100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ"

Transkript

1

2

3

4 doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc. MUDr. Karel C wiertka, Ph.D. MUDr. Pavlína Dvoøáková MUDr. Petr Hubáèek MUDr. Josef Pokorný MUDr. Pavel Skoumal MUDr. Aleš Skøivánek doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA MUDr. Igor Tozzi Pøedmluva: Ing. Jaromír Gajdáèek Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Monika Kubrychtová Sazba a zlom Milan Vokál Foto autoøi Obrázky Mgr. Zdeòka Michalíková, Poèet stran 152 Vydání 1., 2006 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2006 Cover Photo profimedia.cz/corbis ISBN (tištěná verze) ISBN (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011

5 / Obsah / Pøedmluva (J. Gajdáèek)...11 / Základní pojmy (E. Sovová, K. C wiertka) Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Jaké jsou nejèastìjší pøíèiny úmrtí? Opravdu jsou onemocnìní srdce a cév nejèastìjší pøíèinou úmrtí? Nádory jsou na 2. místì v pøíèinách úmrtí, lze snížit pravdìpodobnost vzniku nádorového onemocnìní? Co je to sekundární prevence nádorù? Co mám dìlat, když v mé rodinì je vysoký výskyt nádorových onemocnìní?...24 / Onemocnìní srdce a cév (E. Sovová) Jaké jsou hlavní rizikové faktory onemocnìní srdce a cév? Které rizikové faktory nemohu ovlivnit? Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze) a jak mohu toto riziko ovlivnit? Jaké je riziko onemocnìní srdce a cév u kuøákù? Mám cukrovku. Znamená to vìtší riziko, že dostanu srdeèní infarkt? Èasto se neúmìrnì naštvu, škodí to mému srdci? Mezi rizikové faktory patøí porucha metabolismu tukù (lipidù). Co je to cholesterol a proè je jednou špatný a jednou dobrý? Jsou ještì jiné tuky v krvi? Mohu sám hladinu tukù v krvi ovlivnit? Mám nadváhu, jezdím jenom autem a už je mi malý pásek u kalhot, mám s tím nìco dìlat? Chci už po desáté zaèít s nadváhou bojovat, co mám dìlat?...37

6 / Onemocnìní prùdušek a plic (P. Dvoøáková) Trpím vleklým kašlem s vykašláváním hlenu a zadýchávám se pøedevším pøi tìlesné zátìži. Co mám udìlat? Co je to chronická obstrukèní plicní nemoc (CHOPN) a jaké jsou rizikové faktory jejího vzniku? Mohu pøi onemocnìní CHOPN zlepšit svùj zdravotní stav úpravou životosprávy? Mám astma. Jak mám prodloužit období bez pøíznakù? Jaká je prevence zhoubných nádorù plic? Mám chronické onemocnìní srdce a cukrovku. Hrozí mi vìtší riziko plicních infekcí? Jak nejvíce kouøení poškozuje zdraví? Jsem dlouholetý kuøák. Má smysl pøestat kouøit? Chci pøestat kouøit. Jak mám postupovat? Mohu zjistit, jak moc jsem na kouøení závislý? / Onemocnìní trávicího traktu (I. Tozzi) Je pálení žáhy jen nepøíjemný pocit? Žaludeèní a dvanáctníkový vøed jaká nebezpeèí skrývají? Které vyšetøení má být provedeno jako první pøi podezøení na žaludeèní nebo dvanáctníkové vøedy? Jaká je komplexní léèba vøedové choroby? Jak se máme dívat na pøítomnost žluèových kamenù ve žluèníku a žluèových cestách? Jaká je léèba žluèníkových kamenù? Jaké základní formy onemocnìní slinivky bøišní rozlišujeme? Jaký je souèasný výskyt jaterních chorob? Co se vlastnì skrývá pod slovem prùjem a zácpa? Co znamená pro nemocného, když má tzv. dráždivý traèník? Je krvácení do trávicího ústrojí závažným zdravotním problémem? Co se skrývá pod pojmem okultní krvácení? Lze tímto vyšetøením pøedejít rakovinì tlustého støeva? Je v dnešním uspìchaném pøetechnizovaném svìtì problém hemoroidální nemoci tabu?...71

