterolu a jeho ester. 60-70% cholesterolu v séru je esterifikováno.

Více

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy.

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy. Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy Dana Sichertová LDL-Cholesterol Gen.3 (LDL3) Je distribuován od září 2015 Použití

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) JÁTRA Jaterní buňky vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) po resekci 50 60 % jaterní tkáně dorostou lidská játra do předoperační velikosti během několika měsíců (přesný mechanismus neznáme)

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Trávení a resorpce lipidů Přeměny lipoproteinů Biochemický ústav LF MU (E.T.)

Trávení a resorpce lipidů Přeměny lipoproteinů Biochemický ústav LF MU (E.T.) Trávení a resorpce lipidů Přeměny lipoproteinů 2013 Biochemický ústav LF MU (E.T.) 1 Trávení lipidů Triacylglyceroly (TG)-90% Fosfolipidy (PL) Cholesterolestery (CHE) Glykolipidy (GL) Lipofilní vitaminy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SIMVA 10 APO-SIMVA 20 APO-SIMVA 40 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,... BÍLKVIY - látky peptidické povahy tvořené více než 100 aminokyselinami - aminokyseliny jsou poutány...: R 1 2 + R 2 R 1 R 2 2 2. Dělení bílkovin - vznikají proteosyntézou Struktura bílkovin primární sekundární

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi chemického

Více

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 179 Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9)

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi Metabolismus sacharidů II Syntéza a odbourání glykogenu Je-li do buněk přiváděno dostatečné množství glukosy, může být její část, která není bezprostředně oxidována, ukládána ve formě glykogenu. Značnou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9 114 Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9 Vladimír Bláha III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 (PCSK9) je

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

19. KONGRES O ATEROSKLERÓZE 3. 5. prosince 2015 Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn

19. KONGRES O ATEROSKLERÓZE 3. 5. prosince 2015 Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn 19. KONGRES O ATEROSKLERÓZE 3. 5. prosince 2015 Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn ČTVRTEK 3. 12. 2015 13.30 13.45 Zahájení kongresu Michal Vrablík 13.45 15.15 SNÍŽENÍ RIZIKA ATEROTROMBOTICKÝCH KOMPLIKACÍ:

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY REVIEWS Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií Jean-Charles Fruchart, Frank M. Sacks, Michel P. Hermans, Gerd

Více

Genetika dyslipidemií vèera, dnes a zítra

Genetika dyslipidemií vèera, dnes a zítra Přehledný referát Genetika dyslipidemií vèera, dnes a zítra J. A. Hubáček 1, M. Vrablík 2 1 Pracoviště experimentální medicíny, Laboratoř molekulární genetiky IKEM Praha, vedoucí doc. MUDr. Luděk Červenka,

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117809/2011 a příloha k sp. zn. sukls17128/2011; sukls9677/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg potahované tablety SORTIS 20 mg potahované tablety

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VPRIV 200 U prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 200 jednotek* (U) velaglucerasum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více