7 / Onemocnìní nosu, krku a ucha (J. Pokorný) Co je to otorinolaryngologie a èím se zabývá? Jak se projevují onemocnìní ucha? Co je pøíèinou nedoslýchavosti? Mám závrať, co to znamená? Jak se projevují onemocnìní nosu? Jaká jsou nejèastìjší onemocnìní hltanu a hrtanu? Proè jsou zranìní oblièeje tak závažná? Mohou být cizí tìlesa v ORL oblasti nebezpeèná? Jak dìlíme nádory v oblasti krku a hlavy? Nádory na hlavì a krku jsou èasté a jak je vèas objevit?...79 / Onemocnìní moèového ústrojí (K. Belej) Co znamená hematurie? Jak se projevují zánìty urologických orgánù? Jak peèovat o moèový katétr? Je zvìtšení šourku závažné? Jsou moèové kameny nebezpeèné? Co všechno zahrnují potíže s moèením? Co je potøeba vìdìt o nezhoubném zvìtšení prostaty? Léèí se nezhoubné zvìtšení prostaty u všech nemocných? Co zpùsobuje únik moèe (inkontinenci)? Jak se provádí cystoskopie? / Gynekologická onemocnìní (A. Skøivánek) Mùže žena zabránit vzniku rakoviny a jak èasto by mìla chodit na preventivní gynekologické prohlídky? Ale co ostatní ženské rakoviny? A co rakovina prsu? Jak si mohu sama vyšetøovat prsa? Mohu zabránit vzniku rakoviny? Jak èasto musím chodit na preventivní prohlídky? A to jsou všechny ženské rakoviny?

8 / Osteoporóza (A. Skøivánek) Je ještì nìjaká oblast, kde žena mùže pøedejít typicky ženským onemocnìním? Lze nìjakým jednoduchým zpùsobem zjistit, zda osteoporózu mám a jaká je její prevence? Existuje ale nìjaký skuteènì jednoduchý návod, jak zjistit, že mám vyšší riziko osteoporózy? / Onemocnìní kožní (P. Andrš) Co je to dermatovenerologie? A kùže je orgán? Jak by mìla vypadat správná hygiena kùže? Co je to melanom? Jaké jsou možnosti ochrany pøed UV záøením? Které další choroby v ordinaci nejèastìji léèíte? Co je to atopický ekzém? Co si mám pøedstavit pod pojmem lupénka? Opusťme nyní velké dermatózy a podívejme se na drobnìjší potíže. Co tøeba padání vlasù? A co lupy? Kvasinky a plísnì bývají však pøíèinou i jiných chorob, ne? / Psychická a psychiatrická onemocnìní (J. Bouèek) Jak se projevuje deprese? Kdy se dá mluvit o poruše spánku? Co je úzkost a jaké mohou být její projevy? Co je neuróza? Co rozumíme pod termíny obsese, kompulze nebo fobie? Co je schizofrenie? Co je závislost na návykových látkách? Co jsou to sexuální dysfunkce? Co jsou demence, jak se projevují? Proè se lidé vyhýbají psychiatrii?

9 / Úrazy a poranìní (P. Skoumal, P. Hubáèek) Bratr má zlomenou nohu, má otevøenou zlomeninu, co to znamená? Jak se léèí zlomeniny a které zlomeniny jsou nejèastìjší? Co jsou to kraniocerebrální poranìní? Jaká jsou poranìní hrudníku a jak se léèí? Co si mám pøedstavit pod pojmem poranìní bøicha? Jsou poranìní páteøe èastá a jsou závažná? Kamaráda pøivezli na urgentní pøíjem s polytraumatem, co to znamená? Co jsou to poranìní menšího rozsahu a jak je mohu léèit? Kdy je popálení nebezpeèné? Èasto pobývám v extrémních podmínkách (teplo, chlad), co mì mùže potkat? / Závìr (E. Sovová) A co na závìr / Zkratky / Literatura...150

10

11 / Pøedmluva Svaz zdravotních pojišťoven Èeské republiky radí Preventivní prohlídka pro dospìlé Co obsahuje? Preventivní prohlídka je celkovým vyšetøením, na které pøicházíte jedenkrát za 2 roky, a to i když nemáte zdravotní potíže. Její souèástí je anamnéza, kdy praktický lékaø pro dospìlé cílenými dotazy na onemocnìní v rodinì, na vaše døívìjší onemocnìní, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje pøedpokládaná zdravotní rizika. Kontroluje oèkování proti tetanu. Dále lékaø provádí vlastní vyšetøení pohledem na kùži a sliznice, napø. spojivky. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetøí štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetøuje srdce a plíce, spoèítá tep a zmìøí krevní tlak, prohmatá bøicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen a dolních konèetinách, zváží tìlesnou hmotnost a zmìøí tìlesnou výšku, orientaènì vyšetøí sluch a vidìní. Povinnou souèástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékaø provede vyšetøení moèi, koneèníku, varlat a prsù, spolu s pouèením o nutnosti a zpùsobu samovyšetøování. Od 40 let se provádí vyšetøení EKG (ve ètyøletých intervalech). V 18, 40, 50 a 60 letech vìku lékaø zaøídí vyšetøení cholesterolu a tukových látek v krvi. Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi v dvouletých intervalech. Od 50 let vìku se provádí v intervalu 2 let screeningové vyšetøení stolice na pøítomnost krve. Toto preventivní vyšetøení mùže vèas odhalit poèáteèní stadia rakoviny tlustého støeva a koneèníku. Výsledkem provedené preventivní prohlídky jsou konkrétní závìry. V pøípadì potøeby urèí lékaø další postup a zajistí poskytnutí potøebné odborné zdravotní péèe.

12 Kdy a kam jít na kontrolu? let vìku Preventivní prohlídka jednou za 2 roky. Pro ženy navíc platí, že by již od 18 let mìly chodit jednou za rok na cytologické vyšetøení dìložního èípku, které hradí zdravotní pojišťovna. Tímto vyšetøením lze vèas zjistit rakovinu dìložního èípku, která se u nás vyskytuje v poètech pøípadù nejvíce v Evropì. Bìžná gynekologická prohlídka je rovnìž jednou za rok, a to již od 15 let. Zubní lékaø (stomatolog) by mìl provést preventivní prohlídku jednou roènì let vìku Trvají pravidelné prohlídky u praktického lékaøe. Ve vìku 35 let mohou ženy požádat o vyšetøení na pøítomnost viru zpùsobujícího rakovinu èípku. Na bìžnou gynekologickou kontrolu chodí ženy dále jednou roènì. V pøípadì rodinné anamnézy je èas na mamografické vyšetøení. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì let vìku Kromì pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaøe, kde by nemìlo chybìt mìøení cholesterolu, je pro ženy èas na pravidelné mamografické vyšetøení, které pojišťovny hradí jednou za 2 roky. Novì se objevuje test na krvácení do stolice, který mùže ukázat, zda èlovìku nehrozí rakovina tlustého støeva. Pojišťovny jej platí každému èlovìku staršímu 50 let. Muži by mìli podstoupit pravidelné vyšetøení prostaty, a to již po 40 letech. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì let vìku Prohlídky by mìly být stejné jako po 50 letech, ženy by mìly chodit na mamografii a gynekologii, aèkoliv již nejsou v plodném vìku. Provádí se vyšetøení na osteoporózu. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì. 70 a více let vìku Pokraèovat by mìly návštìvy u lékaøe s vyšetøením na pøítomnost krve ve stolici. Ženy již nemusí chodit preventivnì na mamograf. Pro vìtší pøehled uvádíme více informací k preventivním prohlídkám u stomatologa a gynekologa.

13 Preventivní prohlídka u stomatologa Preventivní prohlídky se provádìjí u dìtí (první prohlídka mezi 6. a 12. mìsícem vìku dítìte) a dorostu do 18 let dvakrát roènì, u tìhotných žen dvakrát v prùbìhu tìhotenství, u dospìlých jedenkrát roènì. Obsahem preventivní prohlídky, kterou provádí registrující stomatolog, je opìt zjištìní anamnézy, vyšetøení stavu chrupu, sliznice a mìkkých tkání dutiny ústní, stavu èelistí a mezièelistních vztahù, stanovení závìru, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potøeby stanovení léèebného plánu k další stomatologické péèi. Navržená péèe mùže být hrazena ze zdravotního pojištìní plnì, èásteènì nebo mùže být nehrazená. Stomatologické preventivní prohlídky jsou zamìøeny i na vyluèování onemocnìní patøících do dispenzární péèe nebo zaøazených do zdravotních programù (napø. do onkologického). Pøi zjištìní zmìn v dutinì ústní, které jsou projevem celkových onemocnìní nebo onemocnìní patøících do péèe jiných odborností, vás stomatolog s touto skuteèností seznámí a pøedá informace praktickému nebo odbornému lékaøi. Preventivní prohlídka u gynekologa Provádí se poèínaje 15. rokem vìku každý rok. Jejím úèelem je vèasné zjištìní všech odchylek od normy. Obsahem preventivní prohlídky je zjištìní pøíslušných rodinných i osobních údajù a vlastní vyšetøení (s pøihlédnutím k vìku a zdravotnímu stavu). Vyšetøení se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potøeby se provádí odbìr materiálu na mikrobiologické nebo cytologické vyšetøení. Výsledkem prohlídky je závìr s návrhem dalšího postupu. Její souèástí je rovnìž vyšetøení prsù a nácvik samovyšetøení a pouèení o správných hygienických návycích a podle potøeby zajištìní dispenzární èi další specializované odborná péèe. Pøi zjištìní tìhotenství je žena pravidelnì sledována svým gynekologem.

14 Pøíklady rozšíøené zdravotní péèe zamìstnaneckých zdravotních pojišťoven v Èeské republice pro rok 2006 Stav fyzické, psychické a sociální pohody, tak bychom mohli definovat zdraví. Velmi zjednodušenì lze øíci, že metoda, kterou si zabezpeèujeme své zdraví a pøedcházíme škodlivým vlivùm na naše zdraví, se nazývá prevence. O nezbytnosti prevence je snad informován každý, avšak od slov k èinùm bývá velmi èasto dlouhá cesta Nabídka nadstandardních programù je zpravidla rozdìlená dle specifických kritérií pro rùzné skupiny pojištìncù napø.: dìti a mládež, ženy, dárci krve a kostní døenì, rodiny s dìtmi, muži, studenti od 18 do 26 let. Finanèní výše pøíspìvku jednotlivých položek není vázána na délku pojistného vztahu klienta k ZP, výjimku v poskytnutí pøíspìvku tvoøí balíèek léèebnì ozdravných pobytù a balíèek pro dárce krve. Úplné znìní programu rozšíøené péèe 2006 naleznete na internetu v sekci pojišťovny. V lidském životì by na 1. místì bezpodmíneènì mìlo být to nejcennìjší, co èlovìk má, tedy zdraví. Kdo by si nepøál dožít se ve zdraví co nejvyššího vìku? Ne všichni si však uvìdomujeme, že péèe o náš zdravotní stav není jen záležitostí lékaøù, že také velmi záleží na zodpovìdném postoji každého z nás. Už Hippokrates pravil: Nestaèí, aby lékaø vykonal svùj díl, ale také nemocný musí vykonat svou povinnost. Tím, že èlovìk absolvuje preventivní prohlídky, ať už u svého praktického lékaøe nebo ženy u gynekologa, ztratí sice nìkolik hodin v roce, ale mùže si prodloužit život o nìkolik let.

15 Zamìstnanecké zdravotní pojišťovny od poèátku své èinnosti mìly a mají na zøeteli zdraví svých pojištìncù. Jejich velkým pøáním je, aby klienti co nejvíce využívali systém preventivních prohlídek, protože lépe než se léèit, je nemoci vèas pøedejít. Zamìstnanecké zdravotní pojišťovny už pøed èasem zaèaly s prevencí rakoviny tlustého støeva pomocí tzv. hemocult testu (pozn. karcinom tlustého støeva je nejèastìjším rakovinovým onemocnìním u nás). V Èeské republice existují celonárodní preventivní programy i pro jiné druhy rakoviny, jako je prevence rakoviny prostaty, prevence rakoviny prsu a prevence rakoviny dìložního èípku. Vèasným záchytem raných stadií onemocnìní, zejména onkologických, se zvyšuje prognóza úspìchu léèení. Pøedcházení onkologickým onemocnìním není pouze vlastní screening, ale pøedevším prevence spoèívající ve zdravém životním stylu. Málokdo ví, že vèasné zachycení nádorového onemocnìní je jednoduché, léèba pacienta nezatíží a náklady nejsou pøíliš vysoké. Problematické je zjištìní onemocnìní v pokroèilém stadiu, kdy léèba mùže dosáhnout vysokých finanèních èástek. Nutnost použití té èi oné metody léèby musí posoudit lékaø. Pøíklady rozšíøené zdravotní péèe zamìstnaneckých zdravotních pojišťoven: Oèkování proti klíšťové encefalitidì. Oèkování proti žloutence. Oèkování proti meningokokovému onemocnìní. Pøíspìvek na další oèkovací látky nehrazené z veøejného zdravotního pojištìní. Dìtská zubní rovnátka fixní (7 18 let). Brýlové obruby, resp. zhotovení celých brýlí nebo kontaktní èoèky. Dìtská ortopedická obuv. Školy v pøírodì ozdravné pobyty èi lyžaøské výcviky dìtí organizované školami, resp. školskými zaøízeními. Preventivní vyšetøení u sportovcù. Plavání. Mamografické vyšetøení. Gynekologický program.

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4248. publikaci

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3049. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna MVDr. Michaela Švaříčková,

Více

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ MUDr. Martin Gregora OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2368. publikaci Odpovědná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc.

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo Allphoto Images, 2004 Vydala

Více

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2818. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Zdravotní program. Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO

Zdravotní program. Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO Zdravotní program Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO Zdravotní program jsme přesvědčeni, že program nadstandardní zdravotní péče Vám maximálně pomůže v péči o Vaše zdraví a zdraví

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 6 0 5 U MUDr. Martin Gregora,

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Řeč těla Jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla p oradce ro praxi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihy edice Poradce pro praxi se věnují

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. Petr Popov MUDr. Dušan Randák MUDr. PhDr. Kamil Kalina,

Více

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu.

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Podìkování V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Na prvním místì bych chtìla podìkovat všem mým pøátelùm, kamarádùm,

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů PLETENÍ KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů MONIKA KRÁLIKOVÁ pletení KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů monika králiková Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

ZDRAVÉ A NEMOCNÉ DÍTÌ Od poèetí do puberty 2. aktualizované a doplnìné vydání

ZDRAVÉ A NEMOCNÉ DÍTÌ Od poèetí do puberty 2. aktualizované a doplnìné vydání MUDr. Petr Olchava ZDRAVÉ A NEMOCNÉ DÍTÌ Od poèetí do puberty 2. aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a vzpomínce na manžela, kterýje stále se mnou. Ráda bych podìkovala

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Co Vám tedy balíček "Genetická analýza DNA pro ženy" může přinést?

Co Vám tedy balíček Genetická analýza DNA pro ženy může přinést? Genetická analýza DNA pro ženy V naší ordinaci nyní nabízíme Na konci novou této službu stránky celkové pak, která najdete, analýzy je možné DNA. celkový u nás V rámci seznam provést této a genetických

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

sp.zn.sukls73280/2013

sp.zn.sukls73280/2013 sp.zn.sukls73280/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ONCOZOL 2,5 MG, potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Pomáháme při prevenci rakoviny děložního hrdla (čípku)

Pomáháme při prevenci rakoviny děložního hrdla (čípku) Pomáháme při prevenci rakoviny děložního hrdla (čípku) http:// Iechyd Cyhoeddus Cymru Public Health Wales Cílem tohoto letáku je poskytnout vám informace, které by vám mohly pomoci předcházet rakovině

Více

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21 Obsah Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12 2. Absolutní (trvalá) arytmie 14 3. Akné 16 4. Alzheimerova choroba 18 5. Arterioskleróza 19 6. Artróza

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 6 8 Mgr. Marie Lišková VAØÍME

Více

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onologickým onemocněním

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Krev namísto křišťálové koule

Krev namísto křišťálové koule Krev namísto křišťálové koule Ne že by o nás prozradila úplně všechno. Hodně toho ale je. Odběr krve a následné testování v laboratoři je dnes už neodmyslitelnou součástí péče o zdraví. Text: ZDENA LACKOVÁ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Standardy péče o osoby s osteoartrózou

Standardy péče o osoby s osteoartrózou Standardy péče o osoby s osteoartrózou Translation into: Completed by: Email: 1 1 2 3 4 Lidé s projevy OA, by měli mít přístup ke zdravotnickému personálu, který je kompetentní ke stanovení (diferenciální)

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum Sp.zn.sukls126468/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOIN 25 mg/ml injekční roztok DICLOIN 50 mg/ml injekční roztok DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok diclofenacum natricum Přečtěte si

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